Tanken formar samhället | Helsingfors universitet

1,381 views
1,294 views

Published on

Helsingfors universitet deltar i temaåret World Design Capital Helsinki 2012 under det omfattande temat ”Tanken formar samhället”. Syftet är att synliggöra universitetets verksamhet när det gäller att utveckla metropolområdet och livsmiljön i sin helhet såväl kulturellt och ekonomiskt som socialt.

www.helsinki.fi/wdc2012

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
881
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tanken formar samhället | Helsingfors universitet

  1. 1. Tanken formar samhälleT
  2. 2. helsingfors universiTeT &WDC helsinki 2012Helsingfors universitet deltar i temaåret World Design Capital Helsinki 2012 under detomfattande temat ”Tanken formar samhället”. Syftet är att synliggöra universitetetsverksamhet när det gäller att utveckla metropolområdet och livsmiljön i sin helhetsåväl kulturellt och ekonomiskt som socialt. Under Helsingfors universitets WDC-år serman samhällsrelevansen, hur universitetet genom sin verksamhet formar samhället.Helsingfors universitet utvidgar begreppet design till sociala innovationer – designuppfattas inte enbart som traditionell formgivning utan som ett människoorienterat sättatt ta itu med utmaningar genom undervisning och forskning.Kom ihåg att följa med WDC-bloggen: www.helsinki.fi/wdc2012mer informaTionIra LeväahoProjektchef, World Design Capital Helsinki 2012Helsingfors universitetKommunikation och samhällsrelationerTfn 050 505 8152E-post ira.levaaho@helsinki.fi
  3. 3. inlärning oCh uTlärning Tanken formar samhälleT Det finländska utbildningssystemet och lärarutbildningen vid Helsingfors universitet passion bildar en stark bas för våra internationella PISA-framgångar och utgör i allt högre grad en intressantexportprodukt. I projekten vid institutionen för lärarutbildning förenas en stark vetenskaplig expertis, utlärnings och inlärningsmaterial och -utrymmen med ny teknologi och tjänster. Med våra nätverk kan vi sprida den finländska jämlikhetsmodellen inom undervisning och lärande både nationellt och internationelltele - nYa inlärningsmilJÖeri läraruTBilDningen så här lär sig en finlänDsk lärare aTT unDervisa aTT lära sigFramtidens inlärningsmiljöer är flexibla. I dem integreras olika Helsingfors universitet formar samhället genom sin undervis-utrymmen och tjänster, kontaktundervisning och digitala verk- ning och forskning. Projektet profilerar den finländska lärarut-tyg samt nät- och mobilbaserade arbets- och inlärningsplatfor- bildningen, som även internationellt är erkänd genom Finlandsmer. Dagens inlärningsmiljöer måste motsvara morgondagens fortlöpande PISA-framgångar. Genom audiovisuella metoderarbetsmiljöer. presenterar projektet lärarpraktiken som ingår i den finländska Det är viktigt att sömlöst integrera den teknologi som stödjer lärarutbildningen. Den finländska lärarutbildningen baserar sigden pedagogiska och psykologiska kompetensen samt den aktiva på högklassig forskning, som i sin tur formar samhället genominlärningen och ett engagerande arbetssätt. att utveckla undervisningen och inlärningsmekanismerna. En aktiv inlärning och ett engagerande arbetssätt kräver enkombination av teknologi och pedagogisk och psykologisk kom-petens. I projektet utvecklas de undervisningslokaler och -tek- mer informaTion Elina Kuusisto Inspirerande undervisningsmetodernologier som används inom lärarutbildningen. I informations-verkstaden skapas förutom ny förståelse och inlärning även nya Forskardoktor Helsingfors universitet tänder lusten att lära sig.informationsprocesser och pedagogiska lösningar. Tfn +358 50 318 0309 elina.kuusisto@helsinki.fimer informaTionOskari SalmiProjektchefHelsingfors universitetTfn +358 50 3185 154oskari.salmi@helsinki.fi
