Your SlideShare is downloading. ×
Dn987b1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dn987b1

570
views

Published on

Published in: Education, Sports

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
570
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ANH N. TRAÀN, D.D.S., M.S. Members of the American Association of Orthodontics* Chuyeân moân chænh nha (Nieàng raêng Orthodontics)* Chuyeân nieàng raêng cho ngöôøi lôùn vaø treû em.MILESTONE ORTHODONTICS(Quince ORCHARD MEDICAL PARK) 11906 Darnestown Rd., Suite H. North Potomac, MD 20878 Tel. (301) 990-6401
 • 2. B2 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011Giôùi Tính Thöù Ba * Nguyeãn thöôïng Chaùnh, DVMG iôùi tính thöù ba (Third gen- Khoa hoïc thì noùi laø coù söï leäch laïc trong Lm Agostio nguyeãn vaên Duï. Ñoàng tính der) coù nghóa laø khoâng phaûi teá baøo naõo theá naøo ñoù neân hoï môùi nhö luyeán aùi nam maø cuõng khoâng phaûi theá. http://www.binhtrung.net/index. nöõ. Noùi noâm na ra laø nhöõng American Academy of Pediatrics thì php?option=com_content&viewngöôøi ñoàng tính luyeán aùi. cho raèng thieân höôùng tình duïc sexual =article&id=1899:dong-tinh-luy-(The terms third gender and third sex orientation laø do söï toång hôïp cuûa yeáu en-ai&catid=38:tuoi-tre-vao-describe individuals who are catego- toá baåm sinh (gene), hormone vaø aûnh doi&Itemid=137rized (by their will or by social consen- höôûng moâi tröôøng soáng. "Xeùt veà maët khaùch quan, Giaùo Hoäisus) as neither male nor female, as well Noùi chung nhieàu ngöôøi thieân veà yeáu toá luoân daïy raèng vieäc laøm tình vôùi ngöôøias the social category present in those taâm lyù, do söï baét chöôùc, sinh hoïc, gene ñoàng phaùi tính laø moät haønh ñoäng xaáusocieties who recognize three or more vaø vaø aûnh höôûng hormone luùc baøo thai vì ñi ngöôïc laïi vôùi chöông trình maø Ca só Cindy Thaùi Taøi.genders.) ñöôïc hình thaønh. Thieân Chuùa ñaõ thieát ñònh khi taïo döïngCaùc caäu caûm thaáy raát khoå sôû trong cô Theo nhaø phaân taâm hoïc Ñöùc S. Freud, con ngöôøi. Saùch Saùng Theá Kyù trình baøy vaøo caùch suy nghó khoan dung cuûatheå cuûa moät thaèng con trai. Luùc naøo caùc yeáu toá sinh hoïc vaø taâm lyù ñoùng moät vai vieäc Thieân Chuùa döïng neân con ngöôøi, ngöôøi Thaùi.caäu cuõng nghó raèng mình laø con gaùi. troø khoâng nhoû trong thieân höôùng ñoàng coù nam, coù nöõ, ñeå hoï keát hieäp vaø boå Theo yù kieán cuûa coâ Crystal, moät katoeyTuy mang thaân xaùc thanh nieân nhöng tính luyeán aùi homosexuality. tuùc cho nhau, ñoàng thôøi coäng taùc vôùi vaø ñoàng thôøi cuõng laø manager cuûa haõngcaùch suy nghó, öôùc mô, tình caûm, sôû OÂng ta tin raèng löôõng tính luyeán aùi bi- ngaøi trong vieäc thoâng truyeàn söï soáng. Nong Film raát noåi tieáng, thì caùi voùcthích, haønh ñoäng, vaø cöû chæ cuûa hoï ñeàu sexuality (nghóa laø coù theå aên naèm vôùi Saùch Leâvi trong ñoaïn 18 cuõng trình baøy daùng nhoû thoù maûnh khaûnh cuûa ngöôøiraäp theo khuoân maãu cuûa moät phuï nöõ. ngöôøi khaùc phaùi tính cuõng nhö vôùi nhöõng ñieàu kieän coát yeáu ñeå thuoäc veà ñaøn oâng Thaùi thöôøng ñöôïc ñeà cao vaøHoï haèng mô öôùc ñöôïc trôû thaønh moät öa chuoäng trong vaên chöông ngheä thu-thieáu nöõ duyeân daùng theo ñuùng nghóa aät Thaùi Lan. Noù laø bieåu töôïng cho caùicuûa noù. ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ Thaùi Lan. Coù leõYÙ töôûng naày ñaõ baét ñaàu nhen nhuùm töø ñaây laø lyù do chính ñaõ thuùc ñaåy caùc caäutuoåi daäy thì, vaø hoï vaãn nuoâi döôõng giaác muoán chuyeån ñoåi giôùi tính ñeå trôû thaønhmô moät ngaøy naøo ñoù hoï coù theå chuyeån caùc coâ.ñoåi giôùi tính cuûa mình ñeå trôû thaønh moät Khaùc vôùi baäc phuï huynh soáng taïi vuøngngöôøi phuï nöõ troïn veïn.. noâng thoân coøn raát baûo thuû, phaàn ñoâng cha meï taïi thaønh thò thöôøng coù khuynh *** höôùng côûi môû hôn ñoái vôùi vaán ñeà chuyeånMOÄT HIEÄN TÖÔÏNG KHAÙ PHOÅ ñoåi giôùi tính. Hoï ít khi ngaên caám, phaûnBIEÁN ñoái vieäc con caùi muoán laøm caùi chuyeän ngöôïc ñôøi naày.Xaõ hoäi ngaøy nay ñaõ côûi môû nhieàu hôn Ngaøy nay, taïi Thaùi Lan raát nhieàu coâxöa, bôùt xem chuyeän ñoàng tính luyeán nhieàu caäu mô öôùc ñöôïc ñoåi gioáng luùcaùi, boùng, ñoàng heä, oâ moâi, homo, gay, hoï coøn raát nhoû tuoåi. Chaéc chaén ñaây laølesbian laø vieäc caám kî tabou. aùc moäng cuûa gia ñình nhöng cha meï vìTheo öôùc ñoaùn cuûa Indiana University Giôùi tính thöù ba taïi Bangkok thöông con neân ít khi choáng ñoái laïi yùKinsey Reports, coù khoaûng 10% nghóa muoán cuûa chuùng.laø 665 trieäu ngöôøi treân toång soá 6,6 tyû ngöôøi cuøng phaùi tính) laø khuynh höôùng daân Chuùa, ñoaïn vaên naøy loaïi boû nhöõng Coù nhieàu caäu ñaõ baét ñaàu söû duïng hor-daân soá theá giôùi laø homo . Ñaëc bieät laø phoå quaùt trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi. ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi ra khoûi coäng mones ñeå giuùp thay ñoåi hình daùng côñoàng tính nam gay nhieàu hôn ñoàng tính Vaø ñoàng tính luyeán aùi laø moät leäch laïc töø doàng Daân Chuùa. Trong Taân Öôùc, Thaùnh theå töø tuoåi 12-13. Caäu naøo coù gia ñìnhnöõ lesbian. löôõng tính luyeán aùi. Phaoloâ coi söï ñoàng tính luyeán aùi laø thí khaù giaû thì thöôøng ñöôïc cho pheùp ñi duï cuï theå veà söï muø quaùng cuûa nhaân chuyeån ñoåi giôùi tính taïi beänh vieän. loaïi, sau khi loaøi ngöôøi phaù ñoå söï hoøa Tröôùc moät nhu caàu khaù ñaëc bieät naày, hôïp vôùi Ñaáng Taïo hoùa vaø caùc thuï taïo moät soá baùc só thaåm myõ taïo hình chuïp ñeå thay theá vaøo ñoù baèng nhöõng haønh laáy thôøi cô nhaûy ra kieám aên. ñoäng sai traùi veà luaân lyù. Bangkok, thuû ñoâ Thaùi Lan coù theå ñöôïc Ngaøy nay, coù nhieàu phong traøo, keå caû xem nhö daãn ñaàu leader treân theá giôùi veà moät soá ngöôøi coâng giaùo, ñoøi Giaùo Hoäi phaåu thuaät bieán caäu thaønh coâ (thöôøng phaûi thay ñoåi laäp tröôøng, phaûi coi vieäc thaáy nhaát) hoaëc ngöôïc laïi. ñoàng tính luyeán aùi töï baûn chaát khoâng coù Naêm 2010 vöøa qua, trong cuoäc thi gì laø xaáu neáu noù laø ñoàng tính luyeán aùi tuyeån löïa hoa haäu hoaøng vuõ toå chöùc taïi baåm sinh vaø neáu hai ngöôøi ñoàng phaùi Mexico, "coâ" Thanaporn Anyasiri , 26 yeâu nhau thaønh thöïc". tuoåi Thaùi Lan, sinh vieân ngaønh kinh teá Ai muoán hieåu sao cuõng ñöôïc heát. ñaõ ñoaït danh hieäu hoa haäu chuyeån ñoåi gioáng. BANGKOK, THIEÂN ÑÖÔØNG CUÛA GIÔÙI TÍNH THÖÙ BA GIAÛI PHAÃU CHUYEÅN ÑOÅI GIÔÙI TÍNH SRS (SEX REASSIGNEMENT Coù theå noùi Bangkok, thuû ñoâ cuûa Thaùi SURGERY) Lan laø nôi taäp trung chuøa chieàn Phaät giaùo nhieàu nhaát treân theá giôùi, nhöng Ñaây laø nhöõng cuoäc giaûi phaãu taïo hình ñoàng thôøi cuõng laø nôi choán aên chôi truïy raát khoù khaên vaø thaät phöùc taïp. Caùc baùc Thi hoa haäu chuyeån giôùi ôû Mexico naêm 2010. laïc khoâng ñaâu baèng. só phaûi thaät gioûi, kheùo tay vaø ñoàng thôøi Khu phoá naøo cuõng coù chuøa. Ñi ñaâu cuõng cuõng caàn phaûi coù oùc ngheä thuaät nöõa.Nhan nhaûn quanh ta, trong sôû laøm, trong Theo Freud, ñoái vôùi tröôøng hôïp ngöôøi gaëp chuøa laø chuøa. Ñoâi khi ñoái dieän Hormone ñöôïc söû duïng töø moät naêmchôï buùa, trong giôùi theå thao, ngheä só, taøi ñoàng tính luyeán aùi saâu ñaäm (deep root- chuøa laø nhaø taém hôi Steam bath vaø ñaám tröôùc ñeå chuaån bò. Bieán chöùng raát deãtöû, nhaø ngheä thuaät, nhaø chaùnh trò, trí ed) thì heát thuoác chöõa, nghóa laø khoâng boùp maùt xa maùt gaàn ñoù daønh cho khaùch xaûy ra. Tuy vaäy, caùc coâ caùc caäu vaãnthöùc, nhaø giaùo, nhaø vaên vaø ... (xin loãi!) coù caùch hay lieäu phaùp taâm lyù reconver- haøng ñaøn oâng. quyeát taâm nhaøo voâ. Xin chaøo thua vaøñeàu thaáy coù hieän töôïng naày. sion therapy naøo khaû dó coù theå giuùp hoï Hieän töôïng homo, gay, peùdeù (ñoàng baùi phuïc saùt ñaát.Theo öôùc ñoaùn cuûa caùc giôùi chöùc naêng trôû laïi khuynh höôùng bình thöôøng dò tính nam), lesbian (ñoàng tính nöõ), laïi Noùi chung thì caùc coâ raát haøi loøng vaø taâmVieät Nam thì cöù 10.000 12.000 ngöôøi, tính luyeán aùi heterosexuality nhö ña soá ñöïc, laïi caùi vaø hoaùn chuyeån giôùi tính söï raèng hoï ñaït nhieàu haïnh phuùc thaät söïthì coù moät ngöôøi maéc beänh giôùi tính moïi ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc. (transgender,transsexual) khaù phoå bieán sau khi ñöôïc giaûi phaãu ñoåi gioáng.khoâng roõ raøng hoaëc coù caáu truùc... baát Caùc toân giaùo lôùn nghó gì? khaép nôi. Caùc baïn chaéc cuõng thaéc maéc khoângthöôøng maø thieân haï goïi noâm na laø laïi *Phaät giaùo thì cho raèng ñaây laø caùi ng- Daân Thaùi goïi nhöõng ngöôøi hoaùn chuyeån bieát ñoà giaû nhö vaäy coù xaøi coù ñöôïc hayñöïc laïi caùi, hay boùng. Tính ra treân toång hieäp phaûi gaùnh chòu maø thoâi. giôùi tính laø katoeys hay ladies boys (caäu khoâng? Veà ñieåm naày thì ngöôøi vieát xinsoá 87 trieäu daân, VN coù loái 9 000 ngöôøi Thö Vieän Hoa Sen. Ñoàng tính luyeán aùi coâ). chòu thua thoâi, nhöng mình nghó raèng ñoà"khaùc thöôøng". coù ñöôïc Phaät Giaùo chaáp nhaän khoâng? Theo Philip Cornwel Smith, moät nhaø thieät ñoâi luùc coøn trôû chöùng baát töû thì coøn http://www.vnn.vn/xa- http://www.thuvienhoasen.org vaên soáng nhieàu naêm taïi Bangkok cho noùi chi laø ñoà giaû nöõa.hoi/2007/10/749249/ "...Ñaïo Phaät tin raèng, moïi söï moïi vaät bieát laø Neáu quyù baïn toø moø muoán xem hình giaûiXaõ hoäi thì phaûi coù söï khaùc bieät, ngöôøi treân theá gian laø voâ thöôøng, cuoäc soáng taïi xaõ hoäi AÂu Myõ, moái quan heä giöõa ñaøn phaåu ñoåi gioáng "caäu thaønh coâ" xin clicktheá naày keû theá noï. nhaân sinh cuõng chuyeån dòch bieán hoaù oâng vaø ñaøn baø cuõng khoâng phaûi deã daøng vaøo link döôùi ñaây. Ruøng rôïn laém. YeáuTuy nhieân, thaønh kieán vaø söï kyø thò ñoái khoâng ngöøng vaø tuyø theo nghieäp cuûa gì ñaâu. tim xin ñöøng neân xem.vôùi homo vaãn coøn toàn taïi khaù maïnh meõ moãi chuùng sinh, giôùi tính coù theå thay Theo oâng ta, ñaây laø lyù do taïi sao moät soá Lynn Conway. Vaginoplasty: Male totaïi moät vaøi nôi treân theá giôùi. ñoåi töø giôùi naøy sang giôùi khaùc nhö ngöôøi ñaøn oâng Taây phöông boû rôi phaùi nöõ ñeå female Sex Reassignment Surgery nam trôû thaønh ngöôøi nöõ hay ngöôïc laïi ñi tìm caùc ngöôøi ñaøn oâng khaùc. http://ai.eecs.umich.edu/people/con-TRAÊM ÑAÉNG NGAØN CAY vaø chuyeån dòch töø ñôøi naøy sang ñôøi Nhöõng ladies boys seõ ñaûm nhaän vai troø way/TS/SRS.html khaùc.