Kajian tindakan

32,432 views
32,074 views

Published on

Published in: Education
16 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
32,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2,451
Comments
16
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian tindakan

 1. 1. LAMPIRAN A1.0 PENDAHULUAN1.1 Pengenalan Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada masalah pembelajaran yangdihadapi oleh kanak-kanak di prasekolah. Pengkaji mula mengenal pasti masalahyang timbul ketika menjalankan sesi praktikum fasa 3 di salah sebuah sekolah daerahPetaling Perdana. Masalah yang paling hampir dan sering dilihat ialah menguasaikemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam Matematik. Lantaran itu,pendidikan awal kepada kanak-kanak haruslah dititik beratkan agar mereka dapatmenguasai segala kemahiran dan pengetahuan yang sepatutnya dipelajari dan tidakmenjejaskan kemahiran Matematik yang sepatutnya dikuasai dalam peringkat umurmereka. Kemahiran matematik yang hendak dikuasai boleh dijalankan denganmenggunakan beberapa jenis pendekatan salah satunya belajar melalui bermain.Bermain adalah satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak.Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka yangtinggi. Bermain adalah satu aktiviti yang simbolik dan memberi makna kepadakanak-kanak, aktif serta bebas untuk meneroka dan menjelajah persekitarannya,mendapat keseronokan dan segala undang-undang permainan kanak-kanak yangtentukan sendiri sesuai dengan aktiviti yang mereka main. Bermain merupakan hakyang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa, guru dan juga masyarakatperlu memainkan peranan penting dalam usaha agar kanak-kanak ini mendapatkanhak tersebut. Bagi tujuan ini Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan(2003) telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam 1
 2. 2. LAMPIRAN Aproses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satuaktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah,inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi.1.2 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Pengalaman mengajar kelas prasekolah di sebuah sekolah di daerah PetalingPerdana sepanjang menjalani praktikum fasa 3 telah menemukan saya denganbeberapa masalah di kalangan kanak-kanak dalam menguasai konsep nombor 1 - 10.Hal ini saya temui ketika saya sedang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaranuntuk subjek Matematik. Ini berlaku apabila ada di antara kanak-kanak yang tidakdapat mengenal simbol nombor berdasarkan kad simbol nombor yang ditunjukkanoleh guru. Lanjutan daripada aktiviti tersebut guru juga turut melakukan aktivitimengenal nilai di mana guru menampal kad simbol nombor tersebut di papan putihdan meminta kanak-kanak memadankan bilangan kad bergambar dengan kad simbolnombor yang ditampal. Perkembangan kepada aktiviti ini dilihat ada di antaramereka yang tidak dapat menentukan bilangan kad berdasarkan nombor tersebut.Contohnya, kad nombor yang ditampal ialah 7 namun bilangan kepingan kad yangditampal adalah 15 keping. Contoh kedua dilihat pada kanak-kanak yang seterusnya.Kanak-kanak tersebut menunjukkan reaksi yang sama seperti rakannya tadi. Kadnombor 5 ditampal tetapi bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 3. Seterusnya pusingan kedua dibuat dengan menjalankan aktiviti yang berbezaiaitu menjalankan permainan interaktif menggunakan perisian Sebran. Sebranmerupakan suatu aplikasi perisian komputer untuk menulis, membaca dan mengirayang berbentuk permainan. Dengan menggunakan perisian Sebran kanak-kanak 2
 3. 3. LAMPIRAN Adikehendaki mengenal simbol nombor terlebih dahulu seterusnya mengenal nilaiyang ditunjukkan di dalam permainan tersebut. Beberapa orang kanak-kanak yangsama didapati menunjukkan perkembangan yang kurang memberansangkanmenyebabkan guru melanjutkan kepada aktiviti yang ketiga untuk mengesahkandapatan dalam aktiviti yang pertama dan kedua. Aktiviti ketiga pula adalah menunjukkan beberapa unit nombor menggunakankomputer bagi mengenal simbol nombor dan menggunakan bongkah kayu bagimengenal nilai nombor. Hasil pemerhatian ketiga ini mendapati beberapa orangkanak-kanak yang ditanya memberikan jawapan yang berlainan dari nombor yangditunjukkan. Ada pula yang mengikut sahaja apa yang diberitahu oleh rakan-rakanmereka. Apabila kemahiran mengenal nilai nombor dijalankan, kanak-kanak tidakdapat memadankan bilangan bongkah kayu dengan nombor yang disebutkan. Ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan ini secara tidak langsung menjadi ujianlisan bagi kanak-kanak yang bertujuan memperkukuhkan lagi maklumat berkaitansubjek dalam kajian ini. Sebelum aktiviti dijalankan temu bual bersama guru terlebihdahulu telah pun dijalankan untuk membantu pengkaji mengumpul maklumatseterusnya mengenal pasti subjek kajian. Ujian lisan yang dijalankan jugamengukuhkan lagi dapatan berkaitan subjek kajian yang digunakan sewaktu kajian. Hasil tinjauan awal menggunakan alat kajian tersebut mendapati beberapaorang kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dengan menggunakan kaedah yangberlainan daripada biasa, iaitu belajar melalui bermain. Setelah melihat kepadaperkembangan aktiviti yang dijalankan pada sesi pengajaran tersebut, sayaberanggapan bahawa kanak-kanak di prasekolah ini mengalami masalah dalam 3
 4. 4. LAMPIRAN Amenguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 namun ianyahanyalah segelintir. Masalah dalam menguasai kemahiran ini berlaku kemungkinandisebabkan oleh gangguan rakan sekelas ketika menjalankan sesi pengajaran danpembelajaran. Gangguan dari rakan sekelas kerap berlaku apabila kanak-kanak yangingin menjawab soalan terpengaruh dengan jawapan rakan lain sedangkan jawapanyang mereka berikan pada awalnya adalah betul. Disini akan timbul kekeliruandalam diri kanak-kanak untuk menguasai konsep nombor dengan betul. Selain itu persekitaran yang kurang kondusif menyumbang kepada faktorpenguasaan kanak-kanak. Keadaan kelas yang tidak dapat dikawal baik oleh gurujuga menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak terganggu. Inidisebabkan pendekatan yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran kurangmenarik minat kanak-kanak untuk memberikan perhatian. Berdasarkan maklumat di atas, saya mengambil langkah dengan menjalankankajian menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Kajian saya memfokuskankepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan bahanbantu mengajar yang dihasilkan. Saya memilih kaedah ini kerana di tahap usiakanak-kanak lima hingga enam tahun, mereka lebih memahami sesuatu ilmu yangdipelajari sekiranya diselitkan dengan unsur permainan. Penumpuan kanak-kanakjuga lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran secara chalk and talk sahaja.Belajar melalui bermain mendatangkan keseronokkan, mempercepatkanpembelajaran serta memperkukuhkan lagi pembentukan konsep. Justeru itu dalamhuraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia 4
