Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education]

on

 • 813 views

tai lieu cua BMG International Education

tai lieu cua BMG International Education

Statistics

Views

Total Views
813
Views on SlideShare
813
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Thiet Ke He Thong Nhan Dien Thuong Hieu [BMG International Education] Document Transcript

 • 1. Brand Identity System Design © 2007 BrainMark Vietnam | Vietnamese Version Brand Identity System | 1
 • 2. BrainMark Vietnam trân tr ng gi i thi u n Quý v , nh ng ngư i yêu thích và am mê xây d ng phát tri n thương hi u Brand Identity System | 2
 • 3. Design Brand Brand Identity System | 3
 • 4. Tiêu chu n BMG____________________________________________B tài li u này do BrainMark Vietnam biên so n và ư c ki m tra ch t lư ngtheo tiêu chu n c a BrainMark International Group tháng 7 năm 2007.Giám c i u HànhNguy n Thanh Tân, MBA225D Tr n Quang Kh i, P. Tân nh, Qu n 1, Tp.HCMTel: (08) 38 466 477 – 0909 516 516Email: info@bmg.edu.vnWeb: www.bmg.edu.vn Brand Identity System | 4
 • 5. Brand Identity System | 5
 • 6. L i nói uNgày nay t i Vi t nam, ngày càng nhi u các doanh nghi p quan tâm n vi c xây d ng và phát tri n thương hi u, tuy nhiên có ư c tínhnh t quán và chuyên nghi p trong các thông i p truy n thông, cácdoanh nghi p thư ng nh n nh ng nhà thi t k t o ra m t h th ngnh n di n thương hi u (Brand Identity System)..Qua nhi u năm tư v n cho các doanh nghi p, BrainMark Vietnam luônnh n ư c ngh h tr tư v n thương hi u và h th ng nh n di nthương hi u, do v y hôm nay chúng tôi biên so n và gi i thi u b tàili u này n v i t t c quý v và các b n nh m ph n nào giúp doanhnghi p Vi t Nam trong vi c thi t k h th ng nh n di n thương hi uhòan ch nh.Thông tin góp ý i u ch nh, quý v vui lòng g i v Phòng qu n lý các dán Tư v n, Công ty BrainMark Vietnam, ho c vui lòng chuy n tin quaemail: info@brainmarkvietnam.com.BrainMark Vietnam Brand Identity System | 6
 • 7. “Thi t k h th ng nh n di n thương hi u là bư c k thu t sáng t okh i u cho vi c phát tri n thương hi u” John Bellamans, BrainMark Vietnam Brand Identity System | 7
 • 8. insight Brand Identity System | 8
 • 9. M cl c N i dung Trang L im u 6 Logo & nh ng nguyên t c cơ b n 17 Ý nghĩa 18 Kích thư c và không gian xung quanh logo 23 Màu logo và các ng d ng trên n n màu 29 Logo ơn s c (1 màu) 33 Nh ng i u ph i tránh khi s d ng logo 34 Qui nh v vi c s d ng typeface 38 Cách trình bày câu slogan 41 N i dung & ý nghĩa slogan 43 Quy cách s p t slogan 45 Nh ng i u ph i tránh khi s d ng slogan 46 Thành ph n trang trí 47 Cách trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng 53 Brand Identity System | 9
 • 10. M cl c N i dung Trang Danh thi p 55 Gi y tiêu 56 Gi y ghi chú, gi y ghi l i c m ơn 57 Bao thư 62 Bao thư 110x220mm 63 Bao thư 160x220mm 64 Bao thư 250x350mm 65 Cách trình bày thương hi u trong các v t d ng 68 H p ng s n ph m 70 Túi gi y 73 Túi plastic 76 Hư ng d n s d ng s n ph m 77 M u trưng bày s n ph m 78 Thi p 79 Brand Identity System | 10
 • 11. M cl c N i dung Trang Nhãn s n ph m 72 T ng ph m 80 ng ph c 82 Cách trình bày thương hi u trong các n ph m 84 Qu ng cáo báo 86 Các ví d v qu ng cáo báo 88 Brochure / catalogue 90 Mobile hanger 92 Phư n / Banner 94 Ph n k t thúc c a TVC 96 Qu ng cáo ngoài tr i 97 L i cám ơn 99 Liên h BrainMark 100 Brand Identity System | 11
