Chuong 2 nha quan tri

821 views
580 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 2 nha quan tri

 1. 1. 1 Trường Đại học Bình Dương Khoa Quan hệ Quốc Tế Chương 2: NHÀ QUẢN TRỊ Giảng viên: Tiến sĩ HỒ CAO VIỆT
 2. 2. 2 MỤC TIÊU Hiểu thế nào là 1 nhà quản trị (manager) ? Các cấp quản trị và chức năng ? Hiểu rõ những vai trò và kỹ năng cần thiết của nhà quản trị ?
 3. 3. 3 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 Nhà quản trị là gì ?1 Các cấp quản trị và chức năng2 Vai trò và kỹ năng của nhà quản trị3
 4. 4. 44 Thế nào là nhà quản trị (manager)? - là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một bộ phận hay cả tổ chức thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra nguồn nhân lực và vật lực sao cho có hiệu quả và đạt mục tiêu. - Những người không thực hiện công tác quản lý và điều hành được gọi là người thừa hành.
 5. 5. 55 NhNhàà ququảảnn lýlý (manager ?)(manager ?) DoanhDoanh nhânnhân (businessman,(businessman, entrepreneur) ?entrepreneur) ? ““NhNhàà ququảảnn trtrịị gigiỏỏii ssẽẽ bibiếếnn rơmrơm ththàànhnh vvààngng”” ““NhNhàà ququảảnn trtrịị ttồồii ssẽẽ bibiếếnn vvààngng ththàànhnh rơmrơm””
 6. 6. 6 CÁC CẤP QUẢN TRỊ 3 CẤP CHỦ YẾU - Quản trị viên cấp cao (top manager). - Quản trị viên cấp trung (middle manager). - Quản trị viên cấp cơ sở (first-line manager).
 7. 7. Các cấp quản trị Cấp Cao (Top Managers) Cấp trung (Middle Managers) Cấp cơ sở (First – Line Managers) Người thừa hành (Operatives) Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc… Chiến lược Trưởng phòng, quản đốc… Chiến thuật Tổ trưởng, trưởng ca… Tác nghiệp Thực hiện quyết định
 8. 8. 8 Chức năng các cấp quản trị • Cấp cao: Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động & phát triển của tổ chức chịu trách nhiệm thành quả cuối cùng của tổ chức • Cấp trung: đưa ra các quyết định chiến thuật để thực hiện kế hoạch và chính sách của tổ chức • Cấp thấp: hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công việc cụ thể của những người thừa hành
 9. 9. 9 Thời gian dành cho từng cấp quản trị 14% 22% 36% 28% 13% 36% 33% 18% 10% 51% 24% 15% Hoạch định Kiểm tra Lãnh đạo Tổ chức CẤP CAO CẤP TRUNG CẤP THẤP
 10. 10. VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ QuanQuan hhệệ concon ngưngườờii (1) Vai trò đại diện, (2) lãnh đạo, (3) liên lạc ThôngThông tintin (4) Thu thập cập nhật thông tin, (5) phổ biến thông tin, (6) cung cấp thông tin QuyQuyếếtt đđịịnhnh (7) Vai trò doanh nhân, (8) giải quyết biến cố, (9) phân phối tài nguyên, (10) đàm phán. HENRY MINTZBERG (1939) 3 nhóm vai trò chính
 11. 11. Vai trò quan hệ con người VaiVai tròtrò đđạạii didiệệnn Thể hiện như 1 người đại diện, biểu hiện về quyền lực pháp lý, mang tính nghi lễ, hình thức VaiVai tròtrò ngưngườờii lãnhlãnh đđạạoo Phối hợp, kiểm tra, tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, khích lệ nhân viên cấp dưới VaiVai tròtrò liênliên llạạcc Quan hệ, cầu nối, liên kết người khác trong và ngoài tổ chức.
 12. 12. 12 Vai trò thông tin TrungTrung tâmtâm thuthu ththậậpp,, xxửử lýlý Thu thập, phân tích hoạt động sự kiện liên quan PhPhổổ bibiếếnn,, truytruyềềnn đđạạtt thôngthông tintin Truyền đạt thông tin cho cấp dưới và cấp trên NgưNgườờii phpháátt ngônngôn ccủủaa ttổổ chchứứcc Phát ngôn, chuyển tải thông tin cần thiết ra bên ngoài
 13. 13. Vai trò ra quyết định DoanhDoanh nhânnhân Khởi xướng các thay đổi bên trong tổ chức GiGiảảii quyquyếếtt bibiếếnn ccốố Tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết, hòa giải và xử lý những xung đột PhânPhân phphốốii ttààii nguyênnguyên Phân phối các nguồn lực cho từng bộ phận hợp lý và sử dụng hiệu quả ĐĐààmm phpháánn Tham gia thương lượng với các đối tác để đem lại ổn định và quyền lợi cho tổ chức.
 14. 14. 14 KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Robert L. Katz 3 kỹ năng chính Kỹ năng kỹ thuật (technical skill) Kỹ năng nhân sự (human skill) Kỹ năng nhận thức/tư duy (conceptual skill)
 15. 15. 15 Kỹ năng kỹ thuật Khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị Các lĩnh vực kỹ thuật liên quan: kiến trúc, xây dựng, nghiên cứu thị trường, kế toán, IT…. Cần cho nhà quản trị cấp thấp
 16. 16. 16 Kỹ năng nhân sự Khả năng cùng làm việc, động viên, điều khiển, lãnh đạo nhân sự Tạo mối quan hệ trong tổ chức Cần thiết cho quản trị viên tất cả các cấp
 17. 17. 17 Kỹ năng tư duy/nhận thức Khả năng, năng lực tư duy chiến lược và đề ra chính sách hiệu quả Khả năng phán đoán tốt Óc sáng tạo, trí tượng tượng cao Rất quan trọng với nhà quản trị cao cấp
 18. 18. 18 Mức độ các kỹ năng của các cấp quản trị TƯ DUY NHÂN SỰ KỸ THUẬT THẤPTRUNGCAO

×