TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV        ...
40  Lường Văn       Thảo     82     74       78  Khá41  Lường Thị       Thu     72  ...
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúcA      Ghi chú
ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     PHÒNG CÔNG TÁC HSSV      ...
40  Lường Văn        Thảo        79        79   Khá41  Lường Thị         Thu     ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
ngày  tháng năm 2010 XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
40 Lò Văn       Thuận A      78    80        80  Tốt41 Lò Văn       Thuận B      78 ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcB      Ghi chú
ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
40  Lò Văn       Thuận A     70            70  Khá41  Lò Văn       Thuận B     74  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
42  Nguyễn Thị      Nhường     77    80     78.5   Khá43  Lương Thị      Nhung     71  ...
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúc4C      Ghi chú
ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV        ...
42  Nguyễn Thị      Nhường     77    80     78.5   Khá43  Lương Thị      Nhung     71  ...
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúcC      Ghi chú
ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Ngà Thị        Quỳnh     79    95     87     Tốt42  Đặng Thái        Sơn     90 ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcD      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV        ...
41  Đỗ Trường        Sơn     80          80    Tốt42  Nông Quốc        Soái    80  ...
http://192.168.1.243/
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcD      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV      ...
41  Lò Văn        Thịnh     78            78   Khá42  Lò Thị Hương     Thơm      90  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV        ...
41  Lammone Sayaseng          80            80   Tốt42  Bounsavath Chanthisak        80  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Sùng A        Tằng      80          80    Tốt42  Điêu Chính      Tem      80  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Trần Xuân      Thiện     80          80    Tốt42  Cà Thị        Thoản     80  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Bùi Quang      Thanh     71            71   Khá42  Đoàn Thị       Thảo      81  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2011G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Lê Thị Phương    Trang     80          80    Tốt42  Trần Minh      Trang     80  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHÒNG CÔNG TÁC HSSV       ...
41  Lường Thị      Thuý      80          80    Tốt42  Nguyễn Thị      Thuý      80  ...
HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc      Ghi chú
gày  tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng  BSCKI. Cà Văn Diện
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011

540 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kết quả điểm rèn luyện HSSV năm học 2010 - 2011

 1. 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I, II - NĂM HỌC 2009 - 2010, LỚP Y SỸ 54A Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng 1 Nguyễn Thị An 82 80 81 Tốt 2 Vi Phương Anh 84 90 87 Tốt 3 Lò Văn Bình 80 78 79 Khá 4 Lường Văn Bắc 84 82 83 Tốt 5 Lò Thị Cương 81.5 90 85.75 Tốt 6 Lò Văn Cương 82 80 81 Tốt 7 Lò Đức Cường 80 78 79 Khá 8 Mùa A Chang 80 88 84 Tốt 9 Tòng Văn Chiến 84 86 85 Tốt10 Cháng A Chỉnh 80 84 82 Tốt11 Lò Văn Chung 82 67 74.5 Khá12 Vừ Thị Dì 82 82 82 Tốt13 Vàng Thị Dùa 55.5 80 67.75 TB Khá14 Lò Thị Dung 82 90 86 Tốt15 Quàng Văn Dung 82 80 81 Tốt16 Chá Thị Đớ 80 82 81 Tốt17 Vừ A Hồ 82 80 81 Tốt18 Quàng Văn Hồng 77.5 80 78.75 Khá19 Lò Thị Hiên 84 86 85 Tốt20 Hà Văn Hiền 80 57 68.5 TB Khá21 Vì Thị Hương 82 84 83 Tốt22 Hà Văn Hưng 80 80 80 Tốt23 Dương Thị Hoàn 84 78 81 Tốt24 Lò Thị Kiên 78 86 82 Tốt25 Lò Văn Lâm 82 57 69.5 TB Khá26 Cà Thị Lan 62 74 68 TB Khá27 Lường Thị Liên 68 80 74 Khá28 Lò Thị Liến 82 84 83 Tốt29 Khoàng Văn Liễu 82 90 86 Tốt30 Lò Thị Lún 79.5 84 81.75 Tốt31 Phạm Bá Long 68.5 80 74.25 Khá32 Lò Thị Vui Mơ 82 86 84 Tốt33 Lường Thị Minh 76 90 83 Tốt34 Lò Hoàng Minh 78 57 67.5 TB Khá35 Tòng Thị Ngân 78 72 75 Khá36 Quàng Văn Nhu 80 78 79 Khá37 Tòng Văn Niến 80 57 68.5 TB Khá38 Mùa Thị Sùng 86 70 78 Khá39 Nông Quốc Thái 78 86 82 Tốt
