Dht chia se tt moi

861 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dht chia se tt moi

 1. 1. DIAMOND HOLIDAY TRAVEL INC. www.usdiamondholiday.com Taøi lieäu tham khaûo – Löu haønh noäi boä Hôn caû nhöõng gì baïn ñang tìm kieám
 2. 2. Chæ moät laàn nhöng Du lòch troïn ñôøi ! Moät chuyeán ñi ñaëc bieät coù raát nhieàu ñieàu boå ích, caùc hoaït ñoäng coù theå ñöôïc khuaáy ñoäng tröôùc chuyeán ñi haøng thaùng, taïo neân nhöõng kyù öùc khoù queân, vaø coù leõ seõ môû roäng moïi traùi tim vaø khoái oùc trong suoát chuyeán ñi. Chuùng toâi hy voïng Baïn seõ ñöôïc truyeàn caûm höùng ñeå coù theå böôùc leân con taøu vôùi nhöõng chuyeán ñi du lòch troïn ñôøi cuûa baïn.
 3. 3. DIAMOND HOLIDAY Simply Greater Life Baïn ñang ñöôïc trao taëng cho moät trong nhöõng phöông caùch kieám tieàn höõu hieäu nhaát treân theá giôùi ngaøy nay. Noù coù teân goïi DIAMOND HOLIDAY Kì nghæ Kim Cöông
 4. 4. Diamond Holiday Travel Inc. laø moät Taäp ñoaøn ñöôïc saùng laäp bôûi Quyõ taøi trôï Khoa hoïc Chaâu AÙcuûa Myõ (AASF), AASF laø moät Taäp ñoaøn tö nhaân ñöôïc thaønh laäp naêm 1969 taïi Whashington DC. USA. -> 1997 trôï giuùp cho Nissan Motor môû daây chuyeàn saûn xuaát ñaàu tieân taïi U.S. -> 1978 trôï giuùp cho New England Computer Enterprise chuyeån nhöôïng “Heä thoáng scan di ñoäng” cho Ten-Jin computer Corp. taïi Ten-Jin China. -> 1979 trôï giuùp Honda Motor thaønh laäp daây chuyeàn saûn xuaát taïi Ohio Foreign-Trade Zone. -> 1985 thaønh laäp “Trung taâm Thöông maïi Quoác teá Columbia" taïi Columbia, Indiana, U.S. -> 1986 chuyeån nhöôïng coâng ngheä “Böùc xaï naêng löôïng khí gas cao 50kg-CO2 “ cho AÁn Ñoä. -> 2000 hôïp taùc vôùi Mississippi State University veà ñeà taøi No STALL speed helicopter. -> 2004 maùy bay leân thaúng EZY ñöôïc thoâng qua bôûi International Aircraft year Book of 2004. -> 2006 GSDP uûy quyeàn cho AASF ñaàu tö vaøo khu coâng nghieäp bang Mississippi nhö laø Khu Thöông maïi Quoác teá.
 5. 5. <ul><li>Diamond Holiday Travel Inc. </li></ul><ul><li>1000 N West Street Suite 1200 </li></ul><ul><li>Wilmington, Delaware 19801 United States </li></ul><ul><li>Văn phòng tại Hong Kong </li></ul><ul><li>Rooms 2103~2105, 21/F. No. 9 Queen’s Road, Central, Hong Kong. </li></ul><ul><li>Hoạt động ngày 25/01/2010, chính thức khai trương ngày 31/05/2010. </li></ul><ul><li>Cty CP Thương Mại Diamond Holiday chi nhánh Việt Nam. </li></ul><ul><li>Số 164 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. </li></ul><ul><li>Chính thức Khai trương ngày 18/09/2010. (11/08 Âm lịch) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Cty CP Thương Mại Diamond Holiday chi nhánh Việt Nam. </li></ul>Diamond Holiday Travel Inc . Add: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 – 9776, Coutry of Sussex, United States Toång giaùm ñoâc Taäp ñoaøn: Mr. Hsueh, Cho-Ting * Vaên phoøng taïi Hong Kong ñaõ chính thöùc hoaït ñoäng ngaøy 25/01/2010. * Ngaøy 18/09/2010 Coâng ty CPTM DIAMOND HOLIDAY ñaõ khai tröông vaên phoøng taïi Haø Noäi. Ñòa chæ: A2, khu bieät thöï thaáp taàng LICOGI13, ñöôøng Khuaát Duy Tieân, Q. Thanh Xuaân, TP. Haø Noäi