  4. 4. hållBar milJÖ Tanken formar samhälleT Med miljöprojekten skapar vi förutsättningar för ett bättre liv samt en bättre morgondag. grÖna Inom projektet söker vi lösningar på miljöproblem och utvecklar ekosystemtjänster för invånarna i staden. Miljöprojekten skapar nya rum och nya upplevelser, ökar naturen och hållbarheten när klimatet förändras samt förbättrar den psykiska och den fysiska välfärden. Hållbar utveckling är en ideologi och en handlingsmodell vars genomslagskraft växer genom en samhällsdiskussion mellan invånare och beslutsfattare. ZonenDen femTe Dimensionen – innovaTiva gloBal fÖränDring – helsingforslÖsningar oCh ekosYsTemTJänsTer fÖr universiTeT Designar en hållBarsTäDernas BäsTa framTiDEn ökande trend i metropoler runt om i världen är urban re- Vi lyfter fram toppforskning om omfattande miljöproblem ochtrofitting – utveckling av städer i en mer hållbar riktning, där hur de kan lösas. Samtidigt driver vi nya innovativa och tvärve-användningen av urbana utrymmen och tillvaratagandet av eko- tenskapliga aspekter vidare. Teman för projektet är klimatför-systemtjänster är i fokus. ändringen, Östersjön och städernas ekosystemtjänster. De gröna taken, dvs. byggnadstak som har täckts med le-vande växtlighet, har ökat lavinartat ute i världen och ses som En väsentlig del av projektet Global förändring är en dialog mellan medborgare och beslutsfattare med hjälp av nya metoder Hållbara lösningar skapar enen central del av den hållbara utvecklingen. Byggnadskulturen, där vetenskap förmedlas till medborgarna med hjälp av miljö- hälsosam levnadsmiljö.stadsplaneringen och designen i Finland släpar tyvärr efter i och biokonst. Att ta upp resultat från miljöforskningen till sam-detta avseende. hällsdebatt och ställa dem till beslutsfattarnas förfogande formar Gröna tak är ett förträffligt sätt att minska de miljöskador vårt samhälle och betraktas som framtidsdesign.som urbaniseringen orsakar och de problem som orsakas av kli-matförändringar. Samtidigt som man har upptäckt att klimatet mer informaTionförändras rentav ännu snabbare än den mellanstatliga klimatpa- Kati Vierikkonelen (IPCC) förutspådde i sin senaste rapport har man i många Koordinator för miljöforskningstorstäder som en motaktion satt upp som mål att öka de gröna Helsingfors universitettakytorna radikalt. Tfn +358 9 191 57 905 kati.vierikko@helsinki.fimer informaTionSusanna LehvävirtaForskareHelsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseetTfn +358 50 576 2952susanna.lehvavirta@helsinki.fi
  5. 5. inlärningsmilJÖer Tanken formar samhälleT Genom att forma inlärningsmiljöerna skapar vi nya slags oaser för lärande, som motsvarar behoven veTanDeTs hos olika studerande och fungerar dels som skyltfönster för vetenskap och dels som mötesplatser för mångahanda aktörer. Engagerande, interaktiva inlärningsmiljöer och servicemodeller utvecklas ur användarnas perspektiv med hjälp av servicedesign med syfte att utnyttja rum och teknologi på nya sätt. Den palett av discipliner, den mångsidighet och variationsrikedom som möter en i lärandeoaserna är en rikedom som skapar förutsättningar för innovationer och nytillväxt.smarT Design – serviCeDesignproJekTeTviD helsingfors universiTeTs BiBlioTekSyftet med servicedesignprojektet vid Helsingfors universitetsbibliotek är att utveckla ett enhetligt, användarorienterat ochflexibelt servicekoncept samt ett webbaserat utvecklingsnätverk. Bibliotekets servicedesignprojekt förbättrar bibliotekets lokala tjänster och e-tjänsterna, som har över 100 000 användare. De inspirerande och