Curiosidades de los sentidos

911 views
620 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curiosidades de los sentidos

 1. 1. 'il 4 2st, ... _; . i 4.; _r«““ ‘ V ‘l - ¿xuísmzqazuuwwuaa ¡ nwvzw, m‘ l ’ ‘ï " 5123+,
 2. 2. l l ll ll
 3. 3. 1 f» ¡’r ‘griñiï.
 4. 4. ANT-Lg’; Gio: De» tïvia m 9 OL FATOU miro BTN-ï’ MÍJ-TJAÏ" u 71*‘ ‘J. ’ DT _. ,OLX‘*-'; ï TÏUïrm #07 "’J. J,ZZ__. ..L. Ï" . t" ‘¿ÏRÏEÏW 61mm. A": __. _¿. __. ..-. . 1.. ... .‘ fi . W -_ _ n‘. / l l ___ 7.‘. _. ._¿. ... , __. .. ,., ‘ — J +3 —, zT‘ 7.‘ V _ , i ha‘- . . i -mx3:9.rí‘
 5. 5. L -I . ' "-414": : 5 ‘¿a e ¡a i ‘r -
 6. 6. ‘r emm. ‘ M -- ¿“Jlrg __ : a» mía _ l e ra" ‘q a3 _. ‘ _. l" a ___ _ . , ' z l Ó a _, _ m * -'. Ï_’ IÏZÜ I JW M2211’. _ i—m. ._ 4'. ‘a nnwriqnj _ l | . x ‘l , .5“ . áav. nnnvízvzzïnïeavu I Ati ‘ Í l I I l . 0 . (Üüífiúúflvïlyïhïlñflïïlfliïü, a V l l l — n-¿t ’ ‘ J: ¡S3 . ' l -‘ W3C ' la‘. r V, .—_'- ‘ . _ ‘ _ I ' : . .__. ____ —r f. .' . ” ' ‘ m‘ ' ‘ ' Í juïntïïriw. f‘ l ‘ ‘ 1 "In! ‘ Zïnm-¿ní ’“— I:
 7. 7. ¡»p.14 - . . a, — A»; i«4’/ ,': fi'*m; as3¿á(lá¿: =&' i». : i ‘v u y: vwr 77+ 7 _ . .»- his-em. sgnfii‘. Earn . . Á ï ' __. _ . ."¿>«—. Í-n: >4un: agua. ‘ 79W? '; a ' «_—. ‘¿M553 ‘a ‘t . v I? ¿i111? r-FÏ. _ . - a ll’ ¡rumana-ani . —. is_%ï¿j” _ 9953523:? 517%“ . ‘ e 517K. i. .- x3 Kïiïïfïi“? ! es‘? . “¿CNN ¡‘,5 . a avant: me: r a E, “t: 1511!’? ! . . _ su; sm . , i, - 27mm Ï _ 9%? rmnsaaumengnr 1?‘? lfelgï. tamláhs - .1? , C mantas. ‘ ng; - I. e? ! Z‘7‘¿-’s*r" ¡.1 Ïnxmzrcihtwtaï sar:
 8. 8. Él“lflL/ T, . I} ig)‘ : ,=.0> ¿m - . ; Ï.Í‘l/ I-. ïj. TA. Í¿J“ QLFAÏQÜ mnwïzïr; * l‘/ -l? 4:{¿, /‘SÏQ. :É. ¿’c711 ; * “i"“ ‘mas Lïgïíiïjgfiybï . - ver . 2.5:} i. 7 .1 "7¡. ¿1‘; FO ¡La-iria . -"L TL*‘ r "12: _4& ¿gmé i_¿. . . _ 4._. _, ‘ïyrw ÍÏ e ¿Q5 Q
