Tiet 6 lai hai cap tt tt

271 views
182 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tiet 6 lai hai cap tt tt

 1. 1. KIỂ M TRA BÀI CŨ 1/. Phaùt bieåu qui luaät phaân li ñoäc laäp. 2/. Bieán dò toå hôïp laø gì? Noù ñöôïc TL: Laihieän ôû meï khaùc nhau saûn2naøo? xuaát hai boá hình thöùc sinh veà caëp tính trạng thuaàn chuûng töông phaûn di truyeàn ñoäc laäp vôùi nhau cho F 2 coù tæ leä moãi kieåu hình baèng tích caùc tæ leäTL:-Bieán dò toå hôïp laø hôïp thaønh noù. tính cuûa caùc tính trạng söï toå hôïp laïi caùctrạng cuûa boá meï. BDTH xuất hiện ở hình thức sinhsản hữu tính (giao phối)-Nguyeân nhaân: Coù söï phaân li ñoäc laäp vaø toåhôïp laïi caùc caëp tính trạng laøm xuaát hieän caùckieåu hình khaùc P.
 2. 2. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: Nhaéc laïi tæ leä phaân li töøng caëp tính trạngNhững? quả TN đã xác định tỉ lệ phân li của từng cặp ôû F2 kếttính trạng đều là 3:1 Vaøg 3 n Menđen cho rằ ng mỗ i ≈ Xanh 1 cặ p tính trạ ng do mộ t cặ p nhân tố di truyề n Trôn 3 quy đị nh ≈ Nhaê 1 n -A quy định hạt vàng -A quy định hạt xanh -B quy định vỏ trơn -B quy định vỏ nhân
 3. 3. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:Nghieân cöùu thoâng tin SGK=>giaûi thích keát quaûthí nghieäm theo quan nieäm cuûa Menñen? Trình bàytrên hình sau: AABB Aabb P X (vàng, trơn) (xanh, nhăn) G AB ab F1 AaBb AB Ab aB ab
 4. 4. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: AABB Aabb P X (vàng, trơn) Ởû cô theå (xanh, nhăn) lai F1 khi ab G AB hình thaønh giao töû do AaBb (Vàng, trơ n) khaû naêng G F1 AB Ab toå hôïp töï aB ab do giöõa A vaø a vôùi AB B vaø b nhö Ab nhau F2 taïo ra 4 aB loaïi giao töû coù tæ ab leä ngang nhau
 5. 5. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT) III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: -Taïi sao ôû F2 laïi coù 16 toå hôïp giao töû hay hôïp töû? ke át hôïp ngaãu nhie ân c uûa 4 Do s öï loaïi giao töû ñöïc vaø 4 loaïi giao töûCăn cứu vào hình 5 - hoaøn thaønh baûngiao töû. c aùi  F2 c où 16 toå hôïp g 5 tr.18 SGK. Kiể u hình F2 Hạ t vàng, Hạ t vàng, Hạ t xanh, Hạ t xanh, trơ n nhăn trơ n nhăn Tỉ lệ của mỗi kiểu gen ở F2 Tỉ lệ của mỗi kiểu hình ở F2
 6. 6. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: Bảng 4. phân tích kết quả thí nghiệm của Men đen Kiể u Hạ t vàng, Hạ t vàng, Hạ t Hạ t xanh, hình F2 trơ n nhăn xanh, nhăn trơ n Tỉ lệ của 1 AABB 1AAbb 1aaBB mỗi kiểu 1 aabb 2 AABb 2Aabb 2aaBb gen ở F2 2 AaBB 3A - bb 4 AaBb 3aaB - 9A–B- Tỉ lệ của mỗi kiểu 9 Vàng, trơn 3 Vàng, nhăn 3 Xanh,trơn 1 Xanh, nhăn hình ở F2
 7. 7. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)III/ MEN ĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: *) Men ñen ñaõ giaûi thích söï phaân li ñoäc laäp cuûa caùc caëp tính trạng baèng quy luaät phaân li ñoäc laäp. Noäi dung cuûa quy luaät laø: "Caùc caëp nhaân toá di truyeàn ñaõ phaân li ñoäc laäp trong Quy öôùc:phaùt sinh giao töû".  *) quaù trình Gen A qui ñònh haït vaøng; gen a qui ñònh haït xanh Gen B qui ñònh haït trôn; gen b qui ñònh haït nhaên Kieåu gen vaøng, trôn thaàun chuûng : AABB *) Sô ñoà lai (hình 5 SGK) *) Hoàn thành bảng 5 phân tích kết quả lai hai cặp TT vào vở
