QTTC- Nguyễn Quang Thu -C2 pttc-tstc-sv

462 views
381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QTTC- Nguyễn Quang Thu -C2 pttc-tstc-sv

 1. 1. huy động và phân bổ nguồn vốn như thế nào Có hợp lý hay không ử ụ ố ạ
 2. 2.
 3. 3. Ổ Ầ TÀI SẢN = NGUỒN
 4. 4. đ ợ
 5. 5. A. NÔÏ PHẢI TRẢ 1/ Nôï ngaén haïn Phieáu thanh toaùn Khoaûn phaûi traû Chi phítích luõy 2/ Nôï daøi haïn Traùi phieáu dài hạn coâng ty Vay daøi haïn ngaân haøng Hoaõn thanh toán thueáthu nhaäp Tài sản chờ xử lý B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU. 1/ Coåphaàn ö u ñaõi 2/ Coåphaàn thông thö ôøng 3/ Lôïi nhuaän giö õlaïi 4/ Vốn bổ sung TOÅNG NGUOÀN = (A)+(B) A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG 1/ Tieàn maët & ñaàu tö ngaén haïn 2/ Khoaûn phaûi thu 3/ Toàn kho 4/ Taøi saûn lö u ñoäng khaùc B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH & ÑTDH 1/ Tài sản cố định: TSCÑhö õu hình TSCÑvoâhình TSCÑthueâtaøi chính Khaáu hao TSCÑ(giaùtròhao moøn luõy keá) 2/ Các khoản ÑT taøi chính daøi haïn 3/ Chi phíXDCB dở dang 4/ Các khoản ký quỹ dài hạn khaùc TOÅNG TAØI SAÛN = (A) + (B) NÔÏ VAØ VOÁN CSH (NGUOÀN)TAØI SAÛN
 6. 6. 1. Khaùi nieäm. Baùo caùo thu nhaäp laø moät baùo caùo toång hôïp phaûn aùnh keát quaû hoaït ñoäng SX-KD trong naêm cuûa DN. Noù bao goàm doanh thu baùn haøng vaø caùc chi phí phaùt sinh cuûa coâng ty trong thôøi gian haïch toaùn. 2. Thaønh phaàn cuûa baùo caùo thu nhaäp. THU NHAÄP: Nguoàn thu döï tính hay thöïc teá cuûa DN töø SX – KD hay thöïc hieän caùc dòch vuï khaùc. CHI PHÍ: Caùc chi phí ñeå thöïc hieän SX saûn phaåm vaø chi phí baùn haøng. THU NHAÄP ROØNG: Phaàn cheânh leäch giöõa thu nhaäp vaø chi phí.
 7. 7. 2 Phương pháp tính thuế thu nhập DN theo Luật Thuế TN DN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 – Chương 2: Căn cứ để tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. Xác định thu nhập tính thuế: 1. TN tính thuế = TN chịu thuế - TN miễn thuế - Các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. 2. TN chịu thuế = DT – Chi phíđược trừ + Các khoản TN (kể cả TN nhận được từ nước ngoài) 3. TN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. 4. Doanh thu = toàn bộ số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng DV, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng.
 8. 8. Các khoản chi được trừ khi xác định TN chịu thuế: 1. DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SX- KD Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật Các khoản chi không được trừ khi xác định TN chịu thuế: 2. Các khoản chi không đáp ứng được các điều kiện quay định tại mục 1. Các khoản tiền phạt do vi phạm hành chính Khoản chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng. Trích KH TSCĐ không đúng quy định của luật pháp Các khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của luật pháp Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu.
 9. 9. 1. Muïc ñích: Cho bieát tình hình ngaân lö u trong quaùkhö ù nhö moät coâng cuïhoãtrôïcho vieäc: a) Dö ïtoaùn tình hình ngaân lö u trong tö ông lai b) Ñaùnh giaùkhaûnaêng taïo ra vaøsö ûduïng tieàn maët cuûa caáp quaûn trò. c) Xaùc ñònh khaûnaêng chi traûcuûa moät coâng ty ñoái vôùi tieàn laõi, coåtö ùc cuõng nhö caùc khoaûn nôïñaùo haïn.
