Werkboek verbetering Voorstraat Colijnsplaat versie v5.2

460 views
360 views

Published on

Het karakter van de historische Voorstraat als beschermd dorpsgezicht dient versterkt te worden. Een aantal zaken veroorzaakt echter een rommelig, armoedig en hinderlijk straatbeeld.

De Voorstraat heeft een hoog potentieel dat wordt gevormd door haar rijksmonumenten, historische gebouwen en fraaie lindebomen. Het huidige straatbeeld geeft de Voorstraat niet de aantrekkingskracht die zij verdient. De situatie is momenteel niet echt uitnodigend.

Het werkboek geeft een overzicht van de te treffen maatregelen en uit te voeren werkzaamheden. Met dit voorstel kan een proces op gang gebracht worden om de komende jaren de Voorstraat weer in oude luister herstellen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Werkboek verbetering Voorstraat Colijnsplaat versie v5.2

 1. 1. Werkboekvoor de verbetering van de Voorstraat te ColijnsplaatDoelstelling, uitgangspunten en ambitie Thema voor de dorpen op Noord-Beveland Levendig in de kernen uitwegend naar rust en ruimte in de polders Dorpsraad Colijnsplaat H. Hoffman 20-6-2009
 2. 2. Werkboek verbetering Voorstraat ColijnsplaatInleidingHet huidige Colijnsplaat, één van de zeventien Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland, is in1598 gesticht bij de afsluiting van de dijk om een nieuwe polder. Het dorp werd planmatig opgezet,met kaarsrechte percelen. In de Voorstraat staan 22 rijksmonumentale gebouwen grotendeelswoonhuizen en 20 woonhuizen die de allure van een monument bezitten. Tot de eerste behoren ookhet zich aan de noordzijde bevindende monumentale oude rechtshuis en de aan de zuidzijde gelegenhistorische protestantse kerk.Veel van de woonhuizen waren oorspronkelijk winkeltjes en kleine bedrijfjes. Er woonden: detimmerman, de smid, de kleermaker-kapper, de dokter, de dominee, de manufacturier, de bakker, degroenteman, de melkboer, de burgemeester, de slager, de rentmeester, de herbergier, de meester,de kruidenier, de koopman en er stond een school. Later waren er ook een elektriciteitswinkel, eensigarenwinkel, twee benzinepompen, een schoen- en meubelwinkel, een fotozaak, een bodediensten een fietsenmaker.Nu is het een rustige woonstraat met een viertal winkeltjes, een bakkerij, een café, een cafetaria,twee restaurants, een chinees restaurant, het solexmuseum en een pension.Het voortbestaan van de winkels en restaurants staat onder druk en de ondernemers hebben moeitede zaken gaande te houden. Het is noodzakelijk een plan voor het verbeteren van hetondernemersklimaat en de bewoning op te stellen en uit te voeren. De gemeente dient hier hetvoortouw te nemen. Er is behoefte aan een structurele aanpak.KarakterHet karakter van de historische Voorstraat als beschermd dorpsgezicht dient versterkt te worden.Een aantal zaken veroorzaakt echter een rommelig, armoedig en hinderlijk straatbeeld.De Voorstraat heeft een hoog potentieel dat wordt gevormd door zijn rijksmonumenten, historischegebouwen en fraaie lindebomen. Het huidige straatbeeld geeft de Voorstraat niet deaantrekkingskracht die zij verdient. De situatie is momenteel niet echt uitnodigend.Het samenspel van een aantal maatregelen kan de ambiance verbeteren waardoor de omzetten inhorecabedrijven en op de terrassen kunnen toenemen. Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 2
