•‫دهنده‬ ‫ارائه‬‫دهنده‬ ‫ارائه‬
•‫متريست‬ ‫اپتو‬ ‫سوري‬ ‫حسن‬‫متريست‬ ‫اپتو‬ ‫سوري‬ ‫حسن‬
•‫بخشي‬ ‫توان‬ ‫دانشكده‬‫بخشي‬ ‫...
‫لطفـا‬20‫دقت‬ ‫آناليز‬ ‫چارت‬ ‫به‬ ‫ثانيه‬
‫كنيد‬
1.1.‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫تعريفي‬‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫تعريفي‬
2.2.‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چ...
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬
‫دهيم‬‫دهيم‬
11‫بيماري‬ ‫يك‬ ‫آگهي‬ ‫پي...
‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫وازمایش‬ ‫تاریخچه‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫وازمایش‬ ‫تاریخچه‬
•‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫بقراطیون‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫میدان‬ ‫ن...
‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫تعریف‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫تعریف‬
•‫نیز‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫ثابت‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫نی...
‫چشمی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬‫چشمی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬
•‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫محدوده‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫درحالی‬‫ب...
‫مشترک‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬‫مشترک‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬
•‫است‬ ‫مشترک‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫ا...
‫گیجگاهی‬ ‫ل‬ ‫هل‬‫گیجگاهی‬ ‫ل‬ ‫هل‬
•‫فقط‬ ‫که‬ ‫هرطرف‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫ازمیدان‬ ‫قسمتی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫فقط‬ ‫که‬ ‫هرط...
‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫های‬ ‫محدوده‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫های‬ ‫محدوده‬
•‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫سفید‬ ‫تارگ...
‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
•11‫کدورتها‬ (‫کدورتها‬ (...
‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
99‫فیکساسیون.دقت‬ ‫ی‬ ‫تا...
•‫مقایسه‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ذیل‬ ‫ی‬ ‫عاملها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫میتوانند‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬‫مقایسه‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ذیل‬ ‫ی‬ ‫ع...
•‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پریمتری‬ ‫تستهای‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پریمتری‬ ‫تستهای‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
ScreeningScreening‫و‬‫و‬Th...
‫نوعاست‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ‫استانه‬ ‫استراتژی‬‫نوعاست‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ‫استانه‬ ‫استراتژی‬
•11))Full ThresholdFull Threshold
•22))Full T...
ّّFull ThresholdFull Threshold
•‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫اصلی‬ ‫چهارنقطه‬ ‫استانه‬ ‫درشروع‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندا...
Full Threshold form prior dataFull Threshold form prior data
•‫قبلی‬ ‫اطلاعات‬ ‫براساس‬ ‫هولد‬ ‫تریش‬ ‫فول‬‫قبلی‬ ‫اطلاعات...
Fast ThresholdFast Threshold
•‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫استانه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫استانه‬ ‫ت...
‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬
1.1.11((GRAYTON- HALFTONGRAYTON- HALFTON
2.2.22((Numerical Table OR- Threshold Va...
•‫خورده‬ ‫هاشور‬ ‫تمودار‬ ‫بصورت‬ ‫تنایج‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫خورده‬ ‫هاشور‬ ‫تمودار‬ ‫بصورت‬ ‫تنایج‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫این‬...
‫نتایج‬ ‫ثبنحت‬ ‫نحوه‬‫نتایج‬ ‫ثبنحت‬ ‫نحوه‬
•Numerical Table OR- Threshold ValueNumerical Table OR- Threshold Value
•‫را‬...
DisplaysDisplays
•Number deviationNumber deviation
•Symbol deviationSymbol deviation
•Total deviationTotal deviation
•Patt...
Global IndicesGlobal Indices
•Mean Deviation(MDMean Deviation(MD((
•Pattern Standard Deviation(PSDPattern Standard Deviati...
‫ااعتماد‬ ‫قابلیت‬‫ااعتماد‬ ‫قابلیت‬
•Fixation loss rateFixation loss rate
•False positive errorFalse positive error
•Fals...
((11((‫بیمار‬ ‫مشخصات‬‫بیمار‬ ‫مشخصات‬
((22((‫معرفی‬ ‫معاینه‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫پروتکل‬ ،‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫معرفی‬ ‫معاینه‬ ‫...
Fixation Loss (5Fixation Loss (5((: ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کسری‬ ‫اعدد‬ ‫یک‬ ‫­اینجا‬: ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کسری‬ ‫اعدد‬ ‫یک‬ ‫­اینجا‬
‫کن...
False Pos (6False Pos (6((: ‫پاسخ‬ ،‫محرک‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫که‬ ‫مواردی‬: ‫پاسخ‬ ،‫محرک‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫که‬ ‫موا...
((88((‫تست‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬‫تست‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
((99((‫آستانه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫آستانه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬FoveaFovea.‫می­...
((1111((‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫شدت‬‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫شدت‬
((1212((‫دو‬ ‫به‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ‫که‬ .‫می­کند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ...
))1313((‫مردمک‬ ‫سایز‬‫مردمک‬ ‫سایز‬
Visual AcuityVisual Acuity (14(14))‫و‬‫و‬Trial LenseTrial Lense
))1515((‫یا‬ ‫عددی‬ ‫...
))1616((‫نمودار‬‫نمودار‬GraytoneGraytone‫نمودار‬ ‫واقع‬ ‫در‬ :‫نمودار‬ ‫واقع‬ ‫در‬ :NumericNumeric‫را‬‫را‬
،‫تیره­تر‬ ‫منا...