 • 12. I. PH N TÓM LƯ CH th ng nh n di n thương hi u bao g m t t c nh ng phương ti n và các quyt c hư ng d n s d ng thương hi u do nhà thi t k quy nh trong quá trìnhthi t k và ư c doanh nghi p ng ý s d ng. H th ng nh n d ng thươnghi u thông thư ng bao g m nh ng thành ph n chính như sau: 1. V n v logo 2. V n s d ng typeface 3. V n v slogan 4. V n v thành ph n trang trí 5. V n trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng 6. V n trình bày thương hi u trong các v t d ng bán hàng 7. V n trình bày thương hi u trong các n ph m qu ng cáo Brand Identity System | 12
 • 13. II. PH N CHI TI T Brand Identity System | 13
 • 14. V i nh ng hư ng d n r t c th và chi ti t, hth ng nh n d ng thương hi u cung c p nh ngnguyên t c & nh ng qui nh cơ b n trong vi cvi c s d ng tên thương hi u trong các nph m qu ng cáo, bao bì, v t d ng, b nghi u… Ngoài ra, tài li u nh n di n thương hi u ư c thi t k cũng bao g m nh ng hình nhminh h a c th cho t ng lo i n ph m.Nh ng quy t c quy nh trong h th ng nh nd ng thương hi u không nh m m c ích c ntr kh năng sáng t o trong các thi t k in nqu ng cáo. M c ích chính c a tài li u hư ngd n s d ng h th ng nh n di n thương hi ulà t o nên n n t ng nh m m b o tính nh tquán trong cách trình bày cho thương hi u. Brand Identity System | 14
 • 15. innovation Brand Identity System | 15
 • 16. 1 Brand Identity System | 16
 • 17. LOGO &NH NG NGUYÊN T C CƠ B N• ây là ph n trình bày nh ng nguyên t c chung nh t khi s d ng logo. T nh ng nguyên t c này, chúng ta có th ng d ng trong các thi t k có liên quan n thương hi u. Nh ng nguyên t c này là n n t ng và không ư c vi ph m trong b t c tình hu ng nào. Brand Identity System | 17
 • 18. Ý NGHĨA C A LOGO• Nhà thi t k khi thi t k logo ph i tuân th theo các bư c thi t k , t t o d ng ý tư ng n phác th o, t o hình, ….• V c u t o ng âm: Ph i nói lên ư c ngu n g c, ý nghĩa c a nhãn hi u.• V m t t o hình: Ph i nói lên ư c logo ư c sáng t o d a trên s k t h p c a nh ng typeface nào.• V m t th giác: logo có nh ng c tính làm n i b c c tính c a s n ph m.• Ví d : Th m m , Th i trang. Duyên dáng. Phong cách. M nh m . Năng ng. Nhí nh nh,… Brand Identity System | 18
 • 19. Ý NGHĨA C A LOGOJUMBO Brand Identity System | 19
 • 20. PHÁT TRI N LOGOJUMBO Brand Identity System | 20
 • 21. PHÁT TRI N LOGOLENCII Brand Identity System | 21
 • 22. Ý NGHĨA C A LOGOSFONE Brand Identity System | 22
 • 23. Ý NGHĨA C A LOGOSFC Brand Identity System | 23
 • 24. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIAN XUNG QUANH LOGO• Kích thư c logo : logo có kích thư c chu n theo t l layout do nhà thi t k quy nh. ây là t l kích thư c quan tr ng và b t bu c s d ng trong tương lai. Ngoài ra nhà thi t k còn quy nh kích thư c logo khi có slogan sao cho phù h p v i logo chu n Brand Identity System | 24
 • 25. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Kích thư c logo : logo có kích thư c chu n theo t l layout do nhà thi t k quy nh. ây là t l kích thư c quan tr ng và b t bu c s d ng trong tương lai. Ngoài ra nhà thi t k còn quy nh kích thư c logo khi có slogan sao cho phù h p v i logo chu n Brand Identity System | 25
 • 26. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Kích thư c t i thi u c a logo: Quy nh v kích thư c t i thi u c a logo nh m m c ích m b o logo luôn có th c ư c Brand Identity System | 26
