• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Dorpsvisie Colijnsplaat D3116 pre boekje_2011.12.15_def_lq

on

 • 736 views

Dorpsvisie 2020 voor Colijnsplaat.

Dorpsvisie 2020 voor Colijnsplaat.

h e t n i e uwe h a r t - d e h a v e n h e r l e e f t

Dorpsraad Colijnsplaat,
Architéma Architectuurstudio

Statistics

Views

Total Views
736
Views on SlideShare
736
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Dorpsvisie Colijnsplaat D3116 pre boekje_2011.12.15_def_lq Dorpsvisie Colijnsplaat D3116 pre boekje_2011.12.15_def_lq Presentation Transcript

  • het nieuwe hart - de haven herleeft Dorpsvisie Colijnsplaat 2020 p re s e n t a t i e 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
  • VoorwoordDe dorpsvisie voor Colijnsplaat is het resultaat van een jarenlang pro- Centraal staat het complexe en delicate vraagstuk, hoe toekomstigeces. Een goede visie ontstaat niet zomaar. Bijzonder aan de totstand- ontwikkeling en historische kwaliteit te combineren, met een goedekoming is de gehanteerde benadering. Twee jaar geleden is de dorps- mix tussen behoud en verandering. Het is met nadruk een visie, geenraad een zoektocht gestart, om goede ideeën te verzamelen en de vastomlijnd plan: het geeft een richting aan, een te varen koers voorkrachten te bundelen. Colijnsplaat, waarbinnen toekomstige ontwikkelingen een plaats kun- nen krijgen.In dit democratische proces werd een ieder uitgedaagd zijn of haarstem te laten horen, en bouwstenen aan te dragen voor de toekom- Meestal wordt een plan van bovenaf ontwikkeld, om vervolgens alsstige ontwikkeling van Colijnsplaat. Door publicaties in de PZC en de een definitief gegeven gepresenteerd te worden aan de plaatselijkeBevelanden werd er aandacht gevraagd voor de activiteiten en de bevolking, met maar al te vaak een gevoel van burgerlijk ongenoegeninitiatieven van de dorpsraad. In de dorpsvergaderingen en onderne- tot gevolg. Met deze visie is dat anders. Deze visie is van onderaf ge-mersavonden, middels de prijsvraag het Gouden idee voor Colijns- groeid. Eerst is de grond gepeild, onderzocht en gereed gemaakt, zijnplaat , via de klankbordgroep, maar ook via persoonlijke gesprekken voorzichtig de eerste zaadjes geplant. Deze zaailingen hebbenen toevallige ontmoetingen konden alle dorpsbewoners hun bijdrage vervolgens een uitgebreid wortelstelsel kunnen ontwikkelen. Deleveren. Het residu van deze inspanningen is gekanaliseerd en ver- dorpsvisie die hier nu voor u ligt, is de eerste scheut die is ontsprotenzameld in de onderzoeken, verkenningen en werkboeken van de aan deze stevige basis. Het kan een begin zijn van een groeiproces,Dorpsraad. waarin deze jongeling de kans krijgt om te groeien en zich te ontwik- kelen, zich gesteund wetend door dorp en bestuur. Met gepaste trotsEen verzameling ideeën is echter nog geen visie. Een visie moet presenteren wij dan ook deze visie over de gedroomde toekomst vanhelder, eensluidend en richtinggevend zijn. Het is een ingewikkeld Colijnsplaat.proces om uit een verzameling fragmenten een visie te distilleren, dieniet alleen recht doet aan de veelheid aan wensen, mogelijkhedenen randvoorwaarden, maar ook duidelijke keuzes durft te maken. Omdit proces vorm te geven heeft de Dorpsraad Architéma Architectuur-studio uit Schiedam ingeschakeld. Dankzij intensieve communicatie,dankzij een rationele, objectieve benadering en dankzij hun expertiseop het gebied van planvorming, heeft Architéma uit de brei van infor-matie een gedurfde, realistische en verleidelijke visie weten te kneden. Dorpsraad Colijnsplaat A R C H I T E C T U U R S T U D I O Tuinlaan 110 - 3111 AX Schiedam Postbus 60 - 3100 AB Schiedam Tel. 010-4047225 Fax. 010-4047285 www.architema.nl info@architema.nl 
