Your SlideShare is downloading. ×
0
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ

190

Published on

QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ - TS. Ngô Quang Huân

QTTC- CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ - TS. Ngô Quang Huân

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ÑAÀU TÖ VAØÑAÀU TÖ VAØ HOAÏCH ÑÒNHHOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUYÕNGAÂN QUYÕ ÑAÀU TÖÑAÀU TÖ TS. NGOÂ QUANG HUAÂNTS. NGOÂ QUANG HUAÂN KHOA QUAÛN TRÒ KINHKHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANHDOANH ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCMÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
 • 2. NOÄI DUNG CHÍNHNOÄI DUNG CHÍNH • Moät soá vaán ñeà cô baûn veà döï aùn ñaàu tö • Chi phí söû duïng voán • Hoaïch ñònh ngaân quyõ ñaàu tö.
 • 3. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛNMOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖVEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ • Khaùi nieäm cô baûn veà döï aùn ñaàu tö • Taàm quan troïng cuûa ra quyeát ñònh ñaàu tö. • Noäi dung cô baûn cuûa moät döï aùn ñaàu tö • Noäi dung chính cuûa doøng tieàn teä roøng cuûa döï aùn.
 • 4. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖDÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ • Döï aùn ñaàu tö hieåu moät caùch ñôn giaûn thì ñoù laø moät phöông aùn, moät keá hoaïch boû voán ra mua saém taøi saûn nhaèm thöïc hieän moät cô hoäi kinh doanh.
 • 5. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA RATAÀM QUAN TROÏNG CUÛA RA QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖQUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ Quyeát ñònh ñaáu tö laø moät trong nhöõng quyeát ñònh quan troïng nhaát maø nhaø quaûn trò taøi chính phaûi thöïc hieän. Noù aûnh höôûng tôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa moät doanh nghieäp. Ra quyeát ñònh ñaàu tö ñuùng ñaén seõ goùp phaàn laøm taêng doanh thu, taêng lôïi nhuaän trong töông lai, môû roäng thò tröôøng tieâu thuï vaø naâng cao söùc caïnh tranh cho doanh nghieäp. Ngöôïc laïi ra quyeát ñònh ñaàu tö sai laàm seõ gaây haäu quaû nghieâm troïng. Ñaàu tö quaù nhieàu gaây öù ñoïng voán, taêng chí phí, giaûm hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, ñaàu tö quaù ít seõ laøm maát thò tröôøng tieâu thuï cuûa doanh nghieäp, giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö ñuùng ñaén coù yù nghóa heát söùc quan troïng ñoái vôùi caùc
 • 6. NOÄI DUNG CÔ BAÛNNOÄI DUNG CÔ BAÛN 1. Nghieân cöùu khaû thi veà maët thò tröôøng 2. Nghieân cöùu khaû thi veà maët kyõ thuaät coâng ngheä 3. Nghieân cöùu khaû thi veà maët toå chöùc quaûn lyù 4. Nghieân cöùu khaû thi veà maët taøi chính 5. Nghieân cöùu khaû thi veà maët kinh teá xaõ hoäi.