 7. 7. Söï keát hôïp cuûa 3 xu höôùng <ul><li>D iamond H oliday keát hôï p 3 xu höôùng phoå bieán nhaát treân theá giôùi ñeå taïo ra moät cô hoäi kinh doanh môùi vaø noù coù theå bieán nieàm hy voïng vaø öôùc mô cuûa Baïn thaønh hieän thöïc. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4 ngày / 3 đêm tại một trong những Khách sạn/ khu Resorts 3-5 sao trên th eá giới. </li></ul><ul><li>Đặt chỗ không giới hạn để được hưởng sự giảm giá cho các chuyeán đi, phòng nghỉ và tour trọn gói. </li></ul><ul><li>Một VP thực sự để quản lý việc KD của Bạn. </li></ul>Quyeàn lôïi cuûa thaønh vieân
 9. 9. <ul><li>Khaùch saïn </li></ul><ul><li>Vé Máy bay </li></ul><ul><li>Kyø nghæ treân taøu </li></ul><ul><li>Thuê xe. </li></ul><ul><li>Baûo hieåm Du lòch </li></ul><ul><li>Giaûm giaù khi mua saém </li></ul><ul><li>5. Giaønh ñöôïc caùc phần thưởng hiện vật: </li></ul><ul><li>Chuyeán Du lòch voøng quanh theá giôùi, </li></ul><ul><li>Xe hôi sang troïng, Villas, hoaëc tieàn maët. </li></ul>4. Giaù sæ cho moïi hoaït ñoäng lieân quan ñeán chuyeán ñi: Taát caû ñeàu coù theå laø cuûa baïn chæ vôùi $375 Cuøng vôùi cô hoäi ñeå kieám tieàn ñöôïc $15,000 maõi maõi
 10. 10. <ul><li>Hôn nöõa Baïn coù theå coù theû Global Debit Card ñeå quaûn lyù TK cuûa mình. Theû Global Debit Card coù theå duøng taïi haøng ngaøn ATMs treân toaøn caàu. </li></ul>THANH TOÁN HOA HỒNG
 11. 11. Các đối tác của DHT
 12. 12. <ul><li>1. Hệ thống Ma trận tuần hoaøn </li></ul><ul><li>2.Hoa hồng cho Thủ lĩnh </li></ul><ul><li>3.Thưởng toaøn cầu </li></ul><ul><li>4.Phần thưởng CLB President </li></ul><ul><li>5.Thưởng hiện vật </li></ul>Chính sách trả thưởng
 13. 13. H eä thoáng ma traän tuaàn hoàn Hệ thống bao gồm 2 Baøn:
 14. 14. <ul><li>Khi baøn ñö ôïc laá p ñaày, vò trí treân taàng 4 seõ chuyeån sang Baøn Kim Cöông vaø nhaän phaàn thöôûng tieàn maët laø $1.000USD. </li></ul>Enter Here Bàn sẽ tách khi mọi vị trí trên bàn được lấp đầy Bàn Du khách Level 3 Level 3 Level 4 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2
 15. 15. Caùch saép xeáp vò trí treân caùc Baøn Bạn là david688 và được hung68 giới thiệu Bạn giới thiệu Dung68 và NGoc68 Bạn David688 Hung68 dung68 ngoc68
 16. 16. BÀN VÀNG Taàng1  Taàng2  Taàng3  Taàng4 Level 4 Level 3 Level 2 david688 Jill Adam Dan ngochai68 Greg Caùc TV môùi ñöôïc xeáp vaøo caùc gheá troáng töø traùi qua phaûi Thaønh vieân môùi ñöôïc baûo trôï bôûi caùc thaønh vieân ñaõ kyù taïi Baøn Vaøng. Eztravel Harry Mary Mary Tony Hung68 Sue Natasa68 Albastra68 Tony Helen Dungtu168 Peter David688 dung68 ngoc68 dung68 Jill ngoc68 Adam ngochai68 Greg Dan
 17. 17. EZTRAVEL sang Baøn Ñ oû vaø ñöôïc nhaän $1.000USD Khi 8 vò trí taïi taàng 1 ñöôïc laáp ñaày, Baøn seõ töï ñoäng taùch ra thaønh 2 Baøn môùi vaø hình thaønh leân 8 gheá troáng môùi ôû taàng 1 taïi moãi Baøn. New Board #1 – 8 Level 1 positions New Board #2 – 8 Level 1 positions Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Bước 1: Heä thoáng tìm caùc TV ñaõ baûo trôï ñöôïc 2 TV vaø ñaët hoï theo traät töï töø treân xuoáng döôùi, töø traùi qua phaûi. Bước 2 : Heä thoáng tìm caùc TV ñaõ baûo trôï ñöôïc 1 TV vaø ñaët hoï theo traät töï töø treân xuoáng döôùi, töø traùi qua phaûi. Bước3: Heä thoáng tìm caùc TV chöa baûo trôï ñöôïc TV naøo vaø ñaët hoï theo traät töï töø treân xuoáng döôùi, töø traùi qua phaûi. Eztravel Troy Eztravel2 Hung68 Sue david68 8 Mary Tony Jill Tony Helen Adam David688 Dung68 ngoc68 Natasa68 Albastra68 Dungtu168 ngochai68 Peter Greg Greg Dan Dung68 Jill ngoc68 Adam ngochai68 Dan Eztravel Troy Eztravel2