  • InleidingDe dorpsvisie Colijnsplaat is een uitgebreid document, waarin uiteen-lopende zaken behandeld worden. Het zwaartepunt zal liggen op deontwikkelingen in het havengebied, aangezien hier de meest com-plexe ruimtelijke opgave gesitueerd is. De afgelopen vijftig jaar is ditgebied onderhevig geweest aan structurele veranderingen. Ook voorde nabije toekomst kan gesteld worden dat de enige constante fac-tor voor dit gebied ingrijpende verandering zal zijn. De hier gepre-senteerde visie schetst een scenario voor deze ontwikkelingen, eenhandleiding voor een duurzame toekomst voor dorp en haven.Het is goed om zich te realiseren dat het havenplan een onderdeelvormt van een bredere visie voor het hele dorp. Alvorens de blik terichten op de havengebieden, zal daarom eerst een aantal belang-rijke punten genoemd worden die betrekking hebben op zaken in enrondom het dorp. 5
  • Belangrijke zaken in en rondom Colijnsplaat • Voorstraat, Kruisstraat, Beatrixstraat en Irenestraat • De “Oude Molen” van Colijnsplaat weer laten draaien en een plaatsHet karakter van de historische Voorstraat, Kruisstraat en achterstraten geven in het dorpals beschermd dorpsgezicht dient versterkt te worden. Een aantal za- De “Oude Molen” is de oudste van Zeeland. Deze verdient het omken veroorzaakt echter een rommelig, armoedig en ongewenst straat- weer gebruikt te worden en een plaats te krijgen in de toeristischebeeld. Het straatbeeld wordt in belangrijke mate bepaald door de be- route. Het zou een aantrekkelijk punt kunnen worden met demonstra-strating. De bestrating van rond de jaren 1920 was zeer karakteristiek ties en activiteiten. Een pannenkoekenrestaurant zou extra bezoekersen levendig. In plaatsen waar de oude bestrating is teruggekeerd is kunnen aantrekken.dit ook een succes gebleken. Het samenspel van een aantal maatre-gelen zoals bijvoorbeeld passend straatmeubilair, zitjes, ondergrondse • Het landelijk buitengebied van Colijnsplaatafvalcontainers en verbeterde aanduiding parkeerplaatsen, kan de Het buitengebied van Colijnsplaat moet men niet laten verrommelen,ambiance verbeteren waardoor het bezoek aan horecabedrijven en versnipperen, verstenen, maar het agrarisch karakter behouden.terrassen kan toenemen. Met het scheppen van een goed recreatief Het historische fundament van Colijnsplaat ligt in haar natuurlijkeondernemersklimaat kan een betere sfeer ontstaan, die een positief agrarische omgeving. De natuurwaarde staat hoog in het vaandel vaneffect kan hebben op het woonmilieu. de inwoners van Colijnsplaat. • Rondom de dorpskerk, Havelaarstraat • Vrij liggend fietspad tussen Colijnsplaat en KortgeneDoor aan de zijde van de dorpskerk een volksmuseum, een erfgoed- Een lang gekoesterde wens is een vrij liggend fietspad tussen Co-winkel en/of museumwinkels en een kunstatelier te openen, wordt de lijnplaat en Kortgene. Fietsers lopen op de drukke verkeersweg metVoorstraat interessanter. Deze museumwinkel kan ook de VVV en een groot landbouwverkeer: risico’s die beter kunnen worden vermeden.steunpunt van de bibliotheek of informatiepunt huisvesten. Samen met Het geeft een betere ontsluiting van Colijnsplaat en promoot het eilandhet Solexmuseum, een herbouwde travalje en de dorpskerk die een voor de vakantiefietser.brede functie in de gemeenschap kan vervullen, wordt deze omgevingeen herkenbaar cultuurpunt. • Rondje Colijn langs de ValleLang gekoesterd is het idee om langs de Valle een rondje Colijn tekunnen lopen. Met de komst van de nieuwe Spar ontstaat er eenmogelijkheid dit te verwezenlijken door vanaf de Westzeedijk eenverbinding naar de Havelaarstraat te maken. Deze verbinding zou danmogelijk naar het zuiden - oosten verder kunnen worden door-getrokken. Eventueel kan een loopbrug deze verbinding versterken. 
