QTTC- CHƯƠNG 3. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

463
-1

Published on

QTTC- CHƯƠNG 3. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - TS. Ngô Quang Huân

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
463
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QTTC- CHƯƠNG 3. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 1. 1. CHÖÔNG IIICHÖÔNG III ÑAÀU TÖ TAØIÑAÀU TÖ TAØI CHÍNHCHÍNH TS. NGOÂ QUANG HUAÂNTS. NGOÂ QUANG HUAÂN KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANHKHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCMÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
 2. 2. NOÄI DUNG CHÍNHNOÄI DUNG CHÍNH • GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIAN • LÖÔÏNG GIAÙ CHÖÙNG KHOAÙN • RUÛI RO TRONG ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN
 3. 3. GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEOGIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIANTHÔØI GIAN • VAÁN ÑEÀ LAÕI SUAÁT • THÔØI GIAÙ CUÛA TIEÀN TEÄ • HIEÄN GIAÙ CUÛA TIEÀN TEÄ
 4. 4. VAÁN ÑEÀ LAÕI SUAÁTVAÁN ÑEÀ LAÕI SUAÁT 1. LAÕI SUAÁT – LAÕI, LAÕI SUAÁT – LAÕI ÑÔN, LAÕI KEÙP – LAÕI DANH NGHÓA, LAÕI THÖÏC. 1. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT 2. MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU VAØ QUI ÖÔÙC.
 5. 5. LAÕI VAØ LAÕI SUAÁTLAÕI VAØ LAÕI SUAÁT • Laõi laø phaàn cheânh leäch giöõa soá tieán tích luõy coù ñöôïc vaø voán goác boû ra. Laõi thöôøng ñöôïc tính cho töøng giai ñoaïn thôøi gian goïi laø caùc kyø ñoaïn: ngaøy, tuaàn, thaùng, quí, naêm vaø 5 naêm. • Laõi suaát laø tyû leä phaàn traêm giöõa laõi vaø voán goác.
 6. 6. LAÕI ÑÔN VAØ LAÕI KEÙPLAÕI ÑÔN VAØ LAÕI KEÙP • Laõi ñôn – laø laõi ñöôïc tính treân cô sôû voán goác, khoâng tính laõi cho laõi kyø ñoaïn tröôùc nhaäp vaøo voán goác. – Coâng thöùc nhö sau: F = P (1+n*r). • Laõi keùp – laø laõi ñöôïc tính treân cô sôû voán goác vaø caû laõi kyø ñoaïn tröôùc nhaäp vaøo voán goác. – Coâng thöùc nhö sau: ( )n iPF += 1
 7. 7. LAÕI DANH NGHÓA VAØ LAÕILAÕI DANH NGHÓA VAØ LAÕI THÖÏCTHÖÏC • Laõi suaát treân thöïc teá coù theå phaùt bieåu ôû moät kyø ñoaïn naøy nhöõng coù theå cho pheùp laõi nhaäp voán goác ôû moät kyø ñoaïn khaùc, luùc naøy suaát hieän theâm khaùi nieäm laõi danh nghóa vaø laõi thöïc. • Moät soá caùch phaùt bieåu laõi suaát: – Laõi suaát phaùt bieåu khoâng noùi roõ laø thöïc hay danh nghóa, ñoàng thôøi cuõng khoâng xaùc ñònh roõ kyø ñoaïn gheùp laõi. Luùc naøy laõi suaát phaùt bieåu thöôøng laø laõi thöïc. – Laõi suaát phaùt bieåu khoâng noùi roõ laø thöïc hay danh nghóa, nhöng coù xaùc ñònh roõ kyø ñoaïn gheùp laõi. Luùc naøy laõi suaát phaùt bieåu thöôøng laø laõi danh nghóa. – Laõi suaát phaùt bieåu ñaõ noùi roõ laø thöïc hay danh
 8. 8. Moät soá coâng thöùc chuyeånMoät soá coâng thöùc chuyeån ñoåi laõi suaátñoåi laõi suaát • Chuyeån töø laõi ñôn, danh nghóa kyø ñoaïn naøy sang laõi ñôn, danh nghóa kyø ñoaïn khaùc: • Chuyeån töø laõi thöïc kyø ñoaïn naøy sang laõi thöïc kyø ñoaïn khaùc: • Chuyeån töø laõi danh nghóa sang laõi thöïc: 12 2 1 rmr m r r ×=⇔= ( ) ( ) 11 11 21 12 −+= −+= m m ii ii 11 2 1 −      += m m r i
 9. 9. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁTNHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁTÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT MRPLPDRPIPii ++++= *
