11 june-2014 to-17-june-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue11

229 views
165 views

Published on

Hindu Mahasabha

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 june-2014 to-17-june-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue11

 1. 1. fgUnwl Hkkvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdkeq[ ki =k okrkZ l kIr kfgd Website : www.akhilbharathindumahasabha.org E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org i zfr vad ewY; 4 #i ; s fnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d T; s"B ’ kqDy =k; ksn’ khl svk"kk<+d‘".ki apehl Eor ~2071 r d ok£"kd ’ kqYd 100 #i ; s i ‘"B l a[ ; k12 o"kZ&38 vad&11 dYi kfn l Eor ~1972949114 l Ei knd eqUukdqekj ’ kekZ i ‘"B&3 i ‘"B&4 i ‘"B&5 i ‘"B&9 i ‘"B&12 dkaxzsl dj s vkRekoyksdu- vt ok; u , d fuj ki n--- csfV; ksads vPNsfnu-- i zR; sd cq/kokj dksi zdkf’ kr ’ kkafr i znku dj r hgS--- --r ksD; k t ksdj ds----  l aoknnkr k  mÙkj eqxy dky dk, d vuNqvkl ul uh[ kst i ‘"B nokvksai j vesfjdhf’ kdat k geys] ce foLQksV] gR; k vkSj vkr adokn Rofj r U; k; dsnk; j seas ekuuh; Hkkj r dkr soj ns[ k’ kj hQ gksx; suokt     l aoknnkr k  vkr adokn dr bZcnkZ’ r ughadj sxkHkkj r ’ ks"ki ‘"B 10 i j  t Eewd’ ehj dht ur kdsfgr dsfy, /kkj k370 i j j k"VªO; ki hppkZgks%fgUnwegkl Hkk Hkkj r l a; qä j k"Vª oSf’ od vkr adokn fuj ks/kh j .kuhfr dhpy j ghor Zeku l eh{kkdsckn i kfj r fdl hHkh ,sl sçLrkodkl eFkZu ughadjsxk t ksvkradokn l syM+usdsç; kl ksa dksgYdk dj r k gSA Hkkj r us l a; qä j k"VªoSf’ od vkr adokn fujks/khj .kuhfr dhpkSFkhokf"kZd l eh{kk d s ur ht ksa i j vukSi pkfj d fopkj foe’ kZesaHkkx y sr s gq, ; g ckr dghA vQxkfuLrku  a  t Eew&d’ ehj dsukxfj dksadsi kl nksgjhukxfjdr kgS  t Eew&d’ ehj dkj k"Vª/ot vyx gksr kgSA  t Eew&d’ ehj dhfo/kkul Hkkdkdk; Zdky 6 o"kks±dk gksr kgSt cfd Hkkj r dsvU; j kT; ksadhfo/kkul Hkkvksa dkdk; Zdky 5 o"kks±dkgksr kgSA  t Eew&d’ ehj dsvanj Hkkj r dsj k"Vª/ot ; kj k"Vªh; i zr hdksadkvi eku vi j k/kughagksr kA  Hkkj r dsmPpre U; k; ky; dsvkns’ kt Eew&d’ ehj ds vanj ekU; ughagksr sgSaA  Hkkj r dhl al n t Eew&d’ ehj dsl aca/keasvR; ar l hfer {ks=keasdkuwu cukl dr hgSA  d’ ehj easefgykvksai j ’ kj h; k dkuwu ykxwgS vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd ,oajk"Vªh; dk; kZy; ea=khohjs’ kR; kxhus, d l a; qä oä O; eas/kkj k370dsÅi j O; ki d : i l sppkZ djusdhvko’ ; dr kcrkbZgSAxkSj ryc gSfd u; hl jdkj dsxBu dsl kFkbl ckr dhppkZr st gksx; hgSfd csgn dfBu vkSj vyxkookn dksc<+koknsusokyh/kkj k370 dksD; ksau gVk; kt k; ] og Hkhr c] t c bl /kkj kl st Eewd’ ehj dsukxfjdksadksQk; nk gksusdhct k; uqdl ku ghT; knkgksj gkgSAbl dsl kFkeasHkkj rh; dkuwu ykxwu gksus l s; g j kT; fodkl dhxfr easyxkrkj fi NM+rkt kjgkgSA; ghugha] cfYd Hkkjr dk i jai j kxr ’ k=kqi kfdLrku bl j kT; dhdqN det ksfj ; ksadkQk; nk mBkdj yxkrkj vyxkookn dksc<+koknsj gkgSAbl dsl kFk; g Hkkjr o"kZdhvfLer kdsl kFkt qM+kgqvk cM+ki z’ u cur kt kjgkgSAfgUnwegkl Hkkusr‘Ro ust Yn l st Yn bl /kkj ki j ppkZ djkdj bl dksl ekIr fd; st kusdhi qjt ksj odkyr dhgS] rkfd t Eewd’ ehj ds ukxfj d ns’ kdheq[ ; /kkjkeas’ kkfey gksl dsa, oavi ukfodkl l qfuf’ pr dj l dsaA’ ks"ki ‘"B 10 i j vki Hkht kfu, vuqPNsn 370
 2. 2. 2 fgUnwl Hkk okr kZ i kBd okr kZ fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d l kIr kfgd j kf’ kQy i a0 nhukukFkfr okj h var n‘Zf"V j kst xkj dsvol j  i ssze l a; e vkSj r i l smRi Uu gksr kgSAHkfDr l k/kukl smRi Uu gksr hgSAJ) kdsfy, vH; kl vkSj fu"Bkt : j hgSA gt kj hi zl kn f} osnh  l Pphft anxhoghgSt gkage vi usfy, ugha] l cdsfy, t hr sgSaA i szepan  eu cM+kpapy gSA; fn dke u gksr ksb/kj &m/kj HkVdusyxr kgSvkSj vi usghekfyd dksfouk’ kdsekxZeasQal kdj ekj Mkyr kgSA fouksckHkkos  Hkkj r l exzfo’ o dkgSvkSj l kj hol qa/kj kbl dsi sze i k’ keasca/khgSAvukfn dky l s; g Kku vkSj ekuor kdhT; ksfr QSykj gkgSA t ; ’ kadj i zl kn  t ksckr safopkj i j NksM+nht kr hgSa] osdHkhi wj hughagksr haA gfj HkkÅ mi k/; k;  gj bal ku dkHkkX; , d ckj vo’ ; mn; gksr kgSA; g ckr vyx gSfd ogml dkfdruk ykHkmBkr kgSA Hk‘xq vueksy opu  l Ur ] l k/kd] i qt kj h; kt u&i zfr fuf/kdgykusdkvf/kdkj ml hO; fDr dksgSft l ds vkpj .kl syksxksadksi szj .kkvkSj vkfRed l q[ kfeyr kgksA  Hkhr j dsnq’ eu] ckgj dsnq’ euksal sges’ kkHkkj hi M+r sgSaAvi usHkhr j dsnq’ euksadks fu; fU=kr dj ysar ksckgj dsnq’ eu r sj kdqN ughafcxkM+l dsaxsA  ekuo&t hou dsoy vi usfy; sghughagS] bl l st qM+svusd yksxksadsl kFkl aca/kksadk bZekunkj hl si kyu dj ukght hou dhl kFkZdr kgSAl Pphj kt uhfr l ekt dhl sok dj ukgS] t ur ki j ’ kkl u dj ukughaA  ckaVksvkSj j kt dj ks*okyhuhfr vc i qj kuhi M+pqdhgSA; fn ge Bksdj [ kkusl scpuk pkgr sgSar ksi gysgesans’ kdht ur kdsekxZl sBksdj sagVkusdkdk; Zdj ukgksxk] gekj k ekxZLor %ghfu"daVd gkst k; sxkA vke pquko dkur ht k fj ; kl r ksavkSj l fCl Mh okyh j kt uhfr dsi zfr vke t urkdh vl gefr dkl qcwr gSAl j dkj h l fCl Mh dst fj ; sfdl h dh NksVh&eksVhennrksdht kl drh gS] i j ml dst houLr j eas cqfu; knhl q/kkj ughayk; k t k l dr kAxj hc&det ksj oxZdk t hou Lr j r ksr c l q/kj sxkt c ml sj kst xkj dkLFkkbZvol j feysvkSj ; g r Hkhl aHko gSt c vkS| ksxhdj .kdksxfr nht k, A j kt wdkS’ ky] i hr ei qj k vi ukj k"Vªh; fgr l Hkhns’ kksadhfons’ k uhfr vkSj j .kuhfr dk vk/kkj mudkvi ukj k"Vªh; fgr gksr k gSAvesfj dhi szft MsaV vksckekus eksnh dsl kFk dke dj usdh bPNkt kfgj dj r sgq, f} i {kh; l aca/kksadkset wr dj usdhckr dghvkSj mUgsavesfj dkvkeaf=kr fd; kA, sl kbl fy, gS] D; ksafd oSf’ od ekeyksaeasHkkj r dk egRoi w.kZLFkku gSvkSj eksnhdks ns’ kdht urkuscsgrjhu t ukns’ k fn; kgSA Hkwi s’ kefyd] paMhx<+ egaxkbZ; kdqN vkSj vHkhr d t ksvkadM+s vk, gSa]mudseqrkfcd l ksygoha yksdl Hkk dspqukoksai j 3426 dj ksM+#i , [ kpZgq, A; g j de o"kZ2009 dspqukoksai j vk, [ kpZl sFkksM+h&cgqr ugha] cfYd 131i zfr ’ kr T; knkgSAD; kbu i kap l kyksaeasegaxkbZokdbZbruk xq.kk c<+xbZgS vxj gka] r ks fQj vkevknehdksft anxhcl j dj useasvkusokyheqf’ dyksadk Hkht j kvankt kyxkb, ]D; ksafd dqN fuokZfpr i zfr fuf/k; ksa] j kt usr kvksavkSj m| ksxi fr ; ksads vykokr ksbr uho‘f) fdl hdh Hkhvk; easughagqbZgksxhA cyfoanj j k; ] dhfr Zuxj xyr l adsr t k, xk ; wi h, usfj Vsy eas , QMhvkbZdksykxwfd; kgqvk gSA t cfd , uMh, usvi us ?kks"k.kki =keasdgkgSfd l Ùkkeas vku si j og bl uhfr dkscny nsxkA ; fn okdbZeas; g uhfr cny nht krhgSr ksbl l sHkkjr dh, QMhvkbZuhfr dksysdj xyr l adsr t k, xkvkSj bl l s t ksfodkl vkSj jkst xkj dsu, vol j mRi Uu gksusokysgSa]mudks /kDdki gqapsxkA, sl seaseksnhdks fons’ khfuos’ kdksadksvk’oLr djus dht : jr gSAl cl si gyhdl kSVh ; ghgksxhfd osvi useaf=keaMy dksdSl kvkdkj nsrsgSaAeaf=keaMy dSl kgksrkgS]bl dkvl j ’ ks; j ckt kj i j fuf’ pr i M+sxkA fodkl fueZy] i Vi M+xat i fj okj dhvgfe; r ekSt wnkgkykr easxka/kh i fj okj dsfcukdkaxszl dhfLFkfr vkSj [ kj kc gkst k, xhAbfr gkl crkrkgSfd dkaxszl dsusrkvksaus , d&nwl j sdseqdkcysxka/kh i fj okj dsusr ‘Ro dksghLohdkj fd; kgSAdkaxszl dsfy, xka/kh i fj okj dhmr uhghvgfe; r gS] ft r uhcht si hdsfy, l a?k i fj okj dhAysfdu ; fn i kVhZ dki gyki fj okj i kVhZdsfy, oksVi kusdh{ker k[ kksnsr kgS] rksdkaxszl hbl t gkt dksNksM+dj dghavkSj ’ kj.kysusyxsaxsAdkaxszl eas, sl hmFky&i qFky geasvkus okyseghuksaeasagfj ; k.kk]egkjk"Vª vkSj t Eew&d’ ehj t Sl sjkT; ksaeas ns[ kusdksfey l dr hgS] t gka pquko gkssusokysgSaA i zHkqukFk fl ag] bykgkckn l qj D; ksacnys Hkkj r h; t okuksads fl jksadksi kd l Sfudksa}kjkdkVus dksysdj fi Nyhdsanzl j dkj dhdkQhNhNkysnkj gqbZFkhA cht si husbl i j ; wi h, l j dkj dht edj vkykspukdj r sgq, l jdkj l sbLr hQkHkhekaxkFkkA vc dsanzeascht si hdhl j dkj cu x; hgSAysfdu]muds’ ki Fk xzg.kl ekj ksg easghi kfdLr ku dsi z/kkuea=khuokt ’ kj hQ dks Hkhvkeaf=kr fd; kx; kAusr kvksa dsl qj dkQhcnysut j vkj gs gSaA vc i kfdLr ku dksi M+ksl h ns’ kcr kdj ml l scsgr j l aca/k j [ kusdhckr dht kj ghgSA ; g l j dkj ; fn i kfdLr ku l s l aca/k vPNsj [ kusdhdksf’ k’ k dj j ghgSr ksbl easfdl hdh i j s’ kkuhughagS] ysfdu cht si h l s; g l oky i wNuk t : j hgS fd t c og i kfdLr ku l sgkFk feyk; sr ksl gh] vkSj nwl j h l j dkj , sl kdj sr ksog xyr A , sl kD; ksa vt ; [ kj s] j hoka es"k&bl l Ir kg nwj&njkt dsyksxksal st u l Ei dZc<+sxkAl ekt esavki &vi uhl fØ; rkcuk; saj[ ksa pWwfd ml hl svki dsHkkX; ksn; gksusdhl EHkkokukut j vk jghgSA o‘"k &bl l Ir kg l e; dkçcU/ku dj ukt : j hgSAvki ft l dhenn~dj ust k j gsgSa] ml dk fuj h{k.k, oai j h{k.kvo’ ; dj ysavU; Fkkvki Hkhyi sVsesavkl dr sgSaAt ksyksx usr ‘Ro l st qM+s gSa] mudksLo; ai j fu; U=k.k dj usdhvko’ ; dr k gSA feFkqu &l kekft d l EcU/kksadkset cwr dj usdsfy, O; FkZdkfn[ kkokdj ukmfpr ughagSAr u o eu dhfueZyr kl sfd; kx; kdksbZHkhdk; ZvkfRed vkuUn dhvuqHkwfr dj kr kgSAvki &vi uh vfHkO; fä dksj .kuhfr dsr gr i s’ k dj saxsr ksdke; kchvo’ ; feysxhA ddZ&bl l Ir kg vki t ksdj ukpkgr sgSa] ml su dj i kusi j nq%[ khgksaxsA; g egRoi w.kZgSfd vki ft u O; fä ; ksal sl Ei dZdj j gsagSa] osfdr usHkhvPNsD; ksau gks] fdUr qçR; sd l EcU/kksaesafeF; k Hkze vo’ ; aHkkoh gSA fl ag &t hou l a?k"kZdki ; kZ; gS]; fn t hou esal c dqN l gt r kl svkSj ; kst ukc) r j hdsl sgksr k j gsxkr kst hou vkuUnnk; d ughaj g t k; sxkAt hou dki Fkvkl ku ughagksr kgSA’ kq: l sysdj vUr r d t hou ft Eesnkfj ; ksal sHkj k gksr k gSA dU; k&bl l Ir kg dqN yksxksadksvi uhvkyL; okyhç fr i j /; ku nsukgksxk] D; ksafd vki &vi us fn; sgq; sl e; i j ughai gqap i kr sgS] ft l l svki dsO; fä Ro i j cqj k çHkko i M+r k gSA r qyk&bl l Ir kg dqN yksxksadsv/kwj sdk; ksZdsi wj sgksusdk; ksx cu j gsgSaAl e; dkçcU/ku vki ds t hou dhxfr ’ khyr kdksc<+k; sxkAi kfj okfj d mBk&i Vd dkvl j vki dsvkWfQl dsdk; ks±esaHkh i M+l dr k gSA o‘f’ pd &l dkj kRed l ksp j [ kusl sdk; Zo O; ki kj esaçxfr ’ khyr kcuhj gsxhAfdl h/kkfeZd O; fä l seqykdkr gksl dr hgSft l l sdqN vueksy t kudkfj ; kaçkIr gksaxhAt ksvki dht hou ; k=kkesa dke vk; saxhA /kuq&dksbZHkhO; fä l Ei w.kZughagksr kgS] xyfr ; kadj ukbUl ku dkLoHkko gS] ysfdu ; fn xyfr ; ksa l sl h[ k yht k; sr ksO; fä egku cu l dr kgSA i kfj okfj d ft Eesnkfj ; ksadkHkkj c<+l dr k gSA edj &l Ir kg cgqr l kj syksxksadsfy, euksj at udkj hl kfcr gksxkAfe=kksadsl kFk nwj dh; k=kk dj uh i M+l dr h gSft l dsQyLo: i vki ds’ kj hj esauo mt kZdk l apj .k gksxkA l kekft d fØ; k&dyki ksaesafd; sx; sJe dkçfr Qy feyusdkl e; vkx; k gSA dqEHk &vi usi q: "kkFkZi j Hkj ksl kdj ukvPNhckr gS] ysfdu bl dsl kFk&2 vk/; kfRed mt kZdk fodkl dj ukHkht : j hgSAt c O; fä vi usdeks±ds} kj kl Qyr kvft Zr ughadj i kr kgS] r ks og vi usHkkX; dksnks"knsusyxr kgSA ehu &çse dsvL=kl si wj hnqfu; ki j fot ; i k; ht kl dr hgSAvki ft l dsl kFkçse dkO; ogkj dj saxsoksvkt ughar ksdy vki l sçse Hkj kO; ogkj t : j dj sxkAvki &vi usckWl ; kvf/kdkj h l svi uhckr dks[ kqydj j [ kaxsr ksml si wj hr oTt ksnht k; sxhA