 3. 3. Met het scheppen van een goed recreatief ondernemersklimaat kan een veel betere sfeer ontstaanen wordt tegelijkertijd het wonen in de Voorstraat aangenamer.Door aan de zijde van de kerk een museum en beeldentuin te vestigen en één of meermuseumwinkels te openen, wordt de Voorstraat interessanter. Deze museumwinkels kunnen zoweleen kunstgalerie als een VVV huisvesten. Vanuit de haven ontstaat er een wandelingetje door deVoorstraat waarbij iets te zien en te beleven is. Het zal de gezelligheid en levendigheid in Colijnsplaatten goede komen.Beschermd dorpsgezichtColijnsplaat is in het bestemmingsplan aangewezen als Beschermd dorpsgezicht. Een beschermddorpsgezicht is een gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is vanwege de schoonheid, deonderlinge ruimtelijke of structurele, dan wel wetenschappelijke cultuurhistorische waarde. Het rijkheeft het gebied op grond van de Monumentenwet als zodanig aangewezen. Het doel hiervan is hetbeschermen van het karakteristieke en monumentale straatbeeld van het gebied. De gemeenteraadheeft een bestemmingsplan vastgesteld met als doel de historische kwaliteiten van deze gebieden instand te houden. Het gaat dan onder andere om het behoud van het historische stratenplan, deinrichting van de openbare ruimte en de binnengebieden, de karakteristieke gevelwanden, debeeldbepalende panden en het groen in het dorp. Ook worden eisen gesteld met betrekking tot degoot- en nokhoogte van gebouwen en de toe te passen bouw- en bestratingsmaterialen.Plannen worden altijd getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan en aan de specialevoorwaarden die voor het Beschermd dorpsgezicht zijn gesteld.Er zijn voorbeelden aan te wijzen waar door zowel gemeente als particulieren in afwijking met deregelgeving gehandeld is. Het is wenselijk dat het handhavingsbeleid bouw en ruimtelijke regelgevingtoegepast wordt en indien noodzakelijk verder ontwikkeld wordt.Bebouwing - gevelsDe gevels van de woningen die van recentere datum zijn, hebben veelal moderne raamindelingen. Dehistorische raamindeling zou teruggebracht moeten worden. Enkele panden hebben gevels dieopgeknapt dienen te worden of er zijn aan het gevelbeeld wijzigingen c.q. veranderingen uitgevoerddie niet in het straatbeeld passen. Op één plaats bevindt zich op een rijksmonumentale woning eenmoderne schoorsteen naast een historische schoorsteen hetgeen het beeld zeer verstoort. Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 3
 4. 4. Uitwerking - aanbeveling:Het gevelbeeld terugbrengen in de authentieke staat. De werkzaamheden waardoor de gevels,raampartijen, stoepen, palen en hekken weer het oorspronkelijke 18e, begin 19e eeuwse aanzichtkrijgen, subsidiëren door middel van een door de gemeente in te stellen gevelfonds. De raampartijenvoorzien van roeden met een 2 x 3 vlaksindeling met brede vensterassen, een 3 x 3 vlaksindeling meteen bovenraam of een 4 x 3 vlaksindeling met een schuivend onderraam met een 4 x 3 vlaksindeling.Trespa boeiboorden vervangendoor houten boeiboorden metdaarbij een in stijl passend profiel.Het zo mogelijk terugbrengen vanverloren gegane fraaie jugendstilstijlgevels.Op de foto: Naast winkel van Dirk dePree (nu het hoekpand van Trimpe enniet op de foto) is de winkel van debusondernemer Ko de Koster. Hierstaat ook de travalje voor de deur.Naar het voorbeeld van b.v. Deventer zou de volgende subsidie, toegepast op bedrijven enwoonhuizen, ingesteld kunnen worden:Monumenten: subsidies gevels:De gemeente neemt een aantal maatregelen om de Voorstraat een economische impuls te geven.Eén van die maatregelen is de introductie van het Gevelfonds. Dit fonds is door de Gemeente in hetleven geroepen om te bereiken dat de beeldkwaliteit van de Voorstraat op een hoger peil wordtgebracht. Het fonds draagt bij in de ontwerp- en vervangingskosten voor nieuwe of gerestaureerdepuien. Het betaalt verder mee aan de kosten van verwijdering en vervanging van niet-passendereclame. Tenslotte is er een puiprijs beschikbaar voor de meest geslaagde verbouwing van een pui.De subsidie bedraagt vijftig procent van de ontwerpkosten van de architect, van de vervaardiging vanbouwtekeningen, de berekeningen en vervangings- c.q. aanpassingskosten. De totale subsidie is niethoger dan € 7.500,- per pand. Een eigenaar mag maximaal € 22.500.