  • • De uitbreiding van de JachthavenOm een groter economisch draagvlak te creëren, is het belangrijk debestaande jachthaven uit te breiden van 550 tot circa 1100 ligplaat-sen. Dit kan gerealiseerd worden door het verleggen van de zeearmaan de noordzijde van de jachthaven. Deze (klimaat-)dijk moet publiektoegankelijk zijn en eventuele bebouwing kan een groene uitstralingkrijgen middels groene daken en integratie van het landschap. De uit-breiding van het aantal ligplaatsen zal een aanzienlijke werkgelegen-heidsimpuls geven. Ook wordt hierdoor de leefbaarheid in het dorpsterk ondersteund en krijgt de middenstand meer kansen.• De oude havenDe gedempte landbouwhaven zal in de toekomstige ontwikkeling vanColijnsplaat een cruciale plaats innemen. Het nu nog oningevulde ge-bied biedt een unieke kans een nieuw hart te realiseren voor het dorp. • De locatie van de vismijnHier is heden naast de vismijn enige verwante bedrijvigheid geves-tigd. Het zou goed zijn voor het economische draagvlak van Colijns-plaat als de hier reeds gevestigde bedrijven in een toekomstige opzetbehouden kunnen blijven. Daarnaast biedt deze plek kansen om extraprogramma toe te voegen, zeker op het gebied van nautischerecreatie. • Klankbordgroep en DorpsraadMet de inzet van de klankbordgroep, bestaande uit Wijnand Luijk,Karel Haars, Jaap Trimpe, Bert Ennink en vanuit de dorpsraadHendrikjan Hoffman en Annet Versluys, zijn de ideeën bedacht enverzameld in de dorpsavonden, de Gouden Ideeën, de startnotitieDorpsvisie en alle nieuwe inzichten gebundeld en in kaart gebracht.Daarnaast zijn er nog velen die een bijdrage hebben geleverd die hierongenoemd blijven. 9
  • links: Kaart uit de historische atlas van 1599.midden: Een gezicht op de oude haven.rechts: de historische bebouwingsopzet. De rechthoekige bebouwingsvlakken, de drie hoofdassen (Voor-straat, Havelaarstraat en dijk, de landbouwhaven op de kop van de Voorstraat. historische structuurlinks: de vismijn, de gedempte oude haven, de nieuwe haven en de deltadijk.midden: de deltawerken in aanleg met de oude haven nog niet gedempt.rechts: de huidige hoofdstructuur. De deltadijk maakt een slinger om de oude haven. Aan de waterzijde zijn huidige structuureen reeks geïsoleerde gebieden herkenbaar: de vismijn, oude haven, jachthavenbebouwing en de jachthaven.links: de oude haven in gebruik als evenemententerreinmidden: beeld van het toekomstig hoofdpleintje van park Ganuentarechts: de toekomstige hoofdstructuur. Een eventuele vergroting van de jachthaven en de bouw van park toekomstige structuurGanuenta. Daarnaast zullen er ook ontwikkelingen zijn op de andere havengerelateerde gebieden.