Total DeviationTotal Deviation (17(17))‫آستانه‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫شکل‬ ‫­این‬‫آستانه‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫شکل‬ ‫­این‬
‫سن‬ ‫هم‬ ...
Pattern DeviationPattern Deviation (18(18))‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬TotalTotal
DeviationDeviation‫نرم­افزار‬ ‫ک...
))1919((‫اساس‬ ‫بر‬‫اساس‬ ‫بر‬Reliability IndicesReliability Indices‫که‬‫که‬FixationFixation‫و‬‫و‬
False PosFalse Pos‫تست‬...
Glaucoma Hemifield Test , GHTGlaucoma Hemifield Test , GHT (20(20))‫در‬‫در‬
‫پروتکل­های‬‫پروتکل­های‬22––2424‫و‬‫و‬22––3030...
‫دستاورد‬‫دستاورد‬GHTGHT‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬
‫یا‬ ...
Pattem Standard Deviation (22Pattem Standard Deviation (22((‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬
‫نرمال‬ ‫بینایی‬ ‫تپه‬ ‫ب...
:‫نکته‬:‫نکته‬SWAPSWAP‫یا‬‫یا‬Short WavelengthShort Wavelength
Automated PerimetryAutomated Perimetry‫و‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫نوی...
Types of scotomaTypes of scotoma
•11..centeralcenteral
•22..peripheralperipheral
•33..combinationcombination
Types of scotomaTypes of scotoma
•11..centeralcenteral
•22..peripheralperipheral
•33..combinationcombination
‫آزمـايـش‬ ‫نتـايج‬ ‫بـررسـي‬‫آزمـايـش‬ ‫نتـايج‬ ‫بـررسـي‬
‫اساس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهارتي‬ ‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫نقايص‬ ‫تفسير‬‫اسا...
Colobomas Of Optic NervesColobomas Of Optic Nerves
Hysterical AmblyopiaHysterical Amblyopia
Visual Field In HysteriaVisual Field In Hysteria
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Primetry
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Primetry

1,797 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • safdari41@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primetry

 1. 1. •‫دهنده‬ ‫ارائه‬‫دهنده‬ ‫ارائه‬ •‫متريست‬ ‫اپتو‬ ‫سوري‬ ‫حسن‬‫متريست‬ ‫اپتو‬ ‫سوري‬ ‫حسن‬ •‫بخشي‬ ‫توان‬ ‫دانشكده‬‫بخشي‬ ‫توان‬ ‫دانشكده‬ •1390/3/201390/3/20
 2. 2. ‫لطفـا‬20‫دقت‬ ‫آناليز‬ ‫چارت‬ ‫به‬ ‫ثانيه‬ ‫كنيد‬
 3. 3. 1.1.‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫تعريفي‬‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫تعريفي‬ 2.2.‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬ 3.3.‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫آزمايشگرهاي‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫آزمايشگرهاي‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ 4.4.‫ايزوپتر‬ ‫تعريف‬‫ايزوپتر‬ ‫تعريف‬ 5.5.‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫مؤثربر‬ ‫عوامل‬‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫مؤثربر‬ ‫عوامل‬ 6.6.‫آزمايش‬ ‫نتايج‬ ‫بررسي‬‫آزمايش‬ ‫نتايج‬ ‫بررسي‬ 7.7.‫؟‬ ‫است‬ ‫ارجح‬ ‫آزمايشگر‬ ‫كدام‬‫؟‬ ‫است‬ ‫ارجح‬ ‫آزمايشگر‬ ‫كدام‬
 4. 4. ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬‫مي‬ ‫انجام‬ ‫پريمتري‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫دهيم‬‫دهيم‬ 11‫بيماري‬ ‫يك‬ ‫آگهي‬ ‫پيش‬ ‫تعيين‬ -‫بيماري‬ ‫يك‬ ‫آگهي‬ ‫پيش‬ ‫تعيين‬ - 22‫بيماري‬ ‫درمان‬ ‫سير‬ -‫بيماري‬ ‫درمان‬ ‫سير‬ - 33‫لوژيك‬ ‫نورو‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ -‫لوژيك‬ ‫نورو‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ - 44‫كوري‬ ‫شب‬ ‫يا‬ ‫آنوپسي‬ ‫همي‬ -‫كوري‬ ‫شب‬ ‫يا‬ ‫آنوپسي‬ ‫همي‬ - 55‫هستيم‬ ‫مشكوك‬ ‫ها‬ ‫بيماري‬ ‫كه‬ ‫مواري‬ -‫هستيم‬ ‫مشكوك‬ ‫ها‬ ‫بيماري‬ ‫كه‬ ‫مواري‬ - 66‫استرابيسم‬ ‫با‬ ‫همرا‬ ‫آمبليوپي‬ -‫استرابيسم‬ ‫با‬ ‫همرا‬ ‫آمبليوپي‬ - 77‫پاتولوژي‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫بدون‬ ‫بينايي‬ ‫افت‬ -‫پاتولوژي‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫بدون‬ ‫بينايي‬ ‫افت‬ - 88‫پاتولوژي‬ ‫موارد‬ -‫پاتولوژي‬ ‫موارد‬ -
 5. 5. ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫وازمایش‬ ‫تاریخچه‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫وازمایش‬ ‫تاریخچه‬ •‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫بقراطیون‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫میدان‬ ‫نقایص‬‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫بقراطیون‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫میدان‬ ‫نقایص‬ •) ‫سال‬) ‫سال‬380380‫الی‬‫الی‬460460(‫م‬ ‫ق‬(‫م‬ ‫ق‬ •) ‫سال‬ ‫ودامیانوس‬ ‫بطلمیوس‬) ‫سال‬ ‫ودامیانوس‬ ‫بطلمیوس‬150150(‫م‬ ‫ق‬(‫م‬ ‫ق‬ •‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬16681668‫کرد‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫ماریوت‬‫کرد‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫ماریوت‬ •‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬18091809‫را‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫دقیق‬ ‫کیری‬ ‫اندازه‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫یانگ‬‫را‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫دقیق‬ ‫کیری‬ ‫اندازه‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫یانگ‬ ‫داد‬ ‫انجام‬‫داد‬ ‫انجام‬ •‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬17681768‫خود‬ ‫بیماران‬ ‫در‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫شدن‬ ‫بزگ‬ ‫به‬ ‫گراف‬ ‫وان‬‫خود‬ ‫بیماران‬ ‫در‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫شدن‬ ‫بزگ‬ ‫به‬ ‫گراف‬ ‫وان‬ ‫شد‬ ‫اگاه‬‫شد‬ ‫اگاه‬ •‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬17081708‫بنام‬ ‫هلندی‬ ‫پزشک‬‫بنام‬ ‫هلندی‬ ‫پزشک‬BoerhaaveBoerhaave‫نقطه‬ ‫وجود‬‫نقطه‬ ‫وجود‬ ‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫کوررا‬‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫کوررا‬ •‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬18251825‫شد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دقیقا‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫پورکنز‬ ‫توسط‬‫شد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دقیقا‬ ‫کور‬ ‫نقطه‬ ‫پورکنز‬ ‫توسط‬
