ความหมายและความหมายและ
พัฒนาการของพัฒนาการของ
เทคโนโลยีการเทคโนโลยีการ
ศึกษาศึกษา
เหมราช ธนะปัทม์เหมราช ธนะปัทม์
ภาควิชาเท...
What is a TechnologyWhat is a Technology ??
เทคโนโลยีเทคโนโลยี ((TechnologyTechnology))
หมายถึง การนำาแนวคิดหมายถึง การนำ...
What is a TechnologyWhat is a Technology ??
 ด้านประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพ ((EfficiencyEfficiency)) ช่วยช่วย
ให้การทำางา...
Where is aWhere is a
Technology?Technology?
 เทคโนโลยีการทหารเทคโนโลยีการทหาร ((MilitaryMilitary
TechnologyTechnology))
...
EducationalEducational
TechnologyTechnology
What do you mean?What do you mean?
กระบวนการที่มีการบูรณาการกระบวนการที่มีการ...
ขอบข่ายของขอบข่ายของ
เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา
การออกแบบการออกแบบ((DesignDesign))
การพัฒนาการพัฒนา ((Developmen...
ในความหมายของในความหมายของ
คุณคุณ??
การออกแบบอะไรการออกแบบอะไร??
การพัฒนา อะไรการพัฒนา อะไร??
การใช้อะไรการใช้อะไร??
ก...
Educational InnovationEducational Innovation
นวัตกรรมการศึกษา คือนวัตกรรมการศึกษา คือ
การนำาสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นความการนำาสิ...
ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็น
นวัตกรรมนวัตกรรม
 เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน อาจเป็นเป็นสิ่งใหม่ทั้งห...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 สมัยกรีกสมัยกรีก ((Techno logiaTechno logia)) กลุ่มกลุ่ม โซโซ
ฟิสต์ฟิสต์ ((S...
นักเทคโนโลยีการศึกษานักเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มแรกคือใครนะกลุ่มแรกคือใครนะ ??
โซเครติสโซเครติส ((SocratesSocrates))
พลาโต...
http://sunwalked.wordpress.com/category/education/
SocratesSocrates
PlatoPlato
http://etc.usf.edu/clipart/index.htm
AristotleAristotle
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/phisci/Gallery/aristotle.html
Johannes AmosJohannes Amos
ComeniusComenius
 ผู้ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริง และผู้ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริง และ
รูป...
Johannes Amos ComeniusJohannes Amos Comenius
http://mek.oszk.hu/01900/01911/html/index1850.html
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
การใช้ชอล์คเขียนบนการใช้ชอล์คเขียนบน
กระดานดำาได้เริ่มขึ้นในกระดานดำาได้เริ่ม...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
Thomas AThomas A.. EdisonEdison ได้ได้
ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ผลิตเครื่องฉายภา...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
19201920 -- 19301930 เริ่มมีการใช้เริ่มมีการใช้
เครื่องฉายภาพแบบข้ามศีรษะเครื...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 19501950 วิทยุโทรทัศน์เป็นปรากฏการณ์วิทยุโทรทัศน์เป็นปรากฏการณ์
ใหม่ในสังคมต...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 นำาทฤษฎีสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบนำาทฤษฎีสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบ
เข้ามาใช้ใน...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 ยุโรป วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษายุโรป วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เริ่มต้นในช...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาและ
การสื่อสารได้มีการการสื่อสารได้มีการ...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนเป็นครั้งแร...
ความเป็นมาและความเป็นมาและ
พัฒนาการพัฒนาการ
 การพัฒนาอันน่ามหัศจรรย์ใจของการพัฒนาอันน่ามหัศจรรย์ใจของ
ของอินเทอร์เน็ตในฐา...
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต
ผู้เรียนผู้เรียน AA
ผู้เรียนผู้เรีย...
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้เรียนผู้เรียน BB
ผู้เรียนผู้เรียน...
การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Learning)(Self Learning)
บทเรียนบทเรียน
ผู้เรียนผู้เรียน
การการ
ปฏิสัมพันธ์...
การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Learning)(Self Learning)
บทเรียนบทเรียน
ผู้เรียนผู้เรียน
การปฏิสัมพันธ์การป...
ระบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอน
สมัยใหม่สมัยใหม่E-BooksE-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-Education...
ระบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอน
สมัยใหม่สมัยใหม่
E-BooksE-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-Educatio...
ทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
 ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception
...
ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception TheoriesTheories))
ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ ((Learning TheoriesLearning Theories))
ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสาร ((Communications TheoriesCommunications Theories
Home workHome work
 ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception
TheoriesTheories))
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรีย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมายขอบเขต

339 views
250 views

Published on

ETC

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมายขอบเขต

 1. 1. ความหมายและความหมายและ พัฒนาการของพัฒนาการของ เทคโนโลยีการเทคโนโลยีการ ศึกษาศึกษา เหมราช ธนะปัทม์เหมราช ธนะปัทม์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. What is a TechnologyWhat is a Technology ?? เทคโนโลยีเทคโนโลยี ((TechnologyTechnology)) หมายถึง การนำาแนวคิดหมายถึง การนำาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการหลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนกระบวนการ ตลอดจน ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ในระบบงานประยุกต์ใช้ในระบบงาน
 3. 3. What is a TechnologyWhat is a Technology ??  ด้านประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพ ((EfficiencyEfficiency)) ช่วยช่วย ให้การทำางานบรรลุเป้าให้การทำางานบรรลุเป้า  ด้านประสิทธิผลด้านประสิทธิผล ((EffectivenessEffectiveness)) ช่วยการทำางานให้ได้ผลผลิตอย่างช่วยการทำางานให้ได้ผลผลิตอย่าง เต็มที่เต็มที่  ด้านความประหยัดด้านความประหยัด ((EconomyEconomy)) ช่วยช่วย ให้ประหยัดเวลา ทรัพยากรให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร  ด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัย ((SafetySafety)) เอื้อให้เอื้อให้
 4. 4. Where is aWhere is a Technology?Technology?  เทคโนโลยีการทหารเทคโนโลยีการทหาร ((MilitaryMilitary TechnologyTechnology))  เทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ((Medical TechnologyMedical Technology))  เทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีทางการเกษตร ((Agricultural TechnologyAgricultural Technology))  แล้วเทคโนโลยีทางการศึกษาหละแล้วเทคโนโลยีทางการศึกษาหละ?? Where is a Educational Technology?Where is a Educational Technology?
 5. 5. EducationalEducational TechnologyTechnology What do you mean?What do you mean? กระบวนการที่มีการบูรณาการกระบวนการที่มีการบูรณาการ อย่างซับซ้อน เกี่ยวกับ บุคคลอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับ บุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือกรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กร เพื่อนำาไปใช้ในและองค์กร เพื่อนำาไปใช้ใน การวิเคราะห์ปัญหา สร้างการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง
 6. 6. ขอบข่ายของขอบข่ายของ เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการออกแบบ((DesignDesign)) การพัฒนาการพัฒนา ((DevelopmentDevelopment)) การใช้การใช้((UtilizationUtilization)) การจัดการการจัดการ ((ManagementManagement)) และการประเมินและการประเมิน((EvaluationEvaluation))
 7. 7. ในความหมายของในความหมายของ คุณคุณ?? การออกแบบอะไรการออกแบบอะไร?? การพัฒนา อะไรการพัฒนา อะไร?? การใช้อะไรการใช้อะไร?? การจัดการ อะไรการจัดการ อะไร?? และการประเมินอะไรและการประเมินอะไร??
 8. 8. Educational InnovationEducational Innovation นวัตกรรมการศึกษา คือนวัตกรรมการศึกษา คือ การนำาสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นความการนำาสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นความ คิด หรือการกระทำา หรือสิ่งคิด หรือการกระทำา หรือสิ่ง ประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎีที่ผ่านการทดลองจนเชื่อทฤษฎีที่ผ่านการทดลองจนเชื่อ ถือได้ มาใช้ในการศึกษาเพื่อถือได้ มาใช้ในการศึกษาเพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการ
 9. 9. ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็น นวัตกรรมนวัตกรรม  เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน อาจเป็นเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน อาจเป็น ของเก่าแล้วนำามาปรับปรุงของเก่าแล้วนำามาปรับปรุง  มีการศึกษาทดลอง อาศัยหลักการ ทฤษฎีมีการศึกษาทดลอง อาศัยหลักการ ทฤษฎี มาใช้อย่างเป็นระบบมาใช้อย่างเป็นระบบ  มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัยมีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย  ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานใน ปัจจุบันปัจจุบัน  หากมีการเผยแพร่จนเป็นที่หากมีการเผยแพร่จนเป็นที่Technology
