Nöõ tæ phuù goác Vieät khuaáy ñaûo Con taøu Tröôøng Haûi 06 bò ñaém hoâm 17/2/2011                  chín...
A2  Ñôøi Nay (703) 748-1239  Vietnamese Business & Entertainment Weekly  Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011
Ñôøi Nay (703) 748-1239                       Vietnamese Business & Entertainment Weekly      ...
A4      Ñôøi Nay (703) 748-1239                 Vietnamese Business & Entertainment Weekly     ...
Ñôøi Nay (703) 748-1239                      Vietnamese Business & Entertainment Weekly       ...
A6      Ñôøi Nay (703) 748-1239               Vietnamese Business & Entertainment Weekly       ...
Ñôøi Nay (703) 748-1239                      Vietnamese Business & Entertainment Weekly       ...
Dn987a (nx power lite)
Dn987a (nx power lite)
Dn987a (nx power lite)
Dn987a (nx power lite)
Dn987a (nx power lite)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dn987a (nx power lite)

501 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dn987a (nx power lite)

 1. 1. Nöõ tæ phuù goác Vieät khuaáy ñaûo Con taøu Tröôøng Haûi 06 bò ñaém hoâm 17/2/2011 chính tröôø n g Trung Quoá c ñang ñöôïc truïc vôùt leân caùo. Chæ tính rieâng ôû Baéc Baéc Kinh - Ñöôïc meänh danh laø "Quyù baø Hoà Kinh, baø ta sôû höõu ñeán Vuï chìm taøu ñieäp", nöõ tæ phuù Trung 183 traïm xaêng. Taøi saûn cuûa Lyù Vi luùc cao nhaát Amy Chua Quoác goác Vieät Lyù Vi coøn treân vònh Haï ñöôïc xem laø ñieàm baùo leân ñeán 1 tæ baûng Anh. Meï ñaàu ñen Long: Thuyeàn töû cuûa quan tham Trung Quoác khi 15 ngöôøi tình Ngöôøi ta taïm thoáng keâ Lyù Vi ñaõ nguû vôùi 15 quan nuoâi con hoïc tröôûng vaø maùy "tai to maët lôùn" cuûa baø chöùc vaø thöông gia caáp gioûi laàn löôït laõnh aùn töû hoaëc cao ñeå ñoåi laáy caùc ñaëc tröôûng bò baét ngoài tuø. quyeàn kinh teá. Oaùi oaêm Ngöôøi Vieät nam haõnh Cuoäc ñôøi phöùc taïp vaø laø nhieàu nhaân tình cuûa dieän coù nhöõng ngöôøi Boán ngaøy sau vuï taøu voøng xoaùy tham nhuõng baø ta rôi vaøo voøng tuø hoäi con hoïc raát gioûi. Gaàn Tröôøng Haûi chôû du tình duïc cuûa Lyù Vi vöøa hoaëc nhaän aùn töû nhöng heát gia ñình ngöôøi khaùch bò chìm hoâm ñöôïc taïp chí noåi tieáng Lyù Vi chöa bao giôø phaûi Vieät coù con ñöùng ñaàu 16/2/2011, khieán 12 cuûa Trung Quoác Caijing ngoài tuø quaù laâu. nhieàu moân hoïc trong ngöôøi thieät maïng, keát phanh phui. Laàn duy nhaát "Quyù baø lôùp. Caùc em coøn chôi quaû ñieàu tra sô boä xaùc Sinh naêm 1963 taïi Vieät Hoà Ñieäp" phaûi boùc lòch ñaøn hay vaø laõnh nhieàu ñònh nguyeân nhaân laø do Nam vôùi hai doøng maùu laø naêm 2006 vôùi toäi danh phaàn thöôûng veà nhieàu loãi cuûa thuyeàn tröôûng Phaùp Vieät, Lyù Vi theo giaû maïo hoà sô thueá nhöng moân hoïc taïi tröôøng. vaø thuûy thuû treân chieác cha di daân ñeán Vaân Nam, ñaàu naêm 2011, baø ñaõ Caùc em gioûi töø baäc taøu. OÂng Leâ Thanh Trung Quoác khi leân 7 ñöôïc thaû ra tröôùc thôøi haïn tieåu vaø trung hoïc roài Bình, phaùt ngoân vieân tuoåi. "Khôûi nghieäp" vôùi vaø hieän ñang soáng eâm aám xuaát saéc taïi ñaïi hoïc. Coâng an tænh Quaûng ngheà baùn thuoác laù, Lyù Vi taïi Hong Kong. Ninh cho bieát laø moät Vuõ khí bí maät cuûa Lyù Vi xem tieáp A8 sôùm chöùng toû khaû naêng van daãn nöôùc vaøo taøu, xaây döïng maïng löôùi hoaït chính laø quyeån nhaät kyù cho nöôùc löu thoâng ñoäng. Coäng vôùi veû quyeán Myõ nhaân töï coå nhö danh töôùng: Lyù Vi ghi laïi chöùng cöù tình aùi ñeå laøm maùt ñoäng cô ruõ baåm sinh, Lyù Vi töøng vôùi haøng loaït quan chöùc laïi khoâng ñöôïc ñoùng böôùc trôû thaønh moät keû cöïu laõnh ñaïo boä phaän cöù ñòa cuûa giôùi quan chöùc caáp cao, neáu giöõ baø ta laïi khi con taøu neo laïi moâi giôùi quyeàn löïc gheâ ñieàu tra toäi phaïm kinh teá caáp cao ôû Vaân Nam roài caøng laâu haäu quaû seõ caøng ñeå nghæ ñeâm, ñoäng cô gôùm. - Lyù Vi coù ñöôïc hoä khaåu lan daàn ra Quaûng Ñoâng, khoù löôøng. chieác taøu laïi bò taét, cö truù taïi Quaûng Ñoâng Baéc Kinh, Thanh Ñaûo. Theo taïp chí thöông maïi khieán maùy bôm duøng Lyù Vi - ñieàm baùo töû cuûa vaø keát hoân vôùi moät quan Vaøo thôøi hoaøng kim, "ñeá coù söùc aûnh höôûng maïnh Tân đại sứ Việt Nam ñeå ñaåy nöôùc ra ngoaøi quan tham Trung Quoác chöùc trong ngaønh thuoác cheá" cuûa Lyù Vi coù ñeán laø Caijing, trong moät baøi tại Hoa Kỳ Nguyễn khoâng vaän haønh ñöôïc. laù ñòa phöông. hôn 20 coâng ty ôû Baéc ñaëc bieät daøi tôùi 14 trang, Quốc Cường Traû lôøi AP qua ñieän Ñöôïc söï giuùp söùc cuûa Thoâng qua choàng, Lyù Vi Kinh, Thanh Ñaûo, Thaâm thì baø Lyù Vi ñaõ lôïi duïng thoaïi, oâng Bình noùi roõ Trònh Thieáu Ñoâng söû duïng nhan saéc vaø söï Quyeán, Hong Kong, thoø heä thoáng quen bieát cuûa VN bổ nhiệm choàng ñeå tieáp caän vôùi xem tieáp A6 nguyeân trôï lyù Boä tröôûng Boä Coâng an Trung Quoác, kheùo leùo cuûa mình ñeå daàn daàn thaâm nhaäp caên voøi kinh doanh vaøo ngaønh thuoác laù, ñòa oác vaø quaûng xem tieáp A8 đại sứ mới tại Hoa KỳChaän taøu TQ vaøo soâng Hoàng, 1 só quan boä ñoäi Ha Noi - Việt Nam bổ nhiệm một loạt đạicheát thaûm sứ mới, trong đó Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc CườngHANOI -- Taøu Trung meùt caùch ñoàn. treân soâng Hoàng." laøm nhieäm vuï treân doøng thuyeàn "laï" xaâm nhaäp traùi trở thành tân đại sứ tạiQuoác ñoät nhaäp laõnh thoå Baûn tin baùo Nhaân Daân Vaøo chieàu ngaøy 20-2, soâng Hoàng, toái ngaøy 16- pheùp ñöôøng phaân thuûy Hoa Kỳ.Vieät Nam, vaøo Soâng chæ noùi laø "taøu laï," nhöng tin töø Boä chæ huy Boä ñoäi 2-2011. cuûa bieân giôùi, Trung uùy Tân đại sứ Việt Nam tạiHoàng. Moät trung uùy boä vuøng bieân giôùi Soâng bieân phoøng Laøo Cai cho Baûn tin vieát: Traàn Vaên Duaån laäp töùc Hợp chúng Quốc Hoañoäi bieân phoøng daãn ba Hoàng coù theå hieåu laø taøu bieát: Trung uùy Traàn Vaên "Ñaïi uùy Ñinh Vaên Laøo, ñeán hieän tröôøng. Anh ñaõ Kỳ là ông Nguyễn Quốctoáp daân quaân truy ñuoåi, Trung Quoác. Duaån, Ñoäi tröôûng ñoäi vuõ ñoàn phoù chính trò Ñoàn kòp huy ñoäng löïc löôïng Cường, Thứ trưởng Bộvaø baûn thaân trung uùy naøy Baùo nayø keå laïi qua baûn tin trang Ñoàn bieân phoøng A bieân phoøng A Muù Sung, daân quaân ñòa phöông chia Ngoại giao.