 2. 2. 40 Lường Văn Thảo 82 74 78 Khá41 Lường Thị Thu 72 84 78 Khá42 Lò Thị Thuân 84 80 82 Tốt43 Quàng Văn Trái 80 80 80 Tốt44 Lương T. Quỳnh Trang 72 71 71.5 Khá45 Mào Thị Tịnh 84 84 84 Tốt46 Ly A Vừ 80 84 82 Tốt47 Lò Thị Xim 84 90 87 Tốt48 Đao Thị Xum 84 84 84 Tốt 8149 Thạo Sổm Chăn Lao Lao Dang 82 80 Tốt50 Nang Mi Nạ Sỏn 82 82 82 Tốt51 Nang Sỉ Phon Sụ Ly Hương 82 80 81 Tốt52 Thạo Bun My Hơ 82 80 81 Tốt Nang Căn Cha Na Vo La Vông 8253 Xa 82 82 Tốt54 Nang Khăm Bay Chăn Mạ La 82 80 81 Tốt55 Nang Lả Hơ Xôn 82 82 82 Tốt56 Thạo Khăm Phu Phết Thạ Xin 75 80 77.5 Khá57 Nang Căm Ma Ny Von 82 70 76 Khá Nang Xúc Xạ Khon Khun Thạ 8358 Vông 84 82 Tốt59 Nang Pi Dạ Nút Vi Xay 82 82 82 Tốt60 Thạo Po Hơ Văn Xinh 82 80 81 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 40 học sinh Chiếm 67% Loại Khá: 14 học sinh Chiếm 23% Loại TB Khá: 06 học sinh Chiếm 10% Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 3. 3. CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúcA Ghi chú
 4. 4. ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 5. 5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ III - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 54A Năm thứ II Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ III Kỳ IV Hội đồng 1 Nguyễn Thị An 81 81 Tốt2 Vi Phương Anh 91 91 Xuất sắc3 Lò Văn Bình 71 71 Khá 4 Lường Văn Bắc 83 83 Tốt5 Lò Thị Cương 91 91 Xuất sắc6 Lò Văn Cương 83 83 Tốt 7 Lò Đức Cường 72 72 Khá8 Mùa A Chang 82 82 Tốt9 Tòng Văn Chiến 74 74 Khá10 Cháng A Chỉnh 72 72 Khá11 Lò Văn Chung 72 72 Khá12 Vừ Thị Dì 83 83 Tốt13 Vàng Thị Dùa 81 81 Tốt14 Lò Thị Dung 91 91 Xuất sắc15 Quàng Văn Dung 72 72 Khá16 Chá Thị Đớ 80 80 Tốt17 Vừ A Hồ 71 71 Khá18 Quàng Văn Hồng 74 74 Khá19 Lò Thị Hiên 81 81 Tốt20 Hà Văn Hiền 66 66 TB Khá21 Vì Thị Hương 82 82 Tốt22 Hà Văn Hưng 84 84 Tốt23 Dương Thị Hoàn 76 76 Khá24 Lò Thị Kiên 76 76 Khá25 Lò Văn Lâm 74 74 Khá26 Cà Thị Lan 81 81 Tốt27 Lường Thị Liên 81 81 Tốt28 Lò Thị Liến 81 81 Tốt29 Khoàng Văn Liễu 83 83 Tốt30 Lò Thị Lún 82 82 Tốt31 Phạm Bá Long 68 68 TB Khá32 Lò Thị Vui Mơ 66 66 TB Khá33 Lường Thị Minh 91 91 Xuất sắc34 Lò Hoàng Minh 74 74 Khá35 Tòng Thị Ngân 81 81 Tốt36 Quàng Văn Nhu 71 71 Khá37 Tòng Văn Niến 71 71 Khá38 Mùa Thị Sùng 81 81 Tốt39 Nông Quốc Thái 73 73 Khá
 6. 6. 40 Lường Văn Thảo 79 79 Khá41 Lường Thị Thu 75 75 Khá42 Lò Thị Thuân 84 84 Tốt43 Quàng Văn Trái 73 73 Khá44 Lương T. Quỳnh Trang 81 81 Tốt45 Mào Thị Tịnh 81 81 Tốt46 Ly A Vừ 82 82 Tốt47 Lò Thị Xim 91 91 Xuất sắc48 Đao Thị Xum 84 84 Tốt49 Thạo Sổm Chăn Lao Dang 74 74 Khá50 Nang Mi Nạ Sỏn 81 81 Tốt51 Nang Sỉ Phon Sụ Ly Hương 74 74 Khá52 Thạo Bun My Hơ 82 82 Tốt53 Nang Căn Cha Na Vo La Vông Xa 81 81 Tốt54 Nang Khăm Bay Chăn Mạ La 73 73 Khá55 Nang Lả Hơ Xôn 81 81 Tốt56 Thạo Khăm Phu Phết Thạ Xin 71 71 Khá57 Nang Căm Ma Ny Von 75 75 Khá58 Nang Xúc Xạ Khon Khun Thạ Vông 81 81 Tốt59 Nang Pi Dạ Nút Vi Xay 81 81 Tốt60 Thạo Po Hơ Văn Xinh 75 75 Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Tốt: 29 học sinh Chiếm 48% Loại Khá: 23 học sinh Chiếm 38% Loại TB Khá: 03 học sinh Chiếm 5% Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 7. 7. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 8. 8. ngày tháng năm 2010 XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 9. 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I, II - NĂM HỌC 2009 - 2010, LỚP Y SỸ 54B Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng 1 Đèo Thị Bích 79 80 79.5 Khá2 Lò Văn Chinh 83 86 84.5 Tốt3 Lò Văn Chiến 81 82 81.5 Tốt 4 Cà Thị Dương 78 80 79 Khá5 Lường Thị Den 78 80 79 Khá6 Lường Văn Dinh 78 80 79 Khá 7 Giàng Thị Gầu 78 82 80 Tốt8 Cà Văn Đức 79 80 79.5 Khá9 Nguyễn Thị Hương 77 82 79.5 Khá10 Ngô Thị Thu Hà 77 80 78.5 Khá11 Trần Thị Thu Hoài 78 80 79 Khá12 Vi Thị Hoài 78 82 80 Tốt13 Lò Văn Hoàng 78 80 79 Khá14 Lò Thị Lương 79 82 80.5 Tốt15 Mai Thị Mỹ Lai 78 82 80 Tốt16 Lường Thị Lan 78 83 80.5 Tốt17 Nguyễn Thị Linh 79 88 83.5 Tốt18 Lù Thị Loan 80 83 81.5 Tốt19 Lò Văn Mẹo 78 80 79 Khá20 Quàng Thị Kim Ngân 80 82 81 Tốt21 Lường Thanh Nghị 78 84 81 Tốt22 Trần Thị Nhâm 82 82 82 Tốt23 Tòng Thị Oanh 80 82 81 Tốt24 Vì Thị Pọm 83 82 82.5 Tốt25 Lò Văn Phượng 78 80 79 Khá26 Lò Văn Phong 78 80 79 Khá27 Quàng Văn Quản 79 80 79.5 Khá28 Nguyễn Văn Quý 78 82 80 Tốt29 Vừ A Sình 78 82 80 Tốt30 Tòng Thị Soi 78 82 80 Tốt31 Lò Văn Tình 80 80 80 Tốt32 Lò Thanh Tâm 78 80 79 Khá33 Lò Y Tầm 78 82 80 Tốt34 Quàng Thị Thìn 77 82 79.5 Khá35 Lò Thị Thơm 78 80 79 Khá36 Cà Thị Thơm 80 80 80 Tốt37 Cà Văn Thành 80 81 80.5 Tốt38 Lò Văn Thi 79 82 80.5 Tốt39 Lò Thị Thu 78 83 79 Khá