 • 7. DOØNG TIEÀN TEÄ ROØNGDOØNG TIEÀN TEÄ ROØNG CUÛA DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖCUÛA DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ • Doøng vaøo: 1. Doøng lôïi nhuaän roøng haøng naêm 2. Doøng khaáu hao haøng naêm 3. Giaù trò thanh lyù cuûa döï aùn • Doøng ra: – Doøng voán ñaàu tö • Doøng tieàn teä roøng: – NCFt = Doøng vaøo taïi thôøi ñieåm t – Doøng ra taïi thôøi ñieåm t
 • 8. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNHCAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ VEÀ MAËT TAØI CHÍNHGIAÙ VEÀ MAËT TAØI CHÍNH DÖÏ AÙNDÖÏ AÙN • Thôøi gian thu hoài voán – Thôøi gian thu hoài voán giaûn ñôn – Thôøi gian thu hoài voán chieát khaáu • Hieän giaù thu nhaäp thuaàn (NPV) • Heä soá hoaøn voán noäi taïi (IRR) – Heä soá hoaøn voán noäi taïi (IRR) – Heä soá hoaøn voán noäi taïi coù hieäu chænh (MIRR)
 • 9. THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁNTHÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN Laø thôøi gian toái thieåu caàn thieát ñeåLaø thôøi gian toái thieåu caàn thieát ñeå doøng vaøo cuûa döï aùn ñuû buø ñaépdoøng vaøo cuûa döï aùn ñuû buø ñaép doøng ra: T = 2 + 80.000/90.000 = 2,89doøng ra: T = 2 + 80.000/90.000 = 2,89 naêmnaêm t NCFt Voán caàn thu hoài 0 -200.000 200.000 1 50.000 150.000 2 70.000 80.000 3 90.000 4 70.000 5 40.000
 • 10. THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁNTHÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN • Öu ñieåm: ñôn giaûn, deã tính toaùn, soá lieäu ñaõ coù saün, thích hôïp cho caùc döï aùn quy moâ nhoû vaø trong moâi tröôøng nhieàu ruûi ro, caùc keát quaû döï baùo khoâng ñaùng tin caäy. Trong thöïc teá phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng phoå bieán trong caùc doanh nghieäp ôû caùc nöôùc tieân tieán. Theo khaûo saùt cuûa vieän Machenery and Allied products taïi Myõ cho thaáy coù 60% doanh nghieïp ñöôïc khaûo saùt ñaõ söû duïng phöông phaùp naøy, bôûi vì thôøi gian caøng ngaén thì ñoä ruûi ro caøng ít. Phöông phaùp naøy thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp ít voán vaø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong neàn kinh teá coù nhieàu bieán ñoäng.
 • 11. THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁNTHÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN • Nhöôïc ñieåm: • Phöông phaùp naøy chæ chuù yù ñeán thôøi gian thu hoài voán, thôøi gian thu hoài voán caøng ngaén caøng toát, khoâng chuù yù ñeán doøng tieàn teä cuûa döï aùn sau khi ñaõ thu hoài voán. Thôøi gian thu hoài voán chæ laø phöông tieân, coøn lôïi nhuaän sau khi thu hoài voán môùi laø muïc ñích cuûa nhaø ñaàu tö. Do vaäy khi söû duïng phöông phaùp naøy chuùng ta caàn phaûi löu yù ñeán ñaëc ñieåm cuûa caùc döï aùn ñeå traùnh sai laàm khi löïa choïn. Bôûi coù nhöõng döï aùn chaäm sinh lôïi trong thôøi gian ñaàu nhöng noù quyeát ñònh ñeán saùch löôïc veà theá ñöùng cuûa doanh nghieäp ñoù treân thò tröôøng trong töông lai. (ví duï nhö döï aùn phaùt trieån saûn phaåm môùi, döï aùn xaâm nhaäp thò tröôøng môùi ... ). Caùc döï aùn aùn naøy coù theå taïo
 • 12. THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁNTHÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN • Ngoaøi ra moät nhöôïc ñieåm khaùc cuûa phöông phaùp naøy laø chuùng ta laáy giaù trò doøng tieàn teä roøng haøng naêm (CFt) moät caùch ñôn giaûn ñeå tính thôøi gian hoaøn voán, vieäc boû qua yeáu toá thôøi gian khi xem xeùt giaù trò cuûa tieàn teä laøm cho vieäc löïa choïn döï aùn aùn khoâng chính xaùc, ñaëc bieät laø trong moâi tröôøng coù laïm phaùt cao. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp hoaøn voán coù chieát khaáu (discounted payback period). Phöông phaùp naøy chæ khaùc vôùi phöông phaùp thôøi gian hoaøn voán ôû choã laø: Noù duøng chi phí söû duïng voán (tö baûn) cuûa döï
 • 13. THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁNTHÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN COÙ CHIEÁT KHAÁU K=12%: T =COÙ CHIEÁT KHAÁU K=12%: T = 3 + 35489/44485 =3,8 NAÊM3 + 35489/44485 =3,8 NAÊM T NCFt TSCK HG TGTHV 0 -200.000 1 -200.000 200.000 1 50.000 0.8929 44.645 155.355 2 70.000 0.7972 55.804 99.551 3 90.000 0.7118 64.062 35.489 4 70.000 0.6355 44.485 5 40.000 0.5674 22.696
 • 14. HIEÄN GIAÙ THU NHAÄPHIEÄN GIAÙ THU NHAÄP THUAÀNTHUAÀN ( )∑= − += n t t KNCFtNPV 0 1
 • 15. HIEÄN GIAÙ THU NHAÄPHIEÄN GIAÙ THU NHAÄP THUAÀNTHUAÀN • NPV laø hieän giaù thu nhaäp thuaàn, döï aùn chæ khaû thi khi NPV lôùn hôn hoaëc baèng khoâng. • NCFt laø doøng tieàn teä roøng cuûa döï aùn taïi thôøi ñieåm t • N laø chu kyø cuûa döï aùn • K laø laõi suaát chieát khaáu ñöôïc laáy baèng heä soá hoaøn voán toái thieåu hoaëc chi phí söû duïng voán.