 • 27. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 27
 • 28. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 28
 • 29. KÍCH THƯ C VÀ KHÔNG GIANXUNG QUANH LOGO• Không gian xung quanh logo: ây là vùng an toàn b t kh xâm ph m logo có ư c m t không gian thoáng m t cách h p lý nh t. Nh m giúp cho ngư i xem d nh n di n úng hình nh th c c a logo. Brand Identity System | 29
 • 30. • Thông thư ng nhãn hi u sau khi th ng nh t ch n l a s ư c ch nhãn hi u th c hi n vi c ăng ký c quy n, ây là hành ng nh m xác l p tính s h u nhãn hi u so v i các nhãn hi u khác trên th trư ng. Brand Identity System | 30
 • 31. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (1)• Màu logo: Màu c a logo ph i ư c xác nh rõ trong quá trình thi t k logo phù h p v i màu s c c a ngành hàng mà doanh nghi p ang kinh doanh, ng th i phù h p v i tính cách riêng có c a thương hi u.• Ngoài ra logo cũng c n xác nh nh ng màu ph c a nó trong quá trình k t h p v i màu n n. Thông thư ng các logo ư c chu n b các màu ph là màu n n và ngư c l i. Brand Identity System | 31
 • 32. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (2)• Lưu ý: trong quá trình thi t k nhà thi t k c n ph i bi t s k h p cho phép gi a các màu khác nhau trên cùng m t logo. T t c các màu s d ng cho logo và màu ch o u ph i s d ng t l màu CMYK. ng th i c n xác nh màu chính và màu ph rõ ràng nh m giúp cho vi c s d ng trong tương lai ư c d dàng hơn. Brand Identity System | 32
 • 33. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (2)• Lưu ý: trong quá trình thi t k nhà thi t k c n ph i bi t s k h p cho phép gi a các màu khác nhau trên cùng m t logo. T t c các màu s d ng cho logo và màu ch o u ph i s d ng t l màu CMYK. ng th i c n xác nh màu chính và màu ph rõ ràng nh m giúp cho vi c s d ng trong tương lai ư c d dàng hơn. Brand Identity System | 33
 • 34. MÀU LOGO &CÁC NG D NG TRÊN NÊN MÀU (3)• Màu n n chính: N n màu chính là n n màu mà logo thư ng xu t hi n trên ó. Thông thư ng ây là n n màu ch o c a thương hi u. Màu ch o thư ng ư c nhà thi t k ch n xu t v i doanh nghi p và ư c doanh nghi p ng ý. Màu ch o ph i nêu ư c nh ng thông i p c a s n ph m và tính cách thương hi u. Brand Identity System | 34
 • 35. LOGO ƠN S C (1 MÀU)• M c ích chính c a logo ơn s c là nh m ph c v cho các n ph m ho c tình hu ng mà c i m k thu t không áp ng ư c tiêu chu n màu quy nh trong ph n 2.3.• Quy nh v logo ơn s c có th áp d ng cho m i quá trình in 1 màu logo (in offset 1 màu) ho c in l a 2 màu (in 2 màu solid). Ví d : in name card b ng in l a.• Khi in logo b ng màu ơn s c trên n n tr ng, màu ơn s c ư c ch n in logo ph i làm logo n i b t hơn trên n n tr ng. Nh ng màu ơn s c ph i t o ư c s tương ph n v i n n tr ng.• Khi in logo ơn s c trên n n màu : Logo s dùng màu tr ng. Brand Identity System | 35
 • 36. LOGO ƠN S C (1 MÀU) Brand Identity System | 36
 • 37. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (1)• ây là ph n thi t l p nh ng quy nh v vi c trình bày logo trong các phương ti n truy n thông. Nh ng quy nh này nh m m b o m t hình nh “ th ng nh t “ c a logo.• Logo luôn d ng file do ch s h u gi b n quy n, do ó nên tránh vi c v l i logo mà ph i liên h v i ch s h u ho c c p nh t website c a ơn v s h u load. Brand Identity System | 37