[3] Ngay caû trong ñôøi hieän taïi trung gian giöõa hai gioáng ñöïc vaø caùi Moät trong nhieàu beänh vieän noåi tieáng veàHoï khoâng gioáng ai heát neân phaûi chòu cuõng ñaõ coù nhieàu ngöôøi hoaëc töï mình (theo taùc phaåm Very Thai- Every Popu- thaåm myõ vaø giaûi phaãu SRS phaûi keå ñeánñöïng thaønh kieán vaø söï deøm pha cuûa xaõ thay ñoåi vôùi söï trôï giuùp cuûa y khoa hay lar Culture 2005). Yanhee International Hospital.hoäi, söï khinh reû cuûa baïn beø vaø söï ruoàng töï nhieân thay ñoåi giôùi tính. Duø theá naøo Coù ngöôøi goïi ladies boys thuoäc veà giôùi Ñaây laø moät beänh vieän cao taàng raát taânboû cuûa gia ñình. Hoï raát khoå sôû nhöng cuõng khoâng ra ngoaøi nhaân quaû. Moãi tính thöù ba, vaø hoång bieát oâng Smith naày tieán naèm trong moät khu sang troïng giöõacha meï hoï cuõng khoâng khaù gì hôn. ngöôøi trong chuùng ta mang trong mình thuoäc vaøo nhoùm naøo? thuû ñoâ Bangkok, Thaùi Lan.Con caùi khoâng ñöôïc bình thöôøng laø aùc caùi nghieäp, nghieäp laønh nghieäp döõ mình Khu giaûi phaãu chieám troïn taàng thöù naêm.moäng cuûa taát caû caùc baäc cha meï. laøm mình chòu, coù gieo nhaân taát coù quaû. THAÙI LAN, MOÄT QUOÁC GIA THAÄT Baùc Só Greechart Porsinsirirak, laø moätRoài coøn caùi vuï coù caäu hay coâ luùc ñaàu thì Theo lyù naøy, chuùng ta thöông yeâu ngöôøi CÔÛI MÔÛ trong nhieàu vò baùc só taøi ba cuûa beänhraát normal, laáy vôï laáy choàng, coù con coù naøo, duø cuøng giôùi tính hay khaùc giôùi tính vieän Yanhee.caùi nhö moïi nguôøi bình thöôøng. Theá roài, ñeàu laø coù duyeân nôï vôùi ngöôøi ñoù ôû quaù Thaùi Lan bôùt xem vieäc chuyeån ñoåi giôùi Ngoaøi vieäc ñoåi gioáng, beänh vieän coøntöï nhieân ñuøng moät caùi hoï töø boû taát caû ñeå khöù. Chính duyeân vaø nôï quaù khöù thuùc tính laø ñieàu caám kî tabou... Hoï nhìn ñaûm nhaän raát nhieàu dòch vuï khaùc nöõa,chaïy theo ngöôøi yeâu môùi, nhöng keït laø ñaåy chuùng ta thöông yeâu trong hieän taïi. vaán ñeà naày moät caùch roäng löôïng hôn. chaúng haïn nhö: boâm ngöïc, huùt môõ buïng,ngöôøi ñoù laïi cuøng giôùi tính vôùi hoï. Ñoù laø quan heä nhaân quaû bình thöôøng..." Hoï cho raèng ñaây laø moät chuyeän raát bình söûa caèm, söûa muõi, chaân maøy, chænh hìnhKhoâng ai hieåu noåi taïi sao heát! *Laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi vieäc thöôøng maø thoâi. vaø taân trang laïi phuï tuøng theo sôû thíchNguyeân nhaân töø ñaâu?Taát caû ñeàu laø giaû thuyeát: ñoàng tính luyeán aùi Coù leõ Phaät giaùo ñaõ aûnh höôûng raát nhieàu xem tieáp B7
 • 3. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B3 Queâ Höông Töø Thaønh Ñeán Tænh Haûi Ngoaïi Khaép Boán Phöông TrôøiSaigon aên chôiB ar, vuõ tröôøng naêm 2010 phaân giuøm anh". Coâ PR ñoù xuoáng döôùi cöûa caáp roõ reät: bar naøo khaùch naáy môùi bieát vò khaùch naøy ñaõ boa cho daøn vaø khaùch daïng naøo chôi kieåu baûo veä moãi ngöôøi 500.000 ñoàng khi môùi aáy. Nhöõng tay chôi thöïc thuï böôùc voâ!chæ ñi bar ôû Q.1 vaø Q.3, TP.HCM. Ñænh Bieát coâ PR khoâng coù tieàn söûa ñieän thoa-nhaát hieän nay laø nhöõng bar, vuõ tröôøng ôû ïi, vò khaùch ruùt ra moät xaáp polymer toaønQ.1 nhö Gossip, 030, D&D, Shadow... tôø 500.000 ñoàng môùi tinh, noùi: "Em caàmnôi coù nhieàu ñaïi gia, toång giaùm ñoác caùc laáy 5 trieäu mua ñieän thoaïi môùi ñi!".taäp ñoaøn lôùn. Gaàn luùc tính hoaù ñôn, vò khaùch ruùt tieáp moät xaáp tieàn baûo: "Anh göûi em 2 trieäu.Nhöõng kieåu chôi ngoâng. Kieám cho anh moät coâ chòu nguû vôùi anh toái nay!". Toång coäng ñeå uoáng ly söõaNhöõng nhaân vieân laøm ôû bar Phöông töôi trong bar, vò khaùch chôi ngoâng kiaÑoâng (ñöôøng Hai Baø Tröng, Q.1) thôøi ñaõ "bung" 7.500.000 ñoàng, chöa keå xaáphoaøng kim vaãn ræ tai nhau caâu chuyeän tieàn raûi cho daøn baûo veä!veà moät vò khaùch laï nhö ví duï ñieån hình Nhieàu daân chôi khi nhaéc ñeán "Dragon"cho caùch xaøi tieàn kieåu ñaïi gia. Ñoù laø (roàng), teân thaät laø T. (sinh naêm 1985),moät ngöôøi khaùch treû, ñi deùp leâ, quaàn aùo con moät ñaïi gia kinh doanh vaät lieäu xaâygiaûn dò neân khi böôùc vaøo bar khoâng moät döïng ôû Saøigoøn, ñeàu phaûi nghieâng mìnhPR naøo ngoù ngaøng. baùi phuïc. Sau moãi laàn kyù thaønh coângCuoái cuøng moät PR ñeán. Khaùch yeâu moät hôïp ñoàng, ba thieáu gia naøy laïi chocaàu moät ly söõa töôi. PR baûo ôû ñaây chæ caäu quyù töû ... vaøi traêm trieäu ñoàng ñeå "baùn bia. Vò khaùch ruùt ngay tôø polymer saùng" nhö caäu ta töøng tuyeân boá. "Drag-500.000 ñoàng laïnh luøng noùi: "Ñi mua on" sôû höõu saùu chieác oâtoâ, trong ñoù coù Lexus, BMW, Innova... khaùch ñaõ ngoài ôû ñoù töø tröôùc sang moät Toái naøo "Dragon" cuõng daãn ñaàu moät baøn khaùc ñeå nhöôøng baøn Vip cho "oâng nhoùm 4-5 ngöôøi ñi bar. Hình aûnh quen trôøi con". thuoäc cuûa "Dragon" moãi laàn xuaát hieän laø ñi cuøng moät em chaân daøi vaø keø keø x... moät vali ñöïng tieàn boùng loaùng! Laàn naøo thieáu gia cuõng "ñoát" khoâng döôùi vaøi OÂng trôøi con" thöôøng xuyeân ñeán Gos- chuïc trieäu ñoàng neân nhanh choùng trôû sip chôi vaø moãi laàn chôi khoâng bao giôø thaønh khaùch VIP cuûa bar 030 vaø Velvet chi döôùi 5.000 USD. Quyù töû naøy chæ goïi (Q.1). Rieâng ôû bar Velvet, phuïc vuï vaø röôïu XO deït, giaù 22 trieäu ñoàng/chai. quaûn lyù nhaùc thaáy thieáu gia naøy ñaõ voàn Chieác baøn maø quyù töû naøy ñaët quanh vaõ tieáp... töø xa. Moãi khi tính tieàn thieáu naêm suoát thaùng khoâng ai ñöôïc pheùp cho gia bình thaûn ruùt trong vali ra moät coïc khaùch ngoài. "OÂng trôøi con" vaãn chôi toaøn tôø 500.000 ñoàng nhôø quaûn lyù chia ñeïp khi ra veà ñaõ ruùt hai tôø 500.000 ñoàng tieàn boa giuøm! cho ngöôøi phuïc vuï bò ñaùnh. Tri Ñoàng, ngöôøi töøng daàm naèm deà ôû x... nhöõng bar, vuõ tröôøng töø naêm 2002, laéc ñaàu cheùp mieäng khi keå laïi caùi caûnh Long, moät ñaïi gia trong lónh vöïc xaây ngöôøi ta raûi tieàn nhö raûi laù caây maø anh döïng, keå: "Moät quyù töû treû vaøo Gossip taän maét chöùng kieán ôû vuõ tröôøng Gossip. (Q.1) vôùi moät nhoùm baûy ngöôøi, chæ 18- Nhaân vaät chính laø moät ñaïi thieáu gia môùi 22 tuoåi. Vöøa vaøo tôùi nôi caäu naøy goïi 24, 25 tuoåi, vöøa böôùc ra khoûi chieác xe ngay ngöôøi phuïc vuï ôû saûnh VIP laïi heùt hôi laùng cooùng sang troïng, treân tay caàm lôùn: "Maøy bieát oâng noäi maøy laø ai khoâng moät xaáp tieàn daøy caû taác toaøn tôø 100.000 maø daùm cho khaùch ngoài baøn naøy?". ñoàng môùi tinh, bình thaûn ngaét töøng xaáp Ngöôøi phuïc vuï chöa kòp traû lôøi ñaõ bò hai taëng cho töøng nhaân vieân baûo veä töø taän caùi taùt noå ñom ñoùm maét khieán anh naøy ngoaøi cöûa vaøo ñeán beân trong vuõ tröôøng. toái saàm maët muõi. Quaûn lyù vaø baûo veä ôû "Taát caû nhöõng ngöôøi ôû Gossip ñeâm ñoù gaàn ñoù nhöng khoâng daùm ho he. Moät laùt sau quaûn lyù khu vöïc tôùi xin chuyeån xem tieáp B6Chồng nhờ tìm Thư của người chồng, ông Nguyễn Công Lượng, cho biết vợ của ông tên Trần cũng không thông báo gì cho gia đình, bạn bè, kể cả nhà trường. cöûa trong nhaø bò beå naùt, caû hai vôï choàng cuõ ñeàu maïng vong. Vuï aùn maïng xaûy ravợ du học Sin- Tuyết Mai, 28 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường LKY thuộc Ðại Học Quốc Gia Theo Báo Thanh Niên, bà Mai đến Nhật bằng chuyến bay JAL, đến Tokyo để rồi khoaûng 7 giôø toái ngaøy 13 thaùng 2 taïi huyeän Kinh Moân, Haûi Döông."gapore, mất tích Singapore đứt liên lạc đột ngột với gia đình, kể cả bạn bè, suốt 10 ngày nay, kể hai tiếng đồng hồ sau bay đến Osaka. Vì bà Mai không để địa chỉ lưu trú tại Nhật Ngöôøi ñaøn baø ñaùng thöông trong vuï naøy laø moät coâ giaùo tröôøng tieåu hoïc Phuù Thöù teân Phaïm Thò Löïu. OÂng choàng laø coângđột ngột từ ngày 27 tháng 1. nên cơ quan thẩm quyền tại Nhật cũng Cán bộ trường LKY cho biết, bà Mai rời không biết bà đang ở đâu. nhaân haõng xi maêng Hoaøng Thaïch teân Singapore ngày 28 tháng 1 để đi du lịch Trong khi đó, cán bộ tòa đại sứ Việt Nam Traàn Vaên Saùu. Hoï coù vôùi nhau hai ñöùaHÀ NỘI (TN) - Một người đàn ông ở Hà tại Nhật trong vòng 3 ngày. Bà Mai thông tại Singapore dẫn lời của cán bộ trường con, moät laø sinh vieân tröôøng Ñaïi HoïcNội lên tiếng cầu cứu tòa đại sứ CSVN báo cho trường biết sẽ quay trở lại Sin- LKY Singapore cho rằng bà Mai đi Nhật Thuûy Lôïi vaø moät môùi hoïc lôùp 7.tại Singapore giúp tìm người vợ du học gapore ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, bà để dự hội thảo chứ không phải đi du lịch. Theo baùo Phaùp Luaät, hoï keát hoân vôùitại đảo quốc này bị mất tích 10 ngày nay. không quay về Singapore đúng hạn và Người ta nghi ngờ bà Mai còn ở lại Nhật nhau vaø soáng raát haïnh phuùc trong thôøi chứ chưa quay trở lại Singapore. gian ñaàu. Maáy naêm trôû laïi ñaây, oâng Saùu say meâ côø baïc, boû beâ gia ñình neân cuoäc Vôï khoâng noái laïi soáng gia ñình ngaøy caøng toài teä. Naêm 2009, caû hai cuøng thuaän tình ly hoân. tình xöa, choàng Gaàn ñaây, oâng Saùu quay trôû laïi saên ñoùn vôï cuõ, naên næ noái laïi tình xöa. Coù leõ vì noå mìn caû 2 cuøng quaù chaùn cheâ oâng choàng côø baïc, baø Löïu nhaát quyeát choái töø. cheát Vaøo giôø noùi treân, oâng Saùu laïi tìm ñeán nhaø baø Löïu ñoøi "noùi chuyeän," laän theo trong ngöôøi moät quaû mìn. Tieáp tuïc bò HAÛI DÖÔNG (PL) - Chæ vì vôï cuõ cöï vôï cuõ cöï tuyeät, khoâng chòu cuøng soáng Bà Trần Tuyết Mai. tuyeät yeâu caàu noái laïi tình xöa, moät ngöôøi chung trôû laïi, oâng Saùu noåi ñieân chaâm (Hình: Báo Tiền ñaøn oâng ruùt ngoøi noå quaû mìn mang theo ngoøi quaû mìn. Phong) ngay taïi nhaø cuûa vôï. Baùo Phaùp Luaät moâ taû: "Taát caû caùc caùnh xem tieáp B6
 • 4. B4 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 Truyeän Daøi Phoùng TaùcTö EÁchDi Daân Tröông Minh Hoøa (LGT): Ñaây laø chuyeän daøi phoùng taùc, ñöôïc ñaêng nhieàu kyø. Caâu chuyeändöïa vaøo caên baûn nhöõng söï kieän coù thaät cöôøi ra nöôùc maét döôùi cheá ñoäCHXHCN Vieät Nam ngaøy nay, trong ñoù chöùa ñöïng nhöõng nguyeän voïng,taâm tö thaàm kín cuûa ngöôøi boû nöôùc ra ñi tìm töï do sau khi mieàn Nambò Vieät Coäng “giaûi phoùng” vaøo ngaøy 30.4.1975.Ñôøi Nay xin traân troïng giôùi thieäu ñeán quyù ñoäc giaû.(tieáp theo kyø tröôùc) tin naày, tuaàn sau tao bay veà Uùc lieàn. Khi voâ nhaø, tao thaáy nhieàu chuyeänSau nhöõng giaây phuùt im laëng vì xuùc ñaùng nghi. Maày nghó coi, aên troäm gìñoäng tröôùc hung tin, Tö Eách noùi: maø khoâng caïy cöûa, khoâng coù daáu veát-Caäu nghó baäy nghe, con caùi bao giôø gì heát, vaäy maø ñoà trong nhaø khoângdoïn ñoà nhaø cha meï, duø sao cuõng maùu caùnh maø bay gaàn heát. Tao hoûi thaèngmuû, leõ naøo. Tui thaáy thaèng Nhaøn naày Nhaøn thì noù noùi laø co thím Sanh quahieàn khoâ, duø noù aên chôi, trai gaùi, laø laøm chöùng, noù cuõng goïi caûnh saùt laäptình traïng chung trong xaõ hoäi ngay bieân baûn, roài khoâng tìm ra manh moái.nay. ÔÛ beân Uùc naày ai cuõng coù tieàn, hoïc Hoài tao mua ñoà, khoâng laøm daáu, khoângtroø cuõng coù Austudy, hay thaát nghieäp coù khaéc teân, neân ñoà tao maát laøm saocuõng ñöôïc laõnh trôï caáp tìm vieäc, ngöôøi kieám ñöôïc.giaø laõnh pension...thì chuyeän thaèng Baø Uyeân cuõng chöa tin:Nhaøn doïn ñoà cuûa caäu laø ñieàu tui khoâng -Khoâng leõ caäu Nhaøn laïi laøm chuyeändaùm caû quyeát. ñoù?Oâng Chín laéc ñaàu: Oâng Chín giöõ vöõng laäp tröôøng:-Maây chöa soáng chung trong gia ñình -coù ai troàng khai ñaát naày, tao beøn goïitao laâu daøi neân khoâng bao giôø bieát ñieän thoaïi môøi thím Sanh qua, thìñöôïc. Ngöôøi trong chaên môùi bieát chaên thím cuõng noùi y nhö lôøi thaèng Nhaøn.coù raän, tao khoå quaù, coù mieäng aên maø Thím Sanh cho bieát laø khi nghe thaèngkhoâng coøn mieäng noùi, noùi ra thì xaáu Nhaøn baùo nhaø bò aên troäm, lieàn quahoå caû ñaùm. beân nhaø tao coi, luùc ñoù caûnh saùt cuõngGöông maët oâng Chín ñöôïm neùt u buoàn, vöøa tôùi. Thím cho tao bieát laø taát caû ñaàuvöøa thaát voïng vöøa giaän, oâng noùi taâm maùy, ti vi cuûa tao ñeàu bò doïn heát....chæsöï tieáp: coù ñoà cuûa thaèng Nhaøn môùi mua laø coøn-Maày nghóa coi, caùch ñaây maáy naêm, nguyeân, aên troäm gì maø khoân döõ vaäy!tao coù chuyeän ñi veà Vieät Nam, giao Tö Eách ngaïc nhieân:-Vaäy sao!.nhaø cho noù coi duøm, tao hoaøn toaøn tin Oâng Chín cuõng coøn töùc, keå tieáp ñeå vôïcaäy con, khoâng ngôø.. choàng Tö Eách hieåu:Tö Eách thaéc maéc:-Chuyeän gì ñoù caäu? -Thím Sanh coù ñi quan saùt chung qua-Oâng Chín gaèn gioïng:-Thì cuõng thaèng nh nhaø, thì khaùm phaù ra laø treân loái ñi,Nhaøn khoán naïn chôù ai. Luùc tao môùi caëp giaáy tôø cuûa tao bò laáy, raûi tuøm lum,veà Vieät Nam coù 2 tuaàn thì nhaän ñöôïc coi laïi thì chæ maát toaøn laø hoùa ñôn cuûacuù ñieän thoaïi cuûa noù baùo laø nhaø bò aêntroäm caïy cöûa, doïn gaàn heát ñoà. Nghe xem tieáp B8