  • Het Nieuwe Hart - De Haven HerleeftHet Nieuwe Hart - De Haven Herleeft is de titel van het Masterplan Het dempen van de oude haven heeft geresulteerd in een soortvoor de ontwikkeling van het dorp Colijnsplaat aan de Oosterschelde. niemandsland dat samen met de Deltadijk een barrière vormt in deArchitéma Architectuurstudio heeft het plan ontworpen in samenwer- ruimtelijke relatie tussen dorp en haven. Het dijklichaam snijdt hetking met de Klankbordgroep en de Dorpsraad van Colijnsplaat. Het vismijn-complex en de jachthaven los van het dorp en maakt ze totbijzondere aan de totstandkoming van het plan is de gehanteerde geïsoleerde gebieden. De oude haven vormt nu een omvangrijk, on-benadering: het is ontstaan op initiatief van geëngageerde dorps- bestemd gebied tussen dorp en haven. Om deze barrière te slechtenbewoners na intensieve communicatie tussen architect en dorp. De is reeds een eerste stap gezet, middels de bouw van de Nehalennia-hoofdinzet van het ontwerp is het herstellen van de relatie tussen dorp tempel op de dijk tussen jachthaven en oude haven. De oude havenen haven, middels het revitaliseren van de gedempte oude haven. wacht echter, sinds haar oplevering door Rijkswaterstaat, nog steeds op een nieuwe, passende invulling. • Historische structuur van ColijnsplaatDe historische structuur van het voorstraatdorp Colijnsplaat wordt ge- • Toekomstige structuurkenmerkt door een rationele, geometrische opzet. De Voorstraat vormt Voor de nabije toekomst is een aantal concrete, ingrijpende plannende centrale as van het dorp, tussen beginnend bij de oude zeedijk aan te onderscheiden. Mogelijk wordt de jachthaven uitgebreid om meerde noordzijde en eindigend dwars op de Havelaarstraat, een land- plaats te bieden aan de pleziervaart. Tevens wordt reeds aan de west-schappelijk lint aan de zuidzijde, dat dorp en achterland met elkaar zijde van Colijnsplaat het vakantiepark Ganuenta gerealiseerd. In deverbindt. De bebouwing is gesitueerd binnen een heldere opzet van economische ontwikkeling zal de toenemende nadruk op pleziervaartrechthoekige bebouwingsvlakken. Slechts een handvol gebouwen, en toerisme een belangrijke factor zijn. Het zwaartepunt van het dorpaan de oude haven aan de noordzijde, ligt buiten deze stringente, verschuift richting de havengebieden. Hierdoor wordt de oude haven,formele structuur. Deze historische bebouwingsopzet maakt deel uit ooit de kop van het dorp, nu het hart van dorp. De vismijn, de oudevan het beschermd dorpsgezicht en is tot op de dag van vandaag in haven en de bebouwing aan de jachthaven vormen het grensgebiedhoofdlijnen ongewijzigd. tussen dorp en haven. De invulling van deze gebieden, alsmede de koppeling onderling en de koppeling tussen dorp en haven, zijn der- • Huidige structuur van Colijnsplaat halve van buitengewoon belang voor de ontwikkeling van Colijnsplaat.Met de aanleg van de Deltawerken heeft voor het eerst in de geschie-denis van Colijnsplaat een ingrijpende en onomkeerbare wijzigingplaats gehad in de stedenbouwkundige structuur van het dorp. Deoude landbouwhaven is gedempt en er is een nieuwe, grotere havengerealiseerd, onder andere met een vismijn na de sluiting van hetVeersche gat. Ooit was de oude haven het actieve hart van het dorp,gesitueerd op de kop van de Voorstraat. Door de aanleg van de Delta-dijk zijn dorp en haven van elkaar losgesneden. 11
  • geïsoleerde de deltadijk gebieden als barrièreMeer levendigheid, terrasjes en De jachthaven als hoogwaardig verblijfsge-dagjesmensen in het dorp. bied, met horeca en activiteiten. N W O 1 2 3 ZActiviteit-georiënteerd toerisme Een focus op nautische recreatie in en rond huidige structuur havengebiedenin en rond het water. de haven, nauw verbonden aan het dorp. ontwikkeling de gedempte een nieuwe jachthaven haven als scharnier oost-west asDe vismijn zichtbaar maken Voldoende horeca, met verse vis, directvoor het publiek. van de vismijn. N W O ZColijnsplaat als uitvalsbasis voor De oude haven als nieuw hart voor het dorp, nogactiviteiten in de omgeving. steeds te gebruiken als evenemententerrein. schematische ingrepen structuur havengebieden
