Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Alimentos
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. i 1 a v . . _c_ ' 3. A4 a . z l O 'l 1 *. .' l i f V. , II/ mentos ciel descubr/ /n/ 'enro a? záâ-lnéV/ Câ
 • 2. Nombre: @C454 DÉzA/ ggzacfãm mu: ALIMENTOS DEL oescuaizmmrro os AMÉRICA ! manga-sobra v* . , Caracterimcas-: LLÀ _glv__. _'; __= ________;4__; _(___ _g_______; _,_L¡;1c›/ rxr/ ,- ¡ j_ , ' . ... ... .1_' '. Ç.. ›.L' 1.. ..-- . L . .'. -'; ._.4_. .” '- 'fit' LILJQLWJ. ; 172141 i; OJ 'l', - , ., . ~ x ' . _ , . n_ r_ " , .ÇiTÍ_. J.. ~._A+J. _.. I.Í, L.LLaO-__. _FJLLLL ›'6.L. '.'. ;.. ... .: " : Êa-_m 0.. .* « '_~ ['11 ¡'_'_¡_~ '()f. ^¡'_¡__' _¡, _r' * fl. " 4.- a wqfcx¡ . .._. _._: .__. _._. _.. ._. __. ~.__. - curcosazladz ra rLmn: Ía_4›_~ _a _ -. Lgpamaamlgzimíàr e” _. _.. ... .'ÍL. .«. <.--_-. __: L&. ... "" riu, --n-z. ._. ... .F' '› ; ,_. ... ... cas- ~ ~ f “ s_ . a 'z'Z1.fD.5.u. _ m . a, u- . A ' r vstructóm 0513/ VX F O ~. ¡___«, _. I l L , ml
 • 3. ri"" êâívf-$§5W"f§r~“v: x“. ; _ : uma f a tam: . uv/ sai ' rãfãti-; rça swat : z . v. , . -~ sumo: : . mello/ Jr. Ík“~$'›_! '"r$| r*Sfr-? - "'“›- v . -.-. : u. . . ,gray , i , , _a . :r *f _Áfñvt t! 317W. ¡75 150.4 A'. ntchú; . _.. ..; ;. f¡ _à . ; u . vel 'Íaãqmmql- L' «xggmumnn u ': . . _ . -n 4 rr-*g. '›n^mí: er›ae. .r. -›v~. v«- w: a. : - 1+ v _. HÃaÇÇJ u u : Jau: . ..L 4 n . ut f 'gx ›; .-. . -P a i'. '.r: 'rf>: ;-3;; §__: r¡›~. i;; , , c”. w . 'n2;«-v. ?! =n§~. = #szukwbà-. J--ahnr '. ta. : x _ . W _ , yu _ s¡ . ?dífisrmsxàxzunn-: avañwfvn - ¡7¡›". /)Ê'_§V'.7" _ A _ , . . g: ;-“«l<_lgyevr. ^gíi~gez*niwê3s_àtggwr. “ . A" i'm J . e y . '='°». *.r;3. ' lv- «__ ' r I _ , j. P , Kiki-Mkt 1,4 rírxur. .. " -' v: Mgsfi* . . -. - ; ;4Ç, Jl. -.. l.-. ,-p4 › . ~ s( ' t' 1-¡»J1¡. r›¡. l.. §,¡, _ _ _ . . , .t, _, › . V . , . . « 31§~QI¡, E 0V'. _mf-J_ . _ - . ; cA-. à-MÁ. $:›«. .4,». . 4;. ~' i . , . J n: : '› i t¡ a . . __ _n_¡ , ._ VVP'