 • 5. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B5 khoâ khoác” vaø gaàn nhö voâ leã. Nguyeân do laø vì toâi ñaõ daïi ñoù nhöõng trang truyeän Tröôøng Ñôøi, vôùi nhöõng vieát quaù nhieàu veà nhöõng chuyeän ñöôïc neâu ra trong nhaân vaät Troïng Khang, Marie Khaùnh Ngoïc, Francois baøi phoûng vaán, Khoâng nhöõng chæ ñaõ vieát maø coøn laø ñaõ Giaùp, nhöõng trang truyeän Gioâng Toá vôùi Nghò Haùch, vieát ñi, vieát laïi trong nhieàu baøi. Toâi khoâng muoán phaûi Thò Mòch, Long, Tuù Anh, Vaïn Toùc Mai..vv.. ñaõ cho vieát laïi nhöõng gì toâi ñaõ vieát. toâi thaáy — mô hoà thoâi, chöa roõ neùt — nhöõng ngöôøi Töø naêm 1996 ñeán nay, ôû Kyø Hoa Ñaát Trích, moãi tuaàn vieát tieåu thuyeát nhö Leâ Vaên Tröông, Vuõ Troïng Phuïng toâi vieát moät baøi Vieát ôû Röøng Phong. Trang ‘hoang- laø nhöõng ñaáâng Taïo Hoùa, nhöõng OÂng Trôøi Con trong haithuy.com”, ngöôøi baïn treû Baéc Thaàn laøm cho toâi, taùc phaåm cuûa caùc oâng. Caùc oâng taïo döïng moät vuõ truï coù töø naêm 2007 ñeán nay ñaõ tröõ khoaûng 300 baøi Vieát rieâng cuûa caùc oâng treân nhöõng trang tieåu thuyeát, trong ôû Röøng Phong. Vì vaäy, khi ñöôïc Baø LT Hueä hoûi cuõng vuõ truï aáy caùc oâng coù toaøn quyeàn sinh saùt, caùc oâng cho veà nhöõng chuyeän toâi ñaõ vieát, toâi chaùn, toâi traû lôøi nhaùt ai soáng, cho ai sung söôùng, ngöôøi ñoù ñöôïc soáng, ñöôïc göøng. sung söôùng, caùc oâng baét ai cheát, baét ai phaûi ñau khoå, Töø naêm 2000 toâi ñaõ vieát veà nguyeân nhaân laøm toâi “ ngöôøi ñoù phaûi cheát, phaûi ñau khoå. Toâi laïi mô hoà thaáyTRÖÔØNG ÑÔØI, GIOÂNG TOÁ thích laøm nhaø vieát truyeän.” Baøi ñoù nhö sau: nhöõng oâng vaên só laø nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc khoâng COÂNG TÖÛ HAØ ÑOÂNG. Vieát ôû Röøng Phong. ngöôøi naøo khaùc laøm ñöôïc: chæ coù Leâ Vaên Tröông môùiGio-O phoûng vaán: Neáu coù ai hoûi: “Taùc phaåm tieåu thuyeát naøo coù aûnh vieát ñöôïc Tröôøng Ñôøi, chæ coù Vuõ Troïng Phuïng môùiL höôûng ñeán vaên nghieäp cuûa oâng nhieàu nhaát..?”, toâi traû vieát ñöôïc Gioâng Toá. Khoâng coù Leâ Vaên Tröông cuoäc eâ Thò Hueä: Gio-O.com laáy laøm haân ha- lôøi: ñôøi — ít ra laø cuoäc ñôøi toâi — khoâng coù Tröôøng Ñôøi, ïnh ñöôïc Nhaø Vaên Hoaøng Haûi Thuûy cho - Tröôøng Ñôøi cuûa Leâ Vaên Tröông, Gioâng Toá cuûa Vuõ khoâng coù Vuõ Troïng Phuïng cuoäc ñôøi toâi khoâng coù phoûng vaán khoâng thuø lao. Coù leõ con ngöôøi Troïng Phuïng. Gioâng Toá. maø ngöôøi Vieät thöôøng goïi laø “ngheä só” cuûa Toâi ñoïc Tröôøng Ñôøi, Gioâng Toá naêm toâi möôøi tuoåi, Ngay nhöõng naêm môùi möôøi tuoåi haõy coøn nguyeân trinhoâng loä ra ôû ñieåm naøy. Coù leõ vì theá maø xuyeân suoát baøi nhöõng naêm 1940, 1941 ôû thò xaõ Haø Ñoâng ngaøy xöa tieát ñoù, khi ñoïc Tröôøng Ñôøi, Gioâng Toá, toâi ñaõ mô lôùnphoûng vaán, söï ngaäp ngöøng cuûa oâng chæ laøm cho toâi vaø coù doøng Nhueä Giang hieàn hoøa. Trong thôøi gian thô leân toâi seõ vieát tieåu thuyeát. Moät buoåi chieàu muøa xuaâncoù leõ nhieàu ñoäc giaû khaùc caøng toø moø. Vaø caøng thaáy naêm 1941, 1942 — ñaõ naêm möôi naêm troâi eâm treânnhöõng ñieàu oâng khoâng traû lôøi coøn aån ñaäy phaàn taøi hoa doøng thôøi gian ñôøi toâi — khoaûng boán giôø moät chieàuvaø khoâ khoác ôû con ngöôøi Hoaøng Haûi Thuûy, maø cuoäc thöù baåy, oâng boá toâi daét tay toâi ñi ra caùnh ñoàng laøngphoûng vaán vaãn chöa baät heù ñöôïc. Caàu Ñô ven tænh thaêm moä hai baø meï giaø cuûa toâi. OÂngToâi raát yeâu caâu traû lôøi naøy cuûa oâng: “Toâi phoùng taùc ñeå thaân toâi coù soá trung nieân taùng theâ khaù naëng, oâng coù haicaùc vò phuï nöõ Vieät ñoïc”. baø vôï qua ñôøi tröôùc khi oâng roå raù caïp laïi vôùi baø meïBaøi phoûng vaán coù nhieàu khoaûng troáng môøi goïi söï toâi. Laø thoâng phaùn trong Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng,töôûng töôïng cuûa caùc ñoäc giaû cuûa Nhaø Vaên Hoaøng Haûi ra laøm vieäc ôû Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng, veà höu naêmThuûy . 1945 cuõng ôû Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng, oâng thaân toâiLeâ Thò Hueä: Chaøo Nhaø Vaên Hoaøng Haûi Thuyû. Caùm traûi qua ba ñôøi Toång Ñoác: Hoaøng Troïng Phu, Vi Vaênôn nhaø vaên ñaõ daønh cho Gioù O cuoäc phoûng vaán ñaëc Ñònh, Hoà Ñaéc Ñieàm. OÂng mua moät saøo ruoäng ôû caùnhbieät naøy. Caâu ñaàu tieân, thöa oâng, quyeån saùch, ñoaïn ñoàng laøng Caàu Ñô laøm choã choân hai baø vôï oâng. Buoåivaên, baøi hoïc thuoäc loøng, baøi thô ñaàu tieân naøo ñaõ gaây chieàu muøa xuaân xöa aáy trôøi maùt, ñoàng ruoäng troàngaán töôïng maïnh meõ ôû tuoåi thô cuûa oâng ? maàu, töùc rau ñaäu, ñoàng maàu khoâng phaûi muøa troàng uHoaøng Haûi Thuûy: Xin loãi. Toâi khoâng nhôù. khong co nuoc, caûnh thaät ñeïp. Khoâng coû non xanh rôïnLTH: Nhöõng ngaøy thô aáu cuûa oâng. Bieán coá hoaëc taâm chaân trôøi nhung cuõng thaät ñeïp. Hai boá con ñang caàmtö ñaëc bieät ñaùng nhôù naøo khieán oâng muoán caàm buùt ñeå tay nhau ñi treân con ñöôøng nhoû qua caùnh ñoàng, oâng boátrôû thaønh nhaø vaên sau naøy toâi boãng hoûi toâi: HHT: Thöa.. Khoâng coù gì ñaëc bieät caû. Khoâng bieát - Mai sau con lôùn con muoán laøm gì?taïi sao toâi coù yù muoán vieát tieåu thuyeát töø naêm toâi 10 Toâi hieåu oâng muoán hoûi mai sau toâi muoán laøm ngheà gì:tuoåi, sau khi toâi ñoc Tröôøng Ñôøi vaø Gioâng Toá. Toâi coâng chöùc, giaùo hoïc, ñi buoân? Chieàu xöa aáy neáu toâichæ muoán “vieát tieåu thuyeát.” Toâi khoâng nhaän toâi laø “ khoân xaûo, toâi ma-lanh, toâi ñaõ traû lôøi oâng boá toâi:Nhaø vaên,”, toâi khoâng thoaûi maùi khi ñöôïc goïi laø “ Nhaø - Mai sau con muoán laøm baùc só.vaên.” Toâi vieát truyeän ñeå giaûi trí cho nhöõng ngöôøi ñoïc Neáu toâi noùi theá chaéc chieàu aáy oâng boá toâi vui laém.truyeän toâi vieát. Khoâng bieát taïi sao, khoâng suy nghó, toâi traû lôøi oâng moät* caâu xanh rôøn:Treân ñaây laø ñoaïn ñaàu baøi Phoûng Vaán HHThuûy cuûa - Mai sau con muoán laøm vaên só!Gio-O, Thaùng 12, 2010. Hoâm nay, Ngaøy 22 Thaùng Caû hoï toâi khoâng coù ai coù moät xu vaên ngheä, vaên göøng,Hai, 2011, toâi vieát theâm: caû laøng toâi chaéc khoâng coù laáy hai ngöôøi bieát thô ÑöôøngHHT: Toâi xin loãi ñaõ traû lôøi vôùi caùi gioïng coù veû khoâng Luaät vôùi thô luïc baùt khaùc nhau ôû choã naøo, caû laøng toâihaøo höùng, khoâng soát saéng, nhieàu caâu traû lôøi ñuùng laø “ xem tieáp B6
 • 6. B6 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011...Coâng Töû Haø Ñoâng OÂng boû taùc phaåm cuûa toâi vaøo ngaên keùo. Toâi hoài hoäp Toøa soaïn ôû treân laàu, beân döôùi laø nhaø in. Naêm 1951 toâi ra veà. Caû baåy ngaøy, baåy ñeâm sau ñoù toâi mô nghe oâng mang taùc phaåm ñeán toøa baùo Saøigoønmôùi.(t.t. B5) noùi:” Truyeän cuûa anh ñöôïc ñaáy..Chuùng toâi seõ xuaát baûn..” Taùc phaåm thöù nhaát cuûa toâi ñöôïc in ra, ñöôïc baùn, Ngöôøi tieáp toâi laø oâng chuû buùt Nguyeãn Daân — Anh beänh vaø töø traàn khoaûng naêm 1953 — chuyeän ñaõ xaåy toâi trôû thaønh vaên só, toâi vieát quyeån thöù hai, quyeån thöù ra trong nhaø xuaát baûn ôû Haø Noäi laïi xaåy ra y boongkhoâng nhaø naøo coù quyeån Kieàu. Caâu traû lôøi cuûa toâi laøm ba..Toâi cuõng laø vaên só nhö caùc oâng Leâ Vaên Tröông, trong toøa baùo Saøigoønmôùi ôû Saøi Goøn. Chæ khaùc ñoâi chuùtoâng boá toâi ñang ñi phaûi ñöùng laïi. Boá con toâi vaãn naém Vuõ Troïng Phuïng, toâi töôûng töôïng taùc phaåm cuûa toâi, laø laàn naøy toâi khoâng ñöa truyeän ñeán ñeå xuaát baûn maø laøtay nhau. OÂng nhìn maët anh con xem anh noùi thaät hay mang teân toâi treân bìa, naèm treân nhöõng keä saùch ngang ñeå ñaêng baùo. OÂng chuû buùt Nguyeãn Daân noùi:noùi ñuøa. Khi thaáy anh noùi thaät, oâng noùi: haøng vôùi taùc phaåm cuûa hai oâng.. - Ñeå ñaây chuùng toâi ñoïc. Tuaàn sau anh trôû laïi.- Vieát vaên, laøm thô khoâng phaûi laø moät ngheà, con aï, Ñuùng baåy ngaøy sau, gaàn nhö ñuùng cuøng moät giôø vôùi OÂng boû taùc phaåm goàm hai quyeån vôû hoïc troø cuûa toâiVieäc vieát vaên, laøm thô khoâng nuoâi noåi ngöôøi. Con laàn ñeán baåy ngaøy tröôùc ñoù, toâi hoài hoäp trôû laïi buy-roâ vaøo ngaên keùo baøn.phaûi hoïc, phaûi ñi laøm vieäc nhaø nöôùc nhö thaày, con cuûa oâng chuû nhaø xuaát baûn. Quang caûnh khoâng khaùc Tuaàn sau toâi trôû laïi. OÂng chuû buùt nhaø baùo Saøi Goøn coùphaûi coù vieäc laøm kieám ñöôïc tieàn nuoâi thaân con, nuoâi gì laàn toâi ñeán ñoù tröôùc moät tuaàn, oâng chuû nhaø xuaát veû coøn queân döõ hôn oâng chuû nhaø xuaát baûn ôû Haø Noäi:vôï con con, con muoán vieát vaên, laøm thô cuõng ñöôïc baûn vaãn ngoài sau baøn giaáy. Khi toâi noùi toâi ñeán hoûi veà - Taùc phaåm naøo..?nhöng chæ laøm ñeå chôi thoâi. quyeån truyeän cuûa toâi ñöa oâng tuaàn tröôùc, oâng hôi ngô Sau cuøng nhôù ra, oâng keùo ngaên keùo laáy ra traû toâi haiNaêm möôi naêm cuoäc ñôøi. Hình aûnh buoåi chieàu muøa ngaùc: quyeån vôû. Caû hai laàn taùc phaåm cuûa toâi ñeàu naèm yeânxuaân treân caùnh ñoàng laøng Caàu Ñô naêm toâi möôøi tuoåi, - Quyeån truyeän naøo? trong ngaên keùo, noù khoâng ñöôïc oâng naøo môû xem caû.nhöõng lôøi oâng boá toâi noùi naêm möôi naêm xöa ôû maõi OÂng hoûi. Toâi nhaéc laïi. OÂng nhôù ra: Naêm 1952 nhaät baùo Tieáng Doäi cuûa oâng Traàn taán Quoácvôùi toâi. Nhöõng naêm 1941, 1942, 1943, oâng boá toâi noùi: - AØ.. môû cuoäc thi Truyeän Ngaén. Cuoäc thi keùo daøi nguyeân” Vieäc vieát vaên, laøm thô khoâng nuoâi noåi ngöôøi..” laø OÂng