 10. 10. 2. Khaùi nieäm: Baùo caùo ngaân löu laø baùo caùo toùm taét doøng tieàn (thu chi tieàn maët) cuûa moät toå chöùc trong moät giai ñoaïn xaùc ñònh. ° Baùo caùo ngaân löu giaûi thích: xuaát sö ùcuûa lö ôïng tieàn maët tieàn maët ñö ôïc chi vaøo nhö õng khoaûn muïc naøo.
 11. 11. 3. Thaønh phaàn cuûa baùo caùo ngaân löu. a) Ngaân löu töø hoaït ñoäng saûn xuaát- kinh doanh: Ngaân löu vaøo (Cash inflow) bao goàm: Caùc khoaûn thu tö økhaùch haøng Lôïi tö ùc vaøcoåtö ùc thu ñö ôïc Caùc khoaûn thu khaùc Ngaân löu ra (Cash outflow) bao goàm: Tieàn maët traûcho nhaøcung caáp Traûtieàn thuølao lao ñoäng Traûlaõi vaøthueá Caùc khoaûn chi khaùc
 12. 12. b) Ngaân löu töø hoaït ñoäng ñaàu tö: Ngaân löu vaøo goàm: baùn caùc loaïi taøi saûn, nhaømaùy vaøtrang thieát bò. baùn caùc loaïi chö ùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn. thu hoài voán cho vay Ngaân löu ra bao goàm: mua saém taøi saûn, nhaømaùy vaøtrang thieát bò. mua caùc loaïi chö ùng khoaùn daøi haïn cho vay voán
 13. 13. c) Ngaân löu töø hoaït ñoäng taøi trôï Ngaân löu vaøo bao goàm: ° vay tieàn tö øcaùc chuûnôï ° phaùt haønh coåphieáu vaøtraùi phieáu Ngaân löu ra : ° traûcaùc khoaûn vay tôùi haïn ° mua laïi coåphieáu ° traûcoåtö ùc cho coåñoâng
 14. 14. 340Ngaân löu töø taøi trôï Laõi traûcho caùc nhaøñaàu tö vaøo DN5/ Tieàn traûnôïvay vaølaõi vay3/ Thu tö ølaõi tieàn gö ûi2/ 340Tieàn thu tö øñi vay1/ NGAÂN LÖU TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI TRÔÏIII. -715Ngaân löu töø hoaït ñoäng ñaàu tö -715Tieàn mua TSCÑ4/ 0Tieàn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vòkhaùc3/ 0Thu tö øbaùn TSCÑ2/ 0Tieàn thu hoài caùc khoaûn ÑT vaøo dôn vòkhaùc1/ NGAÂN LÖU TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑTII. 175Ngaân löu töø HÑSX - KD 0Caùc khoaûn chi khaùc8/ -126Tieàn traûcaùc khoaûn phaûi tra'7/ -225Tieàn noäp thueá6/ -1003Tieàn ñaõtraûcho CNV5/ -483Tieàn ñaõtraûcho ngö ôøi baùn4/ 0Thu khaùc3/ 7Tieàn thu tö øcaùc khoaûn nôïphaûi thu2/ 2005Tieàn thu tö øbaùn haøng1/ NGAÂN LÖU TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SX-KDI Giá trịKHOAÛN MUÏC TÍNHSTT Bảng: Báo cáo ngân lưu của công ty Ánh Dương Ngày 31/12/2008 ĐVT: Tr.ĐVN NLR=175+(- 715)+340=-200 Báo cáo thay đổi tình hình tài chính trong kỳ: TM0= 236 TM1= 36 TM=-200
 15. 15. 1. Muïc ñích cuûa phaân tích caùc baùo caùo taøi chính Caùc nhaøphaân tích khaûo saùt caùc moái lieân heägiö õa caùc khoaûn muïc khaùc nhau trong caùc baùo caùo taøi chính dö ôùi hình thö ùc caùc tyûsoátaøi chính Caâu hoûi ñaët ra khi phaân tích caùc baùo caùo taøi chính: Ta ñang tìm kieám ñieàu gì ? Phaân tích caùc baùo caùo taøi chính cho ta thaáy ñö ôïc: Khaû naêng sinh lôøi Möùc ruûi ro kyø voïng của moãi loaïi hình ñaàu tö cuûa doanh nghieäp