ñaõ "ngaõ xuoâaùng soâng" vaø "Moät só quan bieân phoøng Muù Sung (Baùt Xaùt- Laøo cho bieát, ñeâm 16-2, khi Ông Cường sinh nămcheát, xaùc tìm ñöôïc ôû 200 hy sinh khi laøm nhieäm vuï Cai) ñaõ hy sinh trong khi nhaän tin baùo coù moät chieác xem tieáp A8 xem tieáp A8Nam vaø Baéc Cali vui veû vôùi caø pheâ Luù Thoâng BaùoLos Angeles - Neáu böôùc Santa Ana, thöïc khaùch seõ naøn vaø y phuïc cuûa caùc chæ khaùch Vieät maø coøn Toøa Soaïn Tuaàn Baùo Ñôøi Nay traân troïng thoâng baùo:vaøo quaùn caø pheâ Luù ôû thaáy thöïc ñôn raát ngheøo nöõ tieáp vieân cuõng "ngheøo caû khaùch cuûa caùc saéc toäc Keå töø soá baùo phaùt haønh ngaøy 25-2-2011 quyù ñoäc giaû naøn" khoâng keùm. khaùc, vaø Myõ nöõa. Ñeán coù theå ñoïc Ñôøi Nay treân maïng doinayonline.com Hoï chæ maëc bikini, mang vôùi quaùn cafeù Vieät taïi Chuùng toâi thöïc hieän coâng vieäc naøy ñeå ñaùp öùng 2 nhu giaøy cao goùt. Veà khoaûn San Jose, nhieàu ngöôøi noùi caàu: "ngheøo naøn" trong trang khoâng chæ coù uoáng cafeù 1- Nhöõng ñoäc giaû ôû gaàn hoaëc xa khoâng coù ñöôïc tôø baùo phuïc, nhöõng ngöôøi saønh maø coøn tha hoà maø nhìn in vaãn ñoïc ñöôïc troïn veïn baùo Ñôøi Nay treân Internet. caø pheâ ñeàu bieát chaéc ngaém ngöôøi ñeïp... raèng cafeù Luù ôû Santa Nhö theá naøy so vôùi nhieàu 2- Nhöõng thaân chuû quaûng caùo ñöôïc höôûng lôïi ñieåm Ana khoâng theå naøo so tieäm ôû San Jose thì vaãn quaûng caùo cuûa mình xuaát hieän Mieãn Phí treân trang baùo ñieän töû vôùi kích thöôùc vaø vò trí khoâng thay ñoåi. saùnh noåi vôùi nhieàu quaùn coøn... kín ñaùo laém. Photo Ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå chuùng toâi quaûng baù maïnh meõ cafeù ôû San Jose. Khoâng courtesy: myFOXla.com theâm caùc dòch vuï, maët haøng, mua baùn, sang nhöôïng, chæ coù caùc coâ ngöôøi Vieät baùo tang, baùo hæ, caàn ngöôøi, rao vaët vv...cuûa quyù vò. phuïc vuï, maø coù caû ngöôøi xem tieáp A8 Myõ, ngöôøi Meã, ngöôøi Phi Luaät Taân,... Cafeù taïi SanMoät nöõ tieáp vieân vôùi bikini taïi quaùn caø pheâ Luù ôû Santa Ana Jose vì theá thu huùt khoâng
 2. 2. A2 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011
 3. 3. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 A3 caùc nöôùc AÂu Chaâu cuõng than phieàn chính naøo cuøng moät moùn haøng maø baùn vôùi giaù Bình Luaän saùch "Ghìm giaù haøng xuoáng thaät reû" cuûa cheânh leäch ôû hai caùi chôï gaàn nhau. Neáu Trung Quoác, qua vieäc ghìm giaù ñoàng tieàn ôû chôï A baùn moùn haøng ñoù reû, ngöôøi ta seõ cuûa hoï treân thò tröôøng hoái ñoaùi. ñi mua haøng ôû chôï A, roài ñem sang baùn ôû Trung Quoác Hoï aán ñònh giaù "ñoàng Nguyeân" theo moät chôï B ñöôïc giaù cao hôn. Nhieàu ngöôøi laøm tyû leä coá ñònh so vôùi ñoâ la, khoâng cho giaù nhö vaäy, seõ khieán cho giaù haøng ôû chôï A Nguyeân taêng leân. Neáu giaù ñoàng Nguyeân ñang reû phaûi taêng leân (vì caàu taêng), coøn coù theå ñaùnh taêng thì haøng Taàu baùn sang Myõ seõ taêng giaù; baùn sang AÂu Chaâu vaø caùc nôi khaùc cuõng taêng giaù. Neàn kinh teá Trung Quoác giaù baùn ôû chôï B seõ giaûm xuoáng (vì nguoàn cung caáp taêng). Cuoái cuøng, giaù haøng phaûi ñaït tôùi moät traïng thaùi quaân bình, cho neân ñoâ la Myõ soáng nhôø xuaát caûng, trong ñoù daân Myõ laø nhöõng baïn mua haøng chòu chi nhaát. vieäc mua baùn treân goïi laø "laøm troïng taøi." Töông töï, neáu laõi suaát beân Trung Quoác hay khoâng? Khoâng baùn ñöôïc haøng ra ngoaøi thì haøng khoâng giaûm trong khi laõi suaát ôû Myõ giaûm; traêm trieäu thanh nieân Trung Quoác seõ thaát ñieàu naøy cuõng gioáng nhö giaù haøng ôû beân nghieäp. Ñoù laø moät lyù do chính khieán Baéc Trung Quoác reû hôn beân Myõ. Nhieàu ngöôøi Kinh chæ muoán "uûng hoä" cho giaù trò ñoàng seõ ñi vay tieàn ôû Myõ (traû laõi thaáp) roài ñoâ la ñöôïc vöõng vaøng, töùc laø ñoàng tieàn ñem sang Taàu cho vay (ñöôïc höôûng laõi cuûa Trung Quoác cöù giöõ cho thaáp toát hôn. suaát cao hôn). Heä thoáng ngaân haøng quoác Phaù ñoàng ñoâ la töùc laø phaù chính saùch ñoù teá baây giôø cho pheùp ngöôøi ta vay vaø cho Ngoâ Nhaân Duïng cuûa Trung Quoác! OÂng Töø Vaän Hoàng phaûi vay xuyeân qua luïc ñòa, qua maùy ñieän toaùnN tìm keá hoaïch khaùc neáu muoán taán coâng trong maáy phuùt ñaõ xong. Cöù nhö vaäy, cuoái Myõ ! cuøng laõi suaát ôû beân Trung Quoác seõ phaûi hö nhaät baùo Ngöôøi Vieät ñaêng giao thöông hai nöôùc ngöng treä thì Trung Moät lyù do nöõa khieán Baéc Kinh caàn chính giaûm xuoáng gioáng nhö beân Myõ ñaõ giaûm. tin, moät baøi ñaêng treân taïp chí Quoác seõ lo kieám ñaâu ra 273 tyû moät naêm phuû Myõ giöõ giaù trò cuûa ñoàng ñoâ la khoâng Hieän töôïng Troïng Taøi naøy khoâng coù ng- Caàu Thò cuûa ñaûng Coäng Saûn baây giôø? Khoâng baùn ñöôïc haøng thì haøng cho noù xuoáng, laø vì moãi laàn giaù ñoâ la Myõ hóa laø laõi suaát ôû hai nöôùc phaûi baèng nhau. Trung Quoác ñaõ leân tieáng ñe trieäu daân thaát nghieäp seõ laøm gì? xuoáng thì chính saùch tieàn teä cuûa nöôùc Taàu Vì khi ngöôøi ta ñi vay ñoâ la theá naøo hoïdoïa caùc nöôùc laùng gieàng, trong ñoù coù Vieät Cho neân lyù luaän veà kinh teá cuûa oâng Töø phaûi ñieàu chænh theo. Coù moät quy taéc taøi cuõng baèng loøng traû laõi suaát cao hôn khi ñiNam. Taùc giaû baøi ñaêng ngaøy 10 thaùng 12 Vaän Hoàng raát loûng leûo. OÂng ñònh noùi chaùnh raát giaûn dò: Khi moät quoác gia aán vay ñoàng nhaân daân teä. Ñieàu quan troïng laølaø Töø Vaän Hoàng, moät uûy vieân Ban Chaáp naêng nhö vaäy ñeå ñe doïa caùc nöôùc laùng ñònh hoái suaát coá ñònh ñoái vôùi ñoâ la Myõ, khi ñoàng tieàn hai nöôùc gaén chaët vôùi nhauHaønh Trung Öông Ñaûng Coäng Saûn Trung gieàng maø noùi naêng luùng tuùng nhö theá thì coi nhö quoác gia ñoù ñaõ töø boû phaàn laõi suaát hai nöôùc phaûi cuøng taêng hay cuøngQuoác. OÂng Hoàng keát aùn chính