รายงานผลการดำเนินงานศูนย์สา่รนิเทศมนุษยศาสตร์

1,235 views

Published on

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์สา่รนิเทศมนุษยศาสตร์ ระหว่าง ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
192
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์สา่รนิเทศมนุษยศาสตร์

 1. 1. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 ( ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ธันวาคม 2552
 2. 2. วิสัยทัศน์ <ul><li>เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และก่อเกิดงานวิจัยที่จะช่วยตอบปัญหาของสังคมในยามเกิดวิกฤติ อันเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย </li></ul>
 3. 3. พันธกิจ <ul><li>จัดหา เผยแพร่ และบริการห้องสมุดและสารนิเทศได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสาขาทั้งระดับชาติและนานาชาติ </li></ul>
 4. 4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก <ul><ul><li>18 พ . ค . 2552 – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul></ul><ul><ul><li> เรียนรู้เทคโนโลยีสารนิเทศ ( สวทช .) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>บริการออนไลน์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สร้างเว็บไซด์ที่สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เทคนิคการสร้างและสะสมทรัพยากรดิจิทัล </li></ul></ul></ul>
 5. 5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 6. 6. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ <ul><ul><ul><li>พัฒนาทรัพยากรให้แข็งแกร่ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศของคณะฯ และศูนย์ฯ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาทางด้านกายภาพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเน็ตเวิร์ค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาบุคลากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสารนิเทศให้คงอยู่สืบไป </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พัฒนาความร่วมมือกับผู้รับบริการส่วนต่างๆ </li></ul></ul></ul>
 7. 7. ผลดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ <ul><ul><ul><li>พัฒนาทรัพยากรให้แข็งแกร่ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>จัดหา 2,530 เล่ม </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>รับบริจาค 2,600 เล่ม </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>แปลผันองค์ความรู้ของคณะ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ชนเผ่าไท - กะได 1400 ภาพ / 35 บทความ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>รายการอักษรพาที 52 ตอน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลงานนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ </li></ul></ul></ul></ul></ul>ประเภท หน่วย ทรัพยากรที่จัดซื้อ ทรัพยากรที่ได้รับบริจาค ทรัพยากรที่มีทั้งหมด 2551 2552 2551 2552 2551 2552 หนังสือ เล่ม 2, 345 2,530 3,447 2,600 194,742 199,872 วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย เล่ม - - 64 166 4,555 4,721 วารสาร ชื่อ 75 69 135 224 210 293 วีดิทัศน์ เรื่อง - - - - 2,769 2,769 เทปบันทึกเสียง เรื่อง 8 22 - 5 777 804 ซีดีรอม เรื่อง 14 78 123 49 743 870 ดีวีดี / วีซีดี เรื่อง 16 29 93 163 189 381 สไลด์ เรื่อง - - - - 11 11 เครื่องแต่งกาย / ผ้าทอมือ ชิ้น - - 1 - 32 5 325
 8. 8. พัฒนาช่องทางเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ <ul><ul><li>สร้างเว็บไซต์ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Social Networks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>One Stop Search </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gallery – รูปภาพ + รายละเอียด ไท - กะได 1400 ภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>Blog 154 เรื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การใช้ทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูล 323 คน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zotero – การจัดการรายการอ้างอิง 4 ครั้ง 150 คน </li></ul></ul></ul>
