Phu luc c huong dan cai dat

810 views
748 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phu luc c huong dan cai dat

 1. 1. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH PHUÏ LUÏC C HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT SAP 2000 Cuõng nhö caùc taøi lieäu höôùng daãn chöông trình ñieän toaùn khaùc tröôùc khi tieán haønh thöïc taäp chuùng ta caàn phaûi caøi ñaët chöông trình trong maùy. Toát nhaát baïn phaûi mua baûn quyeàn cuûa chöông trình SAP2000 nhöng hieän nay treân thò tröôøng cuõng coù baùn dóa chöông trình SAP2000, tuøy theo ñóa CD-ROM baïn coù maø moät soá höôùng daãn trong saùch hôi khaùc, caùc baïn haõy töï linh ñoäng chænh söûa caùc thao taùc cho phuø hôïp. Caùc böôùc tieán haønh: 1. Ñöa ñóa CD-ROM chöùa chöông trình caøi ñaët vaøo trong maùy, chöông trình Autorun töï ñoäng chaïy. Moät giao dieän xuaát hieän treân maøn hình cho pheùp baïn tuøy choïn, neáu ñóa CD cuûa baïn khoâng coù cheá ñoä chaïy töï ñoäng caùc baïn tieán haønh nhö sau : Trong maøn hình cuûa cöûa soå Window baïn duøng chuoät nhaáp choïn Start > Run. Hoäp thoaïi Run xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Run baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Browse… Cöûa soå Browse xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Browse taïi muïc Look in baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn ñöôøng daãn ñeán oå ñóa CD chöùa boä chöông trình caøi ñaët Sap. ÔÛ ñaây toâi choïn oå F. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK332
 2. 2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baáy giôø hoäp thoaïi Browse trôû thaønh hoäp thoaïi nhö hình beân döôùi. Baïn nhaáp ñuùp chuoät vaøo thö muïc Sap2000. Tieáp theo baïn choïn Setup vaø nhaán Open. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK333
 3. 3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Khi nhaáp choïn vaøo Open seõ xuaát hieän hoäp thoaïi Run. Trong hoäp thoaïi Run baïn nhaáp choïn vaøo OK. Luùc baáy giôø maùy seõ tieán haønh caøi . Tieáp theo khi xuaát hieän baûn chaøo cuûa SAP2000, nhö trong hoäp thoaïi beân döôùi baïn nhaáp choïn vaøo Next ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK334
 4. 4. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi User Information xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi User Information taïi muïc Name vaø Company baïn haõy nhaäp teân vaøo sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Next. Hoäp thoaïi Choose Destination Location xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Choose Destination Location chính laø cöûa soå ñeå baïn choïn nôi chöùa chöông trình caøi ñaët Sap2000 baèng caùch baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Browse… THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK335
 5. 5. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Choose Folder xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Choose Folder baïn haõy choïn ñöôøng daãn nhö hình treân vaø nhaán OK. Khi nhaáp choïn vaøo Ok baïn thaáy xuaát hieän hoäp thoaïi Setup. Trong hoäp thoaïi Setup baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Yes. Tieáp theo hoäp thoaïi Choose Destination Location xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK336
 6. 6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Choose Destination Location nhaáp choïn vaøo Next ñeå vieäc caøi ñaët tieáp ñöôïc tieáp tuïc. Luùc baáy giôø baïn seõ thaáy xuaát hieän hoäp thoaïi Setup Type. Trong hoäp thoaïi Setup Type tröôùc tieân baïn duøng chuoät nhaáp choïn Single User vaø nhaán Next. Tieáp theo trong hoäp thoaïi Select Componets baïn nhaáp chuoät vaøo Example File vaø choïn Next ñeå tieáp tuïc caøi. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK337
 7. 7. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Select Program Folder xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Select Program Folder taïi muïc Existing Folders baïn nhaáp choïn vaøo Accessories vaø nhaáp choïn vaøo Next. Tieán trình caøi ñaët tieáp tuïc. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK338