 • 16. HIEÄN GIAÙ THU NHAÄPHIEÄN GIAÙ THU NHAÄP THUAÀNTHUAÀN K =12%K =12% T NCFt TSCK HG 0 -200.000 1 -200.000 1 50.000 0.8929 44.645 2 70.000 0.7972 55.804 3 90.000 0.7118 64.062 4 70.000 0.6355 44.485 5 40.000 0.5674 22.696 TONG NPV= 31.692
 • 17. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏITAÏI ( )∑= − =+ n t t IRRNCFt 0 01
 • 18. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏITAÏI • IRR laø heä soá hoaøn voán noäi taïi, döï aùn chæ khaû thi khi IRR lôùn hôn hoaëc baèng heä soá hoaøn voán toái thieåu hay chi phí söû duïng voán bieân teá. • IRR chính laø laõi suaát chieát khaáu maø taïi ñoù NPV baèng khoâng hay hieän giaù doøng vaøo baèng hieän giaù doøng ra.
 • 19. TÍNH K ÑEÅ NPV = 0TÍNH K ÑEÅ NPV = 0 ( ) 21 1 121 22 11 0 )( 0 0 1 NPVNPV NPV KKKIRR NPVK NPVK Chon KNCFtNPV n t t + −+≈ 〈⇒ 〉⇒ += ∑= −
 • 20. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏITAÏI T NCFt TSCK HG TSCK HG 0 - 200.00 0 1 - 200.000 1 - 200.00 0 1 50.000 0.8475 42.375 0.8333 41.665 2 70.000 0.7182 50.274 0.6944 48.608 3 90.000 0.6086 54.774 0.5787 52.083 4 70.000 0.5158 36.106 0.4823 33.761 5 40.000 0.4371 17.484 0.4019 16.076 Tg 1.013 - 7.807
 • 21. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏITAÏI • Choïn K1 =18% ta coù NPV1 = 1.013 • Choïn K2 = 20% ta coù NPV2 = - 7.807 • IRR = 18% + (20% -18%) 1013/(1013 +7807) = • IRR = 18,23%
 • 22. NHAÄN XEÙT VEÀ NPV VAØ IRRNHAÄN XEÙT VEÀ NPV VAØ IRR • Caû hai phöông phaùp cho nhaän xeùt thöôøng gioáng nhau veà moät döï aùn ñaàu tö, tuy nhieân moãi phöông phaùp ñeàu coù öu nhöôïc ñieåm rieâng caàn löu yù khi söû duïng. • Phöông phaùp NPV cho ra giaù trò tuyeät ñoái, ñoù chính laø hieän giaù doøng thu nhaäp thuaàn cuûa döï aùn, vì vaäy noù theå hieän ñöôïc qui moâ cuûa döï aùn, theå hieän veà maët löôïng cuûa chæ tieâu hieäu quaû. Tuy nhieân vôùi moãi laõi suaát chieát khaáu khaùc nhau coù moät NPV khaùc nhau, maø caùc nhaø ñaàu tö thöôøng khoù thoáng nhaát ñöôïc vôùi nhau veà laõi suaát chieát khaáu, do vaäy khoù coù ñaùnh giaù thoáng nhaát. • Phöông phaùp IRR cho giaù trò töông ñoái, theå hieän maët chaát cuûa chæ tieâu hieäu quaû nhöng laïi khoâng theå hieän ñöôïc qui moâ döï aùn, thöôøng moãi döï aùn chæ coù moät IRR do vaäy caùc nhaø ñaàu tö nhanh choùng cho keát luaän veà döï aùn. ngoaøi ra phöông phaùp naøy coù moät giaû ñònh laø taát caû caùc khoaûn thu nhaäp cuûa döï aùn ñöôïc taùi ñaàu tö vôùi moät tyû suaát sinh lôïi baèng vôùi heä soá hoaøn
 • 23. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏI COÙ HIEÄU CHÆNH MIRRTAÏI COÙ HIEÄU CHÆNH MIRR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 111 0 1 0 2 0 0 21 − + + = ++=+ ∑ ∑ ∑ ∑ = − = − = = −−− n n t t t n t tn t n t n t ntnt kCOF kCIF MIRR MIRRkCIFtkCOFt
 • 24. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄIHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN NOÄI TAÏI COÙ HIEÄU CHÆNH MIRRTAÏI COÙ HIEÄU CHÆNH MIRR • Trong ñoù: – CIFt laø doøng vaøo – COFt laø doøng ra – K1 laø chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn – K2 laø he so hoan voán tai dau tu cuûa döï aùn
