06 august-2014 to-12_august-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue19

397 views

Published on

Hindu Mahasabha

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

06 august-2014 to-12_august-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue19

 1. 1. fgUnwl Hkkvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdkeq[ ki =k okrkZ l kIr kfgd Website : www.akhilbharathindumahasabha.org E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org i zfr vad ewY; 4 #i ; s fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d Jko.kn’ kehr ‘r h; kl sHkknzi n d‘".kf} r h; kl Eor ~2071 r d ok£"kd ’ kqYd 100 #i ; s i ‘"B l a[ ; k12 o"kZ&38 vad&19 dYi kfn l Eor ~1972949114 l Ei knd eqUukdqekj ’ kekZ i ‘"B&3 i ‘"B&4 i ‘"B&5 i ‘"B&9 i ‘"B&12 Violence in the Bodo.... ekuo dk fe=k--- i kd ds uki kd----- i zR; sd cq/kokj dksi zdkf’ kr u{k=k, oa i wt uh; --- dkys/ku dk dkyk---  l aoknnkr k  ; syksdr a=k gS; k usr kvksa dkj kt r a=k >qyl k; kt kj gkgS; wi h Hkkj r dhl cl scM+h’ k=kq vaxzst hekè; e esaf’ k{kk mej dh v i fj i Dor k% d’ ehj dknqHkkZX; fl [ k&fgUnw, dr kdsi zcy l eFkZd xq# r sx cgknqj   l aoknnkr k  ’ ks"ki ‘"B 10 i j  vkbZ, e usnh, d vkSj eqacbZgeysdh/kedh fgUnwegkl Hkkusl qj {kkO; oLFkkpkd&pkScUn dj usdhekax dh  gj dr ksal sckt ughavkj gkphu fgUnwegkl HkkusdsUnzl j dkj dhvkykspukdh   phuhl SfudksausHkkj r h; l hekesa, d ckj fQj ?kql i SB dhgSAphu dhvksj l s; g ?kql i SB bafM; u eqt kfgnhu useqacbZi qfyl dks/kedhHkj hfpëhfy[ khgSAbl esavkr adhl axBu usfy[ kkgSfd 1993 esar kscp x, Fksysfdu bl ckj ugha cp i kvksxsAvkb, e useqacbZi qfyl l sdgkgScp l dr sgksr kscp yksAbl dsckn eqacbZi qfyl , yVZgksxbZgSAi qfyl bl geysdksgYdsesaughaysj gh yík[ k {ks=k esagqbZgSA cr k; k x; kgSfd phuhl sukusyík[ k dsMsep d esa?kql i SB dj Hkkj r h; pj okgksadsVsaV m[ kkM+ fn, A ysg dsl kal n usbl ?kql i SB dhi qf"V dhgSA , d r j Q t gkanksuksans’ k dsusr k l hek fookn dsgy dsfy, dksf’ k’ kesayxsgSanwl j hr j Q phuhl sukckj ckj vi uhgjdrksa l sHkkj r dsl czdkbfEr gku ys jghgSAphu]Hkkjr dsv#.kkpy çns’ kvkSj gSD; ksafd bafM; u eqt kfgnhu usi gysHkhbl r j g dh/kefd; kanhgSaAml dsckn vkr adhgeys dksvat ke fn; kgSAl w=kksadsvuql kj bafM; u eqt kfgíhu usxkt kesabl zkby dhdkj ZokbZdk cnykysusdh/kedhnhgSA, d i st dhfpëhesaj kds’ kekfj ; kdkspqukSr hnsr sgq, dgkx; k gSfd bl ckj ughacp i kvksxsAbl ekeysi j gkykafd eqacbZi qfyl dqNHkhl kQ dgusl scp j ghgSfd i =kdkJksr D; kgSAvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkus/kedhnsusi j dM+k, r j kt t r k; kgSAj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd] j k"Vªh; egkea=kheqUukdqekj ’ kekZ, oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khohj s’ kR; kxhusdgkgSfd ; g , d xaHkhj ekeykgSAdsUnzdhl j dkj bl sgYds esau ysAmUgksausi z/kkuea=khuj sUnzeksnhox‘gea=khj kt ukFkfl agl sekax dhgSfd] ns’ kesavkar dh ?kVukvksai j r Rdky j ksd yxk; kt k; sr Fkkns’ kesal qj {kkO; oLFkkpkd&pkScUn dht k; sAfgUnw egkl HkkusdgkgSfd] ; fn funksZ"kHkkj r h; ksai j geysgq, r ksbl dki fj .kke cqj kgksxkA
 2. 2. 2 fgUnwl Hkk okr kZ i kBd okr kZ fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d l kIr kfgd j kf’ kQy i a0 nhukukFkfr okj h vueksy opu i fj ; kst uk, avkSj i gkM+ v ar nZ‘f"V  xyr hLohdkj dj ysssusvkSj xqukgdksNksM+useasdHkhnsj er djukD; ksafd xyr j kLr sdk l Qj ft r ukyEckgkst kr kgSoki l hmr uhghdfBu gkst kr hgSA  det ksj : d t kr sgSa]t c osFkd t kr sgSaysfdu fot sr kr Hkh: dr sgSa]t c osy{; gkfl y dj ysr sgSaA  ^fo’ okl *, d NksVkl k’ kCn gS] bl si <+ksr ks, d l SfadaMyxr kgS] l kspksr ksfeuVyxr k gS] l e>ksr ks, d fnu yx t kr kgS] l kfcr dj useasft Unxhyx t kr hgSA  HkysghyM+ysuk]>xM+ysuk]fi Vt kuk]i hVnsukexj cksy&pky dsjkLr scUn er djuk D; ksafd cksy&pky dsj kLr scUn gksr sghl qyg dsl Hkhj kLr scUn gkst kr sgSaA bl l ky pkj /kke ; k=kk dkssckj &ckj LFkkfxr fd; kt kj gkgSAfi Nysl ky dhr j g bl ckj mÙkj k[ kaMeas Hkkj ho"kkZughagqbZgSi j ar q; gka i gkM+ksadk /kl duk yxkr kj t kj hgSAbl i zns’ kdsgkbZos cg j gsgSaA; gkal oky ; g gS fd t c ckfj ’ kughagqbZ] r c i gkM+ksadk, sl kgky D; ksagS l pkbZ; g gSfd t yfo| qr i fj ; kst ukvksausi gkM+ksadkcqj k gky dj j [ kkgSAl M+d vkSj gkbMªksi koj i fj ; kst ukvksadks cukus eas Hkkj h ek=kk eas foLQksVdksadk i z; ksx fd; k t kr kj gkgSAbu foLQksVdksa dsbLr seky dspyr si gkM+ksa dhfeêhnj d x; hvkSj i sM+ksa dht M+safgy x; haAl kekU; o"kkZusHkhfoHkhf"kdkdk: i /kkj .kdj fy; kA j es’ kmi szr h] xszVj uks, Mk Hk; ughaj gk mÙkj i zns’ keas; qor h dk’ ko ft l gkyr easfeyk] ml h l si r k pyr k gSfd ml dsl kFkdSl hi k’ kfodr k dhxbZgksxhAl oky ; g ugha fd bl vi j k/keas, d O; fDr ’ kkfey Fkk; kpkj &i kap]vl y eqíkgSfd D; kvi j kf/k; ksads eu easdkuwu O; oLFkkdkdksbZ Hk; ughaj gk ; g Hkh xkSj dj usdh ckr gSfd , sl h ?kVukvksadsl keusvkusds ckn ekeysdksj Qk&nQk dj usdh dksf’ k’ ksa’ kq: gks t kr h gSaA y ksx Hkh , sl h ?kVukvksadksFkksM+sl e; ds ckn Hkwyusyxr sgSaA ’ khukeYgks=kk] i at kchckx c<+k, al ksp dknk; j k uj sanzeksnhvxj oYMZ yhMj cuukpkgr sgSarksmUgsa vc Xykscy fl Vht u dksvi uh l ksp dsnk; j seasykukgksxkA ; g dke vdsysugha] cfYd vi us ns’ k dh , sl h Nfo cukdj ghgksxkft l l syxs fd ge okdbZbl ckj seas, d cM+sl aokn dsfy, i zLr qr gSaA cM+sdke csgr j ekgkSy cukus l sghl aHko gksr sgSaA j ek fl ag] deykuxj dB?kj seasdkuwu vkt U; k; dsnj okt s i j bal kQ dhxqgkj yxkr h gt kj ksafuHkZ; k [ kM+hgSavkSj nwl j hr j QgS[ kqn l okyksads dB?kj s esagekj h dkuwu O; oLFkkA j si t Sl st ?kU; ] Øwj r e vi j k/kksaeasl t kD; k br uhyphyhgksuhpkfg, fd vi j kf/k; ksadseu l sdkuwu dk[ kkSQ gh[ kRe gkst k, A t kusvkt dy dgkapysx, gSavc osyksx t ksfnYyheas , d l e; dSaMy ekpZfudky j gsFks mudh vkokt dk vl j gqvkFkkA j kgqy fl ag] gY) kuh O; kogkfj d /kj kr y j ht fuax t Sl si kVZ cSafdx vkSj eSust esaV dsfy, t : j hgksl drsgSau fd fl foy l sokdsfy, Abl dker yc ; g gqvk fd u, i SVuZdk O; kogkfj d /kj kr y csgn det ksj gSAfl foy l soki j h{kk dsi fj .kkeHkhbl dhi qf"Vdjrs gSaA 201 dsi fj .kkeksai j Hkh ut j Mkysarksi rkpyrkgS fd bl easl Qy gq, dqy 1122 dSafMMsV~l easl sxSj &vaxszt h Hkkf"k; ksadhl a[ ; kdsoy 53gS] ft l easfganhek/; e dsdsoy 26 dSafMMsVghgSaA uezr kxqIr k] eq[ kt hZuxj fut kr i kusdkgd bPNke‘R; q d k vf/kdkj fl QZl afo/kku ghugha cfYd uSfr dr k] /keZvkSj fpfdRl kfoKkul st qM+kel yk gSA ft l r j g O; fDr dks vi ukt hou t husdkgd gS] ml hr j g l sxaHkhj chekfj ; ksa l sxzLr gksusi j fut kr i kus dkgd Hkhgksukpkfg, A; gh ot g gSfd d‘f=ke r j hdksal s yEck [ khapusdsct k; ml s LosPNkl se‘R; qi zkIr dj usdh vuqefr fn, t kusdh ekax cj kcj mB j ghgSA vkj k/kukxqIr k] ’ kkgnj k  nksLr vkSj vPNkcrkZovki dksogkayst k,xkt gkai Sl kughayst kl dr kAekxZj sVokdj  i sze dkst hr usdkfuf’ pr ekxZ; g gSfd , sl kt r kvkst Sl sr qEgsaml dht : j r ghugha gSA , yu Xykl xks  r qe D; kdj l drsgksl sdghaT; knk; gt kuukegRoi w.kZgSfd r qe D; kughadj l drsA yqfl yscky  l e; i fj or Zu dk/ku gSAi jUr q?kM+hml sdsoy i fj orZu ds: i esafn[ kkr hgS] /ku ds: i esaughaA j ohanzukFkBkdqj  nwl j ksai j fd, x, O; aX; i j ge g¡l r sgaSysfdu vi usÅi j fd, x, O; aX; i j j ksukr d Hkwy t kr sgSaA j kepanz’ kqDy  ft l euq"; esavkRefo’ okl ughagSog ’ kfDr eku gksdj Hkhdk; j gSvkSj i afMr gksdj Hkhew[ kZgSaA j ke i zr ki f=ki kBh es"k&bl l Ir kg vki dsl kFkdqN , sl kHkhgksl dr kgSft l dhvki dksmEehn u gksAi fj okj esa l Hkhyksxksadhvi uhvyx&vyx l hek; sar ; gksr hgSaAml l hekdksyka?kusdkç; kl u dj saA t : j hughafd gj ckr i j vki dkghvf/kdkj pysA o‘"k&bl l Ir kg vki dseu esavdkj .kØks/ko fpM+fpM+ki u cukj gsxkAvkfFkZd fLFkfr ; ksaesa mBki Vd dhfLFkfr cuhj gsxhANk=kvi usnksLr ksal sT; knkoQknkjhfuHkk; saA: dsgq; s/ku dsçfr l fØ; r kcuk; saj [ ksaA feFkqu &bl l Ir kg dqN yksxksadsdSfj ; j o O; ol k; esapqukSfr ; kaeqag ck; s[ kM+hgksxhft udk vki dksMVdj eqdkcyk dj uk gksxkA vFkZdh; kst uk; saQyhHkwr gksxhA O; ol k; hoxZvi uk ys[ kk&t ks[ kkesuVsu j [ kssavU; FkkgYdkl kr uko gksl dr kgSA ddZ&bl l Ir kg vk; o O; ; dhl ekur kcuhj gsxhAfut l EcU/kksadsçfr eu esaf[ kUur kvk l dr hgSAuo; qod vi usb"V fe=kksadsdkj .kr ukoxzLr gksl dr sgSaA fl ag &u; ha; kst ukvksadsçfr eu mRl kfgr jgsxki jUr qvi usghvMa+xkHkhyxkl dr sgSaA; fn vki dksbZO; ol k; vkj EHkdj ust kj gsgSar ksml dsckj sesavPNht kap&i M+r ky vo’ ; dj ysaA dU; k&bl l Ir kg vki u; sdk; ks±dksysdj vl eat l dhfLFkfr esai M+l dr sgSabl fy, eu dh n‘<+r ko vkRe&fo’ okl dhfeBkl cuk; saj [ kukvki dsfy, vfr vko’ ; d gSAvki dhLor U=k fopkj /kkj keqf’ dyksadksvkl ku dj nsxhA r qyk&bl l Ir kg vki dksfdl hl sykHkysusdkekSdkfeysxki j Ur qvki dkLokfHkeku , sl kdj us ughansxkAvki ; fn xSj l j dkj hl aLFkkcukukpkgr sgSa] r ksfdl hut nhdhO; fDr dksegRoi w.kZ i n u nsavU; Fkkckn esai Nr kuki M+sxkA o‘f’ pd &; fn vki &vi ust hou dhfnup; kZdksBhd dj ysaxsr ksdkQhgn r d vki ekufl d o ’ kkj hfj d : i l sLoLFkj gsaxsAl Ur ku dsO; ogkfj d i {ki j fo’ ks"k/; ku nsusdhvko’ ; dr kgSA /kuq&vkfQl esavi uhxfr fof/k; ksai j i Suhut j cuk; sj[ ksa, oal Hkhyksxksadsl kFkl keat L; cuk; sa vU; Fkkl gdfeZ; ksadsl kFk[ kVi Vgksl dr hgSAl kekft d l EcU/kksaesac<+ksÙkj hgksl dr hgSA/ku] i n] çfr "Bkesao‘f) gksusdhl EHkkoukgSA edj &ft Unxhesal q[ ko nq%[ kr ksyxkj gr kgS] ysfdu udkj kRed fopkj ksadksvi usÅi j gkoh u gksusnsavU; Fkkvki vol kn esat kl dr sgSaAvki ; g u l kspsafd vki dhfdl xYr hdsdkj .k ; g eqf’ dy i Snkgq; hgSAvki dks; g l kspukgSfd bl l sdSl sfui Vkt k, A dqEHk&vki dhØks/ko vkØked okyhfLFkfr bl l Ir kg vki dkseql hcr esaMky l dr hgS] vr % bl i j fu; U=k.kdj usdkç; kl dj saAfe=kksadsl kFkvR; f/kd l e; u fcr k; savU; Fkkvki ds oSokfgd t hou esar uko mRi Uu gksusdhvk’ kadkgSA ehu &bl l Ir kg vki dheu%fLFkfr f[ kUur kdkf’ kdkj gksl dr hgSAj kt uSfr d yksxksadksvi us foj ksf/k; ksal sl ko/kku j gusdht : j r gSA/kS; Zo l kgl ghvki dhi gpku gS] bl scj dj kj j [ kuk vfr vko’ ; d gSA
