Minden baj oka a ''kamatgazdaság'' lenne

342 views
298 views

Published on

Minden baj oka a ''kamatgazdaság'' lenne

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minden baj oka a ''kamatgazdaság'' lenne

  1. 1. Minden baj oka a „kamatgazdaság?”A kamat megsz nése a környezetet is megmenthetné – állítja egy alternatív közgazdász.„A t kés termelési módot kell megszüntetni vagy átalakítani - mondják sokan. Igen, deegészen pontosan mit? Maga az árutermelés és piacgazdaság megszüntetend ? A t késmagántulajdon? Esetleg a kizsákmányolás egyéb formáját kellene felismerni ésmegszüntetni?“„Az a környezetvéd , aki nem a környezetpusztítás okai ellen lép fel, a természet ellensége“ -idézi Chomsky szállóigévé vált gondolatát Síklaky István alternatív közgazdász. Akörnyezetrombolás közvetlen oka a gazdaság terjedelmének állandó növekedése - folytatja. AFöld zárt rendszer, s ennek egyik alrendszere sem b vülhet korlátlanul. Le kell tehát valahogyállítani a gazdaság növekedését - vonja le a következtetést. Eddig a pontig nagyon sokanértenek egyet Síklaky-val. A Római Klub híres jelentése nyomán egész tudományosirányzatok fejl dtek ki, amelyek a növekedésben látják a bajok okát.Szélesnek mondható az egyetértés abban is, hogy az állandó növekedési kényszer a t késgazdaság alaptörvénye. A t kés gazdaság csak növekedés közben lehet egyensúlyban. Anövekedést pedig olyan mutatóban – a GDP-ben méri, amely alkalmatlan a gazdaság éstársadalom valódi állapotának, pláne a népjólétnek a mérésére.A t kés termelési módot kell tehát megszüntetni vagy átalakítani - mondják megint csaknagyon sokan. Igen, de egészen pontosan mit? Maga az árutermelés és piacgazdaságmegszüntetend ? A t kés magántulajdon? Esetleg a kizsákmányolás egyéb formáját kellenefelismerni és megszüntetni?Kamat nélküli piacgazdaságSíklaky István szokatlan dolgot állít: szerinte a „kamatgazdaságtól“ kellene megszabadulni.Az áruk és szolgáltatások el állítóira hatalmas terheket ró, hogy költségeik és profitjukfedezetén túl a pénzt ke kamatát is meg kell termelniük a pénztulajdonosok számára. 1
  2. 2. Síklaky azt vallja ezért (Silvio Gesell német közgazdászt követve), hogy nem általában amagántulajdon, hanem a kamatozó kölcsönpénz a kizsákmányolás forrása. Érvelése szerint aprofit a vállalkozó tevékenységéhez köt dik, de a kamat mögött semmilyen hasznoscselekedet nem áll. Az a teher, amit a kamatfizetési kötelezettség ró a piaci szerepl kre, végsoka az inflációnak, a túltermelési válságoknak. A kamat kényszeríti állandó növekedésre is atermel ket - állítja Síklaky István - ezért a kamatgazdaság áll a környezet katasztrofálispusztulása mögött is.Ha így van, meg kellene szabadítani a gazdaságot a kamattehert l - folytatódik az okfejtés. Devajon lehetséges-e ez, és hogyan?Síklaky Silvio Gesell javaslatát ajánlja figyelmünkbe. Gesell „A természetes gazdasági rendszabad föld és szabad pénz révén“ cím , 1913-ban megjelent munkájában lefektette a kamatnélküli piacgazdaság alapelveit. Ha igaz, hogy a bajok mögött a kamatgazdaság jellemz iállnak, akkor a Gesell-féle „szabad pénzen“ alapuló gazdaság biztosíthatná a fenntarthatófejl dést – véli Síklaky István.Szabadpénz-rendszerMi is ez a szabad pénz? Gesell szellemes technikát dolgozott ki annak biztosítására, hogy apénztulajdonosok legf bb céljává váljon minél gyorsabban szabadulni a pénzükt l. Aztajánlja, hogy a gazdaság szerepl inek kezében lév pénz a jegybank által szabályozottnyilvános elvek szerint állandóan veszítsen értékéb l. A pénztulajdonosok tehát kénytelenek„negatív kamattal“ számolni. Ilyen körülmények között nem érné meg a pénzen ülni.Gesell javaslata megteremtené tehát a „forgásbiztosított pénzt“.A negatív kamat drágítaná akölcsönügyleteket és spekulációt, a hitelkínálat egyensúlyba kerülne a kereslettel, s végssoron megsz nne a pénzt ke kamata - mondja Silvio Gesell nyomán Síklaky István alternatívközgazdász.A szabad pénz értelmetlenné tenné a t kés számára a t ke kivonását a termelésb l. Ha tudom,hogy minden 100 forintom 50 fillérrel kevesebbet ér a következ hónapban, vásárolni fogok.De nem azért vásárolok, mert pénzem van, hanem azért van pénzem, hogy vásároljak. 2