keùo ngaên keùo laáy ra hai quyeån vôû: moät naêm. Moãi ngaøy baùo choïn ñaêng moät truyeän döïñuùng; Vuõ Troïng Phuïng vöøa qua ñôøi vì beänh lao phoåi - Truyeän naøy khoâng hôïp vôùi nhaø xuaát baûn chuùng toâi.. thi. Moãi truyeän ñöôïc ñaêng taùc giaû ñöôïc toøa baùo chinaêm 1939, Taûn Ñaø vöøa töø traàn trong ngheøo tuùng naêm Toâi oâm taùc phaåm lôùn veà, thaát voïng nhöng vaãn yeâu 200 ñoàng. Toâi vieát truyeän ngaén “Ngöôøi Con Gaùi AÙo1940 — “Vaên chöông haï giôùi reû nhö beøo..!” – Nguyeãn thöông noù, khoâng reû ruùng noù, khoâng ñoå noãi thaát voïng Xanh” göûi döï thi. Baøi toâi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï 26, tröôùcVyõ vieát “Nhaø vaên A-nam khoå nhö choù..!” Naêm 1960 cuûa toâi leân noù, toâi thaát voïng nhöng toâi khoâng tuyeät toâi ñaõ coù 25 truyeän göûi ñeán döï thi, nhöng baøi toâi ñöôïcôû Saøi Goøn, toâi laøm nhaân vieân toøa soaïn Nhaät baùo voïng. Naêm 1951 gia ñình toâi vaøo Saøi Goøn. OÂng thaân choïn ñaêng ngay baøi soá 1. Giöõa naêm 1952 Leâ MinhSaøigoønmôùi, tôø baùo coù soá baùn cao nhaát, nhieàu ñoäc giaû toâi thoâng phaùn höu trí naêm 1945, naêm 1949 hoài cö, Hoaøng Thaùi Sôn, taùc giaû “Beân Haøo Vaïn Lyù, Ñoaøn OÙnhaát thôøi aáy, cuøng moät luùc toâi vieát tieåu thuyeát phoùng naêm 1950 oâng xin ñi laøm laïi, coù theâm löông kheá öôùc. Bieån”, ngöôøi toå chöùc cuoäc du lòch Nhaät Baûn moãi ngöôøitaùc, vieát phoùng söï tieåu thuyeát cho nhaät baùo Ngoân Lu- OÂng laøm ôû Phoøng Coâng Baùo Phuû Toaøn Quyeàn. Naêm ñoùng 5.000 ñoàng naêm 1955, bò tuø 5 naêm vì vuï löôøngaän, cho caùc tuaàn baùo Vaên Ngheä Tieàn Phong, Phuï Nöõ 1950 Quoác Gia Vieät Nam coù chính phuû, coù Thuû Töôùng, gaït taäp theå aáy, quen anh Thanh Sanh, chuû buùt NhaätNgaøy Mai, Maøn AÛnh. Tieàn toâi kieám ñöôïc moãi thaùng taát caû nhöõng coâng vaên, nghò ñònh, aùn leänh cuûa Nhaø baùo AÙnh Saùng, Leâ Minh baûo toâi:nhieàu gaáp boán laàn löông oâng anh toâi laøm bieân taäp vieân nöôùc tröôùc ñoù ñeàu vieát baèng tieáng Phaùp, ñeán naêm ñoù - Baùo AÙnh Saùng caàn moät rì-poït-töa. Maøy ñeán xem..— ñoäc thaân — Toång Nha Coâng An-Caûnh Saùt Quoác vaãn vieát baèng tieáng Phaùp nhöng vì theå dieän quoác gia Hoûi Thanh Sanh… Noùi tao giôùi thieäu.Gia. Naêm aáy, naêm 1960, oâng boá toâi noùi vôùi toâi: nay phaûi dòch sang tieáng Vieät. Caùc vieân chöùc ngöôøi Buoåi saùng toâi ñeán toøa soaïn baùo AÙnh Saùng, ñöôøng Bo-- Con choïn ngheà vieát vaên, laøm baùo theá maø laïi hay Nam thöôøng chæ thaïo Phaùp vaên nay gaëp khoù khaên khi nard, ngay caïnh nhaø haøng aên Kim Hoa. Anh Thanhñaáy. Vieát vaên, laøm baùo con coù theå giuùp ñôõ thaày me, phaûi dòch nhöõng nghò ñònh, saéc leänh – Arreâteù, Deùcreù Sanh ñöa moät baøi phoùng söï chieán tröôøng mieàn Baéc caétgiuùp caùc em con, neáu laøm coâng chöùc con chæ nuoâi — ra vaên Vieät. OÂng thaân toâi keå coù oâng coâng chöùc ôû baùo Phaùp ra cho toâi dòch. Anh xem qua baøi toâi dòch,ñöôïc thaân con vaø vôï con con thoâi. dòch tieáng “proprieùtaire” ra laø “khoå chuû”. OÂng thaân hoûi qua vaøi caâu roài nhaän ngay toâi vaøo laøm. LöôngHai caâu noùi caùch nhau hai möôi naêm, hai laàn oâng thaân toâi bieát chuùt Haùn vaên, bieát chuùt Phaùp vaên, neân hôïp thaùng ñeà-buyùt-taêng 1.500 ñoàng baïc Ñoâng Döông. Toâitoâi noùi ñeàu ñuùng. vôùi coâng vieäc dòch, ñöa nhaø in, söûa chöõ taäp Coâng Baùo ñi laøm nhaø baùo ngay ngaøy hoâm sau.Toâi oâm moäng vieát tieåu thuyeát naêm toâi möôøi tuoåi, toâi Vieät Nam — Journal Officiel — moãi thaùng moät taäp, Giaác mô laøm baùo cuûa toâi thaønh söï thaät. Ngöôøi baïnlaøm thô naêm toâi möôøi ba, möôøi boán tuoåi. Sau boán naêm hai thöù tieáng Phaùp-Vieät ñeà hueà. Naêm 1950 oâng laøm thaân cuûa toâi naêm aáy, naêm 1952 — naêm nay, naêmñi khaùng chieán, naêm 1950 toâi trôû veà Haø Noäi, caàm saùch vieäc ôû Phuû Toaøn Quyeàn Haø Noäi, qua naêm 1951 taát caû 2002, vaãn laø baïn thaân cuûa toâi — laøm thö kyù Ngaânñi hoïc laïi, tröôøng Vaên Lang, Hieâu Tröôûng Ngoâ Duy nhöõng vaên phoøng tröïc thuoäc caùi goïi laø Phuû Thuû Töôùng Haøng Chartered Bank ñaõ ba, boán naêm maø löông coùCaàu, ñöôøng Phaïm Phuù Thöù sau chôï Haøng Da, toâi vieát Chính Phuû Quoác Gia Vieät Nam ñöôïc taäp trung vaøo Saøi 1.200 ñoàng moät thaùng, toâi vöøa ñi laøm ñaõ coù löôngcuoán truyeän ñaàu tieân. Taùc phaåm ñaàu tay aáy cuûa toâi Goøn, gia ñình toâi vaøo Saøi Goøn sôùm hôn nhieàu ngöôøi 1.500 ñoàng ngay. Khi toâi veà nhaø baùo tin cho thaày mekhoâng ñöôïc laø moät truyeän ngaén. Toâi vieát treân quyeån Haø Noäi khaùc ñeán boán naêm. toâi bieát toâi ñi laøm nhaø baùo, oâng thaân toâi ngaïc nhieân:vôû hoïc troø — tröôùc 1945 loaïi vôû hoïc troø naøy ñöôïc goïi ÔÛ Hoøa Höng, Saøi Goøn toâi vieát taùc phaåm tieåu thuyeát – Maøy maø laøm baùo?baèng caùi teân vôû Palladium — cuõng vieát moät maët giaáy ñaàu tay thöù hai. Noäi dung vaø hình thöùc taùc phaåm tieåu Hôn ai heát oâng boá toâi bieát toâi doát naùt ñeán côõ naøo, oângtheo ñuùng luaät leä, nhöng caû truyeän chæ ñöôïc 100 trang, thuyeát Saøi Goøn 1951 khoâng khaùc taùc phaåm Haø Noäi vaãn quan nieäm ngöôøi laøm baùo phaûi taøi gioûi, phaûi coùchöa ñaày hai quyeån vôû. Toâi cho nhö theá ñaõ ñuû tö caùch 1950 bao nhieâu, cuõng vieát treân taäp vôû hoïc troø, cuõng hoïc, coù Phaùp vaên nhö caùc oâng Phaïm Quyønh, Nguyeãnlaø moät truyeän daøi, ñaùng ñöôïc xuaát baûn. Toâi mang taùc chæ hôn 100 trang vieát tay. Toâi khoâng nhôù teân hai taùc vaên Vónh, hoaëc ít nhaát cuõng phaûi tinh khoân, phaûi coùphaåm ñaàu tay ñeán moät nhaø xuaát baûn. OÂng chuû nhaø phaåm lôùn aáy. Toâi mang taùc phaåm ñeán toøa soaïn Nhaät kinh nghieäm soáng, phaûi noùi ñöôïc tieáng Phaùp khoângxuaát baûn tieáp toâi ôû buy-roâ: baùo Saøigoønmôùi. ñeán noãi quaù boài. OÂng khoâng bieát vieäc laøm baùo cuûa- Toâi vieát truyeän naøy xin oâng xem…, xuaát baûn… Toøa soaïn Nhaät baùo Saøigoønmôùi, soá 34 Ñöôøng Colo- toâi laø vieäc ñi saên tin xe caùn choù, ñi döï nhöõng cuoäc hoäiToâi lí nhí noùi vaø ñaët taùc phaåm lôùn — hai quyeån vôû hoïc nel Grimaud — sau 1956 laø ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo baùo thöôøng laø chaúng coù gì quan troïng, ôû toøa soaïn chætroø — leân baøn. OÂng chuû nhaø xuaát baûn noùi: — teùleùphone 22444. Toâi ñaõ soáng, ñaõ laøm vieäc nhöõng laâu laâu môùi phaûi dòch vaøi baûn tin tieáng Phaùp. Vieäc thöù- Ñeå ñaáy chuùng toâi ñoïc. Tuaàn sau anh trôû laïi… naêm phong ñoä nhaát cuûa ñôøi toâi trong toøa soaïn naøy. hai toâi laøm sau khi baùo tin cho hai ñaáng sinh thaønh cuûa toâi bieát toâi ñi laøm baùo laø vieäc naõ tieàn baø meï toâi, toâi ñoøi baø cho toâi vay tieàn may quaàn aùo, mua ñoâi giaøy môùi v.v… Laøm phoùng vieân nhaø baùo phaûi aên baän ñaøng ...Queâ Höông töø ñaù banh, ñaùnh ñeà vôùi soá tieàn lôùn. Muøa World Cup vöøa roài coù ngöôøi thaéng vaøi tæ ñoàng, voâ moät bar treân hoaøng, khoâng coøn duøng ñöôïc maáy boä ñoà hoïc troø côm cha, aùo meï. Toâi höùa toâi seõ traû baø nhöng caàm tieàn roài Thaønh tôùi Tænh (t.t. B3) ñöôøng Lyù Töï Troïng (Q.1) chôi, traû tieàn cho taát caû khaùch ôû ñoù. Nghe noùi heát maáy traêm trieäu!". toâi queân luoân. Naêm 1952 toâi böôùc vaøo laøng baùo laø naêm Döông Haø Khi nhaéc ñeán daân chôi kieåu naøy, coâ PR teân Bình cho xuaát baûn truyeän Beân Gioøng Soâng Treïm, taùc phaåm Khöông keå veà khaùch quen cuûa moät bar treân ñöôøng laøm Döông Haø noåi danh. Truyeän ñaêng phôi-ô-toâng ...Saigon aên chôi Huyønh V Baùnh, Q.Phuù Nhuaän, coù bieät hieäu "Moùm". Anh naøy töøng tuyeân boá ñaõ quaúng hôn 2 tæ vaøo bar V treân nhaät baùo Saøigoønmôùi. Naêm 1988 Beân Gioøng Soâng Treïm ñöôïc taùi baûn ôû Saøigoøn, nghe noùi ñöôïc quay keå töø khi bar naøy xuaát hieän (hôn hai naêm). Hoaù ñôn thaønh phim. ñeàu ñoå doàn vaøo moïi cöû chæ, haønh ñoäng cuûa anh ta. cuûa anh ta thöôøng treân 4 trieäu ñoàng moät laàn! Nhöng Cuoái naêm 1952, nhaät baùo Tieáng Doäi toång keát cuoäc thi. Ñeâm ñoù anh ta laø thöôïng khaùch cuûa Gossip. Töø ñoù khi boa, PR môùi ñöôïc 100.000-200.000 ñoàng, coøn Khi aáy toâi ñaõ laø phoùng vieân nhaø baùo nhaø ngheà. Treân veà sau chöa bao giôø toâi chöùng kieán caûnh tieâu tieàn PR cuõ thì "loác" (khoâng boa) duø bò eùp uoáng ñeán xæn töôøng toøa soaïn baùo AÙnh Saùng coù treo coâ-leách-soâng khuûng khieáp nhö vaäy" - Tri Ñoàng nhuùn vai keå. "caém ñaàu"! taát caû caùc nhaät baùo Saøi Goøn, trong soá coù baùo Tieáng Doäi. Nhöng toâi khoâng theo doõi cuoäc thi, toâi queân beùng x... x... cuoäc thi. May sao anh baïn toâi ñeán baùo cho bieát truyeän “Ngöôøi Con gaùi AÙo Xanh” cuûa toâi ñoaït giaûi nhaát Cuoäc Kieåu chôi "thì hieän taïi". Bình Khöông keå theâm moät nhoùm khaùch treû, quaäy Thi Truyeän Ngaén Tieáng Doäi naêm 1952. Nhöng theo nhieàu daân chôi, ñaïi gia baây giôø raát ít ñi vaø... chaûnh. Thích thì voâ. Chöa PR naøo ñaët baøn Coù ba giaûi thöôûng, giaûi nhaát 3.000 ñoàng, giaûi nhì bar. Hoï cuõng hieám khi theå hieän mình nhö caùc thieáu ñöôïc. Nhoùm naøy uoáng röôïu nhö uoáng nöôùc laõ vôùi 2.000 ñoàng, giaûi ba 1.000 ñoàng. Ba ngöôøi laõnh giaûi gia hoaëc "ñaïi gia... giaû". Ñaïi gia laäp haún moät quaày moät nguyeân taéc: tôùi phieân ngöôøi naøo ngöôøi ñoù phaûi ñöôïc toøa soaïn môøi aên moät tieäc cao laâu, tieàn thöôûng seõ bar hoaønh traùng taïi nhaø, môøi nhöõng coâ PR chaân daøi uoáng 100%, neáu chæ uoáng 50% laø bò ñuoåi ra ngay. trao trong böõa aên. Chieàu thöù baåy toâi ñeán toøa soaïn roài xinh ñeïp ñeán. Vöøa thoaûi maùi quaäy töng böøng vöøa Coù laàn moät ngöôøi trong nhoùm cao höùng khoe: böõa cuøng ñi vôùi caùc anh trong toøa soaïn sang haøng aên Taàu kín ñaùo, ít bò nhoøm ngoù vaø ñoä an toaøn cöïc kyø cao. tröôùc voâ bar Olympus (Q.Goø Vaáp) ñi saùu ngöôøi maø cuõng treân ñöôøng Gia Long gaàn toøa baùo. Böõa aên coù caùc "quaát" heát naêm chai (röôïu), moãi chai 3 trieäu ñoàng. anh Traàn Taán Quoác, Vieät Tha, Thieäu Voõ, Tieán Lôïi. x... Böõa ñoù sô sô tieàn röôïu ñaõ heát 15 chai (trieäu), chöa Anh Tieán Lôïi laø phoùng vieân baùo Tieáng Doäi, toâi ñaõ keå tieàn "thuoác" (laéc) vaø tieàn boa.. gaëp anh vaøi laàn trong caùc cuoäc hoäi baùo vaø anh bieát toâi Ngoïc, moät PR töøng laøm ôû Gossip, keå: "Laàn duy laøm baùo AÙnh Saùng. Toâi chæ sôï trong böõa aên anh noùi chi nhaát toâi ñöôïc ñeán nhaø moät ñaïi gia ôû Phuù Myõ Höng (Q.7), ngöôøi ta bòt maét chôû tôùi c bieät thöï cho ñeán ...Vôï khoâng noái laïi tình ñoù laøm hai ngöôøi giaûi nhì, giaûi ba bieát toâi laøm baùo, sôï hoï coù theå phaûn ñoái vieäc toâi laõnh giaûi nhaát, vieän lyù do khi vaøo trong phoøng bar môùi thaùo daûi bg ra. Luùc veà cuõng vaäy. Bar taïi nhaø maø hoaønh traùng y nhö vuõ xöa cuoäc thi vieát truyeän daønh cho ñoäc giaû, ngöôøi ñaõ laøm baùo khoâng coøn laø ñoäc giaû nöõa. May quaù böõa aên troâi