 3. 3. fgUnwl Hkk okr kZfnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 rd vè; {kh; l Ei kndh; E-mail: chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org >qyl k; kt kj gkgS; wi h j k"Vªh; vkg~oku eqUuk dqekj ’ kekZ j k"Vªh; egkl fpo i kd dsuki kd bj kns j k"Vªh; mn~cks/ku pUnzi zdk’ kdkSf’ kd j k"Vªh; vè; {k , d dgkor gSfd , d Fkkyhdk pêk&cêk gksukA i kfdLr ku vkSj phu i j ; g dgkor i wj hr j g fQV cSBr hgSA nksuksagh?kql i SfB; ksadks, d nwl j sdk r kSj &r j hdk i l an gSA bl fy, t gkai wj sfo’ o dks i kfdLr ku dk vkr adhpsgj k fn[ kr k gS] ysfdu phu naxsdhvkx l s>qyl pqdsi f’ pehmÙkj çns’ kds l gkj ui qj ft ysesau, fl j sl sHkM+dhl kaçnkf; d fgal kust Sl k Hk; kog : i /kkj .kfd; kAml l sbl bykdsesadet ksj gksr s l kekft d r kus&ckusdsl kFkghç’ kkl fud r a=kdhukdkehHkh fn[ kkbZnsr hgSA vkf[ kj t c LFkkuh; ç’ kkl u xq#} kj svkSj dfczLr ku dht ehuksadksysdj dk; e i qj kusfookn l si fj fpr Fkkr ksfQj ml usi ; kZIr l r dZr kdki fj p; D; ksaughafn; kAml snksl eqnk; ksadschp dsVdj ko dks’ kq: vkr h nkSj esaghFkkeusdhgj l aHko dksf’ k’ kdj uhpkfg, FkhAysfdu l j dkj hr a=kus, sl k ughafd; kAvxj yksxksadhckr ekuht k, r ksnaxsdkl w=k/kkj dksbZHkhgks] ysfdu n’ kZd l j dkj hr a=kFkkAFkksM+sl sj kt uhfr d ykHkdspDdj esadqN yksx yksxksadksnaxsdhvkx esa/kdsy nsr sgSaAl gkj ui qj dsnaxksaesafgUnw&fl [ kl eqnk; dsneu dhohHkRl ?kVukvksa usmÙkj çns’ kesa, d ckj fQj eqxfy; kl Yr ur dh; kn r kt kdj nhgSA, d ckr r ks l kQ gSfd naxksadksj ksd i kukvc vf[ kys’ kl j dkj dscl dhckr ughaj g xbZgS D; ksafd ml sr ksvkt e [ kku t Sl sft gknhekufl dr kdsusr kpykj gsgSaAçns’ kesa j k"Vªi fr l j dkj dsvykokdksbZfodYi l keusughafn[ kj gkAvc ogkau fgUnwLo; a l qj f{kr gSavkSj u ghmudhcfgu csfV; k¡] /keZLFky vkSj l k/kw&l ar A, sl kyxr kgSfd og bl fookn vkSj ml sysdj mHkj sr uko l scsi j okg ghcukj gkAekewyhdgkl quh ft l r j g O; ki d fgal kesarCnhy gqbZ ml l sr ks, sl kyxrk gSfd vj kt d r Roksausi wj hr S; kj h dj j [ khFkhvkSj bl hfy, osi qfyl i j Hkkj h i M+sA ; g l kekU; ckr ughafd mUgksausi qfyl dks Hkhfu’ kkusi j fy; kA mUgksausFkkuksavkSj pkSfd; ksaesa?kql dj ft l r j g r ksM+QksM+dhvkSj nedy foHkkx dsdk; kZy; dksghvkx dsgokysdj usdknqLl kgl fn[ kk; kml l s; g Hkhi r kpy j gkgSfd mUgsai qfyl vkSj dkuwu dhl [ r hdkdgha dksbZHk; ughaFkkA; g [ kr j ukd l adsr gSfd fdl h’ kkl u esavj kt d r Ro euekuh dj usdsfy, vkr qj fn[ ksaAnqHkkZX; l smÙkj çns’ kesa, sl s[ kr j ukd l adsr j g&j gdj mHkj r sj gsgSavkSj [ kkl dj r cl st cl sl ekt oknhi kVhZl ÙkkesavkbZgSAl i kl j dkj vi uscpko esapkgst Sl sr dZns] ysfdu vc bl esadksbZl ansg ughaj g x; kgSfd ml dh vksj l suhfr xr Lr j i j , sl sr kSj &r j hdsvi ukfy, x, gSat ksl ekt esadVqr k?kksyus dkdke dj j gsgSaAbl hj hfr &uhfr dknq"çHkko bu fnuksaeqj knkckn dsdkaBbykds esaHkhfn[ kj gkgSAmÙkj çns’ kvc År çns’ kcur kt kj gkgSt gkal j dkj vkSj ç’ kkl u esaeqxfy; kl Yr ur dkncnckyxkr kj c<r kt kj gkgSft l l sogkafganw&fl [ kl eqnk; esavi uhl Ei fÙk] efgykvksavkSj t ku eky dhl qj {kkdsçfr xaHkhj fpar kO; kIr gSA, d dsckn , d çkUr dkgj ft ykfgal kdhpi sVesavkr kt kj gkgSAç’ kkl fud vf/kdkj h u fl QZi {ki kr i w.kZO; ogkj dj r sl kQ fn[ kj gsgSacfYd osyo ft gkn dksc<kokr Fkk /keZLFkyksadksvi ekfur dj ust Sl s?k‘f.kr d‘R; ksal sHkhi j gst ughadj r sA; wi hl j dkj fgUnwR; ksgkj ksavkSj /kkfeZd ; k=kkvksadsnkSj ku /kkj k144 dkgokyknsdj l k/kw&l ar ksa l fgr fgUnwl ekt dsyksxksadksfxj ¶r kj dj fy; kt kr kgSvkSj muds/kkfeZd fØ; k& dyki ksai j dqBkj k?kkr fd; kt kr kgSAbl l scM+hfoMacukvkSj dksbZughagksl dr hfd l i k [ kqn dksi aFkfuj i s{k cr kr sughaFkdr h] ysfdu ml dsr kSj &r j hds, sl sgSat ks l kaçnkf; dr kdksc<+kusdkdke dj j gsgSaAbl dkl qcwr ml dsvc r d ds’ kkl udky esa?kVhl kaçnkf; d fgal kdhvufxur ?kVuk, agSaA’ kk; n ghdksbZeghuk, sl kj gr kgks t c mÙkj çns’ kdsfdl hu fdl hft ysesal kaçnkf; d r uko u O; kIr gksr kgksAt c Hkh , sl h?kVuk, agksr hgSar c dksbZu dksbZi {kvkSj fo’ ks"k: i l si hfM+r i {k; ghxqgkj yxkr kgSfd ’ kkl u&ç’ kkl u dsLr j i j ml dhmi s{kko vuns[ khdht kj ghFkhAl i k dsuhfr &fu; ar k; g l e>safd bl r j g l s’ kkl u ughapyk; kt kl dr kvkSj de l s de l kekft d l n~Hkko dksr ksfcYdqy Hkhc<+kokughafn; kt kl dr kAt ksckr l i k l j dkj i j ykxwgksr hgSoghvU; j kT; l j dkj ksavkSj dsaæh; l Ùkki j Hkhykxwgksr h gSAdsoy br uki ; kZIr ughafd l j dkj sa; g dgsafd osfcukHksnHkko dsdke dj r hgSaA dksughaA phu r ksi kfdLr ku ds[ kqfQ; k , t sal hvkb, l vkbZdksi kd l kQ ekur kgSA phu us, d ckj fQj vkr adokn dksysdj i kfdLr ku vkSj ml dh ’ kkfr j [ kqfQ; k, t sal hvkb, l vkb dksDyhufpV nhgSAvQxkfuLr ku esaphu dsu, fo’ ks"knwr l qu ; q’ khusdgkgSfd i kfdLr ku l j dkj usvkr adokn ds f[ kykQ yM+kbZesal dkj kRed ; ksxnku fn; k gSA t c mul sgsj kr esafLFkr Hkkj r h; okf.kT; nwr kokl i j gey s esai kfdLr kuh vkr adh l axBu y’ dj &, &r S; ckdhHkwfedkdsl aca/kesai wNkx; kr ksmUgksausxksyeksy t okc nsr sgq, dgk fd eq>si wj k Hkj ksl k gSfd i kfdLr ku l j dkj vQxkfuLr ku ds ’ kkafr i w.kZfodkl , oai qufuZekZ.k esai wj k l g; ksx nsxhA l kFk gh var j j k"Vªh; l eqnk; dsl kFkfeydj vkr adokn dsf[ kykQ t kj hyM+kbZesal g; ksx dj r h j gsxhA gsj kr gey s esa vkbZ, l vkbZdh Hkwfed k i j ; q’ khdkdguk Fkk fd l suk vkSj l j dkj ds , d vax ds r kSj i j ; g [ kqf Q ; k , t sal h et cwr r j hd s l s vkr adokn ds f [ ky kQ yM+kbZyM+j gh gSAbl fo’ ks"k ekeysl st qM+sel yksai j eSadkQhl e; l s/; ku ughansj gkgwaAexj eq>si wj k ; dhu gSfd i kd l j dkj vkSj ogkadh ft Eesnkj , t safl ; kavkr adokn ds f[ kykQ ghyM+j ghgSaA phu dk ekuuk gSfd i kfdLr ku vkSj vkb, l vkb vkr adoknhl ewgksadsl kFk feysgq, ughagSaA ; q’ khusdgkfd vQxkfuLr ku l svesfj dkvkSj ukVksl sukdsoki l t kusdsckn cuusokyhi fj fLFkfr ; ksal s r kyesy fcBkusdsfy, og Hkkj r vkSj i kfdLr ku dksl kFkysdj vkxsc<+j gs gSaA bu nksuksans’ kksadk vQxkfuLr ku esafLFkj r k dsfy, fo’ ks"k egRo gSA vQxkfuLr ku esaHkkj r &phu l g; ksx i j i wNsx, l oky i j mudkdgukFkk fd fQygky esj ht kudkj hesa, sl kdksbZçkst sDV ugha] ft l esanksuksans’ kksadh fgLl snkj hgksA phu t Sl sns’ kksadh’ kg dk ghur ht kgSfd eqacbZds26@11 geysdsekLVj ekbaMdksi kfdLr ku l j dkj usDyhu fpV nhgSAeqacbZgeys i j i kd ust kspkt Z’ khV r S; kj dhgS] ml fyLV esavkr adhgkfQt l bZn dk uke ughagSA i kfdLr ku dhvksj l snk; j pkt Z’ khV esay’ dj &, & r S; ck ds l aLFkki d vkSj t ekr &mn&nkokdsçeq[ kgkfQt l bZn dkuke r d ughgS] t cfd Hkkj r dht kap , t safl ; ksausgkfQt dkseqacbZgeysdk ekLVj ekbaM cr k; kgSA i kfdLr kuhpkt Z’ khV esay’ dj dsdekaMj t dhmj j geku y[ koh dksgeysdk ekLVj ekbaM ekuk x; k gSA y[ kohusnwl j svkr afd; ksadsl kFk feydj dj kph vkSj Fkêk esaVªsfuax dSai cuk, t gkavt ey dl kc dksHkh Vªsfuax feyhA i kd pkt Z’ khV dseqr kfcd t ehu vgen vkSj ; wuql vat qe us eqacbZgeysdhQafMax dsfy, 39 yk[ k40 gt kj #i , cSad l sfudkysAet gj bdcky vkSj vCnqy okft n eqacbZgeykoj ksadksfunsZ’ k nsj gsFks] t cfd Hkkj r h; pkt Z’ khV esadgkx; kgSfd l bZn t chmíhu val kj hmQZvcqget k mQZvcqt qanky dj kphl seqacbZgeykoj ksadksfunsZ’ k nsj gk FkkA Hkkj r dh pkt Z’ khV esal bZn dsl kFky’ dj &, &r S; ckdsvkr adhMsfoMgsMyhvkSj i kd l suk dsnksvQl j est j bdcky vkSj est j l ehj vyh dksgeysdk ekLVj ekbaMcr k; kx; kFkkA 11 gt kj 280 i st dhpkt Z’ khV esanksHkkj r h; ukxfj d Qghe val kj hvkSj l ckgqíhu vgen dksHkhvkj ksi hcuk; k x; k gSA i kd dhbl uki kd gj dr l s; sl kQ gksx; k gSfd oksgkfQt l bZn ds f[ kykQ dksbZdkj ZokbZughadj ukpkgr kA Hkkj r useqacbZgeysdsl kj sl cwr i kfdLr ku l j dkj dksfn, FksA eqacbZgeyksadht kap dsfy, i kfdLr ku l s , d ny Hkh Hkkj r vk pqdk gSA ysfdu i kd 166 csxqukgksadh ekSr ds ekLVj ekbaM i j eqdnek Hkhpykusdksr S; kj ughagSA
 4. 4. fgUnwl Hkk okr kZ LokLF; fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d 4  vuks[ khyky dksBkj h xzh"e _ rqesa]xqyeksgj uhj l o csj kSud ughacfYd i zd‘fr èkj k dk vuqi e J‘axkj dj r hgSñfpyfpykr hèkwi ] èkwy Hkjhvk¡èkh]i l husdhfpi fpi kgV dhfLFkfr esayky l q[ kZxqyeksgj èkj r hdh[ kwcl wj r hesapkj pk¡n yxknsr kgSA; g i sM+x£e; ksaesa i zd‘fr dk[ kwcl wj r mi gkj gSA ekuo dkfe=k%xqyeksgj xqyeksgj i zd‘fr èkj kdkvuqi e Ja‘xkj dj r h gSA fpyfpykr hèkwi ] èkwy Hkj h vk¡èkh] i l husdh fpi fpi kgV dhfLFkfr esayky l q[ kZxqyeksgj èkj r h dh[ kwcl wj r hesapkj pk¡n yxknsr kgSAxqyeksgj ekuo t hou dsi zR; sd {ks=kesagksdj ekuo t kfr dkfe=kgSAxqyeksgj dhNky vkSj cht vkS"kèkh; xq.kksal s; qDr gSA xqyeksgj dk okuLi fr d uke MsyksfDl j sft ; k gSA ; g Qyh ; keVj dht kfr dki sM+gSA ; gm".kdfVcaèkh; t yok; qdk o‘{k gSi j B.Msns’ kksaesaHkh xqyeksgj dkvPNkfodkl gksr k ns[ kkx; kgSA; gdjhc gj i zdkj dht yok; qesamx l dr k gS] pkgsfeV~VhvEyh; gks; k{kkj h; j sr hyhgks; kyksehAbl sl eqnz dsfdukj smxr kgqvkHkhns[ kk x; kgSA; fn t yok; q’ kq"d gks r ksbl dhl qUnj QuZdsvkdkj dhi fÙk; k¡>M+t kr hgSar kfd l wj t dhfdl j .ksai sM+i j i M+ l dsaA ; g i fÙk; k¡i sM+dsfy, cgqr ghvPNh[ kkn dk dke dj r hgSAr st xehZesaHkhml s i kuh d h vko’ ; dr k ugha gksr h gS] i j Ur q fodfl r voLFkk esbl svPNki kuh pkfg, A , d vdsyk xqyeksgj ekuo dhvk¡[ kksa esal gt l kSUn; Z Hkj us ds fy , dkQh gSA i ; kZoj .kfon~vkSj i zd‘fr i zsehdk; g dgukgSfd xqyeksgj ekuo t hou dsi zR; sd {ks=kesami ; ksxhgksdj ekuot kfr dkfe=kgSA xqyeksgj esaukj axhvkSj yky eq[ ; r %nksj axksadsQwy gh gksr sgS] i j Ur qi zkd‘fr d : i l s i kbZt kusokyhi zt kfr ¶yksfoM+k* i hysj ax dsQwyksaokyhgksr hgSA xqyeksgj dk Qwy vkdkj esa yxHkx 13 l asVhehVj gksr kgSA bl esai k¡p i a[ kqfM+; k gksr h gSA pkj i a[ kqfM; k¡vkdkj vkSj j ax esa l eku gksrhgS] i jUrqi k¡pohFkksM+h yEchgksr hgSvkSj ml i j i hys l Qsn èkCcsHkhgksr sgSaAQwyksadk j ax l Hkhdksvi uhvksj [ khapr k gSA; gk¡r d dhi j kxdj .kds fy, i f{k; ksavkSj fr r fy; ksadks HkhAl kekU; r %bl dhyackbZ20 l s25 QhV r d gksr hgSA; g , d cgqr ght Ynhc<+usokyk i sM+ekukt kr kgSAxqyeksgj dh yackbZi zfr o"kZ5 QhVrd c<+r h gSAbl si fj i Do gksusesa10 o"kZ r d dk l e; yxr k gSA i w.kZ i fj i Do xqyeksgj dheuksgkj h NVkns[ krsghcur hgSAfo’ ods dbZns’ kksaesar kst c xqyeksgj ds i sM+i j Qwy vkr sgSa] r c os ok£"kd i oZegksRl o eukr sgSaA xqyeksgj dhNky vkSj cht vkS"kèkh; xq.kksl s; qä gSA vk; qosZn dhnokvksaesaxqyeksgj