 6. 6. ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫تعریف‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫تعریف‬ •‫نیز‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫ثابت‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫نیز‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫ثابت‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫بینیم‬ ‫نمی‬ ‫انهارا‬ ‫جزییات‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫میدهیم‬ ‫تشخیص‬‫بینیم‬ ‫نمی‬ ‫انهارا‬ ‫جزییات‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫میدهیم‬ ‫تشخیص‬ ‫ثابت‬ ‫فیکساسیون‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫فضایی‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬‫ثابت‬ ‫فیکساسیون‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫فضایی‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کند‬ ‫رویت‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫گویند‬ ‫می‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کند‬ ‫رویت‬ ‫تواند‬ ‫می‬
 7. 7. ‫چشمی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬‫چشمی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ •‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫محدوده‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫درحالی‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫محدوده‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫درحالی‬‫افقی‬‫افقی‬ 200200‫الی‬‫الی‬180180‫خم‬ ‫است‬ ‫چشنی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫این‬ ‫است‬‫خم‬ ‫است‬ ‫چشنی‬ ‫دو‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫شدن‬ ‫محدود‬ ‫سبب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫کردن‬‫در‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫شدن‬ ‫محدود‬ ‫سبب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫کردن‬ ‫شود‬ ‫فوقانی‬ ‫قسمت‬‫شود‬ ‫فوقانی‬ ‫قسمت‬
 8. 8. ‫مشترک‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬‫مشترک‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ •‫است‬ ‫مشترک‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫است‬ ‫مشترک‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫چشم‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫چشمی‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫حالت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫چشمی‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫حدود‬ ‫دوچشمی‬‫حدود‬ ‫دوچشمی‬6060‫در‬ ‫را‬ ‫چشم‬ ‫هر‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫درجه‬‫در‬ ‫را‬ ‫چشم‬ ‫هر‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫درجه‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫بنابراین‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬‫چشم‬ ‫دو‬ ‫بنابراین‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬120120‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫درجه‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫درجه‬ ‫داررند‬ ‫مشترک‬‫داررند‬ ‫مشترک‬
 9. 9. ‫گیجگاهی‬ ‫ل‬ ‫هل‬‫گیجگاهی‬ ‫ل‬ ‫هل‬ •‫فقط‬ ‫که‬ ‫هرطرف‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫ازمیدان‬ ‫قسمتی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫فقط‬ ‫که‬ ‫هرطرف‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫ازمیدان‬ ‫قسمتی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫توسط‬‫توسط‬‫خود‬‫خود‬‫دیده‬ ‫چشم‬ ‫ان‬‫دیده‬ ‫چشم‬ ‫ان‬‫شود‬ ‫می‬‫شود‬ ‫می‬‫و‬‫و‬‫حدود‬ ‫در‬‫حدود‬ ‫در‬3030‫درجه‬‫درجه‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫باشد‬ ‫می‬
 10. 10. ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫های‬ ‫محدوده‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ •‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫سفید‬ ‫تارگت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫محدوده‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫سفید‬ ‫تارگت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ •‫تمپورال‬‫تمپورال‬100100‫درجه‬‫درجه‬ •‫نازال‬‫نازال‬6060‫درجه‬‫درجه‬ •‫فوقانی‬‫فوقانی‬6060‫درجه‬‫درجه‬ •‫تحتانی‬‫تحتانی‬7575‫درجه‬‫درجه‬
 11. 11. ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ •11‫کدورتها‬ (‫کدورتها‬ ( •22‫سن‬ (‫سن‬ ( •33‫انکساری‬ ‫(عیب‬‫انکساری‬ ‫(عیب‬ •44‫مردمک‬ ‫(دیامتر‬‫مردمک‬ ‫(دیامتر‬ •55‫.ابروها‬ ‫ها‬ ‫.مژه‬ ‫(پلکها‬‫.ابروها‬ ‫ها‬ ‫.مژه‬ ‫(پلکها‬ •66‫(افاکیا‬‫(افاکیا‬ •77‫عروق‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫(اسکوتوم‬‫عروق‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫(اسکوتوم‬ •88‫فوقانی‬ ‫پلک‬ ‫در‬ ‫(بلفاروشالزی‬‫فوقانی‬ ‫پلک‬ ‫در‬ ‫(بلفاروشالزی‬
