NỘI DUNG
ủ dự án
Ñaàu tö trong trö ôøng hôïp khoâng coùnhu caàu thì ruûi ro raát
lôùn.
Các quyết định đầu tư dài hạn thường có liên quan đế...
2) Caâu hoûi caàn ñaët ra cho moät döï aùn ñaàu tö laø gì?
Caàu cuûa dö ïaùn coùhay khoâng?
Dự án có được chấp nhận hay kh...
4) Taàm quan troïng cuûa hoaïch ñònh ngaân sách voán đầu tư
Quyeát ñònh ñaàu tö laøquyeát ñònh laâu daøi, haäu quaûcoùtheå...
ố
6001004
4003003
3004002
1005001
(1000)(1000)0
Ngaân löu
döï aùn B
Ngaân löu
döï aùn A
Naêm
33.3
600
200
3
33.2
300
100
2
B
A
T
T
0
5000
0
1000
2000
1000
-2000
-2000
A
B
C3C2C1C0DÖÏ AÙN
210000010001000-2000C
2500020000-2000B
2500010001000-2000A
THVC3C2C1C0
Döï aùn
Caûba dö ïaùn A, B, C ñeàu coùthôøi gian ho...
2. Suaát sinh lôïi treân voán ñaàu tö hay tyû suaát hoaøn voán ñaàu tö:
Laø tyû soá giöõa ngaân löu vaøo trung bình haøng ...
n
t
t
t
r
n
n
r
CF
NPV
r
CF
r
CF
r
CF
NPV
0
@
1
1
0
0
)1(
)1(
...
)1()1(
Trong ñoù:
CFi: Ngaân lö u roøng ôûnaêm i
r : Sua...
0$18.49
0$82.78
)1.01(
100
...
)1.01(
500
1000
%10@
41%10@
B
A
NPV
NPV
1
0
)1(
0
1
1
0@
C
C
r
r
C
CNPV r Trong ñoù:
C0 = Voán ñaàu tö yeâu caàu
C1 = Thu nhaäp duy nhaát
IRRr
r
CF
NPV
n
t
t
t
r 0
)1(0
@
B
A
IRRC1C0
Ế Ủ DỰ ÁN
Giaù trò thanh lyù cuoái kyø4
Giaùtròcoøn laïi cuoái kyø3
Möùc khaáu hao2
Nguyeân giaùTSCÑ1
n+1…210Muïc tínhST
T
Thueá thu nhaäp8
Thu nhaäp trö ôùc thueá7
EAT ( laõi roøng )9
Laõi vay phaûi traû6
EBIT5
Chi phíquaûn lyù4
Laõi goäp3
Giaù...
Ngaân löu roøng sau thueá
= 3- (11)
4.
Ngaân löu roøng tröôùc thueá= 6 -10
11) Thueáthu nhaäp
3.
Khoaûn chi:
7) Ñaàu tö va...
Ngaân löu roøng = (d)+(h)*3.
Ngaân löu töø ñaàu tö
e) Mua TSCÑ
f) Nhu caàu VLÑtaêng
g) Giaùtròthanh lyùTSCÑ
h) Toång coäng...
QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv
QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv
QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv
QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv

340 views
297 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QTTC- Nguyễn Quang Thu -C6 dtudaihan-sv