 • 4. 5*' w 1 n , ' íagm; â~ L1 7 x- ç _. L!. Ê2u. .az. a?': ¡ . I, j _an . t _ñe-mtaex-xarààzaaa ~ f_ . _ l t 1'¡ _ . dieser. ~~ . . . gwmnmüswaexu: __' _ ; q “ irawmrãñ «w . i¡, ..-, ,_. _., .,_ , _ . l s, r i. _, r “° Í n, . É _. I , &É; 'i , .u essa: 5a “i4 eA-ÀÍÀL i' Í i V E ' 'TWT . . . ínaãxkuàaww-Mw . -7413 . .inux-»A-. ..a- E " ” 7' - , ›. .~. ~.4 . L¡ m. uvas-Any: *~ . sacaàteemwgsaxrtmaréékmrwaàáxàçg5mm _ . çurrxxãrnx zÊ k'uí9s›ñã㛧x4r= á^: íiwzraewk-iaaêáátí-Ãíâcai-&ãíy '“'°_'. ' _. i '
 • 5. a . r ~ 'h . - - z v_ _SE_ . “q : :A 1 A â, 1?# Ym auf: i'm? Í a. “MW _Ífq . sç, z.~; ..aag; g.; .;. ».r - *a ' "r _ _, f m I . M ' ÇÍÀÍÍHIIQ' 'C' A rM. «u: ..; _r: _r. -_u›uv= n›. mu. ,
 • 6. .. si : y o> _- - . ' . p , __ . a, Í: -.. v m. :: A m _ _ "rñtzr . _ -. ;+33 - : Cp , . - Fré'. t 'a , 'l -p i Í v». 'i' n íris* " 'f' “' A. . n . . . c i 'Í' 'e ͧ͡XQ. T.. .5ÍÁIIIÍUɧ° v. ' 'l-gw-v-ãvrrvxwyfñvãí P eéc-ÊÉWÀWÊ M* . ma' ~ n: em; 1.1.. .M. . . ,,_. _,_. _., _._. ,, 5:. . rNJIIIàüF-: anvxwszn~ . .w Wing: : 5_ '; '” ¡ I z_ , . "ff-PJ › Mw" MA-“Êhâfñ” Ê4Wñ§ã , 'j' L 3 ' w -S~'›' - 5"”. pi 7'. , A , - : :.; “§a*: .t; ,; z 'V' i t l ~ç®3§ylç: ;ñaç; i!tiüj! EVW*à'-' A. " . .UÊTKÊ-; w X a ' ' . Jaázrçyx-. te . ..Au ' A15* à N l¡ _ ' '. ' M . i L , , . '_ 4a. ”. , ,. ..›_-_. -. -.. _.. ~_-_ __. _¡ 'sí-r i _ Ig» ; í : ' 1a--; . = Í , - '__ n-. a. là. . n.
 • 7. N _ 1 _ _ n ' ~ ; i _ a_ . . . Eíatj pe* a 4 *, ~'_-f¡'2x- 773:'. r -. :: fraca &meu; ' M3331( _V_ . . . _. _ . _ . _.. _,___. ,'_, _ __, ._, _.____M_. _.__, ›_› at” ~. Wwmñvtíaívrxãxxfwabàvvseayçu . J 3.: l ' .5. «àrwêwwm» pr __~--- '-" -›- - -. .-«. r.. «-~». »-. -« . - . ~ , .wssnaamoawsaesuuuar. ,.›. .,¡, ;;2;Í; í5*: fa. ; rÇfêÉ$°3ff°“, -_ Ê? ?? - ' ã* *Xmüçs-&êmmwxáamarxats-asam" '“ 'a“«: «k$. =“; ,,~= ~;" e H ““"“°“°*-*'-°'~*“-'**- ' ›. «._«'mx-. _:. _~ . .13. wggaymw; ~ _ . v, Twain-ru. Ííjwt'. %*í. à.l'n°yi#ñí; .qÍPf. › ' êmsawrwmw _f_ _ *a 's ¡ y _éggíxe_ ›. t. . s, ... ,_. _., .l_. __. ,_. ~._. - @faclsíàtrvamvdatíríiqçnza-&Q-'rkfàeramvmewwsí 4 , _. '-_ :