 10. 10. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁTNHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁTÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT 1. i laõi suaát coâng boá cuûa moät chöùng khoaùn cuï theå 2. i sao laø laõi suaát thöïc khoâng coù ruûi ro, laø laõi suaát coù theå toàn taïi vôùi moät chöùng khoaùn khoâng coù ruûi ro vaø trong moät theá giôùi khoâng coù laïm phaùt. 3. irf = I sao + IP laø laõi suaát coâng boá cho moät chöùng khoaùn khoâng coù ruûi ro, thoâng thöôøng ñöôïc laáy baèng laõi suaát coâng traùi. 4. IP heä soá laïm phaùt hay phaàn buø laïm phaùt, IP baèng tyû leä laïm phaùt kyø voïng trung bình trong suoát voøng ñôøi cuûa chöùng khoaùn. Tyû leä laïm phaùt töông lai
 11. 11. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙCNHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁTLAÕI SUAÁT 5. DRP heä soá ruûi ro vôõ nôï hay phaàn buø ruûi ro vôõ nôï. Heä soá naøy phaûn aùnh khaû naêng ngöôøi phaùt haønh chöùng khoaùn khoâng thanh toaùn tieàn laõi vaø meänh giaù voán vaøo thôøi ñieåm qui ñònh vôùi löôïng tieàn ñònh tröôùc. Ñoái vôùi chöùng khoaùn chính phuû DRP baèng khoâng. DRP chính laø khoaûn cheânh leäch giöõa laõi suaát traùi phieáu chính phuû vaø traùi phieáu coâng ty coù cuøng thôøi haïn vaø cuøng khaû naêng thanh toaùn. 6. LP heä soá ruûi ro thanh khoaûn hay phaàn buø ruûi ro thanh khoaûn. Ñaây ñöôïc heä soá ñöôïc tính bôûi ngöôøi cho vay ñeå phaûn aùnh thöïc teá raèng moät vaøi chöùng khoaùn khoâng theå chuyeån thaønh tieàn maët trong moät thôøi gian ngaén vaø ôû möùc giaù gaàn vôùi möùc giaù trò thò tröôøng thöïc. LP ôû möùc thaáp vôùi chöùng khoaùnkho baïc hoaëc caùc coâng ty coù tieàm löïc taøi chính maïnh. 7. MRP Heä soá ruûi ro ñaùo haïn hay phaàn buø ruûi ro ñaùo haïn laø moät khoaûn chi phí phaûn aùnh ruûi ro
 12. 12. Thôøi giaù cuûa moät soáThôøi giaù cuûa moät soá • Toång quaùt: • Ñaëc bieät gheùp laõi m laàn: • Ñaëc bieät gheùp laõi lieân tuïc: in nm ePF m i PF × × ×=       += 1 ( )n iPF += 1
 13. 13. THÔØI GIAÙ MOÄT CHUOÃITHÔØI GIAÙ MOÄT CHUOÃI • Toång quaùt: • Chuoãi ñeàu: ( ) tn n t tn iAF − = +=∑ 1 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n nn t tn nn t tn n t tn n i i i i i i i iAF ++ −+ =+ −+ =+ += ∑ ∑ ∑ = − = − = − 1 11 1 11 1 1 0 1 0
 14. 14. HIEÄN GIAÙ MOÄT SOÁHIEÄN GIAÙ MOÄT SOÁ • Toång quaùt: • Ñaëc bieät gheùp laõi m laàn • Ñaëc bieät gheùp laõi lieân tuïc: ( ) nk n nm n n n eFP m k FP kFP ×− ×− − =       += += 1 1
 15. 15. HIEÄN GIAÙ MOÄT CHUOÃIHIEÄN GIAÙ MOÄT CHUOÃI • Toång quaùt: • Chuoãi ñeàu: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 11 1 1 1 0 1 0 0 + +− =+ +− =+ += += − = − − = − = − − = ∑ ∑ ∑ ∑ k k k k k k kAP kAP nn t t nn t t n t t t n t t
 16. 16. COÂNG THÖÙC NOÄI SUYCOÂNG THÖÙC NOÄI SUY TÍNH KTÍNH K ( ) ( ) ( )21 1 121 22 11 1 0 0 0 1 XX X kkkk Xk Xk chon Xk tim XPkA t n t t + −+= ⇒ ⇒ =⇒ =−+ − = ∑  
 17. 17. LÖÔÏNG GIAÙ CHÖÙNGLÖÔÏNG GIAÙ CHÖÙNG KHOAÙNKHOAÙN • Moät soá phöông phaùp löôïng giaù chöùng khoaùn • Phöông phaùp chieát khaáu