dscht ksa] NkyksadksvU; t M+h cwfV; ksa} kj kfl j nnZ] eèkqesg dh nokb; k¡ckt kj esami yCèkgSaA xqyeksgj l wj t dhr i r hfdj.kksa dksl gdj xehZesaHkh’ kkar vkSj l gu’ khy fn[ kr kgSAvi usbUgha xq.kksadsdkj .k xqyeksgj vkt ekuot kfr dkfe=kcudj uxjksa dh’ kksHkk dk egRoi w.kZfgLl k cu x; kgSA  VekVj dkl sou dj usl sân; j ksxksadk[ kr j k 60Qhl nhrd de gksl dr kgSAbl esaekSt wn ykbdksfi u uked , aVhvkWDl hMsaVgkVZvVSd vkSj LVªksDl dhvk’ kadk dksde dj r kgSAykbdksfi u , sl kr Ro gS] ft l dhot g l sghVekVj dhj axr xgj hyky gksr hgSA  ; fn Vk; QkbMgqvkgksr ksbl nkSj ku ’ kj hj dk r ki eku l kekU; dj usdsfy, dsysdsl kFkeV~Bsdk l sou dj ukpkfg, ] vkj ke feysxkA  ; fn vki ?kj dhl QkbZt Sl s& >kMwi ksaNk[ kqn dj saxsr ksvki dksfdl h vU; , Dl j l kbt fj t he dh t : j r ughai Ms+xhA  fdl hdi M+si j bad dkfu’ kku yx x; kgksr ks ml LFkku i j fcukt Sy okykVwFki sLVvPNhr j gyxkdj l w[ kusnsa] ckn esaèkksaysaA  vxj gksaBQVx, gks]ar kschV#Vdk, d VqdM+k dkVdj ml l sgksaBksadhgYdhekfy’ kdj saAgksaBBhd gks fVIi k&fVIi k fVIl t k, ¡xsvkSj mudkj ax Hkhfu[ kj sxkA  l kbul dknnZgksj gkgksrksuhyfxfj dsr sy dh dqN cw¡nsaFkksM+sl sxeZi kuhesafeyk, ¡Abl sphd cksUl i j yxk, ¡] j kgr feysxhA  r S; kj [ kkuk vxj VsLV esacksfj ax yxr k gS] r ks bl esaFkksM+k&l kfousxj ; kuhacwfeyk; kt kl dr kgSA bl l sfM’ kdkLokn c<+t k, xkA  t kWbfUMl l sxzfl r O; fDr dks’ kgn esavk¡oyk feykdj l sou dj ukpkfg, A; g det ksj fyoj dsfy, , d vl j nkj VkWfud l kfcr gksxkA  uhacwesacSDVsfj ; y vkSj Qaxy bUQsD’ ku l syM+us dh{ker kgksr hgSAuhacwdsj l dhdqNcw¡nsgkFkesaysdj j xM+usl s; g uSpwj y l SusVkbt j dkdke dj sxkA  ; fn fl j esannZgksj gkgksr ksr hu& pkj ykSax i kuhdsl kFki hl dj ysi cukyasAbl ysi dksekFksi j yxk, ¡] FkksM+hghnsj esavkj ke fey t k, xkA  nwèk, d ’ kkunkj ekWb’ pj kbt j gksusdsl kFk&l kFk vl j nkj Dyhat j HkhgSAj kst j kr dksl ksusl si gysnwèk l spsgj kl kQ dj asARopkpednkj cusxhA  , d pqVdh’ kkg t hj ko, d pqVdhued dsl kFk r hu dkyhfepZeqa¡g esaysdj pwl saA, sl kdqN fnuksar d dj saAbl l s[ kk¡l hesavkj ke feysxkA  ; fn xSl cuusdhl eL; kgksr ksuhacwdsj l esa vnj d dsVqdM+sfHkxksdj j [ knsaAj kst [ kkuk[ kkusdsckn bUgsapck, ¡AxSl dhl eL; kl sNqVdkj kfey t k, xkA  nkn gksx, gksarksrqyl hdsi Ùkksadkj l fudkydj ml snkn dht xg i j fnu esanks&r hu ckj yxk, ¡AdqN ghfnuksaesankn Bhd gksusyxsxhA  MSaMªQl seqfDr i kukgksr ksnghdksr hu fnu r d [ kqysesaj [ ksavkSj bl l sfl j dhvkèks?kaVsr d vPNhr j g ekfy’ kdj dsfl j èkksyhft , l eL; knwj gkst k, xhA  xEl esaLosfyax gksr ksB.Msi kuhl sfl j èkksdj xhykr kSfy; kvks<+ysaAnk¡r ksaesanl feuV LVhe nsdj B.Msi kuhl sdqYykdj ysaA, sl kfnu esanksckj dj saA ?kj cSBsdj sa eq[ kvkSj fl j dkmi pkj gksBksadsj ksx %&yksgoku] xqXxy] eqyBh] j ky nsonk: & bu i kap oLr qvksadksi fo=kgksdj ckt kj l s ykosavkSj bl dksl eku ek=kkesackj hd pw.kZr S; kj dj dsèkhj s&èkhj sgksBksai j f?kl sAok; qdsdkj .kgksBksa dsft r usHkhj ksx gq, gksaxs] l Hkhnwj gkst k; saxsA fl j dknnZ%&et hB dsi kSèksdht M+] dkdt a?kkdsi kSèksdht M+; knzks.k& i q"i hdht M+&buesal s fdl h, d ght M+dksèkkxsl syky ; kl Qsn l wr hdi M+sdsl gkj sekFksi j ckaèkysusl sfl j dknnZ nwj gkst kr kgSA ; fn l qcg l sj kr r d l nSo fl j esannZj gr kgSr ksvi j kft r kdhyr kdht M+dksl Qsn l wr esayi sVdj dku esackaèkysukpkfg, A vkèkkl hl h%&bl j ksx dkvkØe.kl w; ksZn; l sl w; kZsLr r d vfèkd jgr kgSAi zk; %fl j ds, d Hkkx ¼vkèks fgLl s½i j bl dki zdksi gksr kgSAoeu] fepyh]eUnkfXu] pDdj vkuk] BaMyxuk]i zdk’ kl gu u dj i kukvkfn bl j ksx dsi zeq[ ky{k.kgSA  l w; Zfudyusl si gysjfookj dsfnu gqygqM+dht M+dksm[ kkM+dj ml esal Qsn j ax dsl wr dhl kr xkaBsayxkdj fl j l sckaèkysaAvkèkkl hl hdknnZl ekIr gkst k; sxkA  j fookj dsfnu] l w; ksZn; l si woZghi kuhokysdPpsufj ; y dki kuhfudkydj [ kM+s&[ kM+sgh pkj ?kwaV fi ; as] FkksM+kl kvi usfl j i j Mkysar Fkkukfl d dsnksuksafNnzksa¼uFkquksa½ds} kj kpkj &pkj ckj FkksM+kl ki kuhÅi j dks[ khapdj ¼l qM+ddj ½, d ?k.Vsr d VgysaA Mk0 Hkkuwi zr ki i k.Ms
 5. 5. 5 fgUnwl Hkk okr kZ l cj ax fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d vk; qosZnesaft l i zdkj l so‘{kksadkegRon’ kkZ; kx; kgS] ml h i zdkj Hkkj r h; T; ksfr "k ’ kkL=k esau{k=kksadk HkhegRo cr k; kx; kgSAi zR; sd euq"; ds t Ue dkst Ue&u{k=k dsl kFk t ksM+kt kr kgSrFkki zR; sd u{k=k dsvuql kj ,d i wt uh; o‘{kgkskr gSt ksi ; kZoj .k&fu; U=k.k , oa ekuo i zÑfr esamRÑ"V Hkwfedk dk fuoZgu dj r k gSA vi us t Ue&u{k=kdso‘{kdhi wt kdjus esaLokLF; o‘f) gksrhgS] l kFkgh t ho esal q[ k&’ kkfUr dkvkHkkl gksr kgSAeuq"; dst Ue dsl kFk ght Ue&u{k=kr ; gkst kr kgS rFkku{k=kdsvk/kkj i j u{k=ko‘{kksa dhmi kl ukdkeyrc , sl so‘{k yxkuk] mudki ks"k.krFkki wt u dj usl smudkl q[ kn l kfUuè; feyrkgSavr %mudki wt u djrs l e; mudhi znf{k.kkvo’ ; gh dht kuhpkfg, ] , sl kvk; qosZn , oavU; ’ kkL=kksaesacr k; kx; k gSAvk; qosZn ’ kkL=kdsvuql kj 27 u{k=kksadsvk/kkj i j i wt uh; o‘{k gksr sgaSAft udhl af{kIr t kudkjh bl i zdkj gS%& vf’ ouh&bu u{k=kdk o‘{kdkj Ldj ¼dqpyk½ekukx; k gSbl dsQy] i Ùks] ewy bR; kfn l HkhHkkx fo"kdkjd gksrsgSa]i jUrq ml s; ksX; ek=kkesa’ kks/ku dj us r Fkk’ kq) dj mi ; ksx dj usl s mÙkei zdkj dhvkS"kf/kcur hgS] t ksi kpu&fØ; kesal q/kkj dj us] eUnkfXu]fi Ùknks"k]va’ k¼cok’ khj½ bR; kfn j ksxksaesaykHki zn gSAbl o‘{kdsnsour kvf’ ouhdqekj gSaA Hkj .kh&bl u{k=k ds i wt uh; o‘{k dk uke vkeyd ¼v k¡oy k½gSA bl dk Qy f=knks"kuk’ kd gksr kgSa; g ’ khr y gSr Fkkvk; qosZn esabl sj l k; u dgrsgSabl l scqf) ¼Le‘fr½c<+rh gSA vEyfi Ùk r Fkk vfr l kj esa ykHknk; d gSAbl dsnsor kdks ; e dsuke l st kukt kr kgSA Ñfrdk&bl dsvkjkè; o‘{kdksmnqEcj ¼xwyj ½dsuke l s t kukt krkgS]t kscM+ko‘{kgksr k gSA; g o‘{k’ khr xq.kkRed gksus dsdkj .kj Dr kfr l kj r Fkknkg esaykHknk; d gSA ; g i wj k o‘{k vkS"kf/kxq.k; qDr gksr kgSAbl ds fNydsl sdk<+kcuk; kt kr kgS] ft l l s’ kh?kznz.kj ksi .kgksr kgSA e/kqesgesaHkhbl dkmi ; ksx gksrk gSAbl dsvkjkè; nsorkdksvfXu dsuke l st kukt kr kgSA j ksfg.kh&bl u{k=kds  MkW0 Jqfr okj ax u{k=k, oai wt uh; o‘{k vl kè; o‘{kdkst Ecw¼t kequ½ds uke l st kukt kr kgSAbl dk cht ghughal HkhHkkx e/kqesgesa mi ; qDr gksr sgSaA; g dQ] fi Ùk uk’ kd gSAnk¡r dsnnZesabl ds fNydsdsdk<+sdsxj kj sdj us i j ykHkgksr kgSAbl dsnsor k czgkzkt hgSaA e‘x’ kh"kZ&bl dsvkjkè; o‘{kdks[ kSj ¼[ kfnj ½dsuke l s t kukt kr kgSAml dspkj ksavksj NksVs&NksVsdk¡Vsyxsj gr sgSaA bl dhydM+het cwr gksr hgSa bl h l sdRFkk cur k gSft l s ^[ kSj l kj * Hkhdgr sgSa[ kfnj kfn oVhbl hl scur hgSAdq"Bj ksx ¼Ropkj ksx½esabl dkDokFki hus r Fkkysi dj usl sQk; nkgksr k gSA; g okr j ksx esami ; qDr gSA bl dsnsor kpUnzgSaA vknzkZ&bl dkvkj kè; o‘{kÑ".kkx’ k¼dkykvx: ½gSa ; g ’ khr y gksus ds dkj .k fi Ùkuk’ kd gSrFkkd.Mw¼[ kqt yh½ o nkg de dj r k gSA bl dh ydM+ht ykusi j l qxU/kQSyr h gSAvxj cfÙk; k¡bl hl scur hgSa bl dsnsor kf’ ko gaSA i qyoZl q&bl dsvkj kè; o‘{k dksck¡l dsuke l st kuk t kr kgSbl dsoa’ kkykspu i zkIr gksrkgSA; g{k; ]ew=kjksx]jDrfi r o[ kk¡l hesami ; qDr gSAoa’ kykspu okrfi Ùk’ kked] Hksn&LFkwyrkde dj usokykgksr kgSbl o‘{kds vkj kè; nso vfnfr gSaA i q.; &bl dsvkj kè; o‘{kdksfi Ii y] v’ oRFk¼i hi y½ dsuke l st kukt kr kgSA; g o‘{koSfnd , oaml dsi woZdky l s Hkh i wt uh; j gk gSA bl ds vkl i kl ’ kq) okr koj .k j gr k gSA; go‘{kân; dkscy nsusokyk r Fkk’ khr y gSAfo"keToj ] Ñfe] nkg] {k; vkfn fodkj ksaesacgqr mi ; ksxhgSbl dsnsorkc‘gLi fr gSaA v ’ y s’ k & bl d k vkjkè; o‘{kukepEi k¼ukxdsl j½ gSbl dsi q"i l qxfU/kr r Fkkeu dksvkd£"kr djrsgSaAbl dsQwyksa l sfudyusokysi zl ax dks ukedsl j dgr sgSaA; g i kpd j Dr l axzkgd o i hM+k’ kked gksus dsl kFk&l kFk’ khr y gksr kgSA bl dsnsor kdksl i Zekukx; k gSA e?kk &bl dk vkj kè; o‘{koVgSAbl dkewy t ehu l s QSyr kgSr Fkkvkxst kdj u; s o‘{kdk: i ysrkgSAbl o‘{kdh vk; qgt kj ksal ky gksr hgSAds’ k c<+kusgsr qbl dsewy l scukrsy mi ; ksxhgksr kgSA; g e/kqesg esa mi ; ksxhgS]l kFkghbl dsfNyds dsdk<+sl s’ osr i znj esaykHkgksrk gSAbl dsnsor kfi r j gSaA i wokZ&bl dk vkj kè; o‘{k¶yk’ k¼<kd] Vsl w½gSAbl ds Qwy yky j ax dsgksr sgSaA ; g nkguk’ kd gksr k gSA d.kZewy ¼l wt u½i j bl sck¡/kr sgSabl ds i q"i ew=kj ksx] i zesg esami ; qDr gSa l kFkghbl dkcht Ñfeuk’ kd gSbl dsnsor kHkx gSaA mÙkj k&bl dkvkjkè; o‘{ki k; j h¼fi i j h½gSA; g , d cM+ko‘{kgksr kgSa; g nz.kuk’ kd] ; ksfunks"kuk’ kd gSl kFkghnkg r Fkk l wt u esaHkhmi ; qDr gSA bl dsnsor kdksv; Zekdsuke l st kukt kr kgSA gLr &bl dkvkj kè; o‘{k pesyh ¼t kr h½gS] bl dk Lo: i csfy dsvkdkj dkgksr k gSAeq[ kj ksx]us=kjksx r Fkkoz.kesa mi ; ksxhgSbl dsnsor kl w; ZgSA fpa=kk&bl dkvkj kè; o‘{k fcYi ¼csy ½gSbl dk v/ki dkQy vfrl kj esami ; ksxh gksr kgSA t cfd i dk Qy ’ khr yr ki znku dj r kgSAbl ds ewy dsi Ùkksal se/kqesg esaykHk gksr kgSl kFkghus=kt yu esa bl dsi Ùkksdk ysi ykHki zn gS bl dsnsor kRo"VkgSaA Lokfr &bl dkvkj kè; o‘{kvt qZu gSabl dhNkyhl Qsn j ax dhgksr hgSr FkkvUnj l s yky j ax dhgksr hgSAvfLFkHkax esabl dkmi ; skx mi ; qDr gSA ; g ân; dkscy nsr kgSr Fkk okr jksx esaHkhmi ; ksxhgSAbl ds nsor kok; qgSaA fo’ kk[ kku{k=k&bl dk vkj kè; o‘{kukxpEi k¼ukxdsl j ½ gSAbl dsvHkko esai kfj t kr dh Hkhi wt kdht kl drhgSAbl dk mi ; ksxheUnkfXu v’ kZ¼cokl hj ½ ; Ñr jDr&fodkj rFkkRopkjksx esagksrkgSabl dsnsorkbUnzvfXu gSaA v uqj k/kk & bl ds vkjkè; o‘{kukxdsl j gSadqNyksx ccwy dksHkhbl dkvkj kè; o‘{k ekur sgSaAbl dsi q"i ksal sl qxU/k vkr h gSabl dk ’ kj cr ewy fodkj ksesami ; qDr gSA bl dh Nky dspw.kZl snk¡r ksadkscy feyr kgSAbl dsnsorkfe=kgSaA bl dsnsr okmnd vFkokvki ¼t y½gSaA mÙkj k"kk<+k & bl ds vkj kè; o‘{kdksi .kl ¼dVgy½ dgr sgSaAbl dkQy i qf"Vnk; d gksrkgSAi jUrqbl dkt Ynhi kpu ughagksr kAbl dsi Ùkksadkdk<+k eq[ ko.kZr Fkkvfrl kj esami ; qDr gSA; g ew=ko) Zd HkhgSAbl dk i dkgqvkQy okr fi Ùk’ kkd gSA bl dsnsor kfo’ onso gSaA Jo.k&bl dkvkj kè; o‘{kvdZ¼vkd½gSAbl dsi Ùks] Qwy o ewy vkS"kf/kgSaAl ‘t u esa i Ùksdksxj e dj ck¡/kusl sykHk gksr kgSAbl dsQwyksadkmi ; ksx mnj j ksx dsl Hkhfodkj ksaesagksr k gSAbl dsnsor kfo".kqgSaA ?kfu"Bk&bl dkvkjkè; o‘{k’ keh¼{ksedj h[ kst t +h½gSA ; g, d fo’ ks"ki zdkj dkgouh; o‘{kgSAbl dsi Ùksvk¡oysdsi Ùkksa dsl eku