Adóhivatal a Szívességbankról (Slonszki Tamás válaszával)

552 views

Published on

Adóhivatal a Szívességbankról (Slonszki Tamás válaszával)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adóhivatal a Szívességbankról (Slonszki Tamás válaszával)

 1. 1. Az Adóhivatal válasza a SzívességbanknakTisztelt Slonszki Tamás!Hivatalunkhoz érkezett, tájékoztatást kér levelére az alábbi választ adom:A szívességbank alapvet en természetes személyek (adott esetben jogi személyek, vagy jogiszemélyiséggel nem rendelkez szervezetek) közötti ügyletek lebonyolítását el segítelektronikus felület, mely sajátos bels elszámolási rendszerrel rendelkezik. Mivel azügyletek interneten bonyolódnak, nagyobb tömegek számára kényelmes hozzáférésilehet séget tesz lehet vé, hiszen a fizikai kontaktus nehézségeit kiküszöböli.Erre a hatályos jogszabályi háttér lehet séget biztosít és a bels nyilvántartás alapjántényleges pénzmozgás hiányában is azonosítható az ügylet megvalósulása.Az elektronikus felület tulajdonképpen csak egy adminisztrációs háttér, illetve az érintettekközötti kapcsolat kialakításának el segítése.A Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény rögzíti a szerz dési szabadság elvét.A Ptk. 205. § (1) bekezdése alapján ez "a felek akaratának kölcsönös és egybehangzókifejezésével" valósul meg, de szükséges hozzá "a feleknek a lényeges [...] kérdésekben valómegállapodása" is. Ez utóbbi feltétel tekintetében megállapítható, hogy, ha a szerz désesakarat kifejezhet elektronikus úton, akkor az akarat kifejezése technológiától függetlenülkiterjedhet bármilyen lényeges (vagy lényegtelen) kérdésre is.Az akarat léte, nem léte valamint az esetleges disszenzus fennállása tekintetében is közömbösa nyilatkozat megtételére használt technológia, így a kontinentális jogrendszerek tekintetébenvalójában azt kell vizsgálni, hogy kinyilatkoztatható-e az akarat elektronikus úton. Anyilatkozat megtételének minimális követelményei a ráutaló magatartás és a hallgatólagosbeleegyezés intézményében körvonalazódik - a magyar jogirodalom szerint - ráutalómagatartás csak akkor állapítható meg, ha valamely magatartásból a másik félnekegyértelm en fel kellett ismernie a szerz dési akarato.Ez az egyértelm ség kétoldalú, a nyilatkozatból egyértelm nek kell lennie ahhoz, hogy acímzett bízhasson a nyilatkozat megtételében, tekintettel annak körülményeire is. 1
 2. 2. Az egyértelm ség egyik oldalát az elektronikus út megfelel en képes biztosítani.A szivességbank esetében a részvétel mindenképpen regisztrációhoz kötött, illetve a honlaponrögzíteni kell az ügyletekben történ részvétel feltételeit, módját, valamint következményeit.Ezt követ en a honlapon technikailag is biztosítani kell az elektronikus szerz déskötéshezszükséges jognyilatkozatok szabályszer kinyilatkoztatásának lehet ségét.A fenti feltételek mellett elektronikus úton megkötött ügylet polgári jogi értelembenszerz déskötésnek min sül, annak jogkövetkezményeivel együtt.Adózási szempontból az Ön által felvázolt rendszer keretében az alábbi ügyletek képzelhet kel:1. ingó dolog értékesítése elektronikus pénz ellenében2. szolgáltatásnyújtás elektronikus pénz ellenében3. ingó dolog cseréje ingó dologra4. ingó dolog cseréje szolgáltatásnyújtásra5. szolgáltatásnyújtás bizonyos szolgáltatás igénybevétele ellenében.El fordulhat, hogy a fenti ügyletek nem azonos értékben valósulnak meg, ezért az egyik féljövedelemhez jut, ami után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezhet. Ingóértékesítése esetén például jövedelem az értékesítésb l befolyt bevétel csökkentve amegszerzésre fordított összeggel. Csere esetében ellenértéknek a cserébe kapott dologszokásos piaci értékét kell alapul venni.A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 4. § (1)bekezdése alapján jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen ésformában megszerzett bevétel egésze, vagy az e törvényben elismert költségekkel csökkentettrésze, vagy annak e törvényben meghatározott hányada.A (2) bekezdés szerint bevétel a magánszemély által bármilyen jogcímen és bármelyformában mástól megszerzett vagyoni érték. Vagyoni érték különösen a pénz, az utalvány(ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont,valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására 2