 10. 10. 40 Lò Văn Thuận A 78 80 80 Tốt41 Lò Văn Thuận B 78 82 79 Khá42 Lù Văn Thích 81 80 81.5 Tốt43 Hạ A Tủa 81.5 82 81.75 Tốt44 Lò Văn Xương 78 82 80 Tốt45 Lỳ Ly Xuân 78 82 79 Khá46 Xôm Xạ Nít Kẹo Pa Sợt 78 80 79 Khá47 Nang On Kẹo Khin Mạ Ny 78 80 79 Khá48 Nang Mê Phon Hặc 78 80 79 Khá49 Nang Căm Xinh Ma Ny Von 78 80 79 Khá Nang Pheng Nhay Khẳn Tha 7950 Vông 78 80 Khá 7951 Nang Thong Khan Phim Xụ Ta 78 80 Khá52 Nang Vèn Păn Nha Lo 78 80 80 Tốt53 Nang Nực Phông Mạ Chay 78 82 79 Khá54 Nang Chít Lặt Đà Xụ Li Đết 78 80 79.5 Khá55 Nang Phon Khăm Ùn My Xay 82 81 81 Tốt56 Thạo Khăm Kẹo Vi La Xay 80 80 80 Tốt 7957 Nang Chăn Thi Pheng Xả Khon 78 80 Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 29 học sinh Chiếm 51% Loại Khá: 28 học sinh Chiếm 49% Loại TB Khá: 00 học sinh Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 11. 11. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcB Ghi chú
 12. 12. ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 13. 13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ III - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 54B Năm thứ II Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ III Kỳ IV Hội đồng 1 Đèo Thị Bích 73 73 Khá2 Lò Văn Chinh 92.5 92.5 Xuất sắc3 Lò Văn Chiến 72 72 Khá 4 Cà Thị Dương 75 75 Khá5 Lường Thị Den 69 69 TB Khá6 Lường Văn Dinh 72 72 Khá 7 Giàng Thị Gầu 73 73 Khá8 Cà Văn Đức 72 72 Khá9 Nguyễn Thị Hương 75 75 Khá10 Ngô Thị Thu Hà 24 24 Kém11 Trần Thị Thu Hoài 74 74 Khá12 Vi Thị Hoài 81 81 Tốt13 Lò Văn Hoàng 74 74 Khá14 Lò Thị Lương 75 75 Khá15 Mai Thị Mỹ Lai 69 69 TB Khá16 Lường Thị Lan 73 73 Khá17 Nguyễn Thị Linh 57 57 TB18 Lù Thị Loan 73 73 Khá19 Lò Văn Mẹo 51 51 TB20 Quàng Thị Kim Ngân 75 75 Khá21 Lường Thanh Nghị 61 61 TB Khá22 Trần Thị Nhâm 83 83 Tốt23 Tòng Thị Oanh 73 73 Khá24 Vì Thị Pọm 71 71 Khá25 Lò Văn Phượng 51 51 TB26 Lò Văn Phong 63 63 TB Khá27 Quàng Văn Quản 75 75 Khá28 Nguyễn Văn Quý 73 73 Khá29 Vừ A Sình 73 73 Khá30 Tòng Thị Soi 73 73 Khá31 Lò Văn Tình 81 81 Tốt32 Lò Thanh Tâm 67 67 TB Khá33 Lò Y Tầm 73 73 Khá34 Quàng Thị Thìn 74 74 Khá35 Lò Thị Thơm 67 67 TB Khá36 Cà Thị Thơm 73 73 Khá37 Cà Văn Thành 73 73 Khá38 Lò Văn Thi 75 75 Khá39 Lò Thị Thu 75 75 Khá
 14. 14. 40 Lò Văn Thuận A 70 70 Khá41 Lò Văn Thuận B 74 74 Khá42 Lù Văn Thích 74 74 Khá43 Lò Văn Trưởng 53 53 TB44 Hạ A Tủa 73 73 Khá45 Lò Văn Xương 71 71 Khá46 Lỳ Ly Xuân 75 75 Khá47 Xôm Xạ Nít Kẹo Pa Sợt 72.5 72.5 Khá48 Thạo Khăm Kẹo Vi La Xay 71 71 Khá49 Nang Vèn Păn Nha Lo 72.5 72.5 Khá50 Nang Thong Khan Phim Xụ Ta 72.5 72.5 Khá Nang Pheng Nhay Khẳn Tha51 Vông 71 71 Khá52 Nang Phon Khăm Ùn My Xay 73.5 73.5 Khá53 Nang Chít Lặt Đà Xụ Li Đết 71 71 Khá54 Nang Chăn Thi Pheng Xả Khon 71 71 Khá55 Nang Nực Phông Mạ Chay 72.5 72.5 Khá56 Nang Mê Phon Hặc 72.5 72.5 Khá57 Nang Căm Xinh Ma Ny Von 71 71 Khá58 Nang On Kẹo Khin Mạ Ny 71 71 Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Tốt: 03 học sinh Chiếm 5% Loại Khá: 43 học sinh Chiếm 74% Loại TB Khá: 06 học sinh Chiếm 10% Loại Trung bình: 04 học sinh Chiếm 7% Loại Yếu: 01 học sinh Chiếm 2% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 15. 15. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 16. 16. ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 17. 17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I, II - NĂM HỌC 2009 - 2010, LỚP Y SỸ 54C Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng 1 Quàng Văn Anh 72 66 69 TB Khá 2 Lò Ngọc Bằng 72 78 75 Khá 3 Lù Thị Bình 77 82 79.5 Khá 4 Nguyễn Thanh Bình 84 80 82 Tốt 5 Nguyễn Cao Cường 79 60 69.5 TB Khá 6 Lường Ngọc Chức 70 75 72.5 Khá 7 Phạm Thuý Dân 78 82 80 Tốt 8 Trần Văn Dũng 74 80 77 Khá 9 Lò Văn Dũng 73 70 71.5 Khá10 Vi Anh Dũng 89 84 86.5 Tốt11 Lù Văn Đồng 70 70 70 Khá12 Nguyễn Viết Điệp 79 78 78.5 Khá13 Nguyễn Duy Đức 75 80 77.5 Khá14 Hoàng Thị Trà Giang 73 80 76.5 Khá15 Nguyễn Thu Hằng 76 74 75 Khá16 Hà Thị Hương 70 80 75 Khá17 Lò Thị Hương 78 72 75 Khá18 Nguyễn Thị Thu Hương 73 80 76.5 Khá19 Lê Thị Hương 76 80 78 Khá20 Nguyễn Thị Hà 74 80 77 Khá21 Đỗ Văn Hải 81 82 81.5 Tốt22 Lê Văn Hải 80 73 76.5 Khá23 Lò Thị Hồng 80 80 80 Tốt24 Trần Công Hùng 84 78 81 Tốt25 Cà Văn Hùng 76 81 78.5 Khá26 Trần Văn Hiệp 76 80 78 Khá27 Cà Văn Hoàn 77 78 77.5 Khá28 Sầm Ngọc Hoàng 70 80 75 Khá29 Dương Thị Hoa 74 85 79.5 Khá30 Nguyễn Thị Hoa 74 81 77.5 Khá31 Đặng Thị Hoa 72 80 76 Khá32 Quàng Thị Khún 82 74 78 Khá33 Nguyễn Văn Kiên 72 76 74 Khá34 Lường T. Hồng Kim 81 80 80.5 Tốt35 Lò Thị Thanh Loan 81 82 81.5 Tốt36 Nguyễn Thành Luân 81 80 80.5 Tốt37 Thái Thị Mai 77 80 78.5 Khá38 Nguyễn Văn Nga 79 70 74.5 Khá39 Lại Thị Nga 74 78 76 Khá40 Mào Thị Nguyệt 77 76 76.5 Khá41 Trần Thị Nguyệt 82 80 81 Tốt