tröôøng, chæ nhoû hôn thoâi. Nhieàu troø "vui" laém: taém qua eâm ñeàm, oâng chuû nhieäm Traàn Taán Quoác trao cho saâmbanh, chôi "ñaù", "caén" thuoác (laéc). Ñöùa naøo Sau tieáng noå long trôøi lôû ñaát, oâng Saùu cheát taïi choã. toâi taám cheøque 3.000 ñoàng mang teân toâi laø ngöôøi nhaän ñöôïc ñaïi gia thích thì "phuïc vuï". Laàn ñoù toâi ñöôïc Baø Löïu bò thöông traàm troïng ñaõ taét thôû treân ñöôøng tieàn, taám ngaân phieáu thöù nhaát trong ñôøi toâi. ba chai (3 trieäu ñoàng)". ñeán beänh vieän. Ngoâi nhaø cuûa baø Löïu bò hö haïi Hoâm sau toâi mang seùc ra ngaân haøng laõnh tieàn. Toâi veà naëng. nhaø bieáu thaày me toâi 500, cho moãi em toâi 100, vò chi x... laø 1.000, toâi may boä com-leâ 700 ñoàng, boä com-leâ thöù Bar naêm 2010 chöùng kieán nhöõng kieåu "bung" tieàn Toâi ñoïc baùo nhaát toâi may baèng tieàn toâi kieám ñöôïc trong ñôøi toâi. Toâi laøm phoùng vieân baùo AÙnh Saùng chöa heát naêm 1952 cuûa daân choai choai vaø nhöõng "ñaïi gia... giaû". K.O., Ñôøi Nay thì Leâ Minh Hoaøng Thaùi Sôn ra tuaàn baùo. Anh möôùn quaûn lyù moät bar treân ñöôøng Phan Ñg Löu (Q.Phuù manchette tuaàn baùo Tin Ñieån cuûa coâ Anna Leâ Trung Nhuaän), baät cöôøi khi keå veà moät caäu hoïc sinh môùi Cang. Toâi boû chaân phoùng vieân quaù toát ôû baùo AÙnh lôùp 10 vaøo bar thöû... caûm giaùc xaøi tieàn. "Thaèng Saùng ñeå laøm baùo Tin Ñieån vôùi Leâ Minh. Tin Ñieån Leâ nhoùc ñoù ñuùng laø laàn ñaàu ñi bar vì khoâng bieát uoáng Minh Hoaøng Thaùi Sôn Ñi vaø Soáng — ñuùng ra laø Naèm röôïu, chæ goïi moät chai bia. Thaáy ai cuõng boa: quaûn vaø Cheát — ra khoâng quaù boán soá thì ngoûm cuû toûi, cheát lyù, phuïc vuï, nhaân vieân veä sinh, PR ñöùng baøn, caû PR ñeå bieát chuyeän vì baùo quaù eï, khoâng ai mua. Vôï Leâ Minh laø baø chò hoï ñi ngang qua cuõng ngoaéc voâ xoøe tieàn boa. Ngöôøi ñöôïc 200.000 ñoàng, coù ngöôøi ñöôïc 500.000 ñoàng. hoâm nay, toâi. Chò buoân baùn ôû chôï Beán Thaønh, caàm caùi huïi. Bao nhieâu daây huïi chò hoát heát laáy tieàn cho Leâ Minh laøm Rieâng tieàn boa böõa ñoù sô sô möôøi maáy trieäu ñoàng. ngaøy mai baùo. Baùo cheát, chò vôõ huïi. Leâ Minh ñöa vôï con — luùc Nghóa, moät daân chôi ôû Phuù Nhuaän hay ñi bar, khaúng aáy môùi coù moät con nhoû — ra Haø Noäi troán nôï. Toâi lang ñònh: "Giôø daân voâ bar chi baïo tay nhöng khoâng vaø caû ngaøy xöa! thang cu ky ôû Saøi Goøn. Chaân phoùng vieân baùo AÙnh phaûi laø ñaïi gia nhieàu laém. Thöôøng laø daân hay caù ñoä xem tieáp B10
 • 7. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B7 Trong giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình baïc methotrexate thöôøng duøng trò ung thö Toùc baïc baét ñaàu khi cô theå chuùng ta toùc, caùc teá baøo saéc toá vaãn hieän dieän vaø vieâm khôùp daïng thaáp. ngöng saûn xuaát moät chaát taïo ra maøu nhöng khoâng hoaït ñoäng. Daàn daàn, goïi laø saéc toá (melanin). Caû maùi toùc chuùng baét ñaàu giaûm ñi. Quaù trình baïc Tuy nhieân, coù moät hieän töôïng ngöôøi ta cuûa chuùng ta bao goàm nhieàu daûi toùc toùc töï nhieân naøy coù theå baét ñaàu ngay töø vaãn chöa giaûi thích ñöôïc laø ôû moät soá (strands of hair). Moãi daûi toùc moïc ra töø luùc möôøi maáy tuoåi. Tuy nhieân, toùc baïc beänh nhaân bò ruïng toùc baïc do hoùa trò moät nang toùc (follicle) trong ñoù coù chöùa thöôøng baét ñaàu ñöôïc ghi nhaän vaøo löùa lieäu (chemotherapy - thöôøng duøng ñeå caùc teá baøo chöùa saéc toá goïi laø caùc teá baøo tuoåi ba möôi ôû ñaïi ña soá. Moät soá ng- trò ung thö), khi toùc moïc trôû laïi, noù coù saéc toá (melanocytes). Caùc teá baøo saéc toá hieân cöùu cho thaáy raèng ñaøn oâng thöôøng theå laïi ñen trôû laïi. chuyeån saéc toá sang caùc teá baøo taïo ra lôùp baét ñaàu coù toùc baïc vaøo khoaûng tuoåi ba Hieän töôïng naøy gôïi yù raèng caùc teá baøo boïc ngoaøi cuûa toùc (keratinocytes) laøm möôi, trong khi ôû phaùi ñeïp, toùc thöôøng saéc toá taïo ra ít saéc toá coù theå ñöôïc kích cho toùc coù maøu vaø saùng möôït. Coù hai baét ñaàu bôùt xanh vaøo khoaûng tuoåi baêm thích ñeå taïo ra nhieàu saéc toá hôn. (Hy loaïi saéc toá: laêm. voïng hieän töôïng naøy seõ ñöôïc nghieân - Eumelanin coù maøu naâu ñaäm hay ñen. Di truyeàn cuõng laø moät yeáu toá. ÔÛ moät soá cöùu kyõ hôn ñeå cheá ra thuoác trò baïc toùc gia ñình, nhieàu ngöôøi baét ñaàu coù toùc baïc sau naøy). - Pheomelanin coù maøu vaøng hoe (red- vaøo tuoåi hai möôi. dish yellow). Tuy nhieân, vieäc khi naøo toùc baét ñaàu baïc Coù caùch naøo trò baïc toùc khoâng? Baùc só Nguyeãn Traàn Hoaøng raát khaùc nhau giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi Theo thôøi gian, soá löôïng saéc toá trong khaùc, saéc daân naøy vôùi saéc daân khaùc. Vaø Neáu bò baïc toùc moät caùch baát thöôøng do keratinocytes giaûm ñi. Toùc baïc ñi, ñôn do ñoù caùc chuyeân gia veà da vaø toùc cuõng ruïng quaù nhieàu toùc, caùch ñieàu trò laø tròNaêm nay em môùi 24 tuoåi maø toùc ñaõ baét giaûn chæ laø toùc ñaõ bò giaûm saéc toá. Khi nhö caùc nhaø nghieân cöùu veà di truyeàn ñaõ hoaëc traùnh caùc nguyeân nhaân (neáu coùñaàu baïc, coù phaûi laø do beänh gì khoâng? khoâng coøn chuùt xíu saéc toá naøo caû thì toùc keát luaän raèng tuoåi taùc khoâng phaûi laø yeáu theå ñöôïc) nhö ñaõ keå treân.Coù caùch naøo ñeå chöõa hay khoâng? baïc traéng. Söï suy giaûm saéc toá cuõng laøm toá chính xaùc nhaát ñeå bieát ñöôïc khi naøo Treân thò tröôøng, coù moät soá saûn phaåmTui naêm nay môùi 55 tuoåi maø toùc ñaõ traéng cho toùc bôùt möôït ñi. Do ñoù, khi toùc baïc toùc baét ñaàu baïc. höùa heïn seõ laøm cho toùc baïc trôû laïi maøuxoùa trong khi baø baïn tui cuõng cuøng tuoåi ñi, noù cuõng trôû neân khoâ vaø thoâ hôn. nhö luùc coøn treû. Tuy nhieân, cho tôùi naymaø toùc vaãn coøn ñen thui. Nghe noùi bò Moät soá tình traïng coù theå laø nguyeân chöa coù chöùng côù khoa hoïc naøo veà söïlo laéng quaù coù theå laøm noù baïc nhö vaäy. Toùc baïc ñi nhö theá naøo? nhaân baïc toùc hieäu quaû cuûa caùc loaïi thuoác naøy.Trò beänh lo laéng coù laøm toùc ñen trôû laïi Cho tôùi nay, caùch trò baïc toùc duy nhaátkhoâng? Trong quaù trình baïc toùc, caùc nang toùc Vì thieáu taøi trôï cho vieäc nghieân cöùu veà laø... nhuoäm toùc thöôøng xuyeân. (Tuy taïo ra caùc daûi toùc baïc moät caùch ngaãu vaán ñeà baïc toùc (chaúng laøm cheát ai) naøy, nhieân neáu loâng muõi cuõng bò baïc thì raátÑaùp: nhieân. Caùc daûi toùc baïc ñaàu tieân thöôøng ngöôøi ta vaãn khoâng coù nhieàu chöùng côù khoù... che giaáu). xuaát hieän ôû vuøng maøng tang (thaùi khoa hoïc veà chuyeän naøy. Tuy nhieân, Neáu coù trieäu chöùng gì khaùc beânh caïnhTuoåi taùc, tình traïng söùc khoûe, di truyeàn döông) vaø ñænh ñaàu. Ngöôøi ta vaãn chöa moät soá nghieân cöùu leû teû cho thaáy moät vieäc coù vaøi sôïi toùc baïc, ta neân ñeán baùcvaø caùc yeáu toá moâi tröôøng taát caû ñeàu laø roõ taïi sao toùc baïc thöôøng baét ñaàu ôû caùc soá yeáu toá coù theå goùp phaàn vaøo vieäc laøm só ñeå ñöôïc thaêm khaùm xem coù bò beänhnhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc toùc bò khu vöïc naøy tröôùc tieân. cho toùc baïc: gì (ví duï nhö laø thieáu maùu aùc tính) haybaïc ñi. Trong ñoù tuoåi taùc coù veõ laø yeáu toá Thaät ra, moãi sôïi toùc khoâng chuyeån töø khoâng.quan troïng vaø thöôøng gaëp nhaát. ñen sang baïc. Moãi ngaøy, moät caùch bình - Thuoác laù: Moät nghieân cöùu cho thaáy Baïc toùc coù theå laø moät daáu hieäu (ñaùng töïCoù ngöôøi cho raèng toùc baïc laø khôûi ñaàu thöôøng, bao giôø cuõng coù moät soá toùc ruïng raèng nhöõng ngöôøi huùt thuoác deã bò baïc haøo) cuûa söï töøng traûi (thaät söï).cuûa söï giaø coãi. Coù ngöôøi coi noù nhö laø ñi vaø ñöôïc thay theá baèng toùc môùi. Vaøo toùc sôùm gaáp boán laàn so vôùi nhöõng ngöôøimoät daáu hieäu cuûa söï töøng traûi. Nhieàu baát cöù luùc naøo cuõng vaäy, khoaûng 85 ñeán khoâng huùt. Baïc toùc chöa haún laø giaø. Giaø (coãi) hayngöôøi tin raèng baïc toùc laø haäu quaû cuûa söï 90 phaàn traêm soá löôïng toùc cuûa caû maùi treû (trung) thöôøng ñöôïc quyeát ñònh baènglo aâu caêng thaúng. toùc ôû trong tình traïng hoaït ñoäng, trong - Ñoâi khi, toùc baïc ñi baát thöôøng coù theå nhöõng gì naèm beân döôùi maùi toùc.Neáu quan nieäm raèng "treû" laø khaû naêng khi phaàn coøn laïi trong tình traïng nghæ laø daáu hieäu cuûa moät soá beänh nhö:coù theå haáp thuï ñöôïc chaát boå, nhöõng ngôi. Thaân meán,ñieàu höõu ích, ñeå thay ñoåi, vöôn leân, thì Bình thöôøng, moãi daûi toùc phaùt trieån . Beänh thieáu maùu aùc tính (perniciousduø bao nhieâu tuoåi, toùc xanh hay baïc, trong voøng hai tôùi boán naêm. Sau ñoù, anemia): Thöôøng do thieáu sinh toá B12. Baùc só Nguyeãn Traàn Hoaøngñeàu vaãn "treû." Coøn neáu khoâng bieát ruùt noù seõ böôùc vaøo giai ñoaïn nghæ ngôi Ñoâi khi lieân quan ñeán vieäc giaûm vieäctæa kinh nghieäm töø cuoäc soáng, coá chaáp, khoaûng hai tôùi boán thaùng. Cuoái cuøng, saûn xuaát caùc saéc toá.sai bao nhieâu laàn vaãn cöù hoaøn sai khoâng noù seõ ruïng ñi vaø ñöôïc thay theá baèng Toâi ñoïc baùohoïc ñöôïc gì, thì duø ñaàu baïc ñeán ñaâu, toùc môùi. Trung bình, moãi ngöôøi chuùng - Hoäi chöùng Werner (moät hoäi chöùng baocoù "leân voi xuoáng choù" ñeán ñaâu, coù leõ ta ruïng khoaûng 50 ñeán 100 daûi toùc moãi goàm caùc trieäu chöùng laõo hoùa vaøo tuoåicuõng khoâng theå goïi laø "töøng traûi." ngaøy. Toùc ñen thöôøng che phuû toùc baïc, hai möôi).Duø coù nhieàu truyeàn thuyeát veà moät soánhaân vaät chæ quaù lo laéng trong moät ñeâm khi toùc ruïng nhieàu trong moät thôøi gian ngaén, nhö khi bò quaù caêng thaúng, beänh - Baát cöù beänh naøo laøm ruïng toùc ñeàu laøm Ñôøi Nay ñeå bieátmaø toùc chuyeån sang baïc traéng, cho ñeánnay vaãn chöa coù chöùng côù khoa hoïc naëng, sau khi moå, soá toùc ñen beân ngoaøi ruïng ñi nhieàu laøm cho môù toùc baïc "loøi" cho toùc baïc bò "loøi" ra (nhö ñaõ trình baøy ôû treân). chuyeän hoâmnaøo cho thaáy raèng söï lo laéng coù theå laømthay ñoåi caùc teá baøo saéc toá khieán cho toùc ra, khieán cho ngöôøi ta coù caûm giaùc nhö laø toùc baïc ñi chæ sau moät ñeâm. Caùc tình - Moät soá thuoác gaây ra ruïng toùc cuõng nay, ngaøy maichuyeån maøu qua ñeâm. traïng bò stress nhö keå treân coù theå laøm ruïng ñi ñeán 300 daûi toùc moãi ngaøy. laøm cho maùi toùc nhìn coù veû baïc ñi. Ví duï nhö thuoác lithium thöôøng duøng trò vaø caû ngaøy xöa!Taïi sao toùc baïc? Khi naøo toùc baét ñaàu baïc? beänh höng traàm caûm (bipolar disorder),...Giôùi Tính Thöù hoï ñaõ laø ñaøn baø 99% nhöng treân giaáy tôø thì hoï vaãn coøn laø ñaøn oâng. hôi. Hoï khoâng theå laøm gì khaùc hôn ngoaøi caùi moät caëp vôï choàng bình thöôøng. Hoï laøm gì trong phoøng nguû laø quyeàn töïBa (t.t. B2) Ñoù laø ñieåm thaät raéc roái. Khoâng nhö Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn, Nam ngheà xöa nhaát cuûa nhaân loaïi...baùn troân nuoâi mieäng. do, laø chuyeän rieâng tö cuûa hoï maéc môù gì maø thieân haï caàn phaûi thaéc maéc. Döông, Taân Taây Lan vaø UÙc Chaâu laø Taïi Montreal, Canada Taïi Montreal coù khu phoá gay ñöôïccuûa khaùch haøng. Chaúng haïn nhö caét nhöõng quoác gia raát uyeån chuyeån bieát Töø 2009, taïi Queùbe, giaûi phaåu ñoåi gioáng meänh danh laø Village Gay, naèm treânteùm cho goïn gheõ deã coi, vaù laïi nhö coøn thích nghi vaøo tình traïng cuûa ngöôøi SRS mieãn phí cho moïi ngöôøi, neáu hoï ñöôøng Ste Catheùrine Est, khoaûng giöõaorigin, giuùp suùng nhoû lôùn ra theâm moät ñöôïc ñoåi gioáng. ñöôïc chaáp nhaän. hai ñöôøng St Hubert vaø Papineau. Coùtí, suùng ngaén laøm daøi hôn moät chuùt, giaûi Caùc ladies boys ôû Thaùi Lan than phieàn Giaûi phaåu ñoåi gioáng caäu thaønh coâ theå noùi ñaây laø laøng gay to nhaát taïi Baécphaãu söûa maët, caêng da maët, keå caû söûa laø hoï khoâng theå naøo ñeä naïp ñôn ñeå xin (vaginoplastie) toán loái 18 000$ vaø do Myõ. Montreal haõnh dieän laø moät thaønhlaïi gioïng noùi ñeå trôû thaønh ca só ñi show, job laøm caûnh saùt hoaëc xin passeport ñi chaùnh phuû ñaøi thoï, nghóa la free cho phoá thaät söï tieán boä vaø côûi môû.vaø vaân, vaân... du lòch. beänh nhaân.