högklassiga tjänsterna är tillsammans vagga Det nya servicekonceptet och användarnas medverkan gör det med det nya biblioteket i Kajsa-huset på Centrumcampus en Information föds och fördjupas imöjligt att förnya de traditionella bibliotekstjänsterna samt att fin designprodukt och en intressant miljö för evenemang i Hel-hitta och införa ny teknologi och nya arbetsprocesser, och också singfors historiska centrum under jubileumsåret World Design det nya vetenskapsbiblioteket.att utveckla bibliotekstjänsterna på lång sikt. Capital 2012. mer informaTion Inkeri Salonharju Projektchef Helsingfors universitets bibliotek inkeri.salonharju@helsinki.fi Tfn +358 9 1912 4377, +358 50 415 5528
  6. 6. sTuDeranDenas Tanken formar samhälleT helsingfors Närheten till de studerande och medinflytande är nyckelord i detta paraplyprojekt, som ökarHelsingfors metropolområdes nationella och internationella konkurrenskraft som en attraktiv plats att bo på, leva, studera och arbeta. Studerandenas Helsingfors förenar aktörer inom den offentliga, den sTuDenT- sTaDen privata och tredje sektorn och identifierar de verkliga behoven hos människor i olika livssituationer. Projektet svarar på alla de behov en studerande kan ha under sin livscykel från början av studierna till en livslång inlärning och formar studerande till stolta alumner som fungerar som globala ambassadörer för Helsingfors.WorlD sTuDenT CapiTal helsinki summer sChool Låt oss göra Helsingfors tillDe över 90 000 högskolestuderandena i huvudstadsregionen ut- Helsinki Summer School är en internationell sommarskola somgör en betydande resurs för området. Projektet World Student drivs gemensamt av universiteten i Helsingforsregionen. Som- världens bästa studentstadCapital har som mål att göra studenterna och de intellektuella marskolan ordnas årligen i augusti, år 2012 infaller den 7–23synliga i stadsbilden och göra dem till aktiva, nyskapande stads- augusti. Under designhuvudstadsåret erbjuder skolan vid sidanbor. I World Student Capital-piloterna är det viktigt att hitta av designbetonad undervisning också ett mångsidigt socialt pro-lösningar på studenternas och samtidigt också alla stadsbors gram som har förnyats med hjälp av servicedesign. Samtidigtgemensamma dagliga utmaningar. Projekten koncentrerar sig presenteras också Helsingforsregionen ur studerandeperspektiv,på tre huvudteman, det vill säga boendet, transporterna mellan och inhemska examensstuderande ges en chans att studera i encampusen och att främja en levande campuskultur. internationell studentmiljö i sitt eget hemland.mer informaTion mer informaTionAura Kostiainen Pauliina MikkonenStudentkåren vid Helsingfors universitet PlanerareTfn 050 595 0329 Helsingfors universitet, Helsinki Summer Schoolaura.kostiainen@hyy.fi Tfn 09-191 24062 pauliina.mikkonen@helsinki.fi
  7. 7. vi ses i TankehÖrnan!Under WDC-året för Helsingfors universitet toppforskningen och universitetetsWDC-projekt ut till stadsborna och inbjuder till diskussion genom att öppnaTankehörnan på Alexandersgatan 7.Tankehörnan är en träffpunkt för universitetsfolk och stadsbor där vetenskapenförvandlas till upplevelse. I Tankehörnan kan du också ta dig en kopp kaffe, ägnadig åt läsupplevelser och uppfriskande diskussioner. Välkommen att förverkliga ochuppleva WDC-året tillsammans med oss i Tankehörnan!mer informaTionIra Leväaho Tanja PaananenProjektchef, World Design Capital Helsinki 2012 Chef för marknadskommunikationenHelsingfors universitet Helsingfors universitetKommunikation och samhällsrelationer Kommunikation och samhällsrelationerTfn 050 505 8152 Tfn 050 415 4508E-post ira.levaaho@helsinki.fi E-post tanja.paananen@helsinki.fi

×