วิกฤตอภิมหาอุทกภัย : หลากมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน     มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดก...
รายชือผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “วิกฤตอภิมหำอุทกภัย : หลำกมิติหลำยมุมมอง พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงยั่งยืน” โดย มูลนิ...
แบบประเมินผลการจัดการประชุมสัมมนา                                             ...
วิกฤตอภิมหาอุทกภัย หลากหลายมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน
วิกฤตอภิมหาอุทกภัย หลากหลายมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิกฤตอภิมหาอุทกภัย หลากหลายมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน

1,680 views
1,628 views

Published on

วิกฤตอภิมหาอุทกภัย หลากหลายมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
682
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิกฤตอภิมหาอุทกภัย หลากหลายมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน

 1. 1. วิกฤตอภิมหาอุทกภัย : หลากมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง วิกฤตอภิมหาอุทกภัย : หลากมิติหลายมุมมองพร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางอุทกวิทยา ภัยพิบัติธรรมชาติ สภาวะแวดล้อมและการจัดการในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชัน 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ้ กาหนดการวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554เวลา 09.00น. ลงทะเบียน 09.20น. เปิดการประชุม 09.20น.-11.20น. การบรรยายโดย - นายวีระ วงศ์แสงนาค อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน - รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หน่วยศึกษาพิบัติภัย ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา ศปภ. - ผู้แทนจากสานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร - รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผอ.สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้แทนจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 11.20น.-11.40น. เสนอแนวคิดวิธีแก้ไข โดย คณะวิชาการของมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11.40น.-12.30น. ตอบข้อซักถามจากนักวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการมูลนิธิ นายประเสริฐ โพธิ์วิเชียร ผู้ดาเนินการประชุมสัมมนาสมัครเข้าร่วมประชุมที่ ประเสริฐ โพธิ์วิเชียร โทร. 081-648-7687, 02-215-3488 ต่อ 16 ยุพิน จันทร์เจริญสิน โทร.02-218-4890 ศูนย์วิทยทรัพยากร ศูนย์วิทยทรัพยากร
 2. 2. รายชือผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “วิกฤตอภิมหำอุทกภัย : หลำกมิติหลำยมุมมอง พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงยั่งยืน” โดย มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ่ ณ ห้องประชุม 7 ชัน 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00- 12.00 น. ้ลำดับ ชือ-สกุล ่ หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ลำยเซ็น
 3. 3. แบบประเมินผลการจัดการประชุมสัมมนา แบบประเมินผลการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “วิกฤตอภิมหาอุทกภัย : หลากมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน” เรื่อง “วิกฤตอภิมหาอุทกภัย : หลากมิติหลายมุมมอง พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00- 12.00 น. วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00- 12.00 น. โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด มาก ปาน น้อย มาก ปาน น้อย หัวข้อ มาก น้อย หัวข้อ มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด ที่สุด กลาง ที่สุด1. ความน่าสนใจของเรื่องทีประชุมสัมมนา ่ 1. ความน่าสนใจของเรื่องทีประชุมสัมมนา ่2. เนื้อหาสาระตรงใจ 2. เนื้อหาสาระตรงใจ3. ประโยชน์ที่ได้จากการฟัง 3. ประโยชน์ที่ได้จากการฟัง4. วิทยากรน่าสนใจ 4. วิทยากรน่าสนใจ5. เวลาที่ใช้ในการประชุมสัมมนา 5. เวลาที่ใช้ในการประชุมสัมมนา มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม6. วัน เวลา ที่จัดการประชุมสัมมนามีความ 6. วัน เวลา ที่จดการประชุมสัมมนามีความ ั เหมาะสม เหมาะสมข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะอื่นๆ หัวข้อที่อยากให้จัด หัวข้อที่อยากให้จัด ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................. .. วิทยากรทีอยากให้เชิญ ่ วิทยากรที่อยากให้เชิญ ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................... สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง ............................................................................................ ................................... ............................................................................................................................. .. ................................................................................................................ ................................................................................................................

×