 • 25. LUA CHON CAC DU AN COLUA CHON CAC DU AN CO VONG DOI KHAC NHAUVONG DOI KHAC NHAU • Tinh NPV tung du an • Tinh EAA tung du an • Tinh PV tung du an ( )∑= − += n t t KNCFtNPV 0 1 ( )∑= − += n t t KEAANPV 1 1 K EAA PV =
 • 26. nam NCFa NCFb NCFc 0 (1000) (800) (650) 1 200 250 70 2 200 200 70 3 200 170 90 4 200 150 100 5 200 110 110 6 200 90 130 7 200 90 150 8 200 80 180 9 200 70 200 10 200 70 210
 • 27. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁNCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN • Moät soá vaán ñeà cô baûn veà cô caáu voán • Chi phí söû duïng voán thaønh phaàn • Chi phí söû duïng voán trung bình tyû troïng • Chi phí söû duïng voán bieân teá.
 • 28. MOÄT SOÁ VAÀN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ CÔMOÄT SOÁ VAÀN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ CÔ CAÁU VOÁNCAÁU VOÁN.. • Noùi ñeán cô caáu voán laø noùi ñeán caùc thaønh phaàn tham gia vaø tyû troïng töøng thaønh phaàn trong toång theå. • Cô caáu voán toái öu laø cô caáu voán cho pheùp huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán reû nhaát, coù chi phí voán trung bình tyû troïng nhoû nhaát, ñoàng thôøi giöõ cho ruûi ro taøi trôï cuûa doanh nghieäp ôû möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc. • Cô caáu voán toái öu laø cô caáu voán giuùp doanh nghieäp toái ña ñöôïc giaù trò thò
 • 29. CAÙC CHI PHÍ VOÁN THAØNHCAÙC CHI PHÍ VOÁN THAØNH PHAÀNPHAÀN • Chi phí söû duïng voán vay – Chi phí söû duïng voán vay tröôùc thueá thu nhaäp – Chi phí söû duïng voán vay sau thueá thu nhaäp • Chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi • Chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng – Chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng coù nguoàn laø lôïi nhuaän giöõ laïi – Chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng
 • 30. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁNCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN VAYVAY • Chi phí söû duïng voán vay tröôùc thueá thu nhaäp – Kd= i • Chi phí söû duïng voán vay sau thueá thu nhaäp – Kd*= Kd (1-t)
 • 31. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN COÅCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN COÅ PHAÀN ÖU ÑAÕIPHAÀN ÖU ÑAÕI ( ) FpPp Dp fPp Dp Kp − = − = 1
 • 32. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN COÅ PHAÀNCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN COÅ PHAÀN THÖÔØNGTHÖÔØNG ( ) ( ) ( ) g fP gDo Ks g P gDo Ke + − + = + + = 1 1 1
 • 33. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁNCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN TRUNG BÌNH TYÛ TROÏNGTRUNG BÌNH TYÛ TROÏNG • WACC = WdKd(1-t) + WpKp + WeKe • WACC = WdKd(1-t) + WpKp + WeKs • Trong ñoù: Wd: Tyû troïng voán vay trong cô caáu voán • Kd(1-t) Chi phí söû duïng voán vay sau thueá • Wp: Tyû troïng voán coå phaàn öu ñaõi • Kp: Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi • We: Tyû troïng voán coå phaàn thoâng thöôøng • Ke: Chi phí voán thu nhaäp giöõ laïi • Ks: Chi phí voán laø coå phaàn môùi phaùt haønh • °Chuù yù: Coâng ty chæ söû duïng voán coå phaàn môùi phaùt haønh khi ñaõ söû duïng heát thu nhaäp giöõ laïi.