 16. 16. 2. Khaùi nieäm tyû soá taøi chính: Tyûsoátaøi chính laøgiaùtròbieåu hieän moái quan heägiö õa hai hay nhieàu soálieäu taøi chính vôùi nhau. Thí duï: CR = TSLÑ/NNH 3. Phöông phaùp phaân tích TSTC: a) So saùnh caùc TSTC cuûa naêm phaân tích vôùi caùc tyûsoácuûa caùc naêm trö ôùc ñoù. b) So saùnh vôùi caùc TSTC cuûa caùc DN cuøng ngaønh (cuøng quy moâ) c) So saùnh caùc TSTC vôùi trung bình ngaønh (TBN)
 17. 17. 4. Caùc nhoùm tyû soá taøi chính: A. Nhoùm tyû soá ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôøi bao goàm: Lôïi nhuaän bieân teá Suaát sinh lôïi treân voán ñaàu tö (suaát hoaøn voán ñaàu tö ) - ROI. Suaát sinh lôøi treân toång voán (suaát hoaøn voán taøi saûn) – ROA Suaát sinh lôøi treân voán coåphaàn thö ôøng (suaát hoaøn voán coå phaàn thö ôøng) – ROE Kyøthu tieàn bình quaân Soávoøng quay toàn kho Soávoøng quay toaøn boävoán
 18. 18. B. Nhoùm tyû soá ñaùnh giaù ruûi ro Vieäc ñaùnh giaùruûi ro chuûyeáu dö ïa treân khaûnaêng thanh khoaûn cuûa coâng ty . Caâu hoûi ñaët ra tieáp theo: Coâng ty coù ñuû tieàn maët ñeå thanh toaùn khoaûn nôï ñaùo haïn vaøo ngaøy mai khoâng? Coâng ty coù ñuû tieàn maët ñeå thanh toaùn khoaûn nôï ñaùo haïn sau 6 thaùng nöõa? a. Tyûsoáthanh toaùn nôïngaén haïn b. Tyûsoáthanh toaùn nhanh c. Caùc tyûsoáveàquaûn lyùnôï: D/A vaøT.I.E
 19. 19. ROE : Ño löôøng hieäu quaû söû duïng voán CPT cuûa coâng ty, töùc noù ño löôøng thu nhaäp / 1$ VCPT ñöôïc ñöa vaøo kinh doanh, hay möùc hoaøn voán ñaàu tö cho chuû sôû höõu. ROE = Laõi roøng / Voán CPT ROEAD-08 = 77.32/691 = 11.19% BA THAØNH PHAÀN XAÙC ÑÒNH ROE. ROE = (LR/DT)*(DT/TTS)*(TTS/VCPT) ROE = LN bieân * Hieäu suaát cuûa TTS * Ñoøn caân taøi chính 77.32/691 = (77.32/2078.15)*(2078.15/1240)*(1240/691) 11.19% = 3.72% * 1.68 * 1.79
 20. 20. Lôïi nhuaän bieân (coøn goïi laø suaát doanh thu) ño löôøng löôïng laõi roøng coù ñöôïc treân 1ñoàng DT thu ñöôïc Tyûsoánaøy ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi caùc nhaøQTSX vì noùphaûn aùnh chieán löôïc giaù cuûa moät coâng ty vaønoùcho pheùp kieåm soaùt caùc chi phísaûn xuaát. Coâng thöùc tính lôïi nhuaän bieân teá: LNM = Laõi roøng /Doanh Thu Lôïi nhuaän bieân cuûa coâng ty AÙnh Döông naêm 2008: (77.32/2078.15) = 3.72%
 21. 21. ROA: Ño löôøng hieäu quaû söû duïng vaø quaûn lyù nguoàn taøi saûn cuûa moät coâng ty. ROA ño lö ôøng suaát sinh lôøi cuûa voán chủ sở hữu vaøcuûa nhaø ñaàu tö . Coøn ROE chỉ ño lö ôøng suaát sinh lôøi cuûa voán chủ sở hữu.
