DetaiBTL

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DetaiBTL

  1. 1. IT4883 Môn h c Phát tri n ph n m m phân tán Ch Bài T p L n Gi ng viên: Cao Tu n Dũng – Tr nh Tu n t I. Yêu c u chungSinh viên v n d ng ki n th c môn h c, t tìm hi u trang b thêm các công ngh c n thi t hoàn thành nhi m v . Các công ngh s d ng ư c yêu c u b t bu c s d ng n u cómô t trong t ng tài, ho c sinh viên ư c tùy ý l a ch n n u không c p. Sinh viêncó th s d ng công ngh phát tri n ng d ng phân tán không ư c gi i thi u trong mônh c (thông qua vi c trao i trư c v i gi ng viên)Nhóm sinh viên: T i a 5 – T i thi u 4.S n ph m c n n p ( óng gói trong ĩa CD/DVD): - Báo cáo - Chương trình: Source code, Deploy File, các thư vi n và hư ng d n chi ti t (cài t, s d ng) có th ch y ư c chương trình trên m t môi trư ng hoàn toàn m i. - Slide trình bày - Video quay màn hình s d ng (t i a 10 phút – b t bu c) – có biên t p n u h th ng demo trên nhi u máy.Th i gian b o v :Vào sáng th hai tu n 15: L p trư ng n p s n ph m c a t t c các nhóm cho gi ng viênt i 327-C1. (Không ch p nh n s n ph m n p mu n vì b t kỳ lý do gì – sinh viên c nchu n b n p cho l p trư ng t tu n trư c).B o v vào Tu n 15 (Hai bu i). M i nhóm trình bày t i a 15 phút. Gi ng viên t câuh i trong 10 phút.Demo: môi trư ng - T thi t l p m ng LAN WIFI, l p t t ch c, mang thi t b - Internet, SV chu n b s n USB 3G.C u trúc báo cáo tv n : - D n d t n bài toán l a ch n, t i sao l a ch n tài này, công ngh s d ng. - Nói rõ yêu c u thành viên và phân công nhi m v . Mô t h th ng:
  2. 2. Căn c trên các yêu c u cơ b n c a BTL, sinh viên mô t l i chi ti t v h th ng mà nhóm mình s xây d ng. - Yêu c u ch c năng - Yêu c u phi ch c năng - Giao di n Ki n trúc h th ng Trình bày sơ ki n trúc Logic (b t bu c) ho c V t lý (tùy ch n) c a h th ng. Gi i thích ng n g n vai trò c a t ng thành ph n, h th ng con. Phương th c tương tác, truy n thông gi a chúng. Mô hình, giao th c và thu t toán truy n thông Gi i thích các mô hình truy n thông, thu t toán s d ng xây d ng h th ng. Phân tích ưu như c i m, lý do l a ch n. Xây d ng h th ng Gi i thi u ng n g n v công ngh s d ng, nh n m nh vào các i m m u ch t quan tr ng s d ng gi i quy t nh ng v n khó khăn c a bài. Sơ thi t k các l p (n u s d ng công c H T) Ch p nh màn hình minh h a các ch c năng chính. K t lu n và hư ng phát tri n Nh n xét v s n ph m c a nhóm, v l a ch n gi i pháp công ngh . Nêu rõ óng góp c a t ng thành viên vào BTL (theo % công vi c). II. Danh sách tài 1: H th ng mua bán vé máy bay phân tán (3.5 sao)Phát tri n m t h th ng mua bán vé máy bay phân tán. H th ng g m m t trung tâm lưutr , qu n lý các chuy n bay và các i lý bán vé máy bay.Yêu c u cơ b n: - M i chuy n bay ph i có các thông tin: S hi u chuy n bay, Ngày gi bay, Nơi i, Nơi n, th i gian bay, T ng s gh , S lư ng gh ã bán, S lư ng gh còn tr ng. - Các i lý ư c quy n xem thông tin v chuy n bay, mua vé, tr vé theo yêu c u - Trung tâm qu n lý ư c t o ra nhi u chuy n bay và lưu tr l i cho phép các i lý th c hi n các giao d ch trên chuy n bay c th - Xây d ng thu t toán, h tr t chuy n bay qua nhi u i m trung gian - T thi t k Security cho h th ng.Yêu c u v công ngh : s d ng công ngh RPC (ho c CORBA – DCOM) cho các i lý.
  3. 3. 2: Bài toán cá bơi qua m ng (5 sao)Phát tri n m t ng d ng ho t h a phân tán. Xây d ng m t h th ng ph n m mscreensaver phân tán (là ng d ng c l p - không yêu c u tích h p vào h i u hành)H th ng g m nhi u máy tính k t n i v i nhau. M i máy tính là m t ph n c a b cá. M tcon cá s bơi t màn hình máy tính này sang màn hình máy tính khác theo vòng tròn.Yêu c u cơ b n: - Máy ch : qu n lý s máy thành viên, hi n toàn c nh b cá. H th ng ch c n áp ng các yêu c u v ho cơ b n (B cá, cá có th ơn gi n). Tuy nhiên làm t t s ư c c ng i m. - Các các bơi theo 1 chi u ( ơn gi n hóa vi c i u khi n) - Cá s bơi trên các máy ư c ch n, n a ngư i bên máy này, n a ngư i bên máy kia, … - Server s hi n toàn c nh b cáYêu c u nâng cao • Máy ch : ch n lo i cá, s lư ng cá. • Màn hình client có khung nh hi n toàn c nh b cá.Yêu c u công ngh : Mô hình truy n thông không nh t thi t là mô hình Client- Server, cóth s d ng mô hình P2P ho c Group. JMS/RPC/RMI 3: Th n bài (4 sao)Phát tri n h th ng trò chơi bài phân tán. H th ng g m trung tâm i u khi n và các ngd ng ư c tri n khai trên máy ngư i chơi.Yêu c u cơ b n: - Trung tâm i u khi n: Nh n k t n i c a ngư i chơi, qu n lý danh sách trò chơi, phòng chơi, d li u, thông tin v ngư i chơi - Ngư i chơi: Xem danh sách phòng chơi, vào các phòng chơi như khách xem, th c hi n chơi - Cài t ư c ít nh t game tá l . Không c n 4 ngư i chơi.Yêu c u nâng cao: - Cài t thêm các lo i card games khác.Yêu c u v công ngh : ch n JMS, RPC ho c RMI 4: Chia s tài li u h c t p phân tán (5 sao)
