Part2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Part2

on

 • 631 views

 

Statistics

Views

Total Views
631
Views on SlideShare
631
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Part2 Part2 Document Transcript

 • ‫1141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫השקעות פיננסיות‬ ‫תקציר‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של‬‫1‬ ‫הכספי בתיקי הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות‬‫שונות. הכספי שמקור בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את‬‫התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות‬‫שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש להשתמש בכספי התרומה‬‫בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי באפיקי‬‫השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות‬‫האוניברסיטאות בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש2, לרוב על ידי‬ ‫התורמי , כגו מחקר, מלגות והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫כספיי בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת‬‫ועדת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל )להל‬‫ההשקעות(, ו 4.0 מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד3. אג הכספי של האוניברסיטה‬ ‫אחראי להשקעת הנכסי על פי הנחיות ועדת ההשקעות.‬‫בדוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 פורס פרק בנושא "השקעות פיננסיות‬‫באוניברסיטאות תל אביב, בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו‬ ‫ממצאי הנוגעי , בי היתר, לאוניברסיטה.‬ ‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, שהתאפיי , בי‬‫מימשה האוניברסיטה, את כל‬ ‫היתר, בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול‬ ‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו‬ ‫המניות שהיו בהחזקתה ואת איגרות החוב )להל‬ ‫בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת בעניינה.‬ ‫פעולות הביקורת‬ ‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו‬ ‫הליקויי בכמה נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל‬‫המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו .‬ ‫מל"ג(, בוועדה לתכנו‬ ‫פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )להל‬ ‫ות"ת( ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי )להל‬ ‫ולתקצוב שלה )להל‬‫הרש (. משרד מבקר המדינה בדק ג את תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫1‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫אשר לקרנות מתכלות מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫2‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫3‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2141‬‫בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה סיכו ואת הפעולות שננקטו‬ ‫ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬‫משרד מבקר המדינה מדגיש כי הוא לא בח א ההחלטה למכור את תיק המניות‬‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה הייתה נכונה, אלא רק את תהלי קבלת‬‫ההחלטות בנושא ואת אופ יישומ . אי לראות בדוח זה משו חוות דעת כלשהי על‬ ‫עצ ההחלטה האמורה. החלטה בעניי זה נתונה לשיקול הדעת של הגורמי הנוגעי‬ ‫בדבר באוניברסיטה, ולכ משרד מבקר המדינה לא מצא מקו לעסוק בכ .‬ ‫עיקרי הממצאי‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬‫החוק(, קובע את‬ ‫1. חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל‬‫החובה של ראש הגו המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות‬‫לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו‬‫לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על הדרכי לתיקו הליקויי והמועד‬‫לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי לכ . האוניברסיטה‬ ‫הקימה צוות לתיקו ליקויי רק לאחר פניית משרד מבקר המדינה אליה, כשנתיי‬ ‫וחצי אחרי פרסו הדוח הקוד .‬‫2. א שהאוניברסיטה החלה לגבש טיוטת נוהל לוועדת השקעות כבר בשנת 5002,‬‫במהל הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה, הנוהל בנושא נכנס לתוק רק‬ ‫ביולי 9002, לאחר הפנייה האמורה של משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה בעניי‬ ‫הדיווח על תיקו הליקויי .‬‫3. בשנת 5002 מינה מנכ"ל האוניברסיטה דאז ועדה לקביעת נהלי בנושא‬‫השקעות לאג הכספי , והיא הייתה אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬‫עד אוקטובר 0102, מועד סיו הביקורת, לא השלימה האוניברסיטה את גיבוש‬ ‫הנהלי האמורי .‬‫4. נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב נציגי‬‫הציבור בוועדה, אול הוא לא עסק כלל במניעת מצב זה בקרב חברי הסגל האקדמי‬ ‫החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות במצב של ניגוד ענייני .‬‫5. חברי ועדת ההשקעות לא נדרשו לגלות את זיקותיה השונות העסקיות,‬ ‫החברתיות, הפוליטיות והאישיות בהצהרה חתומה לפני מינוי לחברי בוועדה.‬ ‫6. האוניברסיטה עדיי מנכה חלק ניכר מתשלומי ההקצבות המקבילות4 )להל‬‫הניכוי הראשוני(, נוס על ניכוי תקורה בשיעור המקובל באוניברסיטה )שיעור‬‫התקורה המנוכה מרוב פירות קרנות המחקר, למשל, הוא %53(. ממסמכי‬‫האוניברסיטה אי לדעת מה הסיבות לביצוע הניכוי הראשוני. ניכוי זה הוא תקורה‬‫במהותו, ומכא שבפועל מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות תקורה ששיעורה‬ ‫__________________‬‫כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה בשנה, על פי סכומי הקרנות הצמיתות שה‬ ‫4‬ ‫מנהלות ומקור בתרומות.‬
 • ‫3141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫גבוה הרבה יותר משיעור התקורה שהיא מנכה מפירות הקרנות הרגילות. לפיכ‬ ‫מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות לקרנות מחקר, למשל, כ %66.‬‫7. האוניברסיטה עדיי לא רשמה כהקדשות את רוב הקרנות הצמיתות המוגדרות‬ ‫כ לפי דרישת התור , ועמדתה בעניי זה מגובה בחוות דעת בנושא שנת יוע‬‫משפטי חיצוני לוועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002. רישו קרנות אלה‬‫כהקדשות אצל הרש דרוש כדי לאפשר פיקוח ציבורי עליה , למנוע שימוש לרעה‬ ‫בנכסי הקרנות, לתרו לשמירה על ערכ ולהבטיח שינוצלו רק למטרות שסוכמו ע‬‫התורמי . במצב הנוכחי ספק רב א מתקיי הפיקוח הציבורי הדרוש. על פי הדוחות‬‫הכספיי של האוניברסיטה מ 90.9.03 ולפי נתוני נוספי שמסרה, במועד זה היא‬‫ניהלה כ 009,1 קרנות צמיתות ומיועדות שס כספיה כ 7.1 מיליארד ש"ח, א רק‬‫551 מה )כ %8(, שס כספיה כ 341 מיליו ש"ח )כ %8 מס כספיה של כלל‬ ‫הקרנות הצמיתות(, נרשמו כהקדשות.‬‫8. משרד מבקר המדינה קבע בדוח הקוד כי "מאחר שכישלו בניהול ההשקעות‬‫עלול לגרו לחריגה מהתקציב ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות‬ ‫הפיננסית של האוניברסיטאות, מ הראוי שוות"ת תשקול לקבוע כללי מנחי‬‫לניהול ההשקעות ותכי אות בתיאו ע האוניברסיטאות". רק ביולי 0102 מינתה‬‫ות"ת צוות מטעמה אשר יבח ע האוניברסיטאות את עמדת ואת דר עבודת בנושא‬‫השקעות פיננסיות וימלי לוות"ת על מדיניות בתחו זה. הצוות אמור להציג את‬ ‫ממצאיו לפני מליאת ות"ת עד מרס 1102.‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את‬‫חוסר הוודאות ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, החליטה ההנהלה‬‫להמלי לוועדת ההשקעות על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר‬ ‫בריבית קבועה וזאת על ידי מימוש האחזקות במניות ובאג"ח קונצרני". הפרוטוקולי‬ ‫של ישיבות הנהלת האוניברסיטה שקדמו לישיבת ועדת ההשקעות האמורה אינ‬‫מתעדי החלטה כזאת של ההנהלה, ולא ברור אפוא כיצד היא התקבלה ומה נאמר‬ ‫בה.‬‫2. בישיבה שקיי הוועד המנהל של האוניברסיטה במרס 9002 הוחלט לממש את‬‫כל המניות ואת האג"ח הקונצרני שיש בו סיכו . אחד מ השיקולי שעליה נסמכה‬‫ההחלטה היה שהאוניברסיטה תיאל לשאת ב"קנס" א יתרת ההשקעות תהיה‬ ‫קטנה מיתרת הקרנות. א על פי כ לא הוסבר בישיבה מה משמעותו של ה"קנס".‬‫3. לפני הישיבה במרס 9002 המציא אג הכספי לחברי הוועד המנהל מסמ ובו‬‫תמצית מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה ממאי 7002 עד פברואר 9002 והרכב‬ ‫תיק ההשקעות בניהול ועדת ההשקעות בפברואר 9002. במסמ לא נכללו פרטי‬‫ונתוני חשובי כגו יתרת הקרנות לעומת יתרת ההשקעות )כלומר עד כמה קרובה‬‫האוניברסיטה ל"קו האדו " של ההתחייבויות לתור (, ה"קנס" שאפשר‬ ‫שהאוניברסיטה תצטר לשל , דרכי פעולה שונות ותוצאות חזויות שלה . המסמ ג‬ ‫לא כלל חלופות למימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ודרכי להשקעת הכספי‬ ‫א תתקבל החלטה לממשו. חברי הוועד המנהל לא ביקשו להמציא לה מסמ‬ ‫מפורט כאמור, ובהיעדרו ספק א יכלו לקבל החלטה מושכלת.‬ View slide
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4141‬‫4. על פי החלטת הוועד המנהל ממרס 9002, ועדת ההשקעות היא שהייתה אמורה‬‫להורות על מימוש המניות והאג"ח הקונצרני שבסיכו . מאחר שוועדת ההשקעות‬‫ביקשה לדחות את ביצוע ההחלטה מימש סמנכ"ל הכספי דאז, באישורה של יושבת‬‫הראש דאז של הוועד המנהל, את כל תיק המניות של האוניברסיטה5. בעקבות‬‫המימוש התפטרו חברי ועדת ההשקעות. יושבת הראש דאז לא עדכנה את חברי הוועד‬‫המנהל בעוד מועד לגבי ההתרחשויות האמורות ולא הביאה לידיעת שחברי ועדת‬‫ההשקעות סירבו לבצע את החלטת הוועד המנהל וביקשו לדחותה עד קיו פגישה‬ ‫בינה ובי יו"ר הוועדה. ממסמכי האוניברסיטה עולה כי בספטמבר 9002 מסר אג‬‫הכספי של האוניברסיטה ליושבת הראש דאז, לבקשתה, הערכה שלפיה ההפסד‬‫של האוניברסיטה ממימוש המניות בלבד עקב החלטת הוועד המנהל ממרס 9002‬ ‫נאמד בכ 07 מיליו ש"ח באוגוסט 90026.‬‫מהחלטת הוועד המנהל ב 90.3.61‬ ‫5. במהל כל התקופה שבה התרחשו הדברי‬‫ועד התפטרות חברי ועדת ההשקעות ב 90.4.32 לא נפגשו יו"ר ועדת ההשקעות דאז‬ ‫ויושבת הראש דאז, כדי לדו בנושא.‬‫6. מנכ"ל האוניברסיטה והנשיא דאז, שהיו ממוני על סמנכ"ל הכספי , לא‬ ‫התערבו בדר שבה הוא ייש את ההחלטה של הוועד המנהל ממרס 9002.‬ ‫סיכו והמלצות‬‫חשיבותה של ביקורת מעקב של משרד מבקר המדינה נובעת מ הצור לוודא‬‫שהגופי המבוקרי אכ תיקנו את הליקויי ושהביקורת הניעה אות לנהוג על פי‬‫החוק ועל פי סדרי מינהל תקיני והביאה לידי שיפור פעולת וחיסכו של כספי‬‫ציבור. על כ ממלי משרד מבקר המדינה לכל המוסדות להשכלה גבוהה כי יבחנו את‬‫הליקויי שפורטו בדוח זה ובדוח קוד בעניי הפיקוח והבקרה על ביצוע ההשקעות,‬‫הסדרת פעילות ההשקעות על כל צדדיה בנהלי מתאימי ורישו הקרנות הצמיתות‬‫שמקור בכספי תרומות וייעוד נקבע על ידי התורמי אצל רש ההקדשות, ככל‬ ‫שהדברי רלוונטיי לה , יפיקו לקחי ויישמו אות .‬‫הממצאי שהועלו בביקורת זו בעניי דר קבלת ההחלטה בדבר מימוש תיק המניות‬ ‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה ויישומה בחודשי מרס אפריל 9002 מלמדי‬‫שהיו פגמי וטעויות בהליכי הטיפול בנושא של האוניברסיטה, הוועד המנהל ומי‬‫שעמדה אז בראשו. יש מקו להניח כי אילו מימשה האוניברסיטה את כל ההמלצות‬‫שנכתבו בדוח הקוד של מבקר המדינה, כמה מהליקויי המועלי בדוח זה היו‬ ‫נמנעי .‬ ‫על מוסדות אוניברסיטת תל אביב לנקוט צעדי ליישו ההמלצות ולתיקו הליקויי‬ ‫שפורטו ה בדוח הקוד וה בדוח זה.‬‫לדעת משרד מבקר המדינה, כדי למנוע את הישנות הליקויי שהועלו בדוח ביקורת‬‫זה על האוניברסיטה לבחו ביסודיות את המתכונת הראויה לקבלת החלטות בעניי‬ ‫__________________‬ ‫במאי 9002 שונתה מדיניות החזקת האג"ח הקונצרני של האוניברסיטה. הדוח אינו עוסק בעניי זה.‬ ‫5‬‫הערכה זו התבססה על השווי של המניות האמורות באוגוסט 9002 לעומת שווי המימוש שלה במרס‬ ‫6‬ ‫9002.‬ View slide
 • ‫5141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫מדיניות ההשקעות שלה ואת הסמכויות של ועדת ההשקעות, ואחר כ לקבוע בנוהל‬ ‫מחייב את הכללי בעניי זה ולפעול ליישומו.‬‫מאחר שכישלו של האוניברסיטאות בניהול ההשקעות עלול לגרו לחריגה מהתקציב‬‫שלה ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות הפיננסית, על המועצה‬ ‫להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו ולתקצוב שלה להשלי בדחיפות את בדיקת בעניי‬‫העקרונות המנחי הראויי לניהול השקעות, כפי שהמלי משרד מבקר המדינה‬ ‫בדוח הקוד , וכ את גיבוש עמדת בנושאי האחרי המפורטי בדוח זה רישו‬ ‫קרנות כהקדשות וניכוי עמלות מההקצבות המקבילות.‬ ‫♦‬ ‫מבוא‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של הכספי בתיקי‬ ‫הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות7 שונות. הכספי שמקור‬‫בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות‬‫ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש‬ ‫להשתמש בכספי התרומה בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי‬‫באפיקי השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות‬‫בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש8, לרוב על ידי התורמי , כגו מחקר, מלגות‬ ‫והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי כספיי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת ההשקעות ו 4.0‬‫מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד9. אג הכספי של האוניברסיטה אחראי להשקעת הנכסי על פי‬‫הנחיות ועדת ההשקעות )להל הוועדה(, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל של האוניברסיטה.‬‫הוועדה מתכנסת אחת לחודשיי לש בחינה של סקירות חודשיות המפרטות את הרכב תיק‬ ‫ההשקעות, את עיקרי התנועות והשינויי שחלו בתיק, את הנכסי שבניהול מנהלי תיקי חיצוניי‬ ‫שעמ התקשרה האוניברסיטה ואת ביצועיה של מנהלי התיקי הללו. באמצעות חבריה ומומחי‬‫חיצוניי בוחנת הוועדה ג את ההתפתחויות והתחזיות העיקריות בשוקי ההו , בשוק הישראלי‬ ‫ובשוקי המטבע המקומי והמטבע הזר ואת הציפיות לשינויי במדדי הכלכליי העיקריי‬‫הרלוונטיי . בחינה זו מסייעת להכנת תכנית השקעות לטווח קצר ולטווח ארו , ובכלל זה תכנית‬ ‫למנהלי התיקי החיצוניי , שבה מפורטות רמות ההשקעה בתחומי אלו: אפיקי שקליי , אפיקי‬‫צמודי מדד וצמודי מט"ח, השקעות לא סחירות והשקעות אחרות. יו"ר הוועד המנהל ומנהל‬ ‫הכספי מוזמני לישיבות הוועדה כמשקיפי ללא זכות הצבעה.‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫7‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫כאמור, אשר לקרנות מתכלות משתמשות האוניברסיטאות מדי שנה בשנה ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫8‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫9‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6141‬‫באוקטובר 0102 כיהנו בוועדת ההשקעות שמונה חברי : מנכ"ל האוניברסיטה, החבר בוועדה‬‫מתוק תפקידו, ארבעה נציגי ציבור בעלי ידע וניסיו בשוק ההו ובהשקעות ושלושה חברי הסגל‬ ‫האקדמי של האוניברסיטה )בהווה ובעבר( הבקיאי בנושא.‬‫להל נתוני בעניי השקעות האוניברסיטה בשני האקדמיות התשס"ח התשס"ט01 )במיליוני‬ ‫ש"ח(, על פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה:‬ ‫‰˙˘‪Ë"Ò‬‬ ‫‰˙˘‪Á"Ò‬‬ ‫)90.9.03(‬ ‫)80.9.03(‬ ‫‪ÌÈ Ê‡Ó‬‬ ‫נכסי‬ ‫582,2‬ ‫960,2‬ ‫השקעות בפיקדונות, בניירות ער סחירי ובמלוות‬ ‫התחייבויות‬ ‫)357,1(‬ ‫)586,1(‬ ‫קרנות מיועדות צמיתות‬ ‫„‪˙‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÁÂ‬‬ ‫הכנסות )הוצאות( מימו , נטו‬ ‫19‬ ‫98‬ ‫פירות מהשקעות‬ ‫28‬ ‫)561(‬ ‫רווח )הפסד( ממימוש ושינוי של שווי ניירות ער *‬ ‫)001(**‬ ‫9‬ ‫הכנסות )הוצאות( משיערו קרנות ומחקרי *‬‫סווג מחדש. בעת עריכת הדוח הוכללו בכמה סעיפי נושאי אחרי מאלה שהיו בה בדוחות קודמי .‬ ‫*‬ ‫על פי הסברי האוניברסיטה, ההוצאות נבעו מעלייה ריאלית של הדולר לעומת המדד באותה השנה.‬ ‫**‬ ‫להל הרכב תיק ההשקעות בס 582,2 מיליוני ש"ח ב 90.9.03:‬ ‫__________________‬ ‫7002 9002; שנה אקדמית מתחילה ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫01‬