 3. 3. cserélhet , illet leg egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettségcsökkentésére), a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagyegyébként értékkel bíró jog, valamint a magánszemély javára elengedett vagy átvállalttartozás, továbbá a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás.E rendelkezés szerint bevétel keletkezéséhez nem kell az ellenértéket fizikai értelemben vettpénzben teljesíteni, ez sajátos bels elszámolási egység alapján is történhet.Az 5. § (1) bekezdés szerint viszont a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költségetforintban kell meghatározni.Emiatt az adókötelezettség megállapításához és teljesíthet ségéhez az elszámolási egységetmindenképpen forintosítani kell. Elég rögzíteni, hogy 1 egység mennyi forintnak felel meg, dea nyilvántartás "egységek" alkalmazásával is vezethet .Az 5. § (8) bekezdése alapján a (6)-(7) bekezdésben nem említett, nem pénzben megszerzettvagyoni érték esetében a bevétel a vagyoni értéknek a megszerzése id pontjára megállapítottszokásos piaci értéke.A fenti szabályok alapján meghatározható a magánszemély által megszerzett jövedelem. Ha amagánszemély ingó dolgot "ad el" és ebb l jövedelme keletkezett, akkor az 58. § (6)bekezdése alapján a jövedelmet 25 százalékos forrásadó terheli.A (7) bekezdés alapján nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az évsorán együttesen származó jövedelem adójának az 50 ezer forintot meg nem haladó részét.Amennyiben az ingó és a kapott ellenérték szokásos piaci értéke azonos, akkor nemkeletkezik jövedelem, így bevallási, illetve adófizetési kötelezettség sem.Figyelembe vehet az 1. számú melléklet 7.2. pontja is, amely szerint adómentes amagánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesenjuttatott vagyoni érték; nem alkalmazható e rendelkezés, ha a juttatás a magánszemély vagymás által teljesített termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásratekintettel vagy azzal összefüggésben történik.Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség akkor merülhet fel, ha az ügylet áfa adóalanyokközött történik. 3
 4. 4. Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény 9. § (1)szerint termék értékesítése: birtokba vehet dolog átengedése, amely az átvev ttulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehet dologszerzése szempontjából ilyen joghatást eredményez ügylet.A 13. § (1) bekezdés alapján szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e törvényértelmében nem termék értékesítése.A 2. § a) pontja szerint adót kell fizetni adóalany által - ilyen min ségében - belföldön ésellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után.Az 5. § (1) bekezdése szerint adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely)saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára éseredményére.A 6. § (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszer ,illet leg tartós vagy rendszeres jelleggel történ folytatása, amennyiben az ellenértékelérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.A honlapon történ regisztráció a rendszeres gazdasági tevékenység alapja, feltéve, haáltalános forgalmi adó alanyáról van szó, aki szintén áfa-alannyal köt ügyletet.Tekintettel kell lenni arra is, hogy az általános forgalmi adó rendszerében az adóalanyoknál azingyenes átadás is adókötelezettséget eredményez.A rendszer kiépítésénél fontos, hogy amennyiben áfa-alanyról van szó, biztosítani kell, hogyaz érintett tudomást szerezzen arról, hogy a vele szerz d fél általános forgalmi adószempontjából milyen státuszú, tehát általános forgalmi adóalanyok esetében az anonimitásilyen szempontból nem érvényesülhet.A fenti adókötelezettségek teljesítése a felek azonosíthatóságának hiányában nemmegoldható, ezért azt a rendszernek valamilyen formában biztosítani kell.Az adó megállapítására az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 26. §-af szabályként az önadózás rendszerét írja el .Kérem válaszom szíves elfogadását, és egyben közlöm, hogy tájékoztatásom kizárólag alevelében közölteken alapuló szakmai vélemény, amely kötelez jogi er vel nem bír. 4