 12. 12. ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫اندازه‬ ‫برروی‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ 99‫فیکساسیون.دقت‬ ‫ی‬ ‫تارگتها‬ ‫فیکساسیون‬ ‫(درستی‬‫فیکساسیون.دقت‬ ‫ی‬ ‫تارگتها‬ ‫فیکساسیون‬ ‫(درستی‬ ‫فیکساسیون‬‫فیکساسیون‬ 1010‫(خستگی‬‫(خستگی‬ 1111‫بیمار‬ ‫(تجربه‬‫بیمار‬ ‫(تجربه‬ 1212‫وهیستریا‬ ‫(تمارض‬‫وهیستریا‬ ‫(تمارض‬ 1313‫ازمایش‬ ‫(روش‬‫ازمایش‬ ‫(روش‬ 1414‫(سازگاری‬‫(سازگاری‬ 1515‫شنیدن‬ ‫قابل‬ ‫صوت‬ ‫کردن‬ ‫(فراهم‬‫شنیدن‬ ‫قابل‬ ‫صوت‬ ‫کردن‬ ‫(فراهم‬
 13. 13. •‫مقایسه‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ذیل‬ ‫ی‬ ‫عاملها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫میتوانند‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬‫مقایسه‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ذیل‬ ‫ی‬ ‫عاملها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫میتوانند‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫شوند‬‫شوند‬ •11‫صفحه‬ ‫نوع‬ (‫صفحه‬ ‫نوع‬ ( •22‫نور‬ ‫رائه‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ (‫نور‬ ‫رائه‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ( •33‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫کنترل‬ (‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫کنترل‬ ( •44‫فیکساسیون‬ ‫کنترل‬ ‫(روش‬‫فیکساسیون‬ ‫کنترل‬ ‫(روش‬ •55‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫اپراتور‬ ‫که‬ ‫روشی‬ (‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫اپراتور‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ( •66‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ارتباط‬ ‫اپراتور‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫روشی‬ (‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ارتباط‬ ‫اپراتور‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ( •77‫خروجی‬ ‫پرینتر‬ ‫نوع‬ (‫خروجی‬ ‫پرینتر‬ ‫نوع‬ ( •88‫اطلعات‬ ‫ذخیره‬ ‫شرایط‬ (‫اطلعات‬ ‫ذخیره‬ ‫شرایط‬ ( •99‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تغیر‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تغیر‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬
 14. 14. •‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پریمتری‬ ‫تستهای‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پریمتری‬ ‫تستهای‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ScreeningScreening‫و‬‫و‬ThresholdThreshold‫می­باشند‬ ‫تقسیم‬ ‫قابل‬‫می­باشند‬ ‫تقسیم‬ ‫قابل‬ ‫تستهای‬ ‫که‬‫تستهای‬ ‫که‬ScreeningScreening‫استفاده‬ ‫غربالگری‬ ‫جهت‬‫استفاده‬ ‫غربالگری‬ ‫جهت‬ ‫تستهای‬ ‫ولی‬ ‫می­گردند‬‫تستهای‬ ‫ولی‬ ‫می­گردند‬ThresholdThreshold‫آستانه‬ ‫تعیین‬ ‫با‬‫آستانه‬ ‫تعیین‬ ‫با‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫دقیقتری‬ ‫و‬ ‫مفیدتر‬ ‫کاربرد‬ ،‫شبکیه‬ ‫بینایی‬‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫دقیقتری‬ ‫و‬ ‫مفیدتر‬ ‫کاربرد‬ ،‫شبکیه‬ ‫بینایی‬ ‫دارند‬ ‫بیمار‬‫دارند‬ ‫بیمار‬..
 15. 15. ‫نوعاست‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ‫استانه‬ ‫استراتژی‬‫نوعاست‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ‫استانه‬ ‫استراتژی‬ •11))Full ThresholdFull Threshold •22))Full Threshold form priordataFull Threshold form priordata •33))Fast ThresholdFast Threshold
 16. 16. ّّFull ThresholdFull Threshold •‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫اصلی‬ ‫چهارنقطه‬ ‫استانه‬ ‫درشروع‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫اصلی‬ ‫چهارنقطه‬ ‫استانه‬ ‫درشروع‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫نقطه‬ ‫چهار‬ ‫نقطه‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫ومقادیر‬ ‫شود‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫نقطه‬ ‫چهار‬ ‫نقطه‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫ومقادیر‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کناری‬ ‫نقاط‬ ‫استانه‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کناری‬ ‫نقاط‬ ‫استانه‬ ‫همین‬ ‫وبه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫همسیایه‬ ‫برای‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ ‫استانه‬‫همین‬ ‫وبه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫همسیایه‬ ‫برای‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ ‫استانه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫میگردد‬ ‫بررسی‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫تحریک‬ ‫استانه‬ ‫ترتیب‬‫این‬ ‫با‬ ‫میگردد‬ ‫بررسی‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫تحریک‬ ‫استانه‬ ‫ترتیب‬ ‫مدت‬ ‫کوتاهترین‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫ممتعددی‬ ‫نقاط‬ ‫برررسی‬ ‫روش‬‫مدت‬ ‫کوتاهترین‬ ‫در‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫ممتعددی‬ ‫نقاط‬ ‫برررسی‬ ‫روش‬ ‫فول‬ ‫ازمایش‬ ‫نتیجه‬ ‫مجدد‬ ‫های‬ ‫پریمتری‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫زمان‬‫فول‬ ‫ازمایش‬ ‫نتیجه‬ ‫مجدد‬ ‫های‬ ‫پریمتری‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫زمان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استراتژی‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫هولد‬ ‫تریش‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استراتژی‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫هولد‬ ‫تریش‬ •