phuû Myõ coù thì hoï khoâng sôï ñaâu! Nhöõng nöôùc ñaõ sôï naøo chuû quyeàn cuûa hoï trong chính saùch giaûm gioáng nhau. Töùc laø Trung Quoác seõkeá hoaïch 6 ñieåm nhaèm taán coâng Trung Trung Quoác saün thì khoâng caàn doïa theâm tieàn teä. Coi nhö Baéc Kinh ñaõ nhöôøng cho bò aûnh höôûng chính saùch cuûa Heä thoángQuoác. Vaø oâng baøy ra moät keá hoaïch 7 ñieåm laøm gì nöõa; duø doïa veà kinh teá hay veà Ngaân Haøng Trung Öông Myõ moät phaàn Döï Tröõ Lieân Bang beân Myõ, maát moätmaø Trung Quoác coù theå duøng ñeå choáng laïi quaân söï! Chæ caàn neâu cao moái tình "tröôùc quyeàn quyeát ñònh chính saùch tieàn teä cuûa phaàn naøo chuû quyeàn quyeát ñònh veà tieànMyõ. Trong cuoäc ñaáu Myõ-Hoa naøy, oâng laø ñoàng chí sau laø anh em" thì töï nhieân nöôùc Trung Hoa. teä. Treân ñaây laø moät thí duï veà laõi suaát. MyõHoàng noùi caùc nöôùc laân caän Trung Quoác "anh baûo em nghe," khoâng caàn doïa daãm Taïi sao laïi coù vuï "chuyeån giao" quyeàn thay ñoåi thì Taàu cuõng phaûi lo thay ñoåi.khoâng ñöôïc thaân vôùi Myõ, phaûi ñöùng veà chi cho meät! quyeát ñònh naøy? Chuùng ta haõy laáy moät Nhöõng khí cuï khaùc trong chính saùch tieànphía Baéc Kinh. OÂng Töø Vaän Hoàng coøn ñeà nghò Trung thí duï giaûn dò. Caùc chính saùch veà tieàn teä teä cuõng vaäy.Moät lyù do oâng Hoàng nghó seõ buoäc caùc Quoác haõy lieân keát vôùi caùc nöôùc khaùc, taán nhaém ñieàu chænh khoái löôïng tieàn löu haønh Chính vì theá, chính phuû Baéc Kinh chaécnöôùc töø Nhaät Baûn, Nam Haøn cho tôùi Vieät coâng ñoàng ñoâ la Myõ, laøm cho Myõ "khoán tröôùc nöôùc; moät khí cuï quan troïng laø aán chaén muoán ñoàng ñoâ la Myõ phaûi oån ñònh.Nam phaûi uûng hoä Trung Quoác laø caùn caân ñoán veà kinh teá." Khoâng bieát oâng coù keá ñònh laõi suaát. Ngaân Haøng Trung Öông Tieàn Myõ oån ñònh thì tieàn Taàu cuõng yeân.maäu dòch cuûa caùc nöôùc naøy thaâm thuûng hoaïch cuï theå naøo hay chöa; nhöng hieän taêng hay giaûm laõi suaát laøm cho soá tieàn Phaù cho ñoâ la leân xuoáng baáp beânh töùc laøñoái vôùi Trung Quoác. Coù leõ oâng Hoàng nghó nay thì chính phuû Baéc Kinh ñang laøm chaïy trong daân gian bôùt ñi hay nhieàu hôn. töï gaây phieàn phöùc cho chính nöôùc Trungtôùi Vieät Nam trong khi vieát ñieàu naøy. Vì ngöôïc laïi, phaûi noùi laø hoaøn toaøn ngöôïc Do ñoù, seõ aûnh höôûng tôùi giaù caû moïi thöù. Hoa!caùn caân thöông maïi cuûa Vieät Nam khieám laïi. Töùc laø hoï cöù muoán cho ñoàng ñoâ la Khi coù theâm nhieàu tieàn löu haønh quaù thì Neáu baây giôø Trung Quoác quyeát ñònh caéthuït naëng neà, vaø chính phuû Vieät Nam thì Myõ ñöùng thaät vöõng, khoâng muoán cho ñòa caùc moùn haøng ñeàu taêng giaù, chuùng ta goïi ñöùt sôïi daây cuoáng ruùn, taùch ra khoûi ñoàngraát deã baûo. Coøn ñoái vôùi Nhaät Baûn vaø Haøn vò cuûa noù bò lung lay. laø laïm phaùt. Ngöôïc laïi, khi taêng laõi suaát ñoâ la Myõ thì sao? Hoï seõ hoaøn toaøn ñoäcQuoác thì chöa chaéc hoï seõ bò eùp buoäc. Vì Thí duï, maáy thaùng tröôùc khi Ngaân Haøng laøm giaûm bôùt soá tieàn löu haønh thì ngöôøi laäp veà chính saùch tieàn teä cuûa hoï, khoângtrong hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá, moät Trung Öông Myõ, goïi laø Fed, ñöa ra keá tieâu thuï seõ bôùt mua saém, caùc nhaø saûn xuaát leä thuoäc vaøo caùc quyeát ñònh cuûa Heä thoángnöôùc thaëng dö maäu dòch khoâng chaéc ñaõ hoaïch seõ chi 600 tyû Myõ kim mua coâng traùi cuõng bôùt laøm aên. Quyeàn quyeát ñònh treân Döï Tröõ Lieân Bang Myõ nöõa. Hieän nayñe doïa ñöôïc moät nöôùc bò khieám huït. Moät cuûa chính phuû Myõ, Baéc Kinh ñaõ phaûn ñoái laõi suaát, vaø noùi chung, quyeàn quyeát ñònh chính phuû vaø Quoác Hoäi Myõ ñang keâunöôùc mua quaù nhieàu haøng cuûa nöôùc khaùc khoâng ngôùt. Taïi sao? Vì haønh ñoäng naøy treân soá löôïng tieàn löu haønh, laø moät chuû goïi Trung Quoác laøm ñuùng nhö vaäy: Xinvaø baùn thì quaù ít seõ laâm vaøo caûnh thaâm seõ laøm cho ñoâ la Myõ xuoáng giaù! Khoâng quyeàn cuûa moãi quoác gia, khoâng khaùc gì quyù oâng thaû cho ñoàng Nguyeân noåi chìmthuûng maäu dòch. Nhöng chính nöôùc maø khaùc gì Fed in theâm 600 tyû ñoâ la ñöa cho chuû quyeàn treân laõnh thoå vaäy. theo cung caàu ôû thò tröôøng. Nhöng cho tôùicaùn caân thöông maïi ñöôïc thaëng dö laïi caàn caùc ngaân haøng ôû Myõ ñeå hoï cho vay; haäu Nhöng khi ñoàng tieàn nöôùc naøo ñöôïc aán nay chính phuû Trung Quoác vaãn nhaát ñònhñeán nöôùc kia nhieàu hôn. Coù theå noùi laø bò quaû seõ laøm cho ñoàng ñoâ la Myõ xuoáng giaù. ñònh "gaén chaët" vaøo ñoâ la Myõ, thì Ngaân khoâng theo yeâu caàu cuûa Myõ. Vì thaû noåiluïy chöù khoâng phaûi chæ caàn maø thoâi. Lyù Khi chính phuû Myõ cho theâm nhieàu ñoâ Haøng Trung Öông Myõ seõ coù aûnh höôûng ñoàng Nguyeân seõ ñöa chính saùch tieàn teädo laø vì neáu hai nöôùc xung ñoät, thöông la chaïy töø trong ngaân haøng ra ngoaøi xaõ treân laõi suaát cuõng nhö soá tieàn löu haønh cuûa Trung Quoác vaøo moät cuoäc phieâu löumaïi ñình treä, thì ngöôøi daân nöôùc ñang hoäi, thì nhöõng ñoàng tieàn ñoù khoâng phaûi cuûa nöôùc ñoù. Thí duï, khi moãi ñoâ la Myõ hoï chöa coù kinh nghieäm, khoâng bieát laømthaâm thuûng seõ chæ chòu thieät haïi chuùt ñænh, chæ chaïy quanh trong nöôùc Myõ. Chuùng seõ ñöôïc ñoåi thaønh 6 ñoàng Nguyeân khoâng cho sao kieåm soaùt caùc haäu quaû.vì khoâng mua ñöôïc haøng reû, phaûi ñi mua vöôït bieân chaïy ñi khaép theá giôùi! Taïi sao xeâ xích, thì neáu Ngaân Haøng Trung Öông Moät yù kieán khaùc ñöôïc oâng Töø Vaän Hoàngnôi khaùc ñaét hôn. Ngöôïc laïi, chính quoác chính phuû Trung Quoác khoâng muoán ñoâ la Myõ (Fed) taêng hay giaûm laõi suaát ôû Myõ, ñöa ra treân taïp chí Caàu Thò, laø Trunggia khoâng bò khieám huït maø ñang thaëng xuoáng giaù? Coù nhieàu nguyeân nhaân. Moät sôùm muoän gì Ngaân Haøng Trung Öông Quoác duøng aûnh höôûng thöông maïi ngaøydö trong caùn caân thöông maïi seõ lo laéng lyù do laø hoï khoâng muoán ñoàng "tieàn nhaân Trung Quoác cuõng phaûi taêng hoaëc giaûm laõi caøng