 18. 18. 42 Nguyễn Thị Nhường 77 80 78.5 Khá43 Lương Thị Nhung 71 80 75.5 Khá44 Hoàng Đình Nin 72 80 76 Khá45 Vũ Thị Hoài Oanh 70 72 71 Khá46 Vừ A Páo 81 76 78.5 Khá47 Hà Mai Phương 74 74 74 Khá48 Lường Văn Puốn 70 70 70 Khá49 Nguyễn Xuân Quang 79 80 79.5 Khá50 Quàng Văn Tư 74 72 73 Khá51 Lò Thị Tươi 75 80 77.5 Khá52 Nguyễn Thị Thơm 72 70 71 Khá53 Lộ Thị Thương 70 74 72 Khá54 Lò Thị Thảo 70 72 71 Khá55 Cà Văn Thêm 79 80 79.5 Khá56 Hà Mạnh Thường 76 80 78 Khá57 Lù Văn Thỉnh 79 73 76 Khá58 Quàng Thị Thu 80 80 80 Tốt59 Phạm Văn Tú 80 80 80 Tốt60 Vũ Thị Tú 72 80 76 Khá61 Lò Văn Toán 69 78 73.5 Khá62 Ngô Thị Huyền Trang 69 80 74.5 Khá63 Bùi Minh Trang 73 63 68 TB Khá64 Lương T. Minh Trang 70 80 75 Khá65 Nguyễn Thu Trang 89 80 84.5 Tốt66 Nguyễn Văn Trường 70 74 72 Khá67 Lò Thị Trung 73 74 73.5 Khá68 Mai Thị Vân 71 80 75.5 Khá69 Lò Thị Vân 72 80 76 Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 13 học sinh Chiếm 19% Loại Khá: 53 học sinh Chiếm 77% Loại TB Khá: 03 học sinh Chiếm 4% Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 19. 19. CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúc4C Ghi chú
 20. 20. ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 21. 21. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ III - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 54C Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng 1 Quàng Văn Anh 72 66 69 TB Khá 2 Lò Ngọc Bằng 72 78 75 Khá 3 Lù Thị Bình 77 82 79.5 Khá 4 Nguyễn Thanh Bình 84 80 82 Tốt 5 Nguyễn Cao Cường 79 60 69.5 TB Khá 6 Lường Ngọc Chức 70 75 72.5 Khá 7 Phạm Thuý Dân 78 82 80 Tốt 8 Trần Văn Dũng 74 80 77 Khá 9 Lò Văn Dũng 73 70 71.5 Khá10 Vi Anh Dũng 89 84 86.5 Tốt11 Lù Văn Đồng 70 70 70 Khá12 Nguyễn Viết Điệp 79 78 78.5 Khá13 Nguyễn Duy Đức 75 80 77.5 Khá14 Hoàng Thị Trà Giang 73 80 76.5 Khá15 Nguyễn Thu Hằng 76 74 75 Khá16 Hà Thị Hương 70 80 75 Khá17 Lò Thị Hương 78 72 75 Khá18 Nguyễn Thị Thu Hương 73 80 76.5 Khá19 Lê Thị Hương 76 80 78 Khá20 Nguyễn Thị Hà 74 80 77 Khá21 Đỗ Văn Hải 81 82 81.5 Tốt22 Lê Văn Hải 80 73 76.5 Khá23 Lò Thị Hồng 80 80 80 Tốt24 Trần Công Hùng 84 78 81 Tốt25 Cà Văn Hùng 76 81 78.5 Khá26 Trần Văn Hiệp 76 80 78 Khá27 Cà Văn Hoàn 77 78 77.5 Khá28 Sầm Ngọc Hoàng 70 80 75 Khá29 Dương Thị Hoa 74 85 79.5 Khá30 Nguyễn Thị Hoa 74 81 77.5 Khá31 Đặng Thị Hoa 72 80 76 Khá32 Quàng Thị Khún 82 74 78 Khá33 Nguyễn Văn Kiên 72 76 74 Khá34 Lường T. Hồng Kim 81 80 80.5 Tốt35 Lò Thị Thanh Loan 81 82 81.5 Tốt36 Nguyễn Thành Luân 81 80 80.5 Tốt37 Thái Thị Mai 77 80 78.5 Khá38 Nguyễn Văn Nga 79 70 74.5 Khá39 Lại Thị Nga 74 78 76 Khá40 Mào Thị Nguyệt 77 76 76.5 Khá41 Trần Thị Nguyệt 82 80 81 Tốt
 22. 22. 42 Nguyễn Thị Nhường 77 80 78.5 Khá43 Lương Thị Nhung 71 80 75.5 Khá44 Hoàng Đình Nin 72 80 76 Khá45 Vũ Thị Hoài Oanh 70 72 71 Khá46 Vừ A Páo 81 76 78.5 Khá47 Hà Mai Phương 74 74 74 Khá48 Lường Văn Puốn 70 70 70 Khá49 Nguyễn Xuân Quang 79 80 79.5 Khá50 Quàng Văn Tư 74 72 73 Khá51 Lò Thị Tươi 75 80 77.5 Khá52 Nguyễn Thị Thơm 72 70 71 Khá53 Lộ Thị Thương 70 74 72 Khá54 Lò Thị Thảo 70 72 71 Khá55 Cà Văn Thêm 79 80 79.5 Khá56 Hà Mạnh Thường 76 80 78 Khá57 Lù Văn Thỉnh 79 73 76 Khá58 Quàng Thị Thu 80 80 80 Tốt59 Phạm Văn Tú 80 80 80 Tốt60 Vũ Thị Tú 72 80 76 Khá61 Lò Văn Toán 69 78 73.5 Khá62 Ngô Thị Huyền Trang 69 80 74.5 Khá63 Bùi Minh Trang 73 63 68 TB Khá64 Lương T. Minh Trang 70 80 75 Khá65 Nguyễn Thu Trang 89 80 84.5 Tốt66 Nguyễn Văn Trường 70 74 72 Khá67 Lò Thị Trung 73 74 73.5 Khá68 Mai Thị Vân 71 80 75.5 Khá69 Lò Thị Vân 72 80 76 Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 13 học sinh Chiếm 19% Loại Khá: 53 học sinh Chiếm 77% Loại TB Khá: 03 học sinh Chiếm 4% Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 23. 23. CHỦ NGHĨA VIỆT NAMdo - Hạnh phúcC Ghi chú