gksr sgSaA bl l si zkIr gksusokysQyksal sl sax dhl Ct h cuk; ht kr hgSA bl dhNky] ewy] i ÙksvkS"kf/kgSaAbl dsnsor k ol q; kxU/koZgSaA ’ kr r kj dk & bl dk vkj kè; o‘{kdnEc gSAbl dsi Ùks nh?kZo‘Ùkh; rFkkÅi j l spednkj gksrsgSaAbl dsQwy l qxfU/kr ukjaxh j ax dsgksr sgSaA bl dh Nky ’ kfDr o/kZd , oaToj uk’ kd gksr h gSAi Ùkseq[ kj ksx esami ; qDr gSaA ; go‘{kfo"k?ui gSAbl dsnsor k o#.kgSaA i wokZHkknzi n&bl dko‘{k vke gS] ft l dk Qy cgqxq.kh gksr k gSA ; g vfXuo) Zd , oa #fpo) Zd gSAnkg ’ kked r Fkk ân; dsfy, mi ; qDr gSAbl ds nsor kvt Sopj .kgSaA mÙkj kHkknzi n&bl dk vkj kè; o‘{kuhe gSA; gvR; Ur mi ; qDr vkS"kfèko‘{k gSA bl ds l ok±x dkmi ; ksx j ksx&fuokj .k gsr qfd; kt kr kgSA; gdQfi Ùk ’ kked rFkkRokpj ksx] j änks"ko vi pu esami ; qDr gSAnUr j ksx gsr qbl dh Nky mi ; qDr gSA bl dsnsor kvfgcqZèu gSaaA j sor h&bl dk vkj kè; o‘{keèkwd ¼egqvk½gSAbl dki q"i ehBk o B.Mk gksr k gSA d‘fe] vfXueka| r Fkk vi Lekj esa mi ; ksxhgSAvkl o r Fkkvfj "V esabl dsQwyksadkmi ; ksx dj r s gSaAbl dsnsor ki w"kkgSaA T; s"B&bl dkvkj kè; o‘{k ’ kkYeyh¼l sey½gSbl esa dk¡Vsj gr sgSar Fkkbl l sxksan Hkh fudy r k gSA ’ osr &i znj ] nUreUt u esabl dkmi ; ksx gksrk gSAdqN LFkkuksai j bl dso‘{k dksnsonkl Hkhcr k; kx; kgSA bl dsnsor kbUnzgSaA ewy u{k=k & bl ds vkj kè; o‘{kdksl ky dgr sgSa D; ksafd bl dso‘{k l st ksxksan feyr k gSbl sl y dgr sgSaA vfr l kj esa?kh&e/kqdsl kFknsr s gSAbl dsnsor kfu_ Zfr gSaA i wokZ"kknzk & bl dk vkjkè; o‘{kl hrkv’ kksd ¼nsr k½ gSA; g ouLi fr ’ khr y gksr hgS fi Ùko vk¡o dkuk’ kdj r hgS r Fkknzo.k’ kks/kokr dj gksr hgSa
 6. 6. 6 fgUnwl Hkk okr kZ j k"VªfpUr u fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 10 i j ^l hvkbZl h*} kj kcM+h i k£V; ksadks*vkj VhvkbZdsnk; j s esaykrsghft r ukgaxkekepkgS] ml l sfl ) gksr kyxr kgSfd ge yksdr a=kesaugha] ^usr kvksads j kt r a=k*esaQ¡l sgSaAvkSj , sl sesa ; kn vkrkgSl e; l sl aokndjrs l e; , d i z[ kj i =kdkj gfj oa’ k dkog l oky] ft l smUgksausi wj h O; oLFkkl si wNkFkkfd D; k^okdbZ Hkkj r nqfu; k dk l cl scM+k yksdra=kgksusdknkokdj l drk gS bl i j gekj kekuukgSfd ^psgj kHkysgekj kyksdr a=kdk gks] pfj =kr ksi wj hr j g Hkz"Vr a=k dkghgSAft l ns’ kesagj r j g dsvi j k/k gksr sgSavkSj t gk¡ vi jk/kksadhl ji jLrhusr kdj rs gksa] t gk¡ eaf=k; ksadsfj ’ r snkj ?ki ys&?kksVkysdhQl y cksr s vkSj dkVr sgksa] t gk¡i qfyl Hkz"V gks]i kWfyfVDl Hkz"VgksvkSj U; k; dhpkS[ kV r FkkU; k; dsdej s r d esaHkz"Vkpkj dhcncwHkj h gqbZgks] ft l ns’ k esa[ ksy ds eSnku] euksj at u dhnqfu; kvkSj l ekt esai k[ kaM dscM+s&cM+s dkj [ kkusQyr s&Qwyr sgksa]t gk¡ pksjhdsckn l hukt ksjhdsfjokt dkcksyckykgks] ml ns’ kdks yksdr a=k dSl sdgk t k l dr k gS yksdr a=k, d , sl hl ksp dk uke gs] ft l esamnkj r k vkSj mnkÙkr kdh>yd feyr hgksA t gk¡QSl yksadksmyVk&i qYVkugha t krkgS] t gk¡U; kf; d i zfØ; kesa l jdkj hn[ ky u gks]t gk¡f’ k{kk fcdkÅ u gkst gk¡LokLF; ds fy, fj ’ or u nsuhi M+r hgks t gk¡ Hkr hZ&?kksVkyksal sysdj vFkhZ&?kksVkyksard vki kneLr d ?ki ysvkSj ?kksVkysu gksr sgksa] t gk¡xqgkj yxusvkSj Qfj ; kn dj usi j fey l dusokykU; k; ] fcpkSfy; ksa}kjkgkbZt Sd u fd; k t kr k gks] t gk¡/keZyksxksadks t ksM+r kgks] t gk¡deZyksxksads dY; k.k dsfy, gksr sgksa] ogk¡ yksdr a=kj gr kgSAvQl ksl ds l kFk dguk i M+j gk gSfd j kt uhfr d : i l s vkt kn fgUnqLrku]jkt uhfr i zsfj r reke xqykfe; ksaesaQ¡l kvkSj i wj hr j g , d Hkz"Vr a=k gSA bl syksdr a=k dguk] vi ust ehj l scsbZekuh gksxhAD; ksafd ; gk¡t ksdqN gks j gkgSog l c ^Hkz"Vusr kvksadk j kt r a=kgS*t kscqj kb; ksadh’ kj.k LFky h cuk gqvk gSA t gk¡ i kjn£’ krkdkeryc vi uh[kky cpkuk vkSj nwl j ksadh[ khapuk  j fo JhokLr o ; syksdr a=kgS; kusr kvksa dkj kt r a=k gks] ogk¡ yksdr a=k gksgh ugha l drkA vkt Mkdqv ksavkSj r Ldj ksadkeu cny dj mul s l j saMj dj okusdsfy, fdl h t ; i zdk’ k ukj k; .k ¼t si h½dh t : j r ughagSA j kT; ksads eq[ ; ea=khghr ; dj r sgSafd fdl xqaMs&cnek’ kdkst sy l s ckgj fudky dj ml seq[ ; /kkj k esafeyk; kvkSj t ksM+kt k,]r kfd i wj h /kkj k ghnwf"kr gkst k, A vHkh; wi hesar ekr vi j k/khNfo okyksadh^l i k*dsl h,e usNksM+k gSA, sl kyxr kgSt Sl sj kt uhfr dsl Qsn di M+ksaesafyi VsayhMj gh] [ kqn dksi fr r &i kou ekuus yxsgSaA ; kn j gsl ekt ds nqj kpkj l si hfM+r gksdj Mkdw cuh vkSj csgebZuj l agkj dks vat ke nsusokyhnL; qj kuhQwyu nsohdksft l sekj Mkyk x; k ml sjkt uhfrd i ukg nsdj l i k l qi zheksaeqyk; e fl ag usl kal n cuokfn; kFkkA D; kog ?kVuk^usrkvksa dsj kt r a=k*dk, d uewukugha Fkh bfr gkl xokg gSfd , sl s dke] /kek±Rekvksadks’ kksHkknsr s j gsgSaAvaxqyheku dkeu cnyus dkdke xkSr e cq) usfd; kFkk vkSj j Rukdj dksckfYefd cukus dkdke j kt kj ke usugha] , d r ki l vkSj cuokl hj ke usfd; k FkkA ysfdu vkt dsj kt s& egkj kt s¼usr k½[ kqn dksfo/kkr k vkSj l cdk HkkX; fo/kkr k ekus cSBsgSaA ns’ kdsvi usHkkxksaesa vkSj i zk; %gj j kT; esafpVQaM dk/kaèkk^phVQaM*ds: i esai l jk i M+k gSA r kt kr j hu ekeyk i f’ pe caxky ds^’ kkj nk xqzi * okyksadk gSA eq[ ; ea=kh eer k cut hZbl xqV ¼fxj ksg½} kj k l apkfyr nksVhoh pSur ksads vf/kxzg.kdkgqdqe t kj hdj r h gSa] r kfd ml esadke dj usokys csj kst xkj u gksusi k, ¡A bl ^phVQaM*esadj ksM+ksayksx yqVpqds gSaA vkSj eer k t husfl xj sV fi ykdj i Sl kmxkgusvkSj yqV pqdsyksxksadkst kusdSl si Sl k oki l ykSVkusdkgqdqe nsfn; k gS l qnhIrksl su]t ksi gysuDl yh Fkk] vpkud vj ci fr cu x; k r ksfdl dhÑi kl s O; oLFkkds j [ kokyksadhesgj ckuhl sghr ks ft l esajkt usrkvkSj vQl j’ kkgh dhfeyhHkxr dke dj r hj ghA t ur kdksywVusdsdke esal kj s cM+syksx fey t kr sgaSAr kTt qc gksr kgSfd bl ekeysesadsanz dqNughadj l dr kAl qnhIrksus ft u yksxksadkuke fy; kgSr Fkk mudsf[ kykQ dksbZdk; Zokgh gksxh Hkkj r dhl cl scM+h’ k=kqvaxzst hekè; e esaf’ k{kk  fo’ o eksgu fr okj hfoosdkuUn uspsr k; k Fkkfd vaxzst hf’ k{kkfo| kFkhZdks udkj kRed t hou’ kwU; r Fkk vfLr ghu cuk nsr h gSA Jh vksj ksfcUnksusdgkFkkfd Hkkj r esajksVhdekusokyhrFkkvkReghu f’ k{kkgesavi uhi zkphu l aLÑfr r Fkki j Ei j kvksadht M+ksal sdkV nsr hgSA bl dsQyLo: i ge yksxksaesa’ kfDr ] egRokdka{kkvksa r Fkk ekSfydr k dhcgqr deh gqbZgSA Hkkj r h; fo| k£Fk; ksaesa ckSf) d l kgl dhdehgksr hgS D; ksafd osmu fopkj ksadht ksmu i j Fkksi st kr sgSa] i zfØ; kvksar Fkk mudsokr koj.kdksughat kursA vr ,o os, d m/kkj dhl aLÑfr esat hrsgSaAfo’ oi zfl ) dykeeZK vkuUn dqekj LokehusdgkFkk fd ; g f’ k{kk Hkkj r h; j k"Vªh; fodkl dht M+ksai j dqBkj k?kkr djr hgSAHkkjr h; fo’ ofo| ky; dkfo| kFkhZvi uhght ehu i j vt uchgkst kr kgSA fo’ oi zfl ) dyki kj[ kh vkuan dqekj Lokehusdgk gS bl sl e>ukcgqr dfBu gSfd Hkkj r h; t hou dhi j Ei j kdks fdr uk vf/kd Hkz"V dj fn; k x; k gSA ek=k , d l ar fr dh vaxzst hesaf’ k{kki j Ei j kdsl w=k dksrksM+usdsfy, i ; kZIr gSvkSj ,d ,sl sO; fDr dkfuekZ.kdj rh gSt ks[ kks[ kykgSl r ghgSvkSj t M+foghu gSA , d r j g dk l M+dNki ckSf) d O; fDr t ksu r ksi woZdkj g t kr kgSvkSj u ghi f’ pe dkgksi krkgSvkSj u r ksog i qj kuk j g i kr k gSu uohu cu i kr kgSAbl esavi uh l kaLÑfrd ,drkdk[ kksukHkkjr dsfy, l cl scM+k[ kr j k gSA Hkkjr dhl Hkhl eL; kvksaesal cl s vf/kd egRoi w.kZr Fkk nq[ kn l eL; kgSf’ k{kkdhl eL; kA vesfj du i f=kdk esa i zdkf’ kr ys[ kesaLVho el dhZ fy[ kr sgSa] t c ,d fons’ khHkk"kk dkscPpsi wjhrj gMwcdj l h[ krs gSar c osml svo’ ; gh’ kh?kzr j l h[ kr sgSafdUr q; g cgqr cM+h dher ¼uqdl ku½i j gksr kewy Hkk"kkdkKku de gkst kr kgSA n‘"VO; gSfd Jhj ke ds dky esa¼jkek; .kesa½uSfr d ’ kCnksa dsfuf’ pr vFkZgSa] t c fd egkHkkj r dsdky esamudsvFkksZ esaHkzkfUr j gr hgSAvkt vaxzst h dsncko esa’ kCn fuf’ pr vFkZ[ kks j gsgSaAbl esaHkk"kkr FkkuSfr dr k dk l EcU/k ns[ kk t k l dr k gS ; wukuhfopkj d Fkwfl MkbMht us Hkh, sl kghdgkgSA gesaHkkjrh; f’ k{kki ) fr dkHkkj r h; dj .kdj ukgSfcuk i f’ pe dhudy fd; svk/kqfud HkhcukukgSAfl ) kUr dgsar c f’ k{kkdspkj i q#"kkFkks±dsvuqdwy pkj i zeq[ kmís’ ; gksukpkfg; sA 1- ekuohewY; ksa] fo’ ks"kdj Hkkj r h; ekuoh; ewY; ksadk vRel kr gksukA; g dgkfu; ksads } kj ki zHkkoh: i l sgksl drkgSA ; g /keZdsvk/kkj i j gksl dr s gSaA 2- t hou ; ki u dsfy; s f’ k{kk A xf.kr ] HkkSfr dh] j kl k; fudh] HkwxHkZ] ’ kkL=kh; ] /kkfRodh] ukxfj d ’ kkL=kh; ] i kfj fLFfr d h] v FkZ’ kkL=k l ekt ’ kkL=k LokLF; foKku] foKkul apkj rFkk oSKkfud l ksp vkfn fo"k; ksadh f’ k{kkAbudsl kFk bUghafo"k; ksai j Hkkj r h; foj kl r dsKku dh f’ k{kkA; g vFkZdkvk/kkj cu l dr hgSA 3- Hkkj r h; t hou n‘f"Vdks.kdhO; k[ ; k] ft l dk ewyk/kkj R; Dr su Hkaqt hFkkvFkkZr ~ R; kxi woZd Hkksx ; kfu"dke deZ ; ksx gSA ; g dkeukvksadk vk/kkj cu l dr hgSA 4- l q[kdhi fjHkk"kkml dh i zkfIr dsl k/ku l ekt l sokvkfn eks{kdkvk/kkj cu l dr hgSA