 • 34. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁNCHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN BIEÂN TEÁBIEÂN TEÁ • Chi phí söû duïng voán bieân teá laø chi phí cuûa ñoàng voán cuoái cuøng ñöôïc huy ñoäng. • Coù theå xaùc ñònh chi phí voán bieân teá cho caû chi phí voán thaønh phaàn vaø chi phí söû duïng voán trung bình tyû troïng. • Ví duï: Moät doanh nghieäp ñi vay ngaân haøng, tuyø nhu caàu huy ñoäng voán vay maø coù caùc laõi suaát khaùc nhau : neáu vay döôùi 50 trieäu laõi suaát laø 10% töø 50 trieäu 9eán döôùi 100 trieäu laõi suaát laø 11% vaø treân 100 trieäu laõi suaát laø 12%. Nhö vaäy neáu coâng ty caàn huy ñoäng 45 trieäu voán vay thì phí toån voán vay bieân teá laø 10% coøn neáu coâng ty vay 120 trieäu thì chi phí voán vay bieân teá laø 12%.
 • 35. HOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUYÕ ÑAÀUHOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUYÕ ÑAÀU TÖTÖ • Heä thoáng caùc cô hoäi ñaàu tö: IOS – Nhaän daïng caùc cô hoäi ñaàu tö, phaân tích tính toaùn toång nhu caàu voán ñaàu tö, chæ soá IRR vaø duøng sô doà IOS ñeå xaép xeáp thöù töï öu tieân ñaáu tö cuûa chuùng. • Sô ñoà chi phí voán bieân teá: MCC – Xaùc ñònh cô caáu voán toái öu cuûa coâng ty, sau ñoù tính toaùn caùc chi phí voán trung bình tyû troïng bieân teá coù theå coù, vaø cuoái cuøng laø veõ sô ñoà chi phí voán bieân teá (MCC). • Hoaïch ñònh ngaân quyõ ñaàu tö toái öu – Keát hôïp sô ñoà IOS vaø sô ñoà MCC ñeå xaùc ñònh ngaân quyõ voán ñaàu tö toái öu.
 • 36. IOSIOS • IOS coøn goïi laø heä thoáng caùc cô hoäi ñaàu tö, caùch laäp sô ñoà naøy theo caùc böôùc nhö sau: • Böôùc 1 phaân tích vaø ñaùnh giaù taát caû caùc cô hoäi ñaàu tö treân cô sôû ñoù xaùc ñònh IRR cuûa töøng cô hoäi vaø toång nhu caàu voán ñaàu tö töøng cô hoäi. • Böôùc 2 theå hieän taát caû caùc cô hoäi ñaàu tö leân cuøng moät ñoà thò theo caùc nguyeân taéc sau: – Caùc cô hoäi ñaàu tö ñöôïc saép xeát theo thöù töï öu tieân, caùc döï aùn ñaáu tö coù chæ soá IRR cao nhaát ñöôïc öu tieân tröôùc tieân sau ñoù theo thöù töï IRR giaûm daàn. – Nhu caàu voán cuûa caùc döï aùn ñöôïc saép xeáp theo caùch coäng doàn. – Caùc döï aùn ñaàu tö ñöôïc trình baøy trong moät ñoà thò vôùi truïc tung laø chæ soá IRR vaø truïc hoaønh laø nhu caàu voán cuûa töøng döï aùn.