lôùn treân theá giôùi ñeå thuyeát phuïc caùchôn. Vì neáu khoâng tieáp tuïc baùn ñöôïc haøng daân" cuûa hoï bò leân giaù vì giaù ñoâ la Myõ suaát theo cuøng chieàu. nöôùc thay theá vai troø cuûa ñoâ la Myõ baèngthì kinh teá seõ bò ñình treä, coù theå suy yeáu xuoáng. Neáu hoï khoâng chòu taêng hoaëc giaûm theo ñoàng nhaân daân teä. Ñaây laø moät giaác moätñi. Laáy thí duï 2 nöôùc Myõ vaø Trung Quoác. Töø nhieàu naêm qua, caùc ñaïi bieåu Quoác Hoäi thì sao? Giaû thöû laõi suaát ôû Myõ giaûm bôùt giaác mô cuûa nhieàu ngöôøi Trung Hoa trongCaùn caân thöông maïi Myõ thaâm thuûng naëng cuõng nhö caùc nhaân vieân chính quyeàn Myõ 1% maø laõi suaát beân Trung Quoác khoâng luïc ñòa. Nhöng töø giaác mô tieán tôùi söï thaätñoái vôùi Trung Quoác; trong naêm 2010 daân ñaõ luoân mieäng than phieàn chính phuû Baéc giaûm theo, thì moät hieän töôïng goïi laø "laøm seõ coøn raéc roái laém!Myõ traû cho Trung Quoác 365 tyû ñoâ la mua Kinh coá yù ghìm giaù trò ñoàng "nhaân daân troïng taøi" (arbitrage) seõ dieãn ra ñeå laäphaøng trong khí chæ thu veà 92 tyû nhôø baùn teä" cuûa hoï thaät thaáp, thaáp moät caùch baát laïi theá caân baèng. Gioáng nhö baát cöù khihaøng; thaâm thuûng 273 tyû. Nay neáu vieäc bình thöôøng. Khoâng rieâng gì nöôùc Myõ maø Ngoâ Nhaân Duïng Ngaøy Khai Thueá Mieãn Phí Cho Coäng Ñoàng Chuû Nhaät 27 thaùng 2, 2011 Khai thueá mieãn phí do caùc chuyeân vieân khai thueá ñöôïc chöùng nhaän bôûi Thöùc AÊn sôû thueá IRS Mieãn Phí ! Daønh cho: Caù nhaân vaø gia ñình coù möùc thu nhaäp COÄNG LAÏI döôùi $49,000. Thôøi gian: 27 thaùng 2 naêm 2011 (neáu bò tuyeát seõ dôøi laïi ngaøy 6 thaùng 3 naêm 2011) töø 10:00 a.m. - 4:00 p.m. (khoâng caàn laáy heïn) Ñòa Ñieåm: Falls Church SkillSource Center (cuøng ñòa ñieåm vôùi Sôû Xaõ Hoäi Quaän Fairfax), 6245 Leesburg Pike, Suite 315, Falls Church, VA 22044 Caàn coù: - Theû caên cöôùc (photo ID) cuûa ngöôøi khai thueá (vaø vôï hoaëc choàng neáu khai chung gia ñình) - Theû An Sinh Xaõ Hoäi (Social Security card) hoaëc ITIN letters, ngaøy sinh cuûa ngöôøi khai thueá, vôï hoaëc choàng, vaø con caùi trong gia ñình - Giaáy chöùng nhaän löông boång (wage and earnings statements: W-2, W-2G, vaø taát caû caùc ñôn Form 1099s) ñaõ nhaän ñöôïc. - Giaáy chöùng nhaän tieàn thaát nghieäp (unemployment compensation), Form 1099G - Giaáy chöùng nhaän tieàn lôøi vaø ñöôïc chia lôïi töùc (interest and dividend statement) - Giaáy chöùng nhaän tieàn gôûi treû (child care expenses) traû trong naêm 2010 vaø teân hoï, ñòa chæ cuûa ngöôøi hay choã giöõ treû cuøng vôùi Soá ID Lieân Bang. - Giaáy chöùng nhaän traû lôïi töùc vay möôïn tieàn hoïc (student loan interest payment) - Giaáy tôø lieân quan ñeán hoïc phí (tuition), tieàn mua saùch vôû vaø traû nôï tieàn hoïc (student loan payment), ñôn 1098-E - Moät baûn copy cuûa hoà sô khai thueá lieân bang vaø tieåu bang trong naêm vöøa roài (neáu coù) - Moät tôø check troáng hoaëc giaáy gôûi tieàn nhaø bank (deposit slip) neáu muoán chuyeån tieàn thueá laáy laïi thaúng vaøo tröông muïc ngaân haøng. - Giaáy tôø chöùng minh traû tieàn thueá mua xe môùi trong naêm 2010. - Giaáy tôø chöùng minh traû tieàn thueá nhaø cöûa (real estate taxes) vaø tieàn lôøi cuûa nôï nhaø (mortgage interest payments) trong naêm 2010. - Giaáy tôø chöùng minh cho tieàn Giuùp Phuïc Hoài Kinh Teá (Economic Recovery Payment) nhaän ñöôïc töø Sôû An Sinh Xaõ Hoäi (SSA), the Railroad Retirement Board (RRB), hoaëc Veterans Administration. Giöõ Choã: Haõy goïi (571) 749-7838 hoaëc vaøo www.volunteerfairfax.org/individuals/vita.php ñeå baûo ñaûm coù choã. Giuùp giöõ treû mieãn phí trong khi khai thueá. (KHOÂNG baét buoäc ghi danh tröôùc - ñöôïc tieáp ñoùn ngay). Lieân Laïc: Moïi chi tieát xin vaøo www.nvacash.org hoaëc goïi cho Falls Church SkillSource Center (703) 533-5400; TTY 711
 4. 4. A4 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011Baéc Kinh thöøa nhaän coù bieåu tình theo göông Caùch maïngHoa Nhaøi taïi Trung QuoácREUTERS - Hoâm hieän moät cuoäc caùch maïng Nhaät baùo, keâu goïi ngöôøi chaén » vaø thuùc ñaåy « tình Theo tôø baùo, caùc nhaø trí bieåu tình, sau khi treân ma-21/02/2011, baùo chí chính taïi Trung Quoác ». Chæ coù « daân haõy toû thaùi ñoä « chín lieân ñôùi gaén boù xaõ hoäi ». thöùc nghó raèng nhieäm vuï ïng internet, xuaát hieän moätthöùc Trung Quoác cho bieát moät vaøi ngöôøi ôû Baéc Kinh, cuûa hoï laø pheâ phaùn. Quan thoâng ñieäp keâu goïi bieåulaø ngaøy hoâm qua, « moät Thöôïng Haûi vaø nhieàu ñieåm naøy laø phieán dieän tình, theo göông Caùch ma-vaøi phaàn töû bò kích ñoäng » thaønh phoá khaùc taïi Trung vaø bò nhöõng keû voâ traùch ïng Hoa Nhaøi. Tröôùc ñoù,ôû Baéc Kinh, Thöôïng Haûi Quoác ñaõ coá gaéng baét chöôùc nhieäm lôïi duïng. Cô quan nhieàu nhaø tranh ñaáu chovaø nhieàu thaønh phoá khaùc cuoäc Caùch maïng Hoa ngoân luaän cuûa ñaûng Coäng nhaân quyeàn, daân chuû ñaõ bòtaïi Trung Quoác ñaõ coá gaéng Nhaøi ». Tôø baùo chæ trích saûn Trung Quoác khaúng baét, hoaëc quaûn thuùc taïi giabaét chöôùc cuoäc Caùch ma- gay gaét, coi nhöõng ngöôøi ñònh laø ñaát nöôùc vaãn tieán treân thöïc teá, ñieän thoaïi cuûaïng Hoa Nhaøi taïi Tunisia. bieåu tình nhö hieän töôïng veà phía tröôùc cho duø coøn hoï bò caét. Theo giôùi quanTheá nhöng, theo caùc tôø coù nhöõng ngöôøi aên maøy, nhieàu vaán ñeà vaø khoâng saùt, laøn soùng ñaáu tranhbaùo naøy, moät cuoäc caùch khoâng bao giôø bieán maát, moät ai trong soá ngöôøi daân choáng caùc cheá ñoä chuyeânmaïng nhö vaäy khoâng theå trong luùc Trung Quoác vaãn ñöôïc pheùp söû duïng luaän quyeàn, ñoäc ñoaùn taïi nhieàuxaåy ra taïi Trung Quoác tieán veà phía tröôùc. Theo ñieåm ñoøi xem xeùt laïi caùch nöôùc Baéc Phi vaø Caän ÑoângXaõ luaän cuûa Hoaøn caàu Hoaøn caàu Thôøi baùo thì moät thöùc laõnh ñaïo xaõ hoäi. ñang laøm cho chính quyeànThôøi baùo, moät tôø baùo noåi vaøi ngöôøi hoâ khaåu hieäu, Hoâm 20-2, moät löïc löôïng Baéc Kinh lo