 • 8. A_ 'x7 i' Nombre' No. ? t? Í v* i @CEA DE 171/143' ÚQÇIÕN TEMA: ALIMENTOS DEL DESCUBRIMENTO DÉAMÉRICÁ Investigar »obra camoawcrtxcqaçLím-: ar-_n-; LLL-L'; ... .nz; _-. ___. ._; ,_. i - A . ._ . . r* I , . u . ;L4.--. LE__*. -LAL'; .Â. __L. LLÀ'LCLL. J_. __L; L_LÍZL_. v l . .. ..; ..«. ... .._'. ._. --. L_. _.. .~. ... ... ... L.. _._. ..; I . r l r l_ 1, _ 4.¡ 'Â'f›'*w'¡4 --. ... ~.. ._. ..-. ._. ..-: ~._-_. ___. - . pL-aJ- J ñ v . ¡ í 4 4 v . _ _______ r__ u , __ 1,51/ z"J: '1.~' . (1 . - ' , u u-. . »IF wii; _J/ ._. ..-_. -
 • 9. :: cagar przA/ Vamgczózv mm: ALIMENTOS ou oEscuaRIMrtNTo DE AMÉRICA Immttgcrsobrvx. 13 [gm , e @g &E; p , z t' ' x carnmrísqtcau_-. .;. i.. ._. ... ..; ... .__. .--; ._«. _-. ._- l _ ' "l x- , r a; u x - , -Ó--í-ü--n-u4-__-. _._--u--. n-. --_s~- -~s_o. .~ v. -.. .___. -.. ._. .-. _-. _.. .._. .__. ._. _.. ... .___. ... _.; -._. ... . . ... ... _.___. ... .._. ... ... ... ... ... ._. ... __. ..--. ... ... ... ._-
 • 10. ._ . au , - -' “a ', ".f, i” e t' “ ci¡- . anvq l III . vkíonnicuasegmz-p» : -z5«; ._o5._ . _ -. -çñrjfxívrr-z - 7 r, ... .-. ..- 39.9"** : : . x' , Unir a. _ . . _, ._, ri'. Liu', . . l . 'l , _ _ 'A4 ~ 'ata JU! ? ', _ ? JÊÍQEÊ›QÍÊÉÍ'ÕBJ *jlhtvñíw - IO'-)'“ . - › w~o<xxasuózo= âswn1~p'g~' o . . y; -,_. .v. -_c_, ., _ : :e »a »v ' Vw' ta_ , “Z ' : *t1 “ffiiãããâkw @aerea _ _r «xyz-u _ . fax-aê à” om “7"; '~7;›'“7<"' w
 • 11. Nombra TC _ '_ 15133 ZZC2à§4'Z%É1D®U45§Z7§âíC2ZCÃ4/ TEMA: ALIMENTOS DEL DESCUBRIMKNTO DE AMÉRICA r ' › , f I i , › 5,7_ ~ - j¡ °m°teMtÍ°; “.""”"“7Í'ÍÍ”7“"”7"“7"””' url' 1 . .4.. '.s. .----. .-. ..~'--L. ---. ... ... _----. '._. ... ... ... . ¡.. ¡ '$41.54' '/ _i_. _z_. ”›. ..1'_-r'. Í--_-_: ... ... ' . ...11 -_. _.. ..i-' ---JÍLL-. m- - . I -1 » ~ g r' r' '_ , _ -. L;. _Ll4.¡¡: .&a. ;.: .-. ..)_-. ;.LL; i_uÍ. L.›. .~_í__; ._l-_--_ ¡ l 4.135.114- -. ... . . ... .. -__. r e 2': f. , _ . .., J.. _L. .-. ... .-. ... ... ... ' --. ... ... ... _.: _. _. i 'l i 7 l «giz , rlz. . a Csuà Vmmíííuéí curõosidadz I - u» K 'Ó' 'u _ _ _ 1.' _ _uuLLL. -.a. :.. ..n. ._; ._. .---. _;. ... ..__. __-. ,._. _._ l