- subsidie ontvangen, ook als deaanvraag meer dan drie panden betreft. Deze regeling dient aangevuld te worden met een laagrentende lening ter (gedeeltelijke) financiering voor de kosten van groot onderhoud. Rente 1,5% per Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 4
 5. 5. jaar. Maximaal bedrag over de investering minus de subsidiabele kosten € 20.000.- per pand. Het isaan te bevelen de gehele regeling zoals de gemeente Schiedam deze ion het voorjaar van 2008ingesteld heeft over te nemen.Er zijn nog heel wat oude foto’s beschikbaar waarop te zien is hoe in de indeling van de raampartijenen de gevels er uit zag.Winkels en restaurantsEen aantal etalages van de winkels biedt een trieste aanblik. Men ziet opgestapelde, verbleektekartonnen dozen en verpakte voorraden. Het heeft een uitstraling die erop lijkt dat men nietgeïnteresseerd is in de bezoekers van het dorp, toeristen en recreanten. Zo verkoop je hier helemaalniets.De laatste jaren zijn in de gemeente Bernisse de klachten van burgers over (illegaal geplaatste)reclame in de gemeente steeds meer toegenomen. Er zijn vele vormen van reclame-uitingen.Reclames aan gevels of vrijstaand in de openbare ruimte bepalen in grote mate aanzien en belevingvan een gebied. Binnen de gemeentegrenzen werden illegale reclame-uitingen steeds talrijker.Daarnaast leek er een tendens te zijn dat de reclames steeds groter en opzichtiger werden. Het is danook niet vreemd dat de inwoners dit in toenemende mate als storend ervoeren. In Colijnsplaat issprake van vergelijkbare omstandigheden en de Algemene Politie Verordening (APV) zou op gelijkewijze toegepast moeten worden.Aan de andere kant is reclame maken voor een product noodzaak voor de (plaatselijke) ondernemer.Daarnaast kan een omgeving zonder reclame ook worden ervaren als saai, niet openbaar enonherkenbaar. De aantrekkelijkheid neemt dan af, wat invloed heeft op het koopgedrag van mensen.Een bepaalde mate aan drukte en diversiteit aan reclame kan juist een gezellige omgevingbevorderen. Evenwicht tussen de behoefte aan reclame en het historisch monumentaal aanzien vande Voorstraat is wenselijk.Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte te verbeteren heeft het college van Bernisse in 2008besloten om strikt te handhaven op illegale reclame-uitingen. Daarnaast is besloten om alle niet vastereclamevormen binnen het openbaar gebied als niet gewenst te beschouwen. Hierop worden tweeuitzonderingen gemaakt, namelijk:- reclamevormen die worden aangeboden in de driehoeksborden binnen de gemeente moeten dooreen door het college gekozen onderneming worden geëxploiteerd; Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 5
 6. 6. - uitstallingen of uitgestalde voorwerpen die in de directe nabijheid van de gevel worden geplaatst,waarin een etalage is opgenomen, mits de uitstallingen of uitgestalde voorwerpen niet op enigerleiwijze de openbare orde en/of veiligheid in gevaar brengen of kunnen brengen conform de APV.Reclame-uitingen die geplaatst worden door winkeliers op het openbare trottoir voor dewinkelpanden vallen ook onder de APV. Op grond van de APV is het toegestaan om: “uitstallingen ofuitgestalde voorwerpen die blijven binnen een afstand van 1,25 meter uit de gevel, waarin eenetalage is opgenomen, mits de uitstallingen of uitgestalde voorwerpen niet op enigerlei wijze deopenbare orde en/of veiligheid in