 5. 5. Székesfehérvár, 2008. 04. 16. 5
 6. 6. Slonszki Tamás válasza 1. és 2.Slonszki Tamás válasza 1./2.Gyors átolvasás után az alábbiakat szeretném ezzel kapcsolatban elmondani:Jól látszik, hogy az adózási rendszer még nem ismeri a szívességbankok kategóriáját, ezért amagánszemélyekre és a vállalatokra érvényes elveket kell a tagok közötti ügyletkötésekrealkalmazni.A szerz déses feltételek biztosítása végett véglegesíteni kell a szabályzatunkat illetve aregisztráció során a tagoknak azt el kell fogadni.A vállalkozások belépését a rendszerbe illetve az áfa törvény hatálya alá tartozótermékértékesítést és szolgáltatásnyújtást nem szabad engedélyezni.A forintra átváltásnál az átlagos órabért használhatnánk. Ennek értékét elég évente egyszeraktualizálni.Üdv.: TamásSlonszki Tamás válasza 2./2.Sziasztok!Megpróbálom röviden összefoglalni, mire jutottam az APEH állásfoglalásával kapcsolatban.Az értelmezésben felhasználtam az adó fórumon írtakat is.A szerz déses feltételek biztosítása végett véglegesíteni kell a szabályzatunkat illetve aregisztráció során a tagoknak azt el kell fogadni. A szabályzatot elfogadó tagok azüzenetváltások során tisztázzák a részleteket (lényegében ez szóbeli szerz déskötés).Úgyhogy elvileg az esetleges vitás kérdéseket jogilag is lehetne rendezni. De ezeket házonbelül is tökéletesen el lehet simítani. 6
 7. 7. Jól látszik, hogy az adózási rendszer még nem ismeri a szívességbankok kategóriáját, ezért amagánszemélyekre illetve a vállalatokra érvényes elveket kell a tagok közötti ügyletkötésekrealkalmazni. Ez egyáltalán nem könnyíti meg a helyzetünket, de azért nem is lehetetleníti el.Az állásfoglalás öt lehetséges ügylettípust sorol fel, ebb l a rendszer valójában csak kett t tudrögzíteni (ingó dolog értékesítése elektronikus pénz ellenében illetve szolgáltatásnyújtáselektronikus pénz ellenében). Az állásfoglalás következetesen elektronikus pénzként kezeli azalkalmazott elszámolási egységet. Ezért abban szerintem megegyezhetünk, hogy ezt kellbevételnek tekinteni (és nem természetbeni juttatásként értékelni a kapott ingó dolgot vagyszolgáltatást).Az állásfoglalás szerint szükség van a forint/pont átváltási arány meghatározására. Mivelnálunk egy pont egy óra munkáért jár, ezért egy pont értéke az átlagos órabérrel egyezzenmeg. Ezt mindenképpen el re kell közölnünk a tagokkal. Hogy aktuális legyen az értékeesetleg a megel z év átlagos órabérét korrigálhatjuk a várható inflációval (vagy gazdaságinövekedéssel).Beszéljünk el ször az ingó dolgokról, itt az alábbi mondatra szeretném els sorban felhívni afigyelmet:„A (7) bekezdés alapján nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az évsorán együttesen származó jövedelem adójának az 50 ezer forintot meg nem haladó részét.”Tehát ha a tárgyak adásvétele nem haladja meg egy bizonyos értéket (50.000/0,25=200.000forint; 200.000/forint-pont átváltási arány= maximálisan ingó dolog eladásáért kaphatópontok; ez nagyjából 300-400 pont környékén lesz várhatóan). Itt most szándékosan nemszámoltam az ingó dolgok beszerzésére fordított összegek levonhatóságával. Ha azt isfigyelembe veszi egy tag természetesen jóval nagyobb volumenben értékesíthet ingóságokat.Szolgáltatásnyújtásnál megbízási jogviszonyról beszélhetünk. Ez azért lehet érdekes, mert hamunkaviszonyban végzi valaki a szolgáltatást, akkor a kapott összeg teljes egészejövedelemnek min sül, míg ez esetben emlékeim szerint a költségek egy része levonható(ennek azért még utánanézek). Az így fennmaradó összeggel azonban növelni kell azadóalapot.Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a szívességbank adózási kérdésekkel nemfoglalkozik. Magyarországon önadózási rendszer van, így minden tagnak magának kellgondoskodnia a bevallásáról. Ha szükséges (a tag beleegyezésével) miért ne adjunk mitájékoztatást az adóhivatalnak, hogy a tagunk mikor mennyiért vigyázott a szomszéd 7
