Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008

1,975 views
1,881 views

Published on

Hill & Knowltonin ja Interquestin yhdessä toteuttaman, järjestyksessään toisen vuosittaisen yritysten digitaalisen viestinnän tilaa kartoittaneen tutkimuksen tulokset.

Published in: Business, Economy & Finance

Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008

 1. 1. TERVETULOA
 2. 2. OHJELMA
 
 9:00 - 9:30           Kati Sulin, Hill & Knowlton 
                           Digitaalisen viestinnän strateginen suunnittelu - tätä päivää vai tulevaisuutta? 
 9:30 - 10:00          Johanna Lehtonen, InterQuest 
                           Sosiaalinen media ja yritykset
 10:00 - 11:00        Niall Cook, Hill & Knowlton London 
                           Enterprise 2.0: How social software will change the future of work
 11:00 - 11:30       Keskustelua ja yh teenveto
 3. 3. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän strateginen suunnittelu -tätä päivää vai tulevaisuutta?
 4. 4. Digitaalinen viestintä 2008 Tutkimuksen toteutus <ul><li>Informoitu sähköpostikysely </li></ul><ul><li>Suomalaisten yritysten markkinointi-, myynti- ja viestintäpäättäjlle sekä ylimmälle johdolle </li></ul><ul><li>Sähköpostirekisteri Micromedialta </li></ul><ul><li>Toteutus 14. - 28.10.2008 </li></ul><ul><li>n=616 </li></ul><ul><li>Vastausprosentti 11 % </li></ul>
 5. 5. Digitaalinen viestintä 2008 Tutkimuksen tavoitteet <ul><li>Mitä eri digitaalisen viestinnän muotoja yrityksillä on käytössä? </li></ul><ul><li>Onko digitaaliselle viestinnälle laadittu oma strategia? </li></ul><ul><li>Mikä on digitaalisen viestinnän pääasiallisin tehtävä? </li></ul><ul><li>Mitkä ovat digitaalisen viestinnän suurimmat haasteet ja/tai esteet? </li></ul><ul><li>Miten hyvin yrityksissä tunnetaan sosiaalisen median termit ja verkkoyhteisöt? </li></ul><ul><li>Kuinka tärkeää yrityksille on nettikeskusteluiden seuranta? </li></ul><ul><li>Miten nettikeskusteluja seurataan ja hyödynnetään? </li></ul><ul><li>Mitä asioita internetissä halutaan seurata? </li></ul>
 6. 6. Digitaalinen viestintä 2008 Taustatiedot Yrityksen koko Vastaaja työskentelee... Alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 250- 999 työntekijää 1000 työntekijää tai enemmän Markkinoinnissa Myynnissä Viestinnässä Asiakaspalvelussa Tuotekehityksessä Muussa 11% 14% 26% 31% 29% 23% 34% 32% 59% 51% 21% 40% 25% 23% 4% 5% 2% 4% 8% 9% B-to-C B-to-B
 7. 7. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän eri muodot
 8. 8. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän strateginen rooli Erittäin tärkeä 42% 33% Melko tärkeä 44% 55% Ei kovin tärkeä 12% 11% Ei lainkaan tärkeä 1% B-to-C B-to-B
 9. 9. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän tavoitteiden määrittely Osana markkinointi-strategiaa 37% 38% Osana viestintä- strategiaa 29% 27% Oma strategia määritelty 17% 14% Ei määriteltyä strategiaa 34% 27% B-to-C B-to-B
 10. 10. Digitaalisen viestinnän pääasiallinen tehtävä yrityksessä Digitaalinen viestintä yrityksessä 61% 55% 55% 58% 54% 62% 40% 34% 25% 24% 22% 24% 11% 16% 2% Brändimielikuvien/ -tunnettuvuuden parantaminen Myynnin lisääminen Tiedottaminen ja PR Asiakaspalvelu Uusasiakashankinta Sähköinen asiointi Työnantajanmielikuvan kehittäminen Ei erityistä tehtävää 10% B-to-C B-to-B