 18. 18. Bạn có thể thoát khỏi bàn bao nhiêu lần tùy Bạn muốn, hàng tháng…tuần…ngày…, mỗi lần thoát Bạn được $15,000USD Thu nhập của Bạn là vô cùng. Bàn Kim Cương Level 3 Level 3 Level 4 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2
 19. 19. Level 4 Level 3 Level 2 Wayne Matt Tom Ken Mike Gary Sau khi Trish nhËn ®­îc 10.000$ sÏ quay l¹i bµn ®á trî gióp cho hÖ thèng ®Ó nhËn ®­îc 10.000$ tuÇn hoµn liªn tôc trän ®êi BÀN KIM CƯƠNG Tầng1  Tầng2  Tầng3  Tầng4 Brett Mäi thµnh viªn trªn bµn ®á sÏ ®i theo tuyÕn trªn cña mình trªn hÖ thèng bµn ®á Eztravel Caùc TV thoaùt khoûi baøn Vaøng ñöôïc xeáp vaøo caùc gheá troáng töø traùi qua phaûi Eztravel Trish Harry Bob Ron Kate Harry Sam Sam Stuart Kate Helen Bob Paul Wayne Matt Brett Tom Mike Gary Ken
 20. 20. Sơ đồ trả hoa hồng hệ thống Cấp độ Hoa hồng Điều kiện 1 .Baïc/Silver 5% Thoát khỏi bàn Du khách 2 .Vaøng/Gold 8% Thoát khỏi bàn Kim cương 3.Baïch Kim/Platinum 9% Có 2 thành viên đạt Gold tại 2 chân khác nhau 4 .Kim Cöông/Diam ond 10% Có 2 thành viên đạt Platinum tại 2 chân khác nhau 5.Kim Cöông Quoác teá/International Diamond 11% Có 2 thành viên đạt Kim cương tại 2 chân khác nhau 6.Vöông mieän/ Crown 12% Có 2 thành viên đạt Kim cương quốc tế tại 2 chân khác nhau 7.Vöông mieän ñaïi söù/Crown Ambassador 13% Có 2 thành viên đạt Vương miện tại 2 chân khác nhau
 21. 21. THÖÔÛNG TOAØN CAÀU <ul><li>Moïi thaønh vieân ñaït caáp ñoä Vöông mieän Ñaïi söù seõ ñöôïc chia 3% lôïi nhuaän toaøn caàu cuûa Taäp ñoaøn. Vaø ñöôïc trao vò trí danh döï trong Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Taäp ñoaøn . </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Khi Baïn thoaùt ra baøn Kim cöông ñöôïc 50 laàn cho 1 maõ soá ID . Baïn seõ ñöôïc nhaän $250,000USD tieàn maët töø Chuû tòch taïi Hoäi nghò thöôøng nieân haøng naêm. </li></ul><ul><li>Khi Baïn thoaùt ra baøn Kim cöông ñöôïc 100 laàn cho 1 maõ soá ID . Baïn seõ ñöôïc nhaän $500,000USD tieàn maët töø Chuû tich taïi Hoäi nghò thöôøng nieân haøng naêm. </li></ul>Phần thưởng CLB Chủ tịch
 23. 23. CAÙC KYØ NGHÆ VOÂ TAÄN <ul><li>Europe, South Africa, Monte Carlo,….Khi ñaït vò trí Thuû lónh, Baïn ñöôïc trao taëng caùc kyø nghæ sang troïng mieãn phí tôùi caùc ñòa danh noåi tieáng theá giôùi, vaøi laàn trong moät naêm. </li></ul><ul><li>Ñaây laø nhöõng phaàn thöôûng cô baûn ñaùnh daáu söï thaønh coâng cuûa Baïn vaø coøn nhieàu hôn nöõa so vôùi ngaøn vaïn cô hoäi khaùc… </li></ul>
 24. 24. Söùc maïnh ñoøn baåy vaø caáp soá nhaân <ul><li>Nguyeân taéc ñoøn baåy vaø caáp soá nhaân laø chìa khoùa ñeå môû ra söùc maïnh cuûa ngaønh KDM. Taát caû heä thoáng cuûa Diamond Holiday ñöôïc thieát keá ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc nguyeân taéc naøy cho Baïn. </li></ul>
 25. 25. Phaàn thöôûng khuyeán khích: Du lòch voøng quanh theá giôùi Khi heä thoáng döôùi Baïn coù 10 ngöôøi thoaùt ra khoûi baøn Kim cöông, Baïn nhaän ñöôïc chuyeán ñi du lòch voøng quanh theá giôùi mieãn phí daønh cho Baïn vaø vôï/choàng Baïn. (Moïi chi phí do Taäp ñoaøn ñaøi thoï) Nhö moät söï löïa choïn, Baïn cuõng coù theå choïn ñoà trang söùc baèng kim cöông thay cho chuyeán ñi. (Mỗi chân phải có ít nhất 5 người thoát ra.)