 8. 8. gyerekére vagy szerkesztette meg egy dolgozat szövegét stb.? Szerintem hamar megunnák adolgot az adóhivatalban. Van elég bajuk így is. Igazság szerint nem is irigylem ket, amikorilyen speciális kérdésekre kell válaszolniuk.Visszatérve a komoly dolgokra, az alábbi mondat kifejezetten érdekes számunkra:„El fordulhat, hogy a fenti ügyletek nem azonos értékben valósulnak meg, ezért az egyik féljövedelemhez jut, ami után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezhet.”A rendszerb l nem lehet pénz kivenni, ezért hosszú távon mindenki ugyanannyit ad és kap.Jövedelme annak keletkezhet, aki negatív egyenleggel lép ki a közösségb l. A szabályzatazonban tartalmazza, hogy a kilépés el tt legalább nulláig fel kell tölteni az egyenleget.Másrészt a szívességbank tagjai nem törekszenek nyereségre, ezért elvileg a beszerzésrefordított összeg vagy a szolgáltatásnyújtás során felmerül költségek és a kapott ellenértékmegegyezik, tehát nem keletkezik jövedelem. Persze figyelembe kell venni a szokásos piaciértéket. Tehát ha a szokásos piaci érték = kapott ellenérték * forint-pont átváltási arány akkor(gondolom én) nem keletkezik jövedelem. A szokásos piaci érték mindenkinél más egy kicsit,néha még a vállalkozásoknak is gondot okoz a meghatározása. A szívességbankokban a belselszámolási egységek nem töltik be a felhalmozási eszköz funkciót (nálunk már csak a negatívkamat miatt sem) (a bels elszámolási egység célja sarkosan fogalmazva a potyautasokkisz rése a közösségb l), csak értékmér és koordinációs feladatokat lát el. Ezért semkeletkezik a tagoknál nyereség, tehát olyan jövedelem, amelyet be kellene vallani.A tagoknak azt azonban javasolni tudom (és nem csak adózási megfontolásokból), hogy az évvégén törekedjenek a nulla egyenleg elérésére.A vállalkozások belépését a rendszerbe illetve az áfa törvény hatálya alá tartozótermékértékesítést és szolgáltatásnyújtást nem szabad engedélyezni. Néhány ügyletnél,például az stermel k által értékesített termények esetében lehetséges, hogy áfa fizetésikötelezettség keletkezik. Ezért kell nyomatékosan felhívni a tagok figyelmét, hogy olyanügyletek nem köthet k, amelyben áfa fizetési kötelezettség vagy bármilyen az általánosforgalmi adót érint jogviszony keletkezhet.Néhány termék illetve szolgáltatás esetében szintén célszer korlátozásokat bevezetni. Elégvalószín , már csak értéke miatt is, hogy ingatlanok és gépjárm vek adás-vételével illetvebérbeadásával kapcsolatos ügylet a mi rendszerünkben nem fog történi. De ezeket mégelviekben sem szabad engedélyezni, mivel az ilyen ügyletekre speciális jogszabályokvonatkoznak. 8
 9. 9. Közvetlenebbül érinthetnek minket a kalákában végzett tevékenységek (építkezés,mez gazdasági munkák stb.). Ezekr l el re ki kellene kérni az adóhivatal illetve a munkaügyifelügyelet álláspontját. Én inkább azt javaslom, hogy egy ideig ilyen ügyleteket se lehessennálunk kötni. El vigyázatosságból szükségesek az ilyen korlátozások, hogy még véletlenül sesértsük meg a jogszabályokat.Most lenne érdemes kikérni a Pénzügyminisztérium véleményét. Egyben ösztönözhetnénk is ket, hogy a jogszabályalkotás szintjén is foglalkozzanak a témával. A levélbenbemutathatnánk röviden a szívességbankokat, miért hasznos az államnak támogatni az ilyenszervezeteket, mi a jelenlegi adózási helyzet (az APEH állásfoglalásának csatolása mellett),milyen az adózási gyakorlat más országokban illetve milyen variációkat tudunk mi elképzelni.Hasznos lenne, ha nem csak mi foglalkoznánk a témával, hanem a többi érintettközrem ködésével megpróbálnánk a nyilvánosság elé vinni a kérdést.Összességében, ha bizonyos korlátozásokat betartunk, véleményem szerint nem keletkezikadófizetési kötelezettség.Üdv.: TamásForrás: http://szivessegbank.hu/node/76 9

×