USB. Praktyczne
programowanie
z Windows API w C++
Autor: Andrzej Daniluk
ISBN: 978-83-246-2032-6
Format: 158x235, stron: 2...
013578 2
 246 9
!$%'(#!*+ # /#00000000000000000000000001
     # %)#(,)-. 00000000000000000000000000
               0000...
J
BC EGH
G E 
   A          
    K)=$=#L%(+000000000000000000000000000000005
    ( +?%) #00000000000000000000000...
fgh g g jJ k
   e          
    .?+!!) # /#0000000000000000000000000000000001
    =?=#=8?-. 000000000...
0           1234679
 7 
 65
             5 8
578 8 55  5 5 
     !#% !%(((((((((((((((((((((((((((((((()
      $ ' ((((((((((((((((((((((((((((((((( *
  ...
Z 5 7[12 44
 

85 5T
8
8W
 5X
58 
8 3544 ]
   0    5 9              5
    9-! %/665 5(((((((((((((((((((((((((((((O
    6 5=6G...
5
5444p q
   m              4  5
    c-H47% =-57%!6 67((((((((((((((((((((((((EO
     G .5; h=.-% .,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++

2,201 views
2,084 views

Published on

Dowiedz się więcej o działaniu USB i poznaj metody programowania transmisji danych

* W jaki sposób odbywa się transfer danych?
* Jak odblokować urządzenia do transmisji?
* Na czym polega programowanie obiektowe transmisji USB?


USB (skrót od ang. Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) to rodzaj bardzo praktycznego portu komunikacyjnego, dzięki któremu możliwe jest podłączanie do komputera wielu różnych urządzeń, takich jak mysz, kamera, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, modem, skaner, przenośna pamięć. Podłączone w ten sposób urządzenia są od razu wykrywane i rozpoznawane przez system, dzięki czemu instalacja sterowników i konfiguracja sprzętu odbywają się zwykle automatycznie.

Książka „USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++” w zwięzły sposób przedstawia wszelkie zagadnienia, dotyczące użytkowania i programowania transmisji USB. Korzystając z tego podręcznika, poznasz nie tylko teoretyczne podstawy działania USB, ale także zdobędziesz praktyczne umiejętności w tym zakresie. Książka zawiera bowiem zarówno konkretne przykłady, jak i ćwiczenia do samodzielnego wykonania dla wszystkich, którzy chcą zyskać wiedzę na zaawansowanym poziomie. Dowiesz się między innymi, jakie są rodzaje transferów danych i transakcji USB, za co odpowiadają komponenty i jak wykorzystać wzorce projektowe. Zrozumiesz także metody projektowania obiektowego oraz implementacji oprogramowania sterującego łączem USB.


* Środowisko fizyczne i sygnałowe USB
* Klasy instalacji urządzeń
* Rejestr systemowy
* Transmisja danych
* Struktura systemu USB
* Detekcja i identyfikacja urządzeń
* Odczyt i zapis danych w formie raportu
* Programowanie obiektowe transmisji USB
* Wewnętrzne struktury danych
* Programy wielowątkowe
* Konwertery USB


Tu znajdziesz wszystko o działaniu USB i możliwościach jego wykorzystania!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++

 1. 1. USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 978-83-246-2032-6 Format: 158x235, stron: 280 Dowiedz siê wiêcej o dzia³aniu USB i poznaj metody programowania transmisji danych • W jaki sposób odbywa siê transfer danych? • Jak odblokowaæ urz¹dzenia do transmisji? • Na czym polega programowanie obiektowe transmisji USB? USB (skrót od ang. Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) to rodzaj bardzo praktycznego portu komunikacyjnego, dziêki któremu mo¿liwe jest pod³¹czanie do komputera wielu ró¿nych urz¹dzeñ, takich jak mysz, kamera, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, modem, skaner, przenoœna pamiêæ. Pod³¹czone w ten sposób urz¹dzenia s¹ od razu wykrywane i rozpoznawane przez system, dziêki czemu instalacja sterowników i konfiguracja sprzêtu odbywaj¹ siê zwykle automatycznie. Ksi¹¿ka „USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++” w zwiêz³y sposób przedstawia wszelkie zagadnienia, dotycz¹ce u¿ytkowania i programowania transmisji USB. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, poznasz nie tylko teoretyczne podstawy dzia³ania USB, ale tak¿e zdobêdziesz praktyczne umiejêtnoœci w tym zakresie. Ksi¹¿ka zawiera bowiem zarówno konkretne przyk³ady, jak i æwiczenia do samodzielnego wykonania dla wszystkich, którzy chc¹ zyskaæ wiedzê na zaawansowanym poziomie. Dowiesz siê miêdzy innymi, jakie s¹ rodzaje transferów danych i transakcji USB, za co odpowiadaj¹ komponenty i jak wykorzystaæ wzorce projektowe. Zrozumiesz tak¿e metody projektowania obiektowego oraz implementacji oprogramowania steruj¹cego ³¹czem USB. • œrodowisko fizyczne i sygna³owe USB • Klasy instalacji urz¹dzeñ • Rejestr systemowy • Transmisja danych • Struktura systemu USB • Detekcja i identyfikacja urz¹dzeñ • Odczyt i zapis danych w formie raportu • Programowanie obiektowe transmisji USB • Wewnêtrzne struktury danych • Programy wielow¹tkowe • Konwertery USB Tu znajdziesz wszystko o dzia³aniu USB i mo¿liwoœciach jego wykorzystania!