(Reùgie d Assurance Mala- Moãi naêm vaøo muøa heø, giôùi gay Mon-Giaù bieåu giaûi phaãu chuyeån ñoåi giôùi tính Tuy vaäy, tình theá coù veû caûi thieän hôn luùc die Queùbec cho ñaây laø moät ca beänh neân treal coù toå chöùc dieãn haønh xe hoa trongSRS: gaàn ñaây. Baèng chöùng laø vöøa qua, haõng chaáp thuaän traû tieàn) moät cuoäc leã hoäi to lôùn, töng böøng ñaày*-Caäu thaønh coâ (Male to female): haøng khoâng PC Air cuûa Thaùi Lan coâng Coù caû traêm ca ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi moät maøu saéc goïi laø LA FIERTEÙ GAY6500$/coäng theâm tieàn naèm beänh vieän boá hoï ñaõ laøm thuû tuïc tuyeån duïng boán beänh vieän tö cuûa Dr Pierre Brassard vaø (Nieàm töï haøo laø Gay), vôùi söï tham döïvaø saên soùc trong hai tuaàn (130$/ñeâm). nöõ tieáp vieân treû ñeïp (thaät ra laø boán caäu Dr Eric Bensimon taïi Montreal. cuûa caû ngaøn daân gay, lesbian, transves-*-Coâ thaønh caäu( Female to male): laidies boys). Nhöõng ngöôøi may maén Thaáy trong quaûng caùo, coù noùi ñeán moät ties, ladies boys vaø dó nhieân cuõng coù söï15100$/coäng theâm tieàn naèm beänh vieän naày seõ baét ñaàu nhaän vieäc vaøo thaùng tö coâ 50 caùi xuaân xanh ôû Mascouche, vuøng coù maët cuûa giôùi homo vaø lesbian Vieät27 ñeâm. /2011. ngoïai oâ phía baéc Montreal vöøa ñöôïc ñoåi Nam nöõa.Khaùch haøng cuûa beänh vieän Yanhee tu- gioáng thaønh caäu. Heát yù. Ñaëc bieät cuõng coù moät soá chaùnh khaùchoåi töø 16 ñeán 65. Thænh thoaûng cuõng coù KHOÂNG COØN CON ÑÖÔØNG NAØO Ñieàu kieän ñeå ñöôïc chaáp nhaän giaûi phaãu tham döï aên coù trong ñoaøn dieãn haønhkhaùch haøng quaù nhoû tuoåi xin ñöôïc giaûi KHAÙC ñoåi gioáng SRS cuõng raát gaây go. khoâng ngoaøi muïc ñích ñeå kieám phieáuphaãu, nhöng ñeàu bò töø choái vaø ñöôïc Baùc Suy nghó cho kyõ. Caét theûo roài thì gaén trôû trong kyø baàu cöû saép tôùi.Só Greechart khuyeân baûo neân chôø theâm Ngaøy nay taïi Thaùi Lan, caøng ngaøy caøng laïi nhö cuõ hoãng coù ñöôïc ñoù (irrevers- Hoï aên maëc, coâ cuõng nhö caäu, heát söùcvaøi ba naêm nöõa ñeå quyeát ñònh ñöôïc coù theâm nhieàu ladies boys aên neân laøm ible). laï kyø, dieâm duùa, maùt meû heát bieát, nhaûyphaàn chính chaén hôn! Nhöng thöôøng ra, chaúng haïn nhö coù ngöôøi ñaõ trôû thaønh muùa, uoán eùo thaät sexy thaáy maø öùa gan.thì nhöõng beänh vieän khaùc ñeàu löôïm heát baùc só, luaät sö, thöông gia, manager KEÁT LUAÄN Ai thaáy chöôùng tai chöôùng maét, khoùnhöõng khaùch haøng naøy. haõng phim, ngheä só, vuõ nöõ, thô kyù vaên chòu thì ñöøng coù doøm. Xöù töï do maø.Theo baùo chí beân nhaø, ca só Cindy Thaùi phoøng, thaäm chí coøn coù Toom, moät cöïu Boùng, oâ moâi, baùn nam baùn nöõ, laïi ñöïc Gay, lesbian, ladies boys laø nhöõng thöïcTaøi vaø Caùt Tuyeàn ñaõ ñöôïc giaûi phaãu voâ ñòch moân voõ coå truyeàn Thaùi Lan sau laïi caùi, ñoàng heä, homo, lesbian, trans- theå trong cuoäc soáng ngaøy nay. Hoï sanhchuyeån ñoåi giôùi tính taïi Thaùi Lan. Ca só khi ñöôïc chuyeån ñoåi giôùi tính ñaõ trôû vesties, katoeys, ladies boys, laø nhöõng ra nhö vaäy ñoù.Caùt Tuyeàn ñaõ laáy choàng sau ñoù. thaønh coâ gaùi myõ mieàu chuyeân daïy voõ töø khoâng maáy gì ñeïp ñeõ gì cho laém (veà Truùng ai naáy chòu. Ai chòu hay hoånghttp://www.vtc.vn/vanhoa/dsvn/ cho treû em. maët xaõ hoäi) ñeå aùm chæ moät giôùi khaù ñaëc chòu cuõng hoång sao.ca-si-chuyen-gioi-cat-tuyen-len-xe- Tuy noùi vaäy chôù phaàn ñoâng ladies boys bieät...ñoù laø giôùi tính thöù ba.(the Third Ñöøng hoûi taïi sao, khoâng coù ai coù theå traûhoa/177447/index.htm cuõng coøn gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc Gender). lôøi ñöôïc heát. Cuõng xin ñuøng phaùn xeùt tìm ñöôïc moät choã ñöùng trong xaõ hoäi. Töø ngaøn xöa vaãn coù hoï roài, nhöng ít coù söï dò bieät.VAÃN COØN NHIEÀU KHOÙ KHAÊN Ña soá ñeàu xuaát thaân töø noâng thoân, ngöôøi daùm noùi ñeán vì ñaây laø vieäc caám Xin haõy nhìn hoï baèng con tim vôùi moät chaúng haïn nhö töø tænh Chiang Mai naèm kî hay tabou. Ngöôïc laïi, ngaøy nay nhaân taám loøng roäng môû./.Tuy xaõ hoäi Thaùi Lan ñaõ côûi môû raát ôû cöïc Baéc cuûa laõnh thoå Thaùi Lan. Ñaây loaïi ñaõ côûi môû hôn xöa, tö duy cuõng Tham khaûo:nhieàu, nhöng khoâng vì theá maø giôùi ka- laø nhöõng vuøng raát ngheøo khoù, daân tình thay ñoåi nhieàu cho neân caùc chuyeän -Lena Mauger. Au pays des hommesteoys ñaõ coù ñöôïc cuoäc soáng yeân vui nhö coøn thuû cöïu, raát baûo thuû vaø cuõng raát khaùc thöôøng naøy coù veû nhieàu hôn xöa, femmes; Le Nouvel Observateur 20-30moïi ngöôøi. thaønh kieán vôùi vaán ñeà katoeys. vì ñöôïc thieân haï thöôøng xuyeân baøn baïc Avril 2008Veà maët haønh chaùnh hoï vaãn coøn gaëp raát Söï kieän baát lôïi naày ñaõ xua ñaåy caùc Ka- moät caùch coâng khai vui veû. http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/pa-nhieàu khoù khaên moãi khi caàn phaûi xin toeys phaûi tìm ñöôøng phieâu baït veà vuøng Nhieàu quoác gia Taây phöông trong ñoù rution/p2268/articles/a373252.htmlgiaáy tôø tuøy thaân. Bangkok naèm veà phía Nam, moät soá coù Canada ñaõ coù luaät choáng kyø thò giôùi Montreal, Feb 16, 2011Veà phaùp lyù, hoï vaãn coøn mang giôùi tính lôùn taáp vaøo thaønh phoá duyeân haûi Pat- homo, vaø luaät cuõng cho pheùp hai ngöôøicuõ cuûa hoï tröôùc ngaøy ñöôïc giaûi phaãu ñoåi taya kheùt tieáng veà kyõ ngheä tình duïc vaø cuøng giôùi tính ñöôïc quyeàn keát hoân vôùigioáng. Tuy ngaøy nay maët muõi, daùng daáp khoâng ít ngöôøi laøm trong caùc nhaø taém nhau theo duùng danh nghóa phaùp lyù nhö
 • 8. B8 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011...Tö EÁch Di Daân(t.t. B4)nhöõng moùn ñoà bò aên troäm. Tao nghi laø cöù nöôùc naøo cuõng phaûi coù caûnh saùt ñeåthaèng Nhaøn veà nhaø doïn ñoà, luïc luoân baûo veä taùnh maïng, taøi saûn cuûa daân.hoùa ñôn ñeå ñem ñi baùn hay ra tieäm Nhöng cuõng coù moät teân cöôùp noåi tieáng,caàm ñoà, chôù aên troäm gì maø bieát roõ ñöôïc ngöôøi Uùc ghi vaøo lòch söû, nhö oângqua vaäy? Ned Kelly laø tay giang hoà töù chieán, UùcNghe tôùi ñaây, Tö Eách môùi thoâng caûm: goïi laø Bush Ranger, dòch theo nghóa-Nhö vaäy laø caäu bò aên troäm trong nhaø, Taøu laø" cöôøng sôn ñaïo taëc" oâng naàymaø tieáng loùng goïi laø" chaø ñoà nhoâm". laøm kinh hoàn baïc vía caûnh saùt thôøi ñoù,Oâng Chín nhaên nhoù: cuoái cuøng bò baét vaø treo coå. Ngaøy nay-Tao voâ phöôùc, sanh nhaàm thaèng con daân Uùc coi oâng Kelly laø ngöôøi huøng, laøtrôøi ñaùnh thaùnh ñaâm, chaèn aên traên huyeàn thoaïi aên cöôùp, ñöôïc vieát thaønhquaán chöa cheát. Noù phaù cuûa tao töø saùch, ñoùng phim....nhôø vaäy maø nhieàunhoû tôùi baây giôø, neáu tính kyû theo loùi ngöôøi hoát baïc, nhieàu khi aên cöôùp cuõngTaây, voâ hoà sô tieâu thuï trong maùy Com- noåi tieáng, ñeå laïi di saûn cho theá heä sau.putor, thì töø ngaøy qua Uùc tôùi baây giôø, Oâng Chín khoâng ñoàng yù:tao cuõng toán caû baïc traêm ngaøn, vöøa -Ñaõ laø aên cöôùp thì khoâng phaûi löôngtieàn nuoâi, tieàn aên hoïc, tieàn phaù cuûa thieän, tao khoâng öa aên cöôùp, aên troäm,vaø tieàn mua ñoà bò noù aên troäm. Tao aên caép vaët..bieát aên troäm naày töø trong nhaø, khoâng Baø Uyeân chôït hoûi:coù caùch naøo traùnh ñöôïc, ngoaïi tröø baùn -Coøn Vieät Coäng thì sao caäu?nhaø, dôøi ñi moät nôi naøo ñoù, khoâng coøn Oâng Chín nhìn ngöôøi vôï chaáp noái cuûalieân laïc ñöôïc laø traùnh ñöôïc. Coøn ngaøy Tö Eách baèng ñoâi maét thaêm doø, khoângnao thaèng Nhaøn bieát choã ôû cuûa tao, laø bieát muoán gì, phaàn thì hôi nhoät nhaïcngaøy ñoù soáng khoâng yeân. vì caù nhaân mình cuõng laø Vieät Coäng"Oâng Chín baát bình keå moät hôi, laø taâm phaûn tænh", bieát nhìn veà töông lai, caûisöï ñaày vôi, ñöôïc oâng giöõ kín taän ñaùy taø qui chaùnh, trôû thaønh ngöôøi tî naïnloøng, nay nhieàu vuï xaûy ra, khoâng theå sau khi laøm vieäc phuïc vuï ñaûng moätgiöõ thaùi ñoä im laëng laø vaøng nöõa. Nhìn thôøi gian maø thaám thía. Sau nhöõngvôï choàng Tö Eách ñang suy nghóa, oâng phuùt im laëng, oâng ñaùp:noùi tieáp: -Thì Vieät Coäng cuõng laø thöù aên cöôùp,-Coøn nöõa, tröôùc ngaøy tao veà Vieät Nam nhöng aên cöôùp cao caáp, aên cöôùp coùcöôùi vôï, tao giao nhaø cho noù giöõ duøm, cöông lænh chính trò vaø aên cöôùp ñöôïcnoù laáy ñieän thoaïi cuûa tao ñöùng teân goïi bieän minh baèng trieát hoïc Maùc Leâlung tung, toán caû maáy ngaøn ñoâ... Ninh.Tö Eách hoûi: Tö Eách thích thuù:-Caäu tính sau? -Luùc naày caäu noùi chuyeän tieán boä,Oâng Chín im laëng moät luùc roài ñaùp: khoâng thua gì maáy oâng phaûn tænh ôû-Ngaøy mai naày tao phaûi veà gaáp ñeå coi trong nöôùc. Caäu noùi coøn hôn maáy oângmaát caùi gì.. mang danh tî naïn maø ñi veà du hí, duBaø Uyeân goùp yù: daâm, du lòch, khi trôû qua thì aâm thaàm-Caäu veà cuõng ñöôïc, nhöng hoûi caäu ca tuïng Vieät Coäng laø ñoåi môùi..Nhaøn tröôùc. Oâng Chín caûm thaáy vôi ñi noåi buoàn, loOâng Chín laéc ñaàu: laéng veà vuï bò aên troäm vieáng nhaø, ñoù laø-Caàn gì hoûi, noù laø thaèng aên troäm, hoûi caùi taùnh hay queân:cuõng voâ ích. Noùi thieät vôùi tuïi baây nghe, -ÖØ, tao cuõng phaûi hoïc hoûi, khoâng ñoïccaùi thöù aên caép vaät, caïy cöûa naày laø tao baùo ñöôïc thì nghe ñaøi tieáng Vieät chôù.khinh laém; thaø raèng laøm chuyeän ñaïi Tö Eách noùi:söï nhö ñi aên cöôùp ñi, coù lôõ bò baêét cuõng -Caäu töøng laø ngöôøi naèm trong haøngcoøn mang tieáng laø anh huøng, laøm neân nguõ Vieät Coäng, neân bieát roõ baûn chaátchuyeän lôùn, duø laø chuyeän phi phaùp. gian manh cuûa hoï.Tö Eách noùi:-Aên cöôùp laø daân thöù thieät, boïn cöôùpnguy hieåm laém, neân nöôùc Uùc hay baát coøn tieáp
 • 9. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B9 Baùc Só Ôi?