 5. 5. LAMPIRAN A(2003) telah menghuraikan pendekatan belajar melalui bermain yang menjadi asaskonsep dan prinsip pendidikan prasekolah.1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Pembelajaran melalui bermain menggunakan alat bantu mengajar akanmembantu guru mencapai objektif yang dikehendaki. Ini bersesuaian denganpandangan tokoh John Locke (dalam Azizah 2002), beliau mengakui tentangkepentingan permainan dalam pengajaran yang menggunakan kaedah permainandalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Ini kerana pengajaranyang menggunakan kaedah permainan sebagai medium pengajaran dan menjadikankanak-kanak belajar dengan cepat dan mereka akan lebih seronok. Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yangefektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan bolehdiintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasikanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran. Tinjauan awal yang dijalankan dengan menggunakan beberapa alat kajianmendapati beberapa orang murid memerlukan bimbingan tambahan sebagai usahauntuk memberi kefahaman dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilainombor 1-10. Salah satu situasi di mana kanak-kanak memerlukan bimbingan adalahseperti tidak dapat simbol dan nilai nombor 1-10. Mereka berjaya untuk mengiranombor secara turutan namun akan keliru apabila guru meminta merekamemadankan nombor dengan nilainya. 5
 6. 6. LAMPIRAN A Permainan jigsaw puzzle merupakan salah satu usaha untuk membantukanak-kanak menguasai konsep nombor 1-10. Melalui permainan jigsaw puzzle,secara tidak langsung akan membantu kanak-kanak memahami konsep nombordengan mudah. Tambahan pula kebosanan kanak-kanak akan dapat dikurangkan danpenumpuan akan dapat ditingkatkan. Ini kerana kanak-kanak tidak hanyamenggunakan deria pendengaran sahaja malahan deria penglihatan dan sentuhan jugaturut digunakan sewaktu permainan jigsaw puzzle ini dijalankan. Secara umumnya, antara kebaikan jigsaw puzzle ialah melatih koordinasimata dan tangan dan meransang motor halus kanak-kanak kerana mereka akanberusaha untuk memadankan kepingan puzzle ke tempat yang betul sertamenggunakan kekuatan jari mereka untuk mengambil kepingan-kepingan kecilpuzzle, meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan ruang dengan menelitikepingan dan bentuk-bentuk puzzle serta melatih kanak-kanak berfikir danmenyelesaikan masalah. Malah jigsaw paling mudah akan memerlukan mereka untukberfikir tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk sempurnakan puzzle tersebut. Dengan adanya permainan jigsaw puzzle ini, diharapkan dapat membantukanak-kanak bagi menguasai kefahaman dalam konsep awal Matematik dan sekaligus mengurangkan peratus kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran numerasidalam program Literasi dan Numerasi (LINUS) yang telah diwujudkan olehKementerian Pelajaran Malaysia. 6
 7. 7. LAMPIRAN A2.0 FOKUS KAJIAN2.1 Isu Kajian Kajian ini tertumpu kepada maklumat yang didapati daripada refleksipengajaran dan pembelajaran. Berikutan itu, kelemahan paling ketara adalah darisegi kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Ini dibuktikan dengan hasilujian sebanyak tiga kali dengan menjalankan aktiviti berbeza-beza yang dijalankanoleh pengkaji sewaktu sesi pengajaran berlangsung. Ini diperkukuhkan lagi dengantemu bual yang dilakukan bersama guru prasekolah tentang kelemahan yang palingjelas dalam menguasai konsep awal Matematik. Pengkaji telah menjalankanpemerhatian mengenal pasti subjek yang akan diketengahkan dalam kajian ini iaitudari kelas yang sama. Berdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan seramai 4 dari 22orang kanak-kanak dipilih sebagai subjek bagi kajian ini. Beberapa aktiviti yang dijalankan sewaktu tinjauan antaranya melalui kadsimbol nombor dan bergambar, permainan interaktif seterusnya menggunakankomputer dan bongkah kayu dapat membantu guru mengenal pasti dengan lebih tepatlagi subjek di dalam kajian yang akan dijalankan. Setelah mengenalpasti subjek,maklumat-maklumat mengenai subjek dikumpul seperti nama, umur dan jantina.Oleh kerana masalah yang timbul adalah berpunca daripada ketidaksesuaian mediumyang digunakan dalam sesi pengajaran, maka pengkaji telah memilih pendekatanbermain melalui belajar menggunakan jigsaw puzzle yang dihasilkan sendiri olehpengkaji. Jigsaw puzzle akan berfungsi sebagai intervensi menggantikan aktiviti 7
 8. 8. LAMPIRAN Alembaran kerja yang sudah menjadi kebiasaan dalam mana-mana sesi pengajaran danpembelajaran yang biasa dijalankan. Sebelum ke peringkat intervensi, satu ujian awal dijalankan iaitu ujian lisandan bertulis. Ujian dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuansubjek dan seterusnya mengambil tindakan susulan bagi membaiki kelemahan yangwujud. Ujian ini dilakukan secara individu. Jawapan yang betul dikira dan dianalisismenggunakan borang markah (rujuk Lampiran E) untuk menentukan sejauh manapencapaian mereka, juga kelemahan mereka dalam kemahiran yang difokuskan.2.1.1 Tinjauan Masalah Bagi melihat masalah yang dihadapi secara lebih terperinci di peringkattinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian, iaitu temu bual bersamaguru dan ujian lisan. Jadual di bawah menunjukkan cara tinjauan masalah dalampenyelidikan tindakan ini :Jadual 1 : Cara Tinjauan Awal Langkah Cara tinjauan Kanak- Tujuan masalah kanak yang terlibatLangkah 1 Tinjauan Awal :  22 orang  Mendapatkan Temu bual kanak-kanak maklumat  Temu bual bersama terlibat berkaitan guru prasekolah kelemahan kanak- menggunakan kanak dalam tranksripsi temu bual. konsep awal Matematik.  Mengenal pasti kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran.Langkah 2 Tinjauan Awal :  22 orang  Melihat sejauh Ujian lisan 1 (rujuk kanak-kanak mana pemahaman Lampiran B) terlibat kanak-kanak dalam 8
 9. 9. LAMPIRAN A Tinjauan Awal :  22 orang penguasaan Ujian lisan 2 (rujuk kanak-kanak kemahiran Lampiran C) terlibat mengenal simbol nombor dan nilai Tinjauan Awal :  4 orang 1-10. Ujian lisan 3 (rujuk subjek terlibat Lampiran D)  Melihat respon kanak-kanak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.`Langkah 3 Tinjauan Awal :  4 orang  Menilai setakat Ujian Lisan & subjek terlibat mana kefahaman Bertulis / Ujian mereka tentang Awal kemahiran yang (rujuk Lampiran E) ingin difokuskan. Alat kajian pertama yang digunakan ialah temu bual. Temu bual digunakanuntuk memperoleh maklumat berkenaan fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak,mengikut kepada persoalan kajian Mohd Majid (dalam Rosinah 2011). Data temubual dikumpul menggunakan transkripsi temu bual iaitu penulisan semula hasil temubual melalui rakaman menggunakan alat perakam video. Alat kajian kedua dalam tinjauan awal ialah ujian lisan. Aktiviti yangberbeza-beza dilakukan sepanjang tiga kali ujian lisan ini dijalankan. Tujuannyaadalah untuk mengenal pasti secara terperinci subjek dalam kajian ini. Ujian sebelumintervensi dilakukan dalam bentuk ujian lisan dan bertulis. Kedua-dua ujiandijalankan secara individu. Ujian diadakan terhadap keempat-empat subjek yangdikenal pasti daripada temubual dan ujian lisan yang dijalankan sebelum ini. Setiapkanak-kanak diberikan satu set soalan yang sama mengikut kepada kemahiran yangingin dilihat. 9
 10. 10. LAMPIRAN A2.1.2 Analisis Masalah Berdasarkan hasil analisis masalah menggunakan dua alat kajian iaitu temubual bersama guru dan ujian lisan, terdapat empat orang kanak-kanak yang dikenalpasti mengalami masalah dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilainombor 1-10. Langkah pertama ialah pengkaji telah menemubual guru bagimendapatkan maklumat dan gambaran untuk mengetahui kemahiran yang sukardikuasai oleh kanak-kanak disitu. Berdasarkan transkripsi temu bual yang diperoleh(Jadual 2), kesimpulan awal dibuat dan sesi pengajaran dan pembelajarandilaksanakan untuk langkah berikutnya. Sesi pengajaran dan pembelajaran yangdijalankan sebanyak tiga kali itu juga dijadikan sebagai ujian lisan bagi mendapatkanmaklumat yang sahih berkaitan dengan subjek kajian. Transkripsi temu bual dananalisis dapatan markah ujian lisan dipaparkan seperti dalam jadual yang dibawah.Jadual 2 : Transkripsi Temubual bersama Guru Bil. Soalan temu bual Pandangan guru Refleksi pengkaji 1 Bagaimana perkembangan Ada banyak yang boleh Guru memberikan kanak-kanak semasa cikgu dilihat dalam kesimpulan awal menjalankan proses perkembangan kanak- berkaitan pengajaran dan kanak semasa saya perkembangan pembelajaran. Adakah menjalankan sesi kanak-kanak secara baik atau sebaliknya? pengajaran, tapi dalam keseluruhan. subjek Matematik mungkin nampak ketara sedikit dibandingkan dengan subjek lain. 2 Bagaimana pula kalau Pencapaian juga Guru menyatakan dilihat dari segi menunjukkan hasil kepastian bahawa pencapaian kanak-kanak yang sama dimana subjek Matematik dalam latihan dan ujian peratus pencapaian memerlukan mereka? yang rendah untuk tindakan yang subjek Matematik. selanjutnya. 10