 2. 2. 013578 2 246 9
 3. 3. !$%'(#!*+ # /#00000000000000000000000001 # %)#(,)-. 00000000000000000000000000 0000000000000000000000000 -. 234#00000000000000000000000000000000000005 /# 00000000000000000000000000000000000000 6 00000000000000000000000000000000000000 7+ #8+ #00000000000000000000000000000000005 8 # 8 000000000000000000000000000000000005 0000000000000000000000000000000000 3($#+90000000000000000000000000000000000005 +!)('#000000000000000000000000000000000000 5 000000000000000000000000000000000000 3(+')-. 00000000000000000000000000000000000005 +!:# /#000000000000000000000000000000000000 ; 0000000000000000000000000000000000000 )('#00000000000000000000000000000000000005 + =#+90000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000 ? + )00000000000000000000000000000000000000@ !8 ( #00000000000000000000000000000000000005 0000000000000000000000000000000000000 D FI
 4. 4. J
 5. 5. BC EGH
 6. 6. G E A K)=$=#L%(+000000000000000000000000000000005 ( +?%) #00000000000000000000000000000000M 0000000000000000000000000000000 K)=$=#N%=#00000000000000000000000000000005 ( +!O?00000000000000000000000000000000 P 00000000000000000000000000000000 K)=$=# + R'#000000000000000000000000005 ( +8N=Q(S 000000000000000000000000000 P 000000000000000000000000000 2'(#!R:#+ )T !) #00000000000000000000005 )+#))'+N =#=( T 00000000000000000000000P 0000000000000000000000 UR!#!++:?%)#000000000000000000000000000000005 +(=R'#L%V00000000000000000000000000000000 P 00000000000000000000000000000000 W))X L%V000000000000000000000000000000000005 ()# %)#000000000000000000000000000000000001 ? 00000000000000000000000000000000000 7))=#=8 #00000000000000000000000000000000000Y :! !) 0000000000000000000000000000000000006 ! 00000000000000000000000000000000000 UR'#8+%ZU[] ?%= ='(# ^2_`^] a[#000000000000000000Y ) W`_ZK 000000000000000000Y 00000000000000000 R'#8+%b +!00000000000000000000000000000; ?%= ='(# !#0000000000000000000000000000Y ) _R 0000000000000000000000000000 R'#?%#8+%)b +!0000000000000000000000 ?%NR'+= ='(*# !#000000000000000000000Y ) _R 000000000000000000000 K)=$=# c#00000000000000000000000000000000Y ( +4-K 00000000000000000000000000000000 @ 00000000000000000000000000000000 #(#0000000000000000000000000000000000000000Y R 0$00000000000000000000000000000000000000000 d 00000000000000000000000000000000000000000 ? + )00000000000000000000000000000000000000M !8 ( #0000000000000000000000000000000000000Y 0000000000000000000000000000000000000 i DF E A
 7. 7. fgh g g jJ k e .?+!!) # /#0000000000000000000000000000000001 =?=#=8?-. 000000000000000000000000000000000Y 00000000000000000000000000000000 l+!+$('+(#0000000000000000000000000000000Y = # :(R+000000000000000000000000000000001 ? 0000000000000000000000000000000 l+!+$%'(#00000000000000000000000000000000006 = # %+0000000000000000000000000000000000; 000000000000000000000000000000000 l+!+R*'(#00000000000000000000000000000000005 = # %+0000000000000000000000000000000000; 000000000000000000000000000000000 =#+9000000000000000000000000000000000000; ('#00000000000000000000000000000000000 Y 000000000000000000000000000000000000 -L%(+#)=#L%V-. 000000000000000000000000; %) #!N?%)# /#000000000000000000000000 000000000000000000000000 U$*')#)=#$*'#000000000000000000000000; ( ?+:#!N( ?+:0000000000000000000000000M 000000000000000000000000 K=)!