Tálentum és Idődollár - Sulinet a helyi pénzről

331
-1

Published on

Tálentum és Idődollár - Sulinet a helyi pénzről

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
331
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tálentum és Idődollár - Sulinet a helyi pénzről

  1. 1. TÁLENTUM ÉS ID DOLLÁR (Avagy, miként állhatjuk útját a világgazdaság úthengerének)“Ha meg akarjuk el zni a világméret gazdaság összeomlásával járó nyomort és fölfordulást, elengedhetetlen a helyi gazdaságok helyreállítása. Azért van szükségünk erre, hogy csökkentsük a globalizáció környezeti hatását, és lehet vé tegyük a helyi együttm ködést és összetartást. Csak ez biztosítja fenntartható módon a megélhetésünket és jólétünket. A helyi pénznemeken alapuló cserekereskedelmi rendszer és id dollárrendszerek értékes eszközöket adnak ehhez.” (Perry Walker és Edward Goldsmith)Miért fenyeget az összeomlás? Ahogy David Korten írja, a gazdasági termelés az 1950. éviszint ötszörösére növekedett, mégis n tt a szegénység, a munkanélküliség, a társadalmiegyenl tlenség, az er szak, és szétesnek a családok. Az állandó gazdasági növekedéskényszerképzetét követve túlléptük a környezet helyreállító képességének határát, fölbomlottaz emberi közösségeket fenntartó társadalmi sz ttes, fokozódott az er forrásokért folytatottverseny. A nemzetek feletti vállalatok a saját képükre alakítják a világot, s közben válságválságot ér.Korunk világgazdasága egyre inkább központosított, egyszersmind bolygói szint (idegenszóval: globalizált). Megsz n ben van a (kis) nemzetek, tájegységek, települések gazdasági(és kulturális) önállósága. A helyi termékeket és termelési módokat fölszámolják, az árukatsok ezer kilométerr l hozzák bevásárlóközpontjainkba, saját terményeink sorsa bizonytalan: aközvetít k leszorítják a felvásárlási árakat, egyes ágazatokat fölszámolnak, kiszorítanakidegen árukkal. A gazdaság urai a nemzetek feletti vállalatok, amelyek uralmukat újabb ésújabb szerz désekkel igyekeznek megpecsételni. Ilyen lenne például a Többoldalú BeruházásiEgyezmény (idegen rövidítése: MAI), amelynek célja, hogy megteremtse a külföldiberuházók biztonságát még a kormányokkal szemben is, lehet vé tegye a t ke szabadmozgását és kivitelét, valamint meggátolja a befektet k jogainak bármiféle korlátozását.Helena Norberg-Hodge egy tanulmányában részletesen ismerteti a bevezet ben vázoltfolyamatot. Foglalkozik a tájegységi gazdasággal, amely ugyan nem lehet teljesen önellátó, demiért kellene több ezer kilométert megtenni például egy terület búzájának, tojásának vagytejének, ha mindez el állítható és beszerezhet 50-100 kilométeres körzetben is? Ír a falu és aváros eltér életér l, a falusi termelés fontosságáról és korunk ökológiailag fenntarthatatlanvárosairól.Az összeomlás kockázata csak a helyi közösségek fejlesztése révén csökkenthet , ezeksegíthetnek a kultúra fennmaradásában. Ezért kell támogatnunk a falusi közösségeket és akistermel ket, amelyek lehet séget adnak a mez gazdaság egészséges alapjainakújrateremtésére, a mainál er sebb, a különböz ségeket ismer és elismer gazdaságlétrehozására. Ehhez föltétlenül szükségesek a politikai eszközök, a részvételi demokrácia, azemlített szabadkereskedelmi egyezmények visszaszorítása, elutasítása. 1