 22. 22. Hieäu suaát taøi saûn: Ño löôøng doanh thu thu ñöôïc treân 1$ voán taøi saûn boû vaøo SX-KD. Thí duï: HSTS = 0.94 coùnghóa trong 1ñoàng taøi saûn ñö ôïc ñö a vaøo ñaàu tö , coâng ty thu ñö ôïc 94 cents doanh thu. . Caùc tyû soá taøi chính coù lieân quan ñeán hieäu suaát taøi saûn: Voøng Quay Toàn Kho, KyøThu Tieàn Bình Quaân, Kyøthanh toaùn bình Quaân, Hoaøn voán Taøi Saûn CoáÑònh.
 23. 23. . Voøng quay toàn kho ño löôøng möùc luaân chuyeån taøi saûn haøng hoaù (döôùi hình thöùc toàn kho- döï tröõ) trong moät naêm cuûa coâng ty. Coâng thöùc tính voøng quay toàn kho: VTK = Giaù voán haøng baùn / (Giaù trò toàn kho bình quaân) Voøng quay toàn kho cuûa coâng ty AÙnh Dö ông naêm 2008: VTK = 1667.91/44 = 37.9 voøng/naêm TTK = 365/37.9=10ng VTK = 37.9 voøng, coù nghóa toàn kho cuûa doanh nghieäp quay ñöôïc trung bình 37.9 v/naêm, noùi moät caùch khaùc, haøng hoaù ñaõ naèm trong kho khoaûng 10 ngaøy tröôùc khi ñöôïc baùn ra.
 24. 24. DSO = Ño löôøng thôøi gian trung bình thu tieàn töø khaùch haøng mua TD. Coâng thöùc tính kyø thu tieàn bình quân (DSO): DSO= (KPThu*365)/DT DSO = (200*365)/2078.15= 35 ngaøy
 25. 25. Kyø thanh toaùn bình quaân = Ño löôøng thôøi gian trung bình thanh toaùn tieàn cuûa coâng ty ñoái vôùi haøng mua tín duïng. Ñaây laø tyû soá kieåm soaùt nôï cuûa coâng ty. Coâng thöùc tính kyø thanh toaùn bình quaân: PP = (KPTraû*365)/CPSX haøng hoùa PP = (62*365)/1667.91 = 14.5 ngaøy Thanh toaùn tieàn mua haøng bình quaân cuûa AÙnh Döông laø 14.5 ngaøy.
 26. 26. HS-TSCÑ = Ño löôøng löôïng doanh thu thu ñöôïc treân 1 ñoàng TSCÑ ñöôïc ñöa vaøo SX-KD. HTSCÑ= 2078/880 = 2.4 laàn/naêm
 27. 27. Caùc coâng ty coùñoøn baâûy taøi chính, lôïi duïng voán coåñoâng - tö ùc duøng voán chuûsôûhö õu laøm cô sôûvay mö ôïn (theáchaáp) vôùi mong muoán kieám ñö ôïc lôïi nhuaän vö ôït troäi. Tyûsoáñoøn baåy taøi chính được tính bằng tỷ số giữa suất sinh lợi của vốn CSH và suất sinh lời của tổng vốn. Tyûsoáñoøn baåy taøi chính caøng lôùn ROE caøng lôùn vaøruûi ro cuõng taêng theo Coâng thöùc tính: Chæ soá ñoøn baâûy taøi chính= ROE/ROA = TTS/ VCPT
 28. 28. Ắ 1.1 Tyû soá khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi (CR – Curent ratio). TyûsoáCR cho bieát khaûnaêng thanh toaùn nôïngaén haïn cuûa coâng ty khi ñeán haïn phaûi traû, CR 2/1 khaûnaêng thanh toaùn toát Coâng thöùc tính: CR = TSLÑ/ NNH CR= 360/209 =1.7 laàn Tyû soá thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa AÙnh Döông naêm 2008 laø 1.7 laàn. Coù nghóa, neáu nôï ngaén haïn ñaùo haïn cuøng moät luùc thì TSLÑ cuûa AD chæ coù theå thanh toaùn 1.7 laàn nôï ngaén haïn cuûa coâng ty maø thoâi ( khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn thaáp ).
