Amalan keselamatan

9,613 views
9,115 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
417
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amalan keselamatan

 1. 1. Sebagai pendidik kita perlu menekankan tentangamlan keselamatan bengkel kepada pelajar.
 2. 2. MERANCANG PROGRAM KESELAMATAN BENGKELa.) MENETAPKAN OBJEKTIF PROGRAMi. Memastikan keadaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja.ii. Menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan disamping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja dimasa hadapan.
 3. 3. b.) KANDUNGAN PROGRAM KESELAMATAN•Kenyataan falsafah program iaitu satu pernyataan yangmenyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan.•Arahan keselamatan yg merangkumi semua aspekkeselamatan termasuk keselamatan persekitaran sekolah danbengkel dan juga maklumat terperinci berkaitan penggunaanperalatan dan penyelenggaraan.•Program pemeriksaan keselamatan sbg langkah pencegahankemalangan, termasuk laporan pemeriksaan yg dilaporkanoleh guru, pelajar, pentadbir atau mereka yg bertanggungjawabutk menilai keselamatan bengkel.
 4. 4. •Jawatankuasa keselamatan bengkel sekolahyang juga melibatkan pelajar. Jawatankuasamembuat cadangan dan keputusan berkaitankeselamatan.•Rancangan tindakan segera iaitu prosedurterperinci yg perlu dipatuhi oleh setiap individusekiranya berlaku kecemasan sptkecederaan,kebakaran dll.•Kempen kesedaran keselamatan supaya semuawarga sekolah sentiasa brewaspada dgnkeselamatan , adakan aktiviti sptpertandingan,memasang poster,menyediakanpapan buletin dan peti cadangan.
 5. 5. Program Keselamatan SecaraPendekatan Sistem.Menurut V. William DeLuca danW. James Haynie,iii (1989) ,pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakansatu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden.Teori sistem memperakui kesan komponen atau sub-sistem keatas prestasi keseluruhan sistem, kerana setiap sub- sistemmemainkan peranan yang menyumbang kepada operasikeseluruhan sistem.Sebenarnya wujud hubungan yang interaktif antara semua sub -sistem. Sekiranya satu sub- sistem gagal berfungsi dengan baik,maka keseluruhan sistem akan gagal. Untuk memaksimumkankeberkesanan sesebuah sistem, kawalan perlu diwujudkan untukmengoptimumkankeberkesanan setiap sub- sistem..
 6. 6. Pemantauan proses keselamatan dilakukan melalui lingkaran -lingkaran maklum balas, dan keputusan yang dibuat harusmengoptimumkan fungsi setiap sub- sistem di samping mengambilkira kesan keseluruhan. ke atas sistem. Sesebuah sistem keselamatanmesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan.Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkankecederaaan.Bagi memudahkan kita untuk memahami programkeselamatan secara pendekatan ini, maka Model Sistem Keselamatanyang telah dibentuk oleh DeLuca dan Haynie(1989) dijadikan contoh.Model yang dibentuk untuk bengkel Pendidikan Teknologi adalahseperti dalam Rajah c.Penerangan ringkas mengenai komponen-komponen dalam sistemini adalah seperti berikut
 7. 7. Persekitaran ( environment)Program Pendidikan Teknologi terdiri daripada empat bidang atausistem teknologi iaitu pembuatan, pembinaan, komunikasi danpengangkutan. Persekitaran merangkumi kemudahan -kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel programtersebut. Walaupun terdapat banyakperalatan yang sama, namunsetiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yangmembezakanantara bengkel-bengkel tersebut. Antara faktor-faktoryangmempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalahpengcahayaan,kebisingan, suhu, zon keselamatan dan kod warna,penyimpanan, prosedur pencegahan kebakaran,housekeeping,ergonomik dan keperluan pertolongan cemas
 8. 8. Manusia ( human factor)Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaankeselamatan sesebuah bengkel.Semua pelajar mesti memilikipengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan (domainkognitif), dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untukmengaplikasikan pengetahuan tersebut (domain afektif). Tahapkemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti dilakukandengan selamat (domain psikomotor).Walau bagaimanapun, guru memainkan peranan penting danbertanggungjawab untuk merancang,mengawal dan mewujudkansuasana selamat dalam bengkel. Faktor utama yang menyebabkankecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak mematuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telahditetapkan.
 9. 9. Peralatan dan Kelengkapan ( tools & equipment)Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untukmemudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amalidan menggunakan bahan-bahan seperti kayu,logam atau plastik.Namun, peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya danmenyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul,maka peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokuskeselamatan dalam bengkel. Antara peralatan yang membawabahaya adalah peralatan tangan manual, peralatan tanganberkuasa elektrik/ motor dan mesin tanpa pelindung