 3. 3. fgUnwl Hkk okr kZfnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d vè; {kh; l Ei kndh; E-mail: chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org Hkkj r dkr soj ns[ k ’ kj hQ gksx; suokt j k"Vªh; vkg~oku eqUuk dqekj ’ kekZ j k"Vªh; egkl fpo csfV; ksadsvPNs fnu dc vk; saxs j k"Vªh; mn~cks/ku pUnzi zdk’ kdkSf’ kd j k"Vªh; vè; {k i kfdLr ku dsç/kkuea=khHkkj r vk; s] ç/kkuea=khds dk; ZØe esa’ kj hd gq, Aog vyx ckr Fkhfd et cwj hesagh l gh] ysfdu vkuki M+kAi gyhckj , sl kgqvkfd i kfdLr ku dkdksbZusr kHkkj r vk; k vkSj ml usd’ ehj dkj kx ughavyki kAç/kkuea=kheksnhl sckr phr dsnkSj ku uokt ’ kj hQ ust Eew&d’ ehj dkekewyhft Ø ghfd; kAt cfd mUgsavkr adokn i j Hkkj r dhyachf’ kdk; r sal quuhi M+haAi kfdLr kuhç/kkuea=khdkHkkj r nkSj kd’ ehj el ys dksvt saMkcuk, fcukghl ai Uu gqvkAyksdl Hkkpquko usHkkj r dscnysgq, r soj fo’ o dsl keusj [ kkgSAHkkj r dsr soj dksns[ kr sgq, nksLr D; knq’ eu ns’ kksadhHkh cksyr hcan gksx; hAdkQheaFku dsckn ’ kj hQ us’ kj kQr fn[ kkusdkeu cuk; k vkSj Hkkj r dkU; ksr kLohdkj dj fy; kAuokt l e> x; sFksfd Hkkj r usnksLr hdk gkFkc<+kr ksfn; kgSAvxj gkFkfeykr sgSa] r ksHkhvkSj u ghfeykr sgSar ksvkSj Hkh Qt hgr gksl dr hgSAD; ksafd vkea=k.kLohdkj u dj r sr ksi wj sfo’ o esaghfdj fdj h gkst kr hA uokt ’ kj hQ usvi uk fi Nyk Hkkj r nkSj k j kt ho xka/khdhvaR; sf"V ds nkSj ku fd; kFkkvkSj ml oä mUgksausgqfj Z; r usr kvksadksvi usmPpk; ksx esacqykdj mul seqykdkr dhFkhAysfdu bl ckj uokt usgqfj Z; r usr kvksal sfeyusi j t ksj ughafn; kr ksbl dsek; us; ghfudkyst kj gsgSafd og l e> pqdsgSad’ ehj dh r Lchg Qsj dj os Hkkj r ds l kFk nksLr hdksvkxsugha c<+k l d r sA uokt ’ kj hQ us fi Ny s l ky pquko bl hfcuki j t hr sFksfd Hkkj r ds l kFk vkfFkZd fj ’ r scsgr j dj i kfdLr ku dsyksxksa dk t hou Lr j csgr j cuk, axsA, d fct usl eSu gksus dsukr suokt dksi r kgSfd Hkkj r dsl kFkvkfFkZd vkSj j kt uhfr d fj ’ r sl kekU; gksusdsD; kek; usgSaAHkkj r l svkfFkZd fj ’ r scsgr j gksaxsr ksi kfdLr ku dsvkfFkZd gkykr csgr j gksaxsAHkkj r dsm| ksxi fr i kfdLr ku esafuos’ kdsfy, t k, axsr ksnwl j s ns’ kksadsfuos’ kd Hkhi kfdLr ku t kusdkl kgl dj l dsaxsAl Hkhi kfdLr kuht kur s gSafd mudsns’ kdhvFkZO; oLFkkfons’ khvuqnkuksai j ghpyr hgS] t ksfd vkr adoknh r Roksal syM+usdsuke i j nht kr hgSAbl vuqnku dkcM+kfgLl ki kd l sukdks Hkht kr kgS] t ksvi usfgr vkSj vfLr Ro dkscpkusdsfy, vkr adoknhxqVksadksl fØ; j [ kukpkgr hgSAeksnh&’ kj hQ ckr phr dksge bl i ‘"BHkwfe esans[ ksar ks; g vuqeku yxk; kt kl dr kgSfd i kd l sukHkkj r &i kd ckr phr dks, d l hekr d ghc<+us nsxhAuokt ust c HkhHkkj r dsl kFknksLr hdh[ kkfr j [ kr j seksy fy, gSa] i kd l suk usmUgsal Ùkkl scsn[ ky fd; kgSAbl fy, bl ckj Hkkj r vkusdsi gysmUgksausvi us l sukçeq[ kt uj y j ghy ’ kj hQ l seat wj hyhFkhAi kfdLr ku esat ur kaf=kd l j dkj gksusdsckot wn ogkadhHkkj r l aca/khfons’ kvkSj j {kkuhfr i j i kd l sukdkohVks j gr kgSAbl hfy, i kd l sukçeq[ kt uj y d; kuhust uj y eq’ kj ZQ dht ur kaf=kd dght kusokyhl j dkj dhHkh, d ughal quhAt uj y eq’ kj ZQ usç/kkuea=kheueksgu fl ag dsl kFkt Eew&d’ ehj dsel ysdsgy dsfy, pkj l w=kh; QkE; Zqykr S; kj fd; k FkkvkSj ; fn og l Ùkkl scsn[ ky ughagksr sr ksbl el ysdksysdj nksuksans’ kksads chp dksbZekU; l e>kSr kgksl dr kFkkAvc uokt ’ kj hQ ’ kk; n bl hvt saMsi j vkxs c<+ukpkgr sgSaAbl fy, Hkkj r vkdj mUgksaust Eew&d’ ehj el ysdksughamNkyk vkSj uj saæeksnhl sckr phr dsnkSj ku mudsl [ r j oS; sdsckot wn dkQhuj e t okc fn; kAbl r j g eksnhvkSj uokt dhckr phr dsckn 26 uoacj 2008 l snksuksans’ kksa dsfj ’ r ksai j t ehcQZesadqN nj kj sar ksns[ kht kl dr hgS] ysfdu vHkh; g ughadgk t kl dr kfd ; g cQZfi ?ky pqdhgSAcQZfi ?kykusokyhckr phr dsfy, nksuksans’ kksa dsfons’ kl fpoksadksMî wVhi j yxkfn; kx; kgSA vPNsfnu vkusdhmEehnksadschp fnYyh dst ar j&earj i j eghuksal svi uhbTt r &vkc: ] U; k; vkSj vfLr Ro dsfy, /kj usi j cSBsdqN yksx vi usl keusva/ksjsdsfl ok; dqNvkSj ughans[ ki kjgsgSaAoghamÙkj çns’k esaefgykvksavkSj cfPp; ksai j vi j k/k Fkeusdk uke ughaysj gkA vi j k/khcs[ kkSQ ?kVukvksadksvat ke nsj gsgSaA; wi hesadkuwu j kt i wj h r j g l sl ekIr gksr kt kj gkgSft l dh, d nksughacfYd dbZ?kVuk, a ns[ kht kpqdhgSaAfQj Hkhi qfyl vi uhdk; Zç.kkyhesal q/kkj ykusdks r S; kj ughaAvHkhcnk; waesaxSaxjsi vkSj nksfd’ kksfj; ksadksQkal hi j yVdk fn; st kusdkekeykpy ghj gkgSfd cLr hesa, d ukckfyx dksft ank t ykusdhdksf’ k’ kdhx; hA; wi hdscLr hds, d xkao esaNsM+[ kkuhdk foj ks/kdj usi j 17 l ky dhukckfyx Nk=kdksft ankt ykusdhdksf’ k’ k dhx; hAbr ukghughaf’ kdk; r dsckot wn i qfyl usNsM+[ kkuhdk eqdneknt Zugha fd; kvkSj mYVsmu i j vkj ksfi ; ksa l sl qyg dj us dk nokc MkykA m/kj cjsyhft ys esacgsM+hbykds ds, saBki qj xkao esa22o"khZ; v K kr ; qor hdhr st kc vkSj i sVªksy l st yhfuoZL=kyk’ kfeyhgSAr ksD; k gksj gkgSl ekt esaAl e>usdht : j r gSfd fL=k; ksadkl Eeku dc ; g dkuwu fnyk; sxkA; g t kfr dsnaHkesapwj , d l ewg } kj knwl j s t kfr l ewg i j l ksp&l e>dj fd; kx; kvR; kpkj gSAykyp] ; kSu dqaBkvkSj xqaMkxnhZl sT; knkbl dsewy esat kr h; Js"Br kdhl e> dke dj r hgSAft l dsfy, dkuwu vkSj l afo/kku dkegRo t wr sesa yxhfeêhl sT; knk ughagSA ns[ kk; ghx; k gSfd bl ns’ k dh l j dkj sacnyr hgSa] ysfdu oafpr ksadhfu; fr dHkhughacnyr hAog dsoy vyx ’ kDy vf[ r ; kj dj ysr hgSAvHkhns’ kusç/kkuea=khpquk gS] og yxkr kj dgr svkj gsgSafd vPNsfnu vkusokysgSaAr ksbl ns’ kesacsfV; ksadsvPNsfnu dc vk; saxsAHkkj r h; yksdr a=kns’ kds oafpr ksadksl qj f{kr vkSj l Eekui w.kZt hou eqgS; kdj kusesal Qy gksr k ughafn[ kj gkAl al nh; j kt uhfr oksVcSad r d fl eV dj j g xbZgSA l oky ; g gSfd , sl sesacsfV; kaD; kdj saAi pkl Qhl nhfgLl snkj h gksusdsckn Hkhog Lo; al qj f{kr ughagSaAdHkhnfyr r ksdHkhdqN vkSj dsuke i j mUgsal t knht kr hgSAmudsl Eeku dksr kj &r kj fd; k t kr k gSA pquko dsekgkSy esai wj sns’ k esadbZt xg vkSj j kt /kkuhdsbnZ&fxnZyxkr kj , sl h?kVuk, agqbZgSaA; wi h] fnYyh] ek; kuxj heqacbZdksbZvNwr kughagSAysfdu dksbZHkhj kt usr kbu t xgksai j >kadusHkhughax; kAoafpr ksadsf[ kykQgksj gsvi j k/kksaesa ; fn U; k; dhmEehn csekuhgSu j kT; l j dkj ksadksmudhdksbZ i j okg gSAu dsaæl j dkj dksAç’ kkl u vkSj r a=kdsfy, osi gysl s ghdksbZeqíkughagSaAr ksfQj , d ghj kLr kcpr kgSAfd csfV; ksadks [ kqn vi uhl qj {kkdsfy, bl l ekt dkl keukdj ukgksxkA a
 4. 4. fgUnwl Hkk okr kZ LokLF; fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d 4  MkW- , u- ds- f} osnh i zkphud ky l s gh vt ok; u dk mi ; ksx vkS"kfèk ds : i esaHkkj r o"kZesagksj gk gSA efgykvksadksi zl wfr dsckn bl dk l sou fo’ ks"k: i l sdj k; kt kr kgSA ?kj ksaesafofHkUu O; at uksaesabl dk i z; ksx fd; kt krkgSA; g 1-2 QqV dk,i h,l hdqy dk{kqi gSAl Ei w.kZ Hkkj r esabl dh[ ksr hl fn; ksal sdh t kr hgSAvk; qosZn dsvuql kj ; g i kpu ’ kfDr dksc<+kr hgSA bl s l aLd‘r esa; okuh] vt eksfndk] nhI; dk]mxzxUèkk(fgUnhesavt ok; u( xqt j kr hesavt eksn(ej kBhesavkaok( caxkyhesat ksoku(i at kchesavuokbu] t oS.k(rfey oey; kye esavkee( r syxqesaokeq( Qkj l hesauku[ kkg( vaxzst hesa^vt ksoku^o^fo’ kksIl ohM^ dgr sgSAbl dscht ] r sy o Qwy dkmi ; ksx gksr kgSA j kl k; fud l a?kVu %bl dsvUnj , d i zdkj dkmM+u’ khy l qxfUèkr r sy gksr kgS] ft l svt ok; u dk Qwy l r ovaxzst hesaFkk; esky dgrs gSaAbl dsr ssy dks; qfDr i woZd B.Mk dj usi j Fkk; eksy t e t krkgS] t ks 45 i zfr’ kr gksrkgSAbl svt ok; u dkl r ; kvt ok; u dkQwy dgrs gSaA vt ok; u esad SfY’ k; e] QkWLQksjl ] yksgk]l sfM; e] i ksVsf’ k; e vkfn vusd r Ro gksr sgSaA bl ds cht esaeksb’ pj] ol k 7-4 i zfr’ kr] i zksVhu 1714 i zfr ’ kr ] ol k 21-8 i zfr ’ kr ] feujYl 7-9i zfr ’ kr ] j s’ ks 21-2 i zfr’ kr odkcksZgkbMsªV~l 24- 6i zfr’ kr i k, t krsgSAbl dsvykok dsj ksVhu] Fkkbehu] j hcks¶yksfou o fu; kfl u foVkfeUl i k, t kr sgSaA xq.kèkeZ%vt ok; u m".koh; Z] mÙkeokr gj ] nhi u i kpu] okr uqykseu] ’ kwyi z’ keu] t hok.kq uk’ kd]xHkkZ’ k; mÙkst d] mnj d‘fe uk’ kd] foÙkoèkZd] ’ kqØuk’ kd] Lr U; uk’ ku] cY; ]’ kwygj] dQè; u] Toj èu] o.kj ksi u o nqx±èkgj gSA vQkjk] i sfp’ k] vi puvkSj vfrl kj dksnwj dj usdhmÙke vkS"kfèkgSA MkWDVj oMZcqM fy[ kr sgSfd dkyhfepZojkbZdhm".krk] fpjk; rs dkdM+oki u vkSj fgaxqdkvki s{kgj] r huksavt ok; u esai k, t kr sgSaA ; wukuhgdhe us=kkUt u dksdhVk.kq uk’ kd cukusdsfy, vt ok; u ds vdZHkhHkkouknsr sgSaA mi ; ksx %vt ok; uvko’ ; d vkS"kfèk gSAeql kfQj hesa; g vfr l gk; d gksr h gSA oeu] vi p] vQkj k] mnj ’ kwy] vfr l kj ] fol wfpdk] vi pu t fur Toj ] bu l c j ksxksa esa; g i z; ksft r gksr hgSA’ khr Toj esansusl s’ khr dkcy de dj vt ok; u %, d fuj ki n vkS"kèk bl dsvUnj , d i zdkj dkmM+u’ khy l qxfUèkr r sy gksrkgS] ft l svt ok; u dkQwy] l r o vaxzst hesaFkk; eksy dgr sgSAbl dsr sy dks; qfDr i woZd B.Mkdj us i j Fkk; eksy t e t kr k gS]t ks45 i zfr ’ kr gksr k gSA bl svt ok; u dk l r ; k vt ok; u dkQwy dgr sgSaAvt ok; u esadsfY’ k; e] QkLQksj l ] yksgk] l ksfM; e] i ksVsf’ k; e vkfn vusd r Ro gksr sgSaA nsrhgSvkSj ’ kh?kzi l hukyknsrhgSA [ kk¡l ho nekesdQdh mRi fÙkj ksdus] dqQ dhnqx¡èkdks feVkus] dQdks] l j yr kl sfxj kus vkSj dhVk.kqvksadkuk’ kdj usds fy, ; gnht kr hgSAèkwezi ku djus okyksadksfpye esaMkydj fi ykbZ t krhgSAbl dsvfrfjDr vt ok; u ’ okl dh: dkoVdksHkhnwj djrh gSA’ okl j ksxksaesabl dkQwwy f[ kykus l s’ okl dsnkSjsdkcy ?kVt kr k gSAi zl wr kdksvt ok; u f[ kykusl s i kpu fØ; kcyoku gksr hgSAvi ku ok; q’ kqgksrhgSAxHkkZ’ k; i j mÙkst d vl j gksr kgS] dhVk.kqu"Vgkst kr s gS] ok; qdki zdksi ughagksr k] dej dhi hM+knwj gksr hgS] ekfl d èkeZ l kQvkr kgSvkSj Toj : d t kr k gSr FkknwèkdhmRi fÙkvfèkd gksr h gSAft l l sxHkkZ’ k; dsHkhrj dhVk.kqvksa dsi zos’ kesa: dkoV gksr hgSvkSj i zos’ k gq, dhVk.kqvksadk uk’ k gks t kr kgSAdhVk.kqvksadksu"Vdj us dsfy, vt ok; u dkèkqvk¡Hkhfn; k t kr kgSA mnj ’ kwy l fgr vi pu %vt h.kZ dksnwj djusdsfy, ; okU; fn feJ.k ¼vt ok; u dkyh fepZ] l kSaB] byk; ph] l eHkkx feykdj dwVdj cuk; k gqvk pw.kZ½; k uedhu vt ok; u nsAvQkj k; kmnj i hM+k nwj gkst kr hgSA t h.kZeykoj ksèk %j kf=k dksl kssr s l e; , d xzke l sr hu xzke vt ok; u pckdj f[ kykusl sl qcg nLr l kQ yxr hgSA v’ kZ%nksi gj dsHkkst u dsckn , d fxykl NkN esaMs<+xzke ¼pkSFkkbZ pEep½fi l hgqbZvt ok; u vkSj , d xzke l Saèkkued feykdj i hus l scokl hj dseLl si qu%ughagksr sA nLr %t c ew=k cUn gksdj i r ys&i r ysnLr yxr sgksa] r c vt ok; u rhu xzke vkSj ued 500 fe-xzke r kt si kuhdsl kFkysusl s r qj Ur ykHkfeyr kgSA vxj , d ckj esavkj ke u gksr ks15-15 feuV dsvUr j l s2-3 ckj ysA vfXuekU| %l qcg&l qcg vkèkk pEep uedhu vt ok; u pckr s j gusl sFkksM+sgh fnuksaesai kpu fØ; kcyoku cu t kr hgSvFkok ; okU; fn pw.kZdk l sou dj uk ykHknk; d gSA uedhu vt ok; u cukusdhfofèk %u; kvt ok; u vkSj uhcwdkrkt k LoPN j l nks&nksfdyks; kyhVj ] dkyk ued] dkap yo.k] l kaHkj yo.k] l eqnzyo.kvkSj l Saèkkued i k¡pksadk100&100xzke pw.kZysdj er Zcku esaHkj dj eq¡g di M+sl sck¡èk nsaAml s, sl sLFkku i j j[ ksafd fnu esaèkwi yxr hj gsAuhcwdsj l dk ’ kks"k.k gksdj vt ok; u ’ kq) cu t kusr d èkwi esaj [ ksaAbl fØ; kesa , d ekl yx t kr kgSA mnj d‘fe %cPpksadsi sVesaNksVs&NksVs d‘fe gksx, gksrksfnu esar hu ckj i ko pEep l knh vt ok; u ; k uedhu vt ok; u f[ kykr sj gusl s vkSj ehBsi nkFkZdkl sou NksM+nsus l sNksVso cM+sd‘fe u"V gkst kr s gSaAmcdkbZvkr hj gr hgSrksogHkh cUn gkst kr hgSA vfr l kj %ej ksM+i sVnnZ] xksykgksus i j vt ok; u dk vdZ; k QkaV 10&10 feyh yhVj ; k 10 cw¡nsa fnuesar hu ckj ysa; k uedhu vt ok; u dhQk¡dhysaA vt ok; u dsQk.Vdscukusdh foèkh%500xzke vt ok; uo1200 fe-yhVj t y dksdybZfd, x, cj r u es2&3 mQku vkusr d VDdu l s<ddj mcky ysAB.Mk gksusnsa] Nku dj cksr y esaHkj ysaA vkèkkpEep dkl sou fnu esar hu ckj vQkjkovi put U; vfr l kj esami ; ksxhgSA ew=knks"k%i kpu fØ; kl nks"kgksus l svFkokew=kk’ k; esam".kr kj gus l sj kf=kesackj &ckj i s’ kkc dj us dsfy, mBuki M+r k gSA bl ds fy, vkèkkpEep