 • 12. Nombre: C' A DÉIIVIÉSÚ Clã/ V TEMA: ALIMENTOS DEL oescuannmnro 05414612104 : mestiço-sobra . *.. ..i'. çl-. ..4l$. írn.9.ilL/ *.. ______. camecercsttwçargilt. ; . ...11 421:; .L1 . EÂ __ : Q :4“+~4›-: .4.': _~av›. .~ Imagem» -. em . .T2.'. -“. ... ' IL; ¡_____. ._~. _'. ___; __; ” U jjr- 2¡ _ v_ I wÍL. ..›_/ .L2-. _.. c_i. v ~ : z k_ __' , _ . ______, _Q -. / l «f -1 l z' i , , f** ^ I __ _ i -Làlu-. -a "j": hi7' '~ [JÔ cl! ? t! $, '_____LI_“ y' R$45 _ a _ r , ' . . . ... ... .._. ... ... .-. ... ._. -.. .-_JÍL. --___. .--. _ __ «LL i . .__. _-. _.. ' “ t' i Í: _. ..-. ... ._. . -_. -.. .._. ... _.. _ . ..-. ... .--. ... ... ... _.. . . r _. _.. ... ... ... ___. ._. ... __. -.. -_.1.. _.L-_. . _. ... ..__. a H pimcnlón espanol pmcc un Silhür dcbidiv . n su : umcíún . cl humo. V ›
 • 13. .z, :v i e. v 3.¡ A. n A ' A 4. u: a¡ A : .;. .- , .. ›~. › l cmi-›çg ~ S' _ : "-: *- . ' ' V _gr_ _ q t L' 1 i g4 .79 i . . v É _¡ §1@#&: ›:; '* , a . »em . . , E y. ; riam-â N43 E. I xpLJ-í- "ea . l a › . Í ¡ t zé? " _ 1.. . u. i i fáákwáccíswiàv 1m " V -. gba V. l : - J .
 • 14. g-z_ e ma. , fr* i Wi: '. c O _A- q_ ñ ' __ _ _ A r . . __ _ÕA", .Ó, V¡Q_-. _v _ _ f/ &MH . .ç _ . 7-“¡'-. ':¡. *V3¡1_.9R” 1.o. . àdyr" r à ' i ' ' 7 , ggnzw -u “CJ &ta; aeünw" _ g* : wA-rt-*iejpeaelszzz : naun e 'IQàWÉXEíÉVP-“xÉIF-*ÊÍÊ-g: : i ' . va-vma lã*
 • 15. - 3 P55. P* . ç l Íf-; jx u -m 'a " _ I¡ 69,_ à ~ em, _- - 3 1.. '_ n-~. --s-_-. o.-. . «sàxnsaepezaraêm . war › . n uz= =›: r.›, ,~. ... , . ,. . . . inte-v. ; pa: - --3 »- -u www ~: -». ota. ~.-_, -.. _ r , _ éãñzíãflvf-'çiaisnrgvmargwawxr . . 7;; ñ #13 ' . a '; d|v, '-'-~v< r . y › g _ - u» l _~_'_. .- r t). a pk; 5» "[4, . fr' V¡ h~ev~rr f, . -› x. . "l ? me; .i7. a ígumeãé a. .. a ft'.