  • • Geïsoleerde gebieden • ToekomstbeeldIn de huidige situatie vormen de gebouwen aan de jachthaven, de De oude haven zal het nieuwe hart vormen voor het dorp: een pleinoude haven en de vismijn, een reeks van oost naar west op het grens- met verblijfskwaliteit, met horeca en voorzieningen, met ruimte voorgebied van haven en dorp. Door de barrière van de Deltadijk functio- evenementen. De vismijn kan zich ontwikkelen tot een multifunctioneelneren zij als drie geïsoleerde gebieden. In wezen vormt de oude cluster, gericht op nautisch ondernemen en toerisme. Belangrijk is dathaven het einde van de Voorstraat en zijn dorp en haven twee de toekomstige vismijn en de groeiende jachthaven structureel gekop-gescheiden werelden. De oude haven is sinds zijn ontstaan nog nooit peld worden aan Colijnsplaat, dat ze een stimulans vormen voor deecht ingericht. De beschikbare ruimte is omvangrijk en de locatie biedt economie van het dorp, dat ze het dorp verfraaien en verbeteren. Watdus vele moeilijkheden. Belangrijk is echter wel dat een toekomstig betreft de inrichting en architectuur moet er sprake zijn van een hoog-programma recht doet aan de historie van het dorp en de haven. waardige, consequente en eenduidige vormgeving, met een bij het dorp passende schaal en korrelgrootte, met respect voor het histo- • Dorp en haven verbinden rische karakter van Colijnsplaat.Voor de oude haven is een centrale rol weggelegd in het streven omhaven en dorp meer op elkaar te betrekken. Een betere ruimtelijke(en economische) koppeling kan worden bereikt door de geïsoleerdegebieden in oost-west richting met elkaar te verbinden, via een tweedehoofdas. De oude haven zal als scharnier functioneren tussen dezenieuw te realiseren as en de Voorstraat. In plaats van de ruimte vol tebouwen, moet men de oude haven opnieuw inrichten als hoogwaar-dige, openbare ruimte, met voldoende programma aan de randen,met voldoende flexibiliteit in gebruik. De oude haven moet toekomstigeontwikkelingen in de haven verankeren aan het dorp en visa versa. 1
  • 1 2 3 4 5 6 71. Een inrichting van de open- 2. Lichtmasten die her- . Water terug in de oude 4. Een hoogwaardige, gevarieerde 5. Terrassen en horeca in het hart van de 6. De haven als open- . Een speeltuin vormgegeven als eenbare ruimte met elementen inneren aan de masten van haven. Een schaatsbaantje inrichting, met groen en verharding, oude haven, een ontmoetingsplek. luchttheater, met een schip, gesitueerd achter het podium.van de oude landbouwhaven zeilschepen. in de winter. een prettige verblijfsruimte. tijdelijk tentdak.
  • • De oude haven • Koppelingen tussen dorp en havenDe landbouwhaven was ooit het dorpscentrum, het hart van activiteit. Om de vernieuwde oude haven nieuw leven in te blazen, zijn de ver-Het historische karakter van deze plek, maakt de herinrichting tot een schillende verbindingen richting dorp en haven van cruciaal belang.belangrijke opgave. Door van de oude haven een aantrekkelijk, Een geslaagde, laagdrempelige koppeling van verschillende sferenpubliek domein te maken, kan het opnieuw het hart van het dorp maakt het dorp als geheel aantrekkelijker. Het moet eenvoudig enworden. Op dit moment is er enige horeca gesitueerd met een klein prettig zijn om de oversteek van dorp naar haven te maken en visaterras, een parkeerplaats en bij evenementen wordt de locatie versa. De eerste koppeling van belang is die naar de Voorstraat. Degebruikt. Deze gebruiksfuncties kunnen in een toekomstige invul- route over de Voorstraat moet als vanzelfsprekend doorlopen de oudeling behouden blijven. Een verbeterde inrichting kan