 11. 11. LAMPIRAN A 3 Cikgu kata subjek Saya lebih nampak Guru Matematik menunjukkan kepada konsep nombor menyenaraikan pencapaian yang kurang 1-10, namun bukan kemahiran mengenal memberansangkan. kesemua kemahiran simbol dan nilai Apakah jenis konsep tetapi lebih kepada nombor 1-10 Matematik yang kurang kemahiran mengenal sebagai kemahiran mampu dikuasai oleh simbol nombor dan yang dilihat kanak-kanak? memadankan bilangan memerlukan dengan objek. Ini bimbingan. kerana masih ada beberapa orang kanak- kanak yang masih belum mengenal simbol nombor dan nilai dengan baik. Memang kalau diminta mengira secara turutan kanak- kanak akan boleh, namun nilainya masih belum mampu dikuasai. 4 Berapa orang kanak-kanak Setakat ini sepanjang Guru merumuskan yang anda nampak belum saya menjalankan bahawa seramai 4 menunjukkan pencapaian proses pengajaran 4 orang kanak-kanak yang baik dalam orang kanak-kanak yang menampakkan menguasai kemahiran kurang menunjukkan penguasaan mereka tersebut. pencapaian kurang baik lemah dalam . kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10. 5 Siapa nama kanak-kanak Antara kanak-kanak- Guru yang cikgu maksudkan dan kanak-kanaknya ialah menyenaraikan cikgu cadangkan agar Abid, Amir, Firdaus nama kanak-kanak mendapat bimbingan dan Arisyah. yang memerlukan selanjutnya? bimbingan selanjutnya. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, jawapan yang diberikan oleh gurudianalisis dan dirumuskan secara ringkas. Subjek Matematik merupakan salah satusubjek yang menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan. Antara 11
 12. 12. LAMPIRAN Akonsep yang dilihat memerlukan bimbingan ialah konsep nombor asas 1-10. Namunfokus dalam konsep nombor tersebut adalah kepada kemahiran mengenal simbol dannilai nombor 1-10. Seramai empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti masihbelum dapat menguasai kedua-dua kemahiran itu. Bagi mengesahkan dapatanberdasarkan temu bual yang telah dijalankan, pengkaji menjalankan ujian lisansebanyak tiga kali dengan aktiviti yang berbeza-beza untuk menyokong maklumatyang sedia ada. Ujian lisan 1 dan 2 dijalankan terhadap semua kanak-kanak di prasekolahseramai 22 orang, manakala ujian lisan 3 hanya dijalankan kepada empat orangsubjek dikenal pasti menghadapi kesukaran dalam mengenal simbol dan nilai 1-10.Jadual di bawah menunjukkan hasil keputusan ujian lisan 1,2 dan 3 bagi kedua-duakemahiran iaitu mengenal simbol dan nilai nombor 1-10.Jadual 3 : Hasil Keputusan Ujian bagi Kemahiran Mengenal Simbol dan NilaiNombor 1-10 Sampel Kekerapan kesalahan mengenal simbol Jumlah dan nilai nombor 1-10 kesalahan UL 1 UL 2 UL 3 A 2 4 3 2 2 3 16 B 1 2 2 1 1 2 9 C 3 4 2 1 2 0 12 D 2 2 1 2 2 1 10 E 0 1 1 0 2 F 0 0 1 1 2 G 0 1 0 0 1 H 1 0 0 0 1 I 0 1 0 0 1 J 0 0 1 1 2 K 0 0 0 0 0 L 1 1 0 0 2 M 0 0 1 0 1 N 1 0 0 1 2 O 0 0 0 0 0 P 0 1 0 0 2 12
 13. 13. LAMPIRAN A Q 0 1 0 0 2 R 0 1 1 0 2 S 0 1 1 0 2 T 0 0 0 1 1 U 1 1 1 0 3 V 0 0 0 0 0 Berdasarkan ujian lisan yang dijalankan secara keseluruhan berkaitankemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10, empat orang subjekmenunjukkan pencapaian kurang memuaskan di mana masing-masing mencatatkankekerapan kesalahan yang tinggi iaitu 16, 9, 12 dan 10 sepanjang ujian lisan 1, 2 dan3 dijalankan. Semasa slot pengajaran dijalankan, kanak-kanak didapati keliru dengansimbol nombor yang ditunjukkan oleh guru dan hanya dapat membilang secaraturutan tanpa mengetahui nilai unit nombor yang disebut. Ini menunjukkan tahapkemahiran diperingkat itu memerlukan bimbingan dan diharapkan intervensi yangakan dijalankan dapat membantu. Selepas selesai menganalisis tinjauan masalah, satu ujian sebelum intervensidijalankan. Ujian tersebut merupakan ujian lisan dan bertulis, masing-masingmengandungi 10 soalan. Kedua-dua ujian yang dijalankan adalah secara individu.Hasil keputusan mereka ditunjukkan dalam bentuk jadual di bawah :Jadual 4 : Hasil Keputusan Ujian Sebelum Intervensi Ujian Ujian Ujian Jumlah PeratusSampel lisan bertulis jawapan (%) A 2/10 3/10 5/20 25 B 4/10 3/10 7/20 35 C 3/10 2/10 5/20 25 D 4/10 4/10 8/20 40 13
 14. 14. LAMPIRAN A 100 90 80 Peratusan % 70 60 50 40 35 40 25 25 30 20 10 0 1A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 1 : Ujian Sebelum Intervensi Keputusan ujian sebelum intervensi yang dijalankan ke atas subjekmenunjukkan kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10 subjek A hanyamendapat 25%, subjek B 35%, subjek C 25% dan subjek D 40%. Subjek hanya dapatmenjawab dengan betul 5 daripada 20 soalan yang ditanyakan, subjek B hanya dapatmenjawab 7 soalan dengan betul, subjek C menjawab 5 soalan dengan betulmanakala subjek D dapat menjawab 8 soalan dengan betul.2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu KajianBelajar melalui bermain Menurut Pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan Pembelajaran yangMenyeronokkan dan Bermakna Jilid 1 (2008), Belajar Melalui Bermain adalah satupendekatan yang terancang bagi memberi peluang kepada kanak-kanak belajar dalam 14
 15. 15. LAMPIRAN Asuasana yang informal, bebas dan selamat. Froebel (1782–1852) yang digelar fatherof kindegarten telah meneroka dan membina satu sistem pendidik an awalkanak-kanak yang berasaskan kepada konsep belajar melalui bermain. Beliaupercaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu. Jean Piaget (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) pula menyatakanbahawa aktiviti dan permainan yang menarik, mampu memberi pemahamanMatematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. Pendapat D Augustine,Sobel & Maletsky (1973), pula menyatakan bahawa permainan adalah satu kaedahpengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minatterhadap Matematik. Pembelajaran yang bermakna berlaku terutama ketika bermain.Keseimbangan diantara belajar dan bermain menjadi rangka yang penting bagimemperkembangkan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak dalam sesuatu bidang.Bermain sebenarnya adalah satu proses pembelajaran yang melibatkan kanak-kanakmemahami sesuatu konsep. Melalui permainan juga, ia dapat mengukuhkankefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui oleh mereka. Konsepbermain ini sebenarnya merujuk kepada motivasi intrinsik (dalaman) danmenyeronokkan. Proses pembelajaran berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak di tadika oleh Baroody &Ginsburg (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) menunjukkan bahawa kanak-kanak sendiri membina pengetahuan Matematik yang tidak formal sebelum merekamengikuti kelas formal di sekolah. Semasa bermain, kanak-kanak akanmenggunakan istilah-istilah Matematik seperti lebih tinggi, lebih rendah, segitiga, 15