ngaïi, cho duø,tieáng coù tö töôûng daân neùm hoa nhaøi ra ñöôøng coâng an ñoâng ñaûo ñaõ ñöôïc nguy cô moät cuoäc noåi daäytoäc chuû nghóa, ñöôïc AFP phoá khoâng laøm giaûm nhòp trieån khai ôû 13 thaønh phoá töông töï taïi Trung Quoáctrích daãn, vieát, « Khoâng ñoä tieán böôùc cuûa ñaát nöôùc. Moät thanh nieân bi coâng an baát giöõ tröôùc raïp haùt nhaèm ngaên chaën moïi cuoäc chöa theå xaåy ra.coù quyeát taâm taäp theå thöïc Trong khi ñoù, Nhaân daân Hoøa Bình taïi Thöôïng Haûi (Trung Quoác) HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM TẠI VIRGINIA Liên Ðoàn Hồng Bàng Boy Scouts of America and Girl Scouts of the USA CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT Ấu Ðoàn Cờ Lau – Pack 1789 Mỗi chiều Thứ Sáu Trưởng Lê Ðình Ðǎng - (703) 573-9735 SINH HOẠT HƯỚNG ÐẠO: 6:30 – 8:30 Cho các em nam từ 7 đến 10 tuổi HỌC TIẾNG VIỆT: 8:30 – 9:30 Thanh Ðoàn Bạch Ðằng – Crew 1789 Trưởng Trịnh Hiếu - (703) 425-6952 Thiếu Ðoàn Quang Trung – Troop 1789 Cho các em nam và nữ từ 15 đến 21 tuổi Trưởng Nguyễn Phi Hùng - (703) 280-1894 Nữ Hướng Ðạo Mê Linh – Troop 649 Cho các em nam từ 11 đến 14 tuổi Trưởng Nguyễn Duy-Loan - (703) 764-0503 Khai Giảng Khόa Mới Ngày 11 Tháng Ba Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp Lớp Khί Công Y Ðạo của đông y học cổ truyền bao gồm cách điều chỉnh Mỗi tối Thứ Sáu từ 8:30 – 9:30 bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh Tại nhà thờ Knox, 7416 Arlington Boulevard, bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển tinh lực ra Falls Church, VA 22042. (Bãi đậu xe phίa sau khí lực thuộc khí, và cách điều chỉnh bệnh bằng nhà thờ. Lối vào cũng ở phiá sau, tầng trên.) phương pháp tập thở thiền là điều dưỡng tinh thần Ðiện thoại liên lạc: Thầy Hùng (703) 449-9690 an vui hòa hợp thuộc thần. Vì tất cả nguyên nhân hoặc anh Cương (703) 502-9162. gây bệnh đều do xáo trộn chức năng thần kinh do ăn uống sai lầm làm tinh sai, kém tập luyện cơ thể Khí Công Y Đạo được sáng lập bởi thầy lương y làm khí thiếu, hoặc xáo trộn tâm lý bất thường như Đỗ Đức Ngọc, hiện đang cư ngụ tại thành phố giận hờn, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, buồn chán, làm Montréal, Canada: việc căng thẳng qúa độ khiến thần kinh suy nhược http://khicongydaovietnam.wordpress.com/ gọi là thần suy. Lớp Khί Công Y Ðạo tại nhà thờ Knox Lee Hwy 3077 Nutley St. t tleyS Tel. (703) 280-1100 Nu 50 Arlington Blvd.
 5. 5. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 A5 TIN GIÔØ CHOÙTBeù Vieät 6 tuoåi rôùtxuoáng hoà cheát ñuoáiôû MarylandFrederick, MD - Moät em vieän nhi ñoàng thuoäc quaânbeù Vieät 6 tuoåi rôùt xuoáng Frederick cöùu caáp nhönghoà nöôùc trong chuøa Xaù ñaõ taét thôû vaøo saùng hoâmLôïi ôû quaän Frederick, sau.Maryland luùc 6 giôø 25 Hai em laø con cuûa oângchieàu chuû nhaät 20-2 vöøa Duõng qua ñònh cö taïi Hoaqua. Kyø naêm 1990.Em naøy cuøng ngöôøi anh Thi theå cuûa em beù ñöôïctrai 11 tuoåi ñi boä treân maët quaøng taïi De Vol Fu-hoà, nöôùc ñaõ ñoùng baêng, neral Home, 10 E Deerbaát chôït ngaõ xuoáng nôi Park Dr., Gaithersburg.nöôùc ñaù loaõng. Ngöôøi Giôø thaêm vieáng: Thöù Saùuanh may maén thoaùt khoûi 2-4 pm vaø 6-9 pm. Leã an taùng vaøo 8 giôø saùng thöù Moät xe hôi bò ñeø beïp döôùi ñoáng ñoå naùt taïi Christchurch. AÛnh: ABC News.hoá nöôùc trong khi ngöôøi Ñoäng ñaát döõ doäi ôû New Zealand,em bò cheát ñuoái maëc duø baûy 26-2 taïi nghóa trangñaõ ñöôïc ñöa vaøo beänh ôû Germantown. ít nhaát 75 ngöôøi cheát Christ Church, Taân taây raát hoãn loaïn". OÂng cuõng nhaø thôø gaàn vaên phoøng trong ñoù coù hai xe buyùt Lan - Ít nhaát 75 ngöôøi cho hay ít nhaát 200 ngöôøi cuûa hoï cuõng bò phaù huûy. bò caùc toøa nhaø saäp xuoáng thieät maïng trong traän ñöôïc cho laø bò choân vuøi Ñaát ñaù chaát ñoáng tôùi 1 ñeø beïp. Caùc phöông tieän ñoäng ñaát maïnh tôùi 6,3 döôùi ñoáng ñaát ñaù. meùt ôû quaûng tröôøng Vic- khaån caáp ñaõ coù maët taïi ñoä Richter ôû thaønh phoá Truyeàn hình New Zea- toria. Ñöôøng ñieän, ñieän hieän tröôøng, caûnh saùt cho Christchurch, New Zea- land phaùt ñi hình aûnh thoaïi bò caét ñöùt, oáng nöôùc hay. "Caùc baùo caùc khaùc land. haøng loaït ngoâi nhaø bò saäp bò vôõ, nöôùc traøn ra heát caû cuõng cho bieát nhieàu toøa Thuû töôùng New Zealand vaø nhieàu ngöôøi thaát theåu ñöôøng phoá. nhaø suïp ñoå, löûa boác leân cho bieát con soá ngöôøi lang thang treân ñöôøng Grant Beedie - moät coâng taïi trung taâm thaønh phoá cheát coù theå taêng leân cao phoá. Giôùi chöùc thì cho nhaân nhaø maùy - cho bieát vaø raát nhieàu ngöôøi bò maéc vaø noùi theâm raèng ñaây coù bieát ít nhaát 30 ngöôøi maéc caûnh töôïng hoãn loaïn keït trong caùc khu nhaø".Caûnh tìm naïn nhaân sau khi taøu chìm ôû Vònh Haï leõ laø moät trong nhöõng keït döôùi ñoáng ñoå naùt gioáng nhö chieán tröôøng. Tröôùc ñoù vaøo thaùng 9Long, ngaøy 17/02/2011. ngaøy ñen toái nhaát quoác cuûa toøa nhaø Pyne Gould "Toaøn boä toøa nhaø rung naêm ngoaùi, thaønh phoá coù gia naøy. Guinness. Ngöôøi ta coù chuyeån. Taát caû chuùng toâi 370.000 ngöôøi cuõng höùngCoâng ty toå chöùc tuyeán du lòch bò Theo BBC, traän ñoäng ñaát theå nghe thaáy tieáng gaøo naèm döôùi ñaát vaø nhaém chòu moät traän ñoäng ñaátnaïn treân Vònh Haï Long khoâng xaûy ra vaøo luùc 12h51 phuùt giôø ñòa phöông, naèm ôû ñoä theùt, keâu cöùu töø döôùi loøng ñaát. maét. Maùy moùc lôùn cöù di chuyeån loaïn xaï. Thaät maïnh 7,1 ñoä Richter, phaù huûy nghieâm troïng treâncoù giaáy pheùp haønh ngheà. saâu 5 km vaø taâm chaán chæ Ñaøi phaùt thanh Radio kinh khuûng. Toâi suyùt dieän roäng. Hai ngöôøi bò caùch Christchurch 10 km. New Zealand ñöa tin khoùc", Beedie noùi vôùi thöông naëng trong vuï naøySau tai naïn taøu chìm bi ñuoái, coâng cuoäc ñieàu tra Bob Parker - thò tröôûng nhaân vieân cuûa hoï phaûi BBC. vaø raát nhieàu toøa nhaø cuõthaûm treân Vònh Haï Long caøng luùc caøng phaùt hieän thaønh phoá Christchurch baùm chaët vaøo baøn gheá Nhieàu