vt ok; u o , d xzke xqM] feykdj j kf=k esaysa] ykHkgksr kgSAHkkst u esavfèkd ?kh] r sy] fepZvkSj [ kV~Vk nghuy ysA ?kh] r sy vkSj fepZde ; k l kekU; ysal dr sgSA Toj esavfèkd i l huk%cq[ kkj esa vfèkd i l hukvkusl s’ kj hj dh m".kr k de gkst kr h gSA , sl h voLFkkesavt ok; u dspw.kZl s ekfy’ kdj usl sr qj Ur Losn cUn gkst kr kgSA Ropk j ksx %Ropk j ksx] [ kqt yh vkfn esavt ok; u Qwy vkSj vt ok; u dkmi ; ksx fd; kt kr k gSAvt ok; u l qcg j kf=kt y ds l kFkysrsj gusl s[ kqt yh: d t kr h gSA fi Ùkh%l qcg ’ kke xqM+dsl kFk vt ok; u nsaA vt okbu dsQwy t y ; k’ kDdj dsl kFknsusl s’ kh?kz ykHkgksr kgSA okr i zdksi %i {kk?kkr&ydok] gkFk i Sj j g t kuk] vaxqfy; ksadkdke u dj uk] okr i zdksi gksdj j Dr ncko o‘f) ] okr fodkj ] okr i zdksi l s ’ kjhj esaLFkku&LFkku i j ’ kwy pyuk vkfn j ksxksaesaykHknk; d gSAr hu xzkevt ok; u] nl xzke fxyks; l Ro feykdj fnu esar hu ckj nwèkds l kFknsr sj gusl s’ kwy vkfn ’ keu gkst kr sgSA dQl zko %vxj dQvfèkd fxjrk gks]dQesanqxZUèkgksockj Eckj [ kk¡l h pyr hgksrksvt ok; u dsQwy 500 fe-xzk-?kh; k’ kgj dsl kFkfeykdj fnu esa3ckj nsrsjgusl sdQksRi fÙk de gkst kr hgSA nq"V?kko ’ kksèku %l kSxzke mcys t y ; k ok"i t y esa, d i ko vt ok; u dkQwy feykdj ?kkoksa dksèkks; kt krkgSA; ght y [ kqt yh] nkn] NksVhQq¡fl ; ksa] [ kkt o peM+h ds?kkoksa] fodkj ksaesaHkhyxkusesa mi ; ksxhgSA ’ okal %’ okal dk nkSj k gksusi j vt ok; u dsvdZdksfuok; kdj fi yk; kt kr kgS; kfuok; st y l s vt ok; ufn; kt krkgSvFkokfpye esavt ok; u Hkj dj èkqezi ku dj k; k t kr kgSA i qj kuh[ kk¡l h %[ kk¡l hi qj kuh gks t kusi j ckj &ckj i hykdQfxjr k gksvkSj i kpu fØ; k eUn gksr ks 1-00 fe-yhVj vt ok; u dkvdZ fnu esar hu ckj fi ykr sj gusl s dQl j yr kl sfudy dj [ kk¡l h nwj gkst kr hgSvkSj i kpu fØ; k cyoku cu t krhgSArEckdwO; l uh dksfpye ; kgqDds] chM+h; kfl xjsV esavt ok; u Hkjdj fi ykbZt kr hgS] bl r j g dsèkqezi ku l st YnhykHk i gq¡pr kgSA ’ khr Toj %B.Myxdj cq[ kkj vkusi j vt ok; u f[ kykbZt k, r ks B.Mdki zHkko de gkst kr kgS] i l hukvkusyxr kgSvkSj cq[ kkj mr j usdsckn FkdkoV Hkhde gksr hgSA gkFki Sj dh’ khr yr k%nek] gSt k] l fUui kr vkfn o gkFk&i Sj B.Msgks x, gksa] r c vt ok; u dhi ksVyhdks ri kdj l sd dj usi j ykHkgksrkgSA l fUèki hM+k%vkeokr l kaèkksaesafcPNq dkVusdsl eku osnuk gksr hgSA ml i j vt ok; udsrsy dhekfy’ k dj usl sQk; nkgksr kgSA i zl okoLFkk%Hkkj r esai zl o gksus dscknvt ok; u f[ kykusdkfj okt gSAbl l s{kqèkki znhIr gksr hgS] vUu i kpu gksrkgSvkSj vi kuok; ql jdrh gSAxHkkZ’ k; dh’ kqf) gksr hgSr Fkk dej dhi hM+knwj gksr hgSA xHkkZ’ k; esa{kr %i zl o gksusds ckn xHkkZ’ k; l snqxZUèkokykt y fxj uk] xHkkZ’ k; esadhVk.kqi zdksi l sgksrkgSAml voLFkkesavt ok; u dhi ksVyh; ksfuekxZesaj [ kusvkSj bl dkèkqvk¡nsusl sdhVk.kqu"Vgks t kr sgSaA i zesg %r hu xzke fr y dsr sy ds l kFkfnu esar hu ckj l sou djusl s ykHkgksr kgSA xqnsZdknnZ%r hu xzke vt ok; u dk pw.kZl qcg ’ kke xj e nwèk ds l kFkysusl so‘Dd ’ kwy esavk’ kkrhr ykHkgksr kgSA ekfl d èkeZdh: dkoV%vt ok; u nl xzke vkSj i qjkukxqM+i pkl xzke dksnksl kS- fe-yh- t y esai dkdj i zkr %l k; al sou dj usl sxHkkZ’ k; dkeSy l kQgksr kgSvkSj #dkgqvk ekfl d fQj l s’ kq# gkst kr kgS; k r hu xzke vt ok; u dsi zkr %l k; a xeZnwèkdsl kFk l sou dj usi j ekfl d èkeZdh#dkoVnwj gksdj j t l zko [ kqydj gksr kgSA l qt kd %vt ok; u dsrsy dhrhu cwansi k¡p xzke ’ kDdj esafeykdj l qcg ’ kke l sou dj usl sr Fkk fu; ei woZd j gusl sl qt kd esaykHk gksr kgSA bUQY; q, at k%nl xzke vt ok; u dks200 ’ ks"ki ‘"B 11 i j
 5. 5. 5 fgUnwl Hkk okr kZ l cj ax fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d  fuj adkj fl ag vesfj dkughapkgr k gSfd Hkkj r dknokm| ksx vkSj mudkdkjksckj rj DdhdjsaAbl s j ksdusdsfy, og r jg&r j gds gFkdaMsvi uk j gk gSA fi Nys fnuksaj SucSDl h ds f[ kykQ vesfj dk dsQwM , aM MªXl , MfefufLVsª’ ku ; k , QMh, us nokvksadsfuekZ.k esacj r ht k j ghdfFkr yki j okghdkvkjksi yxkr sgq, ml dhpkj ; wfuVi j i zfrcaèkdsl kFk483okfu±x ysVj Fkekfn, A bl l sHkkj r h; nok dai fu; ksaesagM+dai epkgqvkgSA gky kafd vesfj dk dh bl dkj ZokbZdk vc dqN oSf’ od l axBu Hkhfoj ksèkdj j gsgSaA t susok fLFkr , l ksfl , ’ ku MkWDVl ZfonkmV ckWMZl ZusHkkj r i j ncko cuk, t kusdksysdj vesfj dk vkSj bl dhQkekZykWchdhvkykspuk dhgSA,l ksfl ,’ ku dkdgukgS fd , sl hdkj ZokbZXykscy O; ki kj r a=kdksuqdl ku i gqapkusokyh gSA bl vesfj dh l axBu ds vuql kj gj ns’ kdksnokvksadh i gqap c<+kusvkSj vi uht urkds LokLFkt : j r ksadsvuq: i i saVsV i z.kkyhykxwdj usdkvfèkdkj gSA ge Hkkj r l fgr fofHkUu fodkl ’ khy ns’ kksai j vesfj dk } kj k cuk; st k j gsncko dk dM+kfoj ksèkdjr sgSaAHkkjr vi us LokLF; {ks=kdhl qj {kkdsfy, dkuwuhra=kesayphysi u dkjkLrk vi ukjgkgSAl axBu dsi zfrfufèk jksfgr ekyi kuhus; w,l vkbZvhl h dksvi usbl : [ k l svoxr dj k; kgSA ; w, l vkbZVhl husHkkj r dhO; ki kj ]fuos’ kvkSj vkS| ksfxd uhfr ; ksadsvesfj dhvFkZO; oLFkk i j vl j dsennsut j bl hg¶rs l quokbZdhgSAekyi kuhusdgk fd Hkkj r dhvksj l smBk, x, dnei wjhrjg l sXykscy O; ki kj fu; eksavkSj Hkkj r h; dkuwuksads vuq: i gSaA bl r j g dsgeys oSf’ od O; ki kj i z.kkyh vkSj Hkkj r h; U; k; O; oLFkk dh Lor a=kr ki j vl j Mkyusokys gSaA t uLokLF; i z.kkyh dks l qfuf’ pr dj usdsfy, Hkkj r } kj kmBk, x, dne nqfu; kds dj ksM+ksayksxksadsLokLF; dhj{kk gsr qcsgn vge gSaA Hkkj r dks fodkl ’ khy ns’ kksadhQkesZl hds : i esans[ kkt kj gkgSA, sl sesa bl QkesZl h dks[ kksuk ej ht ksa vkSj fpfdRl kl sokvksadksHkkj h nokvksai j vesfj dhf’ kdat k uqdl ku i gaqpkusokyk l kfcr gksxkA , l ksfl , ’ ku usfi Nys l ky Hkj l sHkkj r ds f[ kykQ vfHk; ku py jghvesfj dhQkekZ ykWchdksvkM+sgkFkksafy; k gSA ml usdgk gSfpfdRl k l acaèkh uokpkj ksadsfy, èku t qVkusgsr q nokvksadhÅaphdherkssadsdkj .k budhi gqap ughac<+i kr hAl kFk ghfodkl ’ khy ns’ kksaesayksx ft u chekfj ; ksal si hfM+r gSamuds bykt dsfy, uokpkj ksadks c<+kok,oafut h{ks=kdksi zksRl kgu ughafey i kr kA bu ns’ kksaesaej ht ksadh Ø; {ker kde gSAmèkj ckSf) d l ai nk vfèkdkj dsl aj {k.k dks ysdj vesfj dkdsdkWji ksj sV{ks=k dk , d oxZHkkj r dsf[ kykQ ykWfcax dj j gk gS] ysfdu vesfjdh, ; j ØkW¶Vdai uhcksbax dsvuql kj bl r jgdsvfèkdkjksa dkl aj {k.kdj usdsfy, Hkkj r dsi kl , d et cwr dkuwuh<kapk gSAcksbax us; w, l VsÅVdeh’ ku dksl kSai h, d fj i ksVZesadgkgS fd cksbax dkvuqHko j gkgSds Hkkjr dsi kl ,d et cwr dkuwuh <kapk gSt ksckSf) d l ai nk ds l j {k.k dsfy, i ; kZIr gSA deh’ ku usvi u ht kap dsl acaèk esafi Nysg¶r sl quokbZi wj hdhA ; gt kap ^Hkkjr esaO; ki kj ]fuos’ k vkSj vkS| ksfxd uhfr ; ksadk vesfj dhvFkZO; oLFkk i j i zHkko ^’ kh"kZd dsr gr dh xbZFkhA cksbax dai uhdk; g c; ku bl ek; usesavge gSfd vesfj dh dkWji ksj sV{ks=kdk, d oxZHkkj r dhckSf) d l ai nk O; oLFkk ds f[ kykQvksckeki z’ kkl u esaykfcax dj r kj gkgSA ; gl kjkfookn bl fy, c<+k]D; ksafd bl l ky 23t uojh dks,QMh, usjSucSDl hdhi at kc dsr kal kxkao esafLFkr ; wfuVl s vesfj dkesanokvksadsvk; kr i j i zfr caèkyxkfn; kFkkA bl ckj sesai wNsx; s l oky i j ml dkdgukFkkfd bl IykaV dsl Si ay : i esa efD[ k; kai kbZxbZFkhAbl l si gys Hkhbl hdi auhdsrhu vkSj IykaV~l dks i zfr cafèkr dj r s gq, CySdfyLVsMdj fn; kx; kFkkA ; g dkj ZokbZfnus’ kBkdqj uke ds, d fOgl yCyksvj dsnkosdh t kap dsckn dhxbZFkh] ft l esa dgk x; k Fkk fd j SucSDl h vesfj dh esanok, acspusdk vfèkdkj i kusdsfy, Qt hZVsLV dj kj ghgSA , QMh, Hkkj r dh oksdgkMZvkSj vkj i ht hykbQ l kbal st dsvykokdbZdai fu; ksa dksHkho£uax ysVj nspqdhgSA ; fn vesfj dkdhr j g dqNvkSj ns’ kksausHkh, sl kghdj uk’ kq: fd; kr ksHkkj r h; nokdai fu; ksa dknhokykfudy l dr kgSvkSj var jkZ"Vªh; ckt kj esamudhi gqap l hfer gksl drhgSAdqNvjl k i gys; wj ksi h; ; wfu; u usHkkj r dhgcZy nokvksadks?kfV; kdj kj nsr sgq, budsvk; kr fu; eksadks csgn dM+kdj fn; kFkkAbl dkj .kHkkj r esabudsfu; kZr esa dkQh deh vk xbZgSvkSj Hkkj r h; di afu; ksadksHkkjh?kkVk gksj gkgSAbl fLFkfr l sHkkj r l jdkj HkhdkQhfpafr r gSvkSj ogekeysdkdksbZgy fudkyus dhdksf’ k’ kesat qVhgqbZgSA m| ksx l axBu l hvkbZ vkbZvkSj i zkbl okWVj gkml dwi j dh r kt k fj i ksVZds eqr kfcd] Hkkj r dknokm| ksx r j Ddhr ksdj j gkgS] ysfdu bl dhj ¶r kj esadehvkbZgSA o"kZ2012esat gkHkkj r dkdqy nok dkj ksckj 65]654 dj ksM+ #i ; sdkFkk] oghao"kZ2013 esa ; g fl QZ72]069 dj ksM+#i ; s rd i gqapkAbl esat sfujd nokvksa dkfgLl kdj hc 40gt kj djksM+ #i ; sgSabl nkSj esabl dhfodkl nj dj hc 9-8 Qhl n FkhAfj i ksVZ dgr hgSfd bl dhot g ns’ kesa fofu; ked duwuksaesadM+kbZdh xbZgSAnokdherksadsu, vkns’ k dsl kFkghDyhfudy Vªk; y ds fu; eksaesadBksj r k vesfj dh dkj ZokbZdspyr sghgqvk gSA bl l sns’ kesaubZnok, aHkhykap ughagksi kj ghgaSA fygkt k]o"kZ2010t gka 1900 nok, ackt kj esavkbZ] ogha o"kZ2012 esaegt 1700 nok, a ghckt kj esavkl dhaAHkkj r dh nokdi afu; ksavesfj dkdksdjhc 21 gt kj dj ksM+#i ; sewY; dh nok, avki w£r dj j ghgSAbl l s l e>kt kl dr kgSfd Hkkj r h; nokdi afu; ksadsvesfj dhckt kj dhvgfe; r fdr uhvfèkd gSA ; ghdkj .kgSfd vesfj dkdh nokdi afu; ksaesa?kcjkgVgS]ft l dkj .k ogkadhl j dkj i j Hkh [ kkl kncko gSA nj vl y]Hkkjr esareke nokdai fu; kafdl gkykr esanok,a cukr hgSa] bl dh[ kcj ysusdh Qql Zr l j dkj hveysdksughaA fygkt k]l j dkj vc nokfuekZ.k dsfy, cusMªx , aMdkWLesfVDl , DVesacnyko dj usi j fopkj dj j ghgSA ’ kkafr i znku dj r hgSaeafnj ksadhnhokj sa gekj hl aLÑfr esa’ ka[ kdksegRoi w.kZLFkku i zkIr gSAczºeosor ai qj k.kdser kuql kj ’ ka[ kpanzek vkSj l w; Zdsl eku ghnsoLo: i gSAbl dseè; esao: .k] i ‘"BHkkx esaczºekvkSj vxzHkkx esaxaxkvkSj l jLor hdkfuokl gSA’ ka[ kl sÑ".k; ky{ehfoxzg i j t y ; ki apke‘r vfHk"ksd dj usi j nsorki zl Uu gksr sgaSA ’ kkL=kksadser kuql kj l ‘"VhvkRekl s] vkReki zdk’ kl s] vkdk’ kok; ql s] ok; qvfXusl s vkx t y l svkSj t y i ‘Fohl smRi Uu gqvkgS vkSj bu l Hkhr Ro l sfeydj ’ ka[ kdhmRi fr gqbZgSa’ ka[ keq[ ; r %r hu i zdkj dsgksr sgaS& nf{k.kko‘fr ’ ka[ k eè; ko‘fr ’ ka[ k okeko‘fr ’ ka[ k ’ ka[ kdksfot ; ]l e‘f) ]l q[ k] ; ’ k]dh£r rFkky{ehdki zrhd ekukx; kgSAoSfnd vuq"Bkuksa , oar kaf=kd fØ; kvksaesaHkhfofHkUu i zdkj ds’ ka[ kksa dki z; ksx fd; kt kr kgSAi kj Vf’ kofyax] i k£Fko f’ kofyax , oaeafnj ksaesaf’ kofyaxksai j : nzkfHk"ksd dj r s l e; ’ ka[ kèofu dht kr hgSAvkj r h] /kk£ed mRl o] gou fØ; k] j kT; kfHk"ksd] x‘g i zos’ k] okLr q’ kakfr vkfn ’ kqHkvol j ksai j ’ ka[ kèofu l sykHkfeyr kgSA ’ ka[ kdhèofu l st ksvkokt fudyr hgSoksudkj kRed Åt kZdkguu dj nsr hgSA’ ka[ kvkSj ?kaVs&?kfM+; ky dhèofu l sLFkwy i nkFkksZaesal sHkhmudhudkj kRedr ku"Vgkst kr hgSA; ghdkj .kgS fd eafnj ksadhnhokj Hkh’ kkafr i znku dj r hgSAbl dsvfr fj Dr ewdr kvkSj gdyki u nwj dj usdsfy, ’ ka[ k èofu Jo.k dj uk , d egkS"kf/k gSA eafnj ksavkfn esavkj r hdsi ’ pkr ~’ ka[ k esat y Hkj dj mi fLFkrt uksai j ml sfNM+dkt krkgSAbl hi zdkj ’ ka[ kdst y l snsoky; esaj [ khl eLr i wt kl kexzh dks/kks; kt kr kgSA, sl kdj usl sosl c oLr q, al qokfl r , oaj ksxk.kqj fgr gksdj ’ kq) gkst kr hgSA