gevaar brengen of kunnen brengen”. Gevelreclame en verdereaankleding van gevels dient getoetst te worden aan welstandsnormen.Reclame moet een geïntegreerd onderdeel zijn van de pui. Reclame moet een rustig en aantrekkelijkstraatbeeld opleveren, chic en ingetogen in materiaal en kleurgebruik.Een voorbeeld zou genomen kunnen worden aan de brochure verbetering vastgoed winkelstraten“Werk aan de Winkel”, aanpak verbetering vastgoed winkelstraten in de binnenstad van Schiedam.De resultaten als gevolg van deze regeling zijn voor de winkelstand zeer aanzienlijk. De brochure gaatin .pdf formaat hierbij.Terrassen en zonneschermenDe terrassen staan schots en scheef en geven de Voorstraat een slordige uitstraling. Een rommeligevertoning van reclamevlaggen en -borden versterkt dit beeld. Plastic stoeltjes en tafeltjes maken deaanblik goedkoop. De terrassen zelf en de terrasafscheidingen doen massaal en veel te besloten aan.De toegepaste schermen passen niet in het historische straatbeeld. De terrassen en terrasschermenzijn niet aangebracht conform de regelgeving rond het beschermde dorpsgezicht . Het doel hiervan isimmers het beschermen van het karakteristieke en monumentale straatbeeld van het gebied.De terrassen zouden een vrolijke en natuurlijke uitstraling moeten hebben. Dit kan worden bereiktdoor ze in een groene haag te plaatsen. Gezellige houten en rieten meubilair samen met groteparasols geven een vrolijke zomerse en vakantieachtige uitstraling. Het meubilair dient bij elkaar tepassen en eenheid uit te stralen. Veere zou als voorbeeld genomen kunnen worden. Er moet voorworden gezorgd dat de gasten rustig kunnen zitten en niet worden gestoord door het verkeer. Dooral deze maatregelen wordt de ambiance vergroot.Het vervallen van de terrasvergunning kan in gebieden die in het bestemmingsplan zijn aangewezenals Beschermd dorpsgezicht leiden tot de veronderstelling dat dan alles toegestaan is. Het tegendeel Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 6
 7. 7. is waar. Men dient altijd in de geest van de bijzondere omstandigheid als beschermd dorpsgezicht tehandelen en de inrichting van de openbare ruimte hierop af te stemmen. Aan terrassen, met namedie op gemeentegrond gelegen zijn, zouden in de bouwverordening dan wel de afgegevenvergunning of privaatrechtelijke toestemming aanvullende eisen moeten worden gesteld. Deze eisendienen de schoonheid van het historische straatbeeld te borgen. Wij verzoeken de gemeente hiermaatregelen voor vast te stellen dan wel op toe te zien op de naleving van regelgeving.Terras en entree van restaurant de Schelde zouden naar de voorzijde verplaatst kunnen worden.Deze zijn dan gericht op de Voorstaat. Hierdoor ontstaat een groepje terrassen dat gezelligheiduitstraalt. De straat zou daar afgesloten kunnen worden voor het gemotoriseerd verkeer.BestratingHet straatbeeld wordt in belangrijke mate bepaald door de bestrating. De bestrating van rond dejaren 1920 was zeer karakteristiek en levendig. In plaatsen waar de oude bestrating is teruggekeerdis dit ook een succes gebleken. Het is wenselijk de bestrating in oude luister te herstellen.Beschrijven van de bestrating van gevel tot gevel: voor de woningen: stoep met stoeppalen enstangen - trottoir van straatklinkers - parkeerplaatsen - oude kinderkopjes - straatklinkers - oudekinderkopjes - parkeerplaatsen -trottoir van straatklinkers - voor dewoningen: stoep met stoeppalen enstangen. De betegelde vakken in deparkeerplaatsen opvullen metkinderkopjes. De betonnenstoepbanden liefst vervangen doorhardstenen trottoirbanden. Om hetbeeld te completeren zou zowel inde Kruisstraat en de Havelaarstraatook de oude bestratingteruggebracht moeten worden.StraatmeubilairHet straatmeubilair ziet er onverzorgd uit. Door het plaatsen van een groter aantal nieuweprullenbakken en het plaatsen van gestileerde fietsenrekken nabij de horecagelegenheden en Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 7