 26. 26. Ph aà n thöôûng khuyeán khích: Xe hôi sang troïng Khi 25 ngöôøi trong heä thoáng cuûa Baïn thoaùt ra, Baïn ñöôïc nhaän xe hôi sang troïng nhö Mercedes, BMW or Audi Car taïi moät trong nhöõng Söï kieän quoác teá do chuùng toâi toå chöùc. Hoaëc $50,000USD tieàn maët (Moãi chaân phaûi coù ít nhaát 12 ngöôøi thoaùt ra.)
 27. 27. Ph aà n thöôûng khuyeán khích: Villa Traùng leä Khi 50 ngö ôø i trong h eä th oá ng c uû a B aï n thoaùt ra, B aï n ñö ôï c nh aä n villa t aï i m oä t trong nh öõ ng ñ ò a danh traùng l eä treân th eá gi ôù i ho aë c $100,000USD ti eà n m aë t (M oã i chaân ph aû i coù ít nh aá t 25 ngö ôø i thoaùt ra.)
 28. 28. Hãy bắt đầu ngay bây giờ! <ul><li>Haõy chia s eû cô hoä i tuy eä t v ôø i naøy cho m oï i ngö ôø i vaø vi eä c KD c uû a B aï n nhanh choùng thaønh coâng hôn s öï tö ôû ng tö ôï ng c uû a B aï n. </li></ul>
 29. 29. Bây giờ! Đó là sự lựa chọn của Bạn! <ul><li>Diamond Holiday s eõ khoâng ch æ thay ñ oå i cu oä c s oá ng c uû a B aï n, maø coøn thay ñ oå i cu oä c s oá ng c uû a c aû gia ñình B aï n! </li></ul>Đây là sự lựa chọn của Bạn! Cơ hội tuyệt vời đang đứng trước mặt Bạn. Chọn đúng Công ty! Chọn đúng ngành Kinh doanh du lịch! Chọn đúng đội nhóm và thời điểm thích hợp!
 30. 30. Đối tác độc quyền phát triển tại thị trường Việt Nam về môi giới và xúc tiến thương mại với Tập đoàn Diamond Holiday CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN IQCOM Địa chỉ: Số 148, Ngõ 120 Tr ươ ̀ng Chinh, Trung T ư ̣, Quận Đống Đa, Hà Nội * Ngày 16/9/2010 chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Công ty TNHH Hợp tác phát triển IQCOM thành: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DIAMOND HOLIDAY Địa chỉ: A2, khu biệt thự thấp tầng LICOGI13, đ ư ờng Khuất Duy Tiên, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Điện thoại: 84. 3 557 9529 * Fax: 84. 3557 9530 Email: vn.diamondholiday_dht@yahoo.com
 31. 31. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa: Coâng ty TNHH H ôïp T aùc phaùt trieån IQCOM
 32. 34. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa Coâng ty Coå phaàn Thöông maïi DIAMOND HOLIDAY
 33. 36. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN DIAMOND HOLIDAY TẠI HOA KỲ
 34. 37. Khi baïn muoán trôû thaønh Thaønh vieân cuûa Diamond Holiday Travel .Inc. Baïn töï nguyeän cam keát kyù vaøo “ Ñôn ÑKTV” vaø cam keát thöïc hieän: “ Vaên hoaù & ñaïo ñöùc kinh doanh ” cuûa DHT.