#!N()$:T ?%)# /#00000000000000000001 ()$:#)=#=)!#L%V-. 0000000000000000000; 000000000000000000 K=)!K= /c) '#000000000000000000000000000 ()$:# $Z -. m )0000000000000000000000000000 5 . 0000000000000000000000000000 (=#')#)=#??V *#0000000000000000000Y ?V #!NN(=#')0000000000000000000 000000000000000000 U ('+N8??(##L%() 000000000000000000 8? +:#*+ #X= +%?%) 8#00000000000000000 ; 000000000000000000 c)=+=#00000000000000000000000000000000000 !N#N?000000000000000000000000000000000000d 00000000000000000000000000000000000 %')_R'#[(# R'#000000000000000000000000 :# R =(# _R = (0000000000000000000000000M ) ) 000000000000000000000000 7%:#NT 0000000000000000000000000000000000 +) =#0000000000000000000000000000000000P + 000000000000000000000000000000000
 8. 8. 0 1234679 7 65 5 8
 9. 9. 578 8 55 5 5 !#% !%(((((((((((((((((((((((((((((((() $ ' ((((((((((((((((((((((((((((((((( * ((((((((((((((((((((((((((((((((( + ,%/1((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 ! .0%(((((((((((((((((((((((((((((((((((2 - ((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5/!#7/1((((((((((((((((((((((((((((((2 4 6% 0% .0%(((((((((((((((((((((((((((((( 3 - (((((((((((((((((((((((((((((( 8-!7 %(((((((((((((((((((((((((((((((((((2 5.64% ((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 ,7 ((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9-! % .05(((((((((((((((((((((((((((((((((((3 6 5: 4%((((((((((((((((((((((((((((((((((2 ; (((((((((((((((((((((((((((((((((( +.05=.% - ABC%(((((((((((((((((((((((((((2 ;4% -7/7?@ BD((((((((((((((((((((((((((((E (((((((((((((((((((((((((((( +.05=.% -@ BD((((((((((((((((((((((((((((2 ;4% -7/79ABC%((((((((((((((((((((((((((((* ((((((((((((((((((((((((((( F7H!4% ?( (((((((((((((((((((((((((((((((((((K G75I ?JJ%((((((((((((((((((((((((((((((((((K (((((((((((((((((((((((((((((((((( L ;! MNF%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((K ! 4; % ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +.0M6F;HP5?507! N5;6C%(((((((((((((((((((((* ;4% G 7 ! 6 Q5!D((((((((((((((((((((( 2 - ((((((((((((((((((((( 9-; 7%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((* 6, .5((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( RS 4 9 U5 V 8 U57X Y S
 10. 10. Z 5 7[12 44 85 5T
 11. 11. 8
 12. 12. 8W 5X
 13. 13. 58 8 3544 ] 0 5 9 5 9-! %/665 5(((((((((((((((((((((((((((((O 6 5=6G%/!, %((((((((((((((((((((((((((((* (((((((((((((((((((((((((((( +.0L! P5^H6?56D((((((((((((((((((((((((((* ;4%5;?7 ! 6 _C%((((((((((((((((((((((((((O (((((((((((((((((((((((((( +.0L! `.,?575.5:06D((((((((((((((((((((((3 ;4%5;?7 ; _0I! 5C%(((((((((((((((((((((O ((((((((((((((((((((( L ;! L @ b+ ?ded%((((((((((((((((((((((((((3 ! 4; %9?`aI c@ ((((((((((((((((((((((((((O ((((((((((((((((((((((((( L ;! L @ ^`@be`N+ ?ded%(((((((((((((((((((E ! 4; %9?`aI I d^`@ (((((((((((((((((((O (((((((((((((((((( L ;! L @ ^`@be`N+ ?`edI ?ded%(((((((((((((O ! 4; %9?`aI I d^`@ J@ ((((((((((((((f ((((((((((((( +.0L! P5?575.5:0?5HD((((((((((((((((((((O ;4%5;?7 ! _0I! 5 !7 %((((((((((((((((((((f C (((((((((((((((((((( +.0L! ?5!?575. 