  2. 2. Milyen eszközökkel támogathatók a kistermel k és a helyi közösségek? Kis hitelintézetekreés a kistermel ket er sít hitelpolitikára van szükség, jogi és gazdasági segítséget kellnyújtani számukra a nemzetek feletti vállalatokkal szemben, s fel kell karolni a tájegységi,emberi lépték kezdeményezéseket. Ezekkel foglalkozik Helena Norberg-Hodge, valamintegy újabb írásában Perry Walker és Edward Goldsmith. Mind a két tanulmány azokról amódszerekr l ír, amelyek el segíthetik a felvázolt célok elérését.Egyre er södnek a “Vásárolj helyi terméket!” típusú kezdeményezések, a közösségipénzrendszerek és mindezeken túl a Helyi Cserekereskedelmi Rendszer (angol nevénekrövidíté-se LETS, Magyarországon tálentum rendszernek nevezik, a továbbiakban ezthasználjuk). A tálentum-rendszer alapelve igen egyszer : az emberek helyi, nem hivatalospénznemben “fizetik ki” az egymásnak nyújtott javakat és szolgáltatásokat. Mindenkifelsorolja az általa kínált lehet ségeket, és azt, mit kér értük cserébe. A számlájukon a javukraírják azt, amit más tagoknak nyújtottak, és ezt a szervezet más tagjaitól kapottszolgáltatásokra és javakra fordíthatják. Így a közösségi gazdaság keretein belül a kevésvalódi pénzzel megáldott emberek is dolgozhatnak és el nyökhöz juthatnak. A közösséglehet vé teszi sokféle szolgáltatás, például ácsmunka, autójavítás, gyerekfelügyelet, varrás,lakásfestés, könyvelés, egészségügyi gondozás, valamint helyben készített mez gazdasági ésegyéb termékek cseréjét. Célja az, hogy új módszert adjon az emberek kezébe olyasminekelérésére, amihez jelenleg nem juthatnak hozzá.Az els tálentum rendszert Michael Linton alapította 1983-ban Kanadában. A pénzegység azöld dollár volt, értékben azonos a kanadai dollárral. Az els évben 250 000 zöld dollárnyiforgalmat “csináltak”. Linton kezdeményezése 1985 után meghonosodott az EgyesültKirályságban. Ott jelenleg négyszáz csoport m ködik, összesen mintegy harmincezerrésztvev vel. A csoportokban a tagok száma tizennégy és ötszáz között van. Nevezetestálentum rendszer m ködik 1991 óta Ausztráliában, Új-Dél-Walesben, Sydney közelében.Ennek ezernyolcszáz tagja van, évi forgalmának egyenértéke 270 000 dollár. (Ehhez márüzleti vállalkozások is csatlakoztak.) Franciaországban húszezer tagja van a rendszernek, sm ködik ilyen Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is.A másik sajátos rendszer az úgynevezett id dollár. Létrejöttét az indokolja, hogy az ipariországok nagyon költséges jóléti szolgáltatásokat fejlesztettek ki, és a kiadások csökkentéseérdekében ezeket most gyors ütemben leépítik. Ha az állam nem tartja fenn a szolgáltatásokat,akkor ezt az embereknek kell megtenniük. E rendszerben a tagok a szolgáltatásért nemkapnak pénzt, hanem helyi pénznemben jóváírják az ellenértékét, és ennek fejében kés bb,például ha megbetegednek vagy megöregszenek, hasonló szolgáltatást kapnak.Edgar Cahn és Jonathan Rowe Az id dollár cím könyvében arról ír, hogy sok mindent nemlehet pénzért megvásárolni: például családot, barátokat, kölcsönös, elszámolás nélkülisegítséget. Az ipari országokban sok ember számára ez már nem létezik; a baráti társaság, aszórakozás, a biztonság, a meghittség, s t még a pletyka is csak pénzért kapható. Az elveszettvilágot egyre inkább a tévé és a számítógép helyettesíti. Azel tt a szomszédság kölcsönösfigyelme tartotta fent a nyugalmat, a biztonságot, ma a m szaki eszközök és a rend rség.Az emberek "a közösség és gondoskodás vásárlói lettek, nem a résztvev i”. Ivan Illich írta:“Ha a jogászok intéznek el minden vitás kérdést, ha a tanárok tanítanak meg mindent, és ha azorvosok végeznek minden gyógyítást, akkor az ember elveszíti azt a képességét, hogymindezt megtegye, mint régen tette.” Márpedig éppen ez a gazdasági fejl dés lényege: Cahnés Rowe szerint a gazdaság úgy növekszik, hogy fölfalja mindazt, ami összetartja a 2