 • 37. IOSIOS • Ví duï: IRR • Sô ñoà IOS • IRRa • : • : IRRc • : : IRRb • : : • : : : IRRd … • : : : • : : : • : : : • : : : Nhu caàu voán • 0 A C B D • Trong ñoù IRRa > IRRc >IRRb > IRRd • 0A laø nhu caà voán ñaàu tö döï aùn A • AC laø nhu caàu voán ñaàu tö döï aùn C • CB laø nhu caàu voán ñaàu tö döï aùn B • BD laø nhu caàu voán ñaàu tö döï aùn D.
 • 38. MCCMCC • MCC goïi laø sô ñoà voán bieân teá, sô ñoà naøy chæ laäp cho chi phí voán trung bình tyû troïng bieân teá. Caùch laäp nhö sau: • Xaùc ñònh cô caáu voán toái öu • Xem xeùt caùch cô hoäi huy ñoäng voán coù theå coù vaø caùc chi phí voán thaønh phaàn cuûa noù • Tính caùc chi phí voán trung bình tyû troïng coù theå coù. • Xaùc ñònh caùc möùc nhu caàu voán maø taïi ñoù chi phí voán trung bình tyû troïng bieân teá baét ñaàu thay ñoåi. Theo coâng thöùc: ñieåm gaõy = toång möùc nhu caàu voán thaønh phaàn maø taïi ñoù chi phí voán baét ñaàu thay ñoåi chia cho tyû trong cuûa nguoàn voán ñoù. • Theå hieän toaøn boä caùc chi phí voán trung bình tyû troïng vaø caùc nhu caàu voán cho töøng thaønh phaàn leân ñoà thò theo nguyeân taéc öu tieân caùc nguoàn voán huy ñoäng reû tröôùc hay noùi caùc khaùc laø theo möùc chi phí voán taêng daàn.
 • 39. MCCMCC • Ví duï : • WACCi Sô ñoà MCC • WACC 3 ….. • : • : • WACC 2 : • WACC 1 : : • : : • : : nhu caàu voán • 0 M1 M2
 • 40. HOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUYÕHOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUYÕ ÑAÀU TÖ TOÁI ÖU TRONG KYØÑAÀU TÖ TOÁI ÖU TRONG KYØ • Theå hieän heä thoáng caùc cô hoäi ñaàu tö vaø chi phí voán bieân teá leân cuøng moät ñoà thò. IOS VAØ MCC • Xaùc ñònh chi phí voán trung bình tyû troïng bieân teá cuûa töøng döï aùn treân cô sôû ñoù ñaùY( giaù tính khaû thi cuûa töøng döï aùn. • Toång ngaân quyõ ñaàu tö toái öu trong kyø chính laø toång voán ñaàu tö cuûa caùc döï aùn khaû thi.
 • 41. IOS VAØ MCCIOS VAØ MCC • Ví duï: IRR, WACC • Sô ñoà IOS vaø MCC • IRRa • : • : IRRd : • : : : WACC 3 • : : IRRc : • : WACC 2 : : • : : : : : IRRb • WACC 1 : : : : • : : : : : • : : : : : • : : : : : nhu caàu voán • 0 A M1 D M2 C B
 • 42. IOS VAØ MCCIOS VAØ MCC • 0A laø nhu caàu voán döï aùn A, AD laø nhu caàu voán döï aùn D, DC laø nhu caàu voán döï aùn C, CB laø nhu caàu voán döï aùn B. 0M1 laø toång cung voán vôùi möùc chi phí laø WACC 1, M1M2 laø toång möùc cung voán vôùi chi phí laø WACC 2 Vaø vôùi möùc voán lôùn hôn M2 thì chi phí voán laø WACC 3. • Nhìn vaøo ñoà thò thaáy chi phí voán trung bình tyû troïng bieân teá cuûa döï aùn A laø WACC 1 vaø IRRa > WACC 1 neân duï aùn A khaû thi. Chi phí voán bieân teá cuûa döï aùn D laø WACC 2 vaø IRRd > WACC 2 do vaäy duï aùn D cuõng ñöôïc chaáp nhaän ñaàu tö. Chi phí voán bieân teá cuûa duï aùn C laø WACC 3 vaø IRRc < WACC 3 do vaäy döï aùn C khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Töông töï döï aùn B coù chi phí voán bieân teá laø WACC 3 vaø IRRb < WACC 3 do vaäy cuõng khoâng ñöôïc ñaàu tö. Do vaäy toång voán ñaàu tö ntoái öu cuûa coâng ty chæ bao goàm toång voán ñaàu tö cuûa hai döï aùn A vaø D vôùi nhu caàu voán laø ñoaïn 0D.