6C%(((((((((((((((((((((O ;4%5;?7 6 / _0I:J7!D((((((((((((((((((((((g ((((((((((((((((((((( ?5507!:' ;=-5%(((((((((((((((((((((((((((O !4% 5 56% h=i((((((((((((((((((((((((((( ) . ((((((((((((((((((((((((((( H=.57!:' ;=-5%(((((((((((((((((((((((((((* 7 7% 5 56% h=i(((((((((((((((((((((((((((O 0 . ((((((((((((((((((((((((((( +.0L! P5?575 j6/ 5!C%((((((((((((((((((((E3 ;4%5;?7 ! _0N57! 9 /D(((((((((((((((((((((3 (((((((((((((((((((( L ;! /-.0%(((((((((((((((((((((((((((((((((((E) ! 4; %/1((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((( k;%67-: %(((((((((((((((((((((((((((((((((((E* -l G5(((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 ; 1((((((((((((((((((((((((((((((((((( F7H !4%5;7H(((((((((((((((((((((((((((((((((E3 G756!(H(((((((((((((((((((((((((((((((((E -%(((((((((((((((((((((((((((((((( 97-,7.5-l07%l07% =-5%((((((((((((((((((E 7%%h=.;7-h=.;; h=i((((((((((((((((((Eg % ((((((((((((((((( 9-; 7%((((((((((((((((((((((((((((((((((((E* 6, .5((((((((((((((((((((((((((((((((((((( E ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( RS 4 o W 5 8 n 8 58 Z4444 p 85 5n [9 8 57X 8 57U5
 14. 14. 5
 15. 15. 5444p q m 4 5 c-H47% =-57%!6 67((((((((((((((((((((((((EO G .5; h=.-% .,7 ((((((((((((((((((((((((E %((((((((((((((((((((((( +.0^5!+HC%(((((((((((((((((((((((((((((((EO ;4% 57 D(((((((((((((((((((((((((((((((( E 5 (((((((((((((((((((((((((((((((( +.0^H6-5D(((((((((((((((((((((((((((((((f ;4% 5 .HC%((((((((((((((((((((((((((((((Ef (((((((((((((((((((((((((((((( 9=4 % # 6!4!5((((((((((((((((((Ef /l-/ j ,% -74% 6 j%(((((((((((((((((( f 5 (((((((((((((((((( c-=!/1% ,7% !%(((((((((((((((((((((((((((EK 0/% .0% : 5 ;((((((((((((((((((((((((((((f - ((((((((((((((((((((((((((( +.0N5-7C%((((((((((((((((((((((((((((((((EK ;4% +HD(((((((((((((((((((((((((((((((((f 5 (((((((((((((((((((((((((((((((( c-=!lj#7;-.0%((((((((((((((((((((((((((Ef 0/%;0% : %/1(((((((((((((((((((((((((( g - G (((((((((((((((((((((((((( +.07?@ !.;N5!D((((((((((((((((((((((((((g ;4% - P5I! C%(((((((((((((((((((((((((Er ((((((((((((((((((((((((( c-=! .#7 =06' (((((((((((((((((((((((((((EK 0/% 60% /74%(((((((((((((((((((((((((((g l (((((((((((((((((((((((((( c-=! .#7 !#7((((((((((((((((((((((((((((() 0/% 60% 0%((((((((((((((((((((((((((((Ef l (((((((((((((((((((((((((((( d7% 6j7=5(((((((((((((((((((((((((EK H 0# -74% : .j%(((((((((((((((((((((((( ) 4 0 ((((((((((((((((((((((((( 7%/1% ,7% !%((((((((((((((((((((((((((((Ef 6-.0% : 5 ;(((((((((((((((((((((((((((((2 (((((((((((((((((((((((((((( +.0s 7+HC%((((((((((((((((((((((((((((((((Eg ;4% ! 7 D(((((((((((((((((((((((((((((((( 2 5 5 (((((((((((((((((((((((((((((((( +.057?@5c;! !D % - L!5! 5D((((((((((((E) ;4% - L! !;N5 C% =7?@5+; C%((((((((((( 2 (((((((((((( L ;! ca`NJd9 `?%(((((((((((((((((((((((((((((((2 ! 4; % 9 (((((((((((((((((((((((((((((((E2 (((((((((((((((((((((((((((((( +.05BB %((((((((((((((((((((((((((((((((((E* ;4%B`B(((((((((((((((((((((((((((((((((((2 (((((((((((((((((((((((((((((((((( L ;! ^ckkeI ! 4; % k`cMeL(((((((((((((((((((((((((((((EE %(((((((((((((((((((((((((((( r ((((((((((((((((((((((((((((( +.05P5^ ,5;6D%5^ ,5;6D(((((((((((((((r ;4% ! ,,e7 !C%L! ,,e7 !C%((((((((((((((Ef 7 (((((((((((((( +.0?575 . C%((((((((((((((((((((((((((((((Eg ;4% _0I^! HD(((((((((((((((((((((((((((((((r (((((((((((((((((((((((((((((( N4=%% -l%7061(((((((((((((((((((((((((((EO =/=,;;1-H6(%((((((((((((((((((((((((((( r ((((((((((((((((((((((((((( N4=%% -l%670H%(((((((((((((((((((((((((((Eg =/=,;;;G!1((((((((((((((((((((((((((( K ( ((((((((((((((((((((((((((( 9-; 7%((((((((((((((((((((((((((((((((((((Eg 6, .5((((((((((((((((((((((((((((((((((((( K (((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 16. 16. 013579 24682