 • 16. LC¡¡J_°LE, _I_ _lu ! LL "ü Lini/ .JIÉÍ-im/ E. ' C' ADÉINIÉSÚ CIÓÀ/ ma: ALIMENTOS oa DESCZIBRIMKNTO o: «Mama IMeMgo-; obrcr a , pg tuto. Ca7uÀcÀtcrístíçcuL'; L_fi. ›J_i, f~, iii: L' J ¡_»__- . .-Uvllar -'---"KL. _LL_»C____KQÀ ¡¡ : V r . JLLL ¡ , n . _'. _i-_. ... -.É~J. .Li'. ..' -_. _.'_*. .___ . gA-*S i '_____ v . .iLLLLú-'Â. C___; _LL - . ¡_i__, _~__. ~_ q_ A' ÍFT'“-'Í-ÃLZ| À_. .L; '~. LA. -N. --__. _ '2""il"' _fw . '74 r f_ “L*7f“°*“"“e. ^-°^-* ' _I l» a. ._. . .Lim -. à«. __*t^; i._= .›. u~. ~.~:3 img = rlç- 11,3: . _ IQ. ; ' l '| .'. '.. ..I__. ._, :'_L3À__Q_'_J____ 41;) 77.3 ( 'pv', l -Ú-upáa-_eyçoa-Q-_íí __ ' , l «- . :.. '.. ... L.. ;,: ..__: _›_›. ›_›«. ~i» 4 -. a . * x l ¡. _.. x
 • 17. 'Á ? IJ/ É 'l JJ¡ *Êslnyi "' : A - WV te** : *el* t* _ . . . _ 5 A537.. 3.435.734. . y x¡¡. .ñ, ' h¡ a , > “ _A à'. .- rr'›; ~i: ex'›~m2wt~*§«'7›¡; ' 317W. ” «- 'nv-fiat “' ífés«: «'”i“*“i't~"= -* = =iisux= nv '. -pa-. ie, 9.. ... fñ&à§áo: xwv. r~eiw<rmawnx«oazsn›mu§u~àãLi; A( _v_ lg¡ F iJÍÉIn J, p? ! t. 52-41 aus/ na -5P«arz«ra; r2§vg5a«' _ 7 -vçfñãaêiry'›à: gl$dfníêãji75í“ãê= .. - “v-»Í-“áêífôib-A ' a _ L_ . . N › a. . C513- › »L RÍTÍT"Ã'ÊÍÊ'Í"_°Ê§§L"ÀAYÊÊÍ, Q”Í 4 , Lama- -u esta. ; W355. L, .-_. ,~+~n 34.2332 t¡ 55: 1 ' ves: :- -' . “Íittfaiíaiggjà ~-, ~: iaraa-'eãj_t - A' “rh-SIT, -
 • 18. Nombre: _ , K í; 7;, @CEA Dfl/ lll/ ffÚgClã/ l/ nm: ALIMENTOS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA ¡mestiço-sobre! l . ' '1 caanctmtsttcmz. .--; z_. --_s. ;.. ;.gm. ;.el. _n; i.. gízg_; l . › r 1 . ~ _I . ~ ' _ - x . J r , l . .._: ... ... ... ... .'. .-. ... -.. .._. -4-. ... ... ..r -. .._. ..44J. J.J. §.*. __. _' . r. ""r"_' A . _ _r . , 4.4,; j: [n, /' . _V _. ... ... ... -._. ... ..-. ..L. .._. .---_. .L. .'. _' ' . ... ... ... ... ... ... _.. .. r z / À ; L7 1¡ -” ' f"? "N. / i «' i/ /i - ' . s. ; ' L2.. ¡.. '_. '. -. .4 ' _ ' u. .. u _'" _ _' 1 ç fiz-LM, 5%/ _. ›1: _x ' L4_ 1 ' . ll, , . . ¡ gt. , __ , . _» _ , t 1' i-_j “Ç o- , ff/ Í 'xJ / in I 7- 1 ¡ _ ' . a_-___. -:. ... _ '_~u. ... : i4: Li*- : - w . ,..4.. _ . g ' . q' “r ¡ _ - › f' z fa. 5 ñ . . _. ... ._. ..T. ,.. ... --. ..