Users being followed by Himanshu Sheth(himanshu.sheth@gmail.com)