 16. 16. LAMPIRAN Abulat, tiga, dua dan sebagainya. Selain itu proses-proses pembelajaran yang tidakformal tentang pengetahuan Matematik seperti ukuran, ruang, bentuk geometri danlain-lain juga berlaku semasa bermain. Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan (2003) telahmemberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam prosesPembelajaran dan Pengajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu aktivitiyang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiripenemuan dan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Mengikut Vygotsky(dalam Saayah 2007) menyatakan main membantu perkembangan bahasa danpemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, iajuga membantu dalam pembentukan ini. Mengikut Pound (dalam Tina 2010)mengatakan bahawa bermain mempunyai kepentingan tertentu kepada kanak-kanakterutama dalam memahami tentang kuantiti, pengiraan, bentuk, ruang danpengukuran. Gawry (2009) telah memetik pendapat Nietzsche (dalam Azizah 2002)menyatakan bahawa bermain adalah kerja kanak-kanak dan akan menolongperkembangan kanak-kanak dalam pendidikan. Antara contoh permainan yangbersesuaian dengan tahap kanak-kanak ialah jigsaw puzzle. Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadisebuah gambar yang lengkap. Ianya juga terdiri daripada pelbagai jenis gambar dimana kanak-kanak dikehendaki menyusun serpihan-serpihan kecil daripada kepingantersebut untuk menjadikan ianya sebuah gambar. Selain itu, puzzle juga adalah satubentuk permainan yang memerlukan penelitian, melatih kanak-kanak supaya fokus 16
 17. 17. LAMPIRAN Aatau memberi sepenuh perhatian ketika melakukannya serta harus mempunyaiingatan jangka panjang semasa menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebutsehingga selesai. Puzzle yang pertama kali dihasilkan adalah jigsaw puzzle dan tangram. Keduapermainan ini dimainkan dengan cara menyusun kepingan-kepingan yang disatukanhingga membentuk suatu objek atau gambar yang bermakna. Jigsaw puzzle dibuatpada tahun 1766 oleh John Spilsbury yang pada saat itu ideanya ialah menggambarsebuah peta pada kayu yang dipotong kepada kepingan-kepingan kecil untukpembelajaran ilmu geografi. Sejak daripada itu, pelbagai jenis puzzle yang barumuncul seperti logic puzzle, mechanical puzzle dan construction puzzle. Disamping itu, melalui puzzle juga kanak-kanak dapat belajar memahamikonsep bentuk, warna, ukuran dan jumlah, maka bagi kanak-kanak pintar cerdaspuzzle yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah berbentuk kompleks iaitudari segi jenis gambar supaya mereka dapat berimaginasi dengan lebih tinggi lagidalam menyelesaikan permainan tersebut. Hal ini dapat mengembangkan keupayaankognitif mereka apabila menggunakan otak bagi merancang dan menganalisis apakahbentuk sebenar gambar dalam permainan puzzle tersebut. Kesimpulannya, aktiviti inidapat meningkatkan daya imaginasi dan ingatan kanak-kanak bagi melengkapkangambar puzzle tersebut.Konsep Nombor 1-10 Konsep awal Matematik terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranyapranombor, nombor, pengukuran, konsep masa dan konsep ruang. Namun fokusdiberikan kepada konsep nombor 1-10. Konsep nombor merupakan salah satu 17
 18. 18. LAMPIRAN Akemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. Nombor memainkanperanan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Namunbegitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak danasas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbolnombor 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek disekeliling (Rohani, 2003). Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkannombor dengan keadaan sebenar. Menurut Rohani Abdullah et al (2004), urutan perkembangan pembelajaranMatematik di dalam komponen kognitif melalui tiga tahap iaitu yang pertama tahapkonkrit dimana ia menggunakan bahan maujud dan objek, kedua pula adalah tahapgambar iaitu penggunaan gambar dan diagram, manakala tahap yang ketiga adalahtahap simbol iaitu penggunaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini jelas menunjukkanpenguasaan tiga tahap ini penting dikuasai oleh kanak-kanak bagi menguasai konsepnombor seterusnya persediaan kepada pembelajaran Matematik yang lebih tinggi. Konsep nombor terdiri daripada mengenal nombor dan memadankan simboldengan objek. Membilang adalah proses yang melibatkan hubungan satu dengan lainatau padanan objek. Hubungan ini melibatkan benda dengan simbol, sama ada dalambentuk simbolik atau tertulis. Kanak-kanak diperingkat awal biasanya membilangdalam bentuk hafalan tanpa kefahaman. Contohnya kanak-kanak menyanyi “satu,dua, tiga, empat, siapa cepat dia dapat”. Tetapi kemungkinan mereka belummemahami konsep 1, 2, 3 dan 4. Kebolehan mengira secara hafalan bukanlah bererti kanak-kanak sudah dapatmengaitkan antara kuantiti dengan fungsi. Sebaliknya Rashidah, 2004 telah memetik 18
 19. 19. LAMPIRAN Apendapat Fusan, 1998 yang menyatakan bahawa proses mengira sebenar hanyaberlaku sekiranya kanak-kanak faham maksud satu dengan satu benda, dua dengandua benda dan seterusnya. Mengikut kepada Model Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010),kanak-kanak prasekolah perlu menguasai Standard Kandungan ST 7.1 iaitumemahami nombor 1 hingga 10 dan di bawahnya terdapat tajuk kecil iaitu menyebutnama nombor 1 hingga10 (rote counting) (ST 7.1.1) dan memadankan angka 1hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5).Kajian lepas Menurut Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006), pendidikan Matematik disekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca kegagalan pelajar dalammatapelajaran Matematik. Begitu juga dengan pendapat Mok Soon Sang (1994),salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahanpengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar. Penyelidikan tindakan yang dijalankan dikukuhkan lagi dengan kajian yangdilakukan oleh Tay (dalam Johari dan Norsuriani 2011) menunjukkan satu kajian kesmendapati bahawa kebanyakan pelajar yang mempunyai pencapaian rendah dalammatapelajaran Matematik adalah di kalangan mereka yang menganggapmatapelajaran Matematik adalah suatu matapelajaran yang sukar dan membosankan.Berikutan itu dengan adanya kaedah belajar melalui bermain dapat membantumeningkatkan pemahaman kanak-kanak dalam Matematik. Selain itu aktivitibermain juga dapat mengelakkan kanak-kanak daripada mudah bosan dalamsepanjang proses pembelajaran yang dilalui. 19
 20. 20. LAMPIRAN A Mengikut Frobel (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) bermainadalah sesuatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak belajar danberkembang. Selain itu bermain memberikan kanak-kanak peluang meneroka danmemahami persekitaran serta mencuba-cuba sesuatu aktiviti. Dalam prosesmencuba, mereka menemui pengetahuan yang baru. Muhamad Saffari Abd Kadir (2008) telah memetik pendapat Dr. Shahizandan Ahmad Shahabudi (2006), bahawa bermain dengan alatan permainan adalahperkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Permainan adalah bahanasas pembelajaran dan perkembangan minda bagi kanak-kanak. Semasa kanak-kanak bermain, mereka akan berasa seronok melalui barang-barang permainan.Naluri bermain adalah keinginan semula jadi bagi kanak-kanak. Ketika bermain,kanak-kanak akan menggunakan kesemua deria dan pancaindera dan melakukankoordinasi fizikal dan kemahiran psikomotornya. Menurut Mohamad Daud (1996) kanak-kanak mempelajari Matematikmelalui kegiatan seharian tertentu. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanakmemperoleh konsep-konsep awal matematik iaitu padanan (matching), penjenisan(sorting), reguan (pairing), dan susunan aturan (ordering). Walau bagaimanapunterdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanakmempelajari Matematik dan jenis Matematik yang boleh dipelajari pada peringkatyang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. 20