 • ‫7141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי11, שהתאפיי , בי היתר,‬‫בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול מימשה האוניברסיטה את כל המניות שהיו בהחזקתה‬‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת‬ ‫ואת איגרות החוב )להל‬‫בעניינה. על פי הערכת האוניברסיטה מאוגוסט 9002, שווי תיק המניות שהיה בהחזקתה באותו‬‫מועד היה נמו במידה ניכרת משווי התיק שהיה יכול להיות בהחזקתה באוגוסט 9002 אילולי‬ ‫המימוש21.‬‫דוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 כלל פרק בנושא "השקעות פיננסיות באוניברסיטאות תל אביב,‬‫בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו, בי היתר, ממצאי בנושאי האלה:‬‫ועדות ההשקעות, ביצוע ההשקעות, מנהלי התיקי , ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי, עמידת‬ ‫האוניברסיטאות האמורות בהתחייבויות כלפי התורמי ומידת קיומ של הנחיות הוועדה לתכנו‬ ‫ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להל ות"ת( בנושא ההשקעות.‬‫בדוח הקוד קבע משרד מבקר המדינה כי על האוניברסיטה, בי היתר, להגביר את הפיקוח והבקרה‬ ‫על ביצוע ההשקעות, להסדיר בנהלי את פעילות ההשקעות על כל צדדיה ולרשו אצל רש‬‫ההקדשות את הקרנות הצמיתות שמקור בכספי תרומות ויועדו למטרה מסוימת על ידי התורמי .‬‫עוד כתב משרד מבקר המדינה בדוח הקוד כי על ות"ת לשקול לקבוע כללי מנחי למוסדות‬ ‫להשכלה גבוהה בנושא ניהול השקעות ופיקוח עליה .‬‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו הליקויי בכמה‬ ‫נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו‬‫הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו . פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה‬ ‫__________________‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני המשבר נראו‬ ‫11‬‫בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר לשיאו‬ ‫בספטמבר–אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002 נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול‬‫המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות. עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי‬ ‫ההו .‬ ‫בעניי נתוני הערכה זו ראו להל בפרק "יישו החלטת הוועד המנהל ממרס 9002", עמ 7341.‬ ‫21‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8141‬‫)להל מל"ג( ובוות"ת ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי . משרד מבקר המדינה בדק ג את‬ ‫תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה‬ ‫סיכו ואת הפעולות שננקטו ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬ ‫‪Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰ËÏÁ‰‰ ̇ ÔÁ· ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰˜‪Ôȇ .ÔÓ¢ÈÈ ÔÙ‡ ˙‡Â ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈω˙ ˙‡ ˜¯ ‡Ï‡ ,‰ ÂÎ ‰˙Èȉ È ¯ˆ Â‬‬ ‫‪‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌˆÚ ÏÚ È‰˘ÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘Ó ‰Ê Á„· ˙‡¯Ï‬‬ ‫˙‪‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎÏ ,‰ËÈÒ¯·È ‡· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘Ï ‰ Â‬‬ ‫‪.Íη ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï‬‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬ ‫צוות לתיקו ליקויי‬ ‫חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל החוק(, קובע את החובה של ראש הגו‬ ‫המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ‬‫לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על‬ ‫הדרכי לתיקו הליקויי והמועד לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי‬ ‫לכ .‬‫בדצמבר 8002 פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב וביקש להמציא לו את‬‫כתב המינוי של הצוות לתיקו ליקויי שמונה בעקבות הדוח הקוד , שפורס כאמור במאי 6002,‬ ‫את פירוט שמות חברי הצוות, את תפקידיה ואת הדיווח של הצוות בנושא.‬‫מתשובת האוניברסיטה ממרס 9002 עולה כי רק בינואר 9002, לאחר פניית משרד מבקר המדינה,‬ ‫מינה יו"ר הוועד המנהל דאז צוות לתיקו הליקויי שפורסמו בדוח הקוד בראשות המנכ"ל )להל‬ ‫הצוות לתיקו ליקויי (. בתשובה נאמר כי הצוות יגיש את מסקנותיו בקרוב.‬‫נמצא שבד בבד ע הקמת הצוות לתיקו ליקויי הטילו יו"ר הוועד המנהל דאז והמנכ"ל על מבקר‬‫האוניברסיטה לבדוק את "הליקויי שצויינו ע"י מבקר המדינה, התייחסות האוניברסיטה בשלביה‬‫השוני ... והצעדי שננקטו ע"י האוניברסיטה לתיקו אות ליקויי הדורשי תיקו " וכ להעלות‬‫הצעות להמש הטיפול. בפברואר 9002 הגיש מבקר האוניברסיטה לצוות את ממצאיו והמלצותיו‬ ‫דוח מבקר האוניברסיטה(. ביוני 9002 ד הצוות לתיקו ליקויי בממצאי‬ ‫בנושא )להל‬‫ובהמלצות והחליט לקבל את מרבית ההמלצות. באותו החודש מסר מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה ריכוז של החלטות הצוות.‬ ‫‪È„Î ‰· ˘È˘ ˙ȘÂÁ ‰·ÂÁ ‡È‰ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ ˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ÌȘ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .¯˜Â·Ó‰ Û‚‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙‡ ¯Ù˘Ï ·ÈÈËÏ‬‬ ‫ˆ‪„ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ Á„Ϡ,˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ÂÂ‬‬ ‫‪,‰Èχ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ˙‡Ê ˙¢ÚÏ ‡Ï ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù‬‬ ‫‪Âȉ „ÚÂÓ· ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÈÎ Û‡ ÔÎ˙ÈÈ .Á„‰ ÌÂү٠ȯÁ‡ ȈÁ ÌÈÈ˙ ˘Î‬‬ ‫‪ ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó‬‬ ‫˘‰˙˜‪ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ˙· ‰ËÈÒ¯·È ‡· ÂÓÈÈ‬‬ ‫‰„¯‪.˜ÂÁ· Ú·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂÁ„ ȇˆÓÓ· ‰ÏÂÙÈˢ È„Î ÌÈ˘Â‬‬
 • ‫9141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי היא מקבלת את הערתו וכי "תקפיד‬‫להקי צוות לתיקו ליקויי ולתיקונ כמתחייב מהחוק, ולדווח על ההחלטות למבקר המדינה‬ ‫בסמו לפרסו הדו"ח".‬ ‫נוהל ועדת השקעות‬‫בדוח הקוד המלי משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה לקבוע נוהל ייחודי לוועדת ההשקעות‬‫ופירט: "בנוהל יש לכלול הגדרה מפורטת של תפקידי הוועדה, כגו תפקידה בקביעת מדיניות‬‫ההשקעות של האוניברסיטה במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע חבר הנאמני 31, קביעת‬‫סוגי השקעות והאישור הנדרש לכל אחת מה , הגדרת תחומי הסמכות והאחריות של כל אחד מבעלי‬‫התפקידי הרלבנטיי וקביעת סדרי בקרה עליה וסדרי התקשרות ע מנהלי תיקי וע הבנקי .‬ ‫ראוי שהנוהל יכלול כללי בדבר סדרי ניהול הוועדה: תדירות כינוסה, מניי חוקי לישיבותיה, קיו‬ ‫ישיבות באמצעות הטלפו , ורישו פרוטוקול של כל דיו ".‬ ‫‰‪˙ ˘· ¯·Î ˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ Ï‰Â ˙ËÂÈË ˘·‚Ï ‰ÏÁ‰ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫5002, ·‪˜¯ Û˜Â˙Ï Ò Î ‡˘Â · ω ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ӄ˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍωÓ‬‬ ‫·‪¯·Óˆ„· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ Ù‰ ¯Á‡Ï ,142009 ÈÏÂÈ‬‬ ‫8002 ·‪.ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‪Ï˘ ÏÈÚȉ ÔȘ˙‰ ‰„˜Ù˙Ï ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁΠ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪„ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰˙ÂÏÈÚÙÓ ˙È·¯Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ‬‬ ‫‪.ÔΠȯÁ‡ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ‡Ï ̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÍÂÓÒ ‡˘Â · ω ‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ‬‬ ‫‪˜È˙ ˘ÂÓÈÓ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó Âȉ ÂÓÂÒ¯Ù ω ‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎ Ì‚ ÔÎ˙ÈÈ‬‬ ‫‰‪¯ÂӇΠÂÓÈȘ˙‰˘ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‬‬ ‫·˙‪˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ‬‬ ‫‰‪ÏÎÎ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÓÂÒ¯Ù ‰ Ș˙‰Â ˙ÙË¢‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈÏ‬‬ ‫‰‡‪.15¯˘Ù‬‬‫האוניברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי היא סבורה "שהשלמת‬‫הנוהל בזמ קצר לא הייתה משנה את תוצאות המקרה אליו מתייחסת הביקורת הנוכחית, בעיקר‬‫לנוכח העובדה שהנוהל החדש היה כבר ידוע לכל הנוגעי בדבר, אושר בוועד המנהל בישיבתו‬‫מיו 9002.3.8 ורק המתי לפרסומו]61[... ‰‡‪Á„ Ï˘ ˙È Â¯˜Ú‰ ‰¯Ú‰‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬‫‰·‪ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈω ÌÂÒ¯Ù ˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ ˙ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˜ˆ¯ ‪) "¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ‬ההדגשה במקור(.‬ ‫__________________‬‫בשני 4002 5002 נעשו בחוקת האוניברסיטה שינויי שהביאו לידי הרחבה ניכרת של סמכויות הוועד‬ ‫31‬‫המנהל וצמצו סמכויות חבר הנאמני , ובפועל חבר הנאמני אינו קובע עוד את מדיניות ההשקעה של‬ ‫האוניברסיטה.‬ ‫אשר לממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי שינויי שבוצעו בנוהל, ראו להל עמ 1441.‬ ‫41‬‫אשר לממצאי נוספי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי עיכוב של פרסו נהלי חיוניי על ידי‬ ‫51‬ ‫האוניברסיטה, ראו להל עמ 0241.‬ ‫בנוהל שאושר נקבע כי תחולתו היא מיו פרסומו.‬ ‫61‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫0241‬ ‫‪˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰È‰Â 2009 Ò¯Ó· Û˜Â˙· ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ ̇ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‰ ‪Û‚‡Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ,ω Ó‰ „Ú‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‬‬ ‫‰‪Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ¯Ù˘Ó ‰È‰ ¯·„‰Â ,¯˙ÂÈ Ìȯ¯· Âȉ Ì‰È È· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜Â ÌÈÙÒÎ‬‬ ‫‪ÂÓÈȘ˙‰˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓ‬‬ ‫·‡‪.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‬‬ ‫נוהלי אג הכספי בנושא ההשקעות‬‫1. בדוח הקוד נקבע כי נוהלי העבודה של אג הכספי של האוניברסיטה והבקרה הפנימית‬‫שלה בעניי ההשקעות לוקי בחסר: "אי בה למשל הגדרות ברורות של תחומי הסמכות‬‫והאחריות של כל אחד מהעוסקי בהשקעות, אופ בחירת מנהלי תיקי , אופ התיעוד הנדרש של‬‫תהלי קבלת החלטות וכ כללי למניעת ניגוד ענייני ". עוד נאמר בדוח הקוד כי מנכ"ל‬‫האוניברסיטה דאז מינה ועדה לקביעת נהלי לביצוע בקרה פנימית באג הכספי , והיא הייתה‬ ‫אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬ ‫·‪ÔÎ .ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈω ‰Â ˙ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰„Ú‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪¯˜·Ó Á„ ȇˆÓÓ· ÔÂÈ„‰Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ,2009 È ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‬‬ ‫‰‡‪Èω ÌÈÙÒΉ Û‚‡ ˘·‚È 2009 ËÒ‚‡ „Ú ÈÎ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ‰ ËÈÏÁ‰ ,‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2010 ¯·Â˘‡ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ‰„·Ú‬‬ ‫‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ,‰È˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„Ú‰ ‰˙Èȉ ·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï‬‬ ‫‡˙ ‚‪.˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ÌÈÙÒΉ Û‚‡Ï ‰„·ډ Èω ˘Â·È‬‬ ‫‪˙ Ή ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰ ‰‪.‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰· ˙‡ÈÎ ÏÙËÈ Û‚‡‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÙÒΉ Û‚‡ Ï˘ ÌÈÏ‬‬‫בינואר 1102 הודיעה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי בחודש זה נכנס לתוק נוהל בעניי‬ ‫עבודת אג הכספי בנושא ההשקעות.‬‫2. בנוהל ועדת ההשקעות, שפורס כאמור ביולי 9002, נקבע, בי היתר, כי "יו"ר הוועדה יוודא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בי תחו עיסוק של אנשי הציבור לבי חברות בוועדה".‬‫)א( יו"ר ועדת ההשקעות הנכנס71 מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 0102 כי הוא וידא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב חברי הוועדה באמצעות בדיקת קורות החיי של המועמדי‬‫להתמנות לחברי ועדת ההשקעות וכי הוא העביר את קורות החיי האמורי ג לעיונ של חברי‬ ‫הוועד המנהל, הממנה את חברי הוועדה. יו"ר ועדת ההשקעות הוסי כי ההחלטות של הוועדה ה‬‫כלליות ואינ עוסקות בהשקעות בניירות ער יחידי וכי בישיבות ועדת ההשקעות מודיעי חבריה‬ ‫על חשש לניגוד ענייני כאשר עולה הצור בכ .‬ ‫__________________‬ ‫בדצמבר 9002 אישר הוועד המנהל את מינויו ליו"ר הוועדה.‬ ‫71‬