 18. 18. MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙPMOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP • Hiện tại các nhà phân tích chứng khoán tại Việt Nam và trên thế giới dùng khá nhiều phương pháp để tính và dự đoán giá CP, sau đây là 3 phương pháp có thể áp dụng được trong điều kiện hiện tại của TTCK Việt Nam. • Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp chiết khấu luồng thu nhập (DCF) • Định giá CP phổ thông theo phương pháp hệ số P/E • Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở tài sản ròng có điều chỉnh
 19. 19. PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁTPHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁUKHAÁU • Böôùc 1: Phaân tích chöùng khoaùn treân cô sôû ñoù döï baùo doøng thu nhaäp töông lai cuûa chöùng khoaùn ñoù • Böôùc 2: Phaân tích thò tröôøng taøi chính vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng chöùng khoaùn ñeå xaùc ñònh heä soá hoaøn voán toái thieåu khi ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn ñoù • Böôùc 3: Hieän giaù doøng thu nhaäp töông lai cuûa chöùng khoaùn theo heä soá hoaøn voán toái thieåu, ñoù chính laø giaù trò hieän taïi cuûa
 20. 20. LAÕI SUAÁT CHIEÁT KHAÁULAÕI SUAÁT CHIEÁT KHAÁU • Trong ñoù: – Ki laø heä soá hoaøn voán toái thieåu khi ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn i – Krf laø heä soá hoaøn voán phi ruûi ro, thöôøng ñöôïc laáy baèng laõi suaát coâng traùi daøi haïn – Km laø heä soá hoaøn voán thò tröôøng – Bi laø ruûi ro thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn irfmrfi KKKKK β)( −+==
 21. 21. LÖÔÏNG GIAÙLÖÔÏNG GIAÙ • Löôïng giaù traùi phieáu • Löôïng giaù coå phieáu öu ñaõi • löôïng giaù coå phieáu phoå thoâng (thöôøng)
 22. 22. LÖÔÏNG GIAÙ TRAÙILÖÔÏNG GIAÙ TRAÙI PHIEÁUPHIEÁU • Trong ñoù: – P laø giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu – n laø thôøi haïn cuûa traùi phieáu – INT laø laõi töùc haøng kyø cuûa traùi phieáu, – M laø meänh giaù cuûa traùi phieáu – K laø laõi suaát chieát khaáu n n t t K M K INT P )1()1(1 + + + =∑=
 23. 23. CAÙC THÖÔÙC ÑO LÔÏICAÙC THÖÔÙC ÑO LÔÏI SUAÁT TRAÙI PHIEÁUSUAÁT TRAÙI PHIEÁU 1. Laõi suaát ñaùo haïn YTM laø tyû suaát lôïi nhuaän thu ñöôïc töø traùi phieáu neáu naém giöõ traùi phieáu naøy ñeán khi ñaùo haïn. 2. Lôïi suaát thu hoài ( mua laïi) YTC laø tyû suaát lôïi nhuaän thu ñöôïc töø moät traùi phieáu neáu traùi phieáu ñoù ñöôïc thu hoài tröôùc thôøi haïn. 3. Lôïi suaát hieän haønh CY baèng tieàn laõi chi traû haøng naêm cuûa traùi phieáu chia cho giaù thò tröôøng hieän
 24. 24. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Moät traùi phieáu meänh giaù laø 1.000 USD laõi suaát laø 10%/naêm, thanh toaùn cuoái moãi naêm. Thôøi haïn cuûa traùi phieáu laø 5 naêm. • Neáu heä soá hoaøn voán phi ruûi ro laø 4% naêm, heä soá beâta cuûa traùi phieáu laø 1,5. haõy xaùc ñònh giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu trong caùc tröôøng hôïp sau: – Heä soá hoaøn voán thò tröôøng laø 6%/naêm. – Heä soá hoaøn voán thò tröôøng laø 8%/naêm. – Heä soá hoaøn voán thò tröôøng laø 10%/naêm. • Neáu traùi phieáu treân ñöôïc baùn vôùi giaù laø 1050 USD thì heä soá hoaøn voán ñaàu tö laø bao nhieâu? • Neáu thôøi haïn cuûa traùi phieáu laø 10 naêm
 25. 25. VÍ DUÏVÍ DUÏ • INT = M*I = 1000*0,1 = 100 USD, M =1000, vaø n=5 Ta coù: • Tröôøng hôïp thöù nhaát: – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 7% – P = 1123 USD • Tröôøng hôïp 2: – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 10% – P = 1000 USD • Tröôøng hôïp 3 – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 13% – P = 895 USD.