 11. 11. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet SITOUTUMINEN: EI OSANA STRATEGIAA, JOHDON TUEN PUUTE Haasteena on välillä päättävien tahojen haluttomuus nähdä digitaaliset kanavat strategisina välineinä Johdon puuttuva Mind set digitaaliseen viestintään ja myyntihenkilöstön sitouttaminen Linkkaaminen strategiseen suunitteluun siten, että suunnitelmat jalkautuvat käytännön tasollekin... Se, että nähdään irrallisena elementtiä eikä kiinteänä osana yrityksen viestintästrategiaa Yhtenäinen strategia ja selkeät tavoitteet meidän yrityksen sisällä Poimintoja avoimista vastauksista
 12. 12. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet RESURSSIT: AIKA, RAHA JA OSAAMINEN Henkilö- ja henkiset resurssit, jotta sisältö pysyisi riittävän ajankohtaisena ja kiinnostavana Oman organisaation osaamisen puute Resurssit ylläpitää palveluita ja vastata alati muuttuviin tilanteisiin. Verkko edellyttää jatkuvaa seurantaa Sekä taloudelliset että henkilöresurssit Strategiset päätökset puuttuvat, niukat resurssit ja syvällinen osaaminen Vähäinen tieto digitaalisten medioiden suomista mahdollisuuksista Poimintoja avoimista vastauksista
 13. 13. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet KOHDERYHMÄYMMÄRRYS: KENELLE, MITÄ JA MITEN TEHDÄÄN Asiakkaat pitäisi tuntea vielä paremmin, tiedon löytyminen tehtävä niin helpoksi kuin mahdollista hukuttamatta ihmisiä informaatiotulvaan Kohderyhmän ja päämedian valinta Mahdollisuuksia ja uusia toteutusvaihtoehtoja on paljon, ala kehittyy nopeaan tahtiin, millä tunnistaa oikeat potentiaaliset kanavat ja välineet? Millaisen viestinnän vastaanottaja kokee kiinnostavaksi? Oikea-aikaisen tiedon viestittäminen oikeassa ja ymmärrettävässä muodossa reaaliaikaisesti Poimintoja avoimista vastauksista
 14. 14. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet Mediatoimistojen asiantuntemus digipuolelta ei ole riittävä, vaikka intoa tehdä onkin. Mainostoimistot taas ei ymmärrä, miten työlästä ja kallista tuloksekkaan digiviestinnän tekeminen on asiakkaan näkökulmasta. Löytää osaava kumppani jonka kanssa voi toimivasti integroida muun markkinoinnin digiviestintään Mediakampanjasuunnittelun ja luovan suunnittelun yhteistyössä vielä parannettavaa, tulospohjaisia (myyntiin johtavia) verkkokampanjoita ei valmiuksia neuvotella, roolien selkeyttäminen eri toimijoiden välillä Poimintoja avoimista vastauksista
 15. 15. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet Teknologian nopea kehittyminen, pitäisi kuitenkin aina olla aallon harjalla kohderyhmä tyytyväisenä. TEKNISET HAASTEET, DIGITAALISEN VIESTINNÄN JATKUVA KEHITTYMINEN Tulevaisuutta ajatellen haasteena on todella nopeasti kehittyvä digiympäristö, josta on vaikea saada otetta ja siten myös vaikea yrityksenä kehittää omia palveluita tarpeaksi nopeasti ja olla ajan hermolla. Käyttöliittymät ovat monimutkaisia, palvelut toimivat verkon kautta hitaasti. Jatkuvasti kehittyvät työkalut ja teknologia, miten hyödyntää kaikki mahdollisuudet kustannustehokkaasti? Jatkuvasti kehittyvät työkalut ja teknologia, miten hyödyntää kaikki mahdollisuudet kustannustehokkaasti? Poimintoja avoimista vastauksista
