Veiligheidschecklistopdrachtgevers 27.11

304 views

Published on

Artikel over de introductie van VCO (=Veiligheid Checkclist Opodrachtgevers)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Veiligheidschecklistopdrachtgevers 27.11

  1. 1. VeiligheidschecklistopdrachtgeversVCO wordt binnenkort geïntroduceerd.Henk F. DollemanSafety managerDuivenBinnenkort zal de VCO worden geïntroduceerd. De VCO zal worden uitgegeven door deStichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)/Centraal College van Deskundigen VCA.De final draft versie is reeds onder ingewijden, veiligheidskundigen en anderebelanghebbenden, verspreid. Naar verwachting zal binnenkort op de website van het SSCCVCA de draftversie van de in de wandelgangen reeds aangegeven VCO afkortingveiligheidsschecklistopdrachtgevers worden geplaatst.VeiligheidsChecklistOpdrachtgeversInleiding:De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef, aldus het Centraal College van DeskundigenVCA, dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van grootbelang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde opdrachtnemers (hierna te noemen de aannemer).In de praktijk is inderdaad gebleken dat opdrachtgevers op de stroom van de toenemende drukom risico’s te beheersen of uit te sluiten van aannemers eisen dat zij in het bezit moesten zijnvan een VCA-certificaat.Dat niet altijd de juiste uitgangspunten worden gehanteerd spreekt uit het volgendevoorbeeld. Een opdrachtgever eist dat de aannemer een basisveiligheidscertificaat moethebben. Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat de uitvoerenden met goed gevolg hebbendeelgenomen aan een opleiding Basisveiligheid VCA. Een cursus basisveiligheid is natuurlijkheel wat anders dan het hebben van een VCA-certificaat als onderneming.Kortom: de opdrachtgever is het vaak niet duidelijk wat hij van aannemers moet vragen,welke impact zo’n eis heeft op de organisatie van de opdrachtnemer en ook wordt niet altijdde eis opgenomen bij de aanbesteding. Denk bijvoorbeeld aan het werken aan de weg vooroverheden. Echter door het eisen van het VCA-certificaat van een aannemer kan deveiligheid bij werken op en langs de weg aanzienlijk worden verhoogd.Om meer aansluiting te vinden op het veiligheidsbeheerssysteem van de aannemer is de VCOverschenen welke het aannemers veiligheidsproces beter tot zijn recht kan laten komen enbeter beheersbaar maakt.
  2. 2. Structuur van de VCODe VCO heeft de volgende structuur (zie linkerdeel tabel). We vergelijken deze structuur metdie van de aanstaande VCA 2004 De VCA 2004 versie bevat een vergelijkbare structuur (zierechterdeel tabel).VCO VCA Final Draft versie 2004Hfs Omschrijving Hfs Omschrijving1 Beleid en structuur 1 Beleid en structuur2 Organisatie en regelgeving 2 RI&E3 RI&E 3 Opleiding4 Toegangsbeleid 4 Communicatie5 Voorlichting en instructie 5 VGM-projectplan6 Werkplek 6 Milieuzorg7 VGM communicatie 7 BHV8 Inspecties en observaties 8 VGM-inspectie9 Meldingen ongevallen e.d. 9 Arbo-dienst10 Evaluatie VGM-prestaties 10 Keuringen en aanschaf materieel11 Bedrijfsnoodplan 11 Inkoop diensten12 Management en coördinatie van 12 Arbeidsongevallen grote projectenGeconcludeerd kan worden dat er veel overeenkomsten zijn qua opzet. Er is echter geenduidelijke één op één relatie, omdat de opdrachtgever natuurlijk een andere positie inneemtdan de aannemer. De aannemer dient meer gericht te zijn op de werkplek-gerelateerdeknelpunten, terwijl de opdrachtgever meer randvoorwaardenscheppend en toetsend bezigmoet zijn.Doel van de VCOHet doel van de VCO is naast het voorkomen van ongevallen, brand en milieuschade ook eenheldere communicatiestructuur te bewerkstelligen tussen de opdrachtgever en de aannemer.Er is in bij de uitvoering van werken vaak veel communicatie nodig tussen deze twee partijen.Allebei hebben ze een bepaalde, eigen verantwoordelijkheid. Door de combinatie VCO-VCAis er een basis voor een beter onderling begrip. Nadeel van de VCO is dat het groots isopgezet. Toepassing van de volledige VCO is met name bedoeld voor de grotereopdrachtgevers. Kleinere opdrachtgevers kunnen er zeker ook gebruik van maken, al is hetmaar om het eigen proces van veiligheidsbeheersing af te stemmen op dat van de aannemer.Het nadeel kan echter positief worden ingevuld door enkel de van belang zijndeveiligheidsbeheersaspecten in te vullen en/of te toetsenDoelgroepDe doelgroep van de VCO is de opdrachtgever van de aannemer. Zij kunnen optimalevoorwaarden scheppen om de VCA-aannemers, die op hun terrein werkzaamheden verrichten,veilig risicovolle werkzaamheden te laten uitvoeren. Met eigen terrein wordt volgens VCObedoeld het fabrieksterrein maar ook de bouwplaats. Het begrip “terrein” in de VCO is ookvan toepassing op tijdelijke en wisselende werklocaties buiten het terrein van deopdrachtgever.