 6. 6. 6 fgUnwl Hkk okr kZ j k"VªfpUr u fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 10 i j  gfj d‘".kfuxe mÙkj eqxy dky dk, d vuNqvk l ul uh[ kst i ‘"B t c eqxy l ezkV t gk¡nkj ’ kkg dhfgUnwj kuhyky dq¡vj dsb’ kkj sdsfcuk fnYyh vkSj yky fdysesai ÙkkHkhugha fgy l dr k FkkA D; k fdl hdksfo’ okl gksxkfd vkt l sek=k250 o"kZ i gys19oha’ kr kCnhdsi wokZFkZesa eqxy i z’ kkl u dsdsUnz&fcUnq fnYyh dk : i j ax D; k Fkk] ml dk l kekft d i fj os’ k dSl k Fkkogkadst ul k/kkj.kdhl ksyp dsr kus&ckusfdl i zkdj dsFks i gysdhl kezkT; oknh’ kfDr vkSj vkSj eè; r k dgk¡ fr j ksfgr gks xbZFkhAog vkSj axt sc dsi zi kS=k t gk¡nkj ’ kkg dk ’ kkl u Fkk vkSj dgkt kr kgSfd ml l e; eqxy l kezkT; dk opZLo ek=k fnYyh dsdqN oxZehyksa, oayky fdys dsbnZ&fxnZfl eV dj j g x; k FkkAi gysdheqxy l hekvksadh fo’ kkyr kesanhed yx pqdhFkh] ml d h , d r k v kSj fLFkj r k fNUu&fHkUu gkspqdh Fkh vkSj vkSj axt sc ds50 o"kksZadsyEcs ’ kkl u dsnkSj ku dqN , sl k gks x; kFkkfd l u~1707 esa80 o"kZ dhvk; qesaml ds, gen uxj esa ej usdsr qj Ur ckn ghfnYyhesa eqxy O; oLFkkdst t Zj o [ kks[ kys gksr sgq, <kapsdsfpUg mHkj dj vkusyxsFksA ej kBk ’ kfDr ds fouk’ k dsml dsl kj si z; kl vl Qy j gsFks] t kV] l r ukeho fl [ k fQj r kdr oj gksx, Fks vkSj nf{k.kesar qyukRed : i l s vYi k; qesagqbZe‘R; qi j vkºykfnr Fkk vkSj , d l e; ft l dk l kezkT; dkcqy l spVxkao ; k d’ ehj l sdkcsj hr V r d QSyk Fkk og oLr qr %fnYyh dsyky fdysdhnhokj skavkSj vkt dh i qj kuhfnYyh, d ghfl eV dj j g x; kFkkAbl i j gesafo’ okl ughagksr kgSAr hu ’ kr kfCn; ksar d ns’ k esaopZLo j [ kusokyseqxy l kezkT; dk l u~1800 ds vkr s&vkr s; g t t Zj : i ys t k, xkfd bl dsj kt uhfr d i {kksa dsl kFk&l kFk c<+r h l kekft d O; oLFkk Hkh , d vè; ; u dk fo"k; gks l d r k gS ; g vfo’ ol uh; l kyxr kgSAl p ns[ kkt k, r ksvaxzst ksadksfnYyh dhl Ùkk esat ks[ kkyhi u nh[ kk ml dkmUgksausykHk bl pr qj kbZ l smBk; kfd vxys200 o"kZyxs t c mUgsaHkkj r NksM+uki M+kFkkA vk/kqfud bfr gkl xzaFkksa esabl l e; dksmÙkj eqxydky Hkhdgkt kr kgSvkSj gkf’ k, i j vk, i r yksUeq[ kysVj eqxYl dk fo’ ks"k.knsdj cgq/kkmi sf{kr dj fgUnwi gpku v{kq..k cuk, j [ kdj eql yeku t ul a[ ; k ds fy, NksVkl kNksVkvi ekut ud l QkbZdeZpkj ho dkj hxj ksavkfn ds: i esadke dj uk Lohdkj fd; k FkkA ml l e; fgUnhl kfgR; d s d fFkr j hfr d ky d s i zfr Hkk’ kkyh j kT; kØe esai yus okys dfo; ksausl kSUn; Zdks l kekft d egRo nsusokysnj ckj h l aLÑfr ] r gt hc ; keSufj Te dks Hkhu, t ekusesa<ky fy; kFkkA t ks/kk vdcj t gkaukj k] eqer kt egy vkfn dh Le‘fr esaHkh yksdxhr ksa; k ’ ksj ks&’ kk; j h ds t fj , dqN l kekU; egRokdka{kh efgykvksaesavkoksnosx dkTokj vkuk Hkh LokHkkfod FkkA u, eqgkoj ksaul f’ k"Vkpkj o‘fÙk; ksa ; k eSufj Te dk mn~; gkspqdk FkkA l oZl k/kkj .k esaJa‘xkj ds j hfr oknhdfo LohÑfr i k pqds FksAfnYyho ml dsvkl i kl ds {ks=kksaesafgUnwO; ol kb; ksadksHkh i z’ kkl u dk vkJ; feyk Fkk ft udsi kl foLFkkfi r fdl ku vkSj vi usdke esan{k dkj hxj HkhHkkX; vkt ekusdhbPNk l s vkdj cl j gsFksAmu dkj hxj ksa vkSj fi NM+ht kfr ; ksadhchfo; ksa usHkhvi usfy, u, &u, dke <wa< fy, FksA mudksgyokl ] ukbu] pqjgsfju]xksnugkjh] /kksfcu] jaxj aft u] l ksukfj u]ekfyu] ukVZu] xksyl kbu] fpr sfj u] i nfl u] r Ecksfyu] n£t u vkfn dsuke l si qdkj ukvke ckr FkhAl ekt dsÅapsyksxksadst Sl sl sB&l sBkbu] Bkdqj &Bdqj kbu vkfn dhl sok esafi NM+h t kfr dh fL=k; ksadks va’ kdkfyd ; k gkf’ k, dk /ka/k fey t kr kFkkA; g Hkhl p Fkk fd Åapht kfr dsi zsei zl axks; k vUrj ax yhykesanwr h]l [ kh]nkl h] ckanh] ykaMh; kdqfVuhvkfn dh Hkwfedk dk Hkh ft Ø gksr k Fkk i j ; g dke dksbZykHknk; d j kst xkj ughagksr k FkkA osfQj Hkhml l e; dsokl us; i zksQsu l al kj dh egRoi w.kZi k=k gksr h FkhA bl esav’ yhy ; k vuSfr d dqN ughaFkk i j ml l e; l kfgR; dsJ‘axkj nku dk ; g vfoHkkT; fgLl k l edky hu fnYyhvkSj mÙkj Hkkj r esat M+ yspqdkFkkft l esackj g ekl sl s ysdj u[ k f’ k[ k o.kZu vkSj ukf; dkHksn vkfn esadqN Hkh vLi ‘’ ; ughaFkkA fnYyhesayky fdyk] t kek efLt n ; k pkanuh pkSd vkfn dh , dr k dh HkkM+esa yksdxhr]vyadkj ,oaJ‘axkj ; qDr yksdj at u] ’ ksj ks’ kk; j h mHkj r h [ kM+hcksyhvkSj oS| gdheksads bal kuksavkSj VksVdksao >kM+Qwad vkfn dschp foykl i w.kZFkes gq, t hou l seè; oxZi fj fpr gks pqd k FkkA ’ kkgt gk¡ ¼1628&1958½ l s y sd j cgknq’ kkg t Qj ¼1838&1857½ r d yxHkx r sj g ckn’ kkgksads dky esafgUnh dfor k dk j hfr dky Hkhl ekukUr j : i l s i l j pqdkFkkApkgsbl sl keUr h l ekt O; oLFkk dj savkt dh uSfr d n‘f"V l sHkysghv’ yhy fn; kt kr kgSAi j l p ns[ kt k, r kseqxydky dkfgUnqLr ku dk fny dgykusokyhfnYyhr d o‘gn~xyr i k=k t Sl hcu pqdh FkhAt gk¡dht ur kft l esafgUnw] /kekZUr fjr eqfLye] bZj kuh] r wj kuh] r qdZ] l S; n] ’ ks[ k] l wQh] t kVvkSj HkfDr vkUnksyu l si zHkkfor yksx vi usvyx&vyx l ewgksaesa, d nwl j sdksi zR; {k; kvi zR; {k: i l sfdl hu fdl hi zdkj i zHkkfor dj r sgq, j gr sFksAmuesal syksx HkhcM+hl a[ ; kesaFksmUgksausvi uh vuSfr d dgsa] euksfodkj ksads: i esaR; kT; ekus; k r Rdky hu l Ùkk: <+foykl h vfHkt kO; oxz dk l kSxaf/kd deyHk{kh yksVl bZVn dk: >ku ekusabl dkdksbZ egRo ughagSfd vkt ; g mÙkj &eqxy dky dk l kekft d va’ k vè; sr kvksa} kj k ekuk t kr k gSAvoj ks/kksadht dM+ml l e; l ekIr gksj ghFkhbl esaot Zuk, a ughaFkhA ml l keUr h; eè; dky esaf’ k"Vkpkj ] t hou’ kSyh] e; kZnk, a ; k vUr j ax i fj i kfj ; ksadscnys Lo: i d s i fj J s{; esa, d vfo’ ol uh; ?kVuk gqbZFkh ft l dk gekj sbfr gkdkj ksaus Lr EHkd ewY; kadu ughafd; k gSaA ; g , sfr gkfl d ?kVukdhr kul su dh oa’ kt , d fgUnwvkd"kZd xkf; dk vkSj ur Zdhyky dqavj dkeqxyoa’ kdhi j nsdsi hNsl s , d ’ kfDr ’ kkyh l kezkKh cuuk] ’ kkl u l aHkkyukvkSj yky fdys dh fuj adq’ k l Ùkk vi usgkFk esa j [ kukA ml l e; Åi j l sr ks vkSj axt sc dki ksr kt gk¡nkj ’ kkg ckn’ kkg Fkki j j kuhyky dqavj dsb’ kkj sdsfcuk ogk¡ i Ùkk Hkh ughafgy l dr kFkkAt Sl kÅi j bafxr fd; k gS’ kk; n ml ds efLr "d esaHkhml l e; t ks/kk v d cj ] fgUnw j kt d qekj h nscyj kuhvkSj l Yr ur dst ekus ds’ kgt +knsf[ kt z[ kk¡ ; k j kuh : i er hvkSj ek.Mwdsckt cgknqj l sl EcfU/kr i zpfy r : ekuh dgkfu; ka; kxhr fgyksj saekj j gh FkhA ; fn eqM+dj ns[ ksar ksi k, axs fd vkSj axt sc dh e‘R; qdsckn vo/k i zkUr ] nf{k.k vkSj caxky vkt uke dsfy, eqxyl kezkT; esaFksA osoLr qr %Lor a=k gkspqds FksAns’ kHkj esa; ksj ksi h; i zHkko Hkh i M+uk’ kq: gkspqdkFkkAHkkj r h; fj ; kl r ksao ’ kkl dksai j vaxzst ksa dh i dM+br uh xgj h gkspqdh Fkhfd l u~1803vkr s&vkrseqxy l ezkV Lo; avaxzst ksadsl aj {k.kds eksgr kt FksA t c t gk¡nkj ’ kkg fl agkl u i j cSBsFksv/ksM+gks pqdsFksvkSj j kuh ykydqaoj ] ft l dk nt kZ, d j [ kSy t Sl k FkkAml dsvkd"kZ.kl si gysgh l Eeksfgr FksA xíhi j cSBr sgh ckn’ kkg usmUgsaj kuhdsi n l s l Eekfur dj bfEr ; kt egt vFkokegy dhpquhi zfr ekdh i nohnsMkyhaml dsÅi j vFkkg cs’ kdher h [ kt kuk yqVk fn; k x; k vkSj fut h ?kj syw[ kpksZads fy, ok£"kd nksdj ksM+#i ; ksadk HkÙkk fuf’ pr fd; k x; kA oL=kksa vkSj j RukHkw"k.kksai j ml snht kus okyhj kf’ k vyx FkhA , d l kekU; L=kh dk fl r kj k l gl k t c bl r j g pedusyxkr c ckn’ kkgdsnq’ eu ft uesadqN/kekZU/keql yeku vkSj l Ùkk dsyksyqi Hkh FksA mUgksaus mudhvkSj yky dqaoj dhgj r j g cnukeh Hkh Fkh D; ksafd os uhpsLr j l smBhgqbZfgUnwFkhA fdl h useq>snq’ pfj =k xaok: ] Øwj vkSj fcukr gt hc okyhL=kh dgdj eqxyksadsân; i j dyad dgki j , d ckr r ksl p ghFkh fd yky dqaoj usfgUnwfuokfl ; ksa dksj apek=k Hkh ughaNksM+k vkSj mudh fuj adq’ kr k dh vQokgsa QSyr hj ghAt gk¡nkj ’ kkg Lo; a v¸; k’ k, oamPN‘a[ ky vkj ke i l an O; fDr FksvkSj yky dqaoj us ml dk i wj k ykHk mBk; k FkkA fpj kx&, &fnYyh fLFkfr , d et +kj dsi kl , d r kykc Fkk t gk¡fdl hr kaf=kd dsdgusl s fd ; fn ogkai fr &i Ruh, d l kFk gj j fookj dksLuku dj sar ks mUgsal kezkT; dsokfj l ds: i esai q=k dhi zkfIr gksl dr h gS] yky dqaoj usckn’ kkg dsl kFk ml esaLuku d k j kLr k Hkh vi uk; kAmudsfojksf/k; ksausl kj h fnYyh esa; g vQokg QSyk; h fd j kt k&j kuh gj j fookj dks fpj kx dsl j ksoj esauXu&Luku dj r sgSaA bl dsckot wn Hkh ykydqaoj fu%’ kad] fu} ZU} vkSj csi j okg j ghFkhAml l e; dh ’ kkgh r gt hc vkSj t hou ’ kSyh dsfoi j hr t gk¡nkj ’ kkg fo’ ks"k l t hgqbZcSyxkM+hesacSBdj r ke >ke dsl kFkckt kj fudy t kr s FksvkSj dHkhdHkhcnuke ’ kj kc dsvM~Mksa; k vi usi qj kusfe=kksa ds?kj ksai j ’ kj kc Hkh i hr sFksA , d j kr r ksost c gkj l si hdj ykSVsr ks’ kkgh?kqM+l ky esamudh xkM+hyxknhxbZvkSj fdl hus t kap Hkhughadh fd ; sml ds Hkhr j ?kaVksal ksr sj gsi j egy esa fdl h usmudh [ kSj &[ kcj Hkh ughayhA
 7. 7. 7 fgUnwl Hkk okr kZ Toyar fo"k; fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 11 i j fuj hg t ur kdksce foLQksVdst fj, mM+knsuk] ekj nsukdksbZl ckc dkdke ughgS vkSj u ghdksbZ/keZ; ket gc ; g dgr k gSfd csxqukgksadh gR; k dht k; sA D; ksaughge vesfj dkdhr j g l svkr adokn dsf[ kykQyM+kbZNsM+rsgS ekywe gksusdsckn Hkh vkr adoknh i zf’ k{k.kf’ kfoj ksai j geykD; ksa ugh fd; k t kr kA D; ksagekj h l hek j s[ kk, abr uhdet ksj gaS fd bl esl sgksdj vkl kuhl s vkradoknhns’ kdsvanj ?kql vkrs gSaAD; kl hekj s[ kk, a[ kksyukj syas vkSj cl pykukvkr adokn dks c<+kuseasl gk; d gksj gk gSA vkr adoknhvc i kxy gkspqdk gSvkSj i kxy ?kksMsdhrjgekfyd ?kqM+l okj vFkoki kyd dksugh i gpku j gsgSaA t ksHkhl keus vkrkgS; kt ksHkhmudsdku eas dg fn; kt kr kgSog ml hi j geykdj nsr sgSaAi kxy ?kksM+s dkdsoy , d ghbykt gSfd ml sxksyhekj nht k; sA v t esj ’ kj hQ i j vkr adoknhgeyk ce foLQksV funauh; r ksgSghfdUr qgekj h vka[ ks[ kksyukokyk dqd‘R; Hkh gSAvkr adoknh; spkgr sgSafd fdl hHkhi zdkj l sog Hkkj r o"kZ  fgr s’ kdqekj ’ kekZ geys] ce foLQksV] gR; kvkSj vkr adokn easfgUnweqfLye >xM+k gksuk pkfg, AvkSj bl hfy, og l e; l e; i j geykdj r sj gr sgSaA i gysfgUnqvksads efUnj i j geykdj ukmudsfy, l ckc dkdke FkkvkSj vc ekysxkao eas efLt n dsckgj ce foLQksV vt esj ’ kjhQeasnj xkgdsckgj ce foLQksV bu l cdk, d gh mn~ns’; gSfd fgUnweqfLye>xM+k gksuk pkfg, A l e; l e; i j /keZLFkyksaeasi zfrdwy oLrq, Mky nsuk nqHkkZouk i w.kZokr koj .k mRi Uu dj uk bu l cl sLi "V gksr kgSfd vkr adoknhns’ keas vfLFkj rki Snkdjusdsfy, fgUnw eqfLye >xM+kdj kukpkgr sgSaA gSnjkckn easce foLQksV fd; sx; sft l escgqr l ht kuas xbZAl j dkj ; g ughcr kr hfd fdr usfgUnwvkSj eql yeku ej s ysfdu ejrsnksuksaghgSavkSj ekjrk dkSu gSA vkr adoknh dkSu gSA fuf’ pr ghfgUnwughgSAfgUnw vkr adoknhgksghughl dr k D; ksfd t ksO; fDr eD[ khePNj ughekj l dr kxk; dksekr k dgrkgSvkSj dqRrksavkSj fcfYy; ksa l s Hkh I; kj dj r k gSog vkr adoknhughgksl dr k r ks dkSu gS; g vkr adoknhA vkSj D; ksaLFkku&LFkku i j cefoLQksV dj j gsgaSAft l esl HkhoxkZsds O; fDr ; ksdht kusat kj ghgSaA cEcbZ j sy eas vkr adokfn; ksausfoLQksVfd; kA bl easfgUnweqfLye fl [ kbZl kbZ l Hkh/keks±dsyksx ekjsx; sAD; k mn~ns’ ; FkkbudkD; k100&50 O; fDr j kst ekj us l s ; g vkr adoknh]mxzoknh] ekvksoknh ; kuDl yhns’ ki j vi ukdCt k dj l dr sgSaA vkt ; g pkj ksa feydj ns’ kdht ur kdhgR; k dj j gsgSavkSj t c l c t ur k l ekIr gkst k; sxhr c fQj ; g opZLo dsfy, vki l easyM+saxsA cpsxkdkSu , d ; knksO; fDr A dkSu j kt kgksxkdkSu i zt kgksxh vkSj dSl kns’ kgksxkAdksbZZugh l kspr kfd bl dki fj .kke D; k gksxkAuDl yht c t heasvkr k gSvi gj .kdj ysr sgSagR; kdj nsrsgSaAt c t heasvkrkgSmxzoknh j sy dhi Vfj ; kam[ kkM+nsr sagSaA ekvksokfn; ksadkneu pØcjkcj t kj hgSns’ kokfl ; ksal syM+rsgq, fyV~VsdksD; k gkfl y gqvk fl ok; bl dsfd fyV~Vsi zeq[ k , s’ kdsl kFkt hou xqt kj j gsgSa i Sny fyV~Vsr ksekj sght kj gs gSaA dksbZi fj .kkr ughgSbu oknksadk t ks gR; kvksai j vk/kkfjr gSAfnYyheasl al n rd geyk gqvk l j dkj t kur hgS fd vkr adoknhdsoy , d gh l Ei znk; dsO; fDr gSysfdu dqN ughadj r hMj i ksd gSl j dkj A v{kj /kke eafnj i j geyk gqvk gt j r ey dh njxkgeasvkr adoknhNqi sAdkSu l k, sl kLFkku gSt gkavc r d vkr