 16. 16. Digitaalinen viestintä 2008 Digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen isommat haasteet/esteet Sama kuin kaikessa muussa: panos/tuotos –suhde, miten mitata hyöty ja todentaa se aidosti – mikä on esim. suoraa myynnin kasvua panostuksesta digitaaliseen viestintään. Aito mittarointi haasteellista. KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMINEN JA MITATTAVUUS Kokonaiskuvan hahmottaminen sekä prosessien digitaalisten palveluprosessien hallinta ja kuvaaminen Ajan puute seurannan tuloksia analysoitaessa ja niiden hyväksi käyttö markkinoinnissa Osaset ovat liian hajallaan yrityksen sisällä. Kokonaisnäkemystä on vaikea muodostaa ja toteuttaa Poimintoja avoimista vastauksista
 17. 17. Sosiaalinen media ja yritykset
 18. 18. Digitaalinen viestintä 2008 Sosiaalisen median termien tuntemus <ul><li>Blogi 87 %  96 % </li></ul><ul><li>Online-yhteisöt 61 %  79 % </li></ul><ul><li>Wiki 57 %  74 % </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media 38 %  60 % </li></ul><ul><li>Web 2.0 26 %  55 % </li></ul><ul><li>Podcasting 19 %  42 % </li></ul><ul><li>Hopottaja 18 %  30 % </li></ul><ul><li>Ubiikki yhteiskunta  20 % </li></ul>Tuntee termin ja osaisi selittää: 2007 2008 <ul><li>YouTube 76 %  90 % </li></ul><ul><li>Suomi24.fi 82 %  82 % </li></ul><ul><li>Facebook 17 %  72 % </li></ul><ul><li>LinkedIn 28 %  57 % </li></ul><ul><li>IRC-Galleria  48 % </li></ul><ul><li>MySpace 33 %  37 % </li></ul><ul><li>Habbo  35 % </li></ul><ul><li>Flickr  21 % </li></ul><ul><li>Second Life 11 %  16 % </li></ul><ul><li>Jaiku  12 % </li></ul>Vieraillut vähintään kerran: 2007 2008
 19. 19. Digitaalinen viestintä 2008 Kuinka tärkeää on sosiaalisen median seuranta? Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää 33% 49% 35% 48% 43% 47% 15% 8% 17% Kuinka tärkeää on tietää mitä yritykseenne liittyvistä asioista puhutaan internetissä? 2007 B-to-C 2008 B-to-C 2008 B-to-B
 20. 20. Digitaalinen viestintä 2008 Miten aktiivisesti nettikeskusteluja jo seurataan? Seuraa satunnaisesti 47% 54% 44% Seuraa aktiivisesti 14% 20% 13% On ulkoistanut seurannan 5% 16% 8% Ei seuraa lainkaan 12% 9% 23% 2007 B-to-C 2008 B-to-C 2008 B-to-B
 21. 21. Digitaalinen viestintä 2008 Millaisten asioiden seuranta kiinnostaa eniten? 81% 68% 73% 57% 73% 80% 51% 53% 5% 4% Omaan brändiin/yrityskuvaan liittyvät asiat Omiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät asiat Kilpailijoihin ja omaan toimialaan liittyvät asiat Yleisiin trendeihin ja muutoksiin liittyvät asiat Muiden asioiden seuranta B-to-C B-to-B
 22. 22. Digitaalinen viestintä 2008 Miten aktiivisesti nettikeskusteluja hyödynnetään? 2007 B-to-C 2008 B-to-C 2008 B-to-B Ei hyödynnä lainkaan 34% 34% 45% Hyödyntää aktiivisesti 9% 21% 11% Hyödyntää satunnaisesti 38% 36% 34%
