Huong dan to chuc DH

462 views
383 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huong dan to chuc DH

  1. 1. 16, rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail : contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP HƯ NG D N T CH C Đ I H I CHI H I Tháng 5, 2010 ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  2. 2. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ HƯ NG D N CÔNG TÁC T CH C Đ I H I CHI H I I. YÊU C U: • Đ i h i c a Chi h i Sinh viên ph i đư c tuyên truy n và thông báo sâu r ng trong toàn th sinh viên t i đ a phương. • Công tác t ch c ph i ph i đ m b o nghiêm túc, chu đáo, ti t ki m, v i phương hư ng và m c đích ho t đ ng rõ ràng, thu hút s tham gia c a các b n sinh viên và khơi g i nh ng ý ki n, gi i pháp g n v i nhu c u thi t th c c a sinh viên. • Không khí Đ i h i nên mang tính đoàn k t, tr trung, vui tươi. II. TH I GIAN T CH C: • Th i gian t ch c Đ i h i Chi h i t ngày 01/10 đ n ngày 30/11 hàng năm. • T t c các Chi h i đ u ph i xây d ng k ho ch t ch c Đ i h i Chi h i, trong đó, c n nâng cao hi u qu c a các cu c h p trù b , bao g m BCH đương nhi m và các thành viên tích c c. • Chi h i l n đ u ti n hành Đ i h i dư i s ch đ o và hư ng d n c a Ban đi u hành H i sinh viên Vi t Nam t i Pháp. III. QUY TRÌNH T CH C 1. Thành l p Chi h i và ch đ nh Ban ch p hành lâm th i: • Căn c vào nguy n v ng c a sinh viên t i đ a phương, BCH UEVF có trách nhi m ra quy t đ nh thành l p Chi h i sinh viên t i đ a phương tương ng và ch đ nh Ban ch p hành lâm th i. Ban ch p hành lâm th i có trách nhi m chu n b đ i h i chính th c. • Th i gian ho t đ ng c a BCH lâm th i c a Chi h i t i đa là 1 tháng k t ngày thành l p. 2. V đ i bi u Đ i h i: Đ i v i Chi h i sinh viên t ch c ĐH thành l p l n đ u tiên, Ban Ch p hành lâm th i có quy n quy t đ nh: • S lư ng đ i bi u trên cơ s phù h p v i Đi u l và đi u ki n th c t (kinh phí, đ a đi m, cơ s v t ch t…). • Vi c phân b và tri u t p đ i bi u c n d a trên các y u t : s lư ng sinh viên, tính đ c thù c a đ a phương,… sao cho v a có s lư ng h p lý v a có cơ c u thích h p, th hi n tính qu n chúng r ng rãi c a t ch c H i. Đ i v i Chi h i (CH) tr c thu c UEVF: • Đ i bi u tri u t p là toàn th H i viên do Chi h i qu n lý. • Đ i v i Chi h i sinh viên m i thành l p: Ban ch p hành Chi h i (BCH CH) lâm th i ra quy t đ nh tri u t p. • Đ i v i Chi h i Sinh viên đã có BCH CH chính th c: BCH CH nhi m kỳ cũ ra quy t đ nh tri u t p. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  3. 3. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ 3. Chu n b Đ i h i: Xây d ng đ án, k ho ch t ch c Đ i h i: Đ án t ch c Đ i h i ph i xác đ nh đư c m c đích, yêu c u c n đ t đư c c a Đ i h i; s lư ng, cơ c u và tiêu chu n đ i bi u; chương trình Đ i h i, th i gian ti n hành Đ i h i,… Đ án t ch c Đ i h i và chương trình công tác H i c n đư c th o lu n, bàn b c th ng nh t trong Ban ch p hành chi h i và có tham kh o ý ki n c a Ban đi u hành H i Sinh viên Vi t Nam t i Pháp. Chu n b n i dung Đ i h i: • Đ i v i BCH CH, Ban Đi u Hành, c