 24. 24. ngày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 25. 25. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I, II - NĂM HỌC 2009 - 2010, LỚP Y SỸ 54D Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Đào Thị Thuỳ Anh 77 83 80 Tốt2 Trần Tuấn Anh 76.5 80 78.25 Khá 3 Đỗ Thị Ánh 76 83 79.5 Khá4 Bùi Danh Cường 72 81 76.5 Khá5 Phạm Văn Chương 74 76 75 Khá 6 Trần Anh Chiến 79 81 80 Tốt7 Trần Văn Chiến 80 84 82 Tốt8 Lò Văn Chưng 84 80 82 Tốt 9 Nguyễn Văn Chính 83 79 81 Tốt10 Nguyễn Hữu Dũng 78 90 84 Tốt11 Nguyễn Văn Dũng 76 85 80.5 Tốt12 Phạm Văn Đức 74 80 77 Khá13 Đặng Thị Gấm 85 89 87 Tốt14 Nguyễn Thị Hà 87 80 83.5 Tốt15 Lò Văn Hải 80 86 83 Tốt16 Bùi Văn Hải 85 80 82.5 Tốt17 Chu Thị Hồng Hạnh 73 75 74 Khá18 Nguyễn Thị Hiền 83 87 85 Tốt19 Phạm Trung Hiếu 80 83 81.5 Tốt20 Nguyễn Văn Hiếu 90 90 90 Xuất sắc21 Lò Văn Hưng 78 80 79 Khá22 Đào Thị Hoà 81 81 81 Tốt23 Nguyễn Duy Hoàng 85 89 87 Tốt24 Nguyễn Thị Huệ 86.5 85 85.75 Tốt25 Ngô Quốc Huy 79 80 79.5 Khá26 Nguyễn Quốc Khánh 80 85 82.5 Tốt27 Nguyễn Văn Khánh 90 90 90 Xuất sắc28 Lưu Quốc Khuê 77 75 76 Khá29 Lò Văn Kiện 82 92 87 Tốt30 Cứ A Lình 76 80 78 Khá31 Bùi Thị Lượng 80 75 77.5 Khá32 Lưu Hoàng Long 74 78 76 Khá33 Hoàng Thị Nga 90 90 90 Xuất sắc34 Nguyễn Thị Như Ngọc 82 80 81 Tốt35 Nguyễn Văn Ngọc 87 80 83.5 Tốt36 Nguyễn Hữu Nghị 80 86 83 Tốt37 Nguyễn Thị Nguyên 75 87 81 Tốt38 Đỗ Thị Lan Phương 82 81 81.5 Tốt39 Tòng Văn Quân 80 85 82.5 Tốt40 Lê Đình Quang 83 90 86.5 Tốt
 26. 26. 41 Ngà Thị Quỳnh 79 95 87 Tốt42 Đặng Thái Sơn 90 95 92.5 Xuất sắc43 Đỗ Trường Sơn 90 95 92.5 Xuất sắc44 Nông Quốc Soái 82 83 82.5 Tốt45 Vàng A Súa 85 80 82.5 Tốt46 Nguyễn T. Thanh Tâm 80 83 81.5 Tốt47 Tô Văn Tân 83 79 81 Tốt48 Vũ Thị Thắm 84 83 83.5 Tốt49 Nguyễn Viết Thắng 82 81 81.5 Tốt50 Bạc Cầm Thiệp 84 80 82 Tốt51 Bế Thị Thu 82 81 81.5 Tốt52 Lò Văn Thu 81 83 82 Tốt53 Lò Thị Thuỳ 83 80 81.5 Tốt54 Đào Viết Tùng 85 75 80 Tốt55 Lường Văn Tinh 78 81 79.5 Khá56 Trần T.Khuyên Tú 90 90 90 Xuất sắc57 Nguyễn Thị TrangA 80 80 80 Tốt58 Lò Quỳnh Trang 82 83 82.5 Tốt59 Nguyễn Thị TrangB 83 80 81.5 Tốt60 Đỗ Văn Trọng 80 79 79.5 Khá61 Tòng Văn Tuân 85 81 83 Tốt62 Hoàng Văn Tuấn 86 80 83 Tốt63 Đặng Hữu Văn 83 80 81.5 Tốt64 Trần Thị Yến 80 90 85 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 06 học sinh Chiếm 9% Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 69% Loại Khá: 14 học sinh Chiếm 22% Loại TB Khá: 00 học sinh Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 27. 27. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcD Ghi chú
 28. 28. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 29. 29. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ III - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 54D Năm thứ II Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ III Kỳ IV Hội đồng1 Đào Thị Thuỳ Anh 80 80 Tốt2 Trần Tuấn Anh 80 80 Tốt 3 Đỗ Thị Ánh 80 80 Tốt4 Bùi Danh Cường 84 84 Tốt5 Phạm Văn Chương 71 71 Khá 6 Trần Anh Chiến 80 80 Tốt7 Trần Văn Chiến 80 80 Tốt8 Lò Văn Chưng 80 80 Tốt 9 Nguyễn Văn Chính 78 78 Khá10 Nguyễn Hữu Dũng 77 77 Khá11 Nguyễn Văn Dũng 80 80 Tốt12 Phạm Văn Đức 68 68 TB Khá13 Đặng Thị Gấm 81 81 Tốt14 Nguyễn Thị Hà 72 72 Khá15 Lò Văn Hải 78 78 Khá16 Bùi Văn Hải 80 80 Tốt17 Chu Thị Hồng Hạnh 47 47 Yếu18 Nguyễn Thị Hiền 80 80 Tốt19 Phạm Trung Hiếu 78 78 Khá20 Nguyễn Văn Hiếu 84 84 Tốt21 Lò Văn Hưng 77 77 Khá22 Đào Thị Hoà 81 81 Tốt23 Nguyễn Duy Hoàng 80 80 Tốt24 Nguyễn Thị Huệ 87 87 Tốt25 Ngô Quốc Huy 80 80 Tốt26 Nguyễn Văn Khánh 86 86 Tốt27 Lò Văn Kiện 80 80 Tốt28 Cứ A Lình 80 80 Tốt29 Bùi Thị Lượng 80 80 Tốt30 Lưu Hoàng Long 75 75 Khá31 Hoàng Thị Nga 84 84 Tốt32 Nguyễn Thị Như Ngọc 80 80 Tốt33 Nguyễn Văn Ngọc 80 80 Tốt34 Nguyễn Hữu Nghị 76 76 Khá35 Nguyễn Thị Nguyên 66 66 TB Khá36 Đỗ Thị Lan Phương 80 80 Tốt37 Tòng Văn Quân 62 62 TB Khá38 Lê Đình Quang 80 80 Tốt39 Ngà Thị Quỳnh 66 66 TB Khá40 Đặng Thái Sơn 85 85 Tốt
 30. 30. 41 Đỗ Trường Sơn 80 80 Tốt42 Nông Quốc Soái 80 80 Tốt43 Vàng A Súa 80 80 Tốt44 Nguyễn T. Thanh Tâm 80 80 Tốt45 Tô Văn Tân 59 59 TB46 Vũ Thị Thắm 80 80 Tốt47 Nguyễn Viết Thắng 78 78 Khá48 Bạc Cầm Thiệp 80 80 Tốt49 Bế Thị Thu 80 80 Tốt50 Lò Văn Thu 80 80 Tốt51 Lò Thị Thuỳ 80 80 Tốt52 Đào Viết Tùng 67.5 67.5 TB Khá53 Lường Văn Tinh 77 77 Khá54 Trần T.Khuyên Tú 81 81 Tốt55 Nguyễn Thị TrangA 80 80 Tốt56 Lò Quỳnh Trang 81 81 Tốt57 Nguyễn Thị TrangB 80 80 Tốt58 Tòng Văn Tuân 78 78 Khá59 Hoàng Văn Tuấn 75 75 Khá60 Đặng Hữu Văn 84 84 Tốt61 Trần Thị Yến 83 83 Tốt62 Nguyễn Chí Thanh 49 49 Yếu63 Nguyễn Thị Nhung 80 80 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 31. 31. http://192.168.1.243/