 10. 10. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  สมัยกรีกสมัยกรีก ((Techno logiaTechno logia)) กลุ่มกลุ่ม โซโซ ฟิสต์ฟิสต์ ((SophistSophist))  เริ่มใช้วัสดุในการสอนเริ่มใช้วัสดุในการสอน  การแสดงละครการแสดงละคร  ใช้ดนตรีใช้ดนตรี  การศึกษานอกสถานที่การศึกษานอกสถานที่
 11. 11. นักเทคโนโลยีการศึกษานักเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มแรกคือใครนะกลุ่มแรกคือใครนะ ?? โซเครติสโซเครติส ((SocratesSocrates)) พลาโตพลาโต ((PlatoPlato)) อริสโตเติลอริสโตเติล ((AristotleAristotle)) โจฮัน อะมอส คอมินิอุสโจฮัน อะมอส คอมินิอุส ((Johannes AmosJohannes Amos ComeniusComenius))
 12. 12. http://sunwalked.wordpress.com/category/education/ SocratesSocrates
 13. 13. PlatoPlato http://etc.usf.edu/clipart/index.htm
 14. 14. AristotleAristotle http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/phisci/Gallery/aristotle.html
 15. 15. Johannes AmosJohannes Amos ComeniusComenius  ผู้ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริง และผู้ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริง และ รูปภาพ ในการสอนรูปภาพ ในการสอน  วิธีการสอนที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้วิธีการสอนที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้ วัสดุของจริงวัสดุของจริง  รวบรวมหลักการสอนจากรวบรวมหลักการสอนจาก ประสบการณ์ประสบการณ์  แต่งหนังสือแต่งหนังสือ Obis SensualiumObis Sensualium
 16. 16. Johannes Amos ComeniusJohannes Amos Comenius http://mek.oszk.hu/01900/01911/html/index1850.html
 17. 17. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ การใช้ชอล์คเขียนบนการใช้ชอล์คเขียนบน กระดานดำาได้เริ่มขึ้นในกระดานดำาได้เริ่มขึ้นใน ทศวรรษที่ทศวรรษที่ 1818 การใช้เทคโนโลยีทางสื่อการใช้เทคโนโลยีทางสื่อ โสตทัศน์โสตทัศน์ ((audio visualaudio visual))
 18. 18. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ Thomas AThomas A.. EdisonEdison ได้ได้ ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ ในปีในปี 19131913 http://www.williammcdermott.com/wp/index.php/?m=200506
 19. 19. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ 19201920 -- 19301930 เริ่มมีการใช้เริ่มมีการใช้ เครื่องฉายภาพแบบข้ามศีรษะเครื่องฉายภาพแบบข้ามศีรษะ ((overhead projectoroverhead projector)) เครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกเสียง วิทยุกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียง และภาพยนตร์และภาพยนตร์
 20. 20. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  19501950 วิทยุโทรทัศน์เป็นปรากฏการณ์วิทยุโทรทัศน์เป็นปรากฏการณ์ ใหม่ในสังคมตะวันตก เป็นสื่อเพื่อการใหม่ในสังคมตะวันตก เป็นสื่อเพื่อการ ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยุโทรทัศน์มีบทบาทสำาคัญและกลายวิทยุโทรทัศน์มีบทบาทสำาคัญและกลาย เป็นเทคโนโลยีแถวหน้าของสังคมเป็นเทคโนโลยีแถวหน้าของสังคม  19501950 -1960-1960 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อการใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อการ
 21. 21. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  นำาทฤษฎีสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบนำาทฤษฎีสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบ เข้ามาใช้ในวงการเทคโนโลยีเพื่อการเข้ามาใช้ในวงการเทคโนโลยีเพื่อการ ศึกษาศึกษา  19501950 ใช้คำาว่าใช้คำาว่า ""การสื่อสารทางภาพและการสื่อสารทางภาพและ เสียงเสียง"" หรือหรือ ""audioaudio--visualvisual communicationscommunications"" แทนคำาว่าแทนคำาว่า ""การสอนการสอน ทางภาพและเสียงทางภาพและเสียง"" หรือหรือ ""audioaudio--visualvisual instructioninstruction""
 22. 22. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  ยุโรป วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษายุโรป วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษที่เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 19501950 โดยโดย British BroadcastingBritish Broadcasting CorporationCorporation หรือหรือ BBCBBC  19621962 ประเทศจีน เริ่มทำาการสอนในประเทศจีน เริ่มทำาการสอนใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยผ่านสถานีระดับมหาวิทยาลัย โดยผ่านสถานี วิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์
 23. 23. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาและ การสื่อสารได้มีการการสื่อสารได้มีการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น อย่างมากในช่วงปลายอย่างมากในช่วงปลาย ทศวรรษที่ทศวรรษที่ 19601960 เมื่อเมื่อ