 26. 26. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Khi n =5, P = 1050 USD, M = 1000 USD, INT =100. • Choïn K1 = 7% thì X1 = 73 USD • Choïn K2 = 10% thì X2 = -50 USD • K = K1 + (K2 –K1) X1/ (X1 +/ X2/) = 8,78%. XP K M K INT n n t t =− + + + ∑= )1()1(1
 27. 27. VÍ DUÏVÍ DUÏ • INT = M*I = 1000*0,1 = 100 USD, M =1000, vaø n=10 Ta coù: • Tröôøng hôïp thöù nhaát: – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 7% – P = 1211 USD • Tröôøng hôïp 2: – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 10% – P = 1000 USD • Tröôøng hôïp 3 – Ki = Krf + (Km – krf )Bi = 13% – P = 837 USD.
 28. 28. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Khi n =10, P = 1050 USD, M = 1000 USD, INT =100. • Choïn K1 = 7% thì X1 = 161 USD • Choïn K2 = 10% thì X2 = -50 USD • K = K1 + (K2 –K1) X1/ (X1 +/ X2/) = 9,29%. XP K M K INT n n t t =− + + + ∑= )1()1(1
 29. 29. KEÁT QUAÛKEÁT QUAÛ Thôøi haïn Laõi suaát TP Ki P 5 10% 7% 1121 5 10% 10% 1000 5 10% 13% 895 5 10% 8.78% 1050 10 10% 7% 1211 10 10% 10% 1000 10 10% 13% 837 10 10% 9.29% 1050
 30. 30. MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙTMOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT • Khi heä soá hoaøn voán toái thieåu nhoû hôn laõi suaát cuûa traùi phieáu thì giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu lôùn hôn meänh giaù, ngöôøi ta goïi laø traùi phieáu ñöôïc giaù hay leân giaù. • Khi heä soá hoaøn voán toái thieåu lôùn hôn laõi suaát cuûa traùi phieáu thì giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu nhoû hôn meänh giaù, ngöôøi ta goïi laø traùi phieáu maát giaù hay xuoáng giaù. • Khi heä soá hoaøn voán toái thieåu baèng laõi suaát cuûa traùi phieáu thì giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu baèng meänh giaù, do ñoù coù theå noùi neáu khoâng coù söï bieán ñoäng laõi suaát daãn ñeán söï bieán ñoäng cuûa heä soá hoaøn voán toái thieåu thì khoâng coù khaùi nieäm löôïng giaù. • Khi laõi suaát bieán ñoäng thôøi haïn cuûa traùi
 31. 31. LÖÔÏNG GIAÙ COÅ PHIEÁULÖÔÏNG GIAÙ COÅ PHIEÁU ÖU ÑAÕIÖU ÑAÕI • Trong ñoù: – Pp laø giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu öu ñaõi – Dp laø coå töùc coå phaàn öu ñaõi – K laø laõi suaát chieát khaáu K D P p p =
 32. 32. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Coå töùc moät coå phaàn öu ñaõi haøng naêm laø 15.000 VNÑ. • Coå phieáu öu ñaõi naøy coù heä soá beta laø 1,2. heä soá hoaøn voán phi ruûi ro laø 8% naêm, vaø heä soá hoaøn voán thò tröôøng laø 12% naêm. • Xaùc ñònh giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu öu ñaõi naøy?