 35. 38. <ul><li>BẢN CAM KẾT </li></ul><ul><li>Thực hiện: “Văn hóa & Đạo đức Kinh doanh” </li></ul><ul><li>của các thành viên DHT Việt Nam </li></ul><ul><li>Các thành viên trong hệ thống DHT Việt Nam, xin tự nguyện cam kết thực hiện “văn hóa và đạo đức kinh doanh” của DHT nh ư sau: </li></ul><ul><li>I/ NHỮNG HÀNH VI KHÔNG THỰC HIỆN </li></ul><ul><li>Không nài ép dụ dỗ Khách hàng khi họ không muốn tham gia </li></ul><ul><li>Không phát triển Thành viên mới khi họ chưa hiểu hoặc chưa sẵn sàng tham gia, chưa hiểu rõ bản chất và sơ đồ Kinh doanh của DHT </li></ul><ul><li>Không tranh giành khách hàng, Downline của nhau </li></ul><ul><li>Không được nói xấu, hạ thấp các Công ty khác(sảm phẩm, chính sách trả thưởng…) </li></ul><ul><li>Không nên trách cứ người bảo trợ(Sponsor), cấp trên(Upline) </li></ul><ul><li>Không được thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm sau: Lấy trộm Password, mã số đặt phòng, tiền thưởng và các khoản tiền khác trong ví điện từ của các Thành viên khác. </li></ul><ul><li>Không gây mất đoàn kết và phá vỡ hệ thống </li></ul><ul><li>Không được quảng cáo, rao vặt trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ hội kinh doanh của DHT </li></ul><ul><li>Không được phép tự tổ chức các buổi hội thảo nhóm(số lượng từ 30 người trở lên) khi chưa được phép của Ban giám đôc Công ty. </li></ul><ul><li>Các thủ lĩnh không được phép chuyển tiền vào tài khoản của mình khi chưa được sự đồng ý của các Thành viên trong hệ thống của mình </li></ul>
 36. 39. <ul><li>II/ NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN </li></ul><ul><li>Chia sẻ cơ hội Kinh doanh và những thành công khi tham gia hệ thống DHT. </li></ul><ul><li>Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo và các khóa đào tạo mà DHT tổ chức. </li></ul><ul><li>Chăm sóc Khách hàng và Downline mới. </li></ul><ul><li>Có cách nhìn nhận và thái độ tích cực về Kinh doanh theo mạng và Kinh doanh DHT </li></ul><ul><li>III/ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM </li></ul><ul><li>Tùy theo mức độ nặng nhẹ của hành vi vi phạm, Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu một trong những hình thức xử lý sau: </li></ul><ul><li>Cảnh cáo trên toàn bộ Hệ thống DHT. </li></ul><ul><li>Tạm thời đình chỉ mã Kinh doanh trong một thời gian nhất định(tùy theo mức độ vi phạm) các hoa hồng được hưởng của Thành viên đó trong thời gian tạm đình chỉ sẽ được gửi đến các Quỹ từ thiện. </li></ul><ul><li>Đình chỉ và tịch thu vĩnh viễn mã số Kinh doanh và trao mã số lại cho các Quỹ từ thiện, Các thành viên khác trong hệ thống DHT sẽ có trách nhiệm hỗ trợ mã số đó. </li></ul>
 37. 40. Nhöõng hình aûnh hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Ngaøy 18/9/2010 Khai tröông VP Coâng ty CPTM Diamond Holiday Ban laõnh ñaïo coâng ty &ø Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn Andy Hshu Nhöõng thaønh vieân ñaàu tieân Vieät Nam taïi Hong Kong Giao löu Vaên hoùa – Ngheä thuaät DHT Hoäi thaûo – chia seû DHT Toång giaùm coâng ty taëng hoa Chuû tòch Taäp ñoaøn Diamond Holiday Mr. Andy Hshu taëng ñoàng tieàn vaøng cho caùc thuû lónh