 29. 29. QR : ño löôøng khaû naêng thanh toaùn nhanh nôï ngaén haïn (NNH) baèng TSLÑ thanh khoaûn cao. QR 1/1 Khaûnaêng thanh toaùn toát QR = (360-44)/209 = 1.5 laàn Khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa AD chæ coù 1.5 laàn hay AD chæ coù theå ñaûm baûo thanh toaùn cho 1 ñoàng nôï ngaén haïn baèng 1.5 ñoàng TSLÑ thanh khoaûn cao. NNH KPTTM NNH TKTSLD QR 1.2 Tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh (QR – Quick ratio)
 30. 30. 1.3 Tyû soá ngaân löu töø hoaït ñoäng SX-KD so vôùi nôï ngaén haïn. YÙ nghóa: Ño löôøng khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn baèng ngaân löu töø hoaït ñoäng SX-KD cuûa coâng ty. Coâng thöùc tính: Tyû soá = (Ngaân löu töø HÑ SX-KD)/ NNH Tyû soá = 175/209 = 0.83 Naêm 2008, AD chæ coù theå ñaûm baûo thanh toaùn 1ñoàng NNH baèng 0.83 ñoàng thu nhaäp töø hoaït ñoäng SX-KD. Tyû soá thanh toaùn tieàn maët: Tyû soá = 36/209 = 0,17 (Naêm 2008, AD chæ coù theå ñaûm baûo thanh toaùn 1 ñoàng NNH baèng 0.17 ñoàng tieàn maët).
 31. 31. Ruûi ro khaû naêng thanh toaùn daøi haïn bao goàm: Ñaùnh giaùkhaûnaêng chi traûlaõi vay vaøvoán goác cuûa caùc khoaûn nôïdaøi haïn ñaùo haïn Neáu coâng ty khoâng thanh toaùn ñuùng haïn, coùnghóa noùmaát khaûnaêng thanh toaùn, do ñoùcoâng ty phaûi taùi caáu truùc laïi cô caáu voán hoaëc thanh lyùnôï Caùc tyû soá veà nôï: a) Tyû soá nôï daøi haïn b) Tyû soá nôï treân voán c) Ñoøn caân nôï
 32. 32. Ño löôøng tyû leä nôï daøi haïn trong trong toång nguoàn voán daøi haïn cuûa coâng ty. Tyûleâïnaøy ñaùnh giaùmö ùc ruûi ro cuûa nôïdaøi haïn trong cô caáu voán cuûa moät DN. Coâng thöùc tính: Tyû soá NDH= NDH/ (NDH + VCP) Tyû soá = 340/(340+691 )=32.97% Tyû soá Nôï Daøi Haïn cuûa AÙnh Döông naêm 2008 laø 32.97% trong toång voán daøi haïn.
 33. 33. 2.2 Tyû soá tổng nôï treân toång voán. Ño löôøng tyû leä toång nôï (döôùi moïi hình thöùc coù hay khoâng traû laõi) trong toång voán cuûa coâng ty. Tyûleâïnaøy ñaùnh giaùmö ùc ruûi ro cuûa coâng ty trong thanh toaùn nôï. Coâng thöùc tính: Tyû soá nôï= Toång Nôï/Toång voán Tyû soá Nôï = 549/1240= 44.27% Naêm 2008, nôï döôùi moïi hình thöùc (coù traû laõi hay khoâng) chieám 44.27% trong cô caáu voán cuûa AÙnh Döông.