 17. 17. 2 6 247575 3 32 4 4 4
 18. 18. 6
 19. 19. 7
 20. 20. 2
 21. 21. 4620 4 !#% ')*************************************+- $%(************************************** , ************************************** ./02%$***********************************4 %1)03#% )**********************************+5 ********************************** 67$7**************************************4 !89 )*************************************+: % ************************************* ;$0=)***************************************+4 73**************************************** 4 **************************************** ?9/7%%@)%!$0=)**************************E ! @!)A BCA) 3D**************************+- 1 7 ************************* ;$#$073D*******************************E A7!@%)$0=)******************************+F ! ****************************** G% %$)**************************************I H277**************************************5: ************************************* JAD @!)************************************5, %=H% 7************************************* I ************************************* K!/7@***************************************5, 1!)*************************************** I ***************************************
 22. 22. 2 5 736NO 9 4 Q 4 4L7 M6 45N 564 OP J%0H)01A09*********************************5F 08@ 2%D@7)*********************************+ ******************************** J%0H) !#% )**********************************5: 08@ % $********************************** 5 ********************************** R2!@3)0A!#)0/%***************************5I 9 1@'%% =@8@! 78)************************** : # 1 *************************** JAD @!)************************************5I %=H% 7************************************* S ************************************* K!/7@***************************************5I 1!)*************************************** S ***************************************
 23. 23. 2
 24. 24. 6O2UV 7 Q X 4 46 4 7
 25. 25. 5
 26. 26. 4 W T .Y#)2%*************************************S $!)01=)************************************5: ! ************************************ Z71[0@ 0@^)********************************5S D#3) $]A_******************************** S ******************************** G9=) 0@)*************************************- @@]A*************************************5: ************************************ JAD @!)************************************5+ %=H% 7************************************* F ************************************* K!/7@***************************************5+ 1!)*************************************** F ***************************************
 27. 27. 2 67O0 Q X 4 4a
 28. 28. 7564 4 ` G%$0) cd ):[)******************************5: 7 0b6 e655 *******************************F ****************************** .B'! '!%$)%$0)**************************5S @1%1) 0D#7 0@***************************F 2 ************************** G%$0) cdfffg4)******************************F 7 0b6 ; S4******************************5F ***************************** JAD @!)************************************5, %=H% 7************************************* F ************************************* h56564 Q ` 27N 0