 38. 41. Hợp đồng môi giới, xúc tiến thương mại Số: 01/HĐMG,XTTM (đã bàn giao cho Công ty CPTM DIAMOND HOLIDAY) <ul><li>Ngày 24/7//2010 tại khách sạn Asean Hà Nội, bên môi giới công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM đã ký hợp đồng môi giới xúc tiến thương mại số: 01-HDMG, XTTM với công ty Diamond Holiday Travel. Bản HĐ này có 9 điều, 6 tờ, 6 trang bao gồm cả trang công chứng được lập thành 5 bản chính có giá trị như nhau, dưới sự chứng kiến của công chứng viên Đào Nguyên Khải-Trưởng văn phòng công chứng ĐÀO & ĐỒNG NGHIỆP </li></ul><ul><li>Nội dung của HĐ bao gồm: </li></ul><ul><li>- Bên B (Diamond Holiday ): Đồng ý giao cho bên A (công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM – nay là Công ty CPTM DIAMOND HOLIDAY ) thực hiện Dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến thương m ạ i tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt phòng KS đi du lịch do bên B và các cộng sự cung ứng </li></ul><ul><li>Gói dịch vụ gồm 4 ngày/ 3 đêm cho 2 người tại các Khách sạn hoặc khu Resoft từ 3 – 5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới thuộc hệ thống đối tác của bên B. </li></ul><ul><li>Giá bán cho 1 gói dịch vụ do bên B ấn định và áp dụng trên toàn cầu là $371 chưa bao gồm thuế. </li></ul>
 39. 42. CAÙC CAÂU HOÛI THÖÔØNG GAËP <ul><li>Khi naøo toâi coù theå baét ñaàu söû duïng caùc dòch vuï du lòch vaø caùc quyeàn lôïi? </li></ul><ul><li>-> Sau khi gia nhaäp Gia ñình Diamond Holiday, Baïn coù theå ngay laäp töùc baét ñaàu söû duïng caùc dòch vuï du lòch vaø heä thoáng kieám tieàn cuûa baïn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø baïn ngay laäp töùc taän duïng lôïi theá töø quyeàn lôïi thaønh vieân maø chuùng toâi ñaõ cung caáp. </li></ul><ul><li>Caùch thöùc ñaët phoøng (booking) nhö theá naøo? </li></ul><ul><li>-> Laø moät thaønh vieân baïn seõ truy caäp ñeå xem taát caû caùc dòch vuï saün coù, roài Baïn töï ñaêng kyù tröïc tuyeán vaø thanh toaùn baèng theû tín duïng. </li></ul><ul><li>Neáu toâi khoâng coù theû tín duïng thì theá naøo? </li></ul><ul><li>-> Việc thanh toaùn seõ ñöôïc thöïc hieän baèng theû Visa traû tröôùc hoaëc theû Master Card taïi ngaân haøng. </li></ul>
 40. 43. <ul><li>Toâi coù theå thanh toaùn phí thaønh vieân vaø phí du lòch baèng SEÙC khoâng? </li></ul><ul><li>-> Khoâng, vieäc thanh toaùn phí gia nhaäp vaø vieäc ñaët choã khaùch saïn ñöôïc thöïc hieän thoâng qua moät maùy chuû tröïc tuyeán ñöôïc baûo maät. Söû duïng theû tín duïng tröïc tuyeán laø an toaøn hôn nhieàu vaø cung caáp cho baïn söï baûo veä toát hôn. </li></ul><ul><li>Laøm theá naøo toâi coù theå lieân heä vôùi Coâng ty? </li></ul><ul><li>-> Chuùng toâi khuyeán khích baát cöù ai ñöa ra caâu hoûi hoaëc nhaän xeùt ñeå lieân heä vôùi chuùng toâi baèng E-mail. </li></ul><ul><li>Kyõ naêng naøo toâi caàn coù ñeå thaønh coâng nhö laø moät ñoái taùc (thaønh vieân) cuûa Diamond Holiday? </li></ul><ul><li>-> Ngöôøi ñoái taùc thaønh coâng nhaát luoân mong muoán ñaït ñöôïc, vaø moät thaùi ñoä tích cöïc nhaát ñònh hoaøn thaønh muïc tieâu ñeà ra ñeå gaët haùi ñöôïc phaàn thöôûng maø hoï xöùng ñaùng. Khoâng nhaát thieát baïn phaûi coù trình ñoä cao hoaëc baèng caáp ñaëc bieät ñeå xaây döïng Doanh nghieäp Diamond Holiday cuûa baïn. </li></ul>