 33. 33. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Heä soá hoaøn voán toái thieåu cuûa coå phieáu naøy laø: • Ki = 8% + (12% -8% ) 1,2 = 12.8% • P = 15000/ 0.128 =117188 VNÑ
 34. 34. LÖÔÏNG GIAÙ COÅ PHIEÁULÖÔÏNG GIAÙ COÅ PHIEÁU THÖÔØNGTHÖÔØNG • Doøng thu nhaäp thöông lai • Coâng thöùc toång quaùt • Moät soá phöông phaùp döï baùo doøng thu nhaäp • Ví duï minh hoaï
 35. 35. DOØNG THU NHAÄP CUÛADOØNG THU NHAÄP CUÛA CPCP • Doøng thu nhaäp tieàn teä (löu kim) khi ñaàu tö vaøo coå phieáu thöôøng bao goàm 3 boä phaän: • (1) Coå töùc hy voïng ñaït ñöôïc vaøo cuoái moãi naêm. • (2) Giaù baùn coå phieáu sau moät thôøi gian löu giöõ coå phieáu. • (3) thôøi gian giöõ coå phieáu.
 36. 36. COÂNG THÖÙC TOÅNGCOÂNG THÖÙC TOÅNG QUAÙTQUAÙT • Trong ñoù: – Po giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu – Pn giaù baùn cuûa coå phieáu vaøo cuoái naêm n – Dt laø coå töùc vaøo naêm t cuûa coå phieáu – K laø laõi xuaát chieát khaáu – N laø thôøi gian löu giöõ coå phieáu. ( n n t t k Pn k Dt Po )1()11 + + + = ∑=
 37. 37. MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙPMOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙODÖÏ BAÙO • Moâ hình taêng tröôûng khoâng ngöøng • Moâ hình taêng tröôûng theo gian ñoaïn
 38. 38. MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNGMOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG KHOÂNG NGÖØNGKHOÂNG NGÖØNG • Trong ñoù: – Po laø giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu – Do laø coå töùc naêm vöøa qua – G laø tyû leä taêng tröôûng khoâng ngöøng – K laø laõi suaát chieát khaáu ( ) gk gDo Po − + = 1
 39. 39. MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNGMOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG THEO GIAI ÑOAÏNTHEO GIAI ÑOAÏN • Trong ñoù: – Po giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu – Pn giaù baùn cuûa coå phieáu vaøo naêm baét ñaáu taêng tröôûng khoâng ngöøng – Dt laø coå töùc vaøo naêm t cuûa coå phieáu – K laø laõi xuaát chieát khaáu – N laø thôøi gian taêng tröôûng theo giai ñoaïn ( n n t t k Pn k Dt Po )1()11 + + + = ∑=
 40. 40. MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNGMOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG THEO GIAI ÑOAÏNTHEO GIAI ÑOAÏN • Trong ñoù )1(1 ttt gDD += − 1 1 )1( + + − + = n nn n gk gD P
 41. 41. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Coå töùc cuûa moät coå phaàn coâng ty A naêm vöøa qua laø 12.000 VNÑ. Ngöôøi ta döï baùo coå töùc cuûa coâng ty seõ taêng tröôûng theo 4 giai ñoaïn. Giai ñoaïn 1 cho 3 naêm ñaàu tieân keå töø baây giôø vôùi tyû leä taêng tröôûng haøng naêm laø 7%/naêm. Giai ñoaïn 2 cho 4 naêm keá tieáp vôùi tyû leä taêng tröôûng haøng naêm laø 9%/naêm. Giai ñoaïn 3 cho 3 naêm keá tieáp vôùi tyû leä taêng tröôûng haøng naêm laø 6%/naêm. Giai ñoaïn 4 cho nhöõng naêm coøn laïi vôùi tyû leä taêng tröôûng haøng naêm khoâng ñoåi laø laø 4%/naêm. • Neáu heä soá hoaøn voán phi ruûi ro laø 7% naêm, heä soá beta cuûa coå phieáu laø 2 vaø heä soá hoaøn voán thò tröôøng laø 12% naêm thì coå phieáu treân coù giaù trò hieän taïi laø bao nhieâu? • Neáu nhaø ñaàu tö ñaõ mua ñöôïc coå phieáu treân vôùi