 29. 29. 4Q 62
 30. 30. 01346 2257 89
 31. 31. #$% ! ')(,.0 2/35 48,+97'9.+;((22+ 5+.7,/5-=;* (*+-/ 1/).46.7(-/ :7 ,/'+/746/;'87;/8/5 ?8+-/9?8+-/.-,./ +79/746-/5. /-/5 /;(4.495 , )(,3- )(,3(2@ -A */ 22+ +;9- C,972'CD:7 9.+ / . B- 2 / 2/'8*'/E/++8-/+4F:8-/ 2H/E/ ;/;'8-(255'I.7 );5+37 5*4:-*,7-.A ;?+54 35+.8C4/:+@, + /- /G+ 4 7 / 2/:/,6+./.E/LNPQOSUPA (5(8+;5+3+3 '8- 5 +4.5+3 '8.J,A MOL RT WX5;8C-/'82/,6+.;95 K V/ / */'+I-/')(,.6-*784'6.;*495 6-4,6-:4/5..5 3+;(8+3(*+-/ C(/(++ /52. 97 /.. D./ ;:(, 2 / 5 ,/ 2,3YZ .' 3:/AA 7 G.;I+,89+ :@3.4/(,58D/4'8/.9.,+2+(2.7;(*49-, /5'*-4 6/- ,2387,I-(:H7=, [-(/54?/'+2. 5+ : / ;,[22+ 5+.7,/ :,/,6+./')(,.9/6.=;28+H,8 5-+D746/;'879753++3 '8C3(*+-/ ' 8/5((E@7= / . 2.H 4,9A ] 7:9,:;(?8.3(*+-/5;' / 1/54/ 8+(2+5 [45 -/'7)(/')(,+*/540 =2.J -'74E 3 6. :6;4'W3/3.J58,'4'W 3(*+-/554/ 2.- 5 3+./^=^/ ,+4.5./ ')(,+;(2.+9/4,+ @ : _/ ;(?8+-/,AT`ONTTW '7)(,.J E/T abMSOA . SS ] 55^55 ,3@ -(2@8')(,+;(85(/ 2./.-,. c/*@:9.-/,-.- )+/ (*+-/'+=*- 4,(2@ - -/ . 3 9/ . J,AV RbMSOA .E/ eOONTTW d ] 52'9*+-/.3@ -(2@88/;5'65 ,+=2.;(2C3+ c/;. (,32 ,/,-.- )7=5'E. 9.-/54/'74; 4 -/ . */5FE'9.-/5 E/;(4A 5:,-35 ,.,9+52'C3 ] ^;;((425 ,+2.3@ -2E.5 8/ '9*.//:/'*58) f3/5'+/ 49.-/4,/,-7,?97=2 . (D );C:I- + -/ ; (. ;(2?/.7=3(*+-/ [/'89.A,56./54/'+... '+73*,8/')(,+65+;.5 g/ F' 8.(2.+;(:(, h */54/ 5;9-*-.97?,/'+/-E/ (./jlnkpqrA 5=2.9/*5 +(/ / 2.7;((,+5' :(ikmolkks , 5 ] +7,9+3(*+-/54/ (5,,D54 @' 54/ 2?/5=^ B-*/5 /')(,+(2.+' ;(.+/ ,' +/ 2.977.*/3. 5 : 5 = '(./jlnktqrj/5454/'249.7J'+/u62@-/ 5:(pkmoljkoA '/ 2.+(++5 ,/ ((Z/ /,+vw c ( ; - 5./ /554/ ,2- 2.-/E8,6W '(vx;(2.)9/-:6/4,+@ -(7 A 5
 32. 32. 00 1234679 7 65 5 8
 33. 33. 578 8 55 5 5 5 4!$ '($+,.#(0) %2((, -20 94 5 #%' )%*)-/.*') 10)*3(4 - 56 8:=?ABA8 D?B?DH=?G@ EIJE =8B9? ;M; 79;;@;= BC?E=FG@8A D=DE =IKLA= :C?= O B E= = A N G;E=:NQN==D=;S8NP9;AR=?OLU89?8 WBV :P;D9?GP;9RPAOFTE=:OGDN= V=:NC?= ;AOFTE= AFX =;S8NPCO8P 56 88 E= ARQN:;?=Z^[`abM8B9? ;M;=:P;D 7DCDCOO?P= F;Y[]_[[c= A= :C?= OG;E 8 L A N 9;A?C=BDd((XEEMB :8O;A?9BF;:CO 88BQ= A?E= $%eV@D=C8;D=8BQ=88=8 = = G 9;;?;D=8N@C=8gH:NE:P;D?= ;E=:OE?O :DN8O=f FDEG?QG;EX P;DG9;9AD = h: ;A?UO@O?:Aij=8NO 9;N8;=D=8A?GUO@8 8BQ=8 TD==iM =;U=:LE 8=BD=8 TDH 9 8 kDX(m$(X ?H= l,%%%n # ) 56 ACOO?:;?=ZZqr[_=S=BO WEg: N8U?AU?DU o8B AR= F;Y[pc_s^M O8: U?= 8U?Q== FO @O = 8 ? ; D :; ?;=?EB=?OL=B:= V=O=?A BC?O9BF UO@O 8UE:9FGDNM fOU8SWBDUE D=88EU=8 TDUX F : 8 t8F;BDF8 D=A=8;:C89DB=8NC8viG;EX ;?= =E:C?OQ B =8 H=GFGFu8 H=]=:P;D? w98:U8 DLA?U8EBgFC?= DU=;AB@8Q8 :H? C?E=8B= V= DOE8 WC=?O N?E= F= D O G;EM? B@8Q8G;E= DU=;AU89;A? W :P;D= BU= F= D=:P;DC=?O N?E= V=88BC? ; O ;?:AU=iX = ij 56 DAyDQ8DTE?9TDNC :;?G`[z{ZcG;E x=?B9= @Q8N= =8:EB U= F;=Z{_c=:P;DG F ; 8 9;9AC?OQA=DFBCO?:A|=:P;D9;N8;=8A?G :OEO D= B E?8 == G;E=:LE =BD G ?:AC?E=DX#-$()%%n}8 ==88BQ=FG@O 8 D?k H= #($#$(X CO?:A9;A??B?DM ? = 9F=:P;D9;RN8QA=89:Gh~ = U8 DE=P;D? 8fE ;E=:OP;D= B =8B= X UN8RNE G x= G;E=8BB8 DX :P;D?9:=A=ABC?O Q: 56 @;Q8DTE?9TDNC D=8 =8 DH= ;?G x=?A= @Q8N= =8:EB U=?DC8?:AC?8: F; F ; 8 Y[pc_s^=98:U8 DLA?9S?FU9D=FOB: ZZqr[_8:H? C?E=8B=8E:=8 @BA:98O G;E=8XOG=Xn :P;D?k S= ADF€X ; :
 34. 34. 01346 77
 35. 35. 74