 21. 21. LAMPIRAN A 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Umum Objektif umum kajian ini adalah membantu dalam penguasaan kanak- kanak prasekolah terhadap konsep nombor 1-10 menggunakan jigsaw puzzle. 3.2 Objektif Khusus Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: i. Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 1-10.ii. Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10. 3.3 Soalan Kajian i. Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 1-10? ii. Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10? 21
 22. 22. LAMPIRAN A4.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran ini diperoleh hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan pengkaji menggunakan beberapa alat kajian. Subjek kajian terdiri daripada kanak- kanak prasekolah di salah sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana dan merupakan dari kelas yang sama. Seramai 22 orang kanak-kanak yang berusia 5 tahun terlibat pada peringkat permulaan. Kemudian pengkaji menjalankan tinjauan awal dan mendapati hanya empat orang sahaja iaitu tiga orang lelaki dan seorang orang perempuan dilihat memerlukan bimbingan secara intensif. Pemilihan subjek dibuat secara berperingkat iaitu berdasarkan temu bual dengan guru serta ujian lisan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil tinjauan awal tersebut pengkaji mengesan beberapa orang kanak-kanak tidak dapat mengenal simbol nombor dan nilai 1-10. Bilangan Jantina Keliru dalam sasaran Umur 3 orang mengenal 4 orang 5 tahun lelaki simbol dan daripada 22 seorang nilai nombor orang perempuan 1-10 Rajah 2 : Kumpulan Sasaran 22
 23. 23. LAMPIRAN A5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Tindakan yang dijalankan merujuk kepada intervensi yang dilaksanakansepanjang tempoh kajian. Intervensi dijalankan sebanyak 3 kali ke atas keempat-empat subjek.Jadual 5 : Tindakan yang DijalankanPendekatan / Langkah Bermain melalui belajar menggunakan permainanTeknik jigsaw puzzleCara 1 Guru meletakkan secara berselerak jigsaw puzzlepelaksanaan nombor 1-10. Guru meminta kanak-kanak memilih jigsaw puzzle nombor 1 dan meminta kanak-kanak menyebut nombor tersebut. 2 Seterusnya kanak-kanak memilih jigsaw puzzle nombor 2 dan menyebutnya. Kemudian mencantumkan jigsaw puzzle nombor 2 itu. Kanak-kanak akan mengira kepingan jigsaw puzzle semasa mencantumkannya. 3 Langkah 2 diulang dengan kepingan jigsaw puzzle yang berlainan iaitu dari nombor 3-10. Jigsaw puzzle yang dipilih adalah mengikut turutan nombor. Kanak-kanak akan memilih dan menyebut nombor tersebut sebelum mencantumkannya. Kemudian mereka perlu mengira jumlah kepingan jigsaw puzzle semasa mencantumkannya. 4 Setelah selesai mencantum, kanak-kanak akan memberitahu jumlah kepingan puzzle dan menyebut semula nombor yang dicantumnya.Bahan Bantu Kepingan jigsaw puzzle nombor (rujukMengajar Lampiran A)(BBM) 23
 24. 24. LAMPIRAN A6.0 CARA PENGUMPULAN DATA Bahagian ini menerangkan alat kajian yang digunakan untuk mendapatkandata bahawa membuktikan bahawa intervensi yang digunakan telah berjayamembantu menyelesaikan masalah ketika proses pengajaran dan pembelajaran.Sebaiknya-baiknya alat kajian yang digunakan lebih daripada satu supaya setiapkeputusan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Jadual dibawahmerupakan model Lewin 1948 & Laidlaw 1992 yang digunakan. MENGENALPASTI ASPEK AMALAN -Mencari masalah yang memerlukan penambaikan dan mengumpul data Alat Kajian: Temu bual, ujian lisan MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP TINDAKAN MERANCANG TINDAKAN -Mencari masalah yang -Menghasilkan bahan bantu mengajar memerlukan penambaikan dan untuk tujuan intervensi mengumpul data -Menyediakan soalan kajian untuk -Melihat keberkesanan intervensi intervensi yang dijalankan -Menyenaraikan alat kajian MENGUMPUL DATA MELAKSANAKAN TINDAKAN -Mengumpul data untuk soalan -Melaksanakan ujian sebelum kajian menggunakan alat kajian intervensi Alat Kajian: Pemerhatian, ujian -Melaksanakan intervensi secara lisan, penelitian dokumen berulang menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan. Rajah 3 : Model Pelaksanaan Kajian 24
 25. 25. LAMPIRAN A6.1 Cara Mengumpul DataJadual 6 : Cara Mengumpul Data Bil Alat kajian Pelaksanaan Cara mengumpul data dan menganalisis 1 Temu bual Digunakan semasa Cara mengumpul data : Jawapan bersama guru tinjauan awal soalan temu bual guru dicatat. Cara menganalisis data : Data dianalisis melalui penulisan deskriptif berdasarkan jawapan yang diberikan. 2 Ujian lisan Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan rujuk tinjauan awal dan dikumpul menggunakan borang (Lampiran B, dijalankan sebanyak markah yang disediakan. C dan D) tiga kali  2 kali : 22 orang Cara menganalisis data : Data akan  1 kali : 4 orang dianalisis menggunakan peratus melalui borang markah yang disediakan. 3 Ujian sebelum Digunakan sebelum Cara mengumpul data : Data akan intervensi proses intervensi dikumpul dengan melihat kepada (rujuk jumlah jawapan yang betul Lampiran E) berdasarkan kepada soalan. Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratusan jawapan yang betul dan akan dipaparkan dalam bentuk graf bar. 4 Pemerhatian Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan senarai semak menjalankan proses dikumpul berdasarkan pemerhatian (rujuk intervensi (soalan 1) yang dijalankan dengan menggunakan Lampiran F) borang senarai semak. Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratus yang dikira berdasarkan daripada borang senarai semak yang disediakan. 5 Ujian lisan Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan (rujuk menjalankan proses dikumpul berdasarkan kiraan markah Lampiran G) intervensi (soalan 2) dalam ujian lisan yang dijalankan. 25
 26. 26. LAMPIRAN A Cara menganalisis data : Data akan dianalisis berdasarkan kiraan markah jawapan yang betul di dalam bentuk peratus. 6 Penelitian Dijalankan semasa Cara mengumpul data : Data Dokumen menjalankan proses daripada foto akan dikumpul dan melalui Foto intervensi (soalan 2) catatan dibuat menggunakan borang (rujuk senarai semak. Lampiran H) Cara menganalisis data : Data akan dianalisis berdasarkan kekerapan melaksanakan intervensi dan seterusnya di tukarkan kepada peratus. 7 Ujian selepas Digunakan selepas Cara mengumpul data : Data akan intervensi proses intervensi dikumpul menggunakan borang (rujuk markah yang dihasilkan. Lampiran E) Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratusan jawapan yang betul. Pada tinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian iaitu temubual bersama guru dan ujian lisan. Data temu bual dikumpul seterusnya dianalisismelalui penulisan deskriptif berdasarkan jawapan yang diberikan. Bagi ujian lisansebanyak tiga kali ujian dijalankan di mana dua kali untuk 22 orang kanak-kanakdan sekali untuk subjek kajian yang telah dikenal pasti. Markah dikumpulmenggunakan borang markah seterusnya dianalisis menjadi bentuk peratus.Sebelum menjalankan intervensi satu ujian sebelum intervensi dilakukan danmarkah dikumpulkan menggunakan borang markah dan juga dianalisis menjadibentuk peratus. Bagi menjawab soalan kajian 1, pemerhatian dijalankan dan data dikumpulmenggunakan borang senarai semak. Seterusnya borang senarai semak dianalisis 26