 42. 42. COÅ TÖÙC VAØ GIACOÅ TÖÙC VAØ GIA BAÙN CUÛA COÅBAÙN CUÛA COÅ PHIEÁUPHIEÁU • Doøng coå töùc: • Giaù baùn vaøo cuoái naêm thöù 10 • P10 = 197.718 t Dt 1 12840 2 13739 3 14701 4 16023 5 17466 6 19038 7 20751 8 21996 9 23316 10 24715 )1(1 ttt gDD += − 1 1 )1( + + − + = n nn n gk gD P
 43. 43. DÖÏ BAÙO HEÄ SOÁ HOAØNDÖÏ BAÙO HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN TOÁI THIEÅUVOÁN TOÁI THIEÅU • Ki = 7% + (12% - 7%) 2 = 17% irfmrfi KKKKK β)( −+==
 44. 44. HIEÄN TAÏIHIEÄN TAÏI CUÛA COÅCUÛA COÅ PHIEÁUPHIEÁU • Khi K=17% • Toång giaù trò hieän giaù doøng coå töùc: 78123 • Giaù trò hieän giaù giaù baùn: 197720* 0.208 = 41126 • Giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu: 119249 t Dt TSHG HG 1 12840 0.8547 10974 2 13739 0.7305 10036 3 14701 0.6244 9179 4 16023 0.5337 8551 5 17466 0.4561 7966 6 19038 0.3898 7421 7 20751 0.3332 6914 8 21996 0.2848 6264 9 23316 0.2434 5675 10 24715 0.208 5141 Tg 78123
 45. 45. xaùc ñònh heä soá hoaøn voánxaùc ñònh heä soá hoaøn voán daàu tödaàu tö ( ( ) 21 1 121 22 11 1 0 0 0 )1()1 XX X kkkk Xk Xk chon timkdeX XP k Pn k Dt n n t t + −+≈ 〈⇒ 〉⇒ = =− + + + ∑=
 46. 46. HIEÄN TAÏIHIEÄN TAÏI CUÛA COÅCUÛA COÅ PHIEÁUPHIEÁU • Khi K=16% • Toång giaù trò hieän giaù doøng coå töùc: • Giaù trò hieän giaù giaù baùn: • Giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu: t Dt TSHG HG 1 12840 2 13739 3 14701 4 16023 5 17466 6 19038 7 20751 8 21996 9 23316 10 24715 Tg
 47. 47. • Choïn K1 = 16% Thì X1 = • Khi K2 = 17% Thì • X2 = 119249 - 120000 = - 751 • Vaäy: • K =
 48. 48. THEO PHÖÔNG PHAÙP CHÆTHEO PHÖÔNG PHAÙP CHÆ SOÁ P/ESOÁ P/E 1. Phaân tích vaø xaùc ñònh chæ soá P/E trung bình cuûa ngaønh 2. Phaân tích vaø xaùc ñònh toång lôïi nhuaän döï kieán cho caùc coå ñoâng thöôøng vaø EPS 3. Giaù trò cuûa coå phieáu seõ baèng EPS nhaân vôùi chæ soá P/E
 49. 49. VÍ DUÏVÍ DUÏ • Chæ soá P/E trung bình cuûa ngaønh laø 10/1 • EPS laø 2.000 VNÑ • Thì giaù trò thò tröôøng cuûa coå phieáu laø : 20.000 VNÑ.
 50. 50. PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNGPHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG CHÆ SOÁ EVACHÆ SOÁ EVA 1. EVA = ( VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU) (ROE – CHI PHÍ VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU). 2. GIAÙ TRÒ THÒ TRÖÔØNG CUÛA COÅ PHIEÁU COÂNG TY = GIA Ù TRÒ THEO SOÅ SAÙCH + HIEÄN GIAÙ CUÛA TOAØN BOÄ EVA TRONG TÖÔNG LAI.
 51. 51. XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒXAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ TOAØN COÂNG TYTOAØN COÂNG TY 1. FCF = NOPAT + ÑAÀU TÖ MÔÙI ROØNG VAØO TAØI SAÛN HOAÏT ÑOÄNG. 2. GIAÙ TRÒ THÒ TRÖÔØNG COÂNG TY (Vct) = HIEÄN GIAÙ DOØNG TIEÀN TÖÏ DO TRONG TÖÔNG LAI CUÛA COÂNG TY. ( ) ( ) ( )∞ ∞ + ++ + + + = WACC FCF WACC FCF WACC FCF Vct 1 ... 11 2 2 1 1
 52. 52. Ruûi ro khi ñaàu tö chöùngRuûi ro khi ñaàu tö chöùng khoaùnkhoaùn • Ruûi ro khi ñaàu tö moät chöùng khoaùn – Heä soá hoaøn voán kyø voïng – Ñoä leäch chuaån – Heä soá bieán thieân • Ruûi ro khi ñaàu tö moät boä chöùng khoaùn – Heä soá hoaøn voán cuûa boä chöùng khoaùn – Ñoä leäch chuaån cuûa boä chöùng khoaùn • Ruûi ro thò tröôøng.