 7. 7. 7 fgUnwl Hkk okr kZ Toyar fo"k; fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 11 i j ukSt oku mej vCnqYkk l sbl ns’ kuscgqr l hvk’ kk, a yxkbZFkhysfdu ogdksbzl kFkZd i fj .kke nsusesavl Qy j gsgaSA fi NysdbZo"kks±l seq[ ; ea=khi n i j vkl hu jgusdsckn Hkhmuesa i fji DorkdkvHkko mudsok.kh vkSj O; ogkj esayxkr kj >yd j gk Fkk t ksfd’ r okM+l s’ kq: gksdj i wj st Eew{ks=k dksvi uh pi sV esaysusokyhl kai znkf; d fgal kdksj ksdusesav{ke l kfcr gksusi j ekufl d vl ar qyu ds : i esal keusvkj gkgSt c og Lo; adksns’ k vU; j kT; ksa] ns’ kokfl ; ksal svyx cr kj gsgSaA fo’ ks"k nt sZ] ns’ k dht ur k l s ol wysx, VSDl dk cgqr cM+k Hkkx d’ ehj i j [ kpZgksusdh euekuhdhNwVdsckot wnmudk ; gvkj ksi yxkukfd d’ ehfj ; ks mej dhvi fj i Dor k] d’ ehj dknqHkkZX;  MkW- fouksn cCcj l svyx rj hdsl sO; ogkj fd; k t krkgSA,dhdj.kdkuwucnyus /kkj k370 cnyusl sughacfYd vki yksxksadhgekj si zfr l ksp cnyusl sgksxkAdqNyksx dgrs gSfd d’ ehj Hkkj r dkvan: uh el yk gSaA vxj ; g vkar fj d l eL; kgksr hr ksr hu&pkj ckj t ax ughagksr h] f’ keykl e>kSr k ughagksr kAD; ki wjsns’ kesai gyh ckj naxsgq, gSa] D; kfd’ r okM+ i wj sns’ kesavdsyh, sl ht xg gS t gkafgUnw&eqfLye Ql kn gq, gaSAvU; j kT; ksaesagq, naxksaD; k ogkans’ k dscM+s&cM+sfl ; kl h usr kx, D; kogkagq, naxksai j l al n esagaxkekgqvk] fdl hus V~ohV fd; kv[ kckj ksaesafy[ kk fdl husft Ø r d ughafd; kA ft l fnu vU; j kT; ksadsckj sesa Hkh ml h r j g fy[ kk t k, xk] mudsekeyksai j l al n esagaxkek gksxk] eSal e>waxk fd vki gesa ckdhns’ kl svyx ughaekur sA t Eewd’ ehj dsgkykr xokghnsr sgaSfd mej vCnqYyk l smudsj kT; vkSj ’ ks"kns’ kus t ksvk’ kk, ayxkbZFkhaog mu vki s{kkvksai j [ kj sughamr j sgSaA vi uhv{ker kdks’ ks"kns’ ki j vkj ksi yxkdj <duk muds i fj okj dki qj kuknkao gSAoj uk mej t Sl sf’ kf{kr O; fDr dh t kudkj hvkSj ; knnk’ r br uh [ kj kc ughagksl dr hfd xqt jkr esagq, 2002 dsnaxksai j fuR; i zfr gksusokysgaxkesdht kudkjh mUgsau gksA gk¡] ; fn mudk vfHki zk; ns’ k ds cgql a[ ; d l Ei znk; dsfo: ) gq, naxksai j gaxkesl sgSr ksml svkaf’ kd : i l sl ghekukt kl dr kgSA og vPNh r j g l s t kur sgSafd Hkkj r esaft r uh Lor a=kr k v kSj l qfo/kk, a vYi l a[ ; dksadksi zkIr gSamr uh r ksnqfu; kdsfdl hns’ kesaugha gSAgekj kog i M+ksl hns’ kt ks d’ ehj dksgM+i usdsfy, gj pky pyr kgq, u dsoy gekj k cfYd Lo; adkcgqr cM+kvfgr dj j gk gSAogk¡vYi l a[ ; dksa dhn’ kkD; kgS; g mej vPNh r j g t kur sgSaA vr %vi zR; {k : i l smej t ksdgukpkg j gs gSaml sLohdkj ughafd; kt k l dr kA bl ns’ k dk gj foosd’ khy O; fDr pkgsogfdl h Hkht kfr ] /keZl Ei znk; vFkok {ks=k l sl aca/k j [ kr k gksmej vCnqYykl sl ger ughagksl drk ysfdu gekjsj kt uSfrd nyksadk ekSu l e> l si jsgSAeq[ ; jk"Vªh; nyksadk ; g O; ogkj ns’ k dh , dr k ds fy , dfBu nkSj d h ’ kq: v kr gS D; ksafd d’ ehj Hkkjr dkeqdqV ughaeLrd gSA eqdqVxaokdj Hkh bal ku ft Unk j g l dr kgSi j ar q eLr d vyx gksusdsckn ft Unxh dh dYi uk r d ukjhesaogvn~Hkqr Åt kZ l ekfgr gS]t ksfdl hHkhvl aHko l svl aHko dk; Zdksl aHko cukus dk l keF; Zj [ kr hgSA i fj okj dhl q[ kl e‘f) ] l ekt ksRFkku , oa j k"Vªdk uo fuekZ.k ukj hdh l gHkkfxr kdsfcukvl aHko gSA ukj hdhfo| k] vUui w.kkZ] _ f) , oafl f) gSAukj hdksl ekt dh/kqjhdgkx; kgSAl ql aLdkfjr f’ k{kkesaukj hdhvge~Hkwfedk gksr hgSApwafd ekr kdsvkJ; esa gh j gdj f’ k’ kq: i h i kS/kk Qyrk&QwyrkgS,oaekrkdsgh l aLdkj ksadksi zkIr dj r sgq, ’ kS{kf.kd r kSj i j Kku dh ngyht i j [ kM+k gksr k gS] bl fy; sl ekt esavkfn’kfDr ekuh t kusokyhukj hekr kds: i esa cPpksadsi zkj fEHkd f’ k{k.k gsr q eq[ ; vk/kkj Lr EHkgSA i fj okj dks i zFke i kB’ kkykdgkt kr kgS] ft l esa ekr kdksf’ k’ kqdsi zFke xq: dh l aKknhxbZgSAcPpksadkl ok±xh.k fodkl ekrkdsLusgvk’ kh"k,oa f’ k{k.k i j vk/kkfj r gSA cPps] ekr kdsvkJ; xksn esaghj gdj l ql aLdkfj r gksr sgaSA ekr k , oa fi r kdsO; fDr Ro dkcPpksai j l ql aLdkfj r f’ k{kkesaukj hdhl gHkkfxr k uj sUnzukFk^pV~Vku* fu’ p; ghxgu i zHkkoi M+r kgSA ; gkar d l kekft d /kkj .kk gS fd t c dksbZuot kr f’ k’kqt Uerk gSr ksyksx ; gdgr sgSafd f’ k’ kq ekr k vFkok fi r k fdl ds ukd&uDl svFkkZr psgrsdsl eku fn[ kkbZnsr kgSA?kj esaekr kds l kfuè; esacPpksadkvf/kdka’ k l e; O; rhr gksr kgSvr,oekrk cPpksadh dfe; ksa] [ kkfe; ksa] l n~xq.kksal sHkyhHkkafr i fj fpr j gr hgSAl Ei w.kZl ‘f"V esaekr k gh, sl hgksr hgSt kscPpksadks l ql aLdkfj r , oapfj =koku cukus esaegRoi w.kZHkwfedkfuHkkr hgSA ’ kky s; f’ k{kk ek=k i qLr dh; Kku dj k l dr h gS vPNk fo} ku cuk l dr h gS] ukSdj h fnyk l dr h gSi j Ur q l n~pfj =koku] l ql aLdkfj r , oa vkn’ kZukxfj d dsoy ekr kgh cukl dr hgSA’ kkys; f’ k{kkdh egÙkkek=kukSdfj ; ksadsfy; sgh gSi j Ur qt hou dh ; k=kk esa O; ogkfj d Kku dkgksukfurkUr vko’ ; d gSAdfo eSfFkyh’ kj .k xqIr t husbl i afDr ; ksaesabl r F; dhvfHkO; fDr nhgS^f’ k{kk r qEgkj kuk’ kgks] r qe ukSdfj; ksads fy; scuhA* fdl hHkhj k"Vªdh i zxfr dkeq[ ; vk/kkj LrEHkf’ k{kk ,oaLokLF; O; oLFkkgSAmís’ ; ghu f’ k{kki z.kkyhl sKku vt Zu dj t hou i Fki j Lo£.ke l Qyr k dh dYi uk l afnX/k gSA pwafd O; ogkfj d Kku , oavkè; kRe j fgr f’ k{kkvFkZghu gSAvr hr esa gekj kHkkj r i j Ei j kvksa] foKku] l kekft d l axBu vkSj psr ukesa l cl svkxsj gkAl kfgR; ] dyk ,oal aLÑfr dkl aokgd ; gj k"Vª fo’ o ds fy ; s vuqdj .kh; mnkgj .kgSAbl dkeq[ ; dkj .k Fkkgekj hl Ei w.kZl kFkZd f’ k{kkA okLroesa; fn ns[ kkt k; rksf’ k{kk dk eq[ ; mís’ ; gS& ^euq"; ds t hou dksJs"B l sJs"Br e cukukA* t c f’ k{kkxzg.kdj us okysvkSj f’ k{kknsusokysdks; g t kudkj hu gksfd og f’ k{kk D; ksaxzg.kdj j gkgS, oaf’ k{kk D; ksansj gkgSr ks, sl hfLFkfr esa ns’ k dsHkfo"; i j vo’ ; gh i z’ u fpUgmi fLFkr gksr kghgSA ukj hoxZl ekt dk, d fof’ k"V vax gSAHkkj r h; l ekt esaukj h dksvkfn’ kfDr ] ’ kfDr Lo: i k , oax‘g y{ehvkfn l Eekuuh; l Ecks/ku fn; sx; sgSaA ukj h l kekft d fodkl dheq[ ; dM+h gSAukfj; ksausvi usvki dksdHkh i w.kZr %ughal e>ku gh] vi uh l koZHkkSfed ’ kfDr ; ksa dks vkRel kr fd; kAukfj ; ksaesaek=k f’ k{k.kghughaoju~l ewpsfo’ o dks l koZHkkSfed i zxfr , oa Økafr dkj ht u t kx‘fr ykusdh v n~Hkqr {ker k gSA v kt vko’ ; dr kgSukj h’ kfDr dks t kx‘r dj usdh] ml si gpkus dh] l kekft d] i ; kZoj f.kd] l kfgfR; d , oal kaLÑfr d i fj os’ kesaukfj ; ksadhHkkxhnkj h l qfuf’ pr dj usdh] mudk l eqfpr mi ; ksx djusdhAukj h dsfcuk Kkuoku i zxfr ’ khy l ekt dkvfLr Ro [ kr j sesagks l dr kgSSA i zk; %ns[ kkx; kgSfd cPpksadsvè; ki u dk; Zgsr q f’k{kdksal sT; knkf’ kf{kdk,al Qy gksr hgSaApwafd ukfj ; ksaesaekr ‘Ro Lusgdhvn~Hkqr {ker kfo| eku gSAmPp vkn’ kZoknhl aLdkfj r ] O; ogkfjd Kku , oavkè; kRe l s ; qDr f’ k{kkukjhdsvkJ; esagh j gdj QyhHkwr gksr hgSAcPpksa dhf’ k{kk&nh{kkl sl ql aLdkfj r dj us] t kx: dr kykus, oamUgsa LokoyEchcukusgsr qukfj; ksadh l gHkkfxr k i j e vko’ ; d gSA vr , o i k’ pkR; i znw"k.k ; qDr i fj os’ kesac<+r spj.kksa, oaml l s Hkkjrh; l qLadkfjr vi zfreLo: i i j gksj gsfuj Ur j vk?kkr l s Hkkjr o"kZdh,dek=kukj h’ kfDr ghcpk l dr hgSA l kekft d] l kaLÑfr d i ; kZoj f. kd ] dyk&l kfgfR; d ,oauSfrd ewY; ksa dsi qut hZou dht hoUr r k, oa Lo£.ke Hkfo"; dhdYi uk dks l kdkj djusgsrqukjhdkt kx‘r gksukfur kUr vko’ ; d gSAvr % ukj hvi us ’ ks"ki ‘"B 11 i j ughadht kl drhAl kjhnqfu; k esa; g l ans’ kfn; kt kukt : j h gSfd t c r d , d HkhHkkj r h; ft UnkgSnqfu; kdhdksbZrkdr d’ ehj dksHkkj r l svyx ugha dj l dr hA; g Lej .kh; gSfd vkt kn
 8. 8. 8 fgUnwl Hkk okr kZ bfr gkl fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 11 i j xhr kl ans’ k 1- vkRekvej gSAeu dhnqcZyr kdksR; kxksA 2- deZdj ksQy dhbPNker dj ksA 3- ykHkgkfu] ’ kqHk&v’ kqHkeasl e i q#"kfLFkj cqf) gSA 4- ; K j fgr i q#"ki ki Hkksxr kgSA 5- t c&t c /keZdhgkfu gksr hgSr Fkkv/keZc<+r kgS] r c&r c i zHkqvor kj ysr sgSavkSj /keZ dhj {kkdj r sgSaA 6- fu"dke deZ; ksxhghl U; kl hgSA 7- bZ’ oj HkDr dHkhu"Vughagksr kA 8- t ksl nkbZ’ oj dks; kn dj r kgSog bZ’ oj dksi zkIr gksr kgSA 9- l c ’ kfDr ; ksadkvfUr e l zksr ---bZ’ oj ghgSA 10- bZ’ oj dsfy, deZdj usl sr Fkkl c l si zse Hkkoukj [ kusl sbZ’ oj dhi zkfIr gksr hgSA 11- l eLr czák.MbZ’ oj dsfoj kV Lo: i easl ek; sgq, gSaA 12- t ksbZ’ oj dk/; ku yxkr kgSml sbZ’ oj Hko l kxj l si kj yxknsr sgSaA 13- t ksvi uhfuUnkLr qfr easl e gSog bZ’ oj dksfi z; gSA 14- bZ’ oj dsfy, l Hkhi zk.khl eku gSaog l c dkfuLokFkZi szehgSA 15- t Sl sok; qxU/kdksvi usl kFkyst kr hgSoSl svkRekdeks±dksl kFkyst kr hgSA 16- dke] Øks/kvkSj vk’ kk; saeuq"; dkscka/kr hgSavkSj i j ekRekl snwj yst kr hgSavr %bUgsa R; kxukpkfg, A 17- vJ) ki woZd fd; kx; knku&r i ; K u bl yksd eas u i j yksd easQyhHkwr gksr kgSA 18- i w.kZ: i l sbZ’ oj dh’ kj .keasvkusokykeuq"; i ki eqDr gkst kr kgSA 19- t ksxhr ki <+r kgSvkSj i <+kr kgSog i zHkqdksl oZfi z; gSA 20- bZ’ oj l c dsân; esafLFkr gqvkl c dksvi uhek; kl sHkj ekj gkgSA 21- t gkaHkxoku Jhd‘".kgSavkSj t gkaxkaMho /kuq"k/kkj hvt qZu gSaoghfot ; ] foHkwfr vkSj vpy uhfr gSA, sl kbZ’ oj dkdgukgSA xhr kdksl qxhr kdj ksbl l al kj easA l q[ k&l e‘f) ’ kkfUr QSysgj i fj okj easAA xq# r sx cgknqj t h dkt Ue 18 vi Szy 1621bZ-dks i at kc dsve‘r l j uxj easgqvk FkkA ; sxq# gj xksfoUn t hds i kaposi q=kFksAvkBoasxq# buds i ksrs^gfjd‘".kjk; *t hdhvdky e‘R; qgkst kusdsdkj .kt uer } kj k ; suoe xq# cuk, x, A fo’ o dsbfr gkl eas/keZ, oa fl ) kar ksadhj {kkdsfy, i zk.kksa dhvkgqfr nsusokyksaeasbudk vf} r h; LFkku gSAr sx cgknqj t hdscfynku l sfganqvksaofgUnw /keZdhj {kkgqbZAfgUnw/keZds yksx HkhmUgsa; kn dj r svkSj mul sl acaf/kr dk; ZØeksaeasHkkx ysr sgSaA bUgksausvkuUni qj l kfgc dkfuekZ.kdj k; kvkSj ; sogha j gusyxsFksAmudkcpi u dk uke R; kxey FkkAek=k14 o"kZ dhvk; qeasvi usfi r kdsl kFk eqxyksadsgeysdsf[ kykQ gq, ; q) easmUgksausohj r kdki fj p; fn; kAmudhohjr kl si zHkkfor gksdj mudsfi r kusmudkuke R; kxey l sr sxqcgknqj ¼r yokj ds/kuh½j [ kfn; kA ; q) LFky eas Hkh"k.k j Dr i kr l sxq# r sx cgknqj t h dsoSj kxheu i j xgj k i zHkko i M+kvkSj mudkeu vk/; kfRed fpar u dhvksj gqvkA/kS; Z] oSj kX; vkSj R; kx dhewfrZxq# rsx cgknqj t hus, dkar easyxkr kj 20 o"kZ r d ^ckckcdkyk*uked LFkku i j l k/kuk dhA vkBosaxq# gj fd ’ ku t h us v i us mÙkj kf/kdkj hdk uke dsfy, ^ckckcdkys* dkfunsZ’ kfn; kA xq# t hus/keZdsi zl kj dsfy, dbZLFkkuksadk Hkze.k fd; kA vkuani qj l kgc l sdhj r i qj ] j ksi .k l SQkckn gksr sgq, os f[ kvkyk ¼[ kny½i gqapsA ; gka mi ns’ knsrsgq, nenekl kgc l s gksr sgq, dq#{ks=ki gqapsAdq#{ks=k l s; equk dsfdukj sgksr sgq, dM+kekudi qj i gqapsvkSj ; ghai j mUgksausl k/kqHkkbZeywdnkl dk m) kj fd; kA bl dsckn xq# r sx cgknqj t hi z; kx] cukj l ] i Vuk] vl e vkfn {ks=kksaeasx, ] t gkamUgksaus v k/; kfRed] l kekft d] vkfFkZd] mUu; u ds fy, j pukRed dk; Zfd, A vk/; kfRedrk]/keZdkKku ckaVkA fl [ k&fgUnw, dr kdsi zcy l eFkZd xq# r sx cgknqj : f<+; ksa]va/kfo’ okl ksadhvkykspuk dj u; svkn’ kZLFkkfi r fd, A mUgksausi j ksi dkj dsfy, dq, a [ kqnokuk] /keZ’ kkyk, acuokuk vkfn dk; ZHkh fd, A bUgha ; k=kkvksaeas1666 easxq#t hds ; gkai Vukl kgc easi q=kdkt Ue gqvkAt ksnl osaxq#&xq# xksfoan fl ag cusA cfynku dhdFkk xq# r sx cgknqj t h fl [ kksadsukSosaxq# ekust kr sgSaA vkSj axt sc ds’ kkl u dky dh ckr gSAvkSj axt sc dsnj ckj eas , d fo) ku i afMr vkdj j kt xhrkds’ yksd i <+rkvkSj ml dk vFkZl qukr kFkk] i j og i afMr xhrkeasl sdqN’ yksd NksM+fn; k djr kFkkA,d fnu i afMr chekj gksx; kvkSj vkSj axt sc dksxhr k l qukusdsfy, ml usvi uscsVs dksHkst fn; ki j Ur qml scr kuk Hkwy x; k fd ml sfdu&fdu ’ yksdksadkvFkZj kt kdsl keus ughadj ukFkkAi afMr dscsVsus t kdj vkSj axt sc dksi wj hxhr k dk vFkZl quk fn; kAxhr k dk i wj kvFkZl qudj vkSj axt sc dks ; g Kku gksx; kfd