 41. 44. <ul><li>Toâi seõ nhaän nhöõng söï hoã trôï gì khi laø moät thaønh vieân cuûa Diamond Holiday? </li></ul><ul><li>-> Hoã trôï moïi thaønh vieân moät caùch thaân thieân laø toái quan troïng trong vieäc xaây döïng moät Coâng ty noåi tieáng theá giôùi. Chuùng toâi ôû ñaây laø ñeå giuùp baïn xaây döïng doanh nghieäp rieâng cuûa baïn vôùi caùc nguoàn löïc hoã trôï ñaùng kinh ngaïc töø caùc coâng cuï kinh doanh toái öu khi baïn töï nhaân roäng maïng löôùi vaø chia seõ cô hoäi kinh doanh moät caùch linh hoaït. </li></ul><ul><li>Coù yeâu caàu ñoä tuoåi naøo môùi ñöôïc trôû thaønh thaønh vieân cuûa DHT khoâng? </li></ul><ul><li>-> Vaâng!! Moïi coâng daân töø 18 tuoåi trôû leân ñeàu coù theå ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân cuûa DHT. </li></ul><ul><li>Toâi coù theå kieám ñöôïc thu nhaäp khoaûng bao nhieâu? </li></ul><ul><li>-> Soá tieàn baïn coù theå kieám ñöôïc laø khoâng giôùi haïn, vaø ñöôïc xaùc ñònh bôûi vieäc baïn laøm vôùi Diamond Holiday hiệu quả ñeán möùc naøo. </li></ul>
 42. 46. <ul><li>Vieäc cung caáp thoâng tin theû tín duïng cuûa chuùng toâi cho DHT qua Internet coù an toaøn khoâng ? </li></ul><ul><li>-> Vaâng! Chuùng toâi coù moät heä thoáng maùy chuû ñöôïc baûo maät an toaøn tuyeät ñoái cho vieäc thanh toaùn töø theû tín duïng cuûa baïn. Chuùng toâi khoâng giöõ thoâng tin theû tín duïng trong hoà sô thaønh vieân vì vaäy khoâng ai coù theå truy caäp nhöõng thoâng tin ñoù sau moãi laàn giao dòch cuûa baïn ñöôïc hoaøn taát. </li></ul><ul><li>Toâi neân laøm vieäc maáy giôø moãi ngaøy ? </li></ul><ul><li>-> Baïn coù theå töï ñieàu chænh coâng vieäc kinh doanh cuûa baïn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu vaø mong öôùc cuûa baïn, Baïn coù theå muoán moät chuyeán ñi vui veû trong cuoäc soáng baän roän cuûa baïn. </li></ul><ul><li>Toâi coù phaûi traû theâm phí thaønh vieân naøo khoâng? </li></ul><ul><li>-> Baïn chæ phaûi traû moät laàn duy nhaát cho phí thaønh vieân troïn ñôøi laø chæ 300$ USD neáu thanh toaùn baèng chöùng töø traû tröôùc (evouchers) vaø 325$ USD neáu thanh toaùn baèng Liberty Reserve (khoaûn döï tröõ töï do) hoaëc theû tín duïng. </li></ul>
 43. 47. <ul><li>Toâi coù caàn phaûi ñi baùn saûn phaåm khoâng ? </li></ul><ul><li>-> Khoâng, baïn khoâng phaûi baùn baát kyø loaïi saûn phaåm naøo caû. </li></ul><ul><li>Baïn chæ ñôn giaûn laø taän höôûng nhöõng lôïi ích cuûa giaûm giaù caùc kyø nghæ vaø ñaët phoøng khoâng haïn cheá. Nhöng chuùng toâi ñeà nghò baïn chia seû cô hoäi kinh doanh taïi nhaø naøy vôùi taát caû moïi ngöôøi baïn quen bieát, ñieàu ñoù seõ mang ñeán nhieàu thaønh coâng cho chính baïn. </li></ul><ul><li>Laøm theá naøo ñeå nhaän ñöôïc tieàn thöôûng vaø tieàn hoa hoàng cuûa toâi ? </li></ul><ul><li>-> Diamond Holiday seõ cung caáp cho moãi thaønh vieân moät taøi khoaûn tröïc tuyeán ñöôïc goïi laø moät ví ñieän töû. Taát caû tieàn thöôûng tieàn maët hoaëc tieàn hoa hoàng ñöôïc chuyeån giao ngay laäp töùc vaøo ví ñieän töû cuûa baïn. Taát caû tieàn thöôûng hoaëc tieàn hoa hoàng cuõng coù theå ñöôïc chuyeån vaøo taøi khoaûn ngaân haøng ñöôïc baïn ñeà nghò hoaëc moät theû ghi nôï (Debit Card). </li></ul>