 8. 8. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi SAP 2000 Nonliear xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi SAP 2000 Nonliear baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Close naèm goùc treân beân phaûi ñeå ñoùng cöûa soå SAP 2000 Nonliear. Tieáp theo hoäp thoaïi Setup Complete xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Setup Complete neáu baïn muoán ñoïc ReadMe thì nhaán choïn Yes, I want to View the Readme File. Chuù yù : Trong oâ vuoâng nhoû coù chöõ V töùc laø baïn coù choïn, khi caøi chöông trình vöøa xong thì ReadMe seõ xuaát hieän. Tieáp theo trong hoäp thoaïi Setup Complete duøng chuoät nhaáp choïn Finish. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK339
 9. 9. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Nhöng thöïc söï thì chöông trình chöa chaïy ñeå chöông trình SAP 2000 chaïy baïn haõy tieán haønh trình töï qua caùc böôùc sau : Tröôùc tieân di chuyeån chuoät vaøo Start sau ñoù nhaáp phaûi chuoät ñeå hieån thò trình ñôn doïc nhö beân caïnh : Tieáp theo baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Explore. Maøn hình cuûa chöông trình Explore xuaát hieän : Khi ñoù baïn di chuyeån thanh tröôït ñöùng beân phaûi ñeå choïn ñöôøng daãn ñeán oå ñóa CD. Chuù yù : Ñoái vôùi maùy cuûa toâi thì oå ñóa CD laø oå F. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo Sap 2000 trong cöûa soå beân phaûi ñeå hieån thò thö muïc coù teân Crack nhö hình muõi teân chæ beân döôùi : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK340
 10. 10. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thö muïc Crack, sau ñoù nhaán toå hôïp phím Ctrl + A ñeå choïn toaøn boä file trong thö muïc Crack nhö hình sau : Nhaáp phaûi chuoät vaøo cöûa soå beân phaûi ñeå xuaát hieän trình ñôn doïc nhö hình beân döôùi : Taïi trình ñôn doïc baïn nhaáp chuoät vaøo Copy. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK341
 11. 11. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Di chuyeån chuoät qua cöûa soå beân phaûi, choïn ñöôøng daãn ñeán thö muïc SAP2000n vaø nhaáp choïn vaøo thö muïc SAP2000n maø baïn ñaõ caøi vaøo. Chuù yù : Choïn thö muïc Sap2000n trong ñöôøng daãn ban ñaàu baïn caøi vaøo. Theo höôùng daãn phaàn tröôùc thì Sap2000n ñöôïc caøi trong oå ñóa C. Nhaáp phaûi chuoät vaøo Sap2000n ñeå xuaát hieän trình ñôn doïc nhö sau : Trong trình ñôn doïc baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Paste. Tieán trình Copy ñang dieãn ra. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK342
 12. 12. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Khi tieán trình Copy hoaøn taát baïn haõy ñoùng chöông trình Explore laïi. Tieáp theo baïn choïn Start > Shut Down. Hoäp thoaïi Shut Down Windows xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Shut Down Windows baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Restart vaø nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Khôûi ñoäng laïi chöông trình baèng caùch choïn Start > Programs > SAP2000 NonLinear > SAP2000 NonLinear. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK343
 13. 13. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Ñaây laø maøn hình khi SAP2000 khôûi ñoäng. Cöûa soå chöông trình SAP 2000 xuaát hieän : Ñeå kieåm tra chöông trình SAP2000 ñaõ ñöôïc caøi ñaët hoaøn taát chöa baïn thöïc hieän nhö sau : Tröôùc tieân duøng chuoät nhaáp vaøo Show Tips at Startup sau ñoù nhaáp choïn OK. Baây giôø baïn vaøo File > Model from Template. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK344
 14. 14. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi New Model Template xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Model Template baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo bieåu töôïng khung phaúng thöù hai nhö hình con troû chæ beân treân. Hoäp thoaïi Portal Frame xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Portal Frame baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo OK, khi ñoù maøn hình xuaát hieän nhö hình beân döôùi, baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Close ñeå ñoùng cöûa soå beân traùi. Tieáp theo baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo nhöõng nuùt döôùi cuøng nhö hình sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK345
 15. 15. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø baïn vaøo Assign > Joint > Restraints. Baïn ñaõ hoaøn taát chöông trình caøi ñaët SAP 2000. Sau cuøng chuùc möøng baïn. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK346

×