 • ‫1241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪‰˜ÈÊ ÂÏ ˘È ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú· ¯·Á‬‬ ‫‪.¯Á‡ ÔÈÈ Ú ÏÎ Ï˘· ̇ ‡ÏÓÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡ „ȘÙ˙· Ï˘· ̇ ‰„Ú· Ô„ ‰ ÔÈÈ ÚÏ È‰˘ÏÎ‬‬ ‫‪˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó Ôȇ ˙ÂÙȘ˘· ͯˆ‰Â ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á Ï˘· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫·‪ÏÚ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·Á ·¯˜· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ú ÓÏ È„Î ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‬‬ ‫‰‡‪̉È˙˜ÈÊ ˙‡ ÂÏ‚È ‰·˘ ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰˘‪ÔΠ‰„Ú· Ìȯ·ÁÏ ÌÈ ÈÓ È ÙÏ - ˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ,˙ÂÈ˙¯·Á‰ ,˙ÂȘÒÚ‰ - ˙ Â‬‬ ‫‪˙ˆÚÂȉ ̉·Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï΢ È„Î ‰Ï‡ ˙˜ÈÊ· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â·ÈÈÁ˙È‬‬ ‫‰‪˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· Ô˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‬‬ ‫‰‪.Ô‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‬‬‫)ב( נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב ˆ‪¯Â·Èˆ‰ È‚È‬‬‫בוועדה, אול הוא לא עסק כלל בחברי הסגל האקדמי החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות‬ ‫במצב של ניגוד ענייני .‬ ‫‪Ú ÓÏ ˘È ÈΠ· Ú·˜Ï ω ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪‰Ï‡ Ìȯ·Á Ì‚ ÈΠ¯Â·Èˆ ȂȈ Ì È‡˘ ‰„Ú‰ ȯ·Á ·¯˜· Ì‚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ‬‬ ‫‪.̉È˙˜ÈÊ ÈÂÏÈ‚· ·ÈÂÁÈ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי ממועד זה מועמד לכהונה בוועדת‬‫ההשקעות יידרש להצהיר על ניגוד ענייני מהותי בי עיסוקיו ובי תפקידו בוועדה. כמו כ "יתחייב‬ ‫כל חבר בוועדה, ע מינויו, להודיע על ניגוד ענייני שעשוי להיווצר במהל דיוני הועדה בנושאי‬ ‫קונקרטיי אשר יעלו לדיו . כללי אלה אמורי לחול על כל חברי הועדה, בי א ה באי‬ ‫מהציבור, מהאקדמיה או נושאי תפקידי באוניברסיטה".‬ ‫הקצבות מקבילות‬‫הקצבות מקבילות )המכונות "מצינג"( ה כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה‬‫בשנה על פי ער הקרנות הצמיתות הזכאיות שה מנהלות )ושהיו ברשות ב 78.9.03, ראו להל (‬‫ומקור בתרומות, כלומר שווי ההקצבות המקבילות הוא שיעור מסוי מער הקרנות הצמיתות‬‫הללו. ההקצבות שימשו לעידוד הקמת קרנות צמיתות, שפירותיה מתווספי על התקציב הרגיל של‬‫האוניברסיטאות. בשנה האקדמית התשמ"ח )7891 8891( החליטה ות"ת להקפיא את‬‫התחייבויותיה בעניי זה מתארי 78.9.03, ולא לשל הקצבות מקבילות בגי תרומות חדשות. על‬‫פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה ל 90.9.03, היא הייתה זכאית באותה שנה להקצבות‬ ‫מקבילות בס 52 מיליו ש"ח מוות"ת.‬‫בדוח הקוד נאמר כי "האוניברסיטאות אינ חייבות להקצות את ההקצבות המקבילות לקרנות‬‫הצמיתות שבגינ התקבלו ההקצבות. אול , לדעת משרד מבקר המדינה, א התחייבה‬‫האוניברסיטה או הבטיחה לתור שההקצבה המקבילה בגי הקר שהקי תתווס לפירות הקר ,‬‫עליה לעמוד בהתחייבותה... 361 מהתורמי ]לאוניברסיטה[ התנו בהסכ עמ כי תשלומי ההקבלה‬‫שהאוניברסיטה מקבלת מוות"ת בגי הקרנות הזכאיות לכ יתווספו לפירות הקר הצמיתה שהוקמה‬ ‫מתרומת . בדוח ביקורת של מבקר ]האוניברסיטה[ שפורס בשנת 0002 צוינו בי היתר הממצאי‬ ‫האלה:‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2241‬ ‫1. ]האוניברסיטה[ קיבלה מוות"ת תשלומי הקבלה ]הקצבות מקבילות[ בשיעור %7 מער‬ ‫הקרנות הצמיתות הזכאיות לתשלומי אלה, אול בדר כלל העבירה לקרנות רק %4 ]להל‬ ‫הניכוי הראשוני[.‬‫2. מתשלומי ההקבלה שהעבירה ]האוניברסיטה[ לקרנות )לאחר ההפחתה האמורה( היא ניכתה‬‫ג תקורה... הביקורת העלתה כי שיטת ההקצאה לא שונתה בעקבות הדוח האמור של מבקר‬‫האוניברסיטה... לדעת משרד מבקר המדינה על ]האוניברסיטה[ לבחו א יש הצדקה כלכלית‬‫לניכויי ולגביית תקורה בשיעורי שנקבעו וא ניכויי אלה עולי בקנה אחד ע מחויבותה על פי‬ ‫ההסכמי ע התורמי להעביר את ההקצבה המקבילה לקרנות הצמיתות".‬‫בדוח מבקר האוניברסיטה נכתב, בי היתר, כי "האוניברסיטה ממשיכה לנכות תקורה מכספי‬‫ההקצבות המקבילות... מוצע כי ייבחנו ההיבטי המשפטיי של הנושא ובמיוחד עמידת‬‫האוניברסיטה בהסכמי ע התורמי בעניי זה". ביוני 9002 כתב מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה כי הצוות לתיקו ליקויי החליט שבעניי גביית תקורה מהתשואה של הכספי‬ ‫ומההקצבות המקבילות תפעל האוניברסיטה על פי ההוראות המחייבות אותה בנושא, אלא א כ‬ ‫יש איסור לנכות תקורה או שיעור תקורה מוסכ .‬ ‫‰‪˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ‰Î Ó ÔÈÈ„Ú ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪Ϸ˜Ӊ ¯ÂÚÈ˘· ‰¯Â˜˙ Ì‰Ó ‰Î Ó ÔΠ(È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰) ˙"˙ÂÂÓ ÌÈÏ·˜˙Ó‬‬ ‫·‡‪‡Â‰ ,Ï˘ÓÏ ,¯˜ÁÓ‰ ˙ ¯˜ ·Â¯ Ï˘ ˙¯ÈÙ‰ ÔÓ ‰Î Ӊ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘) ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫%53(. ‪‡Â‰ ‰Ê ÈÂÎÈ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙·ÈÒ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎÓÒÓÓ‬‬ ‫˙˜‪‰¯Â˜˙ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Î Ó ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ ,Â˙‰ӷ ‰¯Â‬‬ ‫˘˘‪,ÍÎ .˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙÓ ‰Î Ó ‡È‰˘ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Â·‚ ‰¯ÂÚÈ‬‬ ‫‪.66%-Î ,¯˜ÁÓ ˙ ¯˜Ï ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰Î Ó ‡È‰ ,Ï˘ÓÏ‬‬‫בישיבת ועדת הביקורת של האוניברסיטה שהתקיימה בנובמבר 9002 ציינה היועצת המשפטית של‬‫האוניברסיטה כי "הואיל והאוניברסיטה מנכה תקורה מהפירות למימו פעילותה השוטפת, יש‬ ‫הצדקה לניכוי תקורה מהמצינג ]ההקצבות המקבילות[".‬‫באוקטובר 0102 כתבה היועצת המשפטית של האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי "למיטב‬‫ידיעתי, ניכוי תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ קיי באוניברסיטה, מזה שני רבות,‬‫והפעלתה של החלטה זו נעשתה הרבה בטר מינויי לתפקיד היועצת המשפטית של האוניברסיטה.‬‫יחד ע זאת, דברי בוועדת הביקורת לעניי זה התבססו על העובדה כי כספי ]ההקצבות המקבילות[‬‫ה בבחינת כספי פירות לכל דבר ועניי , שכ סכומ מקביל לכספי הפירות שמקבלת האוניברסיטה‬‫בגינ של הקרנות השונות. כפי שקיימת הצדקה לנכות תקורה מכספי פירות הקרנות השוני , קיימת‬‫אותה הצדקה לנכות תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ המגדילי למעשה את סכו פירות‬‫הקרנות. אי צור להכביר במילי בהצדקה הקיימת והמותרת שבניכוי תקורה, וזו מקובלת וראויה;‬‫משכ , הרי שההיגיו המשפטי תומ בהחלטה ובהצדקה הקיימת לנכות את התקורה ג מכספי‬ ‫]ההקצבות המקבילות[ שה כאמור כספי פירות נוספי לפירות הקיימי . לא הוצג בפני שו מסמ‬ ‫המונע מהאוניברסיטה לנכות תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ ולא ידוע לי על קיומו של מסמ‬ ‫שכזה, ומשכ , לא ראיתי כל מקו לשנות את החלטת האוניברסיטה מימי עברו".‬‫האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר 0102 כי היא "מתייחסת לכלל‬‫הזכויות הנובעות מכספי התרומות כמקשה אחת באופ שהיא מקצה שיעור אחיד וקבוע של פירות‬ ‫ומצינג ]הקצבות מקבילות[. שיטה זו מאפשרת לאוניברסיטה לגבות את הקרנות ג כאשר לא נית‬‫לחלק פירות )בעקבות הפסדי פיננסיי ( ובכ לאפשר תפקוד סביר של הפעילויות הממומנות‬‫מהפירות ]וההקצבות המקבילות[". עוד ציינה האוניברסיטה בתשובתה כי היא "נוהגת לנכות‬‫תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ בהתא לכלליה ובאותו שיעור המנוכה מהפירות בכל‬
 • ‫3241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫המקרי בה ההסכ ע התור מאפשר זאת... הוצאות התקורה בפועל של אות הפעילויות‬ ‫הממומנות מכספי התרומות גבוהות יותר מהשיעורי המנוכי ".‬‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי על האוניברסיטה "לבדוק את ההסכמי אשר‬‫נחתמו ע ]התורמי [ ולפעול על פיה " וכי עמדת משרד מבקר המדינה בנושא מקובלת עליה. עוד‬‫ציינה ות"ת בתשובותיה כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר81 יבח ג את סוגיית ניכוי התקורה‬‫מההקצבות המקבילות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו בנושא לדיו במליאת‬ ‫ות"ת.‬ ‫‪‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂȉ Ï˘ Ô‰È˙·¢˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫˘‰‪¯‡Â¯·ÙÓ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡Â ̄˜‰ Á„· ‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ȇ¯Î ÂÓ˘È ‡Ï Ô‬‬ ‫9002 ·‪Ì˘ÈÈÏ „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‰‪‰·ÈÈÁ˙‰ ̉·˘ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ 163-Ó „Á‡ ÏÎ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏη ‰Ï‡ ˙ˆÏÓ‬‬ ‫‪˙ÂÎ Ï ˙ȇ˘¯ ‡È‰ ̇ Ú·˜Ï È„Î ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ˙‡ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙ ÏÚ ÛÈÒ‰Ï‬‬ ‫‪.˯ٷ È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ˙‡Â ÏÏη ‰¯Â˜˙ ̉È˙ ¯˜ ÔÈ‚· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó‬‬ ‫‪ÌÈÏ˘‰Ï ˙"˙ ÏÚ .ÂÊ ‰ ÈÁ·Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏΠ̢ÈÈÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ‬‬ ‫·‰˜„‪‰¯Â˜˙ ÈÂÎÈ ÔÈÈ Ú· ‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì‬‬ ‫‪.Ô‰Ï ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ÌÈ Â˘‰ ‰È‚ÂÒÏ‬‬ ‫ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי‬‫לפי חוק הנאמנות, התשל"ט 9791 )להל חוק הנאמנות(, נאמנות היא זיקה לנכס המחייבת את‬‫הנאמ להחזיק בנכס או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי‬‫חוזה ע נאמ או על פי כתב הקדש. בחוק הנאמנות נקבע ששר המשפטי ימנה רש הקדשות‬‫)להל ג הרש (. עוד קובע החוק כי "נאמ של נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו‬‫של עני ציבורי )להל הקדש ציבורי( חייב, תו שלושה חדשי מ היו שהיה לנאמ , להודיע‬‫לרש על קיו ההקדש הציבורי" וכ על פרטי הנוגעי להקדש, כגו שמו ומענו של יוצר ההקדש,‬ ‫מטרת ההקדש ונכסיו.‬ ‫‰‡‪˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙¯ÈÙ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˙Âȇ˘¯ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫˘‪È„Î ˘Â¯„ Ì˘¯‰ ψ‡ ˘„˜‰Î ‰Ï‡ ˙ ¯˜ ÌÂ˘È¯ .ÔÓˆÚ ˙ ¯˜· ‡Ï ˙ÂÓ¯˙· ԯ˜Ó‬‬ ‫‪ÔÎ¯Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï Ì¯˙Ï ,˙ ¯˜‰ ÈÒÎ · ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Ú ÓÏ ,Ô‰ÈÏÚ È¯Â·Èˆ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï‬‬ ‫‪˙·ÂÁ ˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ڷ˜ ‰Ê Í¯ÂˆÏ .ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÂÓÎÂÒ˘ ˙¯ËÓÏ ˜¯ ÂÏˆÂ È˘ ÁÈË·‰ÏÂ‬‬ ‫‡‪ÔÈÁ·‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ͯ„· ‡ ÌȯÁ‡ ÌÈÒÎ Ó „¯Ù · ˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ ˙˜ÊÁ‰ Ô‰· ,˙ Ó‬‬ ‫·‪ÏÚ ‰¯ÈӢ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈί„· ÌÈÙÒΉ ˙Ú˜˘‰ ,˘„˜‰‰ ˙¯ËÓ Ï˘ È „Ù˜ ÈÂÏÈÓ ,Ì‰È È‬‬ ‫‪ȇ ˙ ˙‡ ˙ ˘Ï ¯ÂÒȇ Ô‚Π,˙ ¢ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÏ·‚‰ ˜ÂÁ‰ ڷ˜ „ÂÚ .˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ‬‬ ‫‰ ‡‪.˙ Ӈ ÈÒÎ ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ˙ÂÏ·‚‰Â ˙ Ó‬‬‫1. בדוח הקוד ציי משרד מבקר המדינה כי ‰‪Ï˘ Ô˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‬‬‫‰‡‪ .˘„˜‰Î ˙„ÚÂÈӉ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ˙‡ Ì¢¯Ï Ô˙·ÂÁÓ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬אשר לאוניברסיטת תל‬ ‫אביב צוי בדוח הקוד כי בדוח מבקר המדינה "על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה שפורס‬‫ב 5991 נאמר כי בהתשנ"ד ניהלה ]אוניברסיטת תל אביב[ כ 004,1 קרנות צמיתות שמקור בכספי‬ ‫__________________‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫81‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4241‬‫תרומות, מה 97 בלבד היו רשומות אצל הרש . בעקבות הדוח האמור שלח הרש בשנת 6991‬‫]לאוניברסיטה[ בקשה להעביר למשרדו טפסי לרישו כל הקרנות הצמיתות והמיועדות המנוהלות‬‫אצלה ולצר אליה מסמכי יסוד... למרות הזמ הרב שחל ממועד הביקורת האמורה לא רשמה‬‫]האוניברסיטה[ את כל הקרנות הצמיתות והמיועדות שלה כהקדשות: בשנת התשס"ד היו רשומות‬‫אצל הרש רק 931 מבי כ 006,1 קרנות צמיתות ומיועדות... מדיניות ]האוניברסיטה[ היא לא‬‫לרשו כהקדש עזבונות שהתקבלו מחו"ל ותרומות שנתקבלו מתורמי בחייה ; נרשמו כהקדש‬ ‫בעיקר עזבונות שהתקבלו מהאפוטרופוס הכללי".‬‫עוד נאמר בדוח הקוד כי "רש ההקדשות כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 5002, כי כאשר‬‫מדובר בכספי המועברי לאוניברסיטה ומיועדי למטרה מסויימת, בי א באמצעות מנהלי‬‫עיזבו , ובי ע"י תורמי , ‪Ì¢¯Ï ‰ÈÏÚ ,ÔÈÈ Ú· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÎ ‡È‰  ˙„ÓÚ‬‬‫‰˜„˘‪ .˙Â‬ע זאת, הוסי הרש , כי האוניברסיטה אינה חייבת לרשו כהקדש תרומות בלתי‬ ‫מיועדות ˘‪ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ‬הפכו לקרנות צמיתות" )ההדגשות אינ במקור(.‬ ‫‰‪·Â¯ ˙‡ ˙¢„˜‰Î ‰Ó˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰˙ È˘ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰˜¯ ‪ȯ·Ȉ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡˙Ó ‡Ï ÔÎÏ ,̯Â˙‰ ˙˘È¯„ ÈÙÏ ÍÎ ˙¯„‚ÂÓ‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â‬‬ ‫‪,‰¯ÒÓ˘ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ ÈÙÏ 30.9.09-Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„‰ ÈÙ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ‬‬ ‫·‪„¯‡ÈÏÈÓ 1.7-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ 1,900-Î ‰Ï‰È ‡È‰ ‰Ê „ÚÂÓ‬‬ ‫˘"‪Ï˘ Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒÓ 8%-Î) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 143-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ,(8%-Î) Ô‰Ó 155 ˜¯ ͇ ,Á‬‬ ‫‪‡˘Â · ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ .˙¢„˜‰Î ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Ó˘¯ ,(˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÏÏÎ‬‬ ‫‚‪.2006 ˙ ˘· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ È˘‡¯ „Ú ϷȘ˘ È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ‰˙·Â‬‬ ‫2. בדוח מבקר המדינה בנושא "היבטי בניהול נכסי דלא ניידי של האוניברסיטאות", שפורס‬‫במאי 7002, צוי 91 כי "רש ההקדשות מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 7002 כי...‬ ‫עדיי נותרה מחלוקת ע האוניברסיטאות באשר לחלק מ הקרנות שבניהול , בשאלה הא ה‬‫נחשבות הקדשות, ‪"ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˘ Ìȇ˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈÒ‰Â‬‬ ‫)ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫ביוני 0102 פנה משרד מבקר המדינה לראש רשות התאגידי במשרד המשפטי 02 וביקש לדעת א‬‫הוא השלי את גיבוש מדיניותו בנושא. באוגוסט 0102 העביר משרד מבקר המדינה לראש רשות‬‫התאגידי את חוות הדעת האמורה שקיבל ועד ראשי האוניברסיטאות וביקש כי יבהיר את עמדתו,‬‫בהתחשב באמור בה ויציי "מתי ובהתקיי אלו נסיבות קר צמיתה הינה הקדש ציבורי והוראות‬ ‫חוק הנאמנות, לרבות רישו הקר ברש ההקדשות, יחולו".‬‫במכתביו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 0102 ומספטמבר 0102 כתב ראש רשות התאגידי :‬‫"מדיניות הרש היא כי לא כל קר צמיתה היא הקדש ציבורי, וכל מקרה שמועבר לרש א לאחר‬‫פניית הרש וא ביזמת האוניברסיטה, נבח לגופו, וא נמצא שקיי שטר הקדש ומתקיימי תנאי‬‫חוק הנאמנות, נרשמת הקר כהקדש ציבורי... ·‪̯‚ È„È ÏÚ ˙˘˜·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ ‰¯˜Ó ÏÎ‬‬‫‪Ì˘¯ ˙˜È„·Ï ÌÈ˯ى ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰˙ÈÓˆ Ô¯˜ ÌȘ‰Ï ,ÌÈÙÒÎ ‰Ï ¯È·ÚÓ‰ ,È ÂˆÈÁ‬‬‫‰‰˜„˘‪ ...ȯ·Ȉ ˘„˜‰· ¯·Â„Ó Ì‡‰ ÔÁ·È˘ È„Î ,˙Â‬החובה לרשו הקדש ציבורי מוטלת על‬‫הנאמ , ולא קיימת חובה על רש ההקדשות לפנות לנאמני פוטנציאלי ולדרוש מה להעביר‬‫אינפורמציה כדי לבחו הא ה מחזיקי בהקדשות. יחד ע זאת... רש ההקדשות פעל מול חלק‬ ‫מהאוניברסיטאות לרישו קרנות שה מנהלות כהקדשות, ככל שאכ מדובר כהקדשות. אכ‬‫כתוצאה מכ נרשמו הקדשות רבי על ידי האוניברסיטאות מאז 6002" )ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫__________________‬ ‫מבקר המדינה, „‪ ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ‬עמ 168.‬ ‫91‬ ‫בשנת 4002 צורפה יחידת רש ההקדשות למשרד רש העמותות ברשות התאגידי .‬ ‫02‬
 • ‫5241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫ראש רשות התאגידי ציי כי בעקבות דוחות משרד מבקר המדינה בנושא מ 6002 ועד אוגוסט‬‫0102 רשמה האוניברסיטה העברית 931 הקדשות נוספי , אוניברסיטת תל אביב רשמה 71 הקדשות‬ ‫נוספי ואוניברסיטת ב גוריו בנגב רשמה 4 הקדשות נוספי .‬‫בחוק הנאמנות נקבע12, בי היתר, כי "קיי יסוד סביר לחשש שלגבי הקדש ציבורי לא קוימה‬ ‫הוראה מהוראות חוק זה או מהוראות כתב ההקדש, או שפרטי או מסמכי שנמסרו לרש אינ‬‫מלאי או אינ נכוני , רשאי הרש , מיזמתו או לפי בקשת היוע המשפטי לממשלה, לחקור‬ ‫בענינו של אותו הקדש ציבורי ויהיו לו לעני זה הסמכויות לפי... חוק ועדות חקירה, התשכ"ט‬ ‫8691".‬ ‫‪,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÈÙÒÎÓ 92%-΢ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫˘˘‪¯Á‡Ó ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÌÈÓ¢¯ Ì È‡ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.6-Ó Ï„‚ ÏÏÂΉ ÌÈÈÂÂ‬‬ ‫˘‰‡‪‰·ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ‡Ï ÔÎÏ ˙¢„˜‰· ¯·Â„Ó ‡Ï ÈÎ ˙ ÚÂË - ÔÓ‡ ‰ - ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÈÚÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ ,ÍÎ ÌÓ˘¯Ï‬‬ ‫‰‪˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏ ,˜Â„·Ï Ì˘¯‰ ÏÎÂÈ ÂÊ ‰¯È˜Á· .˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÂÏ Â ˙È ˘ ‰¯È˜Á‬‬ ‫‪ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÂÓ˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙·¯‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ̇ ,Ì‚„Ó‬‬ ‫‪˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯‡˘· Ì‚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ .‰Ï‡ÎÎ Ì˘¯È‰Ï ˙·ÈÈÁ‬‬ ‫‪.‰˜È„·‰ ˙‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÙÒ ÌÈ„Úˆ ˘ Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘ÏÂ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי נוכח חוות הדעת המשפטית בנושא‬ ‫שקיבל כאמור ועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002, היא סבורה שהתנהלותה בעניי "כדי‬‫יסודה, יחד ע זאת, לאור מורכבות הנושא, ההשלכות הכלליות והמשפטיות האפשריות מהחלטה‬ ‫בנושא זה והצור המוב לפיקוח ציבורי נאות נראה לנו שיש ללב סוגיה זאת יחד ע‬ ‫האוניברסיטאות במסגרת ות"ת".‬ ‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר22 יבח ג‬‫את סוגיית רישו הקרנות כהקדש ציבורי על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו‬ ‫בנושא לדיו במליאת ות"ת.‬‫סגנית ראש רשות התאגידי השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי האוניברסיטה "אינה‬‫נמצאת תחת פיקוח רש העמותות או רש ההקדשות, ולפיכ אי לרש כל אינדיקציה באשר‬‫להיק הקרנות שבאוניברסיטה ובאשר לאופי . יחד ע זאת, לאחר קבלת דו"ח סופי של המבקר,‬‫אי מניעה כי הרש יפנה לאוניברסיטה על בסיס המידע שיהיה בדוח ויבקש הבהרות באשר‬ ‫לאפשרות כי קרנות צמיתות נוספות של האוניברסיטה ה הקדשות ציבוריי ".‬ ‫‪,Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙¢¯ ,˙"˙ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪.‰È˙‡ˆÂ˙Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ Úˆȷ ˙‡Â ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ,‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ‬‬ ‫3. במכתב שהעבירה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 0102 היא הודיעה, בי‬‫היתר, כי "חלק מהקרנות הצמיתות הוקמו, במהל השני , ]על פי[ החלטת האוניברסיטה, ולא מכח‬ ‫התחייבות כלשהי".‬ ‫__________________‬ ‫סעי 03 לחוק.‬ ‫12‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫22‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6241‬ ‫‰·‪˙ ¯˜ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˘‰˙‪‡È‰Â ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â‬‬ ‫¯˘‡‪‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .ÌÈω Ó‰ ‰È˙„ÒÂÓ ÂÚ·˜˘ ˙¯ËÓÏ Ô˙‡ „ÚÈÈÏ ˙È‬‬ ‫˘‰‡‪Ô‚Π,˙ÂÙÂÁ„ ˙¯ËÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ ˙ ¯˜· ‰˜ÈÊÁÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪.˙ ÂگȂ ÈÂÒÈÎ‬‬ ‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי "ההפרדה בי קרנות התורמי‬‫הקיימת בדוחות הכספיי של האוניברסיטה הינה בהתא להנחיות ות"ת לגבי כללי הדיווח הכספי.‬ ‫האוניברסיטה במערכותיה הפנימיות מסוגלת להבחי בי הקרנות שיש לה יעוד ע"פ ההסכמי ע‬ ‫התורמי לבי הקרנות שיועדו ע"פ החלטות ההנהלה".‬ ‫‪˙ ˘Ó ˙"˙ ˙ÂÈÁ ‰ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫3891, ‪ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„Â ˙‡ ·˘Á ÈÏÏÎ ¯·„·" 2009 ¯·Ó·Â · ˙"˙ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰· ÌχÂ‬‬ ‫‪ÔÈ· Ô‰ÈÁÂÂÈ„· „È¯Ù‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,¯˙ȉ ÔÈ· ,Ú·˜ "‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ È„È ÏÚ‬‬ ‫˜¯ ‪˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â˙‰˘ ˙Â‬‬ ‫‰‪ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜‰ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ˙‡Ê ‰‡¯Â‰ ÌÂȘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .„ÒÂÓ‬‬ ‫‰‪Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙"˙ ÏÚ .(232010 ¯·ÓËÙÒÓ) ÌÈÈÙÒΉ ‰È˙ÂÁ„· „¯Ù · ‰˙ËÏÁ‬‬ ‫‰‡‪˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈÈÙÒΉ Ô‰È˙ÂÁ„· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙¯Á‡‰ ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘Â ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰ ‪.˙È·¯Ó ˙ÂÙȘ˘ ‚˘Â˙˘ È„Î ‰È˙ÂÈÁ‬‬ ‫הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות‬ ‫על פי החלטת ממשלה מ 7791, תפקידי ות"ת ה , בי היתר, "להיות גו בלתי תלוי, שיעמוד בי‬‫הממשלה והמוסדות הלאומיי מצד אחד למוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות‬‫להשכלה גבוהה... לחלק בלעדית בי מוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי הרגיל והפיתוח,‬‫הכוללי והמאושרי ... לעשות למע ייעול המוסדות להשכלה גבוהה... להביא לידי חיסכו ;‬ ‫לעקוב אחר ניצול התקציבי כדי למנוע גירעונות או חריגות".‬‫בדוח הקוד הועלה כי ות"ת לא קבעה כללי מנחי לאוניברסיטאות בדבר ניהול ההשקעות‬‫הפיננסיות שלה ודרכי הפיקוח והבקרה עליה . בתגובה כתבה אז ות"ת, בי היתר, ש"מאחר שחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 8591, קובע כי המוסדות להשכלה גבוהה ה תאגידי‬‫עצמאיי הנהני מחופש אקדמי ומינהלי במסגרת תקציב , וחופש זה כולל כל פעולה מדעית,‬‫חינוכית או משקית, מל"ג וות"ת רואות חשיבות רבה בשמירת החופש האמור ונמנעות מלהתערב‬‫בניהול המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות בקביעת כללי לניהול השקעותיה ". ות"ת ציינה‬‫בתגובתה כי יש חשש שא "ות"ת תקבע כללי לניהול ההשקעות המוסדות יטילו על ות"ת את‬ ‫האחריות לתוצאות שעלולות לנבוע מה תשואות נמוכות מהרצויות".‬ ‫__________________‬ ‫שנה אקדמית מתחילה כאמור ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫32‬
 • ‫7241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪̯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È · ÔÂÏ˘È΢ ¯Á‡Ó" ÈΠ̄˜‰ Á„· Ú·˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪Ï˘ ˙ÈÒ ÈÙ‰ Ô˙ ˙ȇ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘Á ÁΠ ,ÈÒ ÈÙ ¯·˘ÓÏ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰‚ȯÁÏ‬‬ ‫‰‡‪˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ Ú·˜Ï Ϙ˘˙ ˙"˙¢ ȇ¯‰ ÔÓ ,[24]˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪¯Â˘˜‰ Ïη ˙ÂÈÁ ‰ ÏÂÏÎÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ÌÚ Ì‡È˙· Ì˙‡ ÔÈÎ˙Â‬‬ ‫‪ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÏÏÎ ˙‡¯Â‰Â ‰˙ÂÒ Î˙‰ ˙¯Ȅ˙ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙ‡ ,‰È„ȘÙ˙ ,˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ‬‬ ‫‡‪˙È ÎÂ˙ ˘·‚Ï ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙Âω ‰ ˙‡ ‰Á ˙ ˙"˙¢ ȇ¯ ,¯˙ȉ ÔÈ· .‰Ú˜˘‰‰ ȘÈÙ‬‬ ‫‪˜È˙ ÏÂ‰È Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂÁ˙· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Ú‚Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï‬‬ ‫‰ ‪."Ô‰Ï˘ ÌÈÒÎ‬‬‫בדצמבר 8002, בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל מל"ג‬‫וות"ת דאז וביקש לדעת מה הצעדי שנקטה ות"ת בעקבות המלצתו האמורה בדוח הקוד .‬‫בפנייתו כתב משרד מבקר המדינה: "א לא נקטת עדיי בצעדי כאמור, נבקשכ להודיענו את‬ ‫הסיבות לכ והא נוכח המשבר הפיננסי העולמי והשלכותיו, בכוונתכ לבצע פעולות כלשה‬ ‫בעניי זה".‬‫בינואר 9002 הודיע מנכ"ל מל"ג וות"ת דאז למשרד מבקר המדינה כי ות"ת בוחנת מחדש את‬‫המלצתו בדוח הקוד לקבוע כללי מנחי לניהול השקעות ואת עמדתה כי אי מקו להתערבותה‬‫בנושא בגלל עקרו החופש המינהלי של המוסדות. ‪„ÚÂÓ‰ Â˙‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·Â˘˙‰Ó‬‬ ‫‪.‡˘Â · ̉˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ˙"˙ ‚"ÏÓ Â˘ ‡Ï‬‬ ‫‰‪Ï"Î Ó ·˙Î 2010 ÈÏÂÈ· .·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ˙"˙Â Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÚ ÔÁ·È ¯˘‡ ‰ÓÚËÓ ˙ˆ ˙"˙ ‰˙ ÈÓ ‰Ê ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫‰‡‪ÏÚ ˙"˙ÂÂÏ ıÈÏÓÈ ˙ÂÈÒ ÈÙ ˙ÂÚ˜˘‰ ‡˘Â · Ô˙„Â·Ú Í¯„ ˙‡Â Ô˙„ÓÚ ˙‡ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪„Ú ˙"˙ ˙‡ÈÏÓ È ÙÏ ÂȇˆÓÓ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙ˆ‰ ÈÎ ÛÈÒ‰ ‡Â‰ .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„Ó‬‬ ‫01.21.13. ·‡‪˙ˆ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ Ï"Î Ó ÚȄ‰ 2010 ¯·Â˘Â‬‬ ‫"˜‪̯˷ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ Ï·˜Ï [˘˜È·Â] ÂÈ Ù· ‡·Â‰ ¯˘‡ ÌÈ Â˙ ˜„·Â ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ‬‬ ‫‪Â˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˙ˆ‰ ˘È‚È 31.12.10 „Ú ÈÎ ÔÈȈ ·˘ ‡Â‰ ."˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ ‰ˆÏÓ‰ ˘È‚È‬‬ ‫‪.˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ‬‬‫בדצמבר 0102 הודיעה ות"ת למשרד מבקר המדינה כי הצוות החליט "לאור מורכבות הנושא ולאור‬‫סוגיות נוספות שהועלו, לרבות סוגיות שהועלו על ידי משרד מבקר המדינה, ]כי[ יש צור להעמיק‬‫את הבדיקה ולהיפגש ע כמה חשבי ומנהלי של כמה אוניברסיטאות... ]הצוות ימסור[ דיווח‬ ‫ביניי בישיבת ]מליאת[ ות"ת הקרובה".‬ ‫בישיבה שקיימה מליאת ות"ת באותו חודש דיווחו חברי הצוות "שאי לה ספק שיהיה מקו‬‫שות"ת תיקבע כללי כלשה לעניי ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטאות, ושה יוכלו להציע‬‫מסגרת כללי כזו לאחר שיערכו הפגישות... ולאחר שילמדו את הפרטי הרלבנטיי לעומק ".‬‫לאחר הדיווח ולאחר דיו שהתקיי סוכ כי הצוות יציג בפני מליאת ות"ת בישיבתה במרס 1102‬ ‫את המלצותיו בנושא.‬ ‫__________________‬‫בעניי ממצאי הביקורת לגבי הנזקי הכספיי שנגרמו לאוניברסיטה בהשקעותיה עקב המשבר הפיננסי‬ ‫42‬ ‫העולמי שהתרחש בשני 8002 9002, ראו להל .‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8241‬ ‫‪ÈÒ ÈÙ ¯·˘Ó ˘Á¯˙‰ ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ,2009-2008 ÌÈ ˘· ,ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ˘ ÈÙÎ‬‬ ‫˜˘‰ ·˘‪ͯˆ‰ ˙‡ „„ÈÁ ¯·„‰ .