adokfn; ksadsgkFkughai gqaps vkSj dkSu l k, sl koxZgSft l dks bUgksaus ughaekj kA D; ksa vkr adokfn; ksads[ kkResadksQkSt dksLor a=kr k ughnht kj gh gSAvkr adoknh; fn /kks[ ksl sHkh ekj kt k; sr ksHkhekuokf/kdkj dksn[ ky ughansuk pkfg, ft ruhl sukrFkkv) Zl sukgSl Hkh dksi w.kZLora=krkgksfd ogl ansg dsvk/kkj i j Hkhvkr adoknhdks t hfor u ’ ks"ki ‘"B 11 i j fo/kkf; d k t c j kt uhfr d dqucksadsnkfx; kasi j vadq’ kyxkusdhbPNk’ kfä ugha t r ki kbZr ksl oksZPp U; k; ky; us vi j k/khl kal nksao fo/kk; dksads ekeys, d l ky easfui Vkusdh l e; l hek r ; dj nhA ; g vuqdj.kh; i gy gSAvc ekuuh; , d l ky dsHkhrj ghl al n vkSj fo/kkul Hkkvksal sckgj gksdj t sy dsl ha[ kpksaeasgksaxsAbl Rofj r U; k; dk, d i gyw; g Hkhgksxk fd ft u t ui zfr fuf/k; ksai j >wBs ekeys nt ZgSa] osbl r ; l e; &l hek easnks"k eqä gks t k, axsA t kfgj j kt uhfr , oa fuokZpu easl q/kkj dhn‘f"Vl svk j gscnykoksaeas; g , d i zeq[ k cnykogSAU; k; ewfrZvkj,l yks<+k dhv/; {kr kokyh, d i hB us fupyhvnkyrksadksvkxkgfd; k gSfd l kal nksavkSj fo/kk; dksal s t qM+sekeyksaeasvkj ksi r ; gksusl s , d l ky dsHkhr j QSl yk gks t kuk pkfg, A , sl sekeyksaeas Rofj r U; k; dsnk; j seasekuuh; l quokbZj kst kukgksA [ kSj ] ; fn vnkyr sal quokbZi wj h dj useas foQy j gr hgSar ksmUgsal acaf/kr mPp U; k; ky ; d s eq[ ; U; k; k/kh’ k dksokft c dkj .k cr kukgksxkAr Hkhl e; &l hek c<+l dsxhA ’ kh"kZU; k; ky; us ; g vkns’ k ^i fCyd baVj sLV QkamMs’ ku*uked , d , ut hvks dht ufgr ; kfpdk i j fn; k gSA; kfpdkeasdkuwu fuekZr kvksa l st qM+sekeyksadhl quokbZeas r st hykusdhekax dhxbZFkhA ,ut hvksdhnyhy Fkhfd l kal n vkSj fo/kk; d vnkyr hdk; Zokgh yachf[ kapusdsdkj.kl al n vkSj fo/kkul Hkkvksadsl nL; cusjgus dsl kFk , sl sdkuwuksadscuk, t kuseasj ksM+k vVdkr sgSa] t ks fo/kkf; dk dh i fo=kr k cgky dj usokysgksr sgSaA ekywe gks] l qi zhedksVZusfi Nysl ky t qykbZ easnkxht ui zfrfuf/k; ksai j udsy dl usdhn‘f"Vl snksvl j dkj h QSl ysfd, FksA buesa, d Fkk , sl sl al n vkSj fo/kk; d ft uds f[ kykQ nksl ky l svf/kd dh l t kl qukbZxbZgS] osQSl ysds fnu l sghv; ksX; ?kksf"kr eku fy, t k, axsAnwl j kFkkfd t sy easj gr sgq, dksbZvkj ksi hpquko ughayM+l dr kgSAU; k; ky; us bl ckcr l afo/kku dhHkkoukds vuq: i nksgj sekun.Mksadks i fj Hkkf"kr dj r s gq, fl QZ t ui zfr fuf/kRo dkuwu dh/kkj k 8¼4½dks[ kkfj t dj fn; kFkkA ysfdu nkfx; ksadkot wn cuk, j[ kusdsfy, ns’ kdsl Hkhi jLi j /kqj &foj ks/kh ny , der l s vnkyr dsbl QSl ysdksl al n easv/; kns’ k ykdj cnyusdks r S; kj gksx, Fks] fdar qukVdh; vankt easj kgqy xka/kh us, d i fo=kokrkZeasvpkud mi fLFkr gksdj nkfx; ksadksl qj {kkdop nsusokysbl v/; kns’ k dks QkM+dj j íhdhVksdj heasMky fn; kA; fn j kgqy , sl ku dj r s r kspkj k ?kksVkyseasl t k i k, ykywi zl kn ; kno Hkhyksdl Hkk dkpqukoyM+jgs gksr s j kgqy ds bl d‘R; } kj k l al n d h l oksZPprkdksBasxk fn[ kkus d s ckot wn O; ki d y ksd ekU; r k vkSj j kt uhfr d Lohdk; Zr kfeyh FkhA fdar qj kgqy t Sl h ; g bPNk’ kfä ns’ kdhj kt uhfr dk LFkk; hHkko u gksusdsdkj .k ekuuh; nkxh j kt uhfr eas Hkkxhnkj hcusgq, gSa xkSj r yc gSfd ^us’ kuy bysD’ku okWp*}kjk 2013 easdj k, , d l osZ{k.kds eqrkfcd yksdl Hkkds543easl s 162 l kal nksads f[ ky kQ v ki j kf/kd ekey s fupy h vnkyr ksaeasyafcr gSaAbueas76 ; kuh14i zfr’kr dsf[ kykQxaHkhj vkSj efgykmRi hM+usl sekeys nt ZgSaAjkT; l Hkkdsdqy 2332 l kal nksaeasl s40 dsf[ kykQ vki j kf/kd vkSj 16 dsfo#) t ?kU; vi j k/kksal st qM+sekeys nt ZgSaA bl hr j g dqy 4032 fo/kk; dksaesal s1238 el yu 31 Qhl nhdsf[ kykQ vki j kf/kd vkSj 15Qhl nhdsf[ kykQxaHkhj ekeysnt ZgSaAvnkyrksaeasekeys yacsl e; r d fopkj k/khu cus j gusdsdkj .k] vki j kf/kd i ‘"BHkwfe ds65 Qhl nh ; gh j kt usr knksckjkfr ckj kt hr dj fo/kkf; dkeasvi ukgLr{ksi cuk, j [ kuseasdke; kc cusj gr sgSaA ^, l ksfl , ’ ku QkWj MseksØsfVd fj QkWeZ*dsl osZdsvuql kj 369 l kal n&fo/kkf; dksai j efgykvksa dksi zr kfM+r o ; kSu mRi hfM+r dj usdsekeysFkkuksaeasnt ZgSaA t kap yafcr gksusdsdkj .kbueas l sdbZekeyksadspkyku gh vnkyr ksaeasi s’ kughafd, t k j gsgSaA nj vl y] gekj s; gka foMacuk; g gSfd vi j k/kHkh vi j k/k
 8. 8. 8 fgUnwl Hkk okr kZ bfr gkl fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d Hkkj r dhvkt knhdh yM+kbZesai at kc dsçeq[kØkfUrdkjh l jnkj m/ke fl ag dkuke vej gSA vke /kkj.kk gSfd mUgksus t kfy; k¡okykckx gR; kdkaMds mÙkjnk; ht ujy Mk; j dksyUnu esat kdj xksyhekj hvkSj funksZ"k yksxksadhgR; kdkcnykfy; k] ysfdudqNbfrgkl dkjksadkekuuk gSfd mUgksausekbdy vksMok; j dksekjkFkk] t kst fy; kaokykckx dkaMdsl e; i at kc dsxoZuj FksA vksMok; j t gkam/ke fl ag dhxksyhl sejk] oghat uj y Mk; j dbZr j g dhchekfj; ksal s xzfl r gksdj ejkA t hou o‘Ùk m/ke fl agdkt Ue 26 fnl acj 1899 dksi at kc ds l ax: j ft ysdsl quke xk¡o esa Hkkj r ekr kdsohj mBksnksR; kx uhan vkyl NksM+ksA l Unsg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkseqag r ksM+ksAA vfLr Ro ns’ kdk[ kr j seasl adV dkckny xgj k; kA gksj gknksxykcr kZo fl ; kl r usLokFkZvi uk; kAA t x l sfgUnqRo feVkusdst kseal wcsvi uk; sgSaA bZ’ kkl u] l kr l kSckj g l svc r c Hkhl e> u i k; sgSaAA ; snhu gqt kt hdkcsM+kuk: dkvkt r d t kj hgSA ukMwckxaxk?kkVheasHkxokokyksai j Hkkj hgSAA ?kkr d vkr adokfn; ksadks; gkaxysyxk; kt kr kA et gc dscgkusmu l cdksvkr ad fl [ kk; kt kr kgSAA okVykgkÅl ce dk.MksadksQt hZcr yk; kt kr kgSA eqBHksM+dsohj ’ kghnksai j l ansg t r k; kt kr kgSAA vkr adokfn; ksads?kj i j t kusr k’ kksd t r kr sgSaA mudksfunksZ"kcr kdj dsdkuwuhenn fnykr sgaSAA bl ns’ knzksghfl ; kl r dhi gpku dj ksi hNkNksM+ksA l ansg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqag r ksM+ksAA t syksaeascan mxzokfn; ksai j j gsyqVkns’ kdk/ku Hkkj hA nsr sgaSmudksgj l qfo/kkt ksgksmul sfj ’ r snkj hAA mudsvkdkdksbZ?kkr yxkt c vi gj .kdj kr sgSaA r c vi uscUn eqj hnksadks, ot easfj gkdj kr sgSaAA da/kkj : fc; kdk.Mksal sdksbZl h[ ku ysi k; sA ml sl ksphl e>hl kft ’ kust c ns’ knzksssssghNqM+ok; sAA j gsvkLr hu easi ky ukx ukdeh; gkaxn~nkj ksadhA cu j gsi aFkfuj i s{kexj l ki s{kpyseDdkj kasdhAA ; gkaU; k; fl l fd; kaHkj r kgSvU; k; ns’ ki j Hkkj hgSA vkr afd; ksadkst syksal sNksM+j gs[ kqnxt ks±dheDdkj hAA gksj gsQsy dkuwu l Hkht ur kgkFkksadkseyr hgSA gSns’ ki zsehnq[ kh] nky vkr adokn dhxyr hgSAA vkr adokn dki ukg nsmu xn~nkj ksadkfl j QksM+ksA d’ ehj gkFkl sf[ kl d j gkbl l Rr kdkukdkehl sA vkr adhgeysgksr sgSaxnnkj ksadheuekuhl sAA t ssgknhukj syxkr sgSat gakefLt n dhehukj ksal sA ; gkafl ag j gsl gesl gesdqRr s&fcYyho [ kql j ksl sAA uDl y i aFkhekvksoknht c vi uhekax mBkr sgSaA mudsl Eeq[ kusr kea=khdj l t nki waN fgykr sgSaAA dsj y caxky {ks=kksaeasj ghngd Hk; adj fpaxkj hA vyxkookn dhekax dj sl c j kt uhfr dheDdkj hAA xj ; sfpaxkj hcq>hughaxEHkhj ur ht svk; assxsA t kst [ e fn; scaVokj susfQj l sxgj sgkst k; asxsAA HkkbZ&HkkbZdsnq’ eu cu ’ kSr kuh: i fn[ kk; saxsA /ku /keZl H; r kdh[ kkfr j r c [ kwu dhunhcgk; saxsAA vc nq’ eu vkSj nksLr dhi gpku dj kspqIi hr ksM+ksA l Unsg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqag r ksM+ksAA D; kHkykns’ kdkdj nasxst ksfyIr Hkz"Vkpkj ksaeasA yx j ghywV dhgksM+vkt Hkkj r dsgj xfy; kj ksaeasAA ckgj hywVsj ksadhvc r d dhl hekl kj hr ksM+n; hA xSj ksausvi uki u fn[ kykr dnhj ns’ kdhQksM+n; hAA j gkxkt ns’ ki j dkypØ l aHkyksoj uki Nr kvksxsA bl gj sLosr dspqaxy l sfQj fudy dHkhuki kvksxsAA vufxur NsnksaokyhNUuhfdr ukc<+p<+dj cksy j ghA vi usvUnj dks>kadsukHkxokeasNsn VVksy j ghAA fl ) kUr ghu bl l Rr kdkgksosxkt c r d var ughaA Hk; Hkw[ kvkSj vi ekfur t hou t huseasdksbZr ar ughaAA l axfBr gksl c HkxokokysdksbZdne u Bksl mBk; saxsA yqVokdj [ kafMr Hkkj r dksdj eyr sghj g t k; saxsAA vk’ kkdhT; ksfr i zt ki fr ysfuHkhZd cuksl qLr hNksM+ksA l ansg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqaag r ksM+ksAA i wj u yky i zt ki fr ØkfUr dkfcxqy&2014 gqvkFkkAl u 1901esam/kefl ag dhekr k vkSj 1907 esamuds fi r k dk fu/ku gksx; kA bl ?kVukdspyr smUgsavi uscM+s HkkbZdsl kFk ve‘r l j ds, d vukFkky; esa’ kj .kysuhi M+hA m/kefl agdkcpi u dkuke ’ ksj fl ag vkSj mudsHkkbZdk uke eqäkfl agFkkft UgsavukFkky; esa Øe’ k%m/kefl ag vkSj l k/kqfl ag ds : i esau, uke fey sA bfr gkl dkj ekyr hefyd ds vuql kj m/kefl agns’ kesal oZ/keZ l eHkko ds çr hd Fks vkSj bl hfy, mUgksausvi uk uke cnydj j ke eksgEen vkt kn fl ag j [ kfy; kFkkt ksHkkj r ds r hu çeq[ k/keks±dkçr hd gSA vukFkky; esam/kefl ag dh ft Unxhpy ghjghFkhfd 1917 esamudscM+sHkkbZdkHkhnsgkar gksx; kAogi wjhrj g vukFkgks x, A1919esamUgksausvukFkky; NksM+fn; kvkSj Økafr dkfj ; ksads l kFkfeydj vkt knhdhyM+kbZ esa’ kfey gksx,Am/kefl agvukFk gksx, Fks] ysfdu bl dsckot wn og fopfyr ughagq, vkSj ns’ k dhvkt knhrFkkMk; j dksekjus dhvi uhçfr Kkdksi wj kdj us dsfy, yxkr kj dke dj rsj gsA t uj y Mk; j dhxksyh ekj dj gR; k m/kefl ag 13 vçSy 1919 dks?kfVr t kfy; k¡okyk ckx uj l agkj dsçR; {kn’ khZFksA j kt uhfr d dkj . kksa l s t fy; k¡okykckx esaekjsx, yksxksa dhl ghl a[ ; kdHkhl keusugha vk i kbZA bl ?kVuk l sohj m/kefl ag fr yfeyk x, vkSj mUgksaust fy; k¡okykckx dhfeêh gkFkesaysdj ekbdy vksMk; j dksl cd fl [ kkusdhçfr Kkys yhAvi usfe’ ku dksvat ke nsus dsfy, m/ke fl ag usfofHkUu ukeksal svÝhdk] uSj ksch]czkt hy vkSj vesfjdkdh; k=kkdhAl u~ 1934 esam/ke fl ag yanu i gqaps v kSj ogka9 , YMj LVªhV def’ kZ; y j ksMi j j gusyxsA ogkamUgksaus; k=kk ds mís’ ; l s , d dkj [ kj hnh vkSj l kFk esa vi ukfe’ ku i wj kdj us dsfy, Ngxksfy; ksaokyh , d fj okYoj Hkh[ kj hn yhAHkkj r dk; g ohj Økafr dkj hekbdy vks Mk; j dksfBdkusyxkus dsfy, mfpr oä dk bar t kj dj us y xkA m/ke fl ag dksvi us l SdM+ksaHkkbZ&cguksadh ekSr dk cnyk ysusdk ekSdk 1940esafeykAt fy; kaokykckx gR; kdkaMds21 l ky ckn 13 ekpZ1940 dksj k; y l saVªy , f’ k; u l ksl k; Vhdhyanu ds dkDl Vu gky esacSBd Fkht gka ekbdy vksMk; j Hkhoäkvksaesa l s,d FkkAm/ke fl agml fnu l e; l sghcSBd LFky i j i gqap x,Avi uhfj okYoj mUgksaus, d eksVhfdrkc esafNi kyhAbl ds fy, mUgksausfdrkc dsi ‘"Bksadks fjokYoj dsvkdkj esaml rj g l sdkVfy; kFkk] ft l l sMk; j dh t ku ysusokyk gfFk; kj vkl kuhl sfNi k; kt kl dsAcSBd dsckn nhokj dsi hNsl sekspkZ l aHkkyrsgq, m/ke fl agusekbdy vksMk; j i j xksfy; kankx nhaA nksxksfy; kaekbdy vksMk; j dks yxhaft l l sml dhrRdky ekSr gksxbZAm/kefl agusvi uhçfrKk i wj hdj nqfu; kdksl ans’ kfn; k fd vR; kpkfj ; ksadksHkkj rh; ohj dHkhc[ ’ kkughadjrsAm/kefl ag usogkal sHkkxusdhdksf’ k’ kugha dhvkSj vi uhfxj¶r kj hnsnhA mu i j eqdnekpykAvnkyr esa t c mul si wNkx; kfd ogMk; j dsvU; l kfFk; ksadksHkhekj l drs Fks] ysfdu mUgksaus,sl kD; ksaugha fd; kAm/ke fl ag ust okc fn; k fd ogkai j dbZefgyk, aHkhFkha vkSj Hkkj rh; l aLd‘fr esaefgykvksa i j geykdjuki ki gSA4t wu] 1940dksm/kefl agdksgR; kdk nks"khBgjk; kx; kvkSj 31t qykbZ 1940 dksmUgsai saVufoyst sy esa Qkal hnsnhxbZAbl r jg ; g Økafr dkj hHkkjr h; Lok/khur k l axzke dsbfr gkl esavej gks x; kA 1974 esafczVsu usmuds vo’ ks"kHkkjr dksl kSai fn; kA ’ kghn m/ke fl ag dkt hou i fj p; ohj m/kefl ag cfynku fnol 13 t wu i j fo’ ks"k j kt xq# dhdq.Mfy; k¡ vkpk; Zf’ koi zl knfl ag j kt Hkj vufxu t ; pUn vkSj ehj t kQj nsukpkgsi kd dks] mQwdsj y d’ ehj ! Hkkj r esai SnkHk; s] vufxu t kQj ehj !! vufxu t kQj ehj ] dkVr ki hNsdhM+k! j k"Vªokn vc yqIr ] c<+hHkkj r dhi hM+k!! ^^j kt xq: ** NkpqdhMxj t ; pUnhl suk! ukenhZl sxzLr ] mpkj snsuknsuk!!