tröôøng hôïp töû kyõ bò phaù huûykhieán 12 ngöôøi bò cheát xem tieáp A10 cho bieát: "Caûnh töôïng khi ñoäng ñaát dieãn ra. Moät vong ñaõ ñöôïc ghi nhaän, 7389 Lee Hwy, Suite 103, Falls Church, VA 22042 Phone: (703) 208-9999  Fax: (703) 208-9997  Toll-Free: 1-866-900-7778 WWW.WESTGATEREALTYGROUP.COM LICENSED IN DC, MD & VA. CHÚNG TÔI CÓ TRÊN 150 CHUYÊN VIÊN SN SÀNG PHC V QUÝ V TI DC, MD & VA TRÊN MI LÃNH VC I C & U TƯ. Chuyên viên i c trên 24 nm kinh nghim chuyên v Commercial và Investment Properties * Chúng tôi có ngay d loi bt ng sn thng mi mi tm c giá c t Shopping Centers, Office Buildings, Warehouses, Free Standing Retails, Office/Retail Condos, Commercial Land, Nông tri n nhng bt ng sn c VINH NGUYN, CRB bit  dung làm Trng hc, Daycare, Chùa, Th Vin, Nhà Th, vv… BROKER/OWNER * i bàn hot ng ca Chúng tôi lan rng t Baltimore, Laurel, Hagerstown, Bel Air/Edgewood, Columbia, 2010 CHAIRMAN Northern Virginia Association of Realtors Waldorf, Annapolis, MD, Washington, D.C., Northern Virginia (Arlington, Alexandria, Fairfax, Falls Church, Chantilly, Reston, Herndon, Centreville, Sterling, Ashburn, Loudoun, Prince William, Warrenton, Culpeper, Leesburg, PRESIDENT, DC METRO CHAPTER Winchester), Fredericksburg, Stafford, Harrisonburg, Richmond, Williamsburg, Norfolk/Hampton n Virginia Beach. Asian Real Estate Association of America Hãy mua nhà ngay thi im này! Lý do? 1. TIN LI ANG THP: Trong n lc kích hoch Kinh T và th trưng bt ng sn, chính ph Obama ã giúp to tin li h thp, Nu không tip tc chương trình này, tin li mua nhà s tng lên khon 1%, 6% thay vì 5% như bây gi (nu vay $300,000 thì tin hàng tháng s tng thêm khong $965/tháng) 2. CHƠNG TRÌNH VAY FHA S THAY I VÀ KHÓ KHN HƠN: ây là chương trình  giúp ngưi có credit score thp dưi 620 và ít down payment (3.5%). iu kin vay FHA s khó khn hơn: Chính ph s tng down payment lên 10% nu im credit dưi 580. Tin closing cost s tng lên cao hơn (FHA MIP tng lên 2.25% thay vì 1.75%). 3. GIÁ NHÀ Ã BT U TNG: Giá nhà ã bt u tng. Khác vi thng kê toàn quc, vùng th ô dn u kinh t M và th trưng bt ng sn  ây khi sc sa son cho mùa Xuân khi thi tit m li, Th trưng s rt nóng bng! ng b l cơ hi! 4. Th trưng ang thiu nhà bán. Quý v cn bán nhà, xin liên lc chúng tôi ngay  li dng thi im tt! Hãy tìm cách mua nhà ngay ko mun! Xin l/l Ô. Vinh Nguyn, chuyên gia i c hàng u và là ương kim Ch Tch Hip Hi Bt ng Sn vùng Bc Virginia  ưc giúp  ngay 703-609-4640 hay RealtorVinh@gmail.com Quý v mun Mua Nhà? Bán Nhà? Thông tin a c? Xin vào trang nhà “Cn Nhà Ngoi Ô”: www.CanNhaNgoaiO.com tìm nhà bng ting Vit…nhiu ngôn ng khác!! Xin Liên Lc: VINH NGUYN (703) 609-4640 hoc RealtorVinh@gmail.com
 6. 6. A6 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011Vieät kieàu Myõ kieän KS Sheraton, ñoøi $55.5 trieäuSAØI GOØN (Bee.net) - ra neân keû truùng ñöa noäi $55,542,291.70 USD khoâng traû thöôûng cho soá khaùch saïn lôùn nhöng ban haønh naêm 2005 thìMoät Vieät kieàu Myõ ñang vuï ra toøa. (tính ra khoaûng 1,200 tyû oâng Ly Sam vì cho raèng: khoâng coù luaät leä raøng Sheraton vaø Ñaïi Döôngkieän ôû toøa aùn Saøi Goøn ñoøi Theo Bee.net: "Ngaøy 25 ñoàng Vieät Nam)." "Nguyeân nhaân daãn ñeán buoäc nghieâm chænh neân phaûi traû soá tieàn thaéng chomoät lieân danh goàm coâng thaùng 10, 2009, oâng Ly Theo Bee.net, oâng Ly söï vieäc laø do maùy troø chôi "khoâng theå xem laø moät oâng Ly Sam.ty Ñaïi Döông vaø khaùch Sam tham gia troø chôi Sam ñaõ göûi yeâu caàu traû coù söï coá neân keát quaû voâ vuï tranh chaáp daân söï bình Neáu coâng ty Ñaïi Döôngsaïn Sheraton traû soá tieàn coù thöôûng (moät hình thöùc thöôûng nhöng khoâng coù hieäu." thöôøng." Nhö vaäy raát khoù vaø Sheraton laáy côù maùy55,542,291.70 USD tieàn ñaùnh baïc vôùi maùy) taïi keát quaû. "Ñaïi dieän Coâng Bee.net daãn yù kieán cuûa cho toøa aùn ôû Vieät Nam hoûng thì phaûi chöùngthaéng baïc maø oâng khoâng maùy soá 13 cuûa Caâu laïc ty TNHH tö vaán Ewarton hai luaät sö ôû Saøi Goøn, moät xeùt xöû. minh, maø tröôùc ñoù vaø sauñöôïc traû. boä Palazzo ñaët taïi khaùch (thuoäc Coâng ty Lieân do- ngöôøi laø Luaät Sö Traàn Ngöôïc laïi, moät luaät sö ñoù suoát moät thôøi gian daøiVuï vieäc xaûy ra ñaõ laâu, coù saïn Sheraton Saøi Goøn. anh Ñaïi Döông) thöøa Hoàng Phong cho raèng côø khaùc, oâng Nguyeãn Vaên khoâng thaáy coù chuyeänleõ oâng Ly Sam ñaõ khoâng Trong quaù trình chôi, nhaän maùy coù thoâng baùo baïc bò caám ôû Vieät Nam. Haäu, thì cho raèng caên cöù hoûng maùy xaûy ra.ñoøi ñöôïc vaø cuõng khoâng oâng Ly Sam ñöôïc maùy keát quaû truùng thöôûng hôn Ñaùnh baïc baèng maùy tuy theo caùc ñieàu 590, 591 vaø Vuï kieän naøy ñang ñöôïccoù söï ñieàu ñình naøo dieãn baùo keát quaû truùng thöôûng $55.5 trieäu USD nhöng cho pheùp giôùi haïn ôû moät 592 cuûa Boä Luaät Daân Söï chuù yù ôû Vieät Nam....Vuï chìm taøu qua, seõ chính thöùc ngöng nay. ôû mieàn Baéc Vieät Nam hoaït ñoäng vaøo ngaøy 26 Tuy boû phaàn phaùt thanh, phaûi nghe leùn luùt. Neáutreân vònh Haï thaùng 3, 2011 nhöng BBC nhöng oâng Nguyeãn Giang bò baét gaëp laø ñi tuø vaø coønLong (t.t. A1) tieáng Vieät seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng treân Internet. cho hay, nhieàu chöông trình baèng aâm thanh vaãn coù theå bò gaùn cho toäi laøm giaùn ñieäp.: "Thuyeàn vieân phuï traùch Theo lôøi oâng Peter Hor- coøn löu giöõ treân trang ma- Tröôùc kia, chöông trìnhñoäng cô ñaõ queân ñoùng rocks, toång giaùm ñoác ïng www. bbcvietnamese. Vieät ngöõ cuûa BBC phaùtvan tröôùc khi oâng ta cuøng BBC Global News, töùc com "ñeå chuyeån taûi thoâng thanh treân laøn soùng ngaénthuyeàn tröôûng vaø caùc thuûy tin veà Vieät Nam vaø giao hai buoåi khaùc nhau, moãi caùc chöông trình phuïc vuïthuû khaùc ñi nguû... Ñeán khi löu vôùi caùc coäng ñoàng buoåi moät giôø. Theo thôøi thính giaû ôû caùc nöôùc treânphaùt hieän ra taøu chìm thì ñaõ theá giôùi, chöông trình ngöôøi Vieät toaøn caàu". gian, chöông trình naøy bòquaù