χ¯˘È· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡· Ì‚ Ú‚Ù ¯˘‡ ,ÌÏÂÚ· ÌȘÂÂ‬‬ ‫˘‪̄˜‰ Á„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ Ì¢ÈÈ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫·„·¯ ·‪˙Ú„Ï .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜· ͯˆ‰ ˙ ÈÁ‬‬ ‫‪Ô‰ÈÏÚ ,‡˘Â · ˙"˙ ‚"ÏÓ ˙Âω ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪‰ ÈÁ· ˙‡ˆÂ˙Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ì¢ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ Ô˙ ÈÁ· ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï‬‬ ‫‪.ÂÊ‬‬ ‫✯‬ ‫·‪˙‡  ˜È˙ Ô· Ìȯ˜Â·Ó‰ ÌÈÙ‚‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙„ÚÂÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‰‪‰‡È·‰Â ÌÈ È˜˙ ω ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰ Ï Ì˙‡ ‰ÚÈ ‰ ˙¯Â˜È·‰˘Â ÌÈȘÈÏ‬‬ ‫‪.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ Ì˙ÏÂÚÙ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ‬‬ ‫·‪̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÔÓ ‰ÓΠ̢ÈÈ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ¢ ‡Ï ˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ · ÂÏÚ‰˘ ÌÈȘÈω Ô˜È˙Â‬‬ ‫‰„¯‪˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¢ÓÈÓ ÂÏȇ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È .Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ˘Â‬‬ ‫‡˙ ‪ÈÁΠ‰ Á„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈȘÈÏ‰Ó ‰Ó΢ ¯˘Ù‡ ,̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÏÎ‬‬ ‫‰‪˙‡ Ú·˜Ï ‡˘Â · ̉È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈӯ‚‰ ÏÚ .ÌÈÚ Ó ÂÈ‬‬ ‫‰‰‪.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁ„· ÏÂÙÈˉ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ Ìȯ„Ò‬‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫בחוקת האוניברסיטה אי כל התייחסות מפורשת להיבטי השוני של השקעות האוניברסיטה, לא‬‫נקבעו הגורמי המוסמכי לקבל החלטות בענייני אלה, וא קיומה של ועדת השקעות לא הוזכר.‬ ‫הסמכויות וחלוקת התפקידי בנושא נקבעו במרוצת השני באמצעות יישו התפקידי הכלליי‬ ‫שהוטלו בחוקה על המוסדות המנהלי השוני , כלהל :‬‫‰ ‪ : Ï ‰ Ó ‰ „ Ú Â Â‬בי היתר, נקבע בחוקה כי הוא "יהיה אחראי לאיכותה, לתפקודה ולרמתה‬ ‫של האוניברסיטה. סמכויותיו של הוועד המנהל הינ ... ליזו פיתוח מקורות מימו חדשי לצור‬‫הגשמת יעדי האוניברסיטה ולפקח על אופ ניצול המקורות הקיימי ... למנות וועדות משנה ולקבוע‬‫את סמכויותיה והרכב ... לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שבה לא‬ ‫הוקנתה סמכות בחוקה ]זו[ או בתקנוני האוניברסיטה, לגופי ולמוסדות אחרי ".‬‫‰ ‰ ‰ ‪ : ‰ Ï‬בחוקה נקבע כי הנהלת האוניברסיטה )להל ג ההנהלה( "תהא אחראית על‬‫הפעלת נושאי הניהול היומיומיי של האוניברסיטה... היק סמכויות ההנהלה ותוק ההחלטות‬‫שתתקבלנה על ידה ייקבעו על ידי הוועד המנהל". חברי ההנהלה ה : נשיא האוניברסיטה, רקטור‬‫האוניברסיטה, סגני הנשיא, המנכ"ל וסג הרקטור, ובחוקה נקבע כי "הנשיא עומד בראש‬‫האוניברסיטה ומהווה את הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה בה" וכי על המנכ"ל "לסייע‬ ‫לנשיא בכל נושאי המנהל והכספי ".‬
 • ‫9241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫‪ : ˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰ ˙ „ Ú Â‬הוועדה היא אחת מוועדות המשנה שמינה הוועד המנהל. הוועד המנהל‬‫ג הגדיר את סמכויותיה ועיג אותה בכתבי המינוי שהוצאו לחבריה52. על פי ספר ועדות הקבע‬‫המינהליות של האוניברסיטה לשני התש"ס התשס"ב )9991 0002 1002 2002(, תפקידה של‬ ‫ועדת ההשקעות הוא: "בחינת תיק ההשקעות של האוניברסיטה, בי מושב חבר הנאמני‬‫למשנהו... גיבוש המלצות להנהלת האוניברסיטה, לגבי אפיקי ההשקעה האופטימליי בהתייחס‬‫למצב שוק ההו באר במטרה לשמור על תשואה מרבית תו שמירה על ער הקרנות‬ ‫האוניברסיטאיות".‬‫יצוי כי א שהדבר לא נאמר במפורש בהגדרת התפקיד של ועדת ההשקעות, במרוצת השני לא‬‫פעלו הנהלת האוניברסיטה ואג הכספי בניגוד להמלצות ועדת ההשקעות, חו ממקרה אחד‬‫שאירע בשנת 7002 )השנה האקדמית התשס"ח( ובו העבירה ההנהלה חלק מכספי ההשקעות )412‬ ‫מיליו ש"ח( לניהול בחו"ל על פי החלטת הוועד המנהל ובניגוד להמלצת ועדת ההשקעות.‬‫משרד מבקר המדינה בדק את תהלי קבלת ההחלטות ופעולות האוניברסיטה בעניי מימוש תיק‬ ‫המניות וחלק מהאג"ח הקונצרני בתחילת שנת 9002. יודגש שוב כי משרד מבקר המדינה לא בח‬‫א ההחלטה האמורה הייתה נכונה, ואי לראות בממצאי המפורטי להל משו חוות דעת כלשהי‬ ‫על עצ ההחלטה.‬ ‫יזמת ההנהלה למימוש מניות‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש כאמור משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני‬‫המשבר נראו בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר‬‫לשיאו בספטמבר אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002, לאחר קבלת ההחלטה של הוועד‬‫המנהל, נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות.‬ ‫עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי ההו .‬‫לאוניברסיטה כאמור קרנות צמיתות שרבות מה כרוכות בהתחייבויות לתורמי . האוניברסיטה‬‫נדרשת להשקיע את כספי התורמי ולהשתמש בפירות ההשקעות )ההכנסות מההשקעות( לצרכיה‬‫השוני , לעתי לפי יעדי שקבעו התורמי . בשנת הלימודי התשס"ט )8002 9002( ירדה יתרת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה והתקרבה ליתרת הקרנות המשוערכת על פי ההתחייבויות לתורמי‬ ‫עקב המשבר בשוק ההו . בשל המשבר ג לא היו לאוניברסיטה הכנסות מהשקעות, שעליה‬ ‫התבססה בתכנו תקציבה )כ 67 מיליו ש"ח(, והדבר תר להיווצרות גירעו תקציבי בשנה זו.‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את חוסר הוודאות‬‫ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, ‰‪ 26‰Ï‰ ‰‰ ‰ËÈÏÁ‬להמלי לוועדת ההשקעות‬‫על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר בריבית קבועה וזאת על ידי ‪˘ÂÓÈÓ‬‬‫‰‡‪) "È ¯ˆ ˜ Á"‚‡·Â ˙ÂÈ Ó· ˙˜ÊÁ‬ההדגשות אינ במקור(. מפרוטוקול הישיבה אי לדעת מי היה‬ ‫הגור המדווח.‬ ‫‪Ì È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ˙·È˘ÈÏ ÂÓ„˜˘ ‰Ï‰ ‰‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈϘÂ˯ى ÈÎ ÔȈÈ‬‬ ‫‪.‰· ¯Ó‡ ‰Ó ‰Ï·˜˙‰ ‡È‰ „ˆÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï ,˙‡ÊÎ ‰ËÏÁ‰ ÌÈ„Ú˙Ó‬‬ ‫__________________‬‫הגדרת התפקיד נכללה בכתבי המינוי של חברי חדשי לוועדת ההשקעות לפני יולי 9002, מועד‬ ‫52‬ ‫פרסומו של נוהל ועדת ההשקעות.‬ ‫בעניי תפקידי ההנהלה והרכבה על פי החוקה ראו לעיל.‬ ‫62‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫0341‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי "קרוב לודאי שנפלה טעות ובשוגג‬ ‫לא נרשמה ההחלטה הנ"ל שהתקבלה בהנהלה".‬ ‫‪˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈϘÂ˯٠¯Â˘È‡ ˙Ú· ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰‪ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ȇ¯Î ÂÙ˜˘È ̉˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰Ï‰ ‰ ˙Â·È˘È „ÂÁÈÈ·Â ,‰· ˙ÂÓÈȘ˙Ó‬‬ ‫‪.· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â‬‬‫2. ועדת ההשקעות התנגדה למהל של מימוש החזקות האוניברסיטה במניות ובאג"ח קונצרני‬‫והחליטה לבקש מההנהלה לדו מחדש בנושא ולהודיע לה על החלטתה. בישיבת ההנהלה‬‫שהתקיימה ב 90.1.62 טע סמנכ"ל הכספי דאז, מר עמית שטרייט )להל סמנכ"ל הכספי דאז(,‬‫כי יש "‪ ,"˙ÂÈ Ó ˙˜ÊÁ‡Ó È¯Ó‚Ï ˙‡ˆÏ‬ואילו המנכ"ל סבר כי "ˆ¯‪‰˜ÊÁ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÈ˘‰Ï ÍÈ‬‬‫·‪ .27"8%-Ï 12%-Ó [˜È˙·] ˙ÂÈ Ó‬ההחלטה שקיבלה ההנהלה הייתה "להציע לוועדת ההשקעות‬ ‫שוב, ‪) 28"˜È˙· ˙ÂÈ Ó‰ ˙˜ÊÁ‡ „ȯ‰Ï‬ההדגשה אינה במקור(.‬‫בהודעה ששלחה גזברית האוניברסיטה לחברי ועדת ההשקעות לאחר ישיבת ההנהלה נכתב:‬‫"בישיבת ההנהלה שהתקיימה היו דנה ההנהלה בנושא וקיבלה החלטה להמלי לועדת ההשקעות‬ ‫‪ ÔÈ˘‰Ï‬את שיעור האחזקה באפיק המנייתי" )ההדגשה אינה במקור(.‬‫3. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה בפברואר 9002 דווח כי עמדתה של ההנהלה בנושא לא‬‫השתנתה, והיא מבקשת "‪ ÔÈ˘‰Ï‬את שיעורי האחזקה ·‡‪) "È˙ÈÈ Ó‰ ˜ÈÙ‬ההדגשות אינ במקור(.‬‫בישיבה זו החליטה ועדת ההשקעות "לא לרדת ·˘‪ ¯ÂÚÈ‬המניות הכללי" )ההדגשה אינה במקור(‬ ‫בתיק ההשקעות של האוניברסיטה.‬‫ד"ר ליאורה מרידור )להל ד"ר מרידור או יושבת הראש דאז(, שכיהנה כיו"ר הוועד המנהל ממרס‬‫9002 עד ספטמבר 010292, ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 )שניתנה‬‫באמצעות באת כוחה( כי נוסח ההחלטה שקיבלה ההנהלה בישיבתה ב 90.1.62 )לפני כניסתה‬‫לתפקיד( יכול להתפרש "‪ ˙ÂÈ Ó‰ ·ÈÎ¯Ó ˙„¯Â‰Î‬מתיק ההשקעות )בהתאמה מלאה ע ההחלטה‬‫הקודמת המדברת על ‪ (˙ÂÈ Ó· ˙˜ÊÁ‰‰ ˙¯ÈÎÓ‬ויכול בדוחק להתפרש ‪˙ÂÈ Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙„¯Â‰Î‬‬ ‫·˙‪) "˜È‬ההדגשות אינ במקור(.‬‫מנכ"ל האוניברסיטה כתב למשרד מבקר המדינה בינואר 1102 כי החלטת ההנהלה שהתקבלה‬‫בישיבה ב 90.1.62, שבה השתת , הייתה "לצמצ את שיעור החשיפה למניות, ולא למכור את כלל‬ ‫התיק".‬ ‫‪¯"„ ‰ È·‰˘ Ìȯ·„‰ ÔÈ· Ï„‚ ‰Î ¯ÚÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÌÂ˜Ó Ôȇ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪Ï˘ ¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó Ô΢ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï"Î Ó ÔÈ·‰˘ Ìȯ·„Ï ¯Â„ȯÓ‬‬ ‫‰‰ ‰‪ω Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ˙¯ÎÈ ˙ÂÚÙ˘‰ ‰Ï ˘È˘ ‰Ï‬‬ ‫¯‪ȄΠ̉· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘Â ‰· ÌÈÓÈȘ˙Ó‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó Ï˘ ¯Â¯·Â ˜ÈÂ„Ó Ì¢È‬‬ ‫‪.˙‡ÊÎ ‰ ·‰-ȇ Ï˘ ˙ ˘È‰ Ú ÓÏ‬‬ ‫__________________‬‫יצוי כי בדיו שקיי הוועד המנהל בנושא במרס 9002 )ראו להל ( ציי מנכ"ל האוניברסיטה כי יש‬ ‫72‬ ‫לאפשר לוועדת ההשקעות לקבוע על פי שיקול דעתה כיצד ומתי להקטי את שיעור ההחזקה במניות.‬ ‫בעניי פרשנות יושבת הראש דאז להחלטה זו והשפעותיה על החלטת הוועד המנהל ראו להל .‬ ‫82‬‫בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בספטמבר 0102 הודיעה ד"ר מרידור כי החליטה להתפטר מתפקידה‬ ‫92‬ ‫וכי התפטרותה תיכנס לתוק ב 01.9.03.‬
 • ‫1341‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫4. יו"ר הוועד המנהל דאז )שקד בתפקיד לד"ר מרידור(, מר דב לאוטמ , שהיה ג חבר ועדת‬‫ההשקעות א לא השתת בישיבות האמורות של הוועדה, מסר למשרד מבקר המדינה במאי 0102‬‫כי הנושא וחילוקי הדעות האמורי בי ועדת ההשקעות ובי ההנהלה הובאו לידיעתו, אול הוא‬ ‫העדי שלא לטפל בכ וא לא לערב את הוועד המנהל בהחלטת ועדת ההשקעות משו שסבר, בי‬ ‫היתר, שחברי ועדת ההשקעות ה אנשי מקצועיי המביני היטב בנושא.‬ ‫ישיבת הוועד המנהל במרס 9002‬‫בפברואר ובמרס 9002, לפני כניסתה לתפקיד יושבת הראש, נפגשה ד"ר מרידור, שהיא בעלת תואר‬‫דוקטור בכלכלה והתמחתה בתחומי כלכלה ושוק ההו , ע בעלי תפקידי בכירי באוניברסיטה,‬‫בה סמנכ"ל הכספי דאז, ועודכנה, בי היתר, בנושאי אלו: מבנה תיק ההשקעות של‬ ‫האוניברסיטה, נוהל ועדת ההשקעות שאושר בישיבת הוועד המנהל ב 90.3.803 והמחלוקת בי‬‫ועדת ההשקעות להנהלה בעניי מימוש המניות והאג"ח הקונצרני בתיק ההשקעות. לפיכ ביקשה‬‫יושבת הראש דאז לקיי דיו בנושא מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה בישיבה הראשונה‬ ‫שיקיי הוועד בראשותה.‬ ‫‪‰·È˘È· ‰ ¢‡¯Ï ‡˘Â · Ô„ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈϘÂ˯ÙÓ Ô·Â‬‬ ‫˘‰˙˜‪.¯Â„È¯Ó ¯"„ ˙¢‡¯· „Ú‰ ÌÈȘ˘ ‰ ¢‡¯‰ ‰·È˘È‰ ‰˙Èȉ˘ ,16.3.09-· ‰ÓÈÈ‬‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "מאחר והתקופה‬‫היתה תקופת משבר כלכלי עולמי חסר תקדי שלווה בירידות חריפות במחירי המניות והאג"ח‬‫הקונצרני והסיכו לתיק ההשקעות של האוניברסיטה היה גבוה מאד, ולאור העובדה שער תיק‬‫ההשקעות ירד כבר באופ ניכר והגיע לרמה בה ההפסד בער התיק מחייב הזרמת כס ממקורות‬‫אחרי אשר ימנעו עמידה ביעדי התקציביי של האוניברסיטה ולאור סירובה של וועדת‬ ‫ההשקעות לקיי את בקשת ההנהלה ]יושבת הראש דאז[ החליטה לקיי בעניי דיו דחו ".‬‫1. בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב 90.3.61 )להל ג ישיבת הוועד המנהל במרס 9002(‬ ‫השתתפו תשעת חברי הוועד המנהל שכיהנו באותה העת והמשקיפי הקבועי על פי החוקה‬‫מנכ"ל האוניברסיטה, היועצת המשפטית ויו"ר אגודת הסטודנטי דאז. נוס על כ , הוזמנו‬‫להשתת בדיו סמנכ"ל הכספי דאז וחברי ועדת ההשקעות13. יו"ר ועדת ההשקעות דאז23 הודיע‬‫מראש כי לא יוכל להשתת בדיו במועד שנקבע, אול מאחר שיושבת הראש דאז ראתה חשיבות‬‫בקיו הדיו בנושא בדחיפות עקב המשבר הפיננסי המתמש , היא החליטה לקיימו בלעדיו. ממלא‬‫מקו יו"ר ועדת ההשקעות וחברי הוועדה האחרי הציגו בדיו את עמדת בנושא. הוועד המנהל‬‫החליט בדיו להוריד את רמת הסיכו בתיק ההשקעות למינימו האפשרי ולבקש "‪˙„ÚÂÂÓ‬‬‫‰‰˘˜‪"ÔÂÎÈÒ Ô‰· ˘È˘ ‰Ó¯· ˙ÂÈ ¯ˆ ˜‰ ·ÂÁ‰ ˙¯‚‡ ÏÎ ˙‡Â ˜È˙·˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÏÎ ˙‡ Ú¯ÙÏ ˙ÂÚ‬‬ ‫)להל החלטת הוועד המנהל ממרס 9002( )ההדגשה אינה במקור(.‬‫)א( מפרוטוקול הישיבה עולה כי יושבת הראש דאז חששה שעקב המשבר הפיננסי השקעות‬‫האוניברסיטה יצטמצמו עוד יותר, ולכ היא רצתה לשנות את הרכב תיק ההשקעות באמצעות‬ ‫הקטנת הסיכו שבו, כלומר לממש את ‪ ˙ÂÈ Ó‰ ÏÎ‬והאג"ח הקונצרני שיש בו סיכו .‬ ‫__________________‬ ‫בעניי זה ראו להל , עמ 1441.‬ ‫03‬ ‫אחד מחברי הוועד המנהל שהשתתפו בדיו היה ג חבר ועדת ההשקעות.‬ ‫13‬ ‫הוא שימש בתפקיד זה עד המחצית השנייה של חודש אפריל 9002. ראו להל .‬ ‫23‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2341‬ ‫‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ È·‚Ï Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ Ï˘ ÂÊ ‰˙„ÓÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰‪˘È ‰ÈÙÏ˘ ,‰Ï‰ ‰‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰Ó‡˙ ‡Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ‰ ·Ó ÔÈÈ Ú· ˙·ÈÈÁ˙Ó‬‬ ‫‪˙‡ ˙ ˘Ï ‡Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ˙‡Â ,˜È˙· ˙ÂÈ Ó‰ ˙˜ÊÁ‰ ˙‡ ¯ÂӇΠÔÈ˘‰Ï‬‬ ‫˘‪.