 27. 27. LAMPIRAN Adalam bentuk peratus. Soalan kajian 2 pula menggunakan ujian lisan danpenelitian dokumen melalui foto. Ujian lisan adalah menggunakan borang markahmanakala penelitian dokumen melalui foto menggunakan borang senarai semakyang mengandungi item-item berkaitan kemahiran mengenal nilai nombor 1-10.Kedua-dua alat kajian ini dianalisis menggunakan peratus dan dipaparkan dalambentuk graf. Ujian selepas intervensi dijalankan dan markah dikumpulmenggunakan borang markah dan dianalisis dalam bentuk peratus. 27
 28. 28. LAMPIRAN A 7.0 KEPUTUSAN /ANALISIS DATA DAN INTPRETASI Tiga alat kajian telah digunakan semasa intervensi dijalankan iaitu pemerhatian menggunakan senarai semak, ujian lisan dan penelitian dokumen. Tujuan alat kajian ini digunakan secara triangulasi adalah untuk menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan data yang diperoleh. 7.1 Ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi Ujian sebelum dan selepas intervensi dijalankan oleh pengkaji untuk melihat perkembangan dan peningkatan subjek yang dipilih. Ini adalah untuk melihat keberkesanan permainan jigsaw puzzle dalam meningkatkan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Analisis ujian ini juga menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. 7.1.1 Analisis ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi 100 90 90 90 85 80 80 70Peratusan % 60 Ujian sebelum intervensi 50 40 40 35 Ujian selepas intervensi 30 25 25 20 10 0 1 A 2B 3 C 4D Subjek Rajah 4 : Perbandingan Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi 28
 29. 29. LAMPIRAN A Rajah 4 menunjukkan perbandingan bagi ujian sebelum dan selepasintervens. Keputusan menunjukkan bahawa peningkatan berlaku bagi kempat-empatsubjek. Bagi subjek A peningkatan dilihat iaitu daripada 25% kepada 90%, subjek Bdaripada 35% kepada 85%, subjek C daripada 25% kepada 80% manakala subjek Ddaripada 40% kepada 90%. Peningkatan subjek A adalah paling ketara iaitusebanyak 65%.7.2 Pemerhatian Pemerhatian dibuat sebanyak tiga kali untuk melihat pencapaian keempat-empat subjek kajian.7.2.1 Analisis Pemerhatian Berikut merupakan analisis pemerhatian menggunakan borang senarai semakbagi keempat-empat subjek dalam kajian ini. Ini adalah untuk menjawab soalankajian 1 yang memberi fokus kepada kemahiran mengenal simbol nombor 1-10.Jadual 7 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek ABil Subjek A . Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    nombor 5. 29
 30. 30. LAMPIRAN A6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6.7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7.8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8.9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9.10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 4/10 6/10 8/10 Peratus 40% 60% 80% Pemerhatian menggunakan senarai semak bagi subjek A menunjukkan hanya40% dicapai pada pemerhatian 1 namun menunjukkan peningkatan sebanyak 60%pada pemerhatian 2 dan 80% pada pemerhatian 3. Ini menunjukkan bahawa berlakupeningkatan terhadap subjek dalam mengenal simbol nombor yang ditunjukkan.Jadual 8 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek B Bil. Subjek B Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    30
 31. 31. LAMPIRAN A nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 5/10 7/10 9/10 Peratus 50% 70% 90% Pemerhatian bagi subjek B menunjukkan pada pemerhatian 1 mencatatkansebanyak 50% dan meningkat kepada 70% seterusnya kepada 90% pada pemerhatianyang ke-3. Pada pemerhatian ke-3, subjek B hanya gagal mengenal satu nilai nomborsahaja iaitu 10.Jadual 9 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek C Bil. Subjek C Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid 31
 32. 32. LAMPIRAN A mengenal simbol    nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 4/10 7/10 8/10 Peratus 40% 70% 80% Peratus bagi setiap pemerhatian menunjukkan peningkatan. Bagipemerhatian 1, subjek mengenal 4 daripada 10 nilai nombor dan memperolehsebanyak 40%. Pemerhatian 2, subjek mengenal 7 nilai nombor dan memperolehmarkah sebanyak 70%, manakala pemerhatian 3 subjek mengenal 8 daripada 10nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak 80%.Jadual 10 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek D Bil. Subjek D Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 32
 33. 33. LAMPIRAN A 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9.10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 6/10 8/10 10/10 Peratus 60% 80% 100% Pemerhatian 1 menunjukkan subjek A memperoleh 60% dan meningkatkepada 80% pada pemerhatian yang ke-2. Pada pemerhatian ke-3, subjek Dmenunjukkan keputusan yang cemerlang di mana dapat mengenal kesemua nilainombor 1-10 seterusnya memperoleh markah sebanyak 100%. 33
 34. 34. LAMPIRAN A 100 90 80 40 50 60 60 Peratusan % 70 Tidak mengenal Tidak mengenal 60 nombor 1-10 nombor 50 40 Mengenal nombor Mengenal nombor 30 60 1-10 50 20 40 40 10 0 1A 2B 3C 4D Subjek Rajah 5: Peratus Pemerhatian 1 Rajah 5 menunjukkan hasil keputusan pemerhatian 1 yang dijalankanterhadap keempat-empat subjek. Berdasarkan keputusan yang diperoleh didapatiperatus tidak mengenal simbol nombor lebih tinggi daripada mengenal. Bagi subjekA dan C, markahnya adalah sama iaitu 40%, subjek B ialah 50% dan subjek Dmemperoleh markah tertinggi iaitu 60%. Peratus pencapaian bagi kesemua subjekmasih belum menunjukkan peningkatan yang baik. Perbezaan markah tertinnggi danterendah ialah 20%. 34
 35. 35. LAMPIRAN A 100 90 20 30 30 80 40 70Peratusan % Tidak mengenal Tidak mengenal 60 nombor 1-10 nombor 50 40 80 Mengenal nombor Mengenal nombor 70 70 1-10 30 60 20 10 0 1A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 6 : Peratus Pemerhatian 2 Rajah 6 menunjukkan peratus pemerhatian 2 keempat-empat subjek terhadap kemahiran mengenal simbol nombor 1-10. Berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh, keempat-empat subjek menunjukkan sedikit peningkatan berbanding dapatan pemerhatian 1. Subjek A memperoleh 60%, subjek B dan C memperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 70% manakala subjek D menunjukkan pemerolehan markah tertinggi iaitu 80%. 35
 36. 36. LAMPIRAN A 100 0 10 90 20 20 80 70 Peratusan % Tidak mengenal Tidak mengenal 60 100 nombor 1-10 nombor 50 90 80 80 Mengenal nombor Mengenal nombor 40 1-10 30 20 10 0 1 A 2 B 3 C 4D Subjek Rajah 7 : Peratus Pemerhatian 3 Keputusan di rajah 7 menunjukkan peratus pemerhatian 3 yang dijalankanterhadap subjek A, B, C dan D. Hasil keputusan menunjukkan subjek A dan Cmemperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 80%. Subjek B pula memperoleh90% manakala subjek D menunjukkan yang paling baik dengan memperoleh 100%.Keempat-empat subjek menunjukkan peningkatan yang baik berdasarkan ketiga-tigapemerhatian yang dijalankan. 36
 37. 37. LAMPIRAN A 100 100 90 Peratusan Mengenal Nombor ( %) 90 80 80 80 80 Peratus Mengenal 70 70 70 Nombor 60 60 60 Pemerhatian 1 50 50 Pemerhatian 2 40 40 Pemerhatian 3 40 30 20 10 0 A B C D Subjek Rajah 8 : Perbandingan Peratus Mengenal Nombor 1-10 Rajah 8 menunjukkan perbandingan di antara pemerhatian 1, 2 dan 3.Pencapaian yang baik dapat dilihat dengan meningkatnya markah antara ketiga-tigaujian bagi kesemua subjek. Markah tertinggi yang diperoleh dalam ujian lisan 1adalah sebanyak 60%, ujian 2 ialah 80% manakala ujian 3 adalah sebanyak 100%.Bagi subjek A peningkatan markah masing-masing adalah 40% , 60% kepada 80%.Peningkatan markah subjek B ialah daripada 50%, 70% kepada 90%. Subjek C pulaialah 40%, 70% kepada 80% dan subjek D menunjukkan peningkatan iaitu daripada60%, 80% kepada 100%. Peningkatan yang ditunjukkan berdasarkan pemerhatian 1dan 3 bagi keempat-empat subjek adalah sama iaitu sebanyak 40% . 37