i zR; sd /keZ vi usvki easegku gSfdUr q vkSj axt sc dhgB/kfeZr kFkhfd ml svi us/keZdsvfrfj Dr fdl h nwl j s/keZdhi z’ kal kl gu ugha FkhAvkSj axt sc usl cdksbLyke /keZvi ukusdkvkns’ knsfn; k vkSj l acaf/kr vf/kdkj hdks; g dk; Zl kSai fn; kA vkSj axt sc us dgk^l cl sdgnks; krksbLyke /keZdcwy dj sa; kekSr dksxys y xk y saA* bl i zdkj dh t cjnLr h’ kq: gkst kusl svU; /keZdsyksxksadkt hou dfBu gks x; kAt qYe l sxzLr d’ ehj ds i afMr xq# r sx cgknqj dsi kl vk, vkSj mUgsacr k; kfd fdl i zdkj bLyke dksLohdkj dj us dsfy, vR; kpkj fd; kt kj gk gS] ; kr uka, nht kj ghgSAgeas ekj k t k j gk gSA d‘i ; k vki gekj s/keZdkscpkb, Axq# r sx cgknqj t c yksxksadhO; Fkkl qu j gsFks] muds9o"khZ; i q=kckyk i zhre ¼xq# xksfoanfal ag½ogkavk, vkSj mUgksausfi r kt hl si wNk& ^fi r kt h] ; sl c br usmnkl D; ksagSa vki D; kl ksp j gsgSa ^xq# rsx cgknqj usd’ ehjhi afMrksa dhl kj hl eL; k, ackyki zhr e dkscrkbZrksmUgksausi wNk&^bl dk gy dSl sgksxk ^xq# l kfgc us dgk^bl dsfy, cfynku nsuk gksxkA* xq# xksfaaoan fl ag usdgk ^vki l segku i q: "k dksbZugha gSAcfynku nsdj vki bu l cds /keZdkscpkb, A* ml cPps dh ckr sa l qudj ogkami fLFkr yksxksaus i wNk^; fn vki dsfi r kcfynku nsaxsr ksvki ; r he gkst k, axsA vki dhekafo/kokgkst k, xhA* xq# xksfoan usmRr j fn; k&^; fn esj svdsysds; r he gksusl syk[ kksa cPps; r he gksusl scp l dr sgaS ; kvdsysesj hekr kdsfo/kokgks t kusl syk[ kksaekr k, afo/kokgksus l scp l dr h gSar kseq>s; g Lohdkj gSA xq# r sxcgknqj t h fl [ kksadsukSosxq# Fksml l e; vkSj axt sc ns’ k dh l kj h fgUnw t ul a[ ; kdkseql yeku cukusds fy, i zfr c) FkkApkgsml dsfy, fdrusght qYe D; ksau dj usi M+sA ml usd’ ehj hi afMr ksadksdkQh ywVkvkSj mUgsabLykedcwy djus dsfy; sdgkA d’ ehj h i afMr l gk; rkdsfy; si afMr fØi knRr dsl kFkxq# r sx cgknqj t hds i kl vk; s] d’ ehj hi afMr ksads /kekZUr j .k dsi z’ u i j xq# r sxcgknqj t hus; g dgkfd ; fn vkSj axt sc mUgsaeql yeku cukysxk]rksl HkhfgUnweql yeku cu t k, axsAvkSjaxt sc dkst kdj i afMr ksaus, sl h’ kr Zj [ khvkSj vkSj axt sc usl Eeu t kj hdj fn; kxq# t hdsf[ kykQ] , sl h pqukSrhnssusdscknxq# rsx cgknqj t hfl [ kksads,d t RFksdsl kFk Jhvkuani qj l kfgc t hl sfnYyh dhvksj t u&t kxj .kvfHk; ku easfudy i M+sAd’ ehj hi afMr ksa dsfr yd t usÅ dhj {kk ds fy, , d egku ; k=kk i zkj EHk gqbZA HkkbZn; kyk t h] HkkbZ er hnkl vkSj l r hnkl muds l kFk FksA r huksafl [ k xq# r sxcgknqj t hdsl kFkvkxj k ’ kgj easdSndj fy, x,AfnYyh dh t sy east c dkt h xq# r sxcgknqj t hdksfdl hi zdkj l si zHkkfor ughadj i k; kml us xq# t hdksbLyke dcwy dj us dsfy; sdgk i j xq# t hus badkj ’ ks"ki ‘"B 11 i j
 9. 9. 9 fgUnwl Hkk okr kZ fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r dIN FOCUS  Namrata Goswami The recent vio- lence in Bodoland Terri- torial Autonomous Dis- tricts (BTAD), which till date has witnessed the killing of 41 people, is mostly based on a struggle for power and territory. Those affected by the violence allege that these are revenge killings by the Bodos against thenon-Bodos in theBTAD, mainlythe mi- grant Muslims. The Assamstate government suspect that the National Democratic Front of Bodoland (NDFB)..anti- talk faction led bySonbijit is behind the attacks but this has been denied by the faction. Violence has returend to this land of Bodo's after a series of skirmistes in July-Aug 2012. The BTAD dis- tricts, namely, Kokrajhar, Chirang, Baksa, and Udalguri, remain tense with nearly 400,000 people displaced and at present taking shelter in the 300 or more relief camps across these dis- tricts. The violence that has disrupted life in the BTAD areas over the past few weeks started on July 19 and July 20. On July 19, two student leaders belonging to the All Assam Minority Stu- dents’ Union (AAMSU) and theAll Bodoland Mi- nority Students’ Union (ABMSU) were shot at in Kokrajhar district. This allegedly led to a retalia- tory attack by the minor- itycommunity, killing four former members of the Bodo Liberation Tigers (BLT). This in turn led to an escalation of violence in the BTAD areas and thenearbyDhubridistrict. In May 2012, the Bodo Territorial Council (BTC) Chief, Hagrama Mohilary, had accused the minority representa- tive in the BTC, Kalilur RehmanoftheCongress, of instigating the minority Violence in the Bodo Areas: Deciphering the Causes community against the Bodos. What further led to tensions between the two communitieswasthe demand by the ABMSU and ASMSU for dissolu- tion of the Bodo-domi- nated BTC for its alleged involvement in Bodo- Muslim tensions. Sec- ond, these political ten- sions have been further compounded bythe per- ception in Bodo areas that illegalmigration from Bangladesh is relegating the Bodos to a minority status in their own land. The Bodos at present constitute 29 per cent of the population, followed by the Rajbonshis (15 per cent), Bengalis immi- grants(12to13per cent), and Santhals (6 per cent). Third, the ‘percep- tion’ of massive illegal migration has generated a fear psychosis among the Bodo communitythat their ancestral lands will beillegallytaken awayby the migrants. Thelack of any reliable data on the number of people com- ing in from Bangladesh into Assam aggravates this situation. Fourth, the inclusion of illegal mi- grantnames in the voters list is viewed as a delib- erate ploy by some out- sideforcetoempower an outside group vis-à-vis theBodos,so thatthelat- ter losetheir senseof dis- tinct indigenous identity. This has created a siege mentality among them. Fifth, the existence of armed groups like the National Democratic Front of Bodoland (anti- talk faction), the Bisra CommandoForcerepre- senting the Santhals, etc., furthercontributesto a situation of violence. What is occurring in the BTAD areas is not new. Similar violence had oc- curred in the past. In 1993, the first large scale massacre occurred when 50 migrants were killed in Kokrajhar and Bongaigaon districts. In 1994, 100 migrantswere killed in similar violence in the Bodo areas. In 1996, another minority community in the Bodo areas, theSanthals, were targeted by Bodos lead- ing to the death of 200 people and displace- ment of thousands. In 2008, in an exact replica of the present violence, Bodos-minority commu- nity violence killed 100 people and displaced nearly200,000. The state re- sponseto thepresent vio- lencehasbeen lacklustre at best. There were tell- ing signssinceApril-May 2012 that the BTAD ar- eas were tense and vio- lence between the two communitiescould erupt. Hence, the first step that theAssam state govern- ment should have taken is to increase the police presence in these dis- tricts. Also, these areas are designated “Dis- turbed Areas” where the Armed Forces Special Powers Act, 1958 as amended in 1972 has been imposed. This meant that the armyis al- ready stationed in the nearby Rangiya and Goalparadistricts. Under the circumstances, the army should have been alerted much earlier by the state government so that the necessary per- missions required to send troops to conflict areas were obtained from Delhi in time. For the near fu- ture, the BTAD areas will be prone to violence given the long drawn out political complexities there.In 1987,theBodos under the NDFB, origi- nally named the Bodo Security Force, de- manded the creation of a separate Bodoland state outside ofAssam. While the Bodoland Accord of 1993 managed to per- suade theBLT to give up violence and join politics, the NDFB isnot involved in peace talks with the Centre despite its chief, Ranjan Daimary, being handed over by Bangladesh to India in 2010. Thus, the group continues to be fully armed.Also, the general perception inAssam and in the Bodo areasin par- ticular that their land is being horded by illegal Bangladesh migrants whoonedaywill become the political rulers does not help mitigatethe situ- ation. The lack of state government mecha- nisms to control illegal immigration as well as failure to release official data on the exact num- bers of migrants exacer- bates the issue. Given that migration from Bangladeshwill continue becauseoftheeconomic opportunitiesavailable in Assam forsuch unskilled labour, theonlywayout is to issue work visas to keep track of the people coming in.Also, the ^xqV[ kk] r Eckdq* xqV[ kk] r Eckdqt ku ysokgS; sA fonsf’ k; ksadhl ksph] l e>hpky gS; sA ; qokvksadks[ kks[ kykdj j ghgS; s , sl hnhgqbZl kSxkr gS; sA bl dsl sou l sgksr kHk; kud j ksxA fQj Hkhu t kusD; ksavut ku cusj gr syksxA vkf[ kj ekSr dksD; ksxysyxkr sgSyksxA fonsf’ k; ksadhpky dksD; kasughl e>r sgSayksxA vi usfe=kksao l xsl EcU/khdks dj sbl dsl sou l snwj ughar ksge l sges’ kkdsfy, gkst k, axsnwj feydj dj sbl vfHk’ kki dksHkkj r l snwj i h; w"kvj ksM+k conitnued on page no. 11