 17. 17. Full Threshold form prior dataFull Threshold form prior data •‫قبلی‬ ‫اطلاعات‬ ‫براساس‬ ‫هولد‬ ‫تریش‬ ‫فول‬‫قبلی‬ ‫اطلاعات‬ ‫براساس‬ ‫هولد‬ ‫تریش‬ ‫فول‬ •‫باشدت‬ ‫ازمایش‬ ‫دراین‬‫باشدت‬ ‫ازمایش‬ ‫دراین‬22‫بیمار‬ ‫استانه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بل‬ ‫سی‬ ‫د‬‫بیمار‬ ‫استانه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بل‬ ‫سی‬ ‫د‬ ‫تکرار‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫مراحل‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اغاز‬ ‫قبلی‬ ‫تست‬‫تکرار‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫مراحل‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اغاز‬ ‫قبلی‬ ‫تست‬ ‫شود‬ ‫می‬‫شود‬ ‫می‬
 18. 18. Fast ThresholdFast Threshold •‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫استانه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫استانه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحریک‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫ازمایش‬ ‫شود‬‫تحریک‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫ازمایش‬ ‫شود‬22‫ازمقدار‬ ‫تر‬ ‫بال‬ ‫بل‬ ‫دسی‬‫ازمقدار‬ ‫تر‬ ‫بال‬ ‫بل‬ ‫دسی‬ ‫اصلی‬ ‫نقاط‬ ‫وتنها‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اغاز‬ ‫قبلی‬ ‫تست‬ ‫در‬ ‫امده‬ ‫بدست‬‫اصلی‬ ‫نقاط‬ ‫وتنها‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اغاز‬ ‫قبلی‬ ‫تست‬ ‫در‬ ‫امده‬ ‫بدست‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استانه‬ ‫تعیین‬ ‫نباشد‬ ‫مشخص‬ ‫انها‬ ‫حساسیت‬ ‫که‬‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استانه‬ ‫تعیین‬ ‫نباشد‬ ‫مشخص‬ ‫انها‬ ‫حساسیت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫مکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طولنی‬ ‫ازمایش‬ ‫براتی‬ ‫روش‬‫را‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫مکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طولنی‬ ‫ازمایش‬ ‫براتی‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫تنها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نکنند‬ ‫تحمل‬‫مورد‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫تنها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نکنند‬ ‫تحمل‬ ‫کیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬‫کیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬
 19. 19. ‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ 1.1.11((GRAYTON- HALFTONGRAYTON- HALFTON 2.2.22((Numerical Table OR- Threshold ValueNumerical Table OR- Threshold Value 3.3.33((Total deviation OR Pattern deviationTotal deviation OR Pattern deviation
 20. 20. •‫خورده‬ ‫هاشور‬ ‫تمودار‬ ‫بصورت‬ ‫تنایج‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫خورده‬ ‫هاشور‬ ‫تمودار‬ ‫بصورت‬ ‫تنایج‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نقص‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫تیرگی‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫وسفید‬ ‫سیاه‬‫نقص‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫تیرگی‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫وسفید‬ ‫سیاه‬ ‫وجود‬ ‫مطلق‬ ‫نقص‬ ‫سیاه‬ ‫کامل‬ ‫جاهای‬ ‫ودر‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫دنس‬‫وجود‬ ‫مطلق‬ ‫نقص‬ ‫سیاه‬ ‫کامل‬ ‫جاهای‬ ‫ودر‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫دنس‬ ‫دارد‬‫دارد‬ •‫نشان‬ ‫را‬ ‫استانه‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫اور‬ ‫یاد‬ ‫ید‬ ‫با‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫استانه‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫اور‬ ‫یاد‬ ‫ید‬ ‫با‬ ‫ارزیابی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫وضعیت‬ ‫نسبی‬ ‫بطور‬ ‫نمیدهدو‬‫ارزیابی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫وضعیت‬ ‫نسبی‬ ‫بطور‬ ‫نمیدهدو‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫تست‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫تست‬ ‫معایب‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫تست‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫تست‬ ‫معایب‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫ومیدان‬ ‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پریمتری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫توان‬‫ومیدان‬ ‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پریمتری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫کرد‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫بینایی‬‫کرد‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬‫نتایج‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ •11((GRAYTON- HALFTONGRAYTON- HALFTON