 9. 9. mm? ' 7L -7 l 9 ______%____ 1h: ‘Ñ lfll ¡ZP! _{__________ zum - x . I n" 47,31 ¡[ÍÜVJÉÏZBÏÏIHF-ÜKZÜ’ — l -ÉVAU_ÉAÜ. ._ _ 1 , ' A l'. '-; ¿¿'. .’. ' n wvn- . v.u-muu'n; .v, .- v. ‘ . l ¡a ’ un; w i Y‘ ”ÏJIZU'I ¡AW fl. ‘. . nnuwïpyzrgj
 10. 10. ‘IM! «¿, - ¿JJÉÏÉÏ ¿-
 11. 11. "' a l ___ . A ‘ i" ranuras‘ ra '. .1; ¡rm j‘ ïüïcflï/ Iyw ¡v i t» — ' ___ I . zamnuïacuïarowraza | l ' EÏQVLÏIL‘ . >.". ‘I. Í-'A ráÏvlfiïtls" I 1 I . í y _ 5B IÜÏIÏÏHÏ‘ÍÏÏ 7' 11-9’ Ó ÜÏï | ' 'K*ÏÏ—Í'HÏLVJAIÉ'A .5‘ AA 0X, ‘ A ’ M ' , I i . nnnïtzin‘ ofqcyïcauvjaïnn l - . __. ‘ ——— . _¿_. .:. l l . .—_———. -—-————-——-——— ,
 12. 12. i —_ 2- z‘ I ‘¡a 1-! «ijnnzmí ñ . . "n .94" —__‘_. "' i . 9 u. "" ; -mI. -.. -.1:f»-7 . -. ï . o P . 5 ¡-¿ pnrrravírfivíflvn a! ’ sl’ - J ' r 33a. . _ i. ‘ ‘x _ — l x1 r l n ‘ -_ 5 í l ' KSÉFEU¿TZVÍLS» . ‘uz-_- irv i: ‘1&“**— ¡"IZÍZIATR ! IÉ"’ ¡.44 74‘ 2.‘! LE! ‘ ‘- I I Ï V. ‘ I! ‘ LGÚJFÑ i‘ 9
 13. 13. ' AENA n ¡gl . ___. ..__. __. _____ . » _. -_, % Í‘ l‘. 294i ____, ,_____ _ y _- _ __ _ i »»—________* _H __ _‘ ¿o "opuivgmylv “ "A30, ' _': &fl: j i i ‘ ¿i íí-Ï Il . a’ l. 7 _ . __ l _ : ' v mv ¡un uingvmgr. iv >11 ¡in a W i ‘ ¿ _ . _g ‘ ’ qÉsïfiiiímoriivrï i; Ïqímü’ ' n Í a ¡. l I U n ¡ïu ¡nvzsqwsi o. =.o. u’unv4ni. uAvzá Í ‘ ‘ ¡ ‘ m’ . vam mini" ¡Íizvñvúiitvíilvhïló l‘! . . i/ - 'lll'¿a'A"'ÏÁ_
 14. 14. y ‘ _': Ï’Ï ; Ï’ f l l ill ‘¡El -lÏI_3I .3 IV-‘vh I l l 01.403“ -! ¡'. l|‘J. l'A‘ I-“Íhiláïlïrí ¡ . I ¡En lthïlcïïnWí II '31‘. l l‘ ¡(mans l l . I 1 1 L / ¡Í"', ': ÜÜ_HA‘Z‘Ï'JOVAÜKIIV: - __
 15. 15. I ¡fín La vaiuingtnrvtuuí r uruuggyacvpniauavé ! n'is; ..1'. --rnr}sg- f - 4 I ‘vr A-Zlllllfilifi - , «s c / . . i Ivílulllfllvrl TJIWIÚZ _- . 'Ü. “"'! JIL. !Ï“YÉ_ÉQ ranvzuyïovniinv 1 _ - ‘ , _ , , e ¡va ¡nznw 10711149S! !!’ o ' r i ' I ’ IÜXÍlf/ A (ÏÉÏÁÏ ¿’E9