bijdragen aan haven op. Meer nadruk op de zichtlijn en een verbeterde inrichting ende effectiviteit en de kwaliteit van de gebruiksmogelijkheden. In bestrating kunnen hier een bijdrage leveren. De verbinding richting deaanvulling op het bestaande wordt er voorgesteld een speeltoestel, bebouwing aan de jachthaven is er al wel, maar deze zou aanzienlijkeen openlucht-theater en een vijver toe te voegen. Verder kan in de beter kunnen. De Deltadijk is op deze plaats lager en de Neha-bestaande bebouwing aan de randen worden ingezet op horeca- en lenniatempel vormt een visueel element dat de twee gebieden koppelt.logies-functies. De inrichting van dit nieuwe dorpshart moet de sfeer De voetgangersroute voert nu nog langs de verkeersweg. Om dezeuitademen van de oude landbouwhaven. Om dit gevoel op te roepen koppeling soepeler te maken kan de route langs den andere zijde vankan men in de uitwerking haven-gerelateerde elementen introduceren de Nehalenniatempel voeren. De koppeling met de gebieden bij deen handhaven: de reeds bestaande kinderkopjes, steigers en dekken huidige vismijn zullen de grootste uitdaging vormen: hier is de Delta-voor paden en podium, aanlegpalen, lichtmasten die lijken op oude dijk erg hoog. Het voorstel is hier brede trappen en hellingbanen tescheepsmasten. Zo ontstaat een aangekleed beeld, dat herinnert aan realiseren. Enige zichtbaarheid van de bebouwing achter de deltadijkde situatie voor de Deltawerken. De uiteindelijke inzet moet een is wenselijk om net als bij de Nehalenniatempel een visuele kop-prettige verblijfsruimte zijn, die bijdraagt aan een authentieke dorps- peling tot stand te brengen. Een andere koppeling van dorp en havensfeer, waar het prettig is te wandelen en te verblijven, kan tot stand worden gebracht middels een dorpskade. Deze kadeeen ontmoetingsplek voor dorpsbewoners en toeristen, met veel mo- in de haven heeft ligplaatsen voor het kort aanleggen van passantengelijkheden voor gebruik. die even het dorp willen bezoeken, er boodschappen willen doen of iets willen eten of drinken. Met een directe verbinding over de dijk en de oude haven naar de Voorstraat wordt een bezoek aan Colijnsplaat bevorderd. 15
  • 8 9 10 11 128. Een ‘landmark’ op de kop van de 9. Een multifunctioneel cluster 10. Een tweede maaiveld op dijk- 11. Verblijfskwaliteit en horeca aan de 12. De barrière van de dijk ver- 1. De doorgaande looproute langsvismijn, een uitkijktoren richting de vormgegeven als een klein dorp met niveau, met kleine huisjes, open- waterkant. minderen via brede trappen en de waterkant, met bankjes om vanZeelandbrug. veel variatie. bare ruimte en groen. hellingbanen. het uitzicht te genieten.
  • • Mogelijke ontwikkeling van de locatie van de vismijn • LandmarkDe vismijn en de bedrijvigheid die hier gesitueerd is, zou in dit Op het kop van het bedrijvencluster is in het ontwerp een toren ofscenario in een nieuwe vorm kunnen terugkeren op de locatie. Een landmark gedacht. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds is hetmultifunctioneel complex kan plaats bieden aan een vernieuwde de beëindiging van de nieuwe oost-west as, anderzijds is deze plekvismijn en allerlei andere, verwante functies. Recreatieve functies, buitengewoon goed zichtbaar vanaf Oosterschelde en Zeelandbrug.verwant of gekoppeld aan de visserij kunnen hier een plek krijgen. Een bijzonder, in het oog springend gebouw zou Colijnsplaat eenOok nautisch, activiteit-gericht toerisme kan opgenomen worden in het herkenbaar gezicht naar de wereld kunnen geven. Een mogelijke torenplan. Men kan denken aan een zeilschool (al dan niet met logies), een zou ook een kapstok kunnen zijn om daar verschillende soorten acti-duikschool, verhuur van zeilboten en dergelijke. Educatieve functies viteiten aan op te hangen. Een restaurant met royaal uitzicht, een hotelmet betrekking tot bijvoorbeeld de Oosterschelde