n chu n b các n i dung sau: + Báo cáo t ng k t ho t đ ng nhi m kỳ v a qua (+ b n ki m đi m c a BCH) + Báo cáo tài chính + Đ án nhân s BCH (đ nh hư ng tư tư ng và thuy t ph c các ng c viên) + Phương hư ng ho t đ ng trong nhi m kỳ m i: căn c vào đ c đi m mô hình ho t đ ng c a đ a phương và chương trình ho t đ ng c a H i Sinh viên Vi t Nam t i Pháp, các đơn v c n ph i đ ra n i dung, bi n pháp và ch tiêu ph n đ u m t cách c th . • Đ i v i BCH CH lâm th i: c n chu n b Báo cáo sơ k t ho t đ ng trong giai đo n lâm th i thay cho Báo cáo t ng k t và B n ki m đi m. Thành l p Ban t ch c và các ti u ban chu n b Đ i h i: • Ban t ch c: lên k ho ch t ch c Đ i h i, xây d ng chương trình Đ i h i, phân công nhi m v các ti u ban. • Ti u ban n i dung: chu n b d th o báo cáo, ki m đi m BCH, phương hư ng ho t đ ng, chương trình Đ i h i. • Ti u ban nhân s : ki m tra tư cách, s lư ng đ i bi u, ghi nh n và báo cáo v i Đoàn Ch t ch các trư ng h p hi p thương, ng c , xin rút kh i danh sách hi p thương nhân s . Ti u ban nhân s còn ch u trách nhi m chu n b danh sách ng c viên, thành l p Ban b u c d ki n. • Ti u ban tuyên truy n, trang trí, không khí Đ i h i: th c hi n công tác tuyên truy n v Đ i h i đ i bi u Chi h i, trang trí h i trư ng, phát đ ng phong trào thi đua chào m ng Đ i h i, ph trách chương trình trò chơi, văn ngh ph c v Đ i h i. • Ti u ban tài chính - h u c n: ph trách tài chính, h u c n c a Đ i h i, chu n b thư m i, đón ti p đ i bi u, khách m i. 4. Công tác nhân s : Trư c khi ti n hành Đ i h i, tùy vào đ c đi m c a t ng đ a phương, các chi h i nên t ch c h p trù b nhân s . Ban ch p hành cũ có nhi m v phát hi n, b i dư ng và gi i thi u nh ng thành viên nhi t tình, tâm huy t, có năng l c t ch c và thu hút sinh viên vào trong Ban ch p hành nhi m kỳ m i. Các ng viên, do Ban ch p hành ho c các đ i bi u tín nhi m gi i thi u, c n gi i thi u và làm rõ nguy n v ng c ng hi n, năng l c và th i gian cho các ho t đ ng. D a trên cơ s đó, ti n hành hi p thương ho c bi u quy t, b phi u đ ch n nh ng đ i di n x ng đáng. C n chú ý, s lư ng các thành viên trong Ban đi u hành c a chi h i không quá 1/3 s lư ng Ban ch p hành, trong đó g m 1 Ch t ch Chi h i, 1 hay 2 phó CT Chi h i và v trí ph trách khác. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  4. 4. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ 5. Chương trình đ i h i: Đ i h i ch có giá tr khi có ít nh t 2/3 s lư ng đ i bi u tri u t p tham d . N i dung cơ b n c a đ i h i bao g m: 1. Chào c – Hát Qu c ca 2. Tuyên b lý do – Gi i thi u đ i bi u. 3. Gi i thi u Đoàn Ch t ch và đ i h i bi u quy t thông qua Ph n làm vi c c a Đoàn Ch t ch 4. Trình bày Văn ki n Đ i h i (báo cáo t ng k t ho t đ ng, báo cáo tài chính, phương hư ng ho t đ ng, ). 