 34. 34. 2.3 Ñoøn caân nôï. Ñoøn caân nôï: Ño löôøng tyû leä toång nôï so vôùi toång voán coå phaàn thöôøng cuûa coâng ty. Tyûleâïnaøy ñaùnh giaùhieäu quaû cuûa voán coåphaàn thö ôøng trong theáchaáp vay nôï. QÑ27/2007/QÑ_BTC, ñieàu 27, quy ñònh veàan toaøn voán cuûa caùc DN, tyûleâD/E≤ 6. Coâng thöùc tính: Tyû soá ñoøn caân nôï= Toång Nôï/ToångVoán Coå Phaàn Thöôøng Tyû soá ñoøn caân nôï = 549/691= 0.79 Ñoøn caân nôï cuûa AÙnh Döông naêm 2008 laø 0.79 coù nghóa laø cöù 1 ñoàng voán coå phaàn thöôøng theá chaáp coâng ty vay ñöôïc 0.79 ñoàng.
 35. 35. 3. Soá laàn thanh toaùn laõi vay töø thu nhaäp YÙ nghóa: TyûsoáT.I.E cho chuùng ta thaáy khaûnaêng thanh toaùn laõi vay tö øthu nhaäp. Noùcoøn ño lö ôøng ruûi ro maát khaû naêng thanh toaùn nôïdaøi haïn TIE { 5 – 6 } laàn Khaûnaêng thanh toaùn maïnh TIE [ 3 – 4} laàn Khaûnaêng thanh toaùn bình thö ôøng TIE < 3 laàn Khaûnaêng thanh toaùn yeáu Coâng thöùc tính: TIE = Thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi / Laõi vay phaûi traû TIE = 139.2/25.5 = 5.4 laàn Khaû naêng thanh toaùn laõi vay töø thu nhaäp cuûa AÙnh Döông naêm 2008 laø 5.4 laàn (toát).
 36. 36. 1. Tyû soá P/E. TyûsoáP/E cho nhaøñaàu tö bieát mình phaûi maát bao laâu môùi coùtheåthu laïi voán ñaàu tö ban ñaàu tö ølôïi nhuaän cuûa coâng ty ( Cho raèng lôïi nhuaän = khoâng ñoåi qua caùc naêm) TyûsoáP/E coùtheåñö ôïc dieãn ñaït baèng moät caùch khaùc, ñoùlaø chi phíphaûi traûñeåcoùñö ôïc moät ñoàng lôïi nhuaän. Neáu laáy nghòch ñaûo cuûa P/E (tö ùc 1/(P/E) = E/P) nhaøñaàu tö coùtheåxaùc ñònh ñö ôïc suaát sinh lôøi tö ông ñoái treân voán ñaàu tö .Thíduï: thongtin16-3-09.xls Coâng thöùc tính: P/E = Thò giaù coå phieáu/ Thu nhaäp treân moät coå phieáu = P0 / EPS
 37. 37. 2. Tỷ số suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI). ROI Ño löôøng möùc hoaøn voán ñaàu tö hay suaát sinh lôïi treân voán ñaàu tö cuûa coâng ty. Coâng thöùc tính ROI: %. ).(*. %)(* int 368 691340101 32012139 1 ROI ED TEBIT ROI erest Naêm 2008, AÙnh Döông coù suaát sinh lôøi treân voán ñaàu tö laø 8.36%
 38. 38. Tỷ số P/B đo lö ôøng thògiaùcoåphieáu (Price) treân thö giaùcoå phieáu (Book Value). Thògiaùcoåphieáu = laøgiaùtròthòtrö ôøng cuûa coåphieáu, giaùñö ôïc mua – baùn treân thòtrö ôøng chö ùng khoaùn. Thö giaùcoåphieáu = giaùtròsoåsaùch (giaùtròkeátoaùn) cuûa coåphieáu.

×