 • 38. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (1)• ây là ph n thi t l p nh ng quy nh v vi c trình bày logo trong các phương ti n truy n thông. Nh ng quy nh này nh m m b o m t hình nh “ th ng nh t “ c a logo.• Logo luôn d ng file do ch s h u gi b n quy n, do ó nên tránh vi c v l i logo mà ph i liên h v i ch s h u ho c c p nh t website c a ơn v s h u load. Brand Identity System | 38
 • 39. NH NG I U PH I TRÁNH KHI SD NG LOGO (2) : • Khi thi t k và s d ng logo, tuy t i ph i tránh các hình th c trình bày logo như sau: • Logo b bóp méo, quay ngư c, t o bóng …. • Logo b bi n d ng: cong, t khúc…. • Logo b nghiêng so v i góc chu n • Logo b i màu, chuy n màu, nhi u màu, hi u ng • Logo b dùng d ng outline • Logo b xâm ph m vùng an toàn • Logo b khác so v i ban u quy nh. Brand Identity System | 39
 • 40. impact Brand Identity System | 40
 • 41. 2typeface Brand Identity System | 41
 • 42. QUY NH V VI C S D NG TYPEFACE • Ph i nh t quán s d ng typeface trong quá trình thi t k và s d ng h th ng nh n di n thương hi u. Nhà thi t k có th xu t vi c s d ng typeface v i h th ng văn b n t i a là 2 typeface cho m t thương hi u c th • M i b h th ng nh n di n thương hi u, nhà thi t k ph i th ng nh t và hư ng d n cách s d ng typeface. Lo i typeface nào ư c s d ng vào lúc nào ph i ư c c p và quy nh ngay t u. 890 567 *( 234 %^& F 1 #$ KD 2!@ D FNV vncx 789 M G VK vbn lc 23456 GD bklvcb FY klfl F 1 $%^& VC nb KD !@# H xvK jc NV cx2 DF vn D bv G VK bn M GD klvcblc v FY lflb VC nbkKH cxv Dbvj Brand Identity System | 42
 • 43. top of mind Brand Identity System | 43
 • 44. 3slogan Brand Identity System | 44
 • 45. CÁCH TRÌNH BÀY CÂU SLOGAN N i dung, Slogan ư c thi t k ph i d a vào nh ng yêu c u căn b n: Slogan ph i nêu lên ư c c tính c a s n ph m. Nói ư c tính cách thương hi u Mang tính sáng t o, không trùng l p, khác bi t Có hư ng m phát tri n. Nói ư c l i ích mang l i cho ngư i tiêu dùng. Ng n g n, d nh , … Ý nghĩa slogan ph i có ý nghĩa và ý nghĩa ó ư c mô t b ng m t o n văn c th . Lưu ý: Các nhà thi t k nên tham kh o tài li u v chi n lư c phát tri n thương hi u c a doanh nghi p s n xu t hi u rõ hơn v nh ng mong mu n thi t k slogan cũng như ng d ng chung c a câu slogan trong các chi n lư c qu ng cáo. S d ng t ư c hi u qu cao, câu slogan c n ư c t trong m i n ph m, qu ng cáo… có liên quan n nhãn hi u (tuy nhiên trong các trư ng h p cho phép). C n lưu ý tránh không nên s d ng câu slogan nhi u hơn m t l n trong cùng m t văn b n. N A À HƠN TH NG VTH I TRA Brand Identity System | 45
 • 46. QUY CÁCH S P T SLOGAN • Slogan luôn xu t hi n cùng lúc v i logo c a nhãn hi u nhưng không i li n v i logo nhãn hi u. Kích thư c và quy cách slogan ph i ư c minh h a qua các hình nh và t l c th theo quy nh c a nhà thi t k . • Nh ng i u ph i tránh khi s d ng slogan : – Không i ki u ch – Không thêm d u câu vào slogan – Không s a i n i dung câu slogan – Không vi t hoa, không dùng ch bold/ italic, không trình bày câu slogan nhi u hơn m t hàng.Nâng niu bàn chân Vi t Brand Identity System | 46
 • 47. QUY CÁCH S P T SLOGAN Brand Identity System | 47
 • 48. QUY CÁCH S P T SLOGAN Brand Identity System | 48
 • 49. simple Brand Identity System | 49
 • 50. 4trang trí Brand Identity System | 50