 32. 32. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúcD Ghi chú
 33. 33. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 34. 34. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55A Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Lò Văn Biên 78 78 Khá2 Lường Văn Biên 80 80 Tốt 3 Lành Thị Châu 80 80 Tốt4 Phạm Thị Mai Chi 90 90 Xuất sắc5 Mào Văn Chung 80 80 Tốt 6 Lù Văn Chung 80 80 Tốt7 Lò Văn Cương 78 78 Khá8 Điêu Thị Dung 90 90 Xuất sắc 9 Lê Thị Dung 80 80 Tốt10 Lò Văn Dũng 74 74 Khá11 Đàm Thị Ánh Dương 76 76 Khá12 Lường Thị Duyên 90 90 Xuất sắc13 Sùng Thị Dý 80 80 Tốt14 Hạng A Giồng 80 80 Tốt15 Quàng Văn Hem 90 90 Xuất sắc16 Cà Thị Hiên 80 80 Tốt17 Lò Thị Hiền 78 78 Khá18 Lường Thị Hoán 76 76 Khá19 Lường T.Minh Huệ 78 78 Khá20 Quàng Văn Hùng 90 90 Xuất sắc21 Trần Ngọc Huy 90 90 Xuất sắc22 Lò Thị Lan 90 90 Xuất sắc23 Lý Văn Lợi 80 80 Tốt24 Tòng Văn Long 78 78 Khá25 Tòng Thị Mai 86 86 Tốt26 Lò Thị Mai 76 76 Khá27 Lò Thị Ngân 90 90 Xuất sắc28 Nguyễn Bá Ngọc 90 90 Xuất sắc29 Lù Thị Nhung 90 90 Xuất sắc30 Cà Thị Nhung 80 80 Tốt31 Vàng A Pó 78 78 Khá32 Nguyễn Như Quỳnh 86 86 Tốt33 Lò Thị Quyết 78 78 Khá34 Lò Thị San 79 79 Khá35 Lò Văn Sáng 90 90 Xuất sắc36 Cứ Thị Si 82 82 Tốt37 Tòng Văn Sơn 80 80 Tốt38 Lò Văn Sung 80 80 Tốt39 Quàng Trí Thanh 90 90 Xuất sắc40 Lường Văn Thiện 78 78 Khá
 35. 35. 41 Lò Văn Thịnh 78 78 Khá42 Lò Thị Hương Thơm 90 90 Xuất sắc43 Lò Thị Thu 90 90 Xuất sắc44 Lò Văn Thương 90 90 Xuất sắc45 Lê Thị Thuý 80 80 Tốt46 Hồ Thị Thuỷ 78 78 Khá47 Đinh Thị Tính 80 80 Tốt48 Cà Văn Tuấn 80 80 Tốt49 Khoàng Thị Tuyết 80 80 Tốt50 Lò Thị Ún 79 79 Khá51 Hoàng Thị Vân 90 90 Xuất sắc52 Lò Thị Xuân 80 80 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 16 học sinh Chiếm 31% Loại Tốt: 20 học sinh Chiếm 38% Loại Khá: 16 học sinh Chiếm 31% Loại TB Khá: 00 học sinh Loại Trung bình: 00 học sinh Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 36. 36. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 37. 37. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 38. 38. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55B Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Vàng A Dua 80 80 Tốt2 Chu Quốc Dũng 80 80 Tốt 3 Hảng A Dính 80 80 Tốt4 Thào A Giống 84 84 Tốt5 Lù Văn Hải 71 71 Khá 6 Hoàng Thị Hải 80 80 Tốt7 Nguyễn Bích Hạnh 80 80 Tốt8 Màng Văn Hiệu 80 80 Tốt 9 Lò Thị Hoa 78 78 Khá10 Lường Thị Hoa 77 77 Khá11 Nguyễn Thương Huyền 80 80 Tốt12 Lò Thị May 68 68 TB Khá13 Giàng A Lợi 81 81 Tốt14 Ngô Thị Thuỳ Linh 72 72 Khá15 Vàng Văn Nắm 78 78 Khá16 Lò Thị Ngoan 80 80 Tốt17 Quàng Thị Ưu 47 47 Yếu18 Lường Văn Phiến 80 80 Tốt19 Lầu A Tằng 78 78 Khá20 Vì Văn Tân 84 84 Tốt21 Lò Thị Thanh 77 77 Khá22 Cà Thị Thái 81 81 Tốt23 Hoàng Thị Thắm 80 80 Tốt24 Điêu Thị Thơi 87 87 Tốt25 Lò Thị Thương 80 80 Tốt26 Quàng Văn Thưởng 86 86 Tốt27 Sùng A Thu 80 80 Tốt28 Cà Văn Toản 80 80 Tốt29 Quàng Văn Tuấn 80 80 Tốt30 Quàng Văn Trung 75 75 Khá31 Quàng Thị Vân 84 84 Tốt32 Lò Thị Yến 80 80 Tốt33 Theum Olady 80 80 Tốt34 Keoxon Phet 76 76 Khá35 Vanhxay Sayyavong 66 66 TB Khá36 Somnuck Soulichith 80 80 Tốt37 Deng Phousa 62 62 TB Khá38 Viengvilay Xayathi 80 80 Tốt39 Vongsavanh Hatsachanh 66 66 TB Khá40 Phayvanh Dathala 85 85 Tốt
 39. 39. 41 Lammone Sayaseng 80 80 Tốt42 Bounsavath Chanthisak 80 80 Tốt43 Nith Ounphavong 80 80 Tốt44 Ketkeo Salingasay 80 80 Tốt45 Somkeo Thammavong 59 59 TB46 Munimai Souksavath 80 80 Tốt47 Thongsuphin Laohuan 78 78 Khá48 Buakay Vanhmani 80 80 Tốt49 Songun Namchay 80 80 Tốt50 Sonemala Saygnalath 80 80 Tốt51 Vongsith Thanongsack 80 80 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 40. 40. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 41. 41. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 42. 42. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55C Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Lò Văn Bách 80 80 Tốt2 Lò Văn Cảnh 80 80 Tốt 3 Lầu A Châu 80 80 Tốt4 Thào Thị Chí 84 84 Tốt5 Lò Thị Chiêng 71 71 Khá 6 Mùa A Co 80 80 Tốt7 Lò Văn Cương 80 80 Tốt8 Tòng Văn Cương 80 80 Tốt 9 Su Ché De 78 78 Khá10 Sùng A Dế 77 77 Khá11 Lò Văn Diệp 80 80 Tốt12 Lò Văn Dớm 68 68 TB Khá13 Lò Văn Duân 81 81 Tốt14 Điêu Chính Đại 72 72 Khá15 Lò Văn Đệ 78 78 Khá16 Quàng Văn Đông 80 80 Tốt17 Tòng Văn Đường 47 47 Yếu18 Mùa A Gấu 80 80 Tốt19 Lò Văn Hải 78 78 Khá20 Quàng Văn Hậu 84 84 Tốt21 Lường Văn Hùng 77 77 Khá22 Lò Thị Hường 81 81 Tốt23 Vì A Khày 80 80 Tốt24 Lò Văn Kí 87 87 Tốt25 Lò Thị Kim 80 80 Tốt26 Giàng A Ký 86 86 Tốt27 Lò Văn Lợi 80 80 Tốt28 Giàng A Lù 80 80 Tốt29 Hạ A Ly 80 80 Tốt30 Lò Văn Minh 75 75 Khá31 Lò Văn Năm 84 84 Tốt32 Lò Văn Nha 80 80 Tốt33 Tòng Văn Nhất 80 80 Tốt34 Mào Văn Nhợi 76 76 Khá35 Sủng Thị Ong 66 66 TB Khá36 Sùng A Páo 80 80 Tốt37 Lò Văn Quân 62 62 TB Khá38 Khoàng Thị Quyên 80 80 Tốt39 Lò Thị Sâm 66 66 TB Khá40 Lý A Sinh 85 85 Tốt