 9. 9. 9 fgUnwl Hkk okr kZ ni Z.k fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d Kki u i zfr "Bk eas Jhi z.ko eq[ kt hZ j k"Vªi fr egksn; ] Hkkj r j k"Vªi fr Hkou] ubZfnYyhA fo"k; %t Eewd’ ehj easvkt knhdsl e; vLFkkbZr kSj i j yxk, x, vuqPNsn 370 dksgVkus] ns’ knzksghc; kuckt hdj usokysj kT; ds eq[ ; ea=khi j j k"Vªnzksg dsr gr dk; Zokgho t Eewd’ ehj l j dkj dh c[ kkZLr xhr Fkk?kkVhl si yk; u dj pqdsd’ ehj hi afMr ksadksi qu% cl kusdhekaxA egksn; ] bl Kki u dsek/; e l sge vki dk/; ku mi j ksDr fo"k; dhvksj vkdf"kZr dj ukpkgr sgSaft l i j l ai w.kZHkkj r okl hvc cgl ughacfYd LFkkbZl ek/kku o d’ ehj ?kkVh i j csf>>d vkokxeu o Hkw&l ai fRr [ kj hnusdkvf/kdkj pkgr sgSaA egksn; ]1947 easvkt knhdsl e; t Eew&d’ ehj easvuqPNsn 370vLFkkbZr kSj i j dqN l e; dsfy, yxk; k x; kFkkexj eqfLyer qf"Vdj .k o i kd i j Lr uhfr ; ksadspyr s dkaxszl l jdkj usbl s[kRedjus i j dHkh fopkj ughafd; kA bfr gkl xokg gSfd vuqPNsn 370 gks; kfQj voS/k: i l s caxyknsf’ k; ksadh?kql i SB]dkaxszl usges’ kkghbl soksV cSad ds : i easns[ kkgSvkSj ns’ kot urk dsl kFk/kks[ kkfd; kgSvU; Fkkt c xqyke d’ ehj eql yekuskadksnsghfn; kFkkr ksfQj d’ ehj /kkj k370 dkD; kvkSfpR; vkSj vkt d’ ehj eas, d HkhfgUnwD; ksaughagS egksn; ] ; sgekj sns’ ko ge l HkhdknqHkkZX; ghgSfd t Eew&d’ ehj gekj k gksusdsckn Hkhge ml i j vi ukvf/kdkj ughat r kl dr s] gekj kduwu ughapy l dr k] ; gkar d fd gekj sj k"Vª/ot o j k"Vªh; i zr hdksadkvi eku gksusdsckot wn Hkh gekj kdkuwu ml vi j k/khi j dk; Zokghughadj l drkvkSj ; g l c vCnqYyki fjokj vyxkookfn; ksao vkr adokfn; ksadsfy, czgekL=kl kfcr gksj gkgSAr Hkhr ksvk, fnu ; syksx j k"Vªnzksghc; kuckt hdj dscprsvk, gSaAfdar qbl dk[ kkfe; kt kt Eewd’ ehj dsfgUnwl ekt dksHkqxr uki M+kgSt ksvuqPNsn 370 uked dkysdkuwu dhot g l s ?kkVhl si yk; u dj usdksfoo’ kgq, vkSj ogkadsvf/kdka’ kfgUnw/keZLFkyksadks; kr ks rksM+fn; kx; kvkSj t kscpsmu i j i wt kvpZukcUn djoknhxbZ]t ksge fgUnqLr kfu; ksa dsfy, yTt kdkfo"k; gSA egksn; ] t Eewd’ ehj fgUnqLr ku dkvfHkUu vax gSvkSj 125 dj ksM+Hkkj r h; ksa dhvku cku gSexj /kkj k370 dsdkj .kft l i zdkj ogkafgUnqLr kfu; ksadsl kFk vekuoh; dk; Zgq, vkSj vyxkookfn; ksa, oavkr adokfn; ksadksLFkkuh; l j dkj } kj k i ukg nht kj ghgS] og ge l Hkhdsfy, fpar kdkdkj .kgSAbl xaHkhj fo"k; i j Hkkj r l j dkj dksr Rdky ghdM+kfu.kZ; ysukgksxk] ft l l sfd d’ ehj hi afMr ksadk [ kks; kl Eeku r ksokfi l feysgh] vkr adokfn; ksa, oavyxkookfn; ksadksi ukgxkj ksadks Hkhl t kfey l dsA vr %vki l sfouezvuqj ks/kgSfd t Eew&d’ ehj l svuqPNsn 370 dksr Rdky [ kRe fd; kt k, r Fkkns’ kr ksM+usdh/kedhnsusokyst Eewd’ ehj dhi kd i j Lr l j dkj dksr Rdky i zHkko l sc[ kkZLr dj r sgq, ogkadseq[ ; ea=khi j j k"Vªnzksg dsr gr dk; Zokghdht k, ] l kFkghogkal si yk; u dj pqdsyxHkx 5 yk[ kd’ ehj hi afMr ksa dks?kkVheasl l Eeku cl kusdhd‘i kdj sa]t ksfgUnqvksadsLokfHkeku ons’ kdsfy, xkSj o dki zr hd l kfcr gksxkA vki dk pUnzi zdk’ kdkSf’ kd ¼j k"Vªh; v/; {k½ vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkk dsUnzesauj sUnzeksnhds usr ‘Ro easi w.kZcgqer dhHkkt i k l j dkj cuusdsl kFkgh’ ki Fk xzg.k l ekj ksg dsvol j i j i M+ksl hj k"Vªk/; {kksadhmi fLFkfr ookrkZdsnenkj i zHkkodksl kjh nqfu; kusu; sHkkj r dsmn; ds : i easLohdkj djuki zkjEHkdj fn; kgSAi j Ur quj sUnzeksnhds bl xkSjo’ kkyhl Qyrkl sfoi {kh ny vFkZghu vkSj u"Vi zk; gks x; sgSaApqukoksal si gysuj sUnz eksnh} kj k^^dkaxszl eqDr Hkkj r ** dkl i ukvc l kdkj gksr kut j vkusyxkgS! bl fy; sdakxzsfl ; ksa dhcspSuhc<+usyxhgSA vc fopkj ’ kwU; dkaxszl uj sUnzeksnh dh l j dkj dh vkykspuk dsfy; svk/kkj ghu] csdkj dseqísmBkusyxhgSA26 ebZdkseksnhl j dkj dh’ ki Fk xzg.kgksr sghdakxszl husr kvksaus uofu; qDr dsUnzh; ekuo l al k/ku ea=khLe‘fr bZj kuhdh ’ kSf{kd ; ksX; r ko j kT; ea=khMk- l at hookfy; ku dseqTt Qjuxj naxksl si woZgq; hegki apk; r eas vkj ksi hgksusdkvk/kkj ghu l oky dkaxszl dj svkReoyksdu MkW0 l q’ khy xqIr k mBkdj vi us^^f[ kl ; kuhfcYyh [ kaEHkkuksps**ds: i easf[ kl ; kus dkmnkgj .ki zLr qr dj fn; k! okLroeasHkkt i kf’ kf{kr l aLdkfj r ] l H; vkSj Hkkj r h; l aLd‘fr d ks ekuus oky s dk; Zdr kZvksadhi kVhZgSALe‘fr bZj kuhdh’ kSf{kd ; ksX; r k i j l oky mBkusokysdkaxszl husrkvkas dksvi uhorZeku v/; {kkl ksfu; k xka/khomi k/; {kj kgqy xka/khdh ’ kSf{kd ; ksX; r kdsckj seasi r k dj ukpfkg; s] ft UgksausLo; al s vf/kd f’ kf{kr vFkZ’ kkL=khMk0 eueksgu fl agoml dhi wjhdsUnz l j dkj dksnl o"kks±r d fj eksV daUVªksy l spyk; k gSA bl xka/khoknhfjeksVdaUVªksy dsdkj.k ghMk0 eueksgu fl ag ns’ kdh cngky h dk dkj .k cudj vuFkZ’ kkL=khl kfcr gq; sA dkaxszl v/; {kkl ksfu; kxka/khdhLdwyh f’ k{kkbVyhdsft vkosukfl Fkr , d dSFkksfyd fe’ kuj h Ldwy ^^ekfj; kvkfl fy; kfVªl **easdsoy gkbZLdwy ¼10½r d gq; hgSA bl dsi ’ pkr l ksfu; k baXySaM fLFkr dSfEczt dLcseasysUukol Ldwy easvaxszt hi <+usx; hA; g gS] mudkdqy f’ k{k.kAysfdu l ksfu; kxka/kheasvi usHkkj r h; jkt uSfrd dSfj ; j easvi uhf’ k{kk dsekeyseasdbZckj >wB cksyk gS] t ksl e; &l e; i j i dM+k t kr kj gkA l ksfu; k xka/kh us j k; cj syhl s2004 dsyksdl Hkk pqukoksaeasvi uki pkZHkj r sgq; s v i uh f’ k{kk eas d SfEczt fo’ ofo| ky; l svaxszt h eas fMIyksekfd; kgqvkcrk; kA; gh >wBhckr mUgksausl u~1999 eas yksdl Hkkeasvi usi fj p; i =keas dghFkh] t ksckn easyksdl Hkk } kj kl nL; ksadsi fj p; fooj .k i qfLr d ^^gwbt gw**easi zdkf’ kr gq; hFkhA ckn east ur k i kVhZ v/; {kMk0l qcze.k; eLokeh}kjk yksdl Hkk v/; {k dksf’ kdk; r dhx; h] rksl ksfu; kxka/khusbl s ^^Vkbfi x dh xyr h** ekudj Lohdkj dj fy; k x; kA bl i zdkj dSfEczt dj usds,d NksVs l sLdwy dhvaxszt hf’ k{kk dks mUgksausdSfEczt fo’ ofo| ky; l s vaxszt heasfMIyksekds>wB: i eas fuj Ur j cr k; kA t cfd Le‘fr bZj kuhusmul svf/kd f’ k{kki zkIr dj dsml dksokLr fod : i eas ghvi uspqukohvkosnu ’ ki Fk i =k easfn; k gSA ; g gS] , d Hkkj r h; t Ueuk efgyk Le‘fr bZj kuhdhl R; fu"BkAft l i j vaxqyhmBkusokysdkaxszfl ; ksadks l ksfu; kdhf’ k{kkdht kudkj h Hkhysysuhpkfg; sAbl dsvykok ’ kSf{kd {ker kdhHkhckr dj yh t k; s] r ksl ksfu; kxka/kh1968 eas Hkkjr easjkt hoxka/khl si sze fookg dj dsvkx; hFkh] i j Ur q2014 r d dqy 46 o"kksZeasHkh’ kq) fgUnhfy[ kuk&i <+ukHkhughal h[ k i k; haA vkt Hkhl ksfu; k j kseu fyi heasfy[ kkgqvkfgUnhvaxszt h dk Hkk"k.k vVd&vVd dj v’ kq) mPpkj .kdsl kFki <+r ha gaSA t cfd dsoy 38 o"kZdh Le‘fr bZj kuhfgUnhdsl kFk&l kFk fons’ khHkk"kkvaxszt hdks’ kq) : i l si z; ksx dj r hgaSA bl h i zdkj i f’ peh mÙkj i zns’ kdseqTt Qj uxj l s l kal n Mk0 l at hockfy; ku d‘f"k j kT; ea=khcusgaSAosi s’ ksl si ’ qk fpfdRl d gS] r Fkk Hkkt i k dh j k"Vªoknhfopkj /kkj kl si zHkkfor gksdj Ms<+o"kZi woZghHkkt i keas ’ kkfey gq; sgaSAeqTt Qj uxj eas eqfLye naxkb; ksa} kj knksfunksZ"k ; qodksal fpu o xkSj o dksekj Mkyusdsckn ft yki z’kkl u }kjk dksbZdk; Zokghu dj usi j gq; h l oZl ekt egki apk; r eas mi fLFkr FksA rFkkfujUrj ekgkSy dks’ kkUr dj usdki z; kl dj j gsFksAi j Ur ql i kl j dkj dh eqfLye r qf"Vdj .k uhfr ds vUr xZr l HkhxSj eqfLye usr kvksa dhr j g mudksHkhi apk; r eas mi fLFkr j gusdsdkj.kfxj¶rkj dj t sy easMky fn; k x; kA bl hdsckn naxsHkM+dsA bl nkSj ku Mk0ckfy; ku t sy easFksA bl i zdkj mu i j egki apk; r esami fLFkr j guso Hkk"k.knsus dkvkjksi ek=kFkkAbl dsvykok dksbZHkh vkj ksi ugh feykA U; k; ky; l sfunksZ"kl kfcr gksus i j ghl i kl j dkj } kj kmudks fj gk fd ; k x; kA i j Ur q l i k&cl i k o dkaxszl dsdbZ usr kvksaai j vc Hkhdsl py j gs gSaAbuesl sdbZvkj ksi heqfLye usrkvksadksrksbu nyksausyksdl Hkk pquko¼2014½HkhyM+k; kAi j Ur q eqTt Qjuxj naxksaeasl h/khHkwfedk gksusdsdkj.kosl Hkhnaxkvkjksi h pquko gkj x; sA i j Ur qvc dkaxszl dks vi uh i kVhZo l j dkj ksadk bfr gkl ns[ kukpkfg; sAdsj y eas 1947 eas ’ ks"ki ‘"B 10 i j fgUnwegkl Hkkus/kj uko i zn’ kZu dj j k"Vªi fÙkdksl kSi kKki u /kj usdksl Ecksf/kr dj r sgq, fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd
 10. 10. 10 fgUnwl Hkk okr kZ xfr fof/k; ka fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d dgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSa ge gSv ki dsl kFk ’ ks"ki ‘"B 6 dk mÙkj eqxy dky dk, d------ fgUnqRo foKku dhvkè; kfRed O; k[ ; kgS yky dqaoj dsvi usdqN fe=kHkhFksft udkegy esai zos’ kvkl ku FkkvkSj ml dkmudsl kFk Hkhe| i ku dhdgkfu; kap£pr FkhAj kuhykydqaoj dhl udhvknr saml dsØks/kvkSj foLe; t ud vkpj.kdhdbZdgkfu; kai zpfyr gSaAog l kekft d oLr ql ai fr l sfdl hi zdkj l Eesyu cukusdhdksf’ k’ kdj r hFkhi j vl Qy j gr hFkhA yky dqaoj dk; g ’ kkSd Fkkfd gj eghusr hu ckj l kj hfnYyhesaosfn, t yok dj j ks’ kuhdj kr hFkhAnhokyht Sl ht xexkgVdsfy, ’ kkl u dkscM+hdher pqdkuhi M+r h FkhAdbZckj r ks; g Hkhgqvkfd l kj hfnYyhesar sy [ kRe gksx; kvkSj vkns’ kfn; kx; kfd ost gkaHkhl aHko gksfn, t ykusesaeD[ ku dkmi ; ksx dj savkSj og HkhdghaughacpkA, d fnu r ksxqLl sesavkdj yky dqaoj usvkns’ knsMkykfd fnYyhvkSj ml dsmi uxj ksadsl kj s i sM+dkVfn, t k, aAbl hr j h, d ckj rksml dhl ud l kj hl hekvksadkvfr Øe.kdj cSBh t kst ul k/kkj .kdsdky dsxky esaHkst usdksr S; kj FkhA, d fnu og t gk¡nkj xkg dsl kFk egy dhNr i j [ kM+hFkhAfdysdsckgj nwj i j ; equkunhi j dj usdsfy, , d cM+huko dsbnZ&fxnZyksxksadhHkhM+Fkha] geusdHkhuko dscsM+sdhp<+sgq, yksxksadsl kFkMwcr sgq, ughans[ kkgSAyky dqaoj usb’ kkj kdj r sgq, ckn’ kkg l sbl bPNki w£r dhekax dj MkyhA nwl jsgh{k.kegy dsr yokj/kkj hl qj {kkl Sfud ogk¡ea>/kkj esaukoMqckusesayx x,An; uh; voLFkkesauko dsvHkkxs; k=kh] ; qokvkSj cPps] L=khi q#"kMwcr smr j kr sgq, fdl hr j g t ku cpkusesat qVsFksAi j bu l c ckr ksadk,d fnu vUr gksukghFkkAyky dqaoj dhl cl spgsr h , d l eo; LFkkt qgkj kuke dhl Ct hcspusokyhFkhft l dksml us, d mPp vf/kdkj hcuk fn; kFkkA, d fnu gqgkjkgkFkhi j cSBdj vusd vaxj {kdksal sf?kj hckt kj esa, d l adj hxyh l sgksdj xqt j j ghFkhAr Hkhml usl keusl sdqNl sodksadsl kFk, d <dhi kydhdksvkr s ns[ kkAfcukdqNl kspsl e>st qgkjkdsvkns’ ki j ml i kydhdks/kDdknsdj , d vksj dj kr s gq, t qgkj kusØks/kl svkokt nhD; kog va/ksr wj kuhl j nkj dkyM+dkpSu fdfyp [ kku gS fQj t ksgqvkml dhdYi ukHkhughadhxbZFkhAi kydhesacSBsO; fDr est Sl sghvkns’ kfn; k ml dscfy"Bl soknkj ksaust qgkj kdksgkFkhi j l s[ khap dj mrkjkvkSj nqO; Zogkj fd; kAvi eku dk; gb’ kkj koLr qr %t qgkj kdsfy, ughacfYd Lo; ayky dqaoj dsÅi j fu’ kkukFkkft l us r qj Ur l e; ns[ kdj ckn’ kkgt gk¡nkj ’ kkg l snks"khdksdM+hl t knsusdhekax dhAot hj dksvkns’ kfeysi j nwl j snj ckjh; gl gu l dsvkSj i zfrj ks/kdsdkj.kt gk¡nkj ’ kkgdksvi uk ; g fu.kZ; oki l ysuki M+kA; g yky dqaoj dhi j kt ; FkhA ¼’ ks"kvxysvad esa½ ’ ks"ki ‘"B 1 dk vkr adokn dr bZcnkZ’ r ------ dsgsj kr çkar esaHkkj r h; okf.kT; nwr kokl i j dk; j kukvkr adoknhgeysdhHkkj r usdM+h fuankdhAHkkj r dkekuukgSfd ; g geyk, d ckj fQj n’ kkZr kgSfd vQxkfuLr ku esa vkr adokn dk eq[ ; edl n ml dsi qufuZekZ.k vkSj fodkl dksj ksduk gSA geysdk vQxkfuLr ku dscgknqj