 16. 16. fiLüïtjgpï: ï:: _:i: '"‘: ‘;l' E2155. a ‘ . ._; -: : ._. - . e-. . . . - y _. ._ l ‘xvr-"JLL-¡smnsiav . « aun-J. manana I ‘ marta «¿mm- tznumv; cjiïvmnsablrsniicala-I a . . uv-nwuiiinizn nan" urainn- on
 17. 17. 13*; - >- “tw-m: - w 7L. .. " sean-i «¡ga-q fY¡V¿l_'. eL’. Ï.Ï. ?., ._ ncms - 77V’: v- —. ¡- . .. Ïa '. L‘ ¡vn-q ‘ ‘ 1 ¡»mas AEÏC>EV3aE, ’bl‘ ‘S55 _ . .—-_. rrár= <aatáwss - . . . l íïváïighíécxanfigxïïo? '°’°' _ . , . - uï 3.. ... . a m. U- . _ . ‘1 s e . 5-- - -. .. _'-r<‘ ut-r JÏru-n-‘Jf xuamnzuaïszi-enzrm-aurn. ¡Las «.221.. . . - l _ " . l. ,í-. 'u¿; x*, :.r. s qfiñfififiï‘: « y , . — nn‘! ZJfim-s
 18. 18. i've: ¿su ‘ I Í l" 7954-’ ¿manga no. m. varp¿; rnv-v. -_I«r y , ¡ ' ' - l _. I 1.131s. '- . v.», _n. 'ane:1zzu>1-_nc. a orí i r I: ,.‘ii. ‘gg¡'v-¿v7;1 f¡¡vljaúhÉñt ví w M - «f- l **__v. -;"e ¡It-Juan m r 23'“ l ‘ . ‘ ¡ . Ji 529353.9 ' 7.7; i s‘ ¡’x36 -‘. Ü. QÏA‘ El‘ u‘ L‘ 5V n | ' ' ‘¿AZVJÓÏVAÜ-Ï k‘. KÜAÏ t g Eflí-¡«Iïlgsïfluflm ¡i mi j E’! l- fin tuu: «nzawni-exni-r. » ¡sana ‘ . . _—. «¡Í a- fllflü A” Juanita’ iLJl
 19. 19. 'Ü. O.Ï .117‘ . _Ï. _ 4 Anïanfl 471V! 1 l ‘ZMXÜIÜAVAÉXÉVAXFS- / { . 2.’. AEÉHOVÉ .374. .0 Vo. AA. 7.3’ iii l l - award‘. .. “sin .1! Ó l ZZ’! H—IJEI. COAYILÉIIKC—KEQ l I ¡E2170 .0 > “ ' gulyuuax _ “' ‘t r . TI. ¡Y_I¡l fl ¡'42
 20. 20. v l nïüïllfltflgl . ._ l ‘ | _ _ PAIObÏ‘ O'I"AÏQÏÁ‘ÜIÏ"I —. EÉEÜJUJ ' r‘ ‘ I l ovzgon pnl-tutto env r — ___} .19 i "”_: S" ¡’. -lÏ--¡ l . v - . ' l q. - _ Á «og ¡a-ÜL‘ É¿n"¡ -ff 'E'¡‘¡‘z 'I"'A'»I3'«. “Unit-ig. ‘ u. -
 21. 21. ' . _ __ I I -°' ’ i Alvin" ___ ¿ïigmvzrmvnnvqug ‘gfw ¡'. . ' ' BILÁ'LH V} . ¡.1¡¡", _¡"l”, ¿,‘, ¡ v c‘ ‘ n. “Wan: ___ _n_'fi u. Ó —‘ . -. ' o v . 'I'. ÚÜ)L'. V-'JI’mVJ_II"¿' . I . I um1511iíauvnnoryug-gur_. ni, ¿"n ¡Jr '- ¡_ r Y y I. v. A. " m“. 37., i ‘A ahi «i iva; ¡nrganixujïmwirátouifp; J ¡ ÁÏJCÍVHV 'I_“| ,'. !.I"l' ’ _. . l o r. .v. v.u': i¡ vurjmgcuv í u Á l IIIIIÍ. ’ ’ ’ ‘

×