 10. 10. 10 fgUnwl Hkk okr kZ xfr fof/k; ka fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d dgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSa fgUnqRo foKku dhvkè; kfRed O; k[ ; kgS ’ ks"ki ‘"B 6 dk ; syksdr a=kgS; kusr kvksa---- ’ kk; n ughaAfo} kuksaus; knksadkyEckl Qj dkVdj t ksfupksM+t ekfd; kgS]ml dk c[ kku dqN ; w¡fd; kt kl dr kgSfd mnkj hdj .kdsr qjar ckn ?ki ys&?kksVkysdhck<+ vkxbZ] ysfdu l Hkhl jdkj samUgsaj ksdusesaukdke j ghAt scht h] gsfy; e] dqcj s] g"kZn esgr k]dsru i kfj [ kvkfn dks; kn fdft , Avkt foLe‘fr dhHk¡oj esal c xqIr gkspqds gSaAdj ksM+ksadksBxk] l SdM+ksadksf[ kyk; kvkSj gt kj ksa[ kqn fuxy fy, A; g l c D; ksa bl hfy, fd j kt uhfr bUgsai kyr hj ghgS] O; oLFkkbUgsai ukg nsr hj ghvkSj t c yxk fd vc budkvfLr Ro feVkukpkfg, r ksi dM+okfn; kAl p gSHkz"Vkpkj dsvl y i zk.knkr kr ksO; oLFkkdsospkSdhnkj gSat ksl ekt dsHkhr j O; kIr vHkko dksHkqykus esaxqxksZdhenn djr sgSaAl kj syksx vke vknehdhpkgr ksadksywVjgsgSaAosl c vke vknehdhdqN i kusdhHkw[ kdsyqVsj scusgq, gSaAosdSl spkgsaxsfd mudkl kj k /ka/kkvkSj pankml vknehdhut j esavk, t ksmUgsaoksVnsdj vi uknsor kcukrkgSA yík[ kdsdqN {ks=kksai j vi uknkoki s’ kdj r kj gkgSAHkkj r dksvc dksbZdM+kdne mBkdj phuhl sukdhgj dr ksai j yxke yxkukgksxkAvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkk dsj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd] j k"Vªh; egkea=kheqUuk dqekj ’ kekZ, oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=kh ohj s’ k R; kxh usphu dhgj dr ksai j ukj t xh O; Dr dj r sgq, dksbZ dk; Zokghughagksusi j dsUnzdhj kt x l j dkj dhvkykspukdhgSA mUgksausdgkgS fd phu yxkr kj gesavka[ ksafn[ kkj gkgSvkSj gekj hdsUnzl j dkj gkFki j gkFkj [ k dj cSBhgS; g mfpr ughgSaAmUgksausdgkgSfd bl l EcU/kesat ksoknkuj sUnzeksnh uspquko l si woZfd; k Fkk] ml si wj kdj uk pkfg, A ’ ks"ki ‘"B 1 dk gj dr ksal sckt ughavk------ 1. /keksZaj {kfr j f{kr %¼euq%3.56½ /keZml dhj {kkdj r kgSt ksLo; a/keZdhj {kkdj r kgSA 2. Ñ.koUr ksfo’ oek; Ze~¼_ 9-6-3-5½ fo’ o dsyksxksadksvk; ZcukvksA 3. vxzr %pr qj ksosnk%i z"Vr %l ’ kj ks/kuqA bnzczkgkzabna{kk=ka’ kkL=kknfi ’ kL=kknfi A¼egkHkkj r ½ pkj ksaosnksadksi zkekf.kdr kvkSj ’ kL=kcy l s/keZdksi q"Vdj ksA, d r j Q ’ kkL=kkfn dsczkgkzcy vkSj nwl j hr j Q ’ kL=kkfn ds{kk=kcy l s/keZdhj {kkdj ksA 4. /keZi kyu t hou vkSj /kekZUr j .ke‘R; qgSA 5. /keZi kyu gh/keZj {kkgSA 6. /keZj {kkghbZ’ oj i wt kgSA 7. /keZj {kkghj k"Vªj {kkgSA 8. /keZj {kkghbZ’ oj HkfDr gSA 9. /keZdhuhao fu"BkvkSj cfynku l sl qn‘<+dj ksA 10. /kekZFkZcfynku l oksZÙke i q.; gSA¼xhr k3.35½ 11. /kekZFkZnku fcuk/ku Hkksxuki ki gSA 12. /kekFkZnku l oksZÙke nku gSA 13. vkè; kfRedr kdkj kLr kLoj kT; l sgksdj t kr kgSA 14. Loj kT; vkSj Lo/keZ, d nwl j sdsi wj d gSaA 15. fgUnwdhj {kkghns’ kdhj {kkgSA 16. fgUnwdhj {kkghekuor kdhj {kkgSA 17. Loj k"Vª l oksZi fj nsor k gS] i gy s ml d h i wt k dj ksA t kxks! mBks! fgUnqRo dksl cy cuk, amÙkj &çns’ kvc naxk&çns’ kcu pqdk gS] vf[ kys’ kl j dkj dksj k"Vªi fr c[ kkZLr dj sa%fgUnwegkl Hkk vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUæçdk’ kdkSf’ kd] j k"Vªh; egkea=kheqUukdqekj ’ kekZ, oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khohj s’ kR; kxhus mÙkj çns’ kesaj kst gksj gsnaxksai j dM+hukj kt xhO; ä dj r sgq, mÙkj çns’ k dhl ekt oknhi kVhZl j dkj dksc[ kkZLr dj usdhekax dhgSAxkSj r yc gSfd , d dsckn , d gksj gsyxkr kj naxksausekuo vf/kdkj ksadksbl çns’ kesadqpy dj j [ kfn; kgSAvf[ kys’ kl j dkj naxksadksj ksd i kusesai wj hr j g fu"Qy l kfcr gksj ghgSAj k"Vªh; v/; {kJhdkSf’ kd usmÙkj çns’ kesagksj gh?kVukvksa dksysdj i wj sns’ kesar uko mRi Uu gksusdhvk’ kadkO; ä dj r sgq, dsaæl j dkj l snaxksai j rqj ar dkj ZokbZdj usdksdgkAj k"Vªh; egkea=kheqUukdqekj ’ kekZ, oa j k"Vªh; dk; kZy; ea=khohj s’ kR; kxhus, d fl j sl scgql a[ ; dksadsvf/kdkj ksads fy, vkokt mBkr sgq, mÙkj çns’ kl j dkj dsHksnHkko i w.kZj oS; si j xgj h ukj kt xhO; ä dhgSAfgUnwegkl Hkkusr kvksausLi "V dgkfd ç’ kkl u dh HksnHkko i w.kZuhfr l scgql a[ ; dksaesavkØks’ kQSyr kt kj gkgS] t ksdHkhHkhQV l dr k gSvkSj bl dsi fj .kkeLo: i i wj sns’ k esal kEçnkf; d l n~Hkko fcxM+ l dr kgSAfgUnwegkl Hkki nkf/kdkfj ; ksausj k"Vªi fr ç.kc eq[ kt hZl smÙkj çns’ k dhv{ke l j dkj dksr qj ar c[ kkZLr dj j k"Vªi fr ’ kkl u yxkusdhekax dhgS] ft l l smÙkj çns’ kdsfuokl h’ kkafr i w.kZt hou t hl dsaA fgUnw/keZJs"BÙke D; ksagS gekj k/keZfgUnwl cl si zkphu /keZgSAgekj k/keZJs"Bre~D; ksa gSbl dsdqN r F; gSa 1. gekj k/keZczEºp; Zi j cy nsr kgSt cfd vU; fdl h/keZesa , sl kughagSA 2. Hkkj r mRFkku dk dk; Zft r uk fgUnw/keZesagksr k gSmr uk fdl hvU; esaughaA 3. /keZdhj {kkgsr qi zk.kksadhvkgqfr nsusdsft r usmnkgj .kfgUnw /keZesans[ kusdksfeyr sgSamr usvU; fdl h/keZesaugha mnkgj .ki ‘Fohj kt pkSgku] N=ki fr f’ kokt h] xq: xksfoUn fl ag] j kuhy{ehckbZvkfn vusdkasmnkgj .kgSaA 4. HkkbZ&cfgu pkgsoksfdl hHkhfj ’ r sdsgkasHkkbZ&cgu ghj gr s gaSA 5. n; koku gksr sgSafgUnwl ekt dsO; fDr Aog i ’ kqvksai j Hkhn; k dksegRo nsr kgSA 6. ft r usegki q: "k fgUnwl ekt esagq, ft r usr i Loh] _ f"k] eg£"kgq, l Hkhvk/; kfRedr kl st qM+so vi usvuqHko dkKku fn; kA 7. fgUnw/keZj k"Vªdsi zfr dr ZO; ksadkcks/kdj kr kgSA 8. vusd mnkgj .kgSat ks; g n’ kkZr sgSafd okLr fodr kesafgUnw /keZJs"Br e~/keZgSagesaxoZgksukpkfg, fd ge fgUnwgSagekj k t Ue fgUnwi fj okj esagqvkgSA
 11. 11. uksV %&dsoy LFkkuh; pSd Lohdkj fd; st kr sgSaA ok£"kd------------------------------------------------------------100/- #i ; s f} ok£"kd--------------------------------------------------------200/- #i ; s vkt hou l nL; ---------------------------------------------1500/- : i ; s &%r Rdky xzkgd cusa%& l nL; r k’ kqYd Mªk¶V; keuhvkMZj ^^fgUnwl Hkkokr kZ** dsuke Hkst saA i r k %& fgUnwegkl Hkk Hkou] eafnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 11 fgUnwl Hkk okr kZ l kj ka’ k fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d l kIr kfgd ozr &i oZ fnukad 13 v xLr l s 19 v xLr 2014 r d i oZ fr fFk fnu x.ks’ kpr qFkhZ 13 vxLr cq/kokj v[ k.MHkkj r fnol 14 vxLr ohjokj enu yky f?kaxj ki q.; frfFk 17 vxLr j fookj Jhd‘".kt Uek"Veh 17 vxLr j fookj xksxkuoeh 18 vxLr l kseokj l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZ ’ ks"ki ‘"B 8 dk fl [ k&fgUnw, dr kdsi zcy----- ’ ks"ki ‘"B 7 dk mej dhvi fj i Dor kd’ ehj ----- l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZfo’ ks"kr k; sat ksvU; =kughafeyr h 1. i =kdkfj r kdsmPp j k"Vªfu"Bekudksadsfy, i zfr c) r k 2. j k"VªvkSj fgUnqRo dksgkfu i gq¡pkusokysdkj dksai j i Suhn‘f"V 3. l kEi znkf; d vkSj i ‘Fkdr koknhl ksp i j t edj i zgkj 4. j k"Vªh; vkSj vUr j kZ"Vªh; eqn~nksai j i kj n’ khZppkZ 5. l kekft d l j ksdkj ksadhr g r d t kdj l ekèkkui j d cgl 6. i zsj d i zl ax] egku~O; fDr ; ksal si zsj .kkysusdkekè; e 7. Hkz"Vkpkj ] vi j kèkvkSj vj k"Vªh; fpar u i j r h[ kkvkØe.k gekj kl adYi 1. ge , d , sl hl er keqyd j k"Vªh; O; oLFkkdsi {kèkj gSat gkafuèkZur k dkvfHk’ kki u gks] fdl hdk’ kks"k.ku gks] U; k; oui ’ kqvksadhpsj hu cus] l c l eku gksa] , d nwl j sdsl g; ksxhgksaA 2. ge , d , sl hl aLd‘fr d O; oLFkk dsi {kèkj gSaft l esafgUnqRo ds l koZHkkSfed vkSj l koZdkfyd fl ) kar ksadksi zfr f"Br fd; k t k l ds] ft l l sfd fgal k] i ki ] ’ kks"k.k] fo"ker kvkSj l aosnughur kdhdkfyek l sfo’ o dkseqfDr feysaA dsoy br ukghugh] vU; Hkhcgqr l ht houksi ; ksxhl kexzhA vki dkl kIr kfgd] vki dhHkkoukvksadkni Z.kA l kIr kfgd fgUnwl Hkk okr kZ conitnued from page no. 9 Violence in the Bodo...... core reason for the violence is insecurityover land. Accordingto theBodoAccord,no outsider can settlein Bodo lands. But this provision has not been implemented in letter and spirit. Moreover, communityrecords on landholdings are weak and not written down. Hence, aBodo whoseland has been taken byan outsider hasno papersto claim ownership of his/her land.The need of the hour therefore is to activate a clean and transparent record keeping of land by the state so that violence based on the fear of outsiders forcibly taking away the most precious commodity, land, is effectively averted. dj fn; kr ksml usfgl kaRed ekxZdkspquk&bLyke ; kr yokj Adkt husHkkbZer hnkl t hdksbLyekdcwy dj usdsfy; sdgki j mUgksausbadkj dj fn; kr ksdkt husHkkbZ dksydM+hdkVusokysvkj sl sfpj okfn; kAvkSj fQj xq# t hdksbLyke dcwy dj us dsfy; sdgki j oksughaekusvkSj dkt husHkkbZl r hnkl t hdks: bZdsl kFkcka/kdj r sy fNM+d dj vkx yxknhA vkSj fQj HkkbZn; kykt hdksxq# r sxcgknqj t hdh ekSt wnxheas, d cM+hnsx] t ksi kuhl sHkj hFkh] esacSBk; kx; kAnsx dksvkx yxkbZxbZ mcyr si kuheasn; kykt hdh’ kgknr gqbZA11 uaocj 1675 dksxq# t husLuku fd; k vkSj t i t hl kfgc dki kB fd; k] vkSj axt sc usxq# t hdksdksr okyhl sckgj ykusdk vkns’ kfn; kvkSj , d t xg i j cSBk; kx; kAxq# t hdksbLyke dcwy dj usdsfy; s dgki j oksvVy j gsvkSj axt sc ust Yykn dksxq# t hdkfl j /kM+l svyx dj usdk vkns’ kfn; kvkSj xq# t hvej xfr dksi zkIr gq, AvkSj axt sc dsMj dsdkj .kfdl hus Hkh’ kj hj dksughamBk; kvkSj dqN l e; ckn , d Hk; adj vka/khr wQku usl kj s’ kgj dks?ksj fy; k] r HkhHkkbZt Sr kfl aag t hu xq# t hdk’ kh’ kmBk; kvkSj vkuUni qj l kfgc dhvksj py fn; sA , d vkSj fl [ ky[ kh’ kkg usxq# t hdk/kM+ysdj vi us?kj ys x; kvkSj muds’ ko l fgr vi us?kj dksvkx dsgokysdj fn; kAfnYyheasvc ml LFkku dksxq#} kj kl hl xat dsuke l st kukt kr kgSA ^xq# r sx cgknqj l kfgc t hnqfu; kdsbfr gkl eas, d egku ’ kghn ds: i eas cqyk; kgS] mUgksausfgUnqvksads^fr yd* vkSj ^i fo=kt usÅ* dhj {kkdsfy, vi ust hou dk cfynku dj fn; kA* vfLr Ro , oal keF; Zdksi gpku dj vi uhdÙkZO; i j k; .kr kl sj k"VªdsHkkohuo fuekZr kcPpksadksKku cks/kdj kdj i fj okj ] l ekt , oaj k"Vªdsl ok±xh.kfodkl esa vi uhl gHkkfxr kgsr qÑr l adfYi r gks] uofuekz.kdsi Fki j vi usi kou pj.kc<+kus gsr ql n~i z; kl l qfuf’ pr dj sA ’ ks"ki ‘"B 7 dk l ql aLdkfj r f’ k{kkesaukj hdh----- d’ ehj dkukjknsusokys’ ks[ kvCnqYykt ksfd mej vCnqYykdsnknkFksl sr Rdkyhu x‘gea=kvk; axj usLi "Vhdj .kekaxkr ksmudkmÙkj Fkk]eSa’ ksj &, &d’ ehj gwaAbl i j usg: dsl kFkhea=khvk; axu us; g dgr sgq, fd ’ ksj t axy esaj gr sgS; kt axysesaA ns’ knzksg dsvkj ksi esamudhfxj¶r kj hdkvkns’ kfn; kFkkAt sy esaj gusdsckn mudh l ksp esavk; kcnyko ghmUgsaeq[ ; ea=khi n r d ysx; kFkkAi zfl ) ys[ kd [ kq’ koar fl ag vi uhi kfdLr ku ; k=kkdhppkZdj r sgq, dgr sgSafd mul si wNkx; kfd vki d’ ehj dksgesaD; ksaughal kSi r s ; g i wNusi j fd d’ ehj mUgsaD; ksal kSai kt k, r ks i z’ udr kZdkr dZFkkfd d’ ehj eqfLye ckgqy gSbl i j osvki dsl kFkughaj guk pkgrsr ksvki ml sgesaD; ksaughansr s [ kq’ kaor fl ag ust c ml si wNkfd vi usr dZds vk/kkj i j D; kosHkkj r ds’ ks"kLo/k£e; ksadksHkhysusdsfy, r S; kj gSr ks; g dksbZ mÙkj u nsl dkAl kFkjgusvFkoku j gusdst uer l axzg dhekax i j [ kq’ koar fl ag usfQj i z’ u fd; kcgql a[ ; d yksx vki dksl kFkj [ kusvFkoku j [ kusi j t uer l axzg pkgsr ksD; kmudhekax Lohdkj dht kl dr hgS r ksd’ ehj dksgM+i usdhbPNk j [ kusokysml ’ k[ l usf[ kl dusesaghHkykbZl e>hA br ukghughaeqyk; e fl ag usfi NysfnuksadgkFkkfd , d ckj Qk: [ k vCnqYykusmul sdgkFkkfd ; fn og i kfdLr ku dsl kFkt kr sr ksogkadsi z/kkuea=kh gksr sAbl i j eqyk; e fl ag usl ko/kku dj r sgq, dgkFkk] i z/kkuea=khgksr sr ksvc r d Qkal hi j Hkhp<+x, gksr sAvyxkooknhr Ro