 • 43. Baøi taäpBaøi taäp • Doanh nghieäp B coù tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu hieän taïi laø 15%, ñoä leäch chuaån cuûa heä soá naøy laø 20%. Doanh nghieäp ñang phaûi xem xeùt vaø löïa choïn hai döï aùn loaïi tröø nhau: • Döï aùn 1 coù IRR laø 18%, ñoä leäch chuaån laø 24% vaø heä soá töông quan vôùi doanh nghieäp laø: - 0,6. • Döï aùn 2 coù IRR laø 21%, ñoä leäch chuaån laø 30% vaø heä soá töông quan vôùi doanh nghieäp laø: 0,3. • Caû hai döï aùn ñeà coù qui moâ baèng nhau vaø baèng 60% qui moâ hieän taïi cuûa doanh nghieäp. • Yeâu caàu: • Doanh nghieäp neân choïn döï aùn naøo? Taïi sao? • Doanh nghieäp neân ñieàu chænh qui moâ cuûa mình vaø döï aùn ñöôïc choïn nhö theá naøo ñeå sau khi chaáp nhaän döï aùn ruûi ro cuûa doanh nghieäp ñaït giaù trò toái thieåu? Haõy tính khaû naêng sinh lôïi vaø ñoä leäch chuaån cuûa doanh nghieäp sau khi ñaõ
 • 44. Baøi taäpBaøi taäp • Doanh nghieäp X coù heä soá hoaøn voán noäi taïi 15%, ñoä leäch chuaån cuûa heä soá naøy laø 20%. Doanh nghieäp coù cô caáu voán ñöôïc xem laø toái öu nhö sau: 40% voán chuû sôû höõu vaø 60% laø voán vay. Laõi suaát khoaûn vay cuûa doanh nghieäp laø 18%/ naêm, chi phí söû duïng voán sôû höõu laø 15%/ naêm, thueá thu nhaäp cuûa doanh nghieäp laø 25%. Coâng ty ñang xem xeùt hai döï aùn loaïi tröø nhau A vaø B vôùi doøng tieàn teä roøng cuûa töøng döï aùn nhö sau: • Ñôn vò tính trieäu VNÑ • Döï aùn/Naêm 0 1 2 3 4 5 • A:NCFt - 300 85 145 175 195 150 • B:NCFt - 300 135 145 165 95 75 • Yeâu caàu: • Tính chi phí voán trung bình tyû troïng cuûa doanh nghieäp? • Tính NPV cuûa hai döï aùn? Vaø Tính IRR cuûa hai döï aùn? • Doanh nghieäp neân choïn döï aùn naøo? Taïi sao? Bieát raèng :Döï aùn A coù ñoä leäch chuaån laø 24% vaø heä soá töông quan vôùi doanh nghieäp laø: - 0,7; Döï aùn B coù ñoä leäch chuaån laø 30% vaø heä soá töông quan vôùi doanh nghieäp laø: 0,4 ; Caû hai döï aùn ñeàu coù qui moâ baèng 60% qui moâ hieän taïi cuûa doanh nghieäp.
 • 45. bai tap 10.1/293bai tap 10.1/293 • Wd=25%;Wp=15%;We=60% • NI=34285,72USD; d=30%; t=28% • g=9% Do=3,6USD/cp; P=60USD. • Huy dong von: – Ec: 1-12000 :f1=10%; lon hon 12000: f2=20% – Ep: 1-7500: Fp1=5USD/cp; lon hon 7500: Fp2=10USD/cp; Pp=100USD; Dp=11USD/cp. – D: 1-5000 :i=12%, 5001- 10000: i=14%; lon hon 10000: i=16%. • y/c – Tinh Mt? – Kd? Kp? Ke? Ks? – WACCt=? – IOS va MCC Du an N/c von IRR A 10000 17,4% B 20000 16% C 10000 14,8% D 20000 13,7% E 10000 12%

×