 43. 43. 41 Sùng A Tằng 80 80 Tốt42 Điêu Chính Tem 80 80 Tốt43 Tòng Văn Tháp 80 80 Tốt44 Tòng Văn Thiển 80 80 Tốt45 Cút Văn Thiết 59 59 TB46 Lò Thị Thiệu 80 80 Tốt47 Cà Văn Thư 78 78 Khá48 Tòng Văn Tim 80 80 Tốt49 Vừ A Tòng 80 80 Tốt50 Chang A Tống 80 80 Tốt51 Mùa A Trống 80 80 Tốt52 Lò Văn Tuấn 67.5 67.5 TB Khá53 Vàng A Tùng 77 77 Khá54 Sủng A Vừ 81 81 Tốt55 Quàng Thị Xiện 80 80 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 44. 44. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 45. 45. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 46. 46. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55D Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Đặng Thuỳ An 80 80 Tốt2 Hà Kiều Anh 80 80 Tốt 3 Khương Thị Lan Anh 80 80 Tốt4 Điêu Văn Ánh 84 84 Tốt5 Vì Văn Dân 71 71 Khá 6 Nhâm Thị Thuỳ Dinh 80 80 Tốt7 Hà Kiều Dung 80 80 Tốt8 Nguyễn Trung Đức 80 80 Tốt 9 Vũ Nguyễn Tuấn Đạt 78 78 Khá10 Đào Thị Hạnh 77 77 Khá11 Đỗ Như Hoa 80 80 Tốt12 Nguyễn Thị Huế 68 68 TB Khá13 Lò Thị Kim Huệ 81 81 Tốt14 Trương Quốc Khánh 72 72 Khá15 Lò Thị Khiên 78 78 Khá16 Lò Văn Kì 80 80 Tốt17 Cà Thị Kiên 47 47 Yếu18 Quàng Thị Kim 80 80 Tốt19 Trần Thị La 78 78 Khá20 Nguyễn T. Thanh Loan 84 84 Tốt21 Lò Văn Loan 77 77 Khá22 Tòng Thị Thúy Nga 81 81 Tốt23 Hoàng Thị Ngân 80 80 Tốt24 Nguyễn Trọng Nghiêm 87 87 Tốt25 Lò Văn Nghiên 80 80 Tốt26 Trần Thị Ngoan 86 86 Tốt27 Lò Văn Nhân 80 80 Tốt28 Đỗ Thị Hồng Nhung 80 80 Tốt29 Vì Sung Phong 80 80 Tốt30 Lò Văn Qua 75 75 Khá31 Quàng Văn Quyết 84 84 Tốt32 Lò Công Sơn 80 80 Tốt33 Đặng Văn Tân 80 80 Tốt34 Quàng Văn Thắng 76 76 Khá35 Trần Văn Thắng 66 66 TB Khá36 Lò Thị Thanh 80 80 Tốt37 Lường Văn Thanh 62 62 TB Khá38 Lù Mai Thảo 80 80 Tốt39 Bùi Thị Minh Thảo 66 66 TB Khá40 Thào A Thênh 85 85 Tốt
 47. 47. 41 Trần Xuân Thiện 80 80 Tốt42 Cà Thị Thoản 80 80 Tốt43 Vì Thị Thu 80 80 Tốt44 Phan Thị Thương 80 80 Tốt45 Hoàng Văn Thuỳ 59 59 TB46 Nguyễn Thị Thuỳ 80 80 Tốt47 Cà Thị Tiện 78 78 Khá48 Nguyễn T.Thu Trang 80 80 Tốt49 Trần Anh Tuấn 80 80 Tốt50 Lò Văn Tùng 80 80 Tốt51 Lê Thị Tuyền 80 80 Tốt52 Lù Văn Tuyển 67.5 67.5 TB Khá53 Nguyễn Ánh Tuyết 77 77 Khá54 Nguyễn T.Hồng Vân 81 81 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 48. 48. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 49. 49. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 50. 50. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55E Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Phạm Văn An 72 72 Khá2 Thẩm Thị Bến 73 73 Khá 3 Quàng Thị Bích 73 73 Khá4 Vì Văn Biên 75 75 Khá5 Lò Văn Chính 72 72 Khá 6 Lò Văn Cương 82 82 Tốt7 Trần Công Đại 65 65 TB Khá8 Trần Ngọc Điệp 82 82 Tốt 9 Lộ Trường Đông 82 82 Tốt10 Đoàn Thị Thu Hằng 72 72 Khá11 Trần Thu Hằng 73 73 Khá12 Nguyễn Văn Hiếu 71 71 Khá13 Mai Thị Hoa 72 72 Khá14 Cà Thúy Hồng 72 72 Khá15 Trần Nam Hưng 68 68 TB Khá16 Cà Thị Hương 72 72 Khá17 Trần Duy Hướng 85 85 Tốt18 Phạm Thị Huyền 72 72 Khá19 Nguyễn Thị HuyềnA 78 78 Khá20 Nguyễn Thị HuyềnB 82 82 Tốt21 Lò Văn Lả 74 74 Khá22 Nguyễn Thị Lan 73 73 Khá23 Nguyễn Thị Liên 65 65 TB Khá24 Đặng Thị Linh 74 74 Khá25 Bùi Thái Linh 76 76 Khá26 Lò Văn Long 71 71 Khá27 Khúc Thanh Long 70 70 Khá28 Nguyễn Giang Nam 88 88 Tốt29 Nguyễn Thị Nga 61 71 Khá30 Bùi Thị Nhâm 73 73 Khá31 Bùi Thị Hồng Nhung 71 71 Khá32 Phạm Thị Nhung 75 75 Khá33 Trần Hải Ninh 70 70 Khá34 Nguyễn Thị Phương 81 81 Tốt35 Trần Thị Phượng 81 81 Tốt36 Lò Văn Quân 75 75 Khá37 Lê Văn Quỳnh 91 91 Xuất sắc38 Trần Thị Sen 82 82 Tốt39 Phạm Ngọc Tân 59 59 TB40 Lưu Quốc Thắng 76 76 Khá