 53. 53. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN KYØHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN KYØ VOÏNG MOÄT CHÖÙNG KHOAÙNVOÏNG MOÄT CHÖÙNG KHOAÙN • Trong ñoù: – K laø heä soá hoaøn voá kyø voïng cuûa chöùng khoaùn – N soá caùc tình huoáng coù theå xaûy ra – Pi laø xaéc suaát xaûy ra tình huoáng I – Ki laø heä soá hoaøn voán trong tình huoáng i i n i i KPK ∑= = 1
 54. 54. ÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛAÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛA MOÄT CHÖÙNG KHOAÙNMOÄT CHÖÙNG KHOAÙN • Trong ñoù: – N soá caùc tình huoáng coù theå xaûy ra – Pi laø xaéc suaát xaûy ra tình huoáng I – Ki laø heä soá hoaøn voán trong tình huoáng I – K laø heä soá hoaøn voán kyø voïng cuûa chöùng khoaùn ∑= −= n i ii KKP 1 2 )(δ
 55. 55. HEÄ SOÁ BIEÁN THIEÂNHEÄ SOÁ BIEÁN THIEÂN • Cv laø heä soá bieán thieân cuûa moät chöùng khoaùn, heä soá bieán thieân chöùng khoaùn naøo nhoû hôn chöùng khoaùn ñoù ít ruûi ro hôn. K Cv δ =
 56. 56. HEÄ SOÁ HOAØN VOÁN BOÄHEÄ SOÁ HOAØN VOÁN BOÄ CHÖÙNG KHOAÙNCHÖÙNG KHOAÙN • Kp laø heä soá hoaøn voán boä chöùng khoaùn • N laø soá chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn • Wt laø tyû troïng chöùng khoaùn t trong boä chöùng khoaùn • Kt laø heä soá hoaøn voán cuûa chöùng khoaùn t. ∑= = n t ttp KWK 1
 57. 57. ÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛA BOÄÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛA BOÄ CHÖÙNG KHOAÙNCHÖÙNG KHOAÙN • N laø soá chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn • Aij laø heä soá töông quan giöõa chöùng khoaùn I vaø chöùng khoaùn j trong boä chöùng khoaùn • Wi, Wj laø tyû trong chöùng khoaùn I, j trong boä chöùng khoaùn. ∑∑= = = n i n j jijiijp WWA 1 1 δδδ
 58. 58. ÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛA BOÄÑOÄ LEÄCH CHUAÅN CUÛA BOÄ CHÖÙNG KHOAÙNCHÖÙNG KHOAÙN 232332313113 2 3 2 3 2 2 2 2212112 2 1 2 1 2 2 2 2 2212112 2 1 2 1 2 222 3 2 2 δδδδδδδδδδ δδδδδ WWAWWAWWWWAW n WWWAW n p p +++++= = ++= =
 59. 59. RUÛI RO CUÛA BOÄRUÛI RO CUÛA BOÄ CHÖÙNG KHOAÙNCHÖÙNG KHOAÙN • Soá chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn • Heä soá töông quan giöõa caùc chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn • Tyû troïng cuûa töøng chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn • Ruûi ro cuûa töøng chöùng khoaùn trong boä chöùng khoaùn.