-. ..›-_. .e . ..n4.. _.. . _. ._. _.. -.. --- a 1.! l vç¡ ¡ A › 4_ _› ç l . « , . | a ~ . ._c. _-n. ,.. &.. -&-. ~._. .._. ... --. ..-_. ._. _~. . _o-usvuíga r l . e , ,r e -, , 1 ' _ ' . o e ~_. ._-. ».. .-. ..~. ... .-. ..-- -. _.. ... r 1
 • 19. 'x -r r L w 5 *uma I' ? I Í _A ç ; fi-fêz _f g_ _ ›. « . .man-uv aum. .. . m . ' _r 'V hà ¡ . . ¡ ' ~ . - eaõffga. . ¡ ç O¡ , mag-gas . ;às : s~:3=2›: «3§; g¡, .. , «v _ , ' . « ÉLÊÁ'0›, f=. t›'-: -r§›i_ 51). !! 'v ; . - i ¡~j%a›g¡gs~x. _ 'V _", r¡x, '_~. í«, í_. ¡.. ív, 7.2.' 'A _ _ t_ . u J-ÉJJ g v'^. __ EIZÁLàJ l'br't"›l'yfe '»*--»~-= '›ar›<:4-; N.v~i-L: urcamlmâbañud' «mansa-er» Wer-. h4wes~: =ma›. w-arua. ~s-y . a- -_ w. -,. _ç. .-. .-, ..«. ... .4.»; ;.v. ;. . t.L. .r. .:. ,,_L. f:~. ... ,._-; . - r- _ ÔÊêLÉÊ-: ã 2'. " Ív ' ÍJÍÍFAÊÁCÍÉÉCÍÍÚ' “l- ' _ fo ' 'i§r'ãã.5"&¡›$<-2' “"'úte-. vPkasaemm-. s.a, axvnu›a: r~ààáraxi›. çé3sê~á.3 Faby-ñ. ; ' ›. _. - l. ; E r». -»: ^ 'aiii-S' / x-gj] . .L ;15WWL. -I__É 1- Jjqg __ ' _ AÍIA)¡: _¡~¡_w_; ›w~_ ^' 't' " r , n. ,_§g'›oí›: ›x›z; _'w›+. ›r›7,¡~= à; f: ", 'ͧÍ'-'~'A'›Ta*= rv' ' . í . .. ;+'? ¡Í›e'¡›*. a.'. _ . . . , ' , _ g ___, ¡_ Í. . ' ' . -íQ'âaiâtt-T'õüñíffã? íññfá= iíêfrk? xitm~zwtrs§à| k l i1'.
 • 20. L_ . ___“, _ ' "*›"«: =., _:: ':__f . _ v¡ › ' " . 7 . awxv-. nwng- *Luv . _ "Fm _ u. › _ u. 34'” *Vãí . "Í'ÍL"'_-ç'i2'Tc? :L-. L '11' ' aff** “ ' _ à¡ v- ¡ 1 _ _ L . ii : :na t' PTNGÍNFÍJN aware» as. a. i ' *tai _- , . ' ' . "íbi- um. ; , àgffmt-ÍÍÉÊ: . B_'“-'-HPJH_›'. L'Í'J . A t - 'ãmfcryluài l'(í. . LAC» . "Ívàv u/ ' "VÉHÍ . lu , SA-Éh A . . _. . ipeçu-vmgçauwm-qcg, . ' 'h f. ” 4 5?: ÍKÍÕÍ/ A-v¡ ? RÉU ' a¡ àakigu-aaluznwar. v›ãnsszms: :T6225 e asmoxjmssk; .ç›; ;zf: fsiãeàzfz; ê:rtf^“~. ... lrx. t': fmft; : . - W " , l