5. Đ i h i th o lu n và bi u quy t thông qua. (Xen k các ho t đ ng văn ngh , trò chơi) 6. BCH cũ tuyên b mãn nhi m kỳ. 7. Gi i thi u Ban B u C và đ i h i bi u quy t thông qua. Ph n làm vi c c a Ban B u C • Gi i thi u s lư ng, cơ c u BCH đã đư c th ng nh t trong cu c h p trù b , d a trên nhu c u th c t c a t ng chi h i. • Ban ch p hành cũ, v i trách nhi m tìm ki m, b i dư ng và phát tri n các h t nhân phong trào, gi i thi u các ng viên đã đư c th ng nh t trong cu c h p trù b . Sau đó, đ i h i ti p t c ti n hành ng c và đ c các ng viên tham gia vào Ban ch p hành nhi m kỳ m i. • Đ i h i c n dành th i gian đ các ng viên gi i thi u v b n thân, k ho ch và chương trình hành đ ng n u đư c b u vào Ban ch p hành. • Đ i h i ti n hành b phi u đ b u ra Ban ch p hành nhi m kỳ m i. Các ng viên đư c trúng c khi có s phi u b u quá bán trên t ng s đ i bi u có m t t i Đ i h i. • Vi c b u Ban đi u hành c a chi h i, có th th c hi n tr c ti p t i Đ i h i, thông qua s lư ng phi u đã đư c b u ho c ti n hành b phi u l n hai. Tuy nhiên, Ban đi u hành c a chi h i có th đư c l a ch n thông qua vi c hi p thương ho c b phi u c a Ban ch p hành m i. 8. BCH m i ra m t và nh n nhi m v . 9. Phát bi u c a khách m i & phát bi u ch đ o c a UEVF. 10. Chào c b m c. IV. CH Đ BÁO CÁO TRƯ C VÀ SAU Đ I H I: 1. Ch đ báo cáo trư c đ i h i: Các đơn v sau khi hoàn thành vi c chu n b Đ i h i ph i g i toàn b h sơ Đ i h i cho Ban đi u hành UEVF Th i gian: g i trư c 10 ngày khi Đ i h i di n ra. 2. Công vi c sau Đ i h i: BCH CH m i có nhi m v hoàn thành h sơ g i v Ban đi u hành H i SVVN t i Pháp, đ ra quy t đ nh công nh n. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  5. 5. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ H sơ bao g m: • Biên b n Đ i h i (ph i bao g m văn ki n đ i h i + biên b n b u c ) • Công văn đ ngh công nh n BCH m i c a chi h i. • Biên b n H i ngh trù b BCH CH • Danh sách và CV BCH m i Th i gian: H sơ ph i n p ch m nh t là 10 ngày sau ngày Đ i h i. Lưu ý: BCH CH c n t ng h p danh sách BCH CH chính th c, làm công văn đ ngh Ban đi u hành H i SVVN t i Pháp đ ra quy t đ nh chu n y thành l p và công nh n chính th c BCH CH m i. V. M T S V N Đ C N LƯU Ý: 1. C n đ c bi t quan tâm đ n sinh viên m i sang Pháp, tuyên truy n và t ch c cho sinh viên tìm hi u v H i Sinh viên Vi t nam và chi h i đ a phương mình, truy n th ng và ho t đ ng c a H i SVVN t i Pháp, c a chi h i m t cách đ y đ và sâu r ng. C n ph bi n trách nhi m và nghĩa v c a m i SVVN đ i v i Đ i Hôi 2. Sau khi Đ i h i k t thúc, BCH nhi m kỳ m i có trách nhi m t ch c H i ngh Ban ch p hành l n 1, ch trì đi u khi n H i ngh là Ch t ch Chi h i. H i ngh Ban ch p hành Chi h i l n 1 có nhi m v : • Phân công nhi m v BCH. • Hi p thương ch n c đ i bi u tham d Đ i h i H i SVVN t i Pháp (n u có) theo cơ c u và s lư ng phân b c a BCH UEVF quy đ nh. • Hi p thương nhân s tham gia BCH UEVF. • Hi p thương nhân d tham gia vào công tác trao đ i thông tin và ph i h p ho t đ ng v i Ban đi u hành UEVF. 3. Khi hi p thương c đ i bi u, hi p thương nhân s vào BCH, b u c Ban Đi u Hành ph i có quá n a (1/2) s đ i bi u chính th c có m t tán thành thì ngư i đư c đ c , ng c m i trúng c . BAN CH P HÀNH H I SVVN T I PHÁP Nơi nh n: - Ban ch p hành H i SVVN t i Pháp - UEVF - BCH các Chi H i - Lưu VP H i SVVN t i Pháp ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS

×