Peraturan lompat tinggi

5,689 views
5,345 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan lompat tinggi

  1. 1. PERATURAN-PERATURAN DI DALAM ACARA LOMPAT TINGGI Pertandingan1. Giliranpeserta-pesertamembuatpercubaanakandijalankandenganundian.2. Sebelumpertandinganbermula, hakim-hakim akanmengumumkankepadapeserta- pesertaketinggianlompatanpermulaandanjugaketinggian yang akandinaikkansetiap kali berakhirnyasatu- satupusingansehinggahanyaseorangpemenangsahaja yang tinggal, atauterdapatkeadaanseribagitempatpertama.3. Melainkanseorangpesertasahaja yang tinggal.4. Palangtidakbolehdinaikankurangdaripada 2 CM, bagisetiappusingan.5. Penambahanbagikenaikkanpalangtidakbolehdibenarkan.6. Di dalampertandinganbercampur yang dikelolakandibawahperaturan 12.1 (a), (b) dan (c). Setiapketinggian yang ditambahadalah 3 CM, sehinggatamatpertandingan.7. Pesertamestilahmelonjakdengansebelah kaki.8. Sebaiksahajapertandingandimulakan, parapesertatidakdibenarkanmenggunakanlandaslariataupunkawasanmelonjakunt uklatihan.9. Seorangpesertagagaljika: a. Setelahmelompat, palangtidakberada di atascagak- cagakpengalasnyakeranaaskipesertatersebutketikamelompat b. Menyentuhbumiterrmasukkawasanmendarat di belakangkedua- duatiangtersebutdengansebrangbahagianbadannyatanpamelompatmelepasip alangtersebut. Walaubagaimanapunjikaketikamelompatpesertaitumenyentuhkawasanmenda ratdengankakinyadanpadahemat hakim, tidaklahmenjadisatusebabuntukdianggapsebagaigagal.10. Seorangpesertabolehmulamelompatsetinggimana yang disukainyakeatasketinggianpermulaandanbolehmelompatsesukahatinya di paras-parastinggi yang berikutnya. Tiga kali kegagalanberturut- turuttidakkiradimanasahajakegaglanituberlaku,
  2. 2. akanmenyingkirkanpesertatersebutdarimembuatlompatanlagi, melainkandalamkeadaanseri di tempatpertama. Tujuanperaturaniniadalahuntukmembolehkanseseorangpesertabertindakmenolak giliranmelompatkeduadanketigapadaketinggiantertentu( setelahgagallompatanpertamaataukedua ) masihbolehmelompatpadaketinggianberikut. Jikaseseorangpesertatidakmelompat di sesuatuketinggian, ianyatidaklagibolehmelompatpadaketinggianitu, melainkanjikaterdapatseri.11. Sebatangpengukurketinggian yang baruhendaklahdibuatsebelumparapesertamelompatpadaketinggiantersebut. Di dalamhalpemecahanrekod-rekod, hakim-hakim mestilahmemeriksaukuranketinggianpalang yang diletakkanpadaketinggianrekodmestilahmengukursekalisebelumpercubaanpeme cahanrekodseterusnyasekiranyapalangitudisentuhi. NOTA: Hakim-hakim hendaklahmemastikansebelummemulakanpertandinganbahawamukadepandanb awahkayupalangdapatdikenalidankayupalangituhendaklahsentiasadiletakkanden ganmuka yang samakeatasdankehadapan.12. Walaupunsesudahsemuapesertagagal, kecualiseorangmasihmelompat, makaiatidaklayaklagimeneruskanpertandingan. Ketinggianseterusnyaadalahditetapkanolehpeserta- pesertatersebutsetelahberbincangdengan hakim ataureferiberkenaan. NOTA.Initidaktermasukacara-acarabercampuran.13. Lompatan yang terbaikdarisemualompatandiambildalamkeadaanseriuntuktempatpertama.14. Lompatan yang terbaikdarisemualompatanbagitiap- tiappesertaakandikiratermasuklompatan yang diambildalamkeadaanseriuntuktempatpertama. LandasLari Dan KawasanMelompat
  3. 3. 1. Jarak minimum bagilandaslariialah 15 cm, kecuali di dalampertandingan. Pertandingan di bawahperaturan 12.1 (a), (b) dan (c) di manajarakminimumnyaialah 20 m. Di manakeadaanmengizinkanjarak minimum landashendaklah berukuran25 m.2. Curamkeseluruhanmaksimumlandasandankawasanmelompattidakbolehmelebihi 1 250 kearahbahagiantengahpalang.3. Landasan di tapaktempatmelonjakhendaklah rata. Jikatikardigunakansemua. Rujukandalamperaturanmengenai rata balapanataukawasanmelompathendaklah rata denganpermukaantikar4. Penanda. – seseorangpesertabolehmenggunakansatuatauduapenanda ( yang disahkanataudisediakanolehPihakJawatankuasaPengelola ) bagimembantu di dalamlariandanlompatannya. Sekiranyapenandasepertiitutidakdisahkan, pesertaitubolehmenggunakan pita pelekattetapibukankapuratausebarangbahansepertiitu, ataupunsebarangbenda yang bolehmeninggalkankesan yang kekal.

×