 36. 36. 5 7 23 61 3 7 2257 543 4 523 71 2 715 4
 37. 37. 54 89 7 7 ! $$')+-%/1)*25%26(,+%3$29$ ,/:0+5)(1; #%(*,.023$4 .(/-7 28+ 5+-%$*% 0../ $ +.(/-%+3/%+.6)0/$ -%(30;%*05+/-=2 '/ %26(,+,; -; 0;'%*25,1-+-./0$$ ,% $9+; / 3 % , ,$% %2'% %B5%.DG ?/2A7 $.*A7B% 3- %FB @ # @ BC 1 E ! *25,1.(/-% 0I% (+%KMOQSULO% '%0+/(/$ H/$ -%26(,+5))+2 1(JLNPRTVRP5%/.$**',8 $ 0$=825+-%$ 8%3(*B %8% 9/*%26(,/3(0+/ 1,-.$ ,+,5/$02W.% * $9$ d ..(/-%$$*; X/ , 5%*,/0$=825+-%,BZG^`bbCB 0+-%1,-.$ ,+ 8% FE ]_ac^ + Y [ efg ikfklmj fo mp i hj n h ph hlqfkl r$ -*2 t5% %^cE%0W,+0//%w*','% ,'-%* 1.7 93$% % 9$./abuuD.$*3-%(28.)/():= 1;- 2 *2 + st v . %0. 14/5%,19-%30x. w- +609$(/,%2/25+(,/*1;-,) *2% (+$ *0$4%9$ ;%+ -/3(3$ /-%//'-%/*y ) 5- %- =+;z-w10W.%*2/05%26({+*+,/I'$):% 802|H - '-'//%$*3%$-/=;4 .(/%1.-%$6(,'%$9+-* - }B 1 % , +% ~%9%$2((+/(0+)3(*5-,%+5+,/0/(,'B * 3$-%$*I%2/0+ $/,; w-;(%%-: ) 5
 38. 38. € ‚ … 7 4
 39. 39. 5 ƒ„ † ,'+( ++-/*=1*21+)36(,'%26({%*2'%0+-301, .1;%52'% ,)-+$%0%$I'$):.(/7 4):*%$-%$y 1 - % =82'-(+;%-% 2;02/00/ 5) 5%'.‡‰MŒM‡%(x -.+; ,;./0W5%//*(%)*9$ 9% 1.(%ˆŠ‹N‹ŽN‰$B % 2((+%C $-I B ‘ ‡‰” ’“Œ •JL–RKNV™K™ •KT’—L˜™’š› •••œ’•˜™—RŸ•œ‹ ••‹—•NV™Tž•Œ Œ •••NJ¡•P¢ULU•Œ Œ ••œ  •‰TKVOŸ•œ‹ •••£’•¥žVKL•Œ Œ ••‡•¤PœUPŸ•œ‹ •••£¡•”V™ ••’Œ’•˜S ••¦ ••§ #29/2NV™Tž50+./021.W¨|@ 1+).(/B )-%8%++ *. ++ *%˜™—R% 1(;%*.*2% A%0%26({% '/* $329/2 |w / ;0%3;,/% +;%w*$ -+9$63x/+%/%/*=1*2% A% /* '$+,B - '/.)15,1% 8%$-2ª+20- ,)-+$+¨|@ + $ ©31 1+).(/% A%+39$6=,'-R’—LR—R›B 1¬-%P¢ULU50+ 0%26({«@ (%$ '%.1;‡žMK‡žTž¦% +,1‰TKVO% 1y % ~0 (;%{.:(+4 +$'$)(25) $2,',1/ %2/:5.6), ./I ''%,15%(1{(,%/$ 9%8+-(--9C3('$ ;'%+/ + 1,2*):.(/%(x%$-I 7)BBC|w'/*8%++ *.5%28+ / $1/,'%26({$B ((+%% 0%­B )-% $329/2% 3$29- 2 ‘2 ‘ % / ;0%3;,/%//-50+,15-3(30/ % 2$ª‹7=,'+( 4-* /*$'$+,B®w 1¬-$ %2)-(9)5+*z%‹%.1;%52'%-W % 0 .(/% 3%,%+8% `F` cCX3;,-% 12)*5+)-/*=1*2 26({* .##,B [c_¯°±B '$+,/5)$(0) ,% ,)-+$ ) ¯° % ¤PœUP% 1(;%1$$35--/(% *21;%%*(9+) (0+ 9 ¥žVKL50+./$,%$ /(+,%+- /+'W($2) ,9%/*5/ , .(/B +(-%˜S%2)9./30+%-5/%2+) % x+/$(0+ 26({% ',1”V™3(; ;%$*ªx* ;+*,*5)5)2,8%/*5. ², $ / ,0W.6):0+):09x(): +*3;''%*I'%) $- ,'³ ' ’—”‹‹J‰% $2z+*% (01'%+,*5+):5% 0/ /.(/µ NM‹NJJ´%1/%0W50)*-:(-0+$ ,'% 0 *9-%26({ - ) ’—”’“N ¡‰´%1/%0%+,*5+):.(/%%+) -*2;9µ NM‰‰‰”N% $2z *(-0 $ ,'%26({(,9% /=0 +-W + , // ’—”’” ´%52'%0W.(/%%$ z,9%*2/09µ NM‰‹% ( ++*%26({(9)) - /=;/ - , %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%% d®w5%+'/*+0 0-26(,/3((¶90,/5)25+(+(-+3'61%91%+):H 7 //- *1-% ,9-;.(/-%2/%% %-% 1) %,',1%$(*.2 - ,'%X† %2 2 % + 3('$(%$0+.(5-0/-%,BuF^`bbC 2/:- %*,%+ /(,/ 8% a^__ac^B + a
 40. 40. 01 234578
 41. 41. 8 76 6 9 689 9 66 6 6 !#%'(* ,.02346/8*-318*,9/=* :/ / $)+*-/1*.54722927/6:;7* : 9?8@ !#%B* ,.0219*.54CD6EE*408*-31/,4:2 *4H $A+*-/1*:;346/*;5FE;E52927G*/9=3:.; 8 9=/, , GI JK1=,28*7E88*, /4/:;*=.E7*:* .0*(Q#QPB //8 -77/L -M7/=868*8N 222M9 9 OPBR(B#QSI * 3 * 4 / =2, 6/ 731/,D;3?,7*6274=2*2?,5L -M WXWZ[I T,*=/927G*U6* K248G,, O4*, E* 7E8VBYZZ] 3 * ^ 93 b _ c 89 e _ `6_ a ad f g7E2=4-M*9./:*.54C8/9L, 7E*./* -h8*VjVl[V 3-M* :33/8/LM346/* 78 =2F44=:27-ikm'W 7 6 - 4 2244L7E;'WojV!XYVY] =.E7*./* -M*Vn WpYiI 3 q(SQsArQ ')$$rABq($ r'WojltVjVlVmkY rVnnikWZXV rrrP(ArVjVl[Vu rr(Rrikm'W rrr'##QQrVjVl[XXrA)AQ rr($$P(A)rikmWur$(B rrr$SrlVmk!XYnv rr(B rWZXVpY ju rrrq%rwtVvy rr(ArVxZlVu rrA)$$P!#(!