 9. 9. พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพขึ้น <ul><li>ผู้เข้ารับบริการ จำนวนรวม 56 , 612 ครั้ง </li></ul>ผู้ใช้บริการ จำนวนคน จำนวนครั้ง นิสิตป . ตรี 1 , 211 36 , 912 นิสิตบัณฑิตศึกษา 507 15 , 256 อาจารย์ 186 1 , 721 ข้าราชการและพนักงาน 122 1 , 592 สมาชิกสมทบ 62 บุคคลภายนอก 1 , 069
 10. 10. สถิติการให้บริการต่างๆ บริการ จำนวน หน่วย บริการยืม 36,655 เล่ม บริการยืมระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯ ให้อาจารย์ 117 ราย 187 เล่ม บริการยืมระหว่างห้องสมุดนอกจุฬาฯ 20 ราย 27 เล่ม บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 5,823 คำถาม บริการสืบค้นฐานข้อมูล 111 หัวเรื่อง จัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่ 44 ครั้ง ปฐมนิเทศและแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลแก่นิสิต 1,844 คน อบรมวิธีการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 105 คน บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 44 5 ชื่อเรื่อง บริการสื่อการสอนประกอบรายวิชา 11 รายวิชา บริการอินเทอร์เน็ต 3 , 401 ครั้ง บริการคอมพิวเตอร์ฝึกการใช้โปรแกรม Microsoft Office และพิมพ์งาน 376 ครั้ง ฝึกงานห้องสมุดให้กับนิสิตสาขาสารนิเทศศึกษา 2 คน เก็บหนังสือที่มีผู้หยิบใช้ 144,188 เล่ม ผู้ใช้ Wireless Lan 528 ครั้ง
 11. 11. บริการใหม่ <ul><ul><li>E - Current Content </li></ul></ul><ul><ul><li>Document Delivery </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Renewal </li></ul></ul><ul><ul><li>หนังสือใหม่พร้อมใบยืมให้จองได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>Test Conner </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Display หนังสือใหม่ </li></ul></ul>
 12. 12. พัฒนาทางด้านกายภาพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <ul><li>1. ได้รับเครื่อง Scanner 2 เครื่อง เพื่อแปลงผันทรัพยากร </li></ul>2. Graduates Study Room 5 คน / วัน 3. Visiting Professor’s Office 3 คน /1.5 เดือน 4. Play and Learn Corridor 7 คน / วัน 5. ปรับเปลี่ยนห้องปฏิบัติการสารนิเทศเป็นห้องประชุม ฝึกอบรม 6. มุมกาแฟ ระเบียงภายใน ชั้น 2 7. มุม ปฏิบัติศาสนากิจ
 13. 13. <ul><li>1. อบรมการปรับปรุงฐานข้อมูลห้องสมุด (Innopac Millennium Refreshment) จำนวน 7 คน </li></ul><ul><li>2. อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ ( CU Reference Databases) จำนวน 4 คน </li></ul><ul><li>3. สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน </li></ul><ul><li>4. ศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3 วัน จำนวน 6 คน </li></ul>พัฒนาบุคลากร
 14. 14. <ul><li>5. เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง </li></ul><ul><li>- กำเนิดใหม่ของหนังสือเก่า : เปิดตัวเว็บไซต์ หนังสือเก่าชาวสยามจำนวน 2 คน </li></ul><ul><li>- LibCamp #1: Book Digitization จำนวน 2 คน </li></ul><ul><li>6. เข้าร่วมประชุมวิชาการ </li></ul><ul><li>- ความร่วมมือออนไลน์ระบบเปิดเพื่อชุมชนห้องสมุดและวิจัยไทยจำนวน 4 คน </li></ul><ul><li>- จ้วงในเหวินซาน ยูนนาน : ภาษา วรรณกรรม พิธีกรรม จำนวน 3 คน </li></ul><ul><li>- เครือข่ายความร่วมมือบรรณรักษ์ศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที จำนวน 3 คน </li></ul>พัฒนาบุคลากร ( ต่อ )
 15. 15. ทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร <ul><li>ทำนุบำรุงรักษา </li></ul><ul><li>ซ่อมแซมหนังสือที่ให้บริการ 348 เล่ม </li></ul><ul><li>อนุรักษ์ </li></ul><ul><li>แปลงผันหนังสือหายากเพื่อให้บริการ </li></ul><ul><li>โดยตัวตันฉบับไม่เสียหาย 14 เล่ม </li></ul><ul><li>แปลงผันบทความ ” โลกหนังสือ ” 88 บทความ </li></ul>
 16. 16. พัฒนาความร่วมมือกับผู้รับบริการ <ul><li>ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ </li></ul><ul><ul><ul><li>ฝึกงานในวิชาเรียน 32 คน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>จัดนิทรรศการหนังสือที่ตั้งแสดงและนำขึ้นเว็บไซต์ </li></ul></ul></ul><ul><li>ฝ่ายกิจการนิสิต </li></ul><ul><ul><ul><li>สำรวจความต้องการใช้บริการห้องสมุดของนิสิต </li></ul></ul></ul>

×