 8. 8. winkels zal dit sterk kunnen verbeteren. De fietsenrekken dienen van gemeentewege geplaatst teworden. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld in Goes te vinden. Alle openbare vuil- enflessencontainers (Haven, Beatrixstraat en Havelaarstraat) zouden binnen de gemeente in deondergrondse versie uitgevoerd dienen te worden.TravaljeHet terugbrengen van een oorspronkelijke travalje zoals die door de hoefsmid gebruikt werd voor het kappen en beslaan van de paardenhoeven. In de Voorstraat hebben er destijds twee gestaan. Zij maakten deel uit van het straatbeeld. Een travalje is een publiekstrekker en maakt deel uit van het cultureel erfgoed van de dorpen op Noord-Beveland. Ter hoogte van huisnummer 36 stond er een en het zou zeer aan te bevelen zijn als deze weer in oude luister hersteld zou worden. De oude lindebomen De oude linden zijn beeldbepalend en op een specifieke manier gesnoeid. Zij hebben als het ware drie vingers. Sommige recent geplante linden zijn niet in deze vorm gesnoeid en passen qua grootte niet in het straatbeeld. Wanneer lindebomen vervangen moeten worden, dienen deze vervangen te worden door flinke bomendie al een lange periode op een andere plaats in de gemeente hebben gestaan. Een tiental bomenzou bij voorbeeld op de begraafplaats geplant kunnen worden en daar speciaal gesnoeid worden inde van oudsher gebruikelijke driearmige vorm. Zij kunnen daar tot enige afmeting opgroeien. Debomen kunnen zo worden geprepareerd dat wanneer een oude linde vervangen dient te worden ereen lindeboom van het kerkhof voor in de plaats kan komen. Daar moet dan weer een nieuwelindeboom geplaatst worden zodat de voorraad op peil blijft.De lindebomen in de Voorstraat zijn beschermwaardig en dienen opgenomen te worden in debomenlijst zoals vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening zodat een kapvergunning nodig is. Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 8
 9. 9. Overlast duivenDe in de lindebomen verblijvende duiven geven veel overlast. Het aantal duiven is de afgelopen jarenenorm toegenomen. Schade: Uitwerpselen van vogels (1 duif = 14 kg / jaar) kunnen besmet zijn metziekteverwekkende organismen. Het is wenselijk hier maatregelen tegen te nemen. Omdat hetondoenlijk is om nestgelegenheid onmogelijk en landingsplaatsen ontoegankelijk te maken, is hetregelmatig inschakelen van een valkenier die de populatie verjaagt een geschikte optie. InRotterdam en Zutphen wordt gewerkt aan een plan met duiventillen. Proeven hebben uitgewezendat je door het vervangen van echte eieren door exemplaren van kalk in tillen de duivenstand forskunt terugbrengen. Het beheer van die duiventillen moet dan wel goed geregeld zijn.Luizen in bomenLuizen in bomen. Ze produceren honingdauw, een plakkerig vocht. Dat valt op alles wat eronderstaat: auto’s, beplanting en bestrating. Dit heeft tot gevolg dat alles smerig wordt. De gemeenteheeft in een beleidsnotitie vastgelegd hoe zij na klachten het wel of niet bestrijden van luizen zoobjectief mogelijk afweegt.De meeste overlast van luizen ondervinden we tussen mei en augustus. Dat is afhankelijk van deweersomstandigheden. Als het koud is, produceren luizen minder honingdauw, maar als het warmeris, dan worden de luizen extra actief. Soms lijkt het wel alsof het motregent onder de bomen.Luizen komen vooral voor in lindebomen, maar soms ook in esdoorns of eikenbomen. Gelukkig zijnluizen niet