l qj {kkcyksauseqagr ksMt okc fn; kAHkkj r usdM+s’ kCnksaesaphu ds m#edhesa22 ebZdksgq, vkr adoknhgeysdhHkhfuankdhAvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkk dsj k"Vªh; v/; {kJhpUnzi zdk’ kdkSf’ kd] j k"Vªh; egkea=khJheqUukdqekj ’ kekZ, oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khJhohj s’ kR; kxhusHkkj r dsi z/kkuea=khuj sUnzeksnhdksvi us[ kqfQ; kr a=ket cwr dj usdkvkºoku fd; kgSAfgUnwegkl Hkkusr kvksadkLi "Ver gSfd i M+ksl heqYdksal sl ko/ kkuhl sckr phr gks, oamudksdM+kt okc nsusdsfy, Hkhml hr Ri j r kl sr S; kj j gkt k, a] ft l l sHkkj r ds’ kkafr i zLr ko dksdksbZgYdsesaysusdht qj Zr u dj l dsA r syaxkukdsu, eq[ ; ea=khds-paæ’ ks[ kj j ko dks’ kqHkdkeuk, a] /kekZUr j .ki j j ksd yxs%fgUnwegkl Hkk vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUæçdk’ kdkSf’ kd , oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khohj s’ kR; kxhus, d l a; qä oäO; t kj hdj dsns’ kds29 oasj kT; r syaxkuk dsxBu i j çl Uur kt kfgj dj r sgq, r syaxkukj k"Vªl fefr dsçeq[ kdspaæ’ ks[ kj j ko } kj k j kT; dsçFke eq[ ; ea=khdh’ ki Fkysusi j c/kkbZnhgSAbl vol j i j ns’ kdh, dr kvkSj v[ kaMr kdhdkeukdj r sgq, fgUnwegkl Hkkusr kvksaus/kekZUr j .ki j i w.kZçfr cU/kyxkus dhekax dhgSAxkSj r yc gSfd vka/kzçns’ kl svyx r syaxkukj kT; dsxBu dsckn gq, i gysfo/kkul Hkkpquko esaVhvkj , l us119 l hVksaesal s65 l hVsat hr dj cgqer gkfl y fd; kFkkArsyaxkukdsxBu dsl kFkghl heka/kzusHkhvyx j kT; dkvkdkj ysfy; kAvxys 10o"kks±r d nksuksaçns’ kksadhj kt /kkuhgSnj kckn ghj gsxhAbl dsl kFkfgUnwegkl Hkkusr ‘Ro usnksuksaj kT; ksadschp l kSgknZzdhvko’ ; dr ki j cy nsr sgq, dgkfd fi NyhdVqr kdks Hkqykdj nksuksaj kT; ksadksvkxsdhr j QcM+ukpkfg, AfgUnwegkl Hkkusr kvksausvyx j kT; dsfy, gq, l a?k"kZesacfynkuhegku vkRekvksadks; kn dj r sgq, j kT; dhçxfr dh ’ kqHkdkeukaçnku dhgaSA  t Eew&d’ ehj dhdksbZefgyk; fn Hkkjr dsfdl hvU; jkT; dsO; fDr l sfookg dj ysr ksml efgykdhukxfj dr kl ekIr gkst k, xh] bl ds foi j hr ; fn og i kfdLr ku dsfdl hO; fDr l sfookg dj ysr ksml s t Eew&d’ ehj dhukxfj dr kfey t k, xhA  vuqPNsn 370 dhot g l sd’ ehj easvkj VhvkbZykxwughgS] vkSj l h, t hykxwughagksr k] Hkkj r dkdksbZHkhdkuwu ykxwughagksr k  d’ ehj easi apk; r dsvf/kdkj ughagSaA  d’ ehj easpi j kl hdks2500 ghfeyr sgSaA  d’ ehj easvYi l a[ ; dksa¼fganw&fl [ k½dks16i zfr ’ kr vkj {k.kughfeyr k  vuqPNsn 370 dhot g l sd’ ehj easckgj dsyksx t ehu ugha[ kj hn l dr sgSaA  vuqPNsn 370dhot gl si kfdLrkfu; ksadksHkhHkkjr h; ukxfj drkfr y t kr hgSbl dsfy, i kfdLr kfu; ksadksdsoy fdl hd’ ehj hyM+dhl s ’ kknhdj uhgksr hgSA vki Hkh t kfu, vuqPNsn 370 Hkkj r foHkkt u dj kusokyhft UukdheqfLye yhx dkvo’ ks"kHkkj r h; eqfLye yhx dsj y easdkaxszl dkfoxr dbZo"kks±l svVwV l g; ksxhgSAbl dkusr kbZ&bZczkfge eueksgu l j dkj esafons’ kj kT; ea=khr d j gkAbl hi zdkj dks; EcVwj ] caxykSj ] pSUubZ vkfn easgq; sce foLQksVksadkvkj ksi hodsj y i hMhi hdkusr kvCnqy ukfl j enuhHkh dkaxszl dkfudVr e l g; ksxhgSAml dkst sy l sNqM+okusdsfy; sdsj y dhdkaxszl h j kT; l j dkj usdE; qfuLV o dkaxszl husr kvksadsl g; ksx l sekpZ&2006 easgksyh ’ ks"ki ‘"B 9 dk dkaxszl dj svkRekoyksdu------ enu eksgu Hkl hu dkfu/ku cqyUn’ kgj Auxj fgUnwegkl Hkkdsi woZl gk; d ea=khenu eksgu Hkl hu dkân; xfr #dusl s15 ebZdksi zkr %fu/ku gksx; kAos81o"kZdsFksAosoSfnd /kehZFksvkSj vk; Zl ekt dsl kIr kfgd gou&l Rl ax easfu; fer : i l svkr sFksA mudkvfUr e l aLdkj oSfnd j hfr l svkpk; Zj ohUnzvkSj vuqjkx ’ kekZus121osn ea=kksal svkgwfr ; kafnyokdj dj k; kA Hkl hu t hdksxr o"kZHkkbZi j ekuUn o; kso‘) i qj Ldkj r Fkkbl o"kZohj l koj dj cqf) t hohi qj Ldkj ] l koj dj okn i zpkj l Hkk} kj kfn; kx; kFkkA vodk’ keasHkhdsj y j kT; fo/kkul Hkkdkfo’ ks"kl =kcqyokdj fj gkbZdki zLr ko i kfj r dj k; kFkk] r Fkkfj gkbZdsckn gq; sl ekj ksgksaeasnksuksai kfVZ; ksadscM+susr kekSt wn j gsFksAbl hi zdkj l u~2002easxqt j kr ds xks/kj keas^^l kcj er h, Dl i szl **dhnks cksfx; ksadks; kst ukc) r j hdsl st ykdj 58 dkj l sod fgUnqvksaadkuj l agkj dj us okysHkhLFkkuh; dkaxszl husr k] fo/kk; d ghfudysAi j Ur qdkaxszl usvkt r d xks/kj k dk.Mi j {kekughaekaxhgSA bl hi zdkj orZeku pqukol si gysHkkt i kusrkujsUnzeksnhdhcksVh&cksVhdj nsusdh/kedhnsusokykl gkj ui qj yksdl Hkkdsdakxszl hi zR; k’ khbej ku el wn ds l eFkZu easvxysghfnu j kgqy xka/khLo; al gkj ui qj easpqukohj Syhdksl acksf/kr dj us x; sFksAfi Nyso"kZfnl Ecj &2013easgSnj kckn dh, d eqfLye l Hkkeas[ kqysvke 15 feuVeassns’ kdsfgUnqvksadksl cd fl [ kkusokysgSnjkcknhfo/kk; d vdc: íhu vkSosl h dhi kVhZHkhvka/kzi zns’ kdhdkaxszl hj kT; l j dkj ksaeasfudVr e l k>snkj ] l g; ksxhj gh gSAbl i zdkj dkaxszl } kj keksnhdhfuj Ur j c<+r ht kj ghi zfr "Bko yksdfi z; r kl s ?kcj kdj r duhdhdfe; ka<wa<usdhct k; vkRekoyksdu dj ukpkfg; sA
 11. 11. uksV %&dsoy LFkkuh; pSd Lohdkj fd; st kr sgSaA ok£"kd------------------------------------------------------------100/- #i ; s f} ok£"kd--------------------------------------------------------200/- #i ; s vkt hou l nL; ---------------------------------------------1500/- : i ; s &%r Rdky xzkgd cusa%& l nL; r k’ kqYd Mªk¶V; keuhvkMZj ^^fgUnwl Hkkokr kZ** dsuke Hkst saA i r k %& fgUnwegkl Hkk Hkou] eafnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 11 fgUnwl Hkk okr kZ l kj ka’ k fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d l kIr kfgd ozr &i oZ fnukad 18 t wu l s 24 t wu 2014 r d i oZ fr fFk fnu dkykv"Veh 20 t wu ’ kqØokj Mk0 gsMXokj i q.; frfFk 21 t wu ’ kfuokj Mk0 ’ ; keki zl kn i q.; frfFk 23 t wu l kseokj ; ksfxuh, dkn’ kh 23 t wu l kseokj l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZ ’ ks"ki ‘"B 4 dk t Sfod [ kkn l sl q/kj sxk------ ’ ks"ki ‘"B 7 dk geys] ce foLQksV] gR; k------- l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZfo’ ks"kr k; sat ksvU; =kughafeyr h 1. i =kdkfj r kdsmPp j k"Vªfu"Bekudksadsfy, i zfr c) r k 2. j k"VªvkSj fgUnqRo dksgkfu i gq¡pkusokysdkj dksai j i Suhn‘f"V 3. l kEi znkf; d vkSj i ‘Fkdr koknhl ksp i j t edj i zgkj 4. j k"Vªh; vkSj vUr j kZ"Vªh; eqn~nksai j i kj n’ khZppkZ 5. l kekft d l j ksdkj ksadhr g r d t kdj l ekèkkui j d cgl 6. i zsj d i zl ax] egku~O; fDr ; ksal si zsj .kkysusdkekè; e 7. Hkz"Vkpkj ] vi j kèkvkSj vj k"Vªh; fpar u i j r h[ kkvkØe.k gekj kl adYi 1. ge , d , sl hl er keqyd j k"Vªh; O; oLFkkdsi {kèkj gSat gkafuèkZur k dkvfHk’ kki u gks] fdl hdk’ kks"k.ku gks] U; k; oui ’ kqvksadhpsj hu cus] l c l eku gksa] , d nwl j sdsl g; ksxhgksaA 2. ge , d , sl hl aLd‘fr d O; oLFkk dsi {kèkj gSaft l esafgUnqRo ds l koZHkkSfed vkSj l koZdkfyd fl ) kar ksadksi zfr f"Br fd; k t k l ds] ft l l sfd fgal k] i ki ] ’ kks"k.k] fo"ker kvkSj l aosnughur kdhdkfyek l sfo’ o dkseqfDr feysaA dsoy br ukghugh] vU; Hkhcgqr l ht houksi ; ksxhl kexzhA vki dkl kIr kfgd] vki dhHkkoukvksadkni Z.kA l kIr kfgd fgUnwl Hkk okr kZ xquxqusi kuhesai dkdj ; k QkaV r S; kj dj i zR; sd r hu ?k.Vsckn 25&25 xzke j ksxhdksfi ykusl sml dhcspSuh’ kh?kznwj gkst kr hgSA 24 ?k.Vsesaghr fc; r Bhd gkst kr h gSA t yksnj %xk; ds, d yhVj nwèk esa200 xzke vt ok; u fHkxksdj l q[ kk ysa] bl s FkksM+h&FkksM+hek=kkesaxkSew=kdsl kFk[ kkusl st yksnj feVr kgSA; ghvt ok; u t y dsl kFk [ kkusl si sV dh xqM+xqM+kgV vkSj [ kV~Vh Mdkj savkuk cUn gkst kr h gSA vt ok; u dksckj hd i hl dj ml esaFkksM+hek=kkesaghax feykdj i sV i j ysi yxkus l st yksnj o i sV dsvQkj sesa’ kh?kzykHk gksr k gSA l nhZ&t qdke %l nhZ&t qdke esa3&4 cw¡n fnO; èkkj k: eky esaMkydj l wa?kusl s; k8&10 cw¡nsaxeZi kuhesaMkydj Hkki ysusl sr qj Ur ykHkgksr kgSAve‘r èkkj kcukusdsfy, i ksnhus dkl r ; kQwy 10 xzke] vt ok; u 10 xzke nsl hdi wj 10 xzke r huksadks, d l kQ ’ kh’ kh esaMydj vPNhi zdkj l sVDdu yxkdj èkwi esaj [ ksaAFkksM+hnsj l sr huksapht xydj i kuhcu t k, xkA ; g vusd chekfj ; ksaesadke vkr k gSA gSt k %gSt sesa4-5 cw¡nsave‘r èkkj kdhfo’ ks"k: i l sxq.kdkj hgSaAve‘r èkkj kdksgSt sd i zkj fEHkd voLFkkesansusl sr qj Ur ykHkgksr kgSAvkj ke u gksr ks15&15 feuV dsvUr j l s2&3 ckj nsl dr sgaSAvR; Ur ykHkgksr kgSA i q#"kRo i zkIr dj us fy, %r hu xzke vt ok; u dksl Qsn I; kt dsnl feyhyhVj j l esa10 xzke ’ kDdj feykdj r hu ckj l sou dj saA21 fnu esai w.kZykHkfey t kr k gSAbl i z; ksx l sui qal dr k] ’ kh?kzi r u o ’ kqØk.kqvYi r kdsj ksx esaHkhykHkgksr kgSA d.kZ’ kwy %10 xzke vt ok; u o ygl qu] 40 xzke fr y dsr sy esamckysaAr sy yky gksus i j vfXu cq>knsaNkudj cksr y esaj [ kysaAbl r sy dkdku nnZesacgqr ykHknk; d i zHkko gSA vt ok; u r kt hghysuhpkfg, Avt ok; u dkvfèkd l sou fl j esannZmRi Uu dj l dr k gSA feF; k vkgkj &fogkj r Fkk vfu; fer o vl kef; d Hkkst u dj usl s vfèkdr j xSl dsj ksxhfeyr sgaSAmu j ksfx; ksadksvt ok; u] i hi j ] l saèkkued dk?kkl k nksuksl e; Hkkst u dj usdsckn fn; kt k, r ksmUgsamnkor ZesaQk; nkgksr kgSA [ kkt k] eBj h] j ksfV; k¡o uedhu l so bR; kfn esavt ok; u Mkyusl sos#fpdj cu t kr sgSaAeSnko csl u dsO; at uksaesvt ok; u Mkyht kr hgS] ft l l sO; at u Lokfn"V #fpdkj d cur sgSar Fkki sV esaok; qughadj r sAvr %vt ok; u cPpksa] t okuksao o‘) ksa dsfy, fuHkZ; xq.kdkj h vkSj ykHknk; d vkS"kfèk gSA NksM+savkSj i dM+x; svkr adokfn; ksadk eqdnek, d eghusdsvUnj r ; dj dsnks"kh dks[ kqysvke Qkal hnht kuhpkfg, Axks/kj keasnksfMCcksaeasvkx yxkdj ; kf=k; ksadks t hfor t ykfn; kx; kAt y dj ej usokysdkSu FksvkSj t yk; kfdl usfQj Hkhge vka[ keqndj gj ckr dksvuns[ kkdj j gsgSafQj Hkhge mu i j fo’ okl dj j gsgSa t ks fo’ okl ds; ksX; ughgSD; ksaughxks/kj kdsgR; kj ksadksvc r d Qkal hnhx; hA ; g i z’ u t ur kdksnq[ khD; ksaughadj j gkAl EHkor %nwl j sdsnq[ keasl q[ k<w<usadh gekj hvknr vkM+svkj ghgSaAd’ ehj easj kst vkr adoknhgeysgksr sgaSvl e easmxzoknh l fØ; gSafcgkj easuDl yoknhdHkhHkhFkkuk?ksj ysr sgSavkSj ekvksokfn; ksadkneu pØ Hkht kj hgSA; g yksx t ur kdschp easmudsgh?kj ksaeasj gr sgSabudhesgekuokt h dj usokyksadks; g i r kj gr kgSfd ; g D; ksavk; sgSavkSj D; kokj nkr dj saxsr Fkkdgka okj nkr dj saxsysfdu dqN Mj l svkSj dqN fj ’ r snkj hdsdkj .k budsckj seasugha cksyr sAvxj ge vkr adokn] uDl yoknh] mxzokn vkSj ekvksokfn; ksal sNqVdkj kpkgr s gSar ksgeasbudsyfEcr eqdneksadks’ kh?kzvfr ’ kh?kzfuLr kfj r dj dsnks"khO; fDr ; ksadks ns’ knzksg dst qeZeasr qj ar Qkal hnsuhpkfg, AQkal hnsukdksbZ[ kq’ khdhckr ughagSysfdu t ur k dh[ kq’ khdsfy, bl dki z; ksx vko’ ; d gSAvU; Fkk vkr adokfn; ksadsgkSl ys cqyan gksr sj gsaxsvkSj og vi usfdl hfxj ¶r kj hl kFkhdksNqM+kusdsfy, l kft ’ kj pr s j gsaxsAt syksaeasl kft ’ kj pht kusdhl wpuk, afey j ghgSi zR; sd ukxfj d dksl r dZ j gukgksxkLo; adksvkSj ns’ kdkscpkusdsfy, vkr adokfn; ksai j ut j j [ kuhgksxh vkSj i zR; sd l afnX/kO; fDr dsckj seasvf/kdkfj ; ksadksl wfpr dj ukgksxkAt c r d ge bu fxj ksg l sgennhZdj r sj gsaxsr c r d ns’ kdkdY; k.kl aHko ughagSvkSj u ghl aHko gSbul sNqVdkj kA dhi zd‘fr dsvuql kj r ; u