d’ ehj esa/keZfuj i s{kr kvkt knhu gksus dk<ksy i hVr sgq, dgr sgSafd fgal kdkdkj .kogk¡l sukdhmi fLFkfr gSAmUgsadkSu l e>k, fd l sukdhmi fLFkfr vyxkooknhfgal kdsdkj .kgSAl q/kkj ykvksr ksl suk dht : jr dgkaj gt k, xhAml sgVkusdk, dek=kr jhdkvyxkoonhgj dr saNksM+uk gSALi "V gSfd osLo; a’ kkafr ughapkgr sA’ ks"kHkkj r dhr j g d’ ehj esaHkhns’ kds gj ukxfj d ogkat ehu&t k; nkn [ kj hnusO; ol k; dj usdkvf/kdkj D; ksaughagS mej dksdc l e> esavk, xkfd ; fn /kkj k370ykxwu gksr hrksogkans’ kdsdkWji ksjsV ?kjkusu, m| e LFkkfi r dj l dr sFksft l l scsdkj hde gksr hvkSj j kT; dkvk£Fkd fodkl Hkhgksr kAvkt d’ ehj dksl qfo/kkvksavkSj fodkl dhvko’ ; dr kgSD; ksafd fodkl ubZj kgsa[ kksyrkgSr ksfny fnekx dhf[ kM+fd; kaHkhQM+QM+kusyxr hgSaA; gh d’ ehj dsnq’ eu gksusughansukpkgr sAj syosykbZu fcNkusdh’ kq: vkr gqbZr ksdqN yksxksauscanwdsamBkyhA, sl syksxksadksdksbZcqf) ghu ghd’ ehj dk’ kqHkfpar d dg l dr kgSAosl e>usdksr S; kj ghughafd vkr ad dhHkk"kkLo; amudsfy, gh?kkr d gSAvkf[ kj ; g mej vCnqYykdhl aosnughur kughar ksvkSj D; kgSfd l fn; ksal s d’ ehjhjgsd’ ehj hi afMrksadhnqnZ’ kkmUgsafopfyr ughadj rhgSAt ksvyxkookfn; ksa l svi uhbTt r vkSj i zk.kcpkusdsfy, j kT; l si yk; u dksfoo’ kgq, Amuds?kj ksa vkSj t k; nkn i j vyxkooknhdq.Myhekj scSBsgSavkSj d’ ehj hi afMr vi usghns’ k esa’ kj .kkFkhZcus/kDds[ kkj gsgSaA mej vCnqYyk; fn l peqp bZekunkj gSar ksmUgsaHksnHkko dksl ekIr dj us dhfn’ kkesai gy dj uhpkfg, AmUgsal e>ukvkSj l e>kukgksxkfd d’ ehj dsgj veu i l an ckf’ kansdkfgr Hkkj r dsl kFkj gusesagSu fd vl qj f{kr ] vl ar qfyr ] vfLFkj i kfdLr ku dsl kFkt gkaLo; amudki z/kkuea=khHkhvl gk; gksAD; k; g l p ughafd vkt uokt ’ kj hQ dhgSfl ; r i z/kkuea=khl sT; knkl sukdsv/khu , d dfj ansl sT; knkughagSt cfd mej vCnqYyk, d j kT; dseq[ ; ea=khgksdj Hkhns’ k vkSj l sukdsfo: ) cksyusdsckot wn l qj f{kr gSAmudsfi r kdsanzh; eaf=keaMy esa egRoi w.kZLFkku j [ kr sgSA
 12. 12. i zkIr s"kqMkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15 j ft l a- 29007/77 ubZfnYyhi h-,l -vks- esai ksLVdhxbZ l kIr kfgd dfcj k[ kM+kct kj esa; g Hkhl p gS fgUnwl HkkokrkZ 12 fgUnwl Hkk okr kZ fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d LoRokf/kdkj hvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsfy, i zdk’ kd ,oaeqnzd eqUukdqekj ’ kekZ}kj kLdSu ^,u* fi zUV] 115, dh£r uxj bUMLVªh; y ,fj ; k] fnYyh eqfnzr r Fkk fgUnwegkl Hkk Hkou] efUnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 l si zdkf’ kr A nwj Hkk"k 011-23365138] 011-23365354 E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org l Ei knd %eqUukdqekj ’ kekZ] i zca/kl Ei knd %ohj s’ kdqekj R; kxh bl i =kesai zdkf’ kr ys[ ko l ekpkj ksadhl gHkkfxr k] l ai knd&i zdk’ kd dhughagSAl Ei w.kZfooknksadkU; kf; d {ks=kubZfnYyhgSA ubZfnYyhi h-, l -vks- esai ksLV dhxbZ j ft l a- 29007/77 fu"d"kZ Mkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15foKki u gsr qHkkj r l j dkj } kj kekU; r ki zkIr Mh-, -oh- ua-&124778 fnukad 06 vxLr l s12 vxLr 2014 r d E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org dkys/ku dkdkykl p ohj s’ kR; kxh ckaXykns’ kesafgUnwuj l agkj ckaXykns’ kesa1971dseqfDr l axzke dsnkSjku gq; s; q) vi j k/kekeyksaesaogkadhU; k; i kfydk } kj ki kd i j Lr eqfLye dêj i aFkhesadqN vi j kf/k; ksadksl t knsusdkt ksØe py j gkgSAml dk xqLl kogk¡dseqfLye dêj i aFkhckaXykns’ khvYi l a[ ; d fgUnqvksai j fudky j gsgSaAvUr Zjk"Vªh; l aLFkk , eusLVhbaVj us’ kuy usHkhLohdkj fd; kgSfd ckaXykns’ kesavYi l a[ ; d fgUnqvksadsf[ kykQvR; kpkj gksj gsgSaAi j Ur qckaXykns’ kheql yeku ?kql i SfB; ksadhfpUr kesa?kqyr sj gusokysr FkkmUgsaHkkj r dh ukxfj dr knsusdhfuj Ur j ekax dj usokysrFkkdfFkr l sD; wyj Hkkjr h; usr kvksausvkt rd , d ckj HkhckaXykns’ khfgUnqvksadhfpUr ki j nks’ kCn HkhughadgsgSaAgk¡fQyhLr hu i j bt zkbyhgeys; k vQxkfuLr ku i j vesfj dhgeysgksusi j ; sfpafr r l smBr sgSAD; ksafd mu geyksesaeql yeku dks uqdl ku i M+t kr kgSabl l sogkamudsgeZnnksZdhHkkouk; saHkhvkgr gksusyxr hgaSA ckaXykns’ kds1971esai kfdLr kuhdCt sl svkt kn gksusdsckn HkhvYi l a[ ; d fgUnqvksai j fuj Ur j geyst kj hgSaAbl l si Sl kyxr kgSfd 1947 esaHkkj r foHkkt u dkna’ kvkt r d fgUnqvksa dks>syuki M+j gkgSAbl dhft Eesnkj og nksfopkj /kkj k; sagSt ksvkt r d ml h: i esafo| eku gSaA i gyhfoHkkt udkj het gcheqfLye yhx ekufl dr k t ksHkkj r foHkkt u dsckn HkhHkkj r i kfdLr ku vkSj ckaXykns’ kesafor fj r gksx; hAnwl j hbl foHkkt u dksLohdkj dj usokyheqfLye rqf"Vdj.kl sfuj Ur j ns’ kdksl qy>kusokyhdkaxzsl hekufl drk; g fgUnqvksadsl jy LoHkko dsdkj .k Hkkj r ds’ ks"kcphj g x; hAbu nksuksaekufl dr kvksao fopkj /kkj kvksadsdkj .kfgUnwvkt Hkhbl egk} hi esafuj Ur j i hfM+r gksj gkgSAHkkj r dscgql a[ ; d gksdj Hkhi kfdLr ku vkSj ckaXykns’ kesa vYi l a[ ; d gksdj HkhA 1971esackaXykns’ kdseqfDr l axzke dsl kFki kfdLr ku dhvR; kpkj hl sukdkl kFkdV~Vji aFkh t ekr , bLykehdsLFkki uh; caxkyheql yekuksaus[ kqy dj fn; kFkkAbl fy; srRdkyhu i wj hcaxky ¼caXykns’ k½esaekSt wn i kfdLr kuhl sukdkset cwrhnsusdsfy; st ekr , sbLykehdhcaxky bZdkbZds vkfnokfl ; ksausogkadsyksdfi z; usr kl s[ keqt hcqj Zgeku dksdet ksj dj usdsl kFk&l kFkLFkkuh; fgUnqvksai j t edj t qYe <k; sAD; ksafd i kfdLr ku esat uj y [ kku dhr kuk’ kkghdsckot wn Øksèk eqt hcqjZgeku 1970dsus’ kuy vl sEcyhpqukoksaesal cl svf/kd l hVsagkfl y dj i kfdLrku esal j dkj cukusdsnkosnkj cu x; sFksAi j Urqi kg; kr kuk’ kkgus’ ks[ keqt hc dkscanhcukfy; kvkSj i wohZcaxky dsneu vkj EHkdj fn; kFkkAbl dsi hNsgksdj uoEcj 1971r d yxHkx 105 dj ksM+ckaXyknsf’ k; ksa esaHkkj r esa’ kj .kysyhFkhAi kfdLr kuhckn esaHkkj r h; QkSt dhl gk; r kl sckaXykns’ kdsvkt kn gksusdsckot wn dqN l e; i ’ pkr ~i z/kkuea=kh’ ks[ keqt hc dksekj Mkykx; kAbl gR; kdk.MesaHkh ckaXykns’ kt ekr , d bLykehdki zR; {kl eFkZu FkkA; | fi 1947 esaHkkj r foHkkt u dsi gysl sgh i wohZcaxky l fgr l kj svfoHkkft r Hkkj r dseqfLye cgqyr kokys{ks=kksaesafgUnqvksai j vR; kpkj o vkØe.kgksj gsFksr kfd mudksogkal sfudkydj eqfLye cgqy i kfdLr ku dkfuekZ.kfd; kt kl dsa Hkkj r foHkkt u dsckn HkheqfLye cgqy i kfdLr ku o ckaXykns’ kesaet gchdkj .kksal sfgUnqvksadk mRi hM+u t kj hj gkt ksvkt rd t kjhgSAi kfdLr ku esa1947 dsl e; t ksfgUnwvkt knh23i zfr’ kr Fkhog vkt ?kVdj 1 i zfr ’ kr j g x; hgSAml hi zdkj ckaXykns’ kesafgUnwvkt knh40 i zfr ’ kr ds yxHkx Fkh] t ksvkt ?kVdj 20i zfr’ kr l sHkhde jg x; hgSAbu nksuksai woZHkkj rh; j kT; ksaesafgUnqvksa dhfuj Ur j ?kVr ht ul a[ ; k o vR; kpkj ksai j ’ kkUr j gusokysHkkj r h; l sD; wyj ksausE; kaekj esa eql yekuksaf[ kykQgqbZdqN NqVi qV?kVukvksai j [ kwc ’ kksj epk; kAi kd vkSj ckaXykns’ kdsfgUnqvksa i j vR; kpkj ksadhr ksNksfM+; svi usghns’ kesad’ ehj hfoLFkkfi r i f.Mr ksadhHkhl q/kysusokykdksbZ ughagSaAgkaxqt j kr vkSj eqTt Qj uxj ds’ kj .kkFkhZf’ kfoj ksadsr hFkZl e>dj ckj &ckj pDdj yxkus okysl sD; wyj ; gkacgqr gSAokLr o esackaXykns’ kheql yekuksadksHkkj r esa?kql i SBdh[ kqyhNwVnsus okysyksx ckaXykns’ khfgUnqvksai j gksr svR; kpkj ksao uj l agkj ksai j pqi j gdj i woksZÙkj Hkkj r dks[ kr j s esaMky j gsgSa]D; ksafd Hkkj r dsi wohZ{ks=kksao ckaXykns’ kesa?kVr hfgUnwt ul a[ ; koc<+r kbLyehdj .k ns’ kvkSj fgUnwl ekt dsHkfo"; dsfy; sfuf’ pr : i l s, d [ kr j kgSA MkW- l q’ khy xqIr k eksnhl j dkj , d i fj okj dhr j g py j ghgSAt gka, d l nL; dgr kgSfd dkyk/ku Hkkj r oki l vk; sxkAoghai fj okj dkghnwl j kl nL; dgr kgSfd bl t Ue esa r ksl aHkoughagSAr ksD; keksnhi fj okj ns’ kdh t ur kdhHkkoukvksal s[ ksy j ghgSA ml dket kd cuk j ghgSA yksdl Hkkpquko dsl e; eksnhusLo; aHkhdkys/ku dhoki l hds cM+s&cM+snkosfd; sFksAvkSj l j dkj cusgq, nksekg Hkhughagq, vkSj ; g #[ kA; g r Lohj At ur kl e> ughai kj ghgSfd eksnht ksi gys dg j gsFks] ogl p Fkk; kvkt mudhi kVhZdsl kal n dg j gsgSaog l p gSAHkkj r h; t ur ki kVhZds, d l kal n fuf’ kdkar nqcsusnkok fd; kfd fLol cSadksaesat ekdkyk/ku dHkhoki l ughavkl dr kA nqcsusdgkfd fLoV~t j ySaMdhçfØ; k, sl hgSfd ml dkys/ku dks dHkhoki l yk; kghughat kl dr kArksl oky mBr kgSfd fQj eksnh usoknkfdl vk/kkj i j dj fn; kFkkAnqcsusdgkfd bl t Ue esa r ksdkyk/ku oki l yki kukukeqefdu gSAHkkt i kdsbl j oS; si j dkaxzsl uspqVdhHkhyhAdkaxzsl usdgkfd cht si hdksl Ùkkesavkus i j l pkbZi r kpy j ghgSAvki dksfLoV~t j ySaMdsdkuwu dsfgl kc l spyukgSAt c vki l Ùkkesavkr sgSar c vki dks; sckr sal e> esa vkrhgSaAcht si huscgqr l soknsfd, gSat ksosdHkhi wjsughadj l dr sA osvc ml hj kLr si j py j gsgSaft l i j ge ; kfu fd ; wi h, py j gs FksAvi usghl kal n dsc; ku i j yhi ki ksr hdj r sgq, dsaæh; foÙkea=kh v#.kt sVyhusdgkgSfd ns’ kdksdkyk/ku oki l ykusdsfy, vkSj vf/kd l e; r d bar t kj ughadj uki M+sxkAmUgksausdgkfd dkys /ku dksysdj l j dkj dksfons’ kksal st ksHkht kudkj hfey j ghgS] ml s l qçhe dksVZdksmi yC/kdj k; kt kj gkgSAfons’ khcSadksaesat ekdkys /ku dksoki l ykusdksyksdl HkkpqukoesaHkkj r h; t ur ki kVhZuseqík cuk; kFkkAfoÙkea=khv#.kt sVyhdgpqdsgSafLol cSadksadsHkkj r h; [ kkr k/kkj dksadsuke i r kughapy i k, gSaAdkys/ku dksysdj Hkkj r esacoky epkgS] ubZl j dkj , l vkbZVhcukj ghgSr ksnwl j hvksj fLol cSad esaHkkj r h; ksadhi Sl sfnuksafnu c<+j gsgSaAfLoVt j ySaMds l sUVªy cSad us[ kqykl kfd; kgSfd 2013 dseqdkcysfLol cSad esa t ekHkkj r h; ksadsi Sl sesa40 çfr ’ kr dhc<+ksr j hgqbZgSAvc ; si Sl k c<+dj 2-03 vj c fLol ÝSaDl ; kfu yxHkx 14 gt kj dj ksM+#i ; s gksx, gSaAdkyk/ku vke pquko 2014 esa, d cM+kpqukoheqíkj gkA dkys/ku dhoki l hdksysdj ; ksx xq# ckckj ke nso l sysdj usr k l qcze.; e Lokehr d gksgYykdj r sj gsgSaAfi Nysnksl kyksaesa; seqík dkQhfgVj gkgSAckot wn bl dsdksbZQdZughai M+j gkgSA; seqík l qçhe dksVZesaHkhpy j gkgSAubZl j dkj usvkr sghbl i j dke Hkhdj uk’ kq: dj fn; kAdkys/ku dh[ kkst l sysdj oki l Lons’ k ykusdsr j hds<wa<+st kj gsgSaA, l vkbZVhxfBr dhxbZgSAysfdu ; s ç; kl mu /kudqcsj ksadsl keuscsdkj yx j gkgSAoksvkt Hkhfcuk fdl hMj Hk; dsCySd euhdksfLol cSad esafBdkusyxkj gsgSaA dsoy fLol cSad esat ekbu i Sl ksadksykdj Hkkj r dsxj hchmUewyu esayxkfn; kt k; r ks’ kk; n eksnhxj hchnwj dj usdhfpar kl sde l sde 5 l ky dsfy, t : j eqä gkst k, axsA

×