  3. 3. társadalmat. A nemzetek feletti vállalatok egyre kevesebb munkahelyet kínálnak, az áruikhozegyre inkább csak a kedvezményezettek jutnak hozzá, és az állam nem képes gondoskodni aszegényekr l.Az id dollárt Edgar és Jean Cahn találta ki. Egyel re csak az Egyesült Államok harmincállamában létezik, mintegy százötven ilyen elven szervez dött csoport m ködik, tagjaikszáma néhány tucattól néhány ezerig terjed. Miamiban a csoport nyolcszáz tagja – fiatalok ésid sek együtt – havonta összesen mintegy 8000 órát dolgozik. Michiganben és Missouribanaz állam is támogatja ezeket a csoportokat.El Paso nagyon szegény település, ott egy n i szerzetesrend támogatásával m ködik azid dollár-szervezet. Betegeket szállítanak, a várandós anyáknak tanácsadó szolgálatotszerveztek, beteg gyerekekre vigyáznak, bevásárolnak a házhoz kötötteknek, és az elvégzettmunkák között van a kútásás vagy az egészségre veszélyes, ólomtartalmú falfestékeltávolítása is.A tálentum rendszer és az id dollár révén az emberek hozzájuthatnak azokhoz a javakhoz ésszolgáltatásokhoz, amelyekre szükségük van. A rendszer el nye, hogy a szegényközösségekben a nemzeti pénznemb l nincs elegend , a helyi eszközökb l viszont van.Újfajta együttm ködés, kölcsönösség adja azt a biztonságot, amelyet egyébként a pénz adna.A helyi pénzek nem válthatók át. A gazdálkodók nem azért termelnek, hogy áruikatkészpénzért eladják és esetleg távoli vidékre szállítsák, hanem azért, hogy ellássák a helyifogyasztókat. A vásárlóer a közösségen belül marad, nem úgy, mint sok helyütt, ahol aszegény közösségek kevés pénzét elszívják a gazdag városok. Az emberek ma rendszerint alakóhelyükt l távoli bevásárlóközpontban költik el a pénzüket.Ezek a módszerek er sítik az emberek közötti kapcsolatokat, és ez építi a helyi közösségeket.A helyi pénz értékét a közösség szabja meg, nem pedig a bankok vagy a “pénzkeresked k”.Az adóhatóságok egyel re nem foglalkoznak e közösségi csoportokkal, de ha szaporodnak,még ez is bekövetkezhet. Az Egyesült Államokban az id dollárt egyel re jótékonyságirendszernek tekintik. Mit hoz a jöv ? Vannak, akik azt javasolják, hogy az egyes csoportok kereskedjenek egymással, legyen egy központi nyilvántartás, valamint átszámítási lehet ség a nemzeti pénzre. Ezek az ötletek azonban ellentétben állnak a tálentum rendszer alapelveivel. A közösségeknek meg kell rizniük helyi jellegüket, különben a világgazdaság lenyeli, fölszámolja ket. Angliában az üzleti világ kezdetben ellenségesen fogadta a tálentum rendszerben tevékenyked csoportokat, a kis, helyi vállalkozások mégis szívesen csatlakoznak. Az ausztráliai csoport tagjai között van kávé- ház, orvosi rendel , iskola, zöldség- és gyümölcskereskedés, könyvüzlet, bölcs de, s t egy hetilap is. 3
  4. 4. A rendszer az oktatásban is bevezethet : a diákok részt vehetnek a kollégium fenntartásában,kertészkedhetnek, élelmiszert termelhetnek, f zhetnek, takaríthatnak, a könyvtár rendbentartásában tevékenykedhetnek. Így dolgoznak Kentucky államban, a Berea Kollégiumban és abrit Schumacher Kollégiumban. (Mondhatnák: mi van ebben új, így m ködtek régi magyarkollégiumok – csak az egészet újra ki kell találni.)Az államnak is érdeke, hogy el segítse a tálentumrendszer és az id dollár fejlesztését. Ennekköszönhet en csökkenthet a munkanélküli-támogatás, és mérsékl dnek a jóléti kiadások. Ezmég akkor is el ny, ha esetleg csökkennek az állam adóbevételei. De ennél is fontosabb az,amit Helena Norberg-Hodge tanulmányából idézek:“A leírt gazdasági változásoknak elkerülhetetlenül hatniuk kell a személyekre is. Újra föl kellfedezni a közösségekben meglev pszichológiai értékeket, az örömöt, a vidámságot, és újrafel kell ébreszteni az emberekben a lakóhellyel való kapcsolat érzését. A kultúra és azinformáció világméret vé vált, és ez olyan életmód kialakulására vezetett, amely megvetésselkezeli a közelit, a szomszédost. A hely átérzése azt is jelenti: segítünk magunknak ésgyermekeinknek, hogy észrevegyük a körülöttünk lev él természetet, újra kapcsolatotteremtsünk az élelemforrásainkkal, s fölfogjuk az évszakok változásait, a növény- és állatvilágsajátosságait.”Forrás: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9924/tevedd/tlentums.htm 4

×