schadelijk voor de boom en wordt de meeste plak bij een malse regenbui weggespoeld.De gemeente Gilze en Rijen heeft een beleidsnotitie opgesteld. Vooral plakoverlast van grote bomenboven parkeerplaatsen komt in aanmerking voor bestrijding.Bladluizen kunnen we aanpakken met hun natuurlijke vijand: het lieveheersbeestje. De soort die ookin andere gemeenten wordt ingezet, is een inheems tweestippelig lieveheersbeestje (Latijnse naam:Adalia bipunctata) dat algemeen voorkomt in Nederland. De larven van deze beestjes worden in eenzakje in de boom gehangen. Als zij uit het zakje kruipen, beginnen zij vrijwel meteen met het etenvan luizen. Omdat larven niet weg kunnen vliegen blijven zij aan de boom gebonden. Uiteindelijkworden de larven volwassen lieveheersbeestjes en kunnen ze wegvliegen, echter bij voldoendevoedsel (luizen) zijn zij geneigd te blijven. Lieveheersbeestjes worden gekweekt en daarom is hetbestrijden met larven van lieveheersbeestjes afhankelijk van het aanbod. Sinds kort is er daarom nogeen alternatieve methode, namelijk het injecteren van knoflookextract in de wortelkluit van deboom. De knoflook wordt opgelost in water en tussen de wortels in de grond gespoten. De Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 9
 10. 10. boomwortels nemen het vocht op en dit wordt naar de bladeren getransporteerd. Omdat de luizenhet vocht niet lekker meer vinden, zuigen zij minder op. Daardoor kunnen zij minder honingdauwafscheiden. Knoflookextract is altijd leverbaar.ParkerenToeristen, passanten en personen die op een terrasje zitten of een wandeling maken, krijgen geenmooie indruk van de in wezen fraaie Voorstraat door het hinderlijk parkeren door (grote)bedrijfswagens en werkbusjes. De (grote) bedrijfswagen hebben een afmeting die niet in hethistorische straatbeeld past, steken bij het parkeren ver over de stoep of over de rijweg enbelemmeren het uitzicht.Deze (langdurig) geparkeerde bedrijfswagens en werkbusjes staan ook pal voor de deur en voor deramen van huizen. De bewoners hiervan wordt het uitzicht geheel ontnomen, worden ingeperkt inhun vrijheid en dit geeft aanleiding tot klachten.Het hinderlijk parkeren op straathoeken moet worden aangepakt. Deze plaatsen dienen vrij te blijvenvoor het uitzicht van rijdende automobilisten op het kruispunt. Bovendien bevinden zich op dezeplaatsen voorzieningen voor invaliden die door hier te parkeren niet kunnen worden gebruikt.Zoals bekend is, ontvangen wij regelmatig klachten over geparkeerde vrachtwagens op het oudehavenplateau. Dit geef overlast en stank. Er dient zorg gedragen te worden voor een goed alternatiefvoor het parkeren van vrachtwagens buiten de bebouwde kom.Het is wenselijk dat de gemeente een parkeerbeleid ontwikkelt en beziet welke maatregelengenomen kunnen worden. De APV biedt mogelijkheden hierin te voorzien en dient zodanigaangepast te worden dat de hinder veroorzakende voertuigen (Lmax = 5.00 m en Hmax = 2.00 m) onderde verbodsbepaling vallen.VlaggenHet uithangen van de vlag is bedoeld om uitdrukking te geven aan het gevoel van feestelijkheid, trotsof saamhorigheid. In de Voorstraat hangen het gehele jaar door veel reclamevlaggen die er vuil envies uitzien. De kleine vlaggetjes die bestemd zijn voor één feestelijke dag worden niet weggehaalden blijven maanden hangen (in 2008 werden ze pas op 1 november weggehaald). Tegen de tijd dat zeweggenomen worden, zijn ze kapot en vervuild. Je moet vlaggen als het feest is en na het feest moetje de boel opruimen. Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 10