 21. 21. ‫نتایج‬ ‫ثبنحت‬ ‫نحوه‬‫نتایج‬ ‫ثبنحت‬ ‫نحوه‬ •Numerical Table OR- Threshold ValueNumerical Table OR- Threshold Value •‫را‬ ‫شبکیه‬ ‫حساسیت‬ ‫شده‬ ‫ااعدادچاپ‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استانه‬ ‫چاپ‬‫را‬ ‫شبکیه‬ ‫حساسیت‬ ‫شده‬ ‫ااعدادچاپ‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استانه‬ ‫چاپ‬ ‫ااعدادبزرگتر‬ ‫هرچه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نسان‬ ‫بل‬ ‫دسی‬ ‫برحسب‬‫ااعدادبزرگتر‬ ‫هرچه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نسان‬ ‫بل‬ ‫دسی‬ ‫برحسب‬ ‫صفر‬ ‫اعدد‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫طبیعی‬ ‫میدان‬ ‫باشدیعنی‬‫صفر‬ ‫اعدد‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫طبیعی‬ ‫میدان‬ ‫باشدیعنی‬ ‫است‬ ‫مطلق‬ ‫نقص‬ ‫نشانه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬‫است‬ ‫مطلق‬ ‫نقص‬ ‫نشانه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬
 22. 22. DisplaysDisplays •Number deviationNumber deviation •Symbol deviationSymbol deviation •Total deviationTotal deviation •Pattern deviationPattern deviation
 23. 23. Global IndicesGlobal Indices •Mean Deviation(MDMean Deviation(MD(( •Pattern Standard Deviation(PSDPattern Standard Deviation(PSD(( •Short Term Fluctuation(SFShort Term Fluctuation(SF(( •Corrected Pattern Standard Deviation(CPSDCorrected Pattern Standard Deviation(CPSD((
 24. 24. ‫ااعتماد‬ ‫قابلیت‬‫ااعتماد‬ ‫قابلیت‬ •Fixation loss rateFixation loss rate •False positive errorFalse positive error •False negative errorFalse negative error •Short term fluctuationsShort term fluctuations
 25. 25. ((11((‫بیمار‬ ‫مشخصات‬‫بیمار‬ ‫مشخصات‬ ((22((‫معرفی‬ ‫معاینه‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫پروتکل‬ ،‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫معرفی‬ ‫معاینه‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫پروتکل‬ ،‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫می­شود‬.‫می­شود‬ Fixation Monitor (3Fixation Monitor (3((: ‫دستگاه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫نوع‬: ‫دستگاه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫نوع‬ ‫بر‬‫بر‬FixationFixation‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیمار‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیمار‬HumphreyHumphrey‫به‬‫به‬ ‫می­باشد‬ ‫صورت‬ ‫:دو‬‫می­باشد‬ ‫صورت‬ ‫:دو‬ Gaze Control (aGaze Control (a((: ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬: ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ComealComeal ReflexReflex‫کنترل‬ ‫آن‬ ‫بازتاب‬ ‫و‬ ‫قرمز‬ ‫مادون‬ ‫امواج‬ ‫و‬‫کنترل‬ ‫آن‬ ‫بازتاب‬ ‫و‬ ‫قرمز‬ ‫مادون‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫.می­گردد‬‫.می­گردد‬
 26. 26. Fixation Loss (5Fixation Loss (5((: ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کسری‬ ‫اعدد‬ ‫یک‬ ‫­اینجا‬: ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کسری‬ ‫اعدد‬ ‫یک‬ ‫­اینجا‬ ‫کنترل‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫آن‬ ‫مخرج‬ ‫که‬ ‫شود‬‫کنترل‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫آن‬ ‫مخرج‬ ‫که‬ ‫شود‬FixationFixation ‫در‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫کسر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫توسط‬‫در‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫کسر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫توسط‬ FixationFixation‫از‬ ‫بالتر‬ ‫ندارد.مقادیر‬ ‫قرار‬ ‫مناسب‬‫از‬ ‫بالتر‬ ‫ندارد.مقادیر‬ ‫قرار‬ ‫مناسب‬2020%% ‫اعلمت‬ ‫با‬ ‫معمول‬‫اعلمت‬ ‫با‬ ‫معمول‬xxxx‫و‬ ‫می­کند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫خواننده‬ ‫توجه‬‫و‬ ‫می­کند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫خواننده‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫ااعتبار‬ ‫کاهش‬ ‫بااعث‬‫و‬ ‫ااعتبار‬ ‫کاهش‬ ‫بااعث‬ReliabilityReliability‫می­گردد‬ ‫.تست‬‫می­گردد‬ ‫.تست‬
 27. 27. False Pos (6False Pos (6((: ‫پاسخ‬ ،‫محرک‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫که‬ ‫مواردی‬: ‫پاسخ‬ ،‫محرک‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫بیمار‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫مثبت‬‫از‬ ‫بالتر‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫مثبت‬44‫ااعتبار‬ ‫کاهش‬ %‫ااعتبار‬ ‫کاهش‬ % ‫است‬ ‫.تست‬‫است‬ ‫.تست‬ False NEG (7False NEG (7((: ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫اعلیرغم‬ ‫که‬ ‫مواردی‬: ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫اعلیرغم‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫پاسخ‬ ‫بیمار‬ ،‫گذشته‬ ‫دفعات‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫نوری‬ ‫محرک‬‫پاسخ‬ ‫بیمار‬ ،‫گذشته‬ ‫دفعات‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫نوری‬ ‫محرک‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫می­دهد‬ ‫منفی‬‫از‬ ‫بالتر‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫می­دهد‬ ‫منفی‬1212‫کاهش‬ ‫بااعث‬ %‫کاهش‬ ‫بااعث‬ % ‫می­گردد‬ ‫تست‬ ‫.ااعتبار‬‫می­گردد‬ ‫تست‬ ‫.ااعتبار‬
 28. 28. ((88((‫تست‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬‫تست‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ((99((‫آستانه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫آستانه‬ ‫اینجا‬ ‫در‬FoveaFovea.‫می­شود‬ ‫بررسی‬ ‫نیاز‬ ‫حسب‬ ‫بر‬.‫می­شود‬ ‫بررسی‬ ‫نیاز‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ((1010((‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اندازه­ها‬ :‫نوری‬ ‫محرک‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫اندازه‬‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اندازه­ها‬ :‫نوری‬ ‫محرک‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫از‬‫از‬II‫تا‬‫تا‬VV‫آنها‬ ‫مرسوم­ترین‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬‫آنها‬ ‫مرسوم­ترین‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬IIIIII‫اندازه‬ ‫با‬ ،‫اندازه‬ ‫با‬ ، ‫تقریبی‬‫تقریبی‬mmmm 3/23/2.‫می­باشد‬.‫می­باشد‬