  4. 4. Xây d ng h th ng chia s tài li u h c t p phân tán. H th ng g m 1 trung tâm i ukhi n-Server, và các ng d ng trên máy c a sinh viên-Client.Yêu c u cơ b n: - Client: ăng ký lên server các thư m c, file mu n chia s - Client có th xem danh sách các thư m c ư c chia s , m i thư m c bi t ư c ai ang download, ai ang chia s , … - Client có th download các file, thư m c mà ngư i khác chia s trên server. Khi ó, client ó s liên h v i t t c các client có d li u tương ng trao i - Server: Qu n lý thông tin các client, các file chia s , …Yêu c u nâng cao: - Chia s file theo ý tư ng c a torrent. Client có th chia s các ph n file mà mình ã download ư c v i các client khác (Chưa c n download 100% cũng có th th c hi n chia s )Yêu c u v công ngh : ch n JMS, RPC ho c RMI 5: H th ng d ch v ô tô (4 sao)Vi t h th ng các d ch v ô tô và 1 ng d ng khai thác các h th ng d ch v trênYêu c u cơ b n:D ch v cơ b n - D ch v t phía các công ty s n xu t ô tô: cung c p service l y các thông tin v các lo i ô tô, v công ty tương ng, … - D ch v t phía công ty s n xu t ph tùng ô tô: cung c p service l y các thông tin v các lo i ph tùng ô tô cung c p, v công ty tương ng, …T các lo i d ch v trên, các t ng công ty ô tô & ph tùng ăng ký s d ng d ch v cungc p t các công ty s n xu t ô tô & công ty s n xu t ph tùng trên tri n khai thànhcác d ch v m i (t ng h p các k t qu t các d ch v cũ): - Cung c p d ch v tìm ki m, truy c p thông tin, …Cu i cùng, nơi cung c p d ch v bán hàng s ăng ký và s d ng các d ch v t cáct ng công ty, và: - Cung c p giao di n trang web cho ngư i dùng truy c p, tìm ki m, xem chi ti t thông tinYêu c u công ngh : có cài t security trong các d ch v . Ví d , các t ng công ty ph i ăng ký & ư c duy t m i ư c s d ng các d ch v trên. 6: Remote Calculator (5 sao)Vi t h th ng cho phép i u khi n và th c hi n tính toán t xa. H th ng g m 1 server vàcác client. (Ý tư ng tương t như Remote Computer, nhưng ơn gi n hơn)
  5. 5. Yêu c u cơ b n: - Server: Ch y 1 chương trình calculator (t vi t) & Qu n lý các client - Client: Sau khi k t n i v i server, client s th y ư c hình nh calculator trên máy ch , và có th thao tác ư c trên calculator c a máy ch . Khi 1 client thao tác, t t c các client khác u th y ư c hình nh như trên Server.Yêu c u v công ngh : ch n JMS, RPC ho c RMI 7: Game b n cung Olympic. (4sao)Xây d ng ng d ng phân tán cho phép ngư i dùng thi u b n cung qua m ng. Th th cthi u theo t ng lư t b n. M i t thi u m t u th b n năm lư t. Có h n ch th igian ng m b n cho m t u th .Yêu c u: h a tương i p (không quá sơ sài). i u khi n b n cung b ng chu t (ch n i m ng m b n – l c b n – sinh viên tham kh o trò chơi b n cung trên m ng). Có lưu v tcung b n trên h ng tâm cho n h t m t game.Trên server có màn hình chia ô hi n th k t qu c a các u th . 8 : Ph n m m v hình c ng tác - Con ư ng g m s (4sao)Xây d ng ph n m m cho phép các h a s các v trí a lý phân tán có th tham gia vm t b c tranh t ng th (có kích thư c l n).Server: Chia ô tư ng v - phân công h a s - hi n th b c tranh t ng th . i m c ng: Cóch c năng phóng to màn hình m t ô xem chi ti t b c v (c a client).Client:Cơ b n: Ch n ô – v . N i dung b c tranh luôn ư c c p nh t gi a client – server. M th a s có th v nhi u ô ( ang v ô này chuy n sang v ô khác). M t ô có th ng th inhi u ngư i v . 9 : Mô ph ng bài toán Dining Philosopher (3.5 sao)Nghiên c u nh nghĩa v bài toán Dining Philosopher trên Wikipedia. S nhà tri t h ccó th t ba tr lên. H th ng cho phép minh h a ư c trư ng h p x y ra deadlock vàgi i pháp x lý deadlock.Mô hình truy n thông: P2P, Multicast, Client-Server…Trên màn hình m i máy hi n lên bàn ăn, các nhà tri t h c và highlight nhà tri t h c mình i di n.

×