 • 21. Nombre: ' ' @CEA DSI/ vmnggczóxx/ TEMA: ALIMENTOS DFL DESCUBRIMIÉNT 0 'DE AMÉRICA 1Mesugo-nbm. _-__. .-.6Li M¡ . .* = ._. -_. .. --. ._. q ' -: .~. .---_. .4.. ... ... .~ 1;-. ." -. . h', * '___. ... T--. ..¡. '.. _,›". l Wbtl: Í m7,) r , _ . .. ... '._-_-. ... ... .- . ;.. ,'. Li; .z'. .. ... ... -_L. ... _LL. . . ._. ... ... _J& , IJw- - . '71 V l rn . ._L. '.. .-L-. ... ..= ;LL_-L. __; _.. ._. ..L; ..LL-JE; L,L'. ~.<-. L u. . l ,
 • 22. 1 Or. › -, §i1¡, ,-, v.v. - l_' -1 rr= °=~aç_. .›. -=. p A: ;T _ , ~~. ~r; *.'í. ,_-. ¡ _E « = !nur úfÃ: -'! ig. sli°üg¡gg_fâi ; F31 31'¡ ¡Jggitfgñutqríg c¡ . - . $“F«¡›; '¡›'¡y_›u &E3757;- , ._ › › , 2:: : V ' ¡ . ..n.4, 'o 4x23. xvnsm; __, _ e-, gkg 1:14'_ jah; _. ea¡ñ, ;s, ... ... a__~. .., ... ,.. ,.. _ T 57,7., _¡_. -. - ~ Z . Wigan-m ! u _ i* - ›*--- ~--- ~^J~~7~uvcx= r . xagg. -- -'› « - " n i = .›sm. rr. n'rr›r. =axa§+: . 'i , - _ . , - . §bíüÍt' mà-“míéük fL'~°%: °r': í*LÉ<: T:- LWCÍÀInÉ-ii? __ _ ' N_ v . __, __¡_,7 u. ›/ A¡V? .:. j '-°'*í'-- w'°'.1“: __ v _ . .ç LM. ”.i_m. .›. e,s. ,_. _,g_, ,,. w,_àm. _,ñ. gú~ ñll “"' °'° * -¡“›7.'iiv. 'v? .9iLB'p"Jñ5›'3'§e°«rs-aad-axumbamãíí; T;; .C; .+; '.. .., ›.J, “Í. L mu». w. .wa svpf: : _u_ . 'ízááxii-. ÉÀ-Ãi; A 'A'. t.LVTA-m¡; _w~ : MI - n f', b_ _ l _ Y , l LI l : m - wqg$s~ a . . v s 1_ ' _gj-, RÍÊÍ _g/ Âámzc-fauiii' Íb, ..*~'*_, ;a3 ' a i 'AMgvf-ri -êtezí-üzáikêfont- . X 'ârzêegsçzwçzaàÍ-iàâíclílíãalàffal'› 2.3.5125' “F31 . a. . ,-. _Í, ÍÉSÇJ_': LÍ"**'WY>*5PL'3“'I . . . rom”. r _lr_ . -I¡~*-*~'. "zV-›l¡›Í-. :*x: -;rru: : &#3522593; . 'l 'i . 'iãã'“ww-”í'à"àñbáctlãildíxàãñàekêrêss. 'z'm"“í. ;í'. r;eçííazi: ;r. - " 1,, ... . 3.5932.. 12:33.. : '
 • 23. Nombre: F j, @CEA DfI/ VI/ &ÍSÚQCIÓN mM: ALIMENTOS DEL DESCUBRIMIENTO DEAMÉRICA Irwwsttgo- sabia( ; Ç @maxi | - v f , _ _ s¡ “°"-' ' "UL. 4 À ' l -›. .-. ._. .-, .. ... _-'---. ._. ... ._«. _.. ._. ___. ._. ._. .. ' n g vv¡ ~ f . .lv- -. ..-. _.. ... ... .._--_-_----. ... .._. ... __. ._. ' _ , rw V, y . _ , . K _LLJJ ___; __I'A 'c ¡› v: 41 , ›z . ) , l ' › , ¡ . - , .. 'n11 'l l J ' xt' ' f . . . .'. ... ... ... ... _.. ..-_. ... ... ... ›.. ... ... ... :.4_. ¡..4.. _. ... ... ... ._. -u-. íígxx--í-. ..ç-. ..xíí-_í-_à