  3. 3. Gebruik van de VCOHet gebruik van deVCO door opdrachtgevers is louter bedoeld om de eigen VGM-prestatieste toetsen, te optimaliseren en af te stemmen op de (VCA-gecertificeerde) aannemer. .Er zijn 63 vragen opgenomen waarop punten kunnen worden gescoord. Deze vragen moetenpositief worden gescoord om tot een conforme situatie te leiden, dus analoog aan demustvragen van de VCA. De VCO is in eerste instantie bedoeld als zelfbeoordelingsinstrument voor opdrachtgevers die hun eigen VGM-beheerssysteem willen optimaliseren enafstemmen op het VCA-systeem van de aannemers. Er wordt ook aandacht besteed aan het inkaart brengen van de eigen werkgerelateerde ongevallen met en zonder verzuim, brand enmilieuschade bij eigen werknemers en die van derden.Opmerking: De VCO werkt niet met mustvragen omdat het een zelfevaluatie instrument is.Uit de “ final draft” versie komt het beeld naar voren dat opdrachtgevers dienen te overwegen, naast het eisen van optimale veiligheidsbeheersing van aannemers, ook zelf aantoonbaaractiviteiten te ontplooien aan de hand van de VCO.Op enkele aspecten van de VCO gaan we wat dieper in>> Inspecties, vraag 8.1 <<De opdrachtgever dient ook inspecties uit te voeren van de werkzaamheden door derden, deaannemers. Dit dient maandelijks plaats te vinden.Op zich een goede zaak maar er treedt nu wel een dubbelingen op met de inspecties diegehouden moeten worden door de aannemers. Het zou praktischer zijn als de inspectiesgecombineerd zouden moeten worden met die van de aannemers. Er is dan een mogelijkheidtot afstemming.Op zich biedt deze vraag de mogelijkheid om op locatie als opdrachtgever gericht te kijken ensamen met de aannemer tot gerichte correctieve maatregelen te komen>> management en coördinatie van derden bij grote projecten en groteonderhoudswerken ter voorkoming van VGM-incidenten <<Dit hoofdstuk handelt over beheersing van risico’s op grote projecten. Als vraag isopgenomen of er een projectorganisatie is opgezet. Dit is ook reeds een verplichting vanuithet bouwbesluit. Dus wat dat betreft niets nieuws.Als minimumeis is opgenomen dat er een duidelijke organisatie aanwezig dient te zijn, en datdeze aan alle betrokkenen bekend dient te worden gemaakt.Feitelijk praten we over een V&G plan ontwerpfase en uitvoeringsfase waarin ook het een enander zou moeten zijn beschreven. Naar deze criteria wordt helaas niet verwezen. Ook niet isaangegeven wat “grote” projecten zijn.
  4. 4. In dit hoofdstuk wordt aangegeven dat er een VGM-plan dient te zijn. Weer een andere termdan in het Arbobesluit is vermeld. Het zou beter zijn als er aangesloten wordt bij determologie van de wetgever . Het verlangen van een VGM-plan impliceert een groter bereikdan een V&G plan. Omdat hierin ook milieuaspecten worden betrokkenEr wordt ook verwezen naar hoofdstuk 3 van de VCO, waarin gesproken wordt over deRI&E. In dit kader ontbreekt een verwijzing naar de gebruikersvergunning die bedrijven uitdienen te hebben. Deze bestaande gebruikersvergunningen geven veel informatie over zakenwaar de opdrachtgever en aannemer rekening mee dienen te houden bij bestaande gebouwen.Maar ook bij nieuwbouw dient veelal een gebruikersvergunning te worden aangevraagd,waarin aanvullende voorschriften opgenomen kunnen worden.CommentaarDe VCO is een prima initiatief van de SSVV CCVD-VCA. Het verschuiven vanverantwoordelijkheid van veiligheid naar aannemers en zelf als opdrachtgever niets tot weinigop VGM-gebied regelen is nu minder gemakkelijk te excuseren. Ook de opdrachtgeverskunnen nu aantoonbaar voorzieningen treffen en prestaties leveren op deze gebieden. Dat iseen hele stap voorwaarts.Een ander voordeel is dat de opdrachtgevers meer begrip en vooral ook gevoel zullen krijgenvoor de waarde van het VCA-certificaat.Nadeel van de VCO is dat deze waarschijnlijk beter toepasbaar is voor grotere organisatiesmet een eigen VGM-structuur, dan voor kleinere bedrijven. Daarom pleit de auteur van ditartikel.neem ik aan voor een light-versie waardoor de opdrachtgevers kunnen groeien naar eenvolledig eigen VGM-managementsysteem.De VCO zal uitgetest worden in verschillende try outs. Er ligt momenteel een aanvraag vooreen goedkeuring van het Centraal College van Deskundige. Overwogen wordt om de VCO in2005 certificeerbaar te maken.De combinatie van VCA en VCO is een sluitstuk van het aannemerproces waarin iedere partijwerkt vanuit zijn/haar positie aan het aantoonbaar optimaliseren Veiligheid, Gezondheid enMilieu het geen een uitstekend initiatief is.Henk F. DollemanSafety manager

×