 • 10. B10 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 Tuoåi Tyù söï trôû ngaïi, raéc roái trong gia ñaïo cuõng TÖÛ VI ÑOÂNG PHÖÔNG nhö taïi nôi laøm vieäc. Moïi vieäc ñaõ ñi vaøo Giaùp Tyù (28 tuoåi): Ñöøng kieâu ngaïo veà oån ñònh, ít phaûi öu tö caêng thaúng. Taøi loäc moät vaøi söï thaønh coâng nho nhoû. Haõy nhuõn bình hoøa. nhaën moät chuùt keûo deã bò ngöôøi ta xa laùnh. Töø 25-2-2011 tôùi 3-3-2011 Coù haïnh taøi thaät baát ngôø tuy raèng khoâng Tuoåi Daäu nhieàu laém. Ñinh Maõo (25 tuoåi): Chuyeän tình caûm caù trí maø khoâng giaûi quyeát ñöôïc. Bình tónh laïi, nhaân tuy vui thaät nhöng caàn phaûi bieát töï cheá khoù khaên saép vöôït qua, may maén seõ tôùi. Taân Daäu (31 tuoåi): Ñaõ coù nhieàu böôùc tieán Nhaâm Tyù (40 tuoåi): Neân cö xöû laøm sao ñeå ñeå lo cho vieäc hoïc cuõng nhö ngheà nghieäp. thuaän lôïi trong laõnh vöïc tình caûm. Tuy gia ñaïo ñöôïc eâm aám, ñöøng ñeå caùnh gaáu nhieân, coù nhöõng keû xaáu aâm möu phaù hoa- où, baát ñoàng maõi trong gia ñình. Taøi chaùnh Haõy coøn chöa ñöôïc heân laém, caàn löu yù moïi Tuoåi Ngoï söï vieäc ñeå khoûi raéc roái. ïi, caàn ñeà phoøng thaät nhieàu. Ngheà nghieäp cuõng nhö coâng veic ñang laøm coù tieán coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Maäu Ngoï (34 tuoåi): Coâng vieäc hieän taïi coù trieån khaû quan. Löu taâm theâm veà xe coä. AÁt Maõo (37 tuoåi): Bôùt ñöôïc nhieàu söï öu tö moät vaøi trôû ngaïi nhoû. Tuy nhieân, taøi chaùnh veà chuyeän tình caûm raéc roái khoâng maáy toát Kyû Daäu (43 tuoåi): Coâng vieäc coù moät vaøi vaãn khoâng coù gì phaûi baän taâm, maëc daàu Canh Tyù (52 tuoåi): Coù nhöõng söï vieäc dieãn ñeïp vì ñaõ coù moät vaøi daáu hieäu cuûa söï haøn tieán boä nhoû, tuy raèng hôi chaäm, nhöng cuõng hao phí nhieàu trong vieäc chi tieâu cuûa tieán ngoaøi söï tieân lieäu neân phaûi maát coâng gaén. Taøi chaùnh, ngheà nghieäp oån ñònh. Chôù chaéc chaén. Taøi chaùnh raát oån ñònh. Coi gia ñình, thaân nhaân. söùc tính toaùn nhieàu. Seõ coù quyù nhaân phuï nghe lôøi ngon ngoït huøn haïp, cho möôïn tieàn. chöøng keû gian phi troäm caép. Tình caûm caù giuùp baát ngôø, giaûi toûa ñöôïc nhieàu söï khoù nhaân vui veû. Bính Ngoï (46 tuoåi): Moät vaøi chuyeän laøm khaên. Taøi chaùnh oån ñònh. Quyù Maõo (49 tuoåi): Löu taâm keû tieåu nhaân cho tinh thaàn khoâng vui. Coù tin töùc toát ñeïp ganh gheùt, ñaët ñieàu noùi xaáu, möu aùm haïi. Ñinh Daäu (56 tuoåi): Tieàn kieám ñöôïc cuûa thaân nhaân töø xa gôûi tôùi. Gaëp may maén Maäu Tyù (64 tuoåi): Moïi söï vieäc ñaõ bình Chöa neân tính tôùi chuyeän rôøi ñoåi coâng vieäc, töông ñoái khaù nhöng laïi phaûi hao toán veà nhoû veà tieàn baïc vaøo dòp cuoái tuaàn. Caån thaän thöôøng trôû laïi, khoâng coøn phai öu tö quaù nhaø ôû luùc naøy. Vieäc laøm vaø taøi loäc vaãn hanh nhöõng chuyeän hieáu hyû cuõng nhö mua nhieàu khi laùi xe. nhieàu. Taøi chaùnh vaãn coøn moät vaøi trôû thoâng, thoaûi maùi. saém cho gia ñình. Ngheà nghieäp hieän taïi ngaïi nho nhoû. Chôù queân söï saên soùc baûn hôi chaäm nhöng coù nhöõng neùt toát ñeïp. Giaùp Ngoï (58 tuoåi): Nhaän ñöôïc thö töø, tin thaân, thôøi gian naøy hôi bò yeáu ñoù. Taân Maõo (61 tuoåi): Coù tin töùc vui cuûa ngöôøi töùc cuûa ngöôøi baïn thaân ñaõ caùch xa laâu naêm. thaân ôû xa mang tôùi. Chuyeän khoâng may cuûa AÁt Daäu (67 tuoåi): Neân ñeà phoøng, giöõ gìn Coù tin vui cuûa con caùi veà hoïc haønh, ngheà Tuoåi Söûu con caùi ñaõ giaûi quyeát xong neân cuõng nheï nghieäp, tình caûm. Gia ñaïo an khang. Taøi thaät kyõ caøng veà vaán ñeà söùc khoûe. Neân loøng. Ngheà nghieäp vaø taøi loäc vaãn tieán trieån ñi xa cho thoaûi maùi ñeå tinh thaàn ñôõ caêng chaùnh oån ñònh. AÁt Söûu (27 tuoåi): Haõy coøn phieàn haø vì khaû quan. thaúng. Taøi loäc khaû quan. coâng vieäc khoâng oån ñònh. Tuy nhieân, seõ Nhaâm Ngoï (70 tuoåi): Moïi dieãn bieán veà cuoäc coù quyù nhaân giuùp ñôõ khieán tinh thaàn thoaûi Tuoåi Thìn soáng khoâng coøn phaûi öu tö lo laéng vì tuoâng Tuoåi Tuaát maùi. Tình caûm vui veû. May maén nhoû veà ñoái ñaõ oån ñònh, thoaûi maùi. Khoâng neân xa taøi loäc. Maäu Thìn (24 tuoåi): Coù may maén nhoû veà taøi vaøo thaùi quaù chuyeän tình caûm cuûa con caùi Nhaâm Tuaát (30 tuoåi): Ñöøng vì nhöõng loäc. Chuyeän tình caûm chöa ñi ñeán ñaâu, ñöøng chæ laøm theâm söï xung khaéc trong gia ñình. chuyeän tieàn baïc maø gaây neân söï hieåu laàm Quyù Söûu (39 tuoåi): Coá gaéng heát söùc trong ñaët kyø voïng quaù ñoä cuõng nhö mô moäng haõo nôi nhöõng ngöôøi chung quanh. Kheùo leùo coâng vieäc hieän taïi ñeå laøm caùi ñaø tieán giaûi thích ñeå moïi ngöôøi thoâng hieåu vaán leân, vì luùc naøy ñang laø luùc thuaän lôïi thaät huyeàn chæ laøm cho tinh thaàn theâm giao Tuoåi Muøi ñoäng. Neân bieát ngöôøi bieát mình. ñeà. Ngheà nghieäp, hoïc haønh khaù. nhieàu. Tieàn baïc töông ñoái khaû quan. Coù Kyû Muøi (33 tuoåi): Nhöõng coâng vieäc döï tính tin vui, thö vui veû töø xa. Bính Thìn (36 tuoåi): Coâng vieäc gaëp nhieàu Canh Tuaát (42 tuoåi): Vieäc laøm hieän taïi coù thöïc hieän trong töông lai nay ñaõ coù theå baét chuyeän caêng thaúng. Caån thaän thaät nhieàu veà moät vaøi thay ñoåi nhoû, nhöng aûnh höôûng ñaàu töø töø laø vöøa. Coù may maén veà taøi loäc nhoû Taân Söûu (51 tuoåi): Khoâng neân tin ngöôøi giaáy tôø keûo deã bò phieàn haø veà phaùp lyù. Taøi raát toát ñeïp mang laïi. Tuy nhieân, cuõng caàn cuoái tuaàn. Tình caûm caù nhaân thoaûi maùi. quaù ñoä, nhaát laø cho vay möôïn, huøn haïp chaùnh khoâng ñöôïc hanh thoâng laém nhöng phaûi caân nhaéc kyõ tröôùc khi quyeát ñònh keûo tieàn ñöa ra thì deã maø thu veà thaät khoù thôøi gian qua neân khoâng khoûi lo laéng. quan troïng. Ñinh Muøi (45 tuoåi): Coá gaéng thaät nhieàu hôn khaên. Löu taâm thaät nhieàu veà xe coä cuõng nöõa seõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû baát ngôø veà nhö giao du cuûa con caùi. Giaùp Thìn (48 tuoåi): Caàn phaûi bieát töï cheá. Maäu Tuaát (54 tuoåi): Coù nhieàu chuyeän tieàn baïc cuõng nhö trong coâng vieäc hieän taïi. Ham vui quaù chæ mang laïi söï tai haïi khieán phieàn haø mang ñeán cho ngheà nghieäp, neân Gia ñình coù nhieàu nieàm vui, "hyû khí truøng Kyû Söûu (63 tuoåi): Caån thaän thaät nhieàu gia ñình nhieàu loän xoän. Cuõng caån thaän thaät bình tónh, ñöøng noùng naûy seõ hö chuyeän. truøng." trong coâng vieäc hieän taïi, vì deã bò sô yù gaây nhieàu trong luùc laùi xe keûo deã bò phieàn haø veà Taøi chaùnh vaãn oån ñònh. Khi laùi xe neân ra nhöõng tai haïi khoù löôøng. Ngheà nghieäp phaùp luaät. thaät caån thaän. AÁt Muøi (57 tuoåi): Vieäc laøm aên vaãn dieãn töông ñoái oån ñònh. Veà taøi chaùnh ñöøng ñaët bieán theo chieàu höôùng thaät thuaän lôïi. Taøi kyø voïng thaùi quaù seõ thaát voïng. Nhaâm Thìn (60 tuoåi): Meät moûi nhieàu veà Bính Tuaát (66 tuoåi): Tính chuyeän ñi xa loäc hanh thoâng. Caån thaän thaät nhieàu ñeán coâng vieäc nhöng laïi gaëp ñöôïc keát quaû theo hoaëc thay ñoåi coâng vieäc laøm aên luùc naøy keû gian phi troäm caép cuøng keû tieåu nhaân ñaët Tuoåi Daàn yù muoán neân tình thaàn thoaûi maùi thaät nhieàu. chuyeän noùi xaáu. raát thuaän lôïi. Caån thaän coù keû löu manh Trong gia ñaïo, neân bieát cö xöû cho ñuùng luùc ñang theo doõi raép taâm möu haïi. Gia ñaïo Bính Daàn (26 tuoåi): Nhöõng chuyeän khoâng ñeå khoûi gaây raéc roái, maát nieàm vui. yeân vui. Quyù Muøi (69 tuoåi): Ñaõ giaûm haún nhöõng trì may vaãn coøn laån quaån. Neân töï cheá, doàn treä khoù khaên trong coâng vieäc. Tuy nhieân, taøi noã löïc vaøo coâng vieäc laøm, moïi söï vieäc seõ Tuoåi Tî chaùnh vaãn coøn öu tö vì chi nhieàu hôn thaâu. Tuoåi Hôïi oån ñònh. Tình caûm coøn vaøi söï hieåu laàm, Tình traïng söùc khoûe khaû quan. caàn kheùo leùo giaûi thích. Tieàn baïc thoaûi Kyû Tî (23 tuoåi): Laïi coù nhöõng chuyeän raéc Quyù Hôïi (29 tuoåi): Khoâng neân voäi vaøng maùi. haáp taáp quaù seõ laøm hö coâng chuyeän. Caàn roái buoàn phieàn vì nhöõng chuyeän tình caûm caù Tuoåi Thaân nhaân. Chuyeän naøy cuõng chaúng ñi ñeán ñaâu, caân nhaéc kyõ tröôùc khi baét tay vaøo vieäc. Giaùp Daàn (38 tuoåi): Chuyeän tình caûm coù ñöøng quan taâm quaù ñoä ñeå aûnh höôûng xaáu Tình caûm caù nhaân sau khi möa trôøi laïi Canh Thaân (32 tuoåi): Moät vaøi raéc roái, baát vì chuyeän xaùo troän khieán tinh thaàn khoù ñeán ngheà nghieäp, ñeán vieäc ñeøn saùch. saùng. ñoàng trong tình caûm caù nhaân khieán tinh thaàn chòu nhieàu. Nhöng roài moïi söï vieäc ñaâu khoâng ñöôïc vui veû cho laém. Caån thaän veà lôøi vaøo ñoù, vui veû trôû laïi. Ngheà nghieäp cuøng Ñinh Tî (35 tuoåi): Nhöõng chuyeän khoâng Taân Hôïi (41 tuoåi): Ñöøng coù buoâng thaû, noùi keûo deã bò moïi ngöôøi xung quanh hieåu tieàn baïc vaãn tieán trieån thuaän lôïi. ñaâu gaây ra bôûi nhöõng ngöôøi trong thaân toäc phieâu löu tình caûm seõ gaëp nhieàu söï baát laàm, bò khaåu thieät. khieán taâm linh khoâng vui. Boû qua ñi cho lôïi. Taøi chaùnh khaû quan nhöng laïi chi Nhaâm Daàn (50 tuoåi): Phaûi boân ba, chaïy nheï mình ñeå taäp trung vaøo chuyeän laøm aên phí nhieàu veà nhöõng chuyeän chaúng ñaëng Maäu Thaân (44 tuoåi): Taøi chaùnh töông ñoái ñoân, chaïy ñaùo, maát söùc thaät nhieàu, nhöng ñang ôû luùc tieán trieån khaû quan. Taøi loäc thaät ñöøng. ñaõ deã chòu hôn thôøi gian qua nhôø coâng vieäc buø laïi, nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc thaät khích baát ngôø. tieán trieån ñeàu ñeàu. Laùi xe coä phaûi thaät löu leä taøi chaùnh toát ñeïp. Tuy nhieân, luùc naøy Kyû Hôïi (53 tuoåi): Chuyeän con caùi laøm yù keûo deã bò phaït vaï hoaëc naëng hôn laø tai chöa phaûi laø luùc thuaän lôïi ñeå huøn haïp. AÁt Tî (47 tuoåi): Ñaõ doàn heát noã löïc vaøo coâng phaät yù neân dòu daøng hôn ñeå giaûi quyeát. naïn xaûy ra. vieäc nhöng tuy thaønh coâng maø keát quaû taøi Cöùng quaù chæ ñaøo theâm hoá caùch bieät. Ng- Canh Daàn (62 tuoåi): Coù vaøi chuyeän raéc chaùnh laïi khoâng ñöôïc nhö yù. Ngoaøi ra, cuõng heà nghieäp, taøi loäc töông ñoái thoaûi maùi. Bính Thaân (56 tuoåi): Thay ñoåi hoaëc di roái nhoû nôi laøm vieäc nhöng cuõng gaây phaûi löu taâm ñeán chuyeän con caùi giao du chuyeån ñi xa ñeàu thuaän lôïi. Vieäc laøm vaãn phieàn muoän. Tuy theá, vieäc laøm vaãn thuaän vôùi baïn beø. Ñinh Hôïi (65 tuoåi): Coâng vieäc laøm aên dieãn tieán toát ñeïp. Taøi chaùnh thoaûi maùi. Coi lôïi vaø coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Coù dòp ñi xa, roän raøng neân phaûi maát nhieàu söùc löïc. Tuy chöøng keû tieåu nhaân möu haïi. Cuõng thaät caån nhöng caån thaän veà xe coä. Quyù Tî (59 tuoåi): Taøi chaùnh cuõng nhö ngheà nhieân keát quaû raát toát ñeïp. Tieàn baïc oån thaän veà xe coä. nghieäp ñaõ töông ñoái oån ñònh. Chôù quaù nghó ñònh. Con caùi mang veà nhieàu nieàm vui. Tuoåi Maõo ngôïi moâng lung thaùi quaù chæ hao taâm toån Giaùp Thaân (67 tuoåi): Giaûi toûa ñöôïc nhieàu...Coâng Töû Haø Ñoâng (t.t. B6) thaêm maáy oâng baïn bò tuø, oâng thì tuø vì toäi thuït keùt, toäi laøm quaûn kho nhaø haøng Taây — magasinier — laáy röôïu Taây trong kho ñem ñi baùn, oâng baïn kyù giaû bò baét, tuø hai nieân vì toäi laøm tieàn, hai, ba oâng nöõa xoä khaùm vì toäi huùt thuoác phieän — naêm 1953Saùng ngon laønh ñaõ coù ngöôøi khaùc laøm. Toâi vaøo lính Voõ Trang Tuyeân Truyeàn thuoäc khi ñang ôû lính voõ trang tuyeân truyeàn, toâi soáng maáy thaùng ôû caùi goïi laø Traïi Tuø BinhPhoøng Naêm Boä Toång Tham Möu, döôùi quyeàn Thieáu Taù Traàn Töû Oai. Phuù Quoác. Nhöõng naêm xöa aáy toâi ñöùng ngoaøi nhìn vaøo nhaø tuø, sau naêm 1975 toâi laøToâi khoâng chòu ñöôïc kyû luaât nhaø binh. Gaàn hai naêm ôû lính laø nhöõng ngaøy khoå sôû anh tuø ñöùng trong nhaø tuø nhìn ra.nhaát ñôøi toâi. Thaùng Baåy naêm 1954, khi Hieäp Ñònh Geneve vöøa kyù, toâi ra khoûi quaân Toâi vaøo ngheà laøm baùo töø naêm 1952, toâi vieát truyeän ngaén töø naêm 1952, nhöng maõinguõ. Naêm naøy Saøi Goøn coù phong traøo tieåu thuyeát baùn töøng taäp 2 ñoàng, baèng moät ñeán naêm 1956 toâi môùi coù teân Hoaøng haûi Thuûy vieát tieåu thuyeát, phoùng söï. Thaùngtôø nhaät baùo gaäp laïi laøm boán, 16 trang. Loaïi truyeän naøy bò goïi khinh mieät laø tieåu Gieâng naêm 1956, Thuû Töôùng Ngoâ ñình Dieäm, sau khi laøm cuoäc tröng caàu daân yùthuyeát ba xu, nhöng baùn raát chaïy Truyeän baùn chaïy nhaát naêm aáy laø truyeän Baøn Tay truaát pheá Quoác Tröôûng Cöïu Hoaøng Baûo Ñaïi — Baïi Ñaûo, caùi teân tieàn ñònh, nhöMaùu cuûa Phi Long, töùc Ngoïc Sôn, taùc giaû tieåu thuyeát phôi-ô-toâng aên khaùch nhaát teân AÙn Ñoâ Vöông ñôøi Leâ Trònh: AÙn Ñoâ: Ñoá An — leân laøm Toång Thoáng, moät thôøilaøng baùo Saøi Goøn nhöõng naêm töø 1950 ñeán 1954. Nhöõng truyeän Ngaøy Veà, Hoàng vaø thònh trò cuûa Quoác Gia Vieät Nam Coäng Hoøa baét ñaàu. Hoà Anh, chuû nhieäm nhaät baùoCuùc, Sau daãy nhaø laàu cuûa Ngoïc Sôn ñaêng treân baùo Tieáng Chuoâng, chuû nhieäm Ñinh Ngoân Luaän, ra tôø tuaàn baùo Vaên Ngheä Tieàn Phong. Tröôùc ñoù toâi ñaõ ñaêng phoùng söïvaên Khai, ñöôïc nhieàu baïn ñoïc phaùi nöõ ñoïc say meâ. Toâi vieát hai truyeän loaïi tieåu “Ñöôøng Veà Haø Noäi Ñoû” treân nhaät baùo Ngoân Luaän, toâi ñöôïc Hoà Anh môøi vieát chothuyeát ba xu cho Nhaø Xuaát Baûn Ban Mai, ñöôøng Vassoigne, sau laø ñöôøng Traàn vaên Vaên Ngheä Tieàn Phong.Thach, beân chôï Taân Ñònh, ñöôøng Traàn vaên Thaïch coù nhaø cuûa anh Ñinh Huøng. Hai Toâi nghó ñeán chuyeän vieát nhö theá naøo, vieát laøm sao cho teân tuoåi mình ñöôïc noåi,truyeän cuûa toâi laø Xaùc Ma Gieát Ngöôøi, Ñaàu Ngöôøi Trong Hang Maùu. Moãi taäp toâi cho truyeän cuûa mình ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoïc, nhaát laø vieát sao cho truyeän mình coù veûñöôïc chi 300 ñoàng, moãi thaùng toâi kieám ñöôïc 1.200 ñoàng. Naêm aáy moãi taäp truyeän ñaëc bieät, khaùc ngöôøi, laøm ngöôøi ñoïc truyeän mình phaûi nhôù teân mình. Toâi thaáy coùBaøn Tay Maùu cuûa Phi Long ñöôïc chi 4.000 ñoàng. nhöõng ngöôøi vieát caû naêm, baåy naêm, coù caû chuïc truyeän ngaén ñöôïc ñaêng baùo nhöngMoät hoâm Nguyeãn Ngoïc Tuù, teân thaät cuûa Ngoïc Thöù Lang, dòch giaû Boá Giaø, baûo toâi teân tuoåi vaãn khoâng noåi, vaãn khoâng ñöôïc ai bieát laø taùc giaû tieåu thuyeát. Naêm aáy toâianh gaëp baø Buùt Traø ôû Boä Thoâng Tin, baø Buùt Traø noùi vôùi anh nhaät baùo Saøigoønmôùi nhôù ñeán Vuõ Troïng Phuïng vaø taùc phaåm Soá Ñoû, toâi quyeát ñònh toâi seõ baét chöôùc gioïngcaàn phoùng vieân, toâi ñeán toøa soaïn baùo Saøigoønmôùi gaëp baø Buùt Traø, vaø ñöôïc baø nhaän vaên chaâm bieám, haøi höôùc cuûa taùc giaû Soá Ñoû.vaøo laøm ngay. Löông thaùng 3.000 ñoàng. Sau ñoù coù laàn toâi hoûi baø Buùt Traø vì sao baø Toâi vieát phoùng söï tieåu thuyeát Vuõ Nöõ Saøi Goøn treân tuaàn baùo Vaên Ngheä Tieàn Phong,nhaän toâi vaøo laøm nhaân vieân, baø noùi: tieáp ñoù laø nhöõng caùi goïi laø phoùng söï tieåu thuyeát Taây Ñöïc, Taây Caùi — sau ñoåi laø- Cuõng coù maáy anh ñeán, toâi coù bieát khaû naêng cuûa anh naøo ra sao ñaâu. Toâi choïn anh OÂng Taây, Baø Ñaàm — roài Baø Lôùn, Yeâu Tì treân nhaät baùo Ngoân Luaän. Toâi ñaõ chòuvì thaáy anh aên baän ñaøng hoaøng.. raát nhieàu aûnh höôûng cuûa Vuõ Troïng Phuïng trong nhöõng truyeän toâi vieát. AÛnh höôûngThì ra toâi ñöôïc laøm nhaân vieân toøa soaïn nhaät baùo Saøigoønmôùi vì toâi aên baän ñaøng aáy coøn ôû toâi maõi ñeán baây giôø.hoaøng: sô mi traéng daøi tay ñaõ khoâng saén tay laïi coù khuy manchette, aùo boû trong Toâi cuõng chòu aûnh höôûng cuûa Charles Chaplin qua nhöõng phim cuûa oâng, nhaát laøquaàn, ñi giaøy da coù bí-taát, ñaàu toùc goïn gheõ, toâi khoâng ñeán xin vieäc vôùi sô-mi-dzeùt phim City Lights, haøi höôùc xen laãn tình caûm.boû ngoaøi quaàn, ñi gieùp leïp keïp. *Nhö vaäy laø toâi vaøo laøm nhaân vieân toøa baùo tröôùc ñoù hai naêm toâi ñaõ ñeán ñöa baûn Treân ñaây laø nöûa baøi vieát cuûa toâi veà nguyeân nhaân laøm toâi thích vieát truyeän vaøthaûo tieåu thuyeát mong ñöôïc nhaø baùo nhaän ñaêng. Baøn giaáy cuûa chuû buùt Nguyeãn nhöõng ngaøy ñaàu trong ñôøi laøm baùo, vieát truyeän cuûa toâi. Toâi seõ ñaêng nöûa baøi sauDaân coøn nguyeân ñoù, chæ coù anh Nguyeãn Daân laø khoâng coøn. Anh ñaõ nghæ laøm vì tuoåi trong kyø tôùi. Neáu quí vò khoâng thaáy baøi ñaêng, xin nhôù cho toâi laø Hoäi Vieân Hoäi Höaùgiaø. Cuõng trong toøa soaïn naøy naêm 1952 toâi laø ngöôøi ñöùng beân ngoaøi nhìn vaøo, naêm Leøo Quoác Teá – HuaLeo Intern – ñoâi khi toâi phaûi laøm theo toân chæ cuûa Hoäi.nay 1954 toâi laø ngöôøi ñöùng beân trong nhìn ra. Caûm nghó naøy trôû laïi vôùi toâi nhöõng Leõ ra toâi phaûi hoûi Baø Chuû Gio-O caâu naøy ngay töø ñaàu baøi phoûng vaán:naêm 1980 toâi soáng tôi taû ôû Saøi Goøn ñaày côø ñoû. Tröôùc 1975 toâi töøng ñeán thaêm nhaø “ Xin cho bieát Gio-O coù nghóa gì? Taïi sao laïi Gio-O? Caùm ôn.”tuø Coân Ñaûo, ñöùng treân Chuoàng Coïp nhìn xuoáng, toâi töøng ñeán Nhaø Tuø Chí Hoøa COÂNG TÖÛ HAØ ÑOÂNG
 • 11. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B11 Ñòa ñieåm hoäi ngoä: Nhaø Haøng Harvest Moon 7260 Arlington Blvd., Falls Church, VA 22042 Tel. (703) 573-6000 Hoäi Thaùnh Tin Laønh Baùp-tít Alexandria (The Vietnamese Gospel Baptist Church of Alexandria) 2932 King Street, Suite # 9 Alexandria, VA 22032 (703) 371-1630 & (703) 801-8764 Quaûn nhieäm: Muïc Sö LAÂM VAÊN MINH - Nôi giaûng daïy ñaïo lyù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå cöùu roãi con ngöôøi. - Nôi boài döôõng taâm linh con daân Chuùa. - Nôi ñaøo luyeän ngöôøi phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi. - Nôi tìm kieám nhöõng ai ñang mang gaùnh naëng bi thöông vì tuoåi giaø. beänh taät, ngheøo thieáu, ly taùn, coâ ñôn, thaát chí, naûn loøng, gia ñình khuûng hoaûng, ñeå an uûi, tö vaán vaø ròt veát thöông loøng baèng lôøi haèng soáng trong Kinh thaùnh. - Nôi giaùo duïc con em bieát coäi nguoàn toå tieân, toân kính oâng baø, giöõ chöõ hieáu, yeâu meán ñoàng höông. Vò quaûn nhieäm toát nghieäp Tieán Só taïi Liberty University, nguyeân Phoù Vieän Tröôûng Thaàn Hoïc Vieän Baùp-tít Vieät-Nam taïi Myõ, dieãn giaû caùc Ñaïi Hoäi Tin Laønh ôû UÙc Chaâu, AÂu Chaâu, Canada, vaø Hoa Kyø, giaûng cho chöông trình Alfa vaø Omega treân laøn soùng Ñaøi Tieáng Noùi Vieät Nam Haûi Ngoaïi, tö vaán hoân nhaân gia ñình, giaûng luaän moãi Chuùa Nhaät taïi Hoäi Thaùnh naøy. CHÖÔNG TRÌNH CHUÙA NHAÄT - Hoïc Kinh Thaùnh . . . . . . . . . . . . 12 g 30 - 1 g 30 chieàu - Thôø Phöôïng. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 g 00 - 3 g 15 chieàu LÔÙP KINH THAÙNH - THAÀN HOÏC - DEÃ HIEÅU - Thöù Baûy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 g 30 toái Taøi lieäu saün coù mieãn phí. KÍNH MÔØI ÑOÀNG HÖÔNG THAM DÖÏ 1294-97

×