 1. 1. NỘI DUNG ủ dự án
 2. 2. Ñaàu tö trong trö ôøng hôïp khoâng coùnhu caàu thì ruûi ro raát lôùn. Các quyết định đầu tư dài hạn thường có liên quan đến TSCĐ, loại tài sản dài hạn được sử dụng trong SX-KD của DN. Một dự án tốt sẽ có tích lũy (NPV>0), làm tăng tài sản của cổ đông và của DN. Một dự án tồi sẽ làm hao hụt nguồn vốn và có thể dẫn đến sự phá sản của DN.
 3. 3. 2) Caâu hoûi caàn ñaët ra cho moät döï aùn ñaàu tö laø gì? Caàu cuûa dö ïaùn coùhay khoâng? Dự án có được chấp nhận hay không? Vaán ñeàtaøi trôïvoán cho dö ïaùn ñö ôïc giaûi quyeát nhö theánaøo ? 3) Phân loại döï aùn ñaàu tö: Dự án xây dựng mới nhà máy, phân xưởng SX… Dự án đầu tư chiều sâu Dự án mở rộng SX Dự án phát triển sản phẩm mới Dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước)
 4. 4. 4) Taàm quan troïng cuûa hoaïch ñònh ngaân sách voán đầu tư Quyeát ñònh ñaàu tö laøquyeát ñònh laâu daøi, haäu quaûcoùtheåmang laïi nhö õng toån thaát raát lôùn Thôøi gian laømoät yeáu toáquan troïng: voán phaûi coùñuùng luùc caàn thì hieäu quaûñaàu tö môùi cao Vaán ñeàñaàu tö laøvaán ñeàtieâu duøng voán (coùtheåraát lôùn) do vaäy caàn phaûi coùnguoàn ngân sách ñeåphân bổ cho các dự án. 5) Phöông phaùp ñaùnh giaù caùc döï aùn coù lieân quan: Caùc loaïi dö ïaùn trong tö øng tình huoáng cuïtheå: dö aùn môùi… Phaân tích lôïi nhuaän vaøchi phícuûa dö ïaùn Dö ïkieán khaûnaêng sinh lôøi tö ông ñoái cuûa dö ïaùn Caùc yếu toákhaùc: voøng ñôøi hoaït ñoäng cuûa dö ïaùn, thueáthu nhaäp, tyûgiaùhoái ñoaùi, laïm phaùt… . Choïn dö ïaùn toái ö u.
 5. 5.
 6. 6. 6001004 4003003 3004002 1005001 (1000)(1000)0 Ngaân löu döï aùn B Ngaân löu döï aùn A Naêm
 7. 7. 33.3 600 200 3 33.2 300 100 2 B A T T
 8. 8. 0 5000 0 1000 2000 1000 -2000 -2000 A B C3C2C1C0DÖÏ AÙN
 9. 9. 210000010001000-2000C 2500020000-2000B 2500010001000-2000A THVC3C2C1C0 Döï aùn Caûba dö ïaùn A, B, C ñeàu coùthôøi gian hoaøn voán = 2 naêm Vaäy, coù phaûi caùc döï aùn naøy ñeàu coù söùc haáp daãn ngang nhau Khoâng ? Keát luaän: Thôøi gian hoaøn voán cho thaáy tính ruûi ro vaø thanh khoaûn cuûa moät döï aùn.
 10. 10. 2. Suaát sinh lôïi treân voán ñaàu tö hay tyû suaát hoaøn voán ñaàu tö: Laø tyû soá giöõa ngaân löu vaøo trung bình haøng naêm vaø toång ngaân löu ra. Tieâu chí naøy ñö ôïc sö ûduïng raát roäng raõi trong ñaùnh giaùdö ïaùn ñaàu tö . Coâng thöùc tính nhö sau: %5,32 1000 4/)100300400500( Ar %35 1000 4/)600400300100( Br
 11. 11. n t t t r n n r CF NPV r CF r CF r CF NPV 0 @ 1 1 0 0 )1( )1( ... )1()1( Trong ñoù: CFi: Ngaân lö u roøng ôûnaêm i r : Suaát chieát khaáu n : Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa dö ïaùn
 12. 12. 0$18.49 0$82.78 )1.01( 100 ... )1.01( 500 1000 %10@ 41%10@ B A NPV NPV
 13. 13. 1 0 )1( 0 1 1 0@ C C r r C CNPV r Trong ñoù: C0 = Voán ñaàu tö yeâu caàu C1 = Thu nhaäp duy nhaát
 14. 14. IRRr r CF NPV n t t t r 0 )1(0 @
 15. 15. B A IRRC1C0
 16. 16. Ế Ủ DỰ ÁN
 17. 17. Giaù trò thanh lyù cuoái kyø4 Giaùtròcoøn laïi cuoái kyø3 Möùc khaáu hao2 Nguyeân giaùTSCÑ1 n+1…210Muïc tínhST T
 18. 18. Thueá thu nhaäp8 Thu nhaäp trö ôùc thueá7 EAT ( laõi roøng )9 Laõi vay phaûi traû6 EBIT5 Chi phíquaûn lyù4 Laõi goäp3 Giaùvoán haøng baùn2 Doanh thu1 n…210Khoaûn muïc tínhSTT
 19. 19. Ngaân löu roøng sau thueá = 3- (11) 4. Ngaân löu roøng tröôùc thueá= 6 -10 11) Thueáthu nhaäp 3. Khoaûn chi: 7) Ñaàu tö vaøtaùi ñaàu tö 8) CPSX (khoâng tính K/hao) 9) Nhu caàu VLÑtaêng theâm 10) Toång NL ra (7 9) 2. Khoaûn Thu: 1) Doanh thu baùn haøng 2) Cheânh leäch KPThu 3) Taøi trôïneáu coù 4) Thanh lyùTSCÑ 5) Thanh lyùVLÑ 6) Toång NL vaøo (1 5) 1. n+1…210Khoaûn muïc tínhSTT
 20. 20. Ngaân löu roøng = (d)+(h)*3. Ngaân löu töø ñaàu tö e) Mua TSCÑ f) Nhu caàu VLÑtaêng g) Giaùtròthanh lyùTSCÑ h) Toång coäng 2. Ngaân löu töø hoaït ñoäng SX-KD: a) Laõi roøng b) Khaáu hao c) Thu hoài VLÑ d) Toång coäng 1. n+1…210Khoaûn muïc tínhSTT *Ghi chuù: NLR tính ôûhaøng 4 (baûng 4) = NLR tính ôûhaøng 3 (baûng 5)

×