 44. 48. <ul><li>Toâi coù theå nhaän ñöôïc nhöõng loaïi giaûm giaù du lòch naøo? </li></ul><ul><li>-> Diamond Holiday ñaõ phaùt trieån caùc ñoái taùc chieán löôïc treân toaøn theá giôùi vôùi moät soá nhaø cung caáp du lòch, nhöõng ñoái taùc naøy seõ cung caáp dòch vuï du lòch vôùi giaù sæ haáp daãn so vôùi giaù baùn leû treân thò tröôøng. </li></ul><ul><li>Coù khoaûn phí thaønh vieân haøng thaùng hoaëc khoaûn phí ñònh kyø naøo khoâng ? </li></ul><ul><li>-> Khoâng! Khoâng coù leä phí thaønh vieân haøng thaùng hoaëc baát kyø khoaûn phí ñònh kyø naøo caû. Thanh toaùn moät laàn duy nhaát cho pheùp baïn taän höôûng taát caû nhöõng lôïi ích Diamond Holiday cung caáp. </li></ul><ul><li>Laøm caùch naøo toâi coù theå quaûn lyù doanh nghieäp tröïc tuyeán (vaên phoøng maïng) cuûa toâi ? </li></ul><ul><li>-> Moät khi baïn ñaõ gia nhaäp gia ñình Diamond Holiday, Baïn seõ coù moät teân ngöôøi duøng (username) vaø maät khaåu (password). Ñieàu naøy cho pheùp baïn vaøo vaên phoøng maïng caù nhaân cuûa baïn. Cöù moãi laàn vaøo trong, baïn seõ moïi coù quyeàn truy caäp trong taàm tay vaøo nhöõng cô sôû döõ lieäu toaøn dieän nhaát cho doanh nghieäp Diamond Holiday cuûa rieâng baïn. </li></ul>
 45. 49. <ul><li>Toâi seõ nhaän ñöôïc gì khi thoaùt ra khoûi caùc baøn? </li></ul><ul><li>-> Hieän coù 2 loaïi baøn maø baïn seõ thoaùt ra. Khi baïn thoaùt ra khoûi baøn ñaàu tieân (Baøn du khaùch – Baøn Vaøng) baïn seõ nhaän ñöôïc 1.000 $ USD. Sau ñoù baïn seõ ñöôïc chuyeån leân baøn Kim cöông (Baøn ñoû), khi thoaùt ra khoûi baøn ñoû baïn seõ nhaän ñöôïc 15.000$ USD (trong ñoù goàm 10.000$ USD tieàn maët vaø taám Seùc 5.000$ USD ñi du lòch). </li></ul><ul><li>Toâi coù theå thay ñoåi hoaëc baùn maõ soá thaønh vieân cuûa toâi khoâng ? </li></ul><ul><li>-> Chaéc chaén, vieäc thay ñoåi teân ngöôøi duøng (username) yeâu caàu xaùc minh chính xaùc. Chuû sôû höõu hieän taïi seõ cung caáp caùc chi tieát döïa vaøo baûn goác. Bao goàm ngaøy mua treân baûn goác, phöông thöùc thanh toaùn vaø soá Code ñaët phoøng. Chuùng toâi seõ yeâu caàu chuû sôû höõu hieän taïi cung caáp moät baûn sao Hoä chieáu hoaëc giaáy pheùp laùi xe. Taát caû caùc giaáy tôø treân coù theå göûi baèng E-mail. </li></ul><ul><li>Neáu chuû sôû höõu hieän taïi ñang ôû baøn vaøng thì möùc phí chuyeån maõ laø 50$ USD moãi laàn chuyeån, vaø laø 300$ USD neáu chuû sôû höõu ñang ôû baøn Kim Cöông. Vieäc thanh toaùn coù theå ñöôïc chuyeån nhöôïng thoâng qua Liberty Resever (khoaûn döï tröõ töï do) hoaëc chuyeån ñeán nhöõng taøi khoaûn ngaân haøng cuûa chuùng toâi. Quaù trình chuyeån maõ ñöôïc thöïc hieän trong 48 giôø laøm vieäc keå töø khi nhaän ñöôïc tieàn vaø caùc chöùng töø. </li></ul>
 46. 50. <ul><li>Laø moät thaønh vieân Diamond Holiday coøn phaàn thöôûng naøo khaùc toâi coù theå bieát tröôùc khoâng? </li></ul><ul><li>-> Ngoaøi thu nhaäp tuyeät vôøi. Baïn coøn coù theå ñaït ñöôïc nhöõng phaàn thöôûng mieãn phí khaùc. Nhö laø giaûi thöôûng xe hôi, Villa, 500.000$ USD tieàn maët. Dó nhieân, ñoù laø nhöõng phaàn thöôûng sang troïng nhaèm khuyeán khích baïn trong quaù trình ñoàng haønh cuøng DHT. </li></ul>
 47. 51. DHT Caùc thaønh vieân DHT ñaàu tieân cuûa Vieät Nam taïi Khaùch saïn 4 sao BP International - HK Caùc thaønh vieân DHT Vieät Nam cuøng Ban laõnh ñaïo DHT taïi vaên phoøng DHT Hoàng Koâng Caùc thaønh vieân DHT Vieät Nam thaêm quan vònh Victoria - HK Caùc thaønh vieân DHT Vieät Nam thaêm coâng vieân Disneyland - HK Caùc thaønh vieân DHT Vieät Nam – Tp.HCM trong nhöõng ngaøy hoäi thaûo 9/4-12/4 taïi HCMC
 48. 52. “ Những nhà nghiên cứu thị trường KDM đang tạo ra những vận may với tốc độ chóng mặt!” “ KDM là ngành KD hoàn hảo nhất dành cho những người có thu nhập trung bình để làm giàu.” “ KDM: ngành công nghiệp dành cho mọi người muốn thay đổi cuộc sống của mình.” Nhuõng nhaø KDM noåi tieáng noùi gì!

×