kunnen als extra met één exclusieve kamer, een uitzichtpunt over de Oosterschelde,trekker fungeren. Ook is het wellicht mogelijk enige horeca-activiteit te een klimwand en abseil-punt, de mogelijkheden en kansen zijn divers.realiseren, die gebruik maakt van deze unieke locatie. Dit moet echter Het is wellicht goed om voor het ontwerp van dit bijzondere punt ookniet ten koste gaan van bestaande horeca. Dit betekent dat Colijns- een bijzondere route te volgen, waarin de dorpelingen hun zienswijzenplaat in de toekomst meer mensen moet trekken, zodat de econo- kunnen presenteren met betrekking tot de uitvoering, het programmamische basis voor horeca toeneemt. In wezen kan men stellen dat en de uitstraling. Het is daarom denkbaar dat er een ideeën-voor deze plek geldt dat meer functies een beter gebouw oplevert, prijsvraag georganiseerd wordt voor de invulling van deze plek.mits al die functies profijt hebben van elkaar. Dan kan dit cluster ook Misschien moet het wel een vuurtoren zijn, een massief bakstenendaadwerkelijk gaan functioneren als een trekpleister voor de regio en gebouw, of een ranke en lichte mast. De beste ideeën die deze prijs-een grotere betekenis krijgen voor het dorp. De genoemde koppeling vraag opleveren kunnen dan mede bepalen hoe Colijnsplaat zich in denaar de oude haven is daarvoor van cruciaal belang. toekomst presenteert. • Een multifunctioneel cluster met een kleinschalige, dorpse sfeerOm een goede aansluiting richting het dorp te realiseren, is er voorgekozen een tweede maaiveld te maken dat direct vanaf de dijk tebereiken is. Aan dit tweede maaiveld zijn verschillende functies gele-gen als kleine huisjes rond een pleintje. Vanaf hier kan men viatrappen en hellingbanen afdalen naar de kade-hoogte. De plint vanhet gebouw biedt plaats aan bedrijven en publieksfuncties. Hettotale beeld van het complex moet een dorp-achtige, kleinschaligsfeer oproepen. In de gemaakte schetsen wordt dit gerealiseerd doorkleine huisjes te koppelen tot een groter geheel. Het is ook mogelijkhet gebouw deels te integreren in het dijklichaam en aldus een betereintegratie tussen bebouwing en landschap te realiseren. 1
  • Reacties vanuit ColijnsplaatOp 1 november jongstleden is de Dorpsvisie gepresenteerd aan dedorpsbewoners. Na de presentatie is er uitvoerig gedebatteerd ingroepjes over de voors en tegens van het plan. De verzamelde inzich-ten zijn vervolgens en plein public besproken en behandeld. Dit heeftnog een aantal verrassende, aanvullende inzichten opgeleverd.Nadrukkelijk werd er gesteld dat alle havengebieden in de toekomstopenbaar toegankelijk moeten blijven. Er was consensus dat eengeslaagde koppeling tussen haven en dorp cruciaal is voor detoekomst van het dorp. Voor de uitwerking van deze koppeling werdeneen aantal goede suggesties gedaan. De aanwezige dorps-bewoners waren unaniem in hun waardering voor de invulling van deoude haven. De ontwikkeling op de locatie van de vismijn werd ookmet instemming begroet. De verdere uitwerking van dit gebied zalechter wel cruciaal zijn voor zijn welslagen. De algehele stemmingwerd gedomineerd door een sfeer van optimisme en enthousiasme.Op de vraag of deze visie de juiste richting aangeeft voor detoekomstige ontwikkeling van Colijnsplaat werd dan ook unaniem metja geantwoord.Inmiddels is door de dorpsraad het initiatief genomen om ook dejeugd mee te laten denken over de toekomst van Colijnsplaat. Er iseen prijsvraag voor een landmark voor Colijnsplaat uitgeschreven voorde basisschoolkinderen. De vraag is hoe een toren voor Colijnsplaater uit kan zien en wat je ermee kunt doen. De prijsvraag kan de aanzetzijn voor een dorp-brede prijsvraag om mee te denken hoe het dorpzich moet presenteren op de plaats van de huidige vismijn. Dezeplek is immers goed zichtbaar vanaf de Zeelandbrug en een duidelijkherkenbaar baken kan een prima manier zijn om Colijnsplaat teprofileren. 19