 • 51. THÀNH PH N TRANG TRÍ:• Thành ph n trang trí cũng h t s c quan tr ng trong vi c thi t k h th ng nh n di n thương hi u. Thành ph n trang trí là d u hi u mà nhà thi t k mu n nh n m nh ngư i xem ti p c n nhanh, d nh và t o ra m t nét riêng cho thương hi u. Ví d : v t tr ng c a Coca-cola, outline chân trang qu ng cáo c a Samsung, gi t s a c a Dutch Lady, hoa văn Lencii,…• i u quan tr ng yêu c u chung là nhà thi t k ph i sáng t o ra ph n trang trí này, không trùng l p v i b t c ph n trang trí nào có trên th trư ng, ng th i làm b t rõ lên tính cách c a thương hi u. Thành ph n trang trí c a thương hi u Jumbo Brand Identity System | 51
 • 52. THÀNH PH N TRANG TRÍ:• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 52
 • 53. THÀNH PH N TRANG TRÍ Thành ph n trang trí c a thương hi u ki ng ình Qu c• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 53
 • 54. THÀNH PH N TRANG TRÍ: Thành ph n trang trí c a thương hi u Lencii• Thành ph n trang trí ư c s d ng h p lý s tăng thêm i m nh n khác bi t cho nhãn hi u. Brand Identity System | 54
 • 55. creative Brand Identity System | 55
 • 56. 5văn phòng Brand Identity System | 56
 • 57. CÁCH TRÌNH BÀY THƯƠNG HI UTRONG N PH M VĂN PHÒNG• Cách trình bày thương hi u trong n ph m văn phòng ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng gi y t c n thi t trong vi c giao d ch có liên quan n thương hi u. Các thi t k t p trung vào s ơn gi n nhưng t o ư c nét tao nhã c a m t s n ph m cao c p. Khi th c hi n quy trình in n cho các s n ph m này, nên tuân theo các kích thư c và t l do nhà thi t k h th ng nh n di n quy nh. Brand Identity System | 57
 • 58. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 58
 • 59. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 59
 • 60. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 60
 • 61. DANH THI P• Hình th c: Danh thi p có th ư c trình bày theo chi u ng ho c chi u ngang• Kích thư c: ư c qui nh theo t ng nhãn hi u riêng. Các chi ti t ph i ư c b trí theo t l nào ó do nhà thi t k quy nh.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 61
 • 62. DANH THI P Brand Identity System | 62
 • 63. DANH THI P Brand Identity System | 63
 • 64. DANH THI P Brand Identity System | 64
 • 65. GI Y TIÊU• Hình th c : có th ư c trình bày theo chi u ng• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galgo Parchemint 100gsm; Ford 100- 120gsm. Brand Identity System | 65
 • 66. GI Y TIÊU• Hình th c : có th ư c trình bày theo chi u ng• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u.• In n: do ngư i s d ng th c hi n theo nhu c u, ví d In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galgo Parchemint 100gsm; Ford 100- 120gsm. Brand Identity System | 66
 • 67. GI Y GHI CHÚ• Kích thư c : ư c s d ng theo qui nh riêng.• Gi y ghi l i c m ơn: ư c trình bày theo chi u ngang ho c chi u ng và in n theo nhu c u phù h p (ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y: Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t).• Gi y ghi chú : ư c trình bày theo chi u ngang ho c chi u ng và in n theo nhu c u phù h p (ví d in n: In 4 màu CMYK; Lo i gi y: Ford 80gsm) …………………………………………..… …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………. …………………………………………….. Brand Identity System | 67
 • 68. BAO THƯ 100x220 mm• Kích thư c : theo quy chu n kích thư c 100 x 220 mm• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm; Ford 120gsm Brand Identity System | 68
 • 69. BAO THƯ 160 x 220 mm• Kích thư c: theo quy chu n• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm, Ford 120gsm. Brand Identity System | 69