 38. 38. LAMPIRAN A7.3 Ujian lisan Ujian lisan bertujuan bagi melihat perubahan yang berlaku kepada subjekdalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Ujian lisan dijalankan sebanyak tigakali untuk melihat pencapaian dalam kemahiran tersebut. Ujian yang dijalankandianalisis menggunakan borang markah dan kemudiannya ditukarkan kepada bentukperatus.7.3.1 Analisis ujian lisan Peratusan Mengenal Nilai Nombor 100 90 80 70 70 70 60 60 50 (%) 50 40 Ujian lisan 1 30 20 10 0 A1 2 B 3 C 4D Subjek Rajah 9 : Peratus Ujian Lisan 1 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Rajah 9 menunjukkan hasil keputusan ketika menjalankan ujian lisan 1semasa intervensi dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Semua subjekmenunjukkan perbezaan markah semasa ujian lisan 1 dijalankan kecuali subjek Cdan D memperoleh markah yang sama. Bagi subjek A, markah yang diperoleh ialah50%. Subjek B memperoleh markah sebanyak 60%. Subjek C dan D memperoleh 38
 39. 39. LAMPIRAN Amarkah yang sama iaitu 70% dan juga merupakan markah yang tertinggi bagi ujianlisan 1. 100 90 80 70 70 70 60 60 Peratusan % 60 50 40 Ujian lisan 2 30 20 10 0 1A 2 B 3C 4D Subjek Rajah 10 : Peratus Ujian Lisan 2 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Rajah 10 menunjukkan hasil keputusan bagi ujian lisan 2 semasa intervensi.Subjek A dan D memperoleh keputusan yang sama iaitu 70%. Bagi subjek C dan D,keputusan yang sama ditunjukkan oleh kedua-dua subjek iaitu 60%. Pencapaian yangbaik bagi ujian lisan 2 ditunjukkan oleh subjek A dan D dengan memperoleh markahsebanyak 70%. Berlaku sedikit peningkatan terhadap subjek A iaitu sebanyak 20%berbanding ujian lisan 1 manakala subjek lain masih mengekalkan markah yangsama. 39
 40. 40. LAMPIRAN A 100 90 90 80 80 80 70 70 Peratusan % 60 50 Ujian lisan 3 40 30 20 10 0 1 A 2B 3C 4D Subjek Rajah 11 : Peratus Ujian Lisan 3 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Hasil daripada menjalankan ujian lisan 3 semasa intervensi menunjukkanperbandingan seperti rajah 11. Subjek A dan B berkongsi keputusan yang samadengan memperoleh 80%. Subjek C memperoleh markah iaitu 70%. Subjek D pulamemperoleh markah tertinggi sebanyak 90%. Jadual 11 memaparkan hasil analisis markah ujian lisan 1, 2 dan 3 bagisubjek A, B C dan D.Jadual 11 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek A Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah PeratusSoalan Lisan (%) 1      5/10 50Beritahu cikgujumlah 2        7/10 70kepinganpuzzle yangkamu 3         8/10 80cantumkan. 40
 41. 41. LAMPIRAN AJadual 12 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek B Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah PeratusSoalan Lisan (%) 1       6/10 60Beritahu cikgujumlah 2       6/10 60kepinganpuzzle yang 3         8/10 80kamucantumkan.Jadual 13 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek C Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah PeratusSoalan Lisan (%) 1        7/10 70Beritahu cikgujumlah 2       6/10 60kepinganpuzzle yang 3        7/10 70kamucantumkan.Jadual 14 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek D Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah PeratusSoalan Lisan (%) 1        7/10 70Beritahu cikgujumlah 2        7/10 70kepinganpuzzle yang 3          9/10 90kamucantumkan. 41
 42. 42. LAMPIRAN A 100 90 90 80 80 80 70 70 70 7070 Peratusan % 70 6060 60 60 50 50 Ujian lisan 1 40 Ujian lisan 2 30 Ujian lisan 3 20 10 0 1A 2 B 3 C 4 D Subjek Rajah 12: Perbandingan Pencapaian Ujian Lisan 1, 2 dan 3 Hasil dapatan menunjukkan berlaku peningkatan terhadap keempat-empatsubjek sepanjang ketiga-tiga ujian lisan. Bagi subjek A markah yang diperolehsepanjang pemerhatian ialah 50%, 70% dan 80%. Subjek B ialah 60%, 60% dan80%. Subjek C ialah 70%, 60% dan 70%. Subjek D mengekalkan markah yang samapada ujian lisan 1 dan 2 iaitu 70% dan meningkat kepada 90% bagi ujian lisan 3.Sepanjang ketiga-tiga ujian lisan dijalankan, subjek D menunjukkan pencapaian yangbaik bagi ketiga-tiga ujian lisan tersebut. Walaupun tidak mencapai 100% namundapat dilihat berlaku peningkatan yang baik terhadap kesemua subjek kajian.7.4 Penelitian dokumen Penelitian dokumen digunakan bagi menjawab soalan kajian yang kedua.Tujuan penelitian dokumen digunakan adalah untuk menyokong dapatan berdasarkan 42
 43. 43. LAMPIRAN Aalat kajian yang digunakan sebelum ini iaitu ujian lisan. Penelitian dokumen adalahmelalui foto dan dianalisis menggunakan borang senarai semak.7.4.1 Analisis penelitian dokumenJadual 15 : Analisis Penelitian Dokumen Menggunakan Senarai SemakBil. Subjek A B C D Jigsaw puzzle yang berjaya dibilang dan dicantum 1 Nombor 1     2 Nombor 2     3 Nombor 3     4 Nombor 4     5 Nombor 5     6 Nombor 6     7 Nombor 7     8 Nombor 8    9 Nombor 9  10 Nombor 10 Jumlah 8/10 8/10 7/10 9/10 Peratus 80% 80% 70% 90% 100 90 90 80 80 80 70 70 Peratusan % 60 50 Penelitian dokumen 40 30 20 10 0 1 A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 13 : Peratus Penelitian Dokumen melalui Foto 43
 44. 44. LAMPIRAN A Keputusan penelitian dokumen melalui foto menggunakan senarai semakmenunjukkan perbandingan markah antara keempat-empat subjek. Subjek A dan Bmemperoleh markah yang sama iaitu 80%. Subjek C memperoleh 70%. Subjek Dmemperoleh markah tertinggi iaitu 90%. Peratusan ini adalah berdasarkan borangsenarai semak yang digunakan untuk melihat kepada kemahiran mengenal nilainombor 1-10. Hasil dapatan penelitian dokumen adalah selari dengan markah ujianlisan dan ini mengukuhkan lagi data yang diperoleh. 44
 45. 45. LAMPIRAN A8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak di selesaikan denganmenjalankan intervensi sebanyak tiga kali. Sebelum intervensi dijalankan beberapalangkah awal dilakukan iaitu menetapkan objektif dan soalan kajian. Seterusnyamenentukan alat kajian yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Sewaktumelakukan tinjauan awal antara alat kajian yang digunakan ialah temu bual bersamaguru dan ujian lisan. Sebelum melaksanakan intervensi menggunakan bahan bantumengajar yang dihasilkan, satu ujian sebelum intervensi dijalankan bagi melihattahap pencapaian subjek kajian. Ketika menjalankan intervensi pula alat kajian yangdigunakan ialah pemerhatian, ujian lisan dan penelitian dokumen. Sebanyak tiga kaliintervensi dilakukan secara berulang sehingga keempat-empat subjek menunjukkanpeningkatan yang memberansangkan. Intervensi yang dijalankan oleh pengkaji adalah menggunakan pendekatanbelajar melalui bermain. Permainan jigsaw puzzle yang dihasilkan bagi menjalankanintervensi dibuktikan mampu membantu perkembangan dan mengukuhkankefahaman kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10.Permainan yang dijalankan secara tidak langsung memberi keseronokan, kepuasanserta kedamaian di dalam dunia kanak-kanak. Pada peringkat permulaan kanak-kanak dilihat menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan dalamkonsep Matematik yang dipelajari sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.Namun, peningkatan berlaku selepas proses intervensi dijalankan terhadap keempat-empat orang subjek. 45