fd, t kdj ] O; fä dhgSfl ; r dseqr kfcd i at hc) fd, t kr sgSaA O; fä dhi n o i gqap dsi zHkko l sghekeyk dkuwuhvkSj U; kf; d i zfØ; k l sxqt j r kgSAbl hfy, dHkh&dHkhr ks; g Hkhvgl kl gksusyxr kgSfd ; g oS/kkfud i zfØ; knks"khr kdr oj dksfunksZ"kl kfcr dj usdhekufl dr kl svkxsc<+j ghgSA; gh ot g gSfd nkxhNfo okysfuokZfpr i zfr fuf/k; ksadhl a[ ; keasyxkr kj c<+ksÙkj hgksr h j ghgSA, sl seasns’ k dsvke vknehdhekufl dr k eas; g Hkze Hkhcuk j gr kgSfd j kt uhfr dkvki j k/khdj .kgksj gkgS; kvi j k/kdkj kt uhfr dj .k t kfgj gS] l qi zhe dksVZdsbl r kt kQSl ysdsnqfuZokj o l a’ k; dsgkykr , d l ky dsHkhr j fuj kdj .k dsvat ke r d fupyhvnkyr ksa} kj ki gqapkfn, t k, axsAbl i fj i sz{; easxkSj r yc ; g HkhgSfd vnkyr ksa} kj knks"khBgj k, t kusokyst ui zfr fuf/k; ksadhl a[ ; k csgn de gksr hgSAt cfd yafcr i zdj .kksadhl a[ ; k T; knk gksr hgSA ’ kfä ’ kkyhj kt usr kvksal s t qM+sgksusdsdkj .kbueasl svf/kdka’ kekeysr ksi qfyl t kap i zfØ; keasghvVdsj gr s gSa] t ksvnkyr r d i gqap Hkht kr sgSa] mUgsa^naMi zfØ; kl afgr k* easoSdfYi d /kkj kvksa dksvk/kkj cukdj yack[ khapusdkdke /kucy ds cwr spyr kj gr kgSAdHkh&dHkh l qi zhe vkSj gkbZdksVZdsfoj ks/kkHkkl hQSl yksadhvkM+easHkhnkfx; ksadkscpk fy; k t kr kgSA; sQSl ysU; kf; d i zzfØ; keas#fyax dkdke dj r sgSaAr ; gS] dkuwuhfodYi ekeyksadksnh?kZdky r d [ khapusdk dke dj r sgSaAfygkt k t : j hgSfd oSdfYi d dkuwuksadksHkh, d l h/khj s[ kkeasi fj Hkkf"kr fd; kt k, ] D; ksafd bu fodYi ksadkykHk mBkdj t ui zfr fuf/kvi ukdk; Zdky i wj kdj useasl Qy gkst kr sgSaaAHkkj r h; U; k; O; oLFkkeasHkh; g i zko/kku gSfd t c r d nks"khi j nks"kfl ) u gkst k, r c r d ml s funksZ"k ekuk t k, A pquko l q/kkj l st qM+k vnkyr dk ; g QSl yk Bhd ml oä vk; kgS] t c fuokZpu vk; ksx } kj kpquko dh?kks"k.kkr ks’ kq: dj nhxbZgS] ysfdu vHkhmEehnokj ksa } kj kvkosnu Hkj usdkfl yfl yk’ kq: ughagqvkgSAgkykafd dqN nyksa} kj ki zR; kf’ k; ksa dsukeksadh?kks"k.kkt : j dj nhxbZgSAxks; kj kt uhfr d nyksadksbl QSl ysdks , d vol j ds: i easHkqukusdht : j r gSAosnkfx; ksadhbl vkns’ kdsvk/kkj i j mEehnokj h[ kkfj t dj l dr sgaSA vkf[ kj QSl yk , d l ky dsHkhr j vk ght kuk gSr ksl afnX/ki zfr fuf/kl al n vkSj fo/kkul HkkeasD; ksaHkst kt k, ny , sl kdj usdk l kgl fn[ kkr sgSar ksnksQk; ns, d l kFkgksaxsA, d r ksl oksZPp U; k; ky; dkl Eeku cj dj kj j gsxk] nwl j sfo/kkf; dk l snkxh ckgj gksr spyst k, axsA , sl k gksr k gSr ks j kt uhfr d nyksadsi zfr vke vknehdk Hkj ksl k c<+sxkA ’ ks"ki ‘"B 7 dk Rofj r U; k; dsnk; j s------
 12. 12. i zkIr s"kqMkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15 j ft l a- 29007/77 ubZfnYyhi h-,l -vks- esai ksLVdhxbZ l kIr kfgd dfcj k[ kM+kct kj esa; g Hkhl p gS fgUnwl HkkokrkZ 12 fgUnwl Hkk okr kZ fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d LoRokf/kdkj hvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsfy, i zdk’ kd ,oaeqnzd eqUukdqekj ’ kekZ}kj kLdSu ^,u* fi zUV] 115, dh£r uxj bUMLVªh; y ,fj ; k] fnYyh eqfnzr r Fkk fgUnwegkl Hkk Hkou] efUnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 l si zdkf’ kr A nwj Hkk"k 011-23365138] 011-23365354 E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org l Ei knd %eqUukdqekj ’ kekZ] i zca/kl Ei knd %ohj s’ kdqekj R; kxh bl i =kesai zdkf’ kr ys[ ko l ekpkj ksadhl gHkkfxr k] l ai knd&i zdk’ kd dhughagSAl Ei w.kZfooknksadkU; kf; d {ks=kubZfnYyhgSA ubZfnYyhi h-, l -vks- esai ksLV dhxbZ j ft l a- 29007/77 fu"d"kZ Mkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15foKki u gsr qHkkj r l j dkj } kj kekU; r ki zkIr Mh-, -oh- ua-&124778 fnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org ---r ksD; kt ksdj dsgkFkesaFkkns’ k ohj s’ kR; kxh ?kksVkyksadhl j dkj ! ns’ ki j fons’ khdt Zc<+r kpykt kj gkgS] egaxkbZfnuksafnu c<+r hpyht kjghgS] j kst xkj o j kst xkj dsvol j ?kVr st kj gsgSa] dy&dkj [ kkusj kt uhfr d n[ ky vankt ho l j dkj dhmi s{kk dsdkj .kcan gksr spyst kj gsgSaAfdl ku dt Zdsdkj .kvkRegR; kdj j gkgS] Hkw[ kl sej usokyk ghr hl j kO; fDr Hkkj r h; gS] cPpsdqi ks"k.kdsf’ kdkj gksj gsgSaA; sl kj hl eL; k, al j dkj hr kSj i j ns[ kht k; t ks>wBhgSaexj QkSj hr kSj i j vke t ur kdhut j l sns[ kkt k; r ksl kSvkusl p gSaAc<+ j gkgSr ksj kt uhfr d i kfVZ; ksadsdks"k] ea=khl kal n] fo/kk; d dsQaM] O; fDr xr vk; ] l q[ k&l qfo/kk, aA HkykbUgsaD; ki r kegaxkbZfdl cykdkuke gSAchr sl ky 2012 easfons’ kh; k=kk, aHkh[ kwc dhxbZ] er yc dksbZHkw[ kl sej j gkgSvkSj dksbZ[ kkdj ej j gkgSAt ksQkyr wfons’ kh; k=kk, a; kxSj t : j h dke l j dkj sadj j ghgSa] ml l sdbZj kst xkj ; km| ksx /ka/ksyx t kr svkSj gt kj ksayk[ kksai fj okj ksadk dY; k.kgksr kexj ; gkar ksvi useu dsgSaApkgst ksdj sa]Bhd gSAt ur kdsoksVl s; syksx j kt dj r s gaSexj t ur kdsfgr dsfy, , d i y HkhbZekunkj hl sughal kspr sAvxj l kspr sr ksvkt t ur kvkSj ns’ kl eL; kvksanj l eL; k, al st w>r hut j ughavkr hAgekj sdsanzdhl j dkj easnksvFkZ’ kkL=khgSaexj t ur kdsfgr dhckr t c vkr hgS] r c budkvFkZ’ kkL=kQsy gkst kr kgSvkSj t c vi us] vi uhi kVhZ o l g; ksfx; ksadsfgr dhckr vkr hgSr c budkvFkZ’ kkL=kdeky dkpeRdkj dj cSBr kgSAvkf[ kj ges’ kk, sl kD; ksagksrkgS ges’ kkt urkghcfy dkcdj kD; ksacurhgS dHkhvki Hkhrkscu dj nsf[ k, fd bl easfdr uket kgSAdsanzdhl j dkj easl HkhbZekunkj vkSj csnkx gSaexj ?kksVkysgj j kst gksr s gSa] dkyk/ku l cdsi kl gSr Hkhr ksdksbZdkys/ku i j dksbZdBksj dne ughamBi kr kgSA; g l j dkj ?kksVkyso Hkz"Vkpkj dsfy, ges’ kk; kn dht k; sxh]l kFkeasegaxkbZdsfy, HkhAbl i kVhZdsfy, xj hc vkSj xj hchuke dhdksbZpht ughagSAbl ns’ keasdksbZxj hc ughar ksHkykxj hc dsfy, dqN dj us dhD; kvko’ ; dr kgS] ; ghl j dkj dhl ksp o fopkj /kkj kgSAdk’ kl p eas; g ns’ kxj hchl seqDr gksr kAvkt dy gj j kst , d u , d ?kksVkysl keusvkj gsgSavkSj l c easdsanzl j dkj l st qM+syksxksa dkuke vkr kgSysfdu vk’ p; ZvkSj gSj kuhr c gksr hgSt c i z/kkuea=kht Sl sO; fDr f<a<ksj ki hVsafd os nw/kds/kqysgSaAvk’ p; ZvkSj gSj kuhr c gksr hgSt c ; g pksj hdj dsl hukt ksj hfn[ kkr hgSAvkf[ kj fn[ kk; sD; ksaughaA; g , sl soSl svknehdhi kVhZughagSA; g vke vknehdhi kVhZgSvkSj vke vkneh dsl kFkbl dkgkFkgSAj kgqy xka/khl syksx peRdkj dhmEehn dj r sgSavkSj ; qokdY; k.k] ; qokHkkj r dkl i ukns[ kr sgSar Fkk; qokl eFkZu dhmEehn dj r sgSaexj ; g l c gksughai k; sxkD; ksafd vki us dHkh; qokvksadsfgr dhughal ksphAvki dhuhfr ; ksal scsj kst xkj hc<+h] j kst xkj ugha] vki dhuhfr ; ksa l sm| ksx] /ka/kscan gq, yxsugha] vki dhuhfr ; ksal segaxkbZc<+h] ?kVhugha]vki dhuhfr ; ksal sU; k; ekax j gsyksxksadhykfB; ka[ kkuhi M+hAbudsl kFkU; k; ugha] vU; k; fd; kx; kAvki dhuhfr ; ksal svke vknehvkSj ns’ kdksckVyx xbZexj vki dhi kVhZdk]ea=khdk] fo/kk; d]l kal n dkdks"kc<+r kx; kA vki dhuhfr; ksal sfons’ khHkhgeasvka[ kfn[ kkusyxs] vki usvfHkO; fDr dhLor a=kr kdsvf/kdkj dksHkh Nhuusdhdksf’ k’ kdh; kfu l p fy[ kuk] dgukeqf’ dy dj fn; kvki usA vkt nq[ kgksr kgSfd vke vknehdsfgLl seasfl QZ’ kks"k.k] i zr kM+uk] vR; kpkj ] vU; k; ] Hkw[ kej h] csj kst xkj h] chekfj ; kavkfn&vkfn gSaAgekj sel hgkgekj sns’ kdks] vke vknehdsfgLl sdks] ns’ kdsfodkl dsfy, i Sl ksadksywVj gsgSa] fodkl vkSj dY; k.k dsuke i j fl QZ?kksVkysgksj gsgSaA bu ?kksVkyksadsi Sl svkSj dkysi Sl ksal su t kusfdr usyksxksadksj kst xkj fey t kr k] vkokl fey t kr k r Fkkns’ kdkfodkl gkst kr kexj bl dsi zfr l c yki j okg gSavkSj dsoy vi usfgr dhl ksp j gsgSa r Fkki Sl kcukuseasyxsgSaAHkykD; kgksxkbl ns’ kdk] vke vknehdkl kspkt kl dr kgSAt gkavke vknehdkt huknqyZHkgksx; kgSoghaHkz"Vkpkfj ; ksa]fj ’ or [ kksjksadkt hukvkj kenk; d gksx; kgSD; ksafd l j dkj saHkhbudscpko easmr j vkr hgSaft l dkt hr kt kxr kuewukdks; yk?kksVkyseasgqbZl hchvkbZ dhfj i ksVks±easl j dkj useuekuki fj or Zu dj k; kgSavki l kspr sgksaxsfd cM+sxqugxkj vkf[ kj cp dSl s t kr sgSar ks; g t ku yhft , fd l kj st sy] dkuwu] l hchvkbZt Sl hl aLFkkl cdsl c dsoy vke vkneh dsfy, cusgSabu egki q: "kksadsfy, ugha] r Hkhr ksbudhcYys&cYysj gr hgSAu dksbZMj ] u dksbZ [ kkSQ] fl QZvkuan ghvkuanA fou; dqekj feJ dkQhl e; l sns’ ki j dkaxzsl dh gqdwer j ghgSAnl l ky l sr ksl ksfu; kvkSj j kgqy dsgkFkesans’ kdhckxMksj FkhAj kgqy dsusr ‘Ro esadkaxzsl dqN cM+kdj usdkl i ukns[ kj ghFkhAj kgqy us cM+kdjdsfn[ kkHkhfn; k] ysfdu mudhi kVhZdksmudk; gdkjukek dqNgt e ughagqvkAdkQhl e; l sdkaxzsl i wj hrj gl kQughagksj gh FkhAjkgqy ckckusogdj fn[ kk; kAt ur kl sdkaxzsl dksnwj dj fn; kA ysfdu] bl l smudhi kVhZdsusr kukj kt gksx; sAj kgqy ckckdsckj s esat ksckr scan dej ksaesagksr hFkhAog l koZt fud gksx; haAi kVhZds usrkvksausmUgsat ksdj dhmi kf/kl suokt kgSA, d nwl j susrkusl ksapk fd dghaog usr kj kgqy dhr kj hQ dj dsvkxsu fudy t k, AfQj D; kFkkogD; ksai hNsj g t k, aA nwl j susr kusj kgqy ckckdkst ksdj ksa dk, eMhcr kMkykAi gyhfgEer fn[ kk; hdsj y dsi woZea=khVh, p eqLr QkusAmUgksausjkgqy dkst ksdj dgkAeqLr QkdhfVIi .khl sfookn c<+x; kvkSj i kVhZdsdqNusrkvksausbl dhfuankdj vi uhpkVqdkfj rk dsuacj c<+kfy; sApqukoksaesai kVhZdsçn’ kZu dksysdj dsi hl hl hdh l eh{kkcSBd gqbZft l esai k; kx; kfd dkaxzsl usrkusjkgqy dsf[ kykQ çfrdwy fVIi .khdj xaHkhj xyr hdhgSAi kVhZusl axBu dsvuq’ kkl u , oaf’ k"Vkpkj dksHkax fd; st kusdkvkj ksi yxkMkykAmudksgVkus dhr S; kj hgksghj ghFkhfd og Lo; aghdkaxzsl NksM+u; sfBdkusdh r yk’ kesafudy i M+sAdsd: .kkdj .kea=kky; esa1990 dsn’ kd esa ea=khj gseqLr QkusdksfPp esadgkFkkfd çpkj dsnkSj ku j kgqy vi us ut nhdhyksxksal sf?kj sj gsAj kgqy dst ksdj dsr j hdsl sdke dj us dsdkj .kghi kVhZdh; gn’ kkgq; hgSAvHkhj kgqy ckckdhr kj hQesa i <+st kusokyk; g dl hnk’ kkar ughagksi k; kFkkfd , d vkSj usr kus can eqag [ kksy fn; kAj kt LFkku dsl j nkj ’ kgj l sdkaxzsl fo/kk; d Hkaojyky ’ kekZdkaxzsl dsmi k/; {kj kgqy xka/khdsusr ‘Ro i j l oky [ kMs djr sgq, vkj ksi yxk; sFksfd og,sl syksxksal sf?kj x; sFksft udsi kl j kt uhfr dhl e> ughagSAmUgksausj kgqy xka/khdksi kVhZdsmi k/; {k i n dsyk; d ughacr kr sgq, dgkFkkfd j kgqy t ksdj ksadhdai uhds , eMhgSaAmudhekax Fkhfd dkaxzsl v/; {kl ksfu; kxka/khdksi kVhZesa yksdrkaf=kd r jhdsl scnykodjukpkfg, vkSj i q=keksgdksNksMnsuk pkfg, Avc l oky ; g mBr kgSfd D; kfi Nysnl l ky l sns’ kdh ckxMksj D; kvukM+hgkFkksaesaFkhAl ksfu; kdsi fj okj eksgusghns’ kdks xr Zesa<dsy fn; kAdHkhnkekn eksg rksdHkhi q=keksgAi q=kxyr hi j xyr hdj r kj gkAml sMkaVusdsct k; ekai q=keksg esava/khgksdj ml dhxyfr ; ksai j i nkZMkyr hjghAmudhxyfr ; ksadspyr sfo’ o dsNksVs&NksVsxyhVki wi j cl usokysns’ kHkkjr dksvka[ ksfn[ kkusyxs FksAgekj sQkSft ; ksadsfl j dkVyst kr sFksAge gkFkQSykdj ekaxr s Fks] vkSj fons’ khi V[ kkNksM+dj gekj hykpkj hi j gal hmM+kr sFksA ysfdu] i q=keksg esava/khekausdHkhns’ kdsckj sesaughal kspkAog r ks vPNkFkkfd t ur kl e; l st x x; hvkSj ns’ kdkst ksdj dai uhl s NqVdkj kfey x; kAughar ksdbZns’ kr ksgekj sns’ kesa?kql dj gesa ekj dj Hkkx t kr sA

×