#QQrVjVlVmkW rrSr'#)%Q)rikWZXVXX rr] rrz {:27-ikmW* -4M*9 -3;'##QQ|,I2/2}~N?,H -h8*VjVl[XX=:23/:. 9.*$P(A)* D*D1*I3 K 3 4 9 * 1 25*G2847/4:38 C898MEE*.54C* E,27/L7E8 K2 8 ME,.7E/8*./4-=2* 7/5F346/I M718*3-M?,7 =8 : € * 4-4O=:27-:* 9-?* 63L7E;71K* =, OE-848N ./22* -h8*39I 28 =2-*3-M*2/= U=2*1 7/ {* E 9-24:322=:98*9./:*2/,346/8I -h8*lVmk!XYnv 2*D*./4-U* 4:-/8/LM67G*.5472* 27-WZXVpY j 7 {: =:23/:.-3; S*22 9=/08=wtVvyM:*3 .?*6 7G -4M*9 9.* I .?/. ME, *VxZlV‚ 9 ?// ,9=2/, 3  * /7 89./:I/,=2908247M*8*6ƒ|/, * 6-*8. 4G* 9./: 7/LM3* G* .,E* E25:;,**4.=8 /:/=:/,8 /LM3I J 4 7 7 JK1L7E2= U=22M:* 9*148N .-K = U7371K //83-M* =, 7* 9 ;1E-8 7/* 4*26?* =,28*2/ * / =* 8 E ,=868*=8-4O=290*VxZlVI//8VnnikWZXV 6, /7,4 ;:* .,OwtVvy* K1'WojltVjVlVmkY] J * 4 „8 . 0*Q'*.4L7E2 VBYZZ]4 „8%A#Aw%#)wN42 =.E* 9 OB,2*3-M* WQWZ[*=.E* %%(#A'* 7H =2, , E29N/7/42/87*9./:**,2 86-8I -h8*VjVlVmkW 4*,* *8*714,,8/LM3,67?* /:/* 27-ikWZXVXX K 7 7 {: =:23/:.-3;'#)%Q)*4D* 442*-„/* 4 2*2/ -4M*939.*$P!#(!#QQ|,I,68U N9.M,?8.71K . …* . =:O=*,3k'†‡ 82* 1*xjV vikWZXVXXk'†rrjVm'#)%Q)] VjVlVmkWˆxjV‰Y†[$P!#(!#QQz 38 _93 ab Š _ 867Š ‹Œ^ aŽ {*,2F:.-34E, =2/:* L. E/7*?2*G/ 1.2346/8 1E*939.*./F= 7*58 ,?2M*29 9 4?24*.5472 7 / / 71KEG*,-2346/* ‘I 9D1}~4?8:E,,MM: 2/5/,6*1:*.54C * 2/8I*2 /447* * 8I {* * /, Ž ’ “6 •5—™›žŸ‚¡£¡¢‚ ¥¦ «¬­¦ ® 9 9”5 ‚ ˜šœ ™ž ¢£š¤– §¨©ª §®¯ –  Ž
 42. 42. b 6_ 8 ° “ 8 _
 43. 43. 9 A q% ±xjV k'† ²,?8.939.* DMEI 4 2*.-3=*29 F : 2 S ±pY nv !XY j ³/9L-9. µ*1:*.54C 6782,* -2346/I ´³ A q% ±VY i lW ³/9L-9. =794/*939.*:MEM.547/ 6782,* ;.7M .-3,835/* 46/8 =/ : 3 =*9?8I ::/ / SA #) ±VViv B( $% %YZV ¶2//=, 7I .4. =2/
 44. 44. 01346 77
 45. 45. 74
 46. 46. 5 7 23 61 3 7 2257 543 4 523 71 2 715 4
 47. 47. 54 89 7 7 !$'))*(+-+,((02(.4 #% ( ',.-/+$1#-02 % / 3 579:=?;A@DFH@JJL 688;55@BCEGICK; ;CIC;OP8 ;MN;?AQR ;SF;UW9 ;TC;VSPR ;CIC;8FR ;MN;CXY5 ;TISBN;88X9 ;ZG@K;N=8R [A@DFH@JJ;BBCEGICKR ;BCEGICK]A@DFH@JJ )02(( ,`$ (% (a3.-_0A@DFH@JJc+.-3(A@DFH@ 1 ^3++ _(3#0'% (b^% (BCEGICK( , +,d(BCEGI # 3% '- eCK( .f(%',.-`g JJc 3#.$( -+,d ' + hjlnprtuA57Pwyo{|}~o€i€poBCEGICKo}qp‚npz}ƒ ikmoqsjo8Cvxziu mlpkiuA@DFH@JJmko}} €ioi €‚}usto} smoqp|j„okn†j}mmq‚tp‡ˆ€}joq‚tppk q €ljnp|r}~} q…qp„nto o s }ioki†ups }o€iƒ np €po}nuqp„to} ‚q~q n}q}Q‰xoo t}oq †oOP8onnt iuj †{okn † soq lo p€poP8:yt|…r oq}?AQ‡Š{† … ps }o€i€potoq€jnqp„q u|o‹†oi oq€jnqp„q ujn p|t q‚tppkiujns} tokn†jo qŒn†s} tokn†jot} ƒ rq z€o s riiuto€i€po}q p‚npo mlq ‹oGs} t Ž|qoq|opu} ko{l}pkiumko}} €i|n„t|nqFoq€jn |unnq joŽrDNNFEZCBNKNo}q }€rsiu j}pkiu ‹jp|}u~oNI@GJF@JJDDzj€‚toql}o{|}to€i€p mko}} € o mlq ‹oToq€jn|unnq joŽroNI@GJF@ANHD‡ }qp‚np|u t|nqIKs}to ‹jp|}u~o NNFEZCTD@THN i „ D 5 “ • ’—˜ 0™ ’ š
 48. 48. 7‘’ ”–“ • “ š–“ š˜ ›'œ(+ .-`A@DFDFKNJDCK(3,_#% #( +œbžŸ_^% 2 3%`', +,(BCEU@GDHU@JJ_00+30( 0 g(,0 -¡ - 3 ( $#(+,0'(30¡0%$(b'(,¡_¤¥¦ 30012-#b¢^£(%.3`-_$0( §g # ˜ ¨ 7 ©9¬®°³´ª¶¸¶·ª¹º ¿¼ºÀÁ 5 589 ª ­¯± ®³µ·²¸¯« »¼½¾ ¾ ¼ÂÃÄ¿¼º Ä « ² »ÄÁ ˜Å “ 7
 49. 49. Æ 4
 50. 50. 5 2 C IC MN ÇOP8 ?AQ È%É,+-+,( œ2^g _ 3(,.-`(3+   ' 3 SF TC ÇY8:?UW9 Ê0+1 3%( )(+,0'(b'(,¡_¤ F5=W8VSP $#` +, 012-.3`-_$0g . Ë¥Ê # C IC MN ÇVÌ; HWÇ ›#^#.(+,0'g ,%ÎAFKJKE(_3_Ï0+,0' 3_#012-( +Í(BG@UFD%#^3( ( 012 !3 ¢# 2'(.-b(%+`( , Í(BG@DJZ(_3_(% Í# 0+ +3#0$'/#g + ÎAFKCHTK%#^3$É`b` 3 !3% +,0'$3.3`-_$0g ,%ÎAFKNEC%,Í3 #012(b(b'(,¡_¤( +Í(BG@DID(.0b !3 --+(+,0' '#/`012g # TISBN Ç88X9 ZG@K N=8 Ð,É0,300% #(3+