 46. 46. LAMPIRAN A Tindakan secara berperingkat yang dijalankan bermula daripada tinjauanawal, ujian sebelum intervensi sehinggalah ujian selepas intervensi mampumembantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10.Walaupun pada peringkat ujian sebelum intervensi pencapaian kanak-kanak tidakmemberansangkan, namun intervensi yang dijalankan secara berulang mampumembantu kanak-kanak menguasai kemahiran tersebut seterusnya memberikanpeningkatan apabila ujian selepas intervensi dijalankan. Kenaikan peratus yang baikjelas ditunjukkan di dalam hasil dapatan menggunakan beberapa alat kajian. Antara keempat-empat subjek, subjek A menunjukkan peningkatan palingketara iaitu sebanyak 65% diikuti subjek C iaitu 55% seterusnya subjek B dan Dsebanyak 50%. Peningkatan positif berlaku disebabkan oleh kaedah belajar melaluibermain yang digunakan dan dapat menarik perhatian kanak-kanak sepanjangtempoh kajian dijalankan. Keseronokan dan penumpuan yang baik jugamenyumbang kepada pencapaian kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simboldan nilai nombor 1-10 ini. Hasil dapatan kajian ini selari dengan dapatan daripada D Augustine, Sobel&Maletsky (1972) di mana permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akandapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik.Kesimpulan yang dapat dibuat ialah permainan jigsaw puzzle mampu membantukanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalamkalangan kanak-kanak prasekolah. 46
 47. 47. LAMPIRAN A9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Antara cadangan penambaikan yang boleh dilaksanakan adalah mengubahsaiz jigsaw puzzle kepada saiz lebih kecil untuk melihat kecekapan kanak-kanakmencantumkannya. Jika sebelum ini, saiz jigsaw puzzle adalah sebesar saiz A4 makadiubah menjadi saiz A5. Walaupun saiz diubah namun kemahiran mengenal nilaimasih mampu lagi dilihat terhadap subjek kajian. Saiz juga memainkan perananuntuk melihat kecekapan kanak-kanak. Perbandingan dapat dibuat dengan kajianyang telah dijalankan berdasarkan penggunaan saiz jigsaw puzzle yang berbeza. Selain itu sasaran juga boleh ditambah kepada kanak-kanak yang berumur 6tahun. Sasaran yang berbeza umur dapat memperlihatkan perbandingan tahapkecekapan kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun dalam menguasai kemahiranmengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Tambahan daripada penambaikan itu,permainan ini juga boleh diubah kepada sebuah permainan yang boleh dimainkan dikomputer. Pengkaji boleh menggunakan perisian jigsaw maker untuk menghasilkankepingan puzzle dan kanak-kanak boleh memainkannya di komputer. Selain itu,perisian jigsaw puzzle juga boleh menghasilkan bentuk dan warna yang pelbagai danakan menjadi tarikan kepada kanak-kanak untuk bermain. Tarikan itu akanmenjadikan kemahiran yang ingin dilihat lebih mudah dicapai dimana kanak-kanakakan memberikan tumpuan yang baik seterusnya mengelakkan kebosanan kanak-kanak. 47
 48. 48. LAMPIRAN A10.0 SENARAI RUJUKANAngela Anthonysamy. Perkembangan Pemikiran Matematik Pada Peringkat Awal Kanak-Kanak. Diperoleh daripada http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/1998/98_Angela.pdfArbak Othman (2005). Kamus Komprehensif Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.Azizah Lebai Nordin (2002). Pendidikan Awal Kanak-kanak : Teori dan Amali. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.D Augustine, Sobel & Maletsky (1973). Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. [Tengku Zawawi bin Tengku Zainal]. Diperoleh daripada http://mujahid.tripod.com/strategi.htmlFriedrich, W.F. (2011, Disember 6). Tokoh Pengasas Pra Sekolah. [Azizi Cyberspot]. Diperoleh daripada http://notakursusdalamcuti.blogspot.com/ 2011/12/tokoh-pengasas-prasekolah.htmlGawry Nayaranasamy (2009). Penggunaan Kaedah Belajar Melalui Bermain Dalam Menguasai Nilai Operasi Nombor Dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Tesis tidak diterbitkanInstitut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana.Ginsburg, H. P. & Baron, J (1992). Cognition: young children’s construction. In Jensen (ed.) Research ideas for the classroom. early childhood mathematics. New York, NY: Macmillan.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010). Kementerian Pelajaran MalaysiaMohamad Daud Hamzah (1996). Perkembangan kanak-kanak dan Pembelajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. 48
 49. 49. LAMPIRAN AMuhamad Saffari Abd Kadir (2008). Pembangunan Multimedia Penggunaan Operasi Asas Matematik Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Tahun 1. Tesis tidak diterbitkan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana.Mok, Soon Sang (2011, April 7). Permainan Matematik. [Mohamad Hasrul Daud]. Diperoleh daripada http://math-primary.blogspot.com/2011/04/permainan- matematik.htmlNurul Amirah Mohd Razali dan Dr Zaidatun Tasir. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan Yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. Diperoleh 4 April 2012 daripada http://eprints.utm.my/7988/1/EDUPRES_%28F3%29_8.pdfRashidah Ismail (2004). Perkembangan Kognitif Matematik di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Tesis tidak diterbitkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana.Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd Sabri Ahmad (2004). Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.Rohani Abdullah (2003). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.Rosinah Edinin (2011). Penyelidikan Tindakan : Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd.Saayah Abu (2007). Menjadi Guru Tadika. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006). Isu-isu Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.Bruce, T (2010). Early Childhood :A Guide For Students (2nd Edition). London :Sage Publications Ltd. 49
 50. 50. LAMPIRAN AGambar Jigsaw Puzzle yang digunakan sebagai Bahan Bantu Mengajar Jigsaw Puzzle Nombor 50
 51. 51. LAMPIRAN A BBorang Markah Ujian Lisan 1 : Tinjauan AwalBerikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisanyang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihatadalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut namanombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JumlahSampel A /20 B /20 C /20 D /20 E /20 F /20 G /20 H /20 I /20 J /20 K /20 L /20 M /20 N /20 O /20 P /20 Q /20 R /20 T /20 U /20 V /20 Senarai semak 1 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan kad simbol nombor dan kad bergambar. 51
 52. 52. LAMPIRAN A CBorang Markah Ujian Lisan 2 : Tinjauan AwalBerikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisanyang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihatadalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut namanombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JumlahSampel A /20 B /20 C /20 D /20 E /20 F /20 G /20 H /20 I /20 J /20 K /20 L /20 M /20 N /20 O /20 P /20 Q /20 R /20 T /20 U /20 V /20 Senarai semak 2 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 melalui permainan interaktif 52
 53. 53. LAMPIRAN D ABorang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan AwalBerikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisanyang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yangdilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebutnama nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JumlahSampel A /10 B /10 C /10 D /10. Senarai semak 3.1 : Kemahiran mengenal nombor 1-10 menggunakan komputerBorang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan AwalBerikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisanyang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yangdilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu memadankanangka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JumlahSampel A /10 B /10 C /10 D /10 Senarai semak 3.2 : Kemahiran mengenal nilai 1-10 menggunakan bongkah kayu 53

×