Ô‰· ‰˜ÊÁ‰‰ ¯ÂÚÈ‬‬‫)ב( מפרוטוקול הישיבה עולה כי עמדתה האמורה של יושבת הראש דאז נבעה מחשש‬‫שהאוניברסיטה תיאל לשאת ב"קנס" א יתרת ההשקעות תהיה קטנה מיתרת הקרנות. יושבת‬‫הראש דאז שאלה בדיו את חברי ועדת ההשקעות א הרכב תיק ההשקעות מתאי למצב שבו יש‬ ‫"קנס" גדול מאוד א ההשקעות יורדות אל מתחת לסכו מסוי .‬ ‫‪ÌÂÎÒ ‡Â‰ ̇ ¯Â¯· ‡Ï ÔÎÏ ,"Ò ˜" ÈÂËÈ·‰ Ï˘ Â˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯·Ò‰ ‡Ï ‰·È˘È· ÈÎ ÔȈÈ‬‬ ‫˘‰‡‪ÌÈÓ¯Â˙Ï ‰˙·ÈÈÁ˙‰ Ï˘· ÏÈ‚¯‰ ‰·Èˆ˜˙Ó ˙ ¯˜Ï „ÈÓ ˙ˆ˜‰Ï ıχÈ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪Â˙ÂÚÓ˘Ó ‡Ó˘ ‡ ;˙ ¯˜‰ ͯÚÓ ÍÂÓ ‰È‰È ˙ÂÚ˜˘‰‰ Í¯Ú Ì‡ ˙ ¯˜‰ Í¯Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï‬‬ ‫‰‪˙¯ÈÙ ,‰È¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘· Ì‚ Èχ ,‰ ˘‰ ‰˙‡· ˜ÏÁÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ ‡È‬‬ ‫‪ÌÈÈÙÂÏÁ ˙Â¯Â˜Ó ˘ÙÁÏ ıχÈ˙ ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ï˘ ,˙ÈÏÈÏ˘ ۇ ,‰ÎÂÓ ‰‡Â˘˙ ·˜Ú ˙ ¯˜‰Ó‬‬ ‫‪.‰ÓˆÓˆÏ ‡ ˙ÙË¢‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ‬‬‫סמנכ"ל הכספי דאז הסביר למשרד מבקר המדינה במאי 0102 כי האוניברסיטה אכ חשבה תחילה‬‫שא המצב יחמיר ויתרת ההשקעות תהיה קטנה מיתרת הקרנות יהיה עליה "לשל קנס", כלומר‬‫להשלי מתקציבה את ההפרש ביניה . ואול , לדבריו, בבירור משפטי שהתקיי באוניברסיטה אחר‬‫כ הובהר שאי לאוניברסיטה חובה משפטית להחזיר מיד לקרנות את ההפרש מהתקציב, והפרש זה‬‫יוחזר בחלו הזמ באמצעות אי חלוקת פירות הקרנות. יצוי כי מתשובת האוניברסיטה מנובמבר‬ ‫0102 עולה שבירור כזה התקיי עוד לפני ישיבת הוועד המנהל במרס 9002.‬ ‫ביולי 0102 ביקש משרד מבקר המדינה ממנכ"ל האוניברסיטה שימציא לו את המסמכי המתעדי‬‫את הבירור המשפטי בנושא ה"קנס" שציי סמנכ"ל הכספי ואת תוצאותיו. באוגוסט 0102 השיב‬ ‫מנכ"ל האוניברסיטה כי "‪ .‡˘Â · ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÔÂÈ„ ÌÈȘ˙‰ ‡Ï‬הדברי‬ ‫בנושא עלו במסגרת התייעצויות לא פורמאליות באוניברסיטה והשאלה המרכזית היתה הא‬‫בתקופה בה האוניברסיטה מפסידה על השקעותיה כתוצאה ממשבר בשוק ההו , היא מחוייבת‬‫להשלי ]את[ ער הקרנות מתקציבה. הדעה הרווחת היתה שאי זאת חובתה" )ההדגשה אינה‬‫במקור(. האוניברסיטה וסמנכ"ל הכספי דאז כתבו בתשובת למשרד מבקר המדינה מנובמבר‬ ‫0102 כי "לא הייתה חוות דעת פורמאלית אלא התייעצות בלתי פורמאלית".‬‫בספטמבר 0102 כתבה יושבת הראש דאז למשרד מבקר המדינה כי "במילה קנס התכוונתי למחיר‬ ‫גבוה שהאוניברסיטה בגלל מחויבויותיה לתורמי תיאל לשל , א התיק יישמר ברמת הסיכו‬‫הנוכחית ויתממש התסריט החמור שאיי אז על שוקי ההו בעול ... ירידת הער של קרנות‬ ‫ההשקעה אל מתחת למחויבויות לתורמי הייתה מחייבת את האוניברסיטה להעביר כספי מ‬‫התקציב השוט של ההוראה והמחקר אל קרנות ההשקעה. הקנס הזה יכול היה להגיע למאות‬ ‫מיליוני שקלי ".‬
 • 1433 ‫אוניברסיטת תל אביב‬ „Ú‰ ȯ·ÁÏ ÔÂÈ„· ¯È‰·‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ω ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÂÂÁ ·˙η ÂÈ ÙÏ ‚Ȉ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ÏÂÁÈ ‡Â‰ ̇ "Ò ˜"‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó ω Ó‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ „Á‡ ,¯ÂӇΠ,‰È‰ "Ò ˜"‰ ‡˘Â ˘ ¯Á‡Ó ,„ÂÚ ˙‡Ê .ÔÈÈ Ú· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ Ï·˜Ï ˘Â¯„Ï Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ȯ·Á ÏÚ ‰È‰ ,‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰ ‰ÎÓÒ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÊίӉ ˜È˙ ·Î¯‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰˘ È„Î ÂÈ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó "Ò ˜"‰ ÏÚ ÈÚˆ˜Ó ‰ˆÓÓ ¯·Ò‰ È˙Â‰Ó ‰Î ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰˘ ȇ¯ ‰Ê Ôȇ .˙ÂÒÒ·Ó ˙¯¯· ˙„·ÂÚ ÏÚ ÍÓ˙Ò˙ ˙ÂÚ˜˘‰‰ "˙ÈχӯÂÙ ‡Ï" ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÍÓÒ ÏÚ Ï·˜˙˙ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ˙¯ÎÈ ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ·Â ."˙ÈχӯÂÙ È˙Ï·" ˙ˆÚÈÈ˙‰Â ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ Ï˘Â ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ Ô‰È˙·¢˙Ó Â ÓÓ ·ÈÈÁ˙Ӊ "Ò ˜" Á ÂÓ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ω ‰ Ï˘ ‰˙ÒÈÙ˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2010 :‰Ê ÔÈÈ Ú· ʇ„ ω Ó‰ „Ú‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ‰˙ÒÈÙ˙ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ ȇ ˙ ¯˜‰ ˙¯˙È ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ͯˈ˙ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‰¯·Ò ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ω ‰ ‡Ï˘ ˙¯˘Ù‡‰ ,ʇ„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ È¯·„Ï ÂÏȇ ,ÛË¢‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙¯˙È ÔÈ·Â ¯ÂӇΠ‰È¯·„Ï˘ ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙¯˙ÈÏ ˙ ¯˜‰ ˙¯˙È ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ˙‡ ˙ ¯˜Ï „ÈÓ ¯ÈÊÁ‰Ï .„ÚÂÓ‰ Â˙‡· ‰È ÙÏ ÏÏÎ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ,ÌÈϘ˘ È ÂÈÏÈÓ ˙‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙¯˙ÈÏ ˙ ¯˜‰ ˙¯˙È ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÈÂÒÈÎ ÈÂ˙ÈÚÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ̉ÈÏÚ˘ ÌÈÈÊίӉ ÌÈÏÂ˜È˘‰ „Á‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú ÛË¢‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ "Ò ˜" ÌÂÏ˘˙ ÔÈ· ¯ÎÈ Ï„·‰ ˘È Ô΢ ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ ÈÂ È˘ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ‰ÎÓÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙ȉ ÔÈ· ,„ÚÂÓ „ÂÚ· ‰Ï ͯÚÈ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ,‰Ò Ή ˙ÈÊÁ˙ ˘ÂÓÈÓ-ȇ ÔÈ·Â È„ÈÓ ˙˜ÈÁÓ ·˜Ú Ò ˜ ˘¯„ÈÈ ‡Ï ÔÓʉ ˙ˆÂ¯Ó· ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒ .˙ÂÏÚÈÈ˙‰ È„Úˆ ˙ËȘ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ω ‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ .˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ‡ Ô¯˜‰ ˙¯ÈÙ ˙ÈÈÏÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÚÙ‰ ‰È‰ „Ú‰ ÏÚ ,‡˘Â · ω Ó‰ „Ú‰ Ï˘ ÔÂÈ„· "Ò ˜" Á ÂÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ȇ¯Î ¯È‰·‰Ï Ì È‡˘ ÌÈ Â˙ ÍÓÒ ÏÚ Ï·˜˙˙ È˙Â‰Ó ‰Î ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰˘ ȇ¯ ‰Ê Ôȇ .ÂÊ ‰¯‰·‰ ˘˜·Ï .ÌÈÈ„ Ìȯ¯·‫)ג( לפני ישיבת הוועד המנהל במרס 9002 המציא אג הכספי לחברי הוועד המנהל מסמ ובו‬‫תמצית מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה ממאי 7002 עד פברואר 9002 והרכב תיק ההשקעות‬ .2009 ‫בניהול ועדת ההשקעות בפברואר‬ : ‫להל הרכב התיק בס 787,1 מיליו ש"ח שניהלה ועדת ההשקעות בפברואר 9002, לפי המסמ‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4341‬ ‫‰·‪˙ÓÂÚÏ ˙ ¯˜‰ ˙¯˙È Ô‚Π,ÌÈ·Â˘Á ÌÈ Â˙  ÌÈ˯٠ÂÏÏÎ ‡Ï ÍÓÒÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‪˙ÂÈ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ "Ì„‡‰ ˜"Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰·Â¯˜ ‰ÓÎ „Ú ¯ÓÂÏÎ) ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙¯˙È‬‬ ‫‪˙‡ˆÂ˙ ˙ ¢ ‰ÏÂÚÙ Èί„ ,ÌÏ˘Ï Í¯Ëˆ˙ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ ¯˘Ù‡˘ "Ò ˜"‰ ,(̯Â˙Ï‬‬ ‫‪ÌÈί„Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÏÎ ‡Ï Ì‚ ÍÓÒÓ‰ .Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂÊÁ‬‬ ‫‪‡ÈˆÓ‰Ï ¢˜È· ‡Ï ω Ó‰ „Ú‰ ȯ·Á .¢ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙ ̇ ÌÈÙÒΉ ˙Ú˜˘‰Ï‬‬ ‫‪ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‡˘Â · ˙Ï΢ÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÂÏÎÈ Ì‡ ˜ÙÒ Â¯„Úȉ·Â ¯ÂӇΠ˯ÂÙÓ ÍÓÒÓ Ì‰Ï‬‬ ‫‪.2009 ¯‡Â È· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ‚ˆÂ‰Â ÌÈÙÒΉ Û‚‡ È„È ÏÚ ÔΉ ‰ÊΠ˯ÂÙÓ ÍÓÒÓ‬‬‫האוניברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי המסמ האמור "היה בידי‬‫מקבלי ההחלטות של האוניברסיטה" )ההדגשה במקור(. יצוי כי האוניברסיטה לא הבהירה‬ ‫בתשובתה מי ה "מקבלי ההחלטות" האמורי .‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי היא "סבורה שכל‬‫הנתוני הרלבנטיי לקבלת החלטה הוצגו במהל הישיבה ומתועדי בפרוטוקול: גודל התיק‬‫והרכבו, הקביעה שכל הנהלת האוניברסיטה הציגה כי האוניברסיטה הגיעה לקו האדו , שאסור‬‫לרדת מתחתיו וכי יש סיכו גבוה למרכיב המניות והאג"ח הקונצרני בתיק ההשקעות... לצור קבלת‬‫ההחלטה של הועד המנהל על הקטנת החשיפה לסיכו אי צור בנתוני נוספי ובודאי לא‬‫ברזולוציה שמתבקשת בדיוני ועדת ההשקעות. החלופות א ה הוצגו בפני ]חברי[ הוועד המנהל:‬‫לא לעשות דבר כפי שסברו חלק מחברי ועדת ההשקעות... לגשת לתיק שמרני... לשנות את‬‫המינו ... ולשנות את ההרכב באופ שכל ההשקעות המסוכנות תימכרנה כפי ]שהציגה יושבת‬‫הראש דאז[ ומעבר לכל אלו עמדת ההנהלה כפי שהוצגה ]בדיו [ על ידי סמנכ"ל הכספי ומנכ"ל‬ ‫האוניברסיטה. לפיכ האמירות שלא נבחנו חלופות ולא הוצגו הנתוני אינה נכונה".‬
 • ‫5341‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÙÒÎ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙‡ ÛË¢ ÔÙ‡· ÔÂÁ·Ï ¯ÂÓ‡‰ ̯‚‰ ‡È‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ‬‬ ‫‪,˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙¯ȘÒ ˯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ˙˘¯„ ‡È‰ ÍÎ Í¯ÂˆÏ .Ô ÈÈ Ú· ËÈÏÁ‰ÏÂ‬‬ ‫‪,ÌÈ Â˘‰ ÌȘ¢· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ Ï˘ ˙˯ÂÙÓ ‰ ÈÁ· ¯Á‡Ï Ï·˜˙‰Ï ˙¯ÂÓ‡ ‰È˙ÂËÏÁ‰Â‬‬ ‫‰˙‪˙Ú„Ï .‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÈÙÒΉ ‰·ˆÓ ÏÚ ˙Âȯ˘Ù‡‰ Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰Â Âχ ÌȘÂÂ˘Ï ˙ÂÈÊÁ‬‬ ‫‪ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ÍÈω ˙‡ ÂÓˆÚ· ÌÈÈ˜Ï Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ËÈÏÁ‰˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫˙‪˙‡ ˙ ˜„˜„· ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÈÏÎÏΉ ¯·˘Ó‰ ·˜Ú ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È‬‬ ‫‰ ‪„ÓÂÚ Ï‰ Ó‰ „Ú‰˘Î Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ÂÊ ‰˘È¯„Ï .˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÓ ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ,‡˘Â‬‬ ‫‪.˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÂÊÏ ˙„‚ Ӊ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï‬‬ ‫‪‡Ï ‡Â‰Â ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ Â˙  ÌÈ˯٠¯ÒÓ ‡Ï ω Ó‰ „ÚÂÂÏ ,¯ÂÓ‡Î‬‬ ‫·‪ω Ó‰ „Ú‰ „ÈÙ˜È ÍÎ ÏÎ ‰·Â˘Á ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ˘ ‰È‰ ȇ¯‰ ÔÓ .ÌÏ·˜Ï ˘˜È‬‬ ‫‪.‡˘Â ‰ Ï˘ ÌÏ˘Â ¯Â„Ò ‰ ÈÁ· ÍÈω ÌÈȘÏ‬‬ ‫2. חוקת האוניברסיטה קובעת כי "החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפי‬‫בהצבעה, אלא א כ נאמר אחרת בחוקה זו. א יתחלקו הדעות שווה בשווה, תהיה ליו"ר הוועד‬ ‫המנהל דעה מכרעת".‬ ‫על פי פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל במרס 9002, חברי ועדת ההשקעות הביעו את עמדותיה‬‫ולאחר שיצאו המשיכו חברי הוועד המנהל לדו בנושא. ההחלטה שהתקבלה הייתה: "‰‪„ÚÂÂ‬‬‫‰‪ ËÈÏÁÓ Ï‰ Ó‬להוריד את רמת הסיכו בתיק ההשקעות למינימו האפשרי ומבקש ‪˙„ÚÂÂÓ‬‬‫‰‰˘˜‪.ÔÂÎÈÒ Ô‰· ˘È˘ ‰Ó¯· ˙ÂÈ ¯ˆ ˜‰ ·ÂÁ‰ ˙¯‚‡ ÏÎ ˙‡Â ˜È˙·˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÏÎ ˙‡ Ú¯ÙÏ ˙ÂÚ‬‬ ‫הוועד המנהל יבדוק בעוד חודשיי את החלטתו" )ההדגשות אינ במקור(.‬‫משרד מבקר המדינה מציי כי הפרוטוקול לא היה מפורט דיו, ולכ אי לדעת ממנו כיצד התקבלה‬‫ההחלטה בישיבה, א התקיימה הצבעה, מי התנגד להחלטה ומי תמ בה. ע זאת מבדיקת תמליל‬‫הישיבה עולה כי לא התקיימה הצבעה על מימוש המניות והאג"ח הקונצרני וכי ההחלטה‬‫שהתקבלה אמנ שיקפה את עמדת יושבת הראש דאז ואת עמדת של מרבית חברי הוועד, א היה‬ ‫חבר אחד שלא הסכי ע ההחלטה במלואה וחבר נוס שלא הביע את דעתו בנושא.‬ ‫על פי התמליל, אמרה יו"ר הוועדה: "אני מבקשת את ההסכמה שלכ . אני מבינה שלא כול‬‫מסכימי ע הבקשה שלי להקטי את הסיכו עד למינימו ... זה לא מדיניות לטווח ארו מה‬‫שאנחנו עושי , נסתכל על זה בעוד חודשיי או משהו. אני אנסח את זה. אני מבקשת מהוועדה‬‫לפרוע את כל המניות שבתיק, ואת כל אגרות החוב הקונצרניות ברמה שיש בה סיכו , ובעוד‬‫חודשיי אנחנו נבדוק את ההחלטה שלנו. אני יושבת ראש וועדת השקעות של ]חברה מסוימת[...‬ ‫ג ש אמרתי לרדת. לא כל כ הרבה".‬‫יושבת הראש דאז כתבה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 0102 כי "במהל הדיו הביעו חברי‬‫הועד המנהל את דעותיה . הרוש הברור היה שכול , או כמעט כול , תומכי בהחלטה כפי שהיא‬‫מופיעה בפרוטוקול. כ סיכמתי את הדיו וכ נתקבלה ההחלטה. לאור העמדות שהובעו בדיו ,‬‫וכפי שמקובל במקרי כאלה, לא היה צור בהצבעה פורמלית. למותר לציי שחברי הועד המנהל‬ ‫קיבלו את דברי הסכו שלי ואיש לא העיר עליה , כפי שעולה מהתמליל. מדבריו של אחד החברי‬‫בדיו נית היה להבי שאינו תומ בהצעת ההחלטה, אול ג הוא לא הביע התנגדות להחלטה כפי‬ ‫שסיכמתי אותה. בדיעבד, בררתי עמו והוא אישר שג הוא תומ בהחלטה. לכ הסקתי מכ שכול‬ ‫הסכימו ע ההחלטה כפי שניסחתיה".‬‫יושבת הראש דאז ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "היה ברור שישנו רוב‬‫גור ושהרוב המכריע של חברי הועד המנהל תומ ]בהצעתי[... אילו היה מדובר במקרה גבולי‬ ‫שלא ידוע כמה מ הנוכחי בעד וכמה נגד וא יש נמנעי , היה נכו לקיי הצבעה בהנפת ידיי ".‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6341‬‫עוד כתבה יושבת הראש דאז בתשובתה למשרד מבקר המדינה: "הפרוש הנכו של הסעי הוא,‬‫שכאשר מתקבלת ‰‪ ,‰Ú·ˆ‰· ‰ËÏÁ‬ההחלטה מתקבלת ברוב רגיל של המשתתפי בה )ולא, למשל,‬‫פה אחד, ברוב מיוחס כלשהו, ברוב חברי הוועד המנהל וכו(. בגו כה קט , כאשר ברור בעליל מהי‬‫דעת הרוב, א א אחד מהמשתתפי לא מבקש הצבעה ואיש אינו מתנגד לסיכו של יו"ר הישיבה,‬‫אי צור להורות על הרמת ידיי כדי לספור את הידיי המייצגות את מה שנאמר זה עתה והברור‬ ‫לכול " )ההדגשה במקור(.‬ ‫‪Ï˘ ÏÈ‚¯ ·Â¯· ÂÏ·˜˙È Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ˙ڷ˜ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙˜ÂÁ ,¯ÂÓ‡Î‬‬ ‫‰‪˙Ú„Ï .‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ·Â¯ ˘Â¯„ ‰Ú·ˆ‰ ÌÈȘ˙‰Ï ‰Îȯˆ ¯ÓÂÏÎ ,‰Ú·ˆ‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‬‬ ‫‪˙‡ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÈÚ„ ÈÓÈÓ˙ ̷¯ ‡ Ìȯ·Á‰ ¯˘‡Î Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰‪˙Â·È˘Á ÏÚ· ‰È‰ Ô„ ˘ ‡˘Â ‰˘ ¯Á‡Ó ,˙‡Ê „·ÏÓ .‰Ú·ˆ‰ ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‬‬ ‫¯·‰ ‪„Ú‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ‰„Ú‰˘ ¯Á‡Ó ‰ÈÙÒÎ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ ÏÚ·Â ‰ËÈÒ¯·È ‡Ï‬‬ ‫‰‪ÁÒ ˘‡¯Ó ‚ˆÂÈ˘ ‰È‰ ȇ¯‰ ÔÓ , ÈÈ Ú· ˙˜ÂÏÁ Âȉ ‰Ï‰ ‰‰Â (˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ) ω Ó‬‬ ‫˘‪.ÚˆÂÓ‰ ÁÒ ‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰ ÈÁ· ¯˘Ù‡˙˙ ‰ËÏÁ‰‰ Ï‬‬‫3. להל תגובותיה של יושבת הראש דאז, יו"ר ועדת ההשקעות דאז, המנכ"ל וגזברית‬ ‫האוניברסיטה בדבר נסיבות קיומה של ישיבת הוועד המנהל במרס 9002:‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "לאחר שני דיוני של‬‫ועדת ההשקעות שבסיומו של הדיו הראשו החזירה את הדיו אל ההנהלה ולאחר שההנהלה‬‫שבה אליה בהמלצה זהה החליטה ועדת ההשקעות בדיו השני שלא להחליט. ‪˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ‬‬‫‰‪ ...ÂÁ˙ÙÏ ˙ÂȯÁ‡‰ ˙‡ Ï‚Ï‚Ï Íη ω Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‬לכ יש‬ ‫אישור ה במכתבה של... גזברית האוניברסיטה וה במכתבו של... מנכ"ל האוניברסיטה... אול ג‬‫לאחר שהוועד המנהל ד בנושא... וקיבל החלטה ברורה... סירבה ועדת השקעות לשת פעולה‬ ‫ולנהוג על פי החלטת הוועד המנהל" )ההדגשה אינה במקור(.‬‫יו"ר ועדת השקעות דאז כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי "ככל שאני רואה‬‫בפרוטוקולי וככל שאני זוכר, א פע ועדת ההשקעות לא הפנתה את ההנהלה לקבל הנחיות ו/או‬‫חוות דעת מהוועד המנהל. ועדת ההשקעות ראתה עצמה אחראית מספיק לקיי את מה שמוטל‬‫עליה קריא: קביעת מדיניות ההשקעות ודר ביצועה. במהל התקופה החל מחודש ספטמבר 8002‬‫סמנכ"ל הכספי הביא לדיו מספר פעמי הצעות של עצמו ושל הנהלת האוניברסיטה להקטי את‬‫החשיפה למניות ואג"ח קונצרני, אול בכל הפעמי אחרי דיוני בנדו הוחלט לא להיענות להצעה‬ ‫מתו הערכה שהתיקי הנ"ל יחזרו למצב הקוד ואי לצמצמ דבר שעשוי לגרו להפסדי‬‫כבדי לאוניברסיטה. חשוב להדגיש שאחד מחברי הועדה אמר שאולי נעביר את הדיו לוועד‬‫המנהל ]אול [ כל החברי התנגדו לכ . )בי השאר מהסיבה הפשוטה שהועד המנהל אינו מורכב‬ ‫ממומחי בשוק ההו ואינו מקבל יעו מקצועי בנדו (].[ אי לכ למיטב זכרוני ואחר התייעצות ע‬ ‫חברי בועדה אני יכול... לומר שלא היה מצב שועדת השקעות העבירה את הדיו לועד המנהל".‬ ‫המנכ"ל כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי "חברי וועדת ההשקעות עמדו על עמדת‬‫המקורית, לא קיבלו את בקשת ההנהלה והודיעו: זאת החלטתנו ולשנותה יכול רק הוועד המנהל‬‫בהחלטה מפורשת... ההחלטה הפורמאלית נוסחה בלשו זהירה והתייחסה רק לדברי שבסמכות‬‫וועדת ההשקעות ולא לאפשרויות פעולה אחרות... התייעצות בנושא נעשתה ע יו"ר הוועד המנהל‬‫דאז... מר לאוטמ בחר שלא להתערב לשינוי החלטת וועדת ההשקעות. החלטת ועדת ההשקעות‬‫הובאה ג לידיעת ]יושבת הראש דאז[ אשר החליפה את מר לאוטמ ואשר בחרה להביא הנושא‬ ‫להכרעה בוועד המנהל".‬‫גזברית האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי בישיבת ועדת ההשקעות‬‫שהתקיימה בינואר 9002 עלתה "בקשת ועדת ההשקעות להעלות נושא זה להחלטת הועד המנהל‬
 • ‫7341‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫כפי שנית לראות מדברי ]אחד מחברי ועדת ההשקעות[ א הוחלט כי בשלב ראשו יש לבקש את‬‫ההנהלה לדו מחדש בהמלצות לאור הנאמר בישיבה". עוד כתבה הגזברית כי ע עדכו חברי ועדת‬‫ההשקעות בישיבת הוועדה בפברואר 9002 על המלצת ההנהלה "מיו 90.1.62 שלא לשנות את‬‫המלצותיה עולה כי יש להעביר זאת להחלטת הועד המנהל... א כי לא צוי מפורשות בפרוטוקול".‬ ‫·‪‰„Ú‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ¯ÂÎʇ ÏÎ Ôȇ 2009 ¯‡Â ÈÓ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ˙·È˘È ϘÂ˯Ù‬‬ ‫‪˙‡ ‰ÏÚ‰ ‰„Ú‰ ȯ·ÁÓ „Á‡ ÈÎ ˜¯ ·˙Î Â ,ω Ó‰ „ÚÂÂÏ ‡˘Â · ‰Ú¯Î‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï‬‬ ‫‰‡‪˘‚‰˘ Ú˜¯‰ ¯ÓÂÁ· Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ω Ó‰ „Ú‰ Ï˘ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙¯˘Ù‬‬ ‫‪˙·˜Ú· Ò Î˙‰ ω Ó‰ „Ú‰˘ ÍÎÏ ˙Â„Ú ÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï ω Ó‰ „ÚÂÂÏ‬‬ ‫·˜˘‰ ˘‪‡È‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÈÏÓ˙Ó Ì‚Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú Ï‬‬ ‫˘·‪‰ ÈÓ˘ ‰„ÚÂÂÓ Ô„ ‰ ‡˘Â · ‰Ú¯Î‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÏÁ‰ .ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜È‬‬ ‫‰‪ÁÒ ˙·È˙Î ¯Á‡Ï Ï·˜˙‰Ï ‰ÎȯˆÂ ˙È˙‰Ó ˙ÈÊÎ¯Ó ‡È‰ ω Ó‰ „ÚÂÂÏ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‬‬ ‫‰‪˙„ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰Îȯˆ ‡È‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒ .‰ËÏÁ‰‰ ÁÒ ȷ‚Ï ‰Ú·ˆ‰Â ¯Â¯· ‰ËÏÁ‬‬ ‫·‪˙„Ú ‰ÈÙÏ Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ˙Ò¯‚ ÔÈ· ·Á¯  ȄÂÒÈ ¯ÚÙ ‰Ï‚˙‰ ˙¯Â˜È·· .ϘÂ˯Ù‬‬ ‫‰‰˘˜‪˙„Ú ¯"ÂÈ ˙Ò¯‚ ÔÈ·Â ,ω Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ˙ÂÚ‬‬ ‫‰‰˘˜‪̉ÈÙÏ˘ ,˙ȯ·Ê‚‰Â Ï"Î Ó‰ ȯ·„ .¯ÂӇΠ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ‰ÈÙÏ˘ ,ʇ„ ˙ÂÚ‬‬ ‫‡‪˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ,ω Ó‰ „ÚÂÂÏ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰˙Èȉ ‰ ÂÂΉ ÈÎ ˘¯ÙÏ ‰È‰ ¯˘Ù‬‬ ‫‰‪.‰Ê ‡˘Â · ÌÈÎÈω‰ ÏÂ‰È · ȘÈÏ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ‰ ‰Èˆ¯ ‡Ï ‰‡ˆÂ˙ ‡È‰˘ ,˙ÂÓÈÓÚ‬‬‫בינואר 1102 הבהירה יושבת הראש דאז למשרד מבקר המדינה כי הדיו של הוועד המנהל לא‬‫התקיי בעקבות בקשת ועדת ההשקעות, כפי שעלה מתשובתה מנובמבר 0102, אלא מפני שראתה‬ ‫צור לדו בנושא זה בדחיפות לנוכח מצב המשק.‬ ‫יישו החלטת הוועד המנהל ממרס 9002‬‫1. יומיי לאחר קבלת ההחלטה בישיבת הוועד המנהל במרס 9002 שלחה גזברית האוניברסיטה‬‫לחברי ועדת ההשקעות, בהנחיית סמנכ"ל הכספי דאז, הודעת דואר אלקטרוני )להל ההודעה(‬‫שבה נכתב: "הוועד המנהל בישיבתו החליט ‪È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙ‡· „È¯Â‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï‬‬‫‡˙ ¯‪ ˜È˙· ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó‬ובכלל זה: א. לפרוע את כל תיק המניות; ב. למכור כל אג"ח קונצרני שיש בו‬ ‫סיכו ; ג. להשאיר לוועדת ההשקעות לבנות את התיק מחדש ולהחליט אי להשקיע הכספי‬ ‫המתפני . טר יצא מסמ פורמאלי בנידו " )ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫סמנכ"ל הכספי דאז כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102, בי היתר, כי "על פי תמלול הדיו‬ ‫מ 61 למר ... לאור כל הדיו היה ויכוח הא ההחלטה היא על ]‪ ÏÎ [˘ÂÓÈÓ‬המניות או על חלק‬‫וההחלטה הסופית הייתה ]‪ ˙ÂÈ Ó‰ ÏÎ [˘ÂÓÈÓ‬ומתו האג"ח רק אילו שיש בה סיכו ... והיה ברור‬ ‫כי החלטת הועד המנהל קבעה שנמכור את כל המניות... ולמותר לציי שכל ההנחיות תואמו ]ע‬‫יושבת הראש דאז[... ולמרות הויכוחי בנושא זה והתנגדות חברי ועדת ההשקעות, עמדה יו"ר‬‫הועד המנהל על החלטת הועד המנהל הברורה ואישרה את המש הלי מכירת כל המניות"‬ ‫)ההדגשות במקור(.‬‫מדבריו של סמנכ"ל הכספי דאז עולה כי פעל למכירת כל המניות על דעתה ובאישורה של יושבת‬ ‫הראש דאז.‬‫2. החלטת הוועד המנהל ממרס 9002 יושמה על ידי אג הכספי בשלושה שלבי עיקריי :‬‫א. מימוש תיקי המניות המנוהלי בחו"ל; ב. מימוש תיקי המניות ותעודות הסל המנוהלי באר ;‬ ‫ג. שינוי מדיניות החזקת האג"ח הקונצרני. להל פירוט תהלי הביצוע של שני השלבי הראשוני‬ ‫והממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי זה:‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8341‬‫)‡( ‪:33( ˜ ¯ Â È Â È È ˜ È ˙ ) Ï "  Á · Ì È Ï ‰ Â Ó ‰ ˙ Â È Ó ‰ È ˜ È ˙ ˘ Â Ó È Ó‬‬‫בהודעה האמורה כתבה הגזברית לחברי ועדת ההשקעות כי אג הכספי מבקש לממש את תיקי ניו‬‫יורק בס 49 מיליו ש"ח )נכו ל 90.2.82( ואת תיק ההשקעות בחו"ל בס 22 מיליו ש"ח, המנוהל‬ ‫במישרי על ידי אג הכספי . עוד כתבה הגזברית לחברי ועדת ההשקעות כי מאחר שהאג מעוניי‬‫להשקיע עוד באותו היו את הכספי המתפני ממימוש המניות באג"ח של מדינת ישראל ובאג"ח‬ ‫של חברה ממשלתית מתבקשת תגובת המהירה על כ .‬ ‫נמצא שרוב חברי ועדת ההשקעות עסקו בתשובת לגזברית, כמבוקש, באופ השקעת הכספי‬‫שיתפנו מהמימוש, אול ה הביעו את הסתייגות מהחלטת הוועד המנהל ממרס 9002. יו"ר‬‫הוועדה דאז כתב לחברי הוועדה כי בנסיבות אלו הוא אינו רואה צור בהמש קיומה של הוועדה‬ ‫והוא מבקש לכנס אותה בדחיפות.‬ ‫‰·‪Ï"Î ÓÒ ‰¯Â‰ ‰Ú„‰‰ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ȯ·Ê‚ ‰ÁÏ˘ ·˘ ÌÂÈ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‰‪ÂÈ È˜È˙ ˙‡ ˘ÓÓÏ ,ʇ„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ Ï˘ ‰¯Â˘È‡· ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï Ê‡„ ÌÈÙÒÎ‬‬ ‫‪ÌÈÙÒΉ Û‚‡ È„È ÏÚ Ôȯ˘ÈÓ· ÌÈω Ӊ Ï"ÂÁ· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ȘÈ˙) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 94 ÍÒ· ˜¯ÂÈ‬‬ ‫‪‡È‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· Ú·˜ ω Ó‰ „Ú‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .(¢ÓÂÓ ‡Ï‬‬ ‫˘˙·ˆ‪.2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ú‬‬‫)·( ‪ : ı ¯ ‡ · Ì È Ï ‰ Â Ó ‰ Ï Ò ‰ ˙  „ Â Ú ˙  ˙ Â È Ó ‰ È ˜ È ˙ ˘ Â Ó È Ó‬בישיבת‬‫ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.3.92 דיווח יו"ר ועדת ההשקעות דאז כי ביקש מיושבת הראש‬‫דאז להגיע לישיבה, א היא אינה יכולה להשתת בה. מפרוטוקול הישיבה עולה כי ועדת‬ ‫ההשקעות סברה כי החלטת הוועד המנהל ממרס 9002 שגויה והחליטה כי יו"ר הוועדה ייפגש ע‬ ‫יושבת הראש דאז ויביא לפניה את טיעוני הוועדה בעניי החלטת הוועד המנהל.‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "ישיבת ועדת‬‫ההשקעות נקבעה למועד בו היו ]ליושבת הראש דאז[ התחייבויות קודמות, אות לא יכלה לבטל.‬ ‫למרות בקשתה לשנות את מועד הישיבה, המועד לא שונה".‬‫ב 90.4.2 כתב סמנכ"ל הכספי דאז לחברי ועדת ההשקעות כי "החלטות הוועד המנהל בנוגע‬‫לשינוי מדיניות הסיכו /תשואה קובעות כי עלינו לממש את ‪ .˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ÏÎ‬לאור הדיו בוועדה‬‫עיכבנו במעט את המימוש א היות והפגישה הנוספת של ]יו"ר ועדת השקעות דאז ע יושבת‬‫הראש דאז נקבעה רק ל 4.12[ חובה עלינו להתחיל ליישמה. היות והביצוע נעשה בהדרגה, והיות‬ ‫ולהבנתי הויכוח העיקרי בוועדה נגע לאג"ח הקונצרני אנו מתכווני להמשי ולממש בימי‬‫הקרובי את ‡‪ ˙ÂÚ˜˘‰ ˜È˙· ˙ÂÈ Ó‰ ˜ÈÙ‬האוניברסיטה" )ההדגשות אינ במקור(. סמנכ"ל‬‫הכספי דאז פירט במכתבו את הרכב התיק שבכוונתו לממש: מניות ותעודות סל שסכומ הכולל‬ ‫הוא 501 מיליו ש"ח )נכו ל 90.2.82(.‬‫בתשובותיה לסמנכ"ל הכספי דאז התנגדו חברי ועדת ההשקעות להחלטה לממש מיד את המניות‬‫וביקשו ממנו להשהות את המימוש עד קיו הפגישה המתוכננת של יושבת הראש דאז ויו"ר ועדת‬‫ההשקעות דאז, כפי שהחליטה ועדת ההשקעות. מהמסמכי עולה כי סמנכ"ל הכספי דאז עדכ את‬‫יושבת הראש דאז כמה פעמי על ההתרחשויות והשיב לחברי ועדת ההשקעות כי אי לו מנדט‬‫שלא לבצע את הוראות הוועד המנהל, וא ה לא ייתנו לו הנחיות ספציפיות לגבי סדר המימוש‬ ‫והחלופות להשקעת הכספי שיתפנו, הוא ימכור את יתרת המניות בתיק בתו כמה ימי .‬ ‫__________________‬ ‫תיקי מניות שנוהלו על ידי שני מנהלי תיקי מחו"ל.‬ ‫33‬
 • ‫9341‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫ב 90.4.3 הודיע יו"ר ועדת ההשקעות דאז לסמנכ"ל הכספי דאז כי א ימכור את יתרת המניות אי‬‫טע לקיי את הפגישה בינו ובי יושבת הראש דאז והוא יתפטר מתפקידו ויפזר את הוועדה. עותק‬ ‫ממכתבו נשלח לכל חברי הוועדה.‬‫ב 90.4.7 הודיע סמנכ"ל הכספי דאז לחברי ועדת ההשקעות כי למנהלי התיקי של האוניברסיטה‬‫ניתנה הוראה לממש את כל המניות שבתיקי בהקד ובתו שבועיי . בתגובה הודיעו כמה מחברי‬ ‫הוועדה ליושבת הראש דאז, לנשיא האוניברסיטה דאז, למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספי דאז על רצונ‬‫להתפטר מתפקיד . את מכתב ההתפטרות הרשמי של חברי הוועדה43 הגיש יו"ר הוועדה דאז‬ ‫ליושבת הראש דאז ב 90.4.32.‬ ‫‰·‪Úˆ·Ï ʇ„ ÌÈÙÒΉ Ï"Î ÓÒÏ Ôȯ˘ÈÓ· ‰¯˘È‡ ʇ„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‪˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ÔÎ .ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈ·Ï˘‰ È ˘· ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ˙‡ ¯˙χÏ‬‬ ‫„‡‪‡Ï ˙¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¢Á¯˙‰‰ È·‚Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· ω Ó‰ „Ú‰ ȯ·Á ˙‡ ‰ Î„Ú ‡Ï Ê‬‬ ‫‰·‪¢˜È·Â ω Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ·¯ÈÒ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·Á˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È‬‬ ‫˘‪ÚÂÓ˘Ï ‰˘˜È· ‡Ï Ì‚ ‡È‰ ‡ÏÈÓÓ ,‰„Ú‰ ¯"ÂÈ ÔÈ·Â ‰ È· ‰˘È‚Ù ÌÂȘ „Ú ‰Úˆ·Ï ‡Ï‬‬ ‫‡˙ ‪.‡˘Â · Ì˙„ÓÚ‬‬ ‫רק בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב 90.4.72, ‪ ,˘ÂÓÈÓ‰ ¯Á‡Ï‬עסקה יושבת הראש דאז בעניי‬‫זה ואמרה: "אי זה תקי שוועדת השקעות אינה מוכנה לקבל את רצו הלקוח בכל מה שקשור‬‫לרמת הסיכו שהוא מוכ לקחת, וזכותו של ועד מנהל להביע את רצונו, להחליט על המדיניות,‬ ‫ולדרוש מוועדת ההשקעות לבצע זאת הלכה למעשה".‬‫בספטמבר 0102 כתבה יושבת הראש דאז למשרד מבקר המדינה כי "הזמ היה גור מכריע, כי בעת‬ ‫משבר כל דחייה, ולו של יו , עלולה להיות מהותית".‬‫בנובמבר 0102 כתבה יושבת הראש דאז למשרד מבקר המדינה, בי היתר, כי "ועדת ההשקעות‬‫גררה רגליה בכל הנוגע לקבלת החלטה בנוגע לניהול תיק ההשקעות של האוניברסיטה ודגלה‬‫במדיניות של שב ואל תעשה". עוד ציינה יושבת הראש דאז בתשובתה כי "ועדת ההשקעות ניסתה‬‫פע נוספת לעכב פעולה חיונית ונדרשת שהיה צור לבצע כבר בחודש ינואר. במקו זאת, ביקשה‬ ‫לדחות את ביצוע הפעולה... עקב נסיעה לחו"ל של יו"ר ועדת ההשקעות... ושעה שהיה ברור לכול‬‫שבכל יו שחול עלולי להגר נזקי ויש לנקוט בפעולה מהירה לא היתה ]ליו"ר הוועד‬‫המנהל[ כל אפשרות אחרת אלא לית את ההוראות המתאימות בעצמה... בדיו ]של הוועד המנהל[‬‫הוצגה עמדת ועדת ההשקעות וזו היתה ידועה לחברי הוועד המנהל. לא היה שינוי נסיבות או‬‫נימוקי חדשי שהוצגו על ידי חברי ועדת השקעות ולכ לא היה מקו לקיי דיו נוס או‬ ‫התייעצות נוספת... יצוי , כי כינוסו של הוועד המנהל אינו דבר שנעשה בזמ קצר".