  3. 3. Persze semmilyen rendszer nem garantálja önmagában a társadalmi gondok megoldását -szögezi le Síklaky. A kamat nélküli piacgazdaság sem „automatikusan“ válnakörnyezetkímél vé. A b vülés állandó kényszerének kikapcsolásával azonban jó feltételeketteremtene a környezettel békében él rendszer m ködtetéséhez.Kísérletek helyett nemzetközi egyezmények?A szokatlan gondolat vitákat vált ki. A közgazdasági társaság vitáján, amit a Közgázkörnyezetgazdaságtani m helye szervezett, Kiss Károly alternatív közgazdász példáulalapvet kifogásokat fogalmazott meg Síklaky gondolatmenetével kapcsolatban. Kiss Károlybírálata azért érdekes, mert nem a sokat kárhoztatott neokonzervatív közgazdaságtanirányából érkeztek ellenvetései. Kiss személyében a környezetpusztítás közgazdaságimegoldásait kutató irányzat képvisel je szólalt meg.Kiss Károly úgy látja, hogy nem lehet a kamatot kikapcsolni a piacgazdaság m ködéséb l.Aki a kamatot próbálja megszüntetni, annak a profitot is meg kell szüntetnie, ezzel viszontmaga a piacgazdaság omlana össze, hogy valamiféle szovjet típusú gazdaság lépjen a helyébe.Ez pedig, mint mondja, elfogadhatatlan.A bíráló a kísérletezés helyett a piacgazdaságnak bizonyos területeken - szociális, környezetikérdésekben - történ korlátozását tartja célravezet nek. Kétségeink ellenére is folytatni kell anemzetközi egyezmények, kölcsönösen kikényszerített korlátozó intézkedések útján - mondja.Akciókutatás – társadalmi reformok kísérletezés útjánA kamat nélküli piacgazdaság életképességér l az elméleti vita mellett kísérleti úton isinformációkat szerezhetünk - hívja fel a figyelmet Síklaky István. Gesell és követ i a 20.század els felében, a Nagy Válság éveiben városi önkormányzatok segítségévelkipróbálhatták a szabadpénz- rendszert. A beszámolók szerint sikerrel. Ugyancsak abeszámolók szerint a további kísérletezés a feleszmél bankszektor nyomása miatt váltlehetetlenné - mutat rá Síklaky.Mindenképpen el ny, ha egy gazdasági vagy társadalmi reformjavaslat helyi szintenkikísérletezhet , miel tt széles körben bevezetnék az ötletet. A magyar - illetve általában a 3
  4. 4. kontinentális európai - társadalomtudományban szokatlan, hogy az elméleti viták mellettkísérleti eredményeket is figyelembe vegyenek. A tényeket sokkal inkább tisztel amerikai ésangol kutatók számára természetes, hogy mindazon eszméket, amelyek kis méretekbenkísérletezhet k, nemcsak megvitatják, de ki is próbálják a valóságban. A kísérletitársadalomjavítás, az „akciókutatás“ módszere önálló tudományos ágazattá izmosodott.Az angolszász országokban nehéz is megállapítani, hol végz dik a tudomány, és hol kezd dika politika, illetve a reformmozgalmak terepe. A válságokra nem els sorban politikai pártokalapításával vagy tüntetésekkel válaszolnak. Az angolszász világban a helyi kísérletekszaporodása jelzi a legbiztosabban az új születését. (Lásd err l részletesebben Percenkéntforradalom cím írásunkat a NOL-on.)Liska Tibor munkatársa nem tagadja meg magátBizonyára nem véletlen, hogy Gesell szabadpénz- rendszerét éppen Síklaky István kínálja felkísérletezésre. Síklaky ismert munkatársa volt a szabadpiac és vállalkozás apostolának, LiskaTibornak. Síklaky István nevéhez f z dik a nyolcvanas évek elején nagy port felvert Liska-féle szentesi vállalkozási kísérlet lebonyolítása.Liska Tibor a piaci folyamatok teljes felszabadítását, a magántulajdon monopóliumánakmegszüntetését hirdette, Síklaky Gesell nyomán a pénzt ke monopóliumának megszüntetéséntöpreng. A lényeg az eltérések ellenére nagyon hasonló: a kapitalista piacgazdaság alapvetreformjának útjait keresik. Nem azt javasolják azonban, hogy ugorjunk fejest az ismeretlenbe,hanem „csak“ azt, hogy bátor és szellemes kísérletekkel kutassuk a körmünkre ég problémákmegoldásait.Forrás: Tamás Tibor – NOLForrás: www.johafigyelunk.hu/pdf_jhfk/JHFK_2005_1.pdf 4

×