 • 70. BAO THƯ 250 x 350 mm• Các chi ti t v nhãn hi u ư c in theo chi u n m ngang ho c theo chi u d c c a bì thư.• Kích thư c : ư c s d ng theo qui nh• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Galogo Parchemint 100gsm, Ford 120gsm Brand Identity System | 70
 • 71. FOLDERS• Kích thư c : ư c qui nh riêng cho t ng nhãn hi u và ư c s d ng cho c m t trư c và m t sau c a folder.• Ví d in n : In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Couche 300gsm; Cán màng m m t trư c.• Ph m vi s d ng: Thi t k này có th dùng cho c thi t k folder gi y cũng như folder b ng nh a. Brand Identity System | 71
 • 72. ĨA CD• Nhãn ĩa CD là m t trong nh ng phương ti n th hi n hình nh doanh nghi p, hãy t p trung vào t t c nh ng cách th c th hi n thông i p c a thương hi u chung quanh công vi c hàng ngày c a chúng ta. Brand Identity System | 72
 • 73. ĨA CD• Nhãn ĩa CD là m t trong nh ng phương ti n th hi n hình nh doanh nghi p, hãy t p trung vào t t c nh ng cách th c th hi n thông i p c a thương hi u chung quanh công vi c hàng ngày c a chúng ta. Brand Identity System | 73
 • 74. simple Brand Identity System | 74
 • 75. 6bán hàng Brand Identity System | 75
 • 76. V T D NG BÁN HÀNG (POSM)• Cách trình bày thương hi u trong các v t d ng ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng v t d ng c n thi t trong vi c giao d ch có liên quan n thương hi u.• T t c các qui nh ph n này mang tính ch t tham kh o v cách thi t k và v c m giác.• Ngư i thi t k có th s d ng kích thư c và phát tri n sáng t o nhưng ph i d a trên n n t ng là các quy nh nh ng ph n trư c và ph i m b o gi ư c tính ch t ơn gi n theo tinh th n và thông i p c a nhãn hi u . Brand Identity System | 76
 • 77. NHÃN / BAO BÌ S N PH M• Tuỳ theo nhu c u bán hàng c a t ng s n ph m mà nhà thi t k t o ra các lo i bao bì cho phù h p. Brand Identity System | 77
 • 78. TÚI Gi Y• Tên nhãn hi u ư c in góc trái phía trên c a túi gi y và logo c a công ty ư c t phía dư i bên ph i c a túi gi y.• Kích thư c : ư c làm theo yêu c u c a công ty .• Ví d khi tri n khai in túi gi y, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Bristol 300gsm, Cán màng m 1 m t; Quai xách nh a. Brand Identity System | 78
 • 79. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 79
 • 80. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 80
 • 81. TÚI PLASTIC• Tên nhãn hi u ư c n m góc trái bên trên c a túi, gi a hay bên ph i, vi c này ph thu c vào tính th m m và s quy t nh h p lý và nh t quán c a ngư i design.• Kích thư c: ư c làm theo yêu c u c a khách hàng.• Ví d khi tri n khai in túi plastic, ngư i s d ng thương hi u có th ch n in: In 4 màu CMYK; Lo i gi y : Briston 300gsm; Cán màng m 1 m t. Brand Identity System | 81
 • 82. HƯ NG D N S D NG S N PH M • M t 1 : Phía bên trên là logo c a s n ph m và phía dư i là thông i p c a công ty mu n g i n khách hàng. Và l i c m ơn c a công ty g i n khách hàng. • M t2: góc trái phía trên là logo c a s n ph m và ti p theo ó là các hư ng d n c th v cách s d ng s n ph m sao cho t t nh t. Phía bên dư i là logo c a nhãn hi u và logo công ty ư c n m trên m t hàng nh m giúp cho khách hàng tránh mua hàng gi , kèm theo là s i n tho i ư ng dây nóng. • Kích thư c: ư c làm theo yêu c u khách hàng. • In n: ví d ư c in 4 màu CMYK; Lo i gi y s d ng là Couche 300gsm; Cán màng m 2 m t. Brand Identity System | 82