 29. 29. ((1111((‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫شدت‬‫زمینه‬ ‫روشنایی‬ ‫شدت‬ ((1212((‫دو‬ ‫به‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ‫که‬ .‫می­کند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫استراتژی‬‫دو‬ ‫به‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ‫که‬ .‫می­کند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫استراتژی‬ ‫صورت‬‫صورت‬Threshold, ScreeningThreshold, Screening.‫می­باشد‬.‫می­باشد‬
 30. 30. ))1313((‫مردمک‬ ‫سایز‬‫مردمک‬ ‫سایز‬ Visual AcuityVisual Acuity (14(14))‫و‬‫و‬Trial LenseTrial Lense ))1515((‫یا‬ ‫عددی‬ ‫نمودار‬‫یا‬ ‫عددی‬ ‫نمودار‬NUMERICNUMERIC‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫آستانه­های‬‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫آستانه­های‬
 31. 31. ))1616((‫نمودار‬‫نمودار‬GraytoneGraytone‫نمودار‬ ‫واقع‬ ‫در‬ :‫نمودار‬ ‫واقع‬ ‫در‬ :NumericNumeric‫را‬‫را‬ ،‫تیره­تر‬ ‫مناطق‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫می­آورد‬ ‫در‬ ‫شماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬،‫تیره­تر‬ ‫مناطق‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫می­آورد‬ ‫در‬ ‫شماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عمیق­تر‬ ‫و‬ ‫کامل­تر‬ ‫بینایی‬ ‫نقص‬‫عمیق­تر‬ ‫و‬ ‫کامل­تر‬ ‫بینایی‬ ‫نقص‬ :‫نکته‬:‫نکته‬‫تعریف‬‫تعریف‬P-ValueP-Value‫چند‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یعنی‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ :‫چند‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یعنی‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ : .‫است‬ ‫خصوصیت‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫واجد‬ ‫عادی‬ ‫جمعیت‬ ‫درصد‬.‫است‬ ‫خصوصیت‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫واجد‬ ‫عادی‬ ‫جمعیت‬ ‫درصد‬
 32. 32. Total DeviationTotal Deviation (17(17))‫آستانه‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫شکل‬ ‫­این‬‫آستانه‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫شکل‬ ‫­این‬ ‫سن‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫نرمال‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫آستانه­های‬ ‫از‬ ‫بیمار‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫سن‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫نرمال‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫آستانه­های‬ ‫از‬ ‫بیمار‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫آن‬ ‫پائینی‬ ‫شکل‬ ،‫است‬‫یا‬ ‫آن‬ ‫پائینی‬ ‫شکل‬ ،‫است‬ProbabilityProbability‫مقادیر‬‫مقادیر‬P-ValueP-Value ‫یا‬ ‫آن‬ ‫پائینی‬ ‫برای‬ ‫را‬‫یا‬ ‫آن‬ ‫پائینی‬ ‫برای‬ ‫را‬ProbabillityProbabillity‫مقادیر‬‫مقادیر‬P-ValueP-Value‫را‬‫را‬ ‫اعداد‬ ‫برای‬‫اعداد‬ ‫برای‬Total DeviationTotal Deviation‫نشان‬ ‫شماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫نشان‬ ‫شماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫.می­دهد‬‫.می­دهد‬
 33. 33. Pattern DeviationPattern Deviation (18(18))‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬TotalTotal DeviationDeviation‫نرم­افزار‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫است‬‫نرم­افزار‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫است‬ HumphreyHumphrey‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬Visual FieldVisual Field ‫مسائلی‬ ‫یا‬ ‫کاتاراکت‬ ‫مثل‬ ،‫مدیا‬ ‫کدورت­های‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫بیمار‬‫مسائلی‬ ‫یا‬ ‫کاتاراکت‬ ‫مثل‬ ،‫مدیا‬ ‫کدورت­های‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫مانند‬‫مانند‬Small Pupil SizeSmall Pupil Size‫اعمال‬ ‫اصلحیه‬ ،‫می­شود‬ ‫ایجاد‬‫اعمال‬ ‫اصلحیه‬ ،‫می­شود‬ ‫ایجاد‬ ‫هم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫می­کند‬‫هم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫می­کند‬P- VALUE , ProbabilitYP- VALUE , ProbabilitY‫را‬‫را‬ ‫می­کند‬ ‫.ترسیم‬‫می­کند‬ ‫.ترسیم‬
 34. 34. ))1919((‫اساس‬ ‫بر‬‫اساس‬ ‫بر‬Reliability IndicesReliability Indices‫که‬‫که‬FixationFixation‫و‬‫و‬ False PosFalse Pos‫تست‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫جزء‬‫تست‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫جزء‬ ‫درج‬ ‫پیغام‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکل‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫می­شود‬ ‫برآورد‬‫درج‬ ‫پیغام‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکل‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫می­شود‬ ‫برآورد‬ .‫می­گردد‬.‫می­گردد‬