 51. 51. 41 Bùi Quang Thanh 71 71 Khá42 Đoàn Thị Thảo 81 81 Tốt43 Nguyễn Phương Thảo 82 82 Tốt44 Nguyễn Thị Thơm 73 73 Khá45 Lò Văn Thuấn 65 71 Khá46 Chiếu Văn Thương 72 72 Khá47 Dương Thị Liên Thuỳ 81 81 Tốt48 Trần Thị Thủy 55 55 TB49 Trần Thị Huyền Trang 79 79 Khá50 Đỗ Thị Lâm Trang 79 79 Khá51 Phạm Tiến Trung 69 69 TB Khá52 Đỗ Anh Tuấn 74 74 Khá53 Bạc Cầm Tùng 83 83 Tốt54 Dương Thị Tuyết 81 81 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Tốt: 14 học sinh Chiếm 26% Loại Khá: 33 học sinh Chiếm 61% Loại TB Khá: 04 học sinh Chiếm 7% Loại Trung bình: 02 học sinh Chiếm 4% Loại Yếu: 00 học sinh Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2011 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 52. 52. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 53. 53. gày tháng năm 2011G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 54. 54. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55G Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Lê Tuấn Anh 80 80 Tốt2 Hoàng Vân Anh 80 80 Tốt 3 Đặng Văn Biên 80 80 Tốt4 Đoàn Văn Công 84 84 Tốt5 Lò Văn Cương 71 71 Khá 6 Khương Cao Cường 80 80 Tốt7 Hà Thị Dung 80 80 Tốt8 Quàng Văn Dung 80 80 Tốt 9 Đậu Đức Dũng 78 78 Khá10 Khoàng Thị Định 77 77 Khá11 Lê Thị Định 80 80 Tốt12 Nguyễn Thành Đồng 68 68 TB Khá13 Roãn Thị Mai Giang 81 81 Tốt14 Mai Khánh Hòa 72 72 Khá15 Phạm Tiến Hòa 78 78 Khá16 Nguyễn Thị Hồng 80 80 Tốt17 Trần Thị Huệ 47 47 Yếu18 Đào Phi Hùng 80 80 Tốt19 Lò Thị Hường 78 78 Khá20 Nguyễn Văn Hưng 84 84 Tốt21 Vũ Tuấn Linh 77 77 Khá22 Lường Văn Lựu 81 81 Tốt23 Trần Thị Minh 80 80 Tốt24 Đặng Anh Minh 87 87 Tốt25 Nguyễn Thị Ngọ 80 80 Tốt26 Trần Thị Ngoan 86 86 Tốt27 Nguyễn Đức Ngọc 80 80 Tốt28 Hoàng Duy Ninh 80 80 Tốt29 Nguyễn Duy Phương 80 80 Tốt30 Hà Thị Thu Phương 75 75 Khá31 Vũ Thị Phượng 84 84 Tốt32 Lò Thị Quý 80 80 Tốt33 Cao Bá Quyết 80 80 Tốt34 Nông Ngọc Sơn 76 76 Khá35 Sùng A Súa 66 66 TB Khá36 Tòng Văn Thăng 80 80 Tốt37 Mào Thị Thành 62 62 TB Khá38 Lầu A Thào 80 80 Tốt39 Nguyễn Hữu Thưởng 66 66 TB Khá40 Lò Văn Tính 85 85 Tốt
 55. 55. 41 Lê Thị Phương Trang 80 80 Tốt42 Trần Minh Trang 80 80 Tốt43 Nguyễn Thị Trang 80 80 Tốt44 Vũ Thị Huyền Trang 80 80 Tốt45 Trần Xuân Triều 59 59 TB46 Trần Anh Tuấn 80 80 Tốt47 Phạm Thanh Tùng 78 78 Khá48 Lò Văn Tươi 80 80 Tốt49 Nguyễn Thị Vân 80 80 Tốt50 Nguyễn Hồng Vân 80 80 Tốt51 Nguyễn Tuấn Việt 80 80 Tốt52 Bùi Thị Thanh Xuân 67.5 67.5 TB Khá53 Nguyễn Thị Yến 77 77 Khá54 Nguyễn Hải Yến 81 81 Tốt Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 56. 56. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 57. 57. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện
 58. 58. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, LỚP Y SỸ 55H Năm thứ I Đánh giá củaStt Họ và tên Xếp loại Kỳ I Kỳ II Hội đồng1 Nguyễn Đình An 80 80 Tốt2 Phạm Thị Thanh Bích 80 80 Tốt 3 Lường Văn Bỉnh 80 80 Tốt4 Phạm Việt Cường 84 84 Tốt5 Hà Thị Dung 71 71 Khá 6 Nguyễn T. Hồng Duyên 80 80 Tốt7 Bùi Văn Đức 80 80 Tốt8 Hà Anh Đức 80 80 Tốt 9 Phan Thanh Hà 78 78 Khá10 Trần Xuân Hà 77 77 Khá11 Lường Văn Hiếu 80 80 Tốt12 Vũ Thị Hoa 68 68 TB Khá13 Ly A Hoà 81 81 Tốt14 Vũ Tiến Hoà 72 72 Khá15 Nguyễn Thị Hoài 78 78 Khá16 Hà Trọng Huấn 80 80 Tốt17 Nguyễn Thị Kim Huệ 47 47 Yếu18 Phạm Thị Thu Hương 80 80 Tốt19 Lương Thị Huyền 78 78 Khá20 Nguyễn Trung Kiên 84 84 Tốt21 Nghiêm Quang Lam 77 77 Khá22 Phạm Xuân Linh 81 81 Tốt23 Phí Đức Long 80 80 Tốt24 Phạm Thị Miền 87 87 Tốt25 Trần Xuân Nam 80 80 Tốt26 Lò Văn Ngôi 86 86 Tốt27 Bùi Thị Nhàn 80 80 Tốt28 Nguyễn Thị Phương 80 80 Tốt29 Nguyễn Thị Phương 80 80 Tốt30 Lò Thị Phương 75 75 Khá31 Lê Thị Phương 84 84 Tốt32 Bùi Đoàn Quân 80 80 Tốt33 Nguyễn Tiến Quyết 80 80 Tốt34 Nguyễn Thị San 76 76 Khá35 Nguyễn Thanh Tâm 66 66 TB Khá36 Trần Nhật Tân 80 80 Tốt37 Lò Thị Thanh 62 62 TB Khá38 Vì Thị Thanh 80 80 Tốt39 Đào Thị Thảo 66 66 TB Khá40 Hoàng Thị Thơm 85 85 Tốt
 59. 59. 41 Lường Thị Thuý 80 80 Tốt42 Nguyễn Thị Thuý 80 80 Tốt43 Hà Thị Toàn 80 80 Tốt44 Phạm Thị Trang 80 80 Tốt45 Đào Thu Trang 59 59 TB46 Quàng Anh Tuấn 80 80 Tốt47 Lê Minh Tuấn 78 78 Khá48 Lường Văn Tuấn 80 80 Tốt49 Đỗ Sơn Tùng 80 80 Tốt50 Nguyễn Văn Tùng 80 80 Tốt51 Vũ Ngọc Vương 80 80 Tốt52 Hoàng Thị Yên 67.5 67.5 TB Khá Tỷ lệ: Xuất sắc: 00 học sinh Loại Tốt: 44 học sinh Chiếm 70% Loại Khá: 11 học sinh Chiếm 17% Loại TB Khá: 05 học sinh Chiếm 8% Loại Trung bình: 01 học sinh Chiếm 2% Loại Yếu: 00 học sinh Chiếm 3% Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2010 HỘI ĐỘNG XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Người lập bảng Phó Trưởng phòng CTHSSV Chủ tịch Hội đồng CN. Ngô Văn Đoàn CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền BSCKI. Cà Văn Diện
 60. 60. HỦ NGHĨA VIỆT NAMo - Hạnh phúc Ghi chú
 61. 61. gày tháng năm 2010G XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN Chủ tịch Hội đồng BSCKI. Cà Văn Diện

×