 • 83. B NG M U S N PH M• G m có kích thư c c a b ng nhi u s n ph m ho c kích thư c m t m u s n ph m. Trên b ng m u ph i th hi n y thông tin : Logo và slogan c a nhãn hi u, logo c a công ty,và a ch công ty. Kích thư c ư c làm theo qui nh c a khách hàng. Brand Identity System | 83
 • 84. THI P• ư c thi t k theo hình ch nh t. M t trư c c a chi c thi p g m có logo và slogan c a nhãn hi u. Và m t bên dư i ph i th hi n y a ch c a công ty. Brand Identity System | 84
 • 85. T NG PH M• Bao g m các hình nh t ng ph m: nón, áo thun, bút bi, ng h ,… thông thư ng các v t ph m ch logo và slogan. Các v t ph m thư ng ư c làm cùng v i màu ch o c a thương hi u. Brand Identity System | 85
 • 86. T NG PH M• Bao g m các hình nh t ng ph m: nón, áo thun, bút bi, ng h ,… thông thư ng các v t ph m ch logo và slogan. Các v t ph m thư ng ư c làm cùng v i màu ch o c a thương hi u. Brand Identity System | 86
 • 87. NG PH Cng ph c là m t thành ph n quan tr ng c a h th ng nh n di n thuơng hi u Brand Identity System | 87
 • 88. H TH NG V N CHUY N Xe t i hay h th ng v n chuy n c a Công ty là công c qu ng bá thương hi ukhá t t, tuy nhiên ph i ư c quan tâm n công tác thi t k và sơn v t os n tư ng và th hi n s c s ng cho thương hi u. Brand Identity System | 88
 • 89. H TH NG V N CHUY N Xe t i hay h th ng v n chuy n c a Công ty là công c qu ng bá thương hi ukhá t t, tuy nhiên ph i ư c quan tâm n công tác thi t k và sơn v t os n tư ng và th hi n s c s ng cho thương hi u. Brand Identity System | 89
 • 90. difference Brand Identity System | 90
 • 91. 7qu ngcáo Brand Identity System | 91
 • 92. CÁCH TRÌNH BÀY THƯƠNG HI UTRONG CÁC N PH M QU NG CÁO• Cách trình bày thương hi u trong n ph m ưa ra nh ng chu n m c chung nh t dành cho nh ng n ph m truy n thông c a nhãn hi u. Các hư ng d n nêu ra mang tính ch t cơ b n và ch y u là mang tính hư ng d n chung cho nh ng ngư i th c hi n s n ph m nhãn hi u ó. Brand Identity System | 92
 • 93. QU NG CÁO BÁO / PRINT ADQui nh chung:• Logo nhãn hi u• Logo công ty (S d ng theo qui nh riêng c a công ty ó )• Các chi ti t trên s n ph m (S d ng theo qui nh trong ph n D).T a và ch vi t :• Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface. Không s d ng align center. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c. Kích thư c nh nh t cho phép là 5.5 point (dành cho font Vni Helve khi trình bày ph n a ch ).• ng d ng năng ng các m u hoa văn trang trí, không c ng nh c và có th thay i tùy theo m i chi n d ch qu ng cáo.Hình nh :• T t c hình nh trong print ad ph i có phân gi i t i thi u là 300 dpi.Màu s c ch o:• Tùy theo t ng chi n d ch qu ng cáo, màu s c ch o có th thay i trong các qu ng cáo khác nhau. Tuy nhiên, c n có s tham kh o y v màu s c ch o trong ph n B.• V m t n i dung qu ng cáo báo, các ơn v làm qu ng cáo có th tham kh o tài li u v chi n lư c qu ng cáo dành cho s n ph m. Brand Identity System | 93
 • 94. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Ki ng ình Qu c Brand Identity System | 94
 • 95. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Lencii Brand Identity System | 95
 • 96. QU NG CÁO BÁO / PRINT AD M u qu ng cáo nhãn hi u Lencii Brand Identity System | 96