muoän". phaùt thanh tieáng Vieät cuûa Veà moät soá yù kieán treân bôùt daàn maø hieän nay chæTreân taøu coù 21 du khaùch vaøsaùu nhaân vieân. Taøu chìm ñaøi BBC seõ ngöøng hoaït caùc trang maïng tieáng coøn moãi ngaøy 15 phuùt.khieán 12 ngöôøi bò cheát ñuoái ñoäng sau buoåi phaùt thanh Vieät noùi raèng, "vieäc caét Hieän BBC vaãn coøn thueâ giaûm ngaân saùch vaø moät cô sôû phaùt soùng ôû Thaùi Ñaøi BBC ngöngvò bò keït trong buoàng taøu, cuoái cuøng vaøo Thöù Baûytrong ñoù coù 11 du khaùch 26 thaùng 3 naêm 2011 töø soá vò trí coâng vieäc cuûa Lan, theo lôøi oâng Marknöôùc ngoaøi thuoäc nhieàu 14 giôø 30 ñeán 14 giôø 45 BBC tieáng Vieät laø vì Ban Deutsche, giaùm ñoác ma- phaùt thanh tieángquoác tòch khaùc nhau (Myõ, giôø quoác teá hay töø 9 giôø Vieät Ngöõ coù vaán ñeà naøy ïng truyeàn tín hieäu, thìAnh, UÙc, Nhaät, Nga, Phaùp, 30 ñeán 9 giôø 45 phuùt giôø khaùc, moät soá baøi vieát bò "khi caàn, BBC coù theåThuïy Ñieån vaø Thuïy Só). Vieät Nam. baïn ñoïc pheâ phaùn..." thueâ laïi ñeå phaùt thanh veà VieätÑieàu ñaùng noùi laø toaøn boä 6 Tin naøy cuõng ñöôïc oâng ñöôïc oâng Nguyeãn Giang caùc nöôùc nhö Vieät Nam".ngöôøi trong thuûy thuû ñoaøn Nguyeãn Giang, tröôûng traû lôøi raèng, "nhöõng suy Thôøi gian 4 naêm qua,ñeàu thoaùt naïn. Theo ngöôøi dieãn treân moät soá trang theo söï ghi nhaän cuûa Ban Vieät Ngöõ ñaøi BBCphaùt ngoân cuûa Coâng An BBC, löôïng ngöôøi nghe London - Laâu nay, nhieàu ñoäng töø ngaøy 26 thaùng taùi xaùc nhaän trong moät maïng tieáng Vieät ôû trongQuaûng Ninh, thuyeàn tröôûng tin ñoàn noùi raèng ñaøi BBC 3, 2011, nhöng BBC vaãn cuoäc phoûng vaán hoâm 18 nöôùc hay ôû nöôùc ngoaøi laø vaø ñoäc giaû trang maïngNguyeãn Vaên Minh, 22 tuoåi, noåi tieáng theá giôùi seõ duy trì heä thoáng website thaùng do bieân taäp vieân hoaøn toaøn thieáu cô sôû vaø "taêng nhanh phaàn lôùn nhôøvaø oâng Ñoã Vaên Thaéng, 27tuoåi, phuï traùch ñoäng cô, ñaõ ngöøng chöông trình phaùt baèng tieáng Vieät cuûa ñaøi Quoác Phöông thöïc hieän. thieáu traùch nhieäm". maïng Internet vaø gaànbò baét vaøo hoâm qua. Tröôùc thanh Vieät ngöõ, vì thieáu naøy, theo nguoàn tin cuûa OÂng Nguyeãn Giang Ñaøi BBC baét ñaàu phaùt ñaây qua caû ñieän thoaïi diñoù, hai ngöôøi naøy, cuøng vôùi ngaân saùch. Theá nhöng, Ngöôøi Vieät döôùi ñaây. noùi raèng vieäc ñoùng cuûa thanh chöông trình Vieät ñoäng". Ñieàu naøy "phaûnba thuyeàn vieân khaùc, ñaõ bò moïi chuyeän chöa coù gì Chöông trình phaùt thanh chöông trình phaùt thanh ngöõ töø naêm 1952. Caùc aùnh moät thay ñoåi trongcaâu löu ñeå thaåm vaán. Theo roõ raøng, vaø cho ñeán hoâm tieáng Vieät haøng ngaøy nhaèm taêng cöôøng söï hoaït baûn tin thôøi söï Vieät Nam thoùi quen theo doõi tinbaùo Tuoåi treû, vaøo saùng nay, thì chuùng ta ñöôïc cuûa ñaøi BBC, Anh Quoác, ñoäng ña daïng cuûa trang cuûa ñaøi naøy laø nguoàn tin töùc cuûa ngöôøi daân ôû Vieätnay, Coâng an tænh Quaûng loan baùo raèng ñaøi naøy seõ quen thuoäc vôùi ngöôøi maïng tieáng Vieät cuûa ñaøi ñaùng tin caäy maø vaøo thôøiNinh cho bieát laø ñaõ quyeát chính thöùc chaám döùt hoaït Vieät Nam hôn nöûa theá kyû baét ñaàu töø Muøa Heø naêm chieán tranh, nhöõng ngöôøi xem tieáp A10ñònh khôûi toá vaø taïm giamñoái hai bò can naøy veà toäidanh "Thieáu tinh thaàn traùch Văn Phòng Kế Toán, Thuế Vụ, và Cố Vấnnhieäm, gaây haäu quaû ng-hieâm troïng". Ngoaøi traùchnhieäm tröïc tieáp cuûa nhaân TỪ THANH TÙNG, CPA, LLCvieân treân chieác taøu bò naïn, Certified Public Accountant từ năm 1986phaûi chaêng cuõng phaûi tiinhsñeán traùch nhieäm cuûa caùc cô Chuyên Nghiệp – Tận Tâm – Kín Đáoquan quaûn lyù. Caâu hoûi naøyñöôïc ñaët ra sau khi nhaät  Trên 20 năm kinh nghiệm về thuế, kế toán và thanh tra  Nguyên nhân viên tài chánh (Financial Management Officer) Bộ Ngoại Giao Mỹ FREE – MIỄN PHÍbaùo Thanh Nieân, ñaõ tieát loä - Lấy refunds trong vòng 2 tuần  Nguyên nhân viên thanh tra (Auditor) cho USAID của Bộ Ngoại Giao Mỹ: Coâng ty Tröôøng Haûi coù - E-file và Direct Depositchieác taøu bò naïn töøng coù"tieàn söû" ñaém taøu laøm cheát Kế Toán và Thuế Vụ Chú ý các cơ sở thương mạingöôøi.  Tax Preparation - Khai thuế cá nhân và các cơ sở thương Văn phòng chúng tôi là nơi chuyên môn đặt kế hoạch bớt thuế cho các cơTrong soá ra ngaøy hoâm nay, mại với luật thuế mới nhất để trả thuế ít nhất. sở thương mại để giữ được nhiều hơn số tiền quý vị làm ra. Luật thuế cóbaùo Thanh Nieân ghi nhaän  Free E-File & Direct Deposit – Khai thuế bằng điện tử nhiều chương trình và nhiều cách để trừ thêm chi phí và bớt thuế.: "Theo baùo caùo cuûa SôûGTVT tænh, taøu QN 5198 chính xác và nhanh chóng. Tiền refunds vào công nhà băng (Direct Deposit) trong vòng 2 tuần, miễn phí. Tư Vấn Miễn Phí – Hãy đến văn phòng chúng tôi để có một cuộc tưhoaït ñoäng töø naêm 2008, vấn miễn phí đặt kế hoạch bớt thuế cho 2011.quy trình, thuû tuïc ñaêng  Tax Planning - Áp dụng luật thuế mới nhất để đặt kếkieåm ñaày ñuû, ñaûm baûo. hoạch bớt thuế cho cá nhân và công ty theo từng hoàn cảnhTheá nhöng, theo nguoàn  Accounting & Payroll - Làm sổ sách kế toán và tính lương bổng cho nhân viên, bảo đảm chính xác và khai 7297-D Lee Highway, Falls Church, VA 22042tin rieâng cuûa Thanh Nieân, (góc Lee Highway & Graham Rd)con taøu treân coù töø khi Coâng đúng ngày để không phải trả penalties & interests.ty Tröôøng Haûi coøn ñanglaø Coâng ty Bieån Mô (môùi  Business Consulting - Tư vấn mở thương mại với tư cách có lợi nhất cho quý vị (Sole Proprietor, Partnership, 703-636-5588ñoåi teân thaønh coâng Tröôøng Corporation). Làm giấy tờ mở business. Giờ Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 a.m – 6:00 p.mHaûi ñöôïc 4 thaùng). Bieån  Tax Audits - Đại diện trước IRS khi bị audit để bảo vệ Thứ Bảy: 10:00 a.m – 5:00 p.mMô cuõng chính laø coâng ty quyền lợi quý vị và tìm cách không phải trả thêm thuế hay Chủ Nhật và các giờ khác: Theo hẹndu lòch coù taøu bò ñaém naêm trả ít nhất.2009 laøm 4 du khaùch thieätmaïng".