 24. 24. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนเป็นครั้งแรกในปีโรงเรียนเป็นครั้งแรกในปี 19771977 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อบริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อบริษัท APPLEAPPLE ได้ประดิษฐ์เครื่องได้ประดิษฐ์เครื่อง APPLE IIAPPLE II ขึ้น โดยการใช้ในขึ้น โดยการใช้ใน ระยะแรกนั้นมีวัตถุประสงค์หลักระยะแรกนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการบริหารจัดการ ต่อมาได้มีเพื่อการบริหารจัดการ ต่อมาได้มี
 25. 25. ความเป็นมาและความเป็นมาและ พัฒนาการพัฒนาการ  การพัฒนาอันน่ามหัศจรรย์ใจของการพัฒนาอันน่ามหัศจรรย์ใจของ ของอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นของอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็น เครือข่ายแห่งเครือข่ายทำาให้มีเครือข่ายแห่งเครือข่ายทำาให้มี การเชื่อมโยงกันได้อย่างเสรีไม่มีการเชื่อมโยงกันได้อย่างเสรีไม่มี การปิดกั้นทุกคนจึงสามารถเผยการปิดกั้นทุกคนจึงสามารถเผย แพร่ข้อมูลของตนบนอินเทอร์เน็ตแพร่ข้อมูลของตนบนอินเทอร์เน็ต ได้อย่างง่ายดาย พอ ๆ กับการที่ได้อย่างง่ายดาย พอ ๆ กับการที่
 26. 26. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเครือข่าย อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนผู้เรียน AA ผู้เรียนผู้เรียน BB ผู้เรียนผู้เรียน CC ผู้เรียนผู้เรียน DD ผู้เรียนผู้เรียน EE ผู้เรียนผู้เรียน FF ผู้เรียนผู้เรียน GG ผู้เรียนผู้เรียน HH
 27. 27. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนผู้เรียน BB ผู้เรียนผู้เรียน CC ผู้เรียนผู้เรียน DD ผู้เรียนผู้เรียน FF ผู้เรียนผู้เรียน GG ผู้เรียนผู้เรียน HH เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็มโมเด็ม ช่องช่อง ทางการติดต่อทางการติดต่อ ผู้เรียนผู้เรียน EE
 28. 28. การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)(Self Learning) บทเรียนบทเรียน ผู้เรียนผู้เรียน การการ ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์
 29. 29. การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)(Self Learning) บทเรียนบทเรียน ผู้เรียนผู้เรียน การปฏิสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ มีสื่อหลายชนิดให้เลือกมีสื่อหลายชนิดให้เลือก เรียนเรียน เน้นการเน้นการ ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์//กิจกรรมกิจกรรม ร่วมร่วม เนื้อหานำาเสนอทีเนื้อหานำาเสนอที ละขั้นๆละขั้นๆ ผู้ผู้ เรียนควบคุมบทเรียนเรียนควบคุมบทเรียน เองเอง เวลาไม่ใช่ข้อเวลาไม่ใช่ข้อ จำากัดในการเรียนรู้จำากัดในการเรียนรู้ ผู้ผู้
 30. 30. ระบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอน สมัยใหม่สมัยใหม่E-BooksE-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-EducationE-Education การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ E-E- ClassroomClassroom ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ VirtualVirtual ClassroomClassroom ห้องเรียนเสมือนห้องเรียนเสมือน Virtual LaboratoryVirtual Laboratory ห้องห้อง
 31. 31. ระบบการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอน สมัยใหม่สมัยใหม่ E-BooksE-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-EducationE-Education การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ E-E- ClassroomClassroom ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ VirtualVirtual ClassroomClassroom ห้องเรียนเสมือนห้องเรียนเสมือน Virtual LaboratoryVirtual Laboratory ห้องห้อง สื่อสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic(Electronic Media)Media)
 32. 32. ทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานของ เทคโนโลยีเทคโนโลยี  ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception TheoriesTheories))  ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ ((LearningLearning TheoriesTheories))  ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสาร ((Communications TheoriesCommunications Theories))
 33. 33. ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception TheoriesTheories))
 34. 34. ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ ((Learning TheoriesLearning Theories))
 35. 35. ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสาร ((Communications TheoriesCommunications Theories
 36. 36. Home workHome work  ทฤษฎีการรับรู้ทฤษฎีการรับรู้ ((PerceptionPerception TheoriesTheories))  ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ ((LearningLearning TheoriesTheories))  ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสาร ((Communications TheoriesCommunications Theories))  ส่งส่ง

×