 23. 23. Digitaalinen viestintä 2008 Miten keskusteluja hyödynnetään tällä hetkellä? <ul><li>Asenneluotaukseen </li></ul><ul><li>Kerätään negatiiviset ja positiiviset yhteen ja käydään läpi ne, jonka jälkeen tehdään tarvittavia toimenpiteitä </li></ul><ul><li>Kilpailijavertailussa </li></ul><ul><li>Markkinoinnissa ja myynnissä </li></ul><ul><li>Omat blogit / tiedonjako </li></ul><ul><li>Osana tuotemarkkinoinnin tiedonhankintaa </li></ul><ul><li>Toimialaseurantaan, asiakasinformaation hankintaan </li></ul><ul><li>Tuotekehityksessä ja lähettämällä tiedoksi niille, joita tiedon arvellaan kiinnostavan. </li></ul><ul><li>Käydään läpi johdon kanssa </li></ul><ul><li>Markkinoinnissa </li></ul><ul><li>Markkinointi, trendien haistelu </li></ul><ul><li>Palaute kerätään ja analysoidaan </li></ul><ul><li>Tiettyjen sivujen sisältöä nostetaan keskusteluihin, otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa & viestinnässä. </li></ul><ul><li>Tuotekehitys tai informaation lisääminen </li></ul><ul><li>Tuotepäätösten arvioimisessa, tuotteiden kehittämisessä </li></ul><ul><li>Varaudutaan kriiseihin </li></ul><ul><li>Viestintä käyttää </li></ul>B-to-C B-to-B
 24. 24. Digitaalinen viestintä 2008 Tulisiko nettikeskusteluja hyödyntää paremmin? Haluaisi hyödyntää paremmin Ei ole tarpeen hyödyntää Ei osaa sanoa 47% 60% 40% 9% 7% 15% 44% 33% 45% 2007 B-to-C 2008 B-to-C 2008 B-to-B
 25. 25. Digitaalinen viestintä 2008 Millä tavoin haluaisi hyödyntää nettikeskusteluja? TUOTEKEHITYKSESSÄ ” Tuotekehitykselle yksittäisetkin asiat tärkeitä signaaleja ja näiden niputtaminen toisi jo laajempaa hyötyä” ” Käyttökokemukset tuotekehityksen tukena ja vertailut kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin” ASIAKASYMMÄRRYKSEN PARANTAMISESSA ” Kehittää palveluja niin, että ne vastaavat kuluttajien toiveita paremmin.” ” Kuluttajien tarpeet ja kokemukset ovat hyödyksi niin tuotekehityksessä kuin markkinoinnissakin” HILJAISTEN SIGNAALIEN LÖYTÄMISESSÄ ” Niistä saa ”hiljaista tietoa” ja vinkkejä toiminnan kehittämiseen, tietoa omasta toiminnasta ” Ylivoimainen valtaosa on merkityksetöntä kohinaa, mutta joskus sieltä löytyy ns. aikaisia signaaleja. Ne pitäisi jotenkin löytää” MARKKINOINNIN SUUNNITTELUSSA ” Keskustelupalstalta voidaan löytää aiheita kampanjoinnin pohjaksi” ” Markkinoinin suunnittelussa ja brändimielikuvien rakentamisessa” VIESTINNÄN SUUNNITTELUSSA ” Kriittisten ja heikkojen signaalien tunnistaminen, mahdollinen hyödyntäminen omassa ulkoisessa viestinnässä/julkisuudessa, liiketoiminnan kehittämisessä TRENDIEN ETSIMISESSÄ ” Ne antavat mahdollisuuksia ja tietoja trendeistä.” PALAUTTEEN KERÄÄMISESSÄ ” Ilmaista palautetta, joka on monelle suomalaiselle luonnollisempaa kuin palautteen antaminen vaikka naamatusten” ” Sitä voi pitää yhtenä palautekanavana, jolloin voidaan omia palveluita parantaa”
 26. 26. Digitaalinen viestintä 2008 Kiinnostus asiakasdialogiin online-yhteisössä? Erittäin kiinnostavana Melko kiinnostavana Ei kovin kiinnostavana Ei lainkaan kiinnostavana 13% 26% 15% 48% 47% 37% 28% 19% 33% 6% 6% 11% 2007 B-to-C 2008 B-to-C 2008 B-to-B
 27. 27. Lisätietoja <ul><li>Kati Sulin </li></ul><ul><li>Yksikönjohtaja, Digital </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>p. 040 5858 488 </li></ul><ul><li>Johanna Lehtonen </li></ul><ul><li>Asiakkuusjohtaja </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>p. 050 569 5464 </li></ul>

×