 11. 11. Het straatbeeld dat hierdoor ontstaat is armoedig en rommelig. Het doet afbreuk aan de status vanbeschermd dorpsgezicht. Het voortduren van deze rommelige situatie is niet wenselijk.De gemeente dient op naleving van de afgegeven vergunningen toe te zien.GeluidsoverlastDe Voorstraat is een stil woongebied met veel monumentenpanden die veelal op geen enkele wijzetegen geluid geïsoleerd zijn en die door de gemeente bovendien uitsluitend bestemd zijn voorpermanente bewoning. Het geluid wordt in de smalle straat weerkaatst door de gevels van dehuizen.Hinderlijk is de geluidsoverlast van koelmachines geplaatst op grote bedrijfs- en koelwagens vanbezorgdiensten voor de aanvoer van goederen door leveranciers.De gemeente zou nadere eisen moeten stellen. Ter hoogte van de woningen dienen de piekniveauste voldoen aan de grenswaarde van 60 dB (A) op (Lmax) 7,5 m. Dit kan bijvoorbeeld door dezekoelmachines tijdens het laden en lossen uit te zetten of door toepassing van de cryogenekoelinstallatie met CO2-aandrijving en de omkasting van de aandrijfunit en de ventilator te voorzienvan een akoestische isolatie. De uitlaat van de aandrijfunit van de ventilator dient voorzien teworden van een verbeterde geluiddemper.GeluidVoor geluid is in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening een toetsingskaderneergelegd voor het toetsen van geluid. Op basis van de handreiking gelden er voor de verschillendegebieden verschillende grenswaarden. In de onderstaande tabel zijn de grenswaarden weergegeven:Omschrijving gebeid Grenswaarden Dag Avond NachtStille landelijke gebieden 40 35 30Landelijk gebied met agrarische activiteiten 45 45 35Stille woonwijk weinig verkeer 45 40 35Rustige woonwijk in de stad 50 45 40Gemengde woonwijk (wonen en werken) 55 45 40Op industrieterrein 65 60 55 Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 11
 12. 12. De aangegeven grenswaarden zijn als voorschriften opgenomen. In de tabel zijn de waardenweergegeven die over een gemiddelde periode optreden.Geluiden die kortstondig optreden (maximale geluidsniveaus), worden in het algemeen als minderhinderlijk ervaren. In de handreiking wordt aanbevolen om de maximale geluidsniveaus op te nemendie maximaal 10 dB boven het gemiddelde geluidsniveau uitkomen. Ook deze maximalegeluidsniveaus zijn als voorschrift opgenomen.Bij een aanvraag voor een Wet milieubeheervergunning wordt in eerste instantie op basis van deaangevraagde activiteiten en installaties en de afstand tot de dichtstbijzijnde woning beoordeeld ofaan de gestelde geluidsvoorschriften kan worden voldaan. Indien de verwachting is dat degeluidsvoorschriften worden overschreden zal er door het bedrijf een akoestisch onderzoekuitgevoerd moeten worden.De geluidsbronnen in de inrichting betreffen voornamelijk de aan- en afvoerbewegingen vanpersonenauto’s en vrachtwagens. Op basis van de bekende geluidsbronnen en de afstand tot dedichtstbijzijnde woning zullen de gestelde geluidsnormen kunnen worden gehaald mits de gemeentehieraan eisen verbindt en de naleving handhaaft.Aanpak van het planDit werkboek is een onderdeel van een totaalplan dat de kansen voor en mogelijkheden vanColijnsplaat vergroot, de gemeenschap versterk en het voorzieningenniveau op peil brengt. Hetuitvoeren van verbeteringen aan de verbindingsassen van de Voorstraat naar de vissershaven en vande Voorstraat naar de jachthaven en de verbinding tussen jachthaven en vissershaven via dewandelpromenade langs de haven zijn ook van groot belang en versterken de functie van het dorp.Ook is het met name de moeite waard om te kijken naar de resultaten in bijvoorbeeld plaatsjes zoalsVeere en Groede. Zoals ook daar, zal het vele jaren vragen voor de resultaten zichtbaar zijn.Colijnsplaat verdient deze grote inzet . Dorpsraad Colijnsplaat | Versie 5 Pagina 12

×