 7. 7. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 A7Gaïo giaû Trung Quoác ñaõ tôùi DallasDallas - Theo email cuûa 17-2, toâi ñöôïc moät ngöôøi xem vaø thaät ngaïc nhieân ngöôøi daân khoâng neân söû Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt cấp và cũng là nguyên dobaø Traàn Cuùc cho bieát con chaïy xe ñaïp baùn gaïo daïo khi coù raát nhieàu baøn tay duïng loaïi gaïo "laï" naøy trieån Noâng thoân, raèng đưa đến các tệ nạn làmgaùi cuûa baø vaø 2 ngöôøi môøi mua gaïo Thaùi Lan sôø, boác vaøo côm nhöng cho tôùi khi coù keát luaän "ôû Vieät Nam khoâng coù gạo giả xuất cảng đi cùngbaïn ñaõ mua phaûi gaïo giaû haït daøi, ngon deûo vôùi giaù ñeán taän tröa 18-2 côm chính thöùc töø cô quan gioáng luùa naøo cho ra saûn thế giới với hy vọng qualaøm töø nhöïa, baøy baùn taïi 10.500 ñoàng/kg. Toâi mua vaãn khoâng bò thiu, khoâng phaân tích. phaåm gaïo sau khi naáu coù mặt được sự kiểm soát củacaùc sieâu thò Trung Hoa ñoåi maøu...". Noùi roõ hôn veà ñieåm "laï" tính ñaøn hoài nhö cao su. chính quyền ở một vài nơi. thöû 1kg gaïo naøy. Gaïo coùtaïi thaønh phoá Dallas, cuûa loaïi gaïo treân, oâng Tuy nhieân ñeå khaúng ñònh Tại miền đông bắc nước hình daïng thon daøi, maøu Göûi cho Tuoåi Treû moätTX. Höng phaân tích: "Gaïo ñaây laø gaïo thaät hay giaû, này, hiện tượng xói mòn vaøng ngaø ñeàu taêm taép, ít gaïo laãn côm "laï" coønBaø cho bieát theâm laø gaïo lớp đất màu mỡ trên bề khoâng haït naøo gaõy ñoâi soùt laïi, baïn ñoïc treân cho thoâng thöôøng chæ daøi coù aûnh höôûng theá naøonaáu leân coù muøi hoâi noàng hay söùt meû. bieát baø mong ngöôøi baùn 6-7mm nhöng gaïo naøy ñeán söùc khoeû thì caàn phaûi mặt làm cho sản xuất ngũnaëc gioáng y nhö muøi ny-lon bò ñoát chaùy vaø hoät Toâi ñong nöûa kyù gaïo naáu gaïo daïo quay laïi nhöng daøi tôùi 10mm, beà ngang phaân tích. cốc đang lâm vào tình thếgaïo thì khoâ cöùng. côm vaø khi naáu xong haït khoâng thaáy. gaïo naøy nhoû hôn nhieàu Tröôùc khi coù keát quaû nguy hiểm.Töø nhieàu ngaøy qua taïi côm chæ to ra moät chuùt Chieàu cuøng ngaøy, chuùng so vôùi gaïo thoâng thöôøng. chính thöùc, oâng Nguyeãn Trong hồ sơ về lươngSaøi Goøn daân chuùng cuõng so vôùi gaïo tröôùc khi naáu, toâi mang moät ít gaïo noùi Gaïo toát nhaát ôû VN hieän Trí Ngoïc khuyeán caùo thực thực phẩm thế giới,ñöôïc baùo ñoäng. caùc haït côm rôøi ra chöù treân cho oâng Ñaøo Quang nay coù khoaûng 5% taám ngöôøi tieâu duøng khoâng liên quan đến châu Á, LeBaûn tin baùo Tuoåi Treû cho khoâng dính laïi vôùi nhau Höng, Cuïc Troàng troït thì loaïi gaïo naøy möôøi haït neân söû duïng loaïi gaïo Courrier International cóbieát gaïo "laï" xuaát hieän nhö côm thoâng thöôøng. (Boä NN&PTNT), xem vaø nhö möôøi, khoâng coù taám. naøy." trích dịch một bài báo trêntaïi TP. Saøi Goøn, vaø thoâng Haït côm cuõng khoâng heà oâng nhaän ñònh: "Gaïo naøy Veà maøu saéc cuõng coù tờ Nam Phương Chu Mạttaán VOV cho bieát Cuïc ñöùt gaõy duø toâi ñaõ duøng nhìn raát laï, toâi chöa thaáy nhieàu ñieåm baát thöôøng, Vựa ngũ cốc của Trung xuất bản tại Quảng Đông,Troàng Troït seõ ñieàu tra ñuõa xôùi tôi leân. Khi toâi töø tröôùc ñeán nay". Tuy gaïo "laï" trong suoát khoâng Quốc đang lâm nguy mang tựa đề « Vựa ngũchuyeän naøy. duøng tay vo laïi, côm ñaøn nhieân theo oâng Höng, ñeå coù chuùt baïc buïng nhö gaïo cốc đang lâm nguy ».Baùo Tuoåi Treû vieát raèng, hoài nhö cao su. keát luaän coù phaûi gaïo giaû thöôøng vaø cuõng khoâng coù Bên cạnh thách thức về Tại miền đông bắc nướcvaøo ngaøy 18-2, moät baïn Neám thöû, côm khoâng cho hay khoâng thì phaûi qua phoâi nhuõ"..." khả năng tự cung ứng này, hiện tượng xói mònñoïc nguï TP. Saøi Goøn baùo muøi vò thôm nhö quaûng phaân tích caùc chæ tieâu lyù Thoâng taán VOV hoâm chuû được lượng thực phẩm lớp đất màu mỡ trên bềtin baø ñaõ mua nhaàm gaïo caùo cuûa ngöôøi baùn. Toâi hoùa. nhaät 20-2-2011, ñaõ ghi cần thiết, Trung Quốc còn mặt làm cho sản xuất ngũgiaû töø moät ngöôøi baùn daïo. ñem "thaønh phaåm" cho Baùo Tuoåi Treû theâm: lôøi oâng Nguyeãn Trí Ngoïc đang phải đối mặt với tình cốc đang lâm vào tình thếBaïn ñoïc naøy keå: "Ngaøy haøng xoùm laùng gieàng "OÂng Höng khuyeán caùo Cuïc tröôûng cuïc Troàng troït trạng môi trường xuống nguy hiểm.

×