 • 97. BROCHURE / CATALOGUEBìa 1:• Logo nhãn hi u (S d ng theo qui nh )• Các chi ti t cu s n ph m (S d ng theo qui nh)• T a và ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface, M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c• Hình nh (Photograph) : T t c hình nh dùng trong các n ph m qu ng cáo b t bu c ph i có phân gi i t i thi u là 300 dpi.• Màu s c ch o : Màu s c ch o c a brochure có th thay im t cách sáng t o phù h p v i yêu c u s d ng. Tuy nhiên, các tone màu ch o c a nhãn hi u ph i là n n t ng, cơ s cho nh ng sáng t o, nh m m b o tính th ng nh t trong cách trình bày nhãn hi u. Brand Identity System | 97
 • 98. BROCHURE / CATALOGUEBìa 4 :• Logo nhãn hi u (S d ng theo qui nh)• Các chi ti t cu s n ph m (S d ng theo qui nh)• a ch liên l c• Th i i m phát hành• Không s d ng hình ch p trên bìa 4.• Các trang n i dung :• Các chi ti t trên s n ph m• Ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface, t t c typeface ph i thu c nhóm m t nhóm ch theo quy nh, ch vi t không nên align center. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c. Brand Identity System | 98
 • 99. BROCHURE / CATALOGUE Brand Identity System | 99
 • 100. WEBSITE : www.name.com Brand Identity System | 100
 • 101. MOBILE HANGER• Có nhi u hình th c th c hi n mobile hanger, tuỳ theo sáng t o c a nhà thi t k , có th hanger hình kh i ho c hình ph ng,… (Ví d : m t mobile hanger g m 3 m t là 3 t gi y ghép l i v i nhau. M i t có kích thư c A4 ng). Brand Identity System | 101
 • 102. BANNERSThông thư ng có nhi u lo i banner v i kích thư c khác nhau, có th treo các shop bán hàng (1m x 3m), banner ư ng ph (1m x 8m),… V i màu s c, logo, slogan, và nét trang trí chính ph i tuân th , riêng nh ng thông tin theo t ng chương trình qu ng cáo c th . Brand Identity System | 102
 • 103. PH N K T THÚC C A TVC• Ph n k t thúc c a TVC là ph n xu t hi n cu logo nhãn hi u. M c ích c a ph n này giúp cho s xu t hi n c a logo c a nhãn hi u trên truy n hình ư c th ng nh t. Brand Identity System | 103
 • 104. QU NG CÁO NGOÀI TR I Brand Identity System | 104
 • 105. QU NG CÁO NGOÀI TR IPANO, XE T I, B T DÙ, BIILBOARD• Qui nh chung:• Logo nhãn hi u• Logo công ty• Các chi ti t trên s n ph m• T a và ch vi t: Ch ư c s d ng t i a là 3 typeface. M t ch vi t ph i phù h p v i b c c t ng th . Chi u cao c a ch vi t ph i mb o tương ph n và d c.• Màu s c ch o : Tùy theo t ng chi n d ch qu ng cáo, màu s c ch o có th thay i trong các qu ng cáo khác nhau. Tuy nhiên c n có s tham kh o y v màu s c ch o.• Yêu c u v th giác : Headlines và logo s n ph m ph i ư c nhìn rõ trong ph m vi nhà doanh nghi p mu n qu ng bá.• V m t n i dung qu ng cáo, các ơn v làm qu ng cáo có th tham khão tài li u v chi n lư c qu ng cáo dành cho s n ph m. Brand Identity System | 105
 • 106. CÁM ƠN minh h a cho tài li u này chúng tôi ã s d nghình nh c a các thương hi u:Công ty CP SFCCông ty Givral SaigonCông ty Ki ng ình Qu cCông ty D t Thái Tu nCông ty TechnobiaCông ty InnoBrandChúng tôi cám ơn các doanh nghi p ã h tr chúngtôi hoàn thành tài li u này.BrainMark Communication Division27A Nguyen Van Nguyen,Tan Dinh Ward, Dist 1, HCMC, VietnamHotline: 2429 223info@brainmarkvietnam.comwww.brainmarkvietnamcom Brand Identity System | 106
 • 107. Insight • Innovation • Impact BrainMark Vietnam Corporation Marketing 87 Tran Thien Chanh, Ward 12, Dist. 10, HCMC, Vietnam T: (848) 862 3557 F: (848) 862 3676 E: info@braimarkvietnam.com W: www.brainmarkvietnam.com Brand Identity System | 107
 • 108. www.brainmark.vn Brand Identity System | 108