  • NW O Z
  • ConclusieDe toekomstige ontwikkeling van Colijnsplaat is in het verleden een • Vervolgtrajectheet hangijzer gebleken. Hoe om te gaan met het historische waarde De rol die deze visie voor toekomstige plannen kan hebben, kan menen tegelijkertijd toekomstgericht te denken is een delicate opgave. De met velerlei metaforen duiden: een kader, een leidraad, een onder-dorpsraad heeft de uitdaging om hiermee aan de slag te gaan met legger of een raamwerk. Het verschaft een routekaart voor de verderebeide handen aangegrepen. Daartoe heeft het steun gezocht bij alle planontwikkeling. De route is nog enigszins schetsmatig aangegevenpartijen die zich wilden engageren, om zo te komen tot een zo breed en het is nu zaak deze nu verder uit te werken. Als men op deze voetmogelijk gedragen visie. verder wil, zal moet deze visie moeten formaliseren, bijvoorbeeld in een masterplan. Via zo’n strategisch document kunnen verschillende,Het raadplegen van zo veel mogelijk bronnen om te komen tot een onafhankelijke plannen geplaatst en beoordeeld worden binnen eeneensluidend verhaal is geen gemakkelijke onderneming. Polderen kan groter verband. Dit masterplan moet dwingend genoeg zijn om eengemakkelijk verworden tot inhoudsloos en visieloos gekrakeel. Het duidelijke visie af te kunnen dwingen. Het moet echter wel flexibelkan leiden tot eindeloze discussies en onoverbrugbare verdeeldheid. genoeg zijn voor verschillende uitwerkingen, invullingen en functies.In sommige gevallen ontstaan er plannen die niet meer zijn dan eenverzameling compromissen, een uitdrukking van de grijze middelmaat, Een richtinggevend kader, dat ruimte en kansen biedt, maar waarin dehet weinige waarover men het eens kon worden. kwaliteit centraal staat. Geen keurslijf of panklaar recept, waarbij alle ingrediënten reeds bekend zijn. Het vervolgtraject is afhankelijk vanDaar is bij deze visie geen sprake van is. De visie is helder en door- bestuurlijke keuzes en individuele initiatieven. Het zou mooi zijn alstastend, terwijl er een groot draagvlak voor is. Dit heeft alles te maken men erin zou slagen publieke en particuliere belangen te koppelen,met de consensus binnen het dorp dat de ontwikkelingen waar deze zodat er synergie ontstaat tussen markt en publieke zaak. Daarbij isvisie over spreekt van cruciaal belang zijn voor de toekomst van het belangrijk dat de ingeslagen weg van zorgvuldige communicatieColijnsplaat. Wijdverbreid is de wetenschap dat veranderingen en geraffineerd ontwerp consequent wordt doorgezet. Slechts dan kanonvermijdelijk zijn en zelfs noodzakelijk met het oog op een men het verzamelde enthousiasme en engagement ten volle benutten.veranderende wereld: Zo werken we met heel Colijnsplaat aan een toekomstbestendig dorp,het is een publieke zaak en dat is voor vrijwel iedereen evident. met een verbeterde leefbaarheid en kwaliteit van leven, een dorp met perspectief.Het is de verdienste van de verbeeldingskracht van het ontwerp dat erhet anders zo behoudende dorp voorzichtig optimistisch is aangaandede geschetste visie. Het is belangrijk dit optimisme te koesteren inde verdere planvorming. Deze visie is immers een stap in het onbe-kende, een stap die we met zijn allen moeten maken. Met voldoendeoptimisme, enthousiasme en engagement kunnen we maximaal profijthebben van deze forse investering in de toekomst. 21
  • A R C H I T E C T U U R S T U D I OTuinlaan 110 - 3111 AX Schiedam Postbus 60 - 3100 AB Schiedam Tel. 010-4047225 Fax. 010-4047285 www.architema.nl info@architema.nl Architéma Architectuurstudio www.architema.nl info@architema.nl 010-404225 Tuinlaan 110, 111 AX Schiedam Postbus 60, 100 AB Schiedam in opdracht van / in samenwerking met: Dorpsraad Colijnsplaat www.dorpsraadcolijnsplaat.nl dorpsraad@dorpsraadcolijnsplaat.nl Oosthavenstraat 5, 4486 AR Colijnsplaat 15 december 2011