 10. 10. Proses ( processes)Penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedurpenggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. Makapelajarmesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses denganbetul untuk menghindari kecederaan.Bahan-bahan ( materials)Terdapat banyak bahan-bahan dalambengkel apabila tidakdiselenggara dengan betul, akan membawa kesankumulatif yangboleh menyebabkan penyakit berbahaya. Oleh itu, bahan-bahanyang digunakan mestilah diselenggara dan disimpandengansempurna. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuatdengan betulsupaya tidak memberi kesan buruk kepadapersekitaran.
 11. 11. Pengaruh Luar ( outside influences)Sama seperti pihak industri, dalam pendidikan teknologi , keselamatan,turut dipengaruhi oleh polisi- polisi daerah dan kebangsaan. Pengaruh luarmerangkumi pengaruh agensi-agensi awam, pentadbiran sekolah dan jugamasyarakatMaklumbalas(feedback)Kaedah mengajar dan aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagianpenting bagi komponen maklum balas dalamsistem keselamatanini. Enam komponen,pertama dalam sistem ini mewujudkan wadahkandungan bagi merancang sistem. komponen maklumbalasmengintegrasikan, kandungan ke dalam sistem, pengajaranberasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang danmengekalkan sistem keselamatan
 12. 12. Di dalam setiap komponen terdapat faktor-faktor yang bolehmenjadi punca kepada kemalangan. Dalam program ini, guru danpelajar bersama-sama harus dapat mengenalpasti dan menilaifaktor-faktor yang bahaya. Seterusnya mewujudkan sistemmaklum balas untuk mengawal sistem keselamatan bengkel
 13. 13. Faedah Amalan Keselamatani.Dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan, keracunan danpenyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan,kecederaan malah kematian.ii.Mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda.iii.Pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun, efisien dan produktif.iv.Produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan.v.Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan.vi.Produktiviti boleh ditingkatkan.vii. Keupayaan untuk bersaing meningkat.
 14. 14. TANGGUNGJAWAB GURU BENGKELA. PERLAKSANAAN OBJEKTIF KESELAMATAN• Menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri, orang lain dan harta benda.• Membantu pelajar memahami kaedah yang selamat untuk bertindak.• Membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yangboleh merbahayakan• Membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti seharian.• Menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan.B. MERANCANG PENGAJARAN KESELAMATAN.• Baca dan fahami kandungan arahan keselamatan yang hendak disampaikan kepada pelajar.• Pastikan langkah keselamatan am bengkel ditetapkan.• Tetapkan langkah keselamatan yg spesifik utk setiap bengkel• Merancang arahan dan tunjukcara supaya cara kerja yng betul ditunjukkan kpd pelajar.• Membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar utk mengulangkaji• Edarkan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru.
 15. 15. C. PENYEDIAAN ARAHAN KESELAMATAN• Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan.• Tunjuk cara penggunaan alatan perlindungan diri dengan betul.• Penyelenggaraan peralatan bengkel, mesin dan lain-lain kelengkapan.• Kaedah yang selamat untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat• Peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan pelajar memahami.• Alat bantuan mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul.• Menyediakan papan buletin , poster atau peti cadangan untuk kegunaan pelajar• Memberi salinan rancangan keselamatan bengkel kepada pengetua/guru besar utk makluman.
 16. 16. D. PERLAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN.• kemalangan boleh dielakkan jika peraturan dipatuhi.•Guru bertanggungjawab utk melaksanakan peraturan yang telah dibuat ,dan menujukkan contoh teladan yang baik untuk melaksanakan peraturankeselamatan bengkel.E. PENILAIAN PENGAJARAN KESELAMATAN•Penilaian pengajaran keselamatan boleh dilaksanakan dalam bentukbertulis dan praktis.•Peraturan membolehkan guru: •Guru mengetahui keberkesanan dirinya menyampaikan maklumat mengenai keselamatan. •Pelajar memahami semua aspek keselamatan dan dapat bertindak membetulkan kesalahan atau kesilapan diri.Keputusan penilaian dijadikan laporan bertulis bahawa guru telahmengajar keselamatan kepada pelajar dan dijadikan bahan bukit sekiranyaberlaku kemalangan atau kecederaan.

×