‬‫עוד כתבה יושבת הראש דאז בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי היא "נהגה‬‫בזהירות ראויה. ג בכבוד של חברי ועדת ההשקעות נהגה בזהירות ראויה. אול מאחר וזה עתה‬‫התקיי דיו מלא ומפורט בהשתתפות רוב חברי ועדת ההשקעות והתקבלה החלטה מפורשת, כל‬‫שעשתה... היה לבצע במהירות האפשרית את ההחלטה... אי ספק כי חברי ]בוועד[ המנהל ידעו‬ ‫על ההתפתחויות האלה עוד לפני הדיווח הרשמי על כ בועד המנהל ואיש מה לא ביקש לקיי‬‫דיו נוס ... יתר על כ ג הנוהל שאושר וטר היה בתוק ]ראו להל [, אינו מתייחס לשאלה של‬ ‫עדכו חברי הועד המנהל או צור בישיבה נוספת במקרה כזה".‬ ‫__________________‬ ‫אחד מחברי הוועדה )מטע הוועד המנהל( לא התפטר.‬ ‫43‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫0441‬ ‫‪Úˆȷ ·ÈÈÁ 2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ Ì¢ÈÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫·„‪ÂÚ˜˘ÂÈ „ˆÈÎ ,¯ÎÓÈÈ È ¯ˆ ˜ Á"‚‡ ‰Êȇ Ú·˜Ï È„Î ÈÚˆ˜Ó ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚى ˙˜È‬‬ ‫‰‪.„ÂÚ ÌÈ Ù˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ‬‬ ‫‪˙·ÈÒÓ ,‰·¯ÈÒ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ¯˘‡Î ‰¯˜Ó‰ Ï˘ ÔÙ„‰ ˙‡ˆÂÈ ˙·ÈÒ · ÍÎÈÙÏ‬‬ ‫‪ʇ„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ,ω Ó‰ „Ú‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ „ÈÓ Ì˘ÈÈÏ ,‰˙ÏÚ‰˘ ˙ÂÈÚˆ˜Ó‬‬ ‫‪Ì¢ÈÈ Í¯„ ω Ó‰ „Ú‰ ȯ·ÁÏ ¯ÒÓÈÈ È Î„Ú‰ Ú„ÈÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯È‰Ê ¯˙È· ÏÂÚÙÏ‬‬ ‫‰‰‪.Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜˙ ‰ËÏÁ‬‬ ‫3. ‰·‪ω Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰Ó - Ìȯ·„‰ ¢Á¯˙‰ ‰·˘ ‰Ù˜˙‰ Ïη ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫·-90.3.61 ‪˙„Ú ¯"ÂÈ Â˘‚Ù ‡Ï - 23.4.09-· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·Á ˙¯ËÙ˙‰ „ÚÂ‬‬ ‫‰‰˘˜‪.‡˘Â · ÔÂ„Ï È„Î Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ʇ„ ˙ÂÚ‬‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "לא התקיימה פגישה‬‫]בינה[ ליו"ר ועדת השקעות מאחר והאחרו שהה בחו"ל בכל התקופה ומיד ע שובו הודיע על‬ ‫התפטרות מ הועדה... ]ביקשתי[ ולא ]זכיתי[ לשיתו פעולה בביצוע החלטת הוועד המנהל".‬‫יו"ר ועדת ההשקעות דאז כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "החלטת הועד‬ ‫המנהל מה 90.3.61 נתקלה בהתנגדות הנמרצת של כל חברי ועדת ההשקעות אשר היו נוכחי‬‫בישיבות וכ בהחלפת מיילי זועמי ... במועד ]ישיבת הועד המנהל[ אני הייתי בחו"ל ולכ לא‬‫יכולתי להשתת ... ע שובי... שוחחתי טלפונית ע יו"ר הועד המנהל... ]שהשיבה[ שזו ההחלטה‬‫ועלינו לבצעה... ]בישיבת ועדת ההשקעות[ שהתקיימה ב 90.3.92 הובעה תרעומת והתנגדות‬‫נחרצת להחלטה והוטל עלי להיפגש ע יו"ר הועד המנהל ולנסות להניא אותה מקיו ההחלטה...‬ ‫מאחר וב 90.4.2 נסעתי לחו"ל... הפגישה נקבעה לתארי ה 90.4.12, מיד ע שובי".‬ ‫‪˙„Ú ¯"ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÈÙÒΉ ÂÈ˷ȉ ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ÁΠ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‰‰˘˜‪‡˘Â · ̉È˙„ÓÚ ˙‡ ¯È‰·‰Ï È„Î ıÓ‡Ó ÏÎ ˙¢ÚÏ Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ʇ„ ˙ÂÚ‬‬ ‫‪.‰Ê È˙Â‰Ó ÔÈÈ Ú· ˙ÓÎÒÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ,‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ,˙ÂÒ ÏÂ‬‬ ‫4. ‪Ï"Î ÓÒ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ Âȉ˘ ,ʇ„ ‡È˘ ‰Â ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï"Î Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó‬‬ ‫‰‪.2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Â‰ ‰·˘ ͯ„· ·¯Ú˙‰ ‡Ï ,ÌÈÙÒÎ‬‬‫המנכ"ל, המכה בוועדת ההשקעות מתוק תפקידו, הסביר למשרד מבקר המדינה כי סבר‬‫שההחלטה לממש את כל המניות והאג"ח הקונצרני קיצונית וא הביע את עמדתו זו בישיבת הוועד‬‫המנהל במרס 9002, אבל מאחר שבישיבת הוועד המנהל התקבלה החלטה בנושא ומאחר שיושבת‬‫הראש דאז הנחתה במישרי את סמנכ"ל הכספי דאז כיצד לייש את ההחלטה הוא החליט שלא‬ ‫להתערב בעניי זה.‬ ‫5. ‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÙÒΉ Û‚‡ ¯ÒÓ 2009 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎÓÒÓÓ‬‬ ‫‪˙ÂÈ Ó‰ ˘ÂÓÈÓÓ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ „ÒÙ‰‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰Î¯Ú‰ ,‰˙˘˜·Ï ,ʇ„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈÏ‬‬ ‫·‪.352009 ËÒ‚‡· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 70-η „Ó‡ 2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ ·˜Ú „·Ï‬‬ ‫__________________‬‫הערכה זו התבססה על השווי של המניות האמורות באוגוסט 9002 לעומת שווי המימוש שלה במרס‬ ‫53‬ ‫9002.‬
 • ‫1441‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫יושבת הראש דאז כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "חישובי בדיעבד‬ ‫בפרט בשוק ניירות הער , אינ רלבנטי לצור הערכת איכות ההחלטה, ולכ יש בהצגת משו‬‫הטעיה... ]נוכח ההפסד הניכר עד אותו המועד[ נדרשה פעולה דחופה לביצוע... הס הנ"ל בודק‬‫בדיעבד מה היה קורה לתיק המניות במועד חסר משמעות לולא מכירתו במר 9002. ההחלטה על‬‫המכירה נעשתה כאשר התחזית היתה לרמה גבוהה של סיכו ולירידות מחירי מניות ולא לעליות".‬‫עוד ציינה יושבת הראש דאז כי במאי 9002 קיבל חבר הנאמני דיווח על המכירה ואשרר את‬ ‫מדיניות הקטנת הסיכו שנקטה האוניברסיטה.‬‫יו"ר ועדת ההשקעות דאז כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי "א אחד בועדת‬‫ההשקעות לא חשב שניפגע כתוצאה מדחיית ביצוע ההחלטה. בדיעבד, לאור התפתחות מצב שוק‬‫ההו בהמש , ככל שההחלטה היתה נדחית קרנות האוניברסיטה היו יוצאות נשכרות... בעקבות‬‫החריגה הבוטה מהנהלי , חוסר המקצועיות של המחליטי והצורה החפוזה בה הוחלט לבצע את‬‫המהל , לא ראיתי יותר צור בהמש קיומה של ועדת ההשקעות וקיבלתי אישור מכל חברי הועדה,‬‫למעט ]אחד[, על התפטרות קולקטיבית והחזרת המנדט לועד המנהל ולהנהלת האוניברסיטה...‬‫למותר לציי שכל חברי הועדה פעלו לאור שני באוניברסיטה בהתנדבות ומתו כוונה כנה לפעול‬‫לטובת המוסד החשוב תו אינטגריטי והפעלת חוות דעת מקצועית מלומדה. לא היה מקו להחליט‬ ‫בניגוד מוחלט לדעת ".‬ ‫‪ÔÈÈ Ú· ÂÏÚ‰˘ ÌÈȘÈω ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫„¯‪ȇ˘Â Ï˘ ̄˜Ù˙ ÔÙ‡ ‰Ó¢ÈÈ ,2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰Ï·˜‰ Í‬‬ ‫˙‪.Ì˙ ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˘ Ï ‡˘Â · ‰· ÌȯÈη ÌȄȘÙ‬‬‫בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 ציינה האוניברסיטה כי "שרשרת האירועי אשר‬‫הביאה למכירת תיק המניות ולהתפטרות חברי ועדת ההשקעות חייבה את האוניברסיטה לבחו את‬‫עצמה באופ מיידי עוד בסמו לאירוע עצמו. הדיוני וההתייעצויות אשר התקיימו כללו את בעלי‬‫התפקידי הרלוונטיי ובכלל יו"ר הועד המנהל, המנכ"ל, הסמנכ"ל לכספי וחברי מתו ועדת‬‫ההשקעות. במהל התייעצויות אלה גובשו הצעות לתיקו נוהל ההשקעות של האוניברסיטה. נוהל‬ ‫חדש זה... מביא לידי ביטוי ]את[ הלקחי אשר הופקו על ידינו מהאירוע... בכל מקרה, בהמש‬‫לדוח הביקורת ]של משרד מבקר המדינה[ וכמתחייב בחוק תוק ועדה ליישו ההמלצות הנוספות‬ ‫אשר יופיעו במסגרת הדוח".‬ ‫שינויי בנוהל ועדת ההשקעות‬‫1. כאמור, בכתבי המינוי שהוצאו מפע לפע לחברי ועדת ההשקעות עוגנו סמכויות הוועדה‬‫ותפקידיה, א ה לא עסקו כלל בקשרי הגומלי בי הוועד המנהל ובי הוועדה. לפיכ לא היה‬ ‫ברור מה תפקידו של הוועד המנהל בתחו ההשקעות נוס על מינוי חברי הוועדה.‬‫בנוהל ועדת ההשקעות שאישר הוועד המנהל ב 90.3.8 צוי כי תפקידי הוועדה ה , בי היתר,‬‫"‪ ."‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ ˙‡Â ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ú·˜Ï‬אשר לוועד‬ ‫המנהל נקבע בנוהל כי אחת לשישה חודשי הוא יקבל דיווח מיו"ר הוועדה על הנושאי‬‫העקרוניי שנדונו בישיבות הוועדה. אול ג בנוהל זה לא הובהרו יחסי הגומלי בי הוועד המנהל‬‫ובי ועדת ההשקעות. ב 90.3.61, מועד קיומה של ישיבת הוועד המנהל שבה התקבלה ההחלטה‬‫לממש את כל תיק המניות ואת האג"ח הקונצרני שיש בו סיכו , עדיי לא נכנס לתוק נוהל ועדת‬ ‫ההשקעות משו שנקבע בו כי תחולתו היא מיו פרסומו.‬
 • ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2441‬‫ביוני 9002 ‪˙ÂÈ È„Ó· ‰˘ÚÓÏ ‰˜ÒÚ˘ ,2009 Ò¯ÓÓ Ï‰ Ó‰ „Ú‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï‬‬‫‰‰˘˜‪˙„Ú ȯ·Á ˙¯ËÙ˙‰Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓ ¯Á‡Ï ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰Ú‬‬‫‰‰˘˜‪ ˙ÂÚ‬אישר הוועד המנהל, ביזמת יושבת הראש דאז, שינוי בהגדרת תפקידי הוועדה בנוהל‬‫וקבע בנוהל מעודכ כי "ועדת ההשקעות היא הגו האחראי ליישו מדיניות ההשקעות של‬‫האוניברסיטה, ‪ ,ω Ó‰ „Ú‰ È"Ú ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú·˜˙˘ ÈÙÎ‬ולפיקוח ובקרה על אופ הביצוע של‬‫הנחיותיה ע"י אג הכספי " )ההדגשה אינה במקור(. משמעות הדברי היא שהסמכות לקביעת‬ ‫מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה הועברה מוועדת ההשקעות לוועד המנהל. הנוהל המעודכ‬ ‫נכנס לתוק ביולי 9002 בעת פרסומו.‬‫63‬ ‫2. באוקטובר 9002 החליטה ועדת ההשקעות שמונתה לאחר התפטרות חברי הוועדה הקודמת‬‫לבקש מאג הכספי ומהוועד המנהל להסדיר בנוהל המעודכ את מערכת היחסי בי ועדת‬‫ההשקעות לוועד המנהל. חברי ועדת ההשקעות ביקשו כי בנוהל יובהר כי "ועדת ההשקעות היא‬ ‫הגו האחראי ליישו מדיניות ההשקעה במסגרת שנקבעה ]על ידי[ הוועד המנהל, להורות לאג‬‫הכספי על ביצוע פעולות, לפקח ולבקר על אופ הביצוע של הנחיותיה ]על ידי[ אג הכספי ".‬‫כמו כ ביקשו חברי הוועדה להבהיר כי הוועד המנהל לא יבצע שינוי במדיניות ההשקעות שקבע‬‫קוד שנוע ביו"ר ועדת ההשקעות ולא יעביר הוראות ביצוע לאג הכספי שלא באמצעות ועדת‬ ‫ההשקעות, אלא א כ פיטר את חברי הוועדה.‬‫ביולי 0102 אישר הוועד המנהל שינוי בנוהל המעודכ כדלהל : "יבקש הוועד המנהל לשנות את‬‫מדיניות ההשקעות כפי שזו נקבעה על ידו, יבוצע השינוי לאחר התייעצות ע ועדת ההשקעות‬‫בדבר השינוי המבוקש". נוס על כ , במועד זה אישר הוועד המנהל שינוי בנוהל המעודכ שלפיו‬‫גזבר האוניברסיטה, המרכז את הוועדה, יהיה אחראי ל"ביצוע השקעות בהתא להנחיות ועדת‬ ‫ההשקעות, בתיקי ההשקעות המנוהלי ע"י אג הכספי של האוניברסיטה".‬ ‫‪‰¯È‰·Ó‰ ‰‡¯Â‰ ω · ·Ï˘Ï Ϙ˘˙˘ ȇ¯ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ÏÚ ˜¯ ÌÈÙÒΉ Û‚‡Ï ¯·ÚÂÈ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙‡¯Â‰Â ˙ÂÈÁ ‰ ÈÎ‬‬ ‫‪.˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ˜ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÂÓ‡‰ ÈÚˆ˜Ó‰ ̯‚‰ È„È‬‬ ‫סיכו‬ ‫‪ÌÈÙ‚‰˘ ‡„ÂÂÏ Í¯Âˆ‰ ÔÓ ˙Ú·Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ ˙¯Â˜È· Ï˘ ‰˙Â·È˘Á‬‬ ‫‰‪ÈÙ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰ Ï Ì˙‡ ‰ÚÈ ‰ ˙¯Â˜È·‰˘Â ÌÈȘÈω ˙‡  ˜È˙ Ô· Ìȯ˜Â·Ó‬‬ ‫‪ıÈÏÓÓ ÔÎ ÏÚ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ Ì˙ÏÂÚÙ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‰‡È·‰Â ÌÈ È˜˙ ω ÈÓ È¯„Ò‬‬ ‫‪Á„· Â˯ÂÙ˘ ÌÈȘÈω ˙‡  Á·È ÈÎ ‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ÏÎÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ,˙ÂÚ˜˘‰‰ Úˆȷ ÏÚ ‰¯˜·‰Â Á˜ÈÙ‰ ÔÈÈ Ú· ̄˜ Á„·Â ‰Ê‬‬ ‫‪Ô„ÂÚÈÈ ˙ÂÓ¯˙ ÈÙÒη Ô¯Â˜Ó˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÌÂ˘È¯Â ÌÈÓȇ˙Ó ÌÈω · ‰È„„ˆ ÏÎ‬‬ ‫˜·‪ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙÈ ,Ì‰Ï ÌÈÈË ÂÂϯ Ìȯ·„‰˘ ÏÎÎ ,˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ψ‡ ÌÈÓ¯Â˙‰ È„È ÏÚ Ú‬‬ ‫‪.Ì˙‡ ÂÓ˘ÈÈÂ‬‬ ‫__________________‬ ‫שלושת חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה שהיו חברי בוועדת ההשקעות הקודמת מכהני ג‬ ‫63‬ ‫בוועדת ההשקעות החדשה.‬
 • 1443 ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ͯ„ ÔÈÈ Ú· ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ‰˘ ÌȇˆÓÓ‰ Âȉ˘ ÌÈ„ÓÏÓ 2009 Ïȯه-Ò¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ‰Ó¢ÈÈ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ʇ ‰„ÓÚ˘ ÈÓ ω Ó‰ „Ú‰ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‡˘Â · ÏÂÙÈˉ ÈÎÈω· ˙ÂÈÂÚË ÌÈÓ‚Ù Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰˘ÓÈÓ ÂÏȇ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È .¢‡¯· .ÌÈÚ Ó Âȉ ‰Ê Á„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈȘÈÏ‰Ó ‰ÓÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ̄˜‰ ÌÈȘÈω Ô˜È˙Ï ˙ˆÏÓ‰‰ Ì¢ÈÈÏ ÌÈ„Úˆ ˘ Ï ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È ‡ ˙„ÒÂÓ ÏÚ .‰Ê Á„· ԉ ̄˜‰ Á„· Ô‰ Â˯ÂÙ˘ ÏÚ ‰Ê ˙¯Â˜È· Á„· ÂÏÚ‰˘ ÌÈȘÈω ˙ ˘È‰ ˙‡ Ú ÓÏ È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÂÈ È„Ó ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ‰È‡¯‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â · Ú·˜Ï ÍÎ ¯Á‡Â ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ .ÂÓ¢ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏΉ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰‚ȯÁÏ Ì¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È · ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÔÂÏ˘È΢ ¯Á‡Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,˙ÈÒ ÈÙ‰ Ô˙ ˙ȇ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘Á ÁΠ ,ÈÒ ÈÙ ¯·˘ÓÏÂ Ô‰Ï˘ ÔÈÈ Ú· Ô˙˜È„· ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ÌÈÏ˘‰Ï ‰Ï˘ ·Âˆ˜˙Ï Ô Î˙Ï ‰„Ú‰ ‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï Á„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈȇ¯‰ ÌÈÁ Ó‰ ˙ ¯˜Ú‰ ˙ ¯˜ ÌÂ˘È¯ - ‰Ê Á„· ÌÈ˯ÂÙÓ‰ ÌȯÁ‡‰ Ìȇ˘Â · Ô˙„ÓÚ ˘Â·È‚ ˙‡ ÔΠ,̄˜‰ .˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ˙ÂÏÓÚ ÈÂÎÈ Â ˙¢„˜‰Î