 60. 60. VÍ DUÏVÍ DUÏ Tình huoáng Xaéc suaát Ka% Kb% Kab% 1 0,1 35 2 18,5 2 0,2 25 7 16 3 0,4 15 12 13,5 4 0,2 5 17 11 5 0,1 -5 22 8,5 HSHV 15 12 13,5 DLC 10,95 5,48 2,74 HSBT 0,73 0,46 0,2
 61. 61. KHI MOÄT BOÄ GOÀM 2 CKKHI MOÄT BOÄ GOÀM 2 CK 21 212,1 2 2 2 1 212,1 2 1 2 1 2 WW A A W −= −+ − = σσσσ σσσ Rendement Risque C A B
 62. 62. RUÛI RO CUÛA DANH MUÏC ÑAÀU TÖRUÛI RO CUÛA DANH MUÏC ÑAÀU TÖ 2. Tæ suaát sinh lôïi thöïc teá laø möùc lôïi töùc nhaø ñaàu tö ñaõ kieám ñöôïc trong quaù khöù, thöôøng khaùc bieät vôùi tæ suaát sinh lôïi kyø voïng, 3. Heä soá töông quan (Correlation Coefficient), r ño löôøng möùc ñoä töông quan giöõa 2 bieán. 4. Ruûi ro coù theå ña daïng hoaù (Diversifiable risk) – laø ruûi ro ñaëc thuø cuûa ck coù theå ñöôïc loaïi boû thoâng qua quaù trình ña daïng hoaù. 5. Ruûi ro thò tröôøng (Market risk) – laø ruûi ro coù tính heä thoáng vaø khoâng theå loaïi boû qua ña daïng hoaù (diversification). 6. Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (Capital Asset Pricing Model, CAPM) – Laø moâ hình xaùc ñònh tæ suaát sinh lôïi cuûa moät ck baát kyø seõ baèng laõi suaát danh nghóa khoâng ruûi ro coäng vôùi möùc buø ñaép cho ruûi ro cuûa ck ñoù. Ñoù laø möùc ruûi ro coøn laïi sau khi ña daïng hoaù. k kˆ
 63. 63. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA RUÛI RO VAØMOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA RUÛI RO VAØ LÔÏI NHUAÄNLÔÏI NHUAÄN • K = Tæ suaát sinh lôïi kyø voïng • ki = Tæ suaát sinh lôïi caàn thieát • krf = Laõi suaát danh nghóa khoâng ruûi ro, laõi suaát cuûa TP kho baïc. ∀ βi = Heä soá Beta cuûa ck thöù i, beta cuûa ck coù möùc ruûi ro trung bình laø βa = 1.0 • km = Tæ suaát sinh lôïi caàn thieát cuûa boä ck thò tröôøng vaø cuûa ck coù beta baèng 1.0. • RPm = (km – krf) = Möùc buø ñaép ruûi ro trung bình cuûa thò tröôøng vaø cuûa ck trung bình. • RPi = (km – krf) βi = Möùc buø ñaép ruûi ro cuûa chöùng khoaùn i. • Coâng thöùc SML: ki = krf + (km – krf) βi • SML(Security Market Line) laø ñöôøng bieåu dieãn moái quan heä giöõa heä soá beta vaø tæ suaát sinh lôïi caàn thieát cuûa moät ck rieâng leõ.
 64. 64. HEÄ SOÁ BETA (Beta Coefficient, ß) wi : Tæ troïng voán ñaàu tö cuûa ck thöù i chieám trong toång VD(T. βi : Heä soá Beta cuûa ck i. Ño löôøng möùc ñoä dao ñoäng cuûa thu nhaäp cuûa moät loaïi CK so vôùi söï dao ñoäng chung cuûa thò tröôøng. 2 m im i σ σ β = Heä soá beta cuûa danh muïc ñaàu tö ∑= = n i iip w 1 ββ σim : Hieäp phöông sai cuûa thu nhaäp ck thöù i vôùi thu nhaäp bình quaân cuûa boä ck thò tröôøng. σm 2 : Phöông sai cuûa boä ck thò tröôøng.
 65. 65. RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Tyû suất LN của DMĐT Hệ số tương quan Hệ số hồi quy } Rủi ro đặc thù }Rủi ro thị trường k =Σ w kp i i ^^ β = xσ σy r số cổ phiếu σM σp r = (k - k )(k - k )pyxi x yi i ^^ σ σx y Σ
 66. 66. • Hệ số β của chứng khoán, slope ^ kM βi kM kRF ki SML: k = k + ( k - k ) β i i RF M RF y=α+βx kM ^ ki ki o
 67. 67. RUÛI RO THÒ TRÖÔØNGRUÛI RO THÒ TRÖÔØNG • Ñöôøng thò tröôøng chöùng khoaùn • Ruûi ro thò tröôøng irfmrfi KKKK β)( −+= ∑= = n t ttp BWB 1
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×