 8. 8. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)IV/ YÙ NGHÓA QUY LUAÄT PHAÂN LI ÑOÄCLAÄP Tự nghieân cöùu thoâng tin  thaûo luaän nhoùm trả lời caùc caâu hoûi: sinh saûn höõu tính bieán dò+ Taïi sao ôû caùc loaøilaïi phong phuù?TL: F2 coù söï toå hôïp laïi caùc nhaân toá di truyeàn + Neâu yù nghóa kieåu gen khaùc P.hình thaønh caùc cuûa quy luaät phaân li ñoäc laäp?TL: Söû duïng quy luaät phaân li ñoäc al65p coùtheå giaûi thích ñöôïc söï xuaát hieän BD toåhôïp.
 9. 9. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT)IV/ YÙ NGHÓA QUY LUAÄT PHAÂN LI ÑOÄCLAÄP -Qui luật phân li độc lập giải thích được 1 trong những nguyên nhân làm xuất hiện của biến dị tổ hợp, đó là sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen.  -Biến dị tổ hợp ý nghĩa quan trọng đối vối chọn giống và tiến hóa.
 10. 10. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT) *) KIEÅM TRA – ÑAÙNH GIAÙ: 1/. Menñen ñaõ giaûi thích keát quaû thí nghieämcuûa mình nhö theá naøo? 2/.Keát quaû moät pheùp lai coù tæ leä kieåu hìnhlaø 3 : 3 : 3: 1. Haõy xaùc ñònh kieåu gen cuûa pheùp lai treân? *) DAËN DOØ: Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK. Laøm baøi taäp 4. Caùc nhoùm laøm tröôùc thí nghieäm Gieo 1 ñoàng xu; Gieo 2 ñoàng xu. Moãi loaïi 25 laàn, thoáng keâ keát quaû vaøobaûng 6.1 vaø 6.2
 11. 11. TIẾT 5- BÀI 5 LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (TT) BÀI TẬP VỀ NHÀ: Ở đậu Hà lan, tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so vớihạt màu xanh, hạt trơn trội hoàn toàn so với hạt màu nhăn. Xác định kết quả ở F1, F2 khi đem thụ phấn 2 cây đậu thuậnchủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn *) Cách làm: -Bước 1:Xác định trội – lặn -Bước 2: Quy ước gen -Bước 3: Xác định kiểu gen - Bước 4: Viết sơ đồ lai và ghi kết quả.
 12. 12. Tuaàn 3 – Tieát 5 Ngaøy soaïn : 29/8/2010 Ngày dạy:31/8/2010; Khối 9 Baøi 5 : LAI HAI CẶP TÍNH TRAÏNG (tieáp theo)I/. MUÏC TIEÂU :1/. Kieán thöùc:-HS hieåu vaø giaûi thích ñöôïc keát quaû lai hai caëp tính trạngtheo quan nieäm cuûa Menñen.-Phaân tích ñöôïc yù nghóa cuûa qui luaät phaân li ñoäc laäp ñoáivôùi choïn gioáng vaø tieán hoùa.2/. Kyõ naêng:-Phaùt trieån kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để giải thíchđược các kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.-Reøn kyõ naêng hoaït ñoäng nhoùm.II. CHUAÅN BÒ :Tranh hình 5 SGK.Baûng phuï ghi noäi dung baûng 5.III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :*OÅn ñònh :*Kieåm baøi cuõ :
 13. 13. Tuaàn 3 – Tieát 5 Ngaøy soaïn : 29/8/2010 Ngày dạy:31/8/2010; Khối 9 Baøi 5 : LAI HAI CẶP TÍNH TRAÏNG (tieáp theo)THỜI GIAN HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :*OÅn ñònh :*Kieåm baøi cuõ : 8’ * Hoạt động 1: MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm (22 phút) Mục tiêu: Học sinh hiểu và giải thích kết quả TN theo quan điểm MenDen. *) HOAÏT ÑOÄNG 2: YÙ NGHÓA QUY LUAÄT PHAÂN LI ÑOÄC LAÄP(10’) Muïc tieâu: Phaân tích ñöôïc yù nghóa cuûa qui luaät phaân li ñoäc laäp ñoái vôùi choïn gioáng vaø tieán hoùa. *) CỦNG CỐ -DẶN DÒ: 5’

×