 35. 35. Glaucoma Hemifield Test , GHTGlaucoma Hemifield Test , GHT (20(20))‫در‬‫در‬ ‫پروتکل­های‬‫پروتکل­های‬22––2424‫و‬‫و‬22––3030‫این‬ . ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬‫این‬ . ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تست‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫تست‬55‫به‬ ‫را‬ ‫منطقه‬‫به‬ ‫را‬ ‫منطقه‬Superior ZoneSuperior Zone‫با‬‫با‬55 ‫در‬ ‫آیینه­ای‬ ‫متناظر‬ ‫منطقه‬‫در‬ ‫آیینه­ای‬ ‫متناظر‬ ‫منطقه‬Inferior ZoneInferior Zone‫مقایسه‬‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫می­کند‬‫و‬ ‫می­کند‬SeveritySeverity‫و‬ ‫مناطق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫نقایص‬‫و‬ ‫مناطق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بینایی‬ ‫نقایص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫اساس‬ ‫بر‬Normal Data BaseNormal Data Base‫درج‬ ‫زیر‬ ‫اشکال‬ ‫به‬‫درج‬ ‫زیر‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫.می­کند‬‫.می­کند‬ •Within Normal LimitsWithin Normal Limits •Outside Normal LimitsOutside Normal Limits •BorderlineBorderline
 36. 36. ‫دستاورد‬‫دستاورد‬GHTGHT‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫گلوکوم‬ ‫تیپیک‬ ‫الگوی‬ ‫مشابه‬ ‫بیمار‬ ‫بینایی‬ ‫نقایص‬‫یا‬ ‫هست‬ ‫گلوکوم‬ ‫تیپیک‬ ‫الگوی‬ ‫مشابه‬ ‫بیمار‬ ‫بینایی‬ ‫نقایص‬ .‫خیر‬.‫خیر‬ MD (21MD (21((‫یا‬‫یا‬Mean DeviationMean Deviation‫آستانه‬ ‫انحراف‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫آستانه‬ ‫انحراف‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نرمال‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کل‬‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نرمال‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫بینایی‬ ‫میدان‬ ‫کل‬P-P- ValueValue‫می­شود‬ ‫داده‬ ‫.نمایش‬‫می­شود‬ ‫داده‬ ‫.نمایش‬
 37. 37. Pattem Standard Deviation (22Pattem Standard Deviation (22((‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫نرمال‬ ‫بینایی‬ ‫تپه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیمار‬ ‫بینایی‬ ‫تپه‬ ‫شکل‬ ‫اختلف‬‫نرمال‬ ‫بینایی‬ ‫تپه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیمار‬ ‫بینایی‬ ‫تپه‬ ‫شکل‬ ‫اختلف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬‫با‬ ‫که‬ ‫است‬P-ValueP-Value‫می­شود‬ ‫داده‬ ‫.نمایش‬‫می­شود‬ ‫داده‬ ‫.نمایش‬
 38. 38. :‫نکته‬:‫نکته‬SWAPSWAP‫یا‬‫یا‬Short WavelengthShort Wavelength Automated PerimetryAutomated Perimetry‫و‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫روشی‬‫و‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫روشی‬ ‫نور‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گلوکوم‬ ‫بیماری‬ ‫ابتدایی‬ ‫مراحل‬ ‫کشف‬‫نور‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫گلوکوم‬ ‫بیماری‬ ‫ابتدایی‬ ‫مراحل‬ ‫کشف‬ .‫هستند‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ،‫نوری‬ ‫محرک­های‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زرد‬.‫هستند‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ،‫نوری‬ ‫محرک­های‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زرد‬ ‫به‬ ‫مبتل‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وقت­گیر‬ ‫کمی‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫البته‬‫به‬ ‫مبتل‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وقت­گیر‬ ‫کمی‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫ندارد‬ ‫خوبی‬ ‫نتایج‬ ‫کاتاراکت‬.‫ندارد‬ ‫خوبی‬ ‫نتایج‬ ‫کاتاراکت‬
 39. 39. Types of scotomaTypes of scotoma •11..centeralcenteral •22..peripheralperipheral •33..combinationcombination
 40. 40. Types of scotomaTypes of scotoma •11..centeralcenteral •22..peripheralperipheral •33..combinationcombination
 41. 41. ‫آزمـايـش‬ ‫نتـايج‬ ‫بـررسـي‬‫آزمـايـش‬ ‫نتـايج‬ ‫بـررسـي‬ ‫اساس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهارتي‬ ‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫نقايص‬ ‫تفسير‬‫اساس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهارتي‬ ‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫نقايص‬ ‫تفسير‬ ‫عملكرد‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫متعددي‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫آن‬‫عملكرد‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫متعددي‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫آن‬ . ‫باشد‬ ‫مي‬ ، ‫گذارد‬ ‫مي‬ ‫اثر‬ ‫بينايي‬. ‫باشد‬ ‫مي‬ ، ‫گذارد‬ ‫مي‬ ‫اثر‬ ‫بينايي‬ •‫؟‬ ‫طبيعي‬ ‫غير‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫بينـايي‬ ‫ميدان‬ ‫آيا‬‫؟‬ ‫طبيعي‬ ‫غير‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫بينـايي‬ ‫ميدان‬ ‫آيا‬ •‫؟‬ ‫يم‬ ‫ا‬ ‫كرده‬ ‫استفاده‬ ‫وسايلي‬ ‫چه‬ ‫از‬‫؟‬ ‫يم‬ ‫ا‬ ‫كرده‬ ‫استفاده‬ ‫وسايلي‬ ‫چه‬ ‫از‬ •‫نموده‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫نقايص‬ ‫روشي‬ ‫چه‬ ‫از‬‫نموده‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫بينايي‬ ‫ميدان‬ ‫نقايص‬ ‫روشي‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫؟‬ ‫ايم‬‫؟‬ ‫ايم‬ •‫است‬ ‫بوده‬ ‫كافي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫متغيرها‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫آيا‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫كافي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫متغيرها‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫آيا‬ ‫؟‬‫؟‬
 42. 42. Colobomas Of Optic NervesColobomas Of Optic Nerves
 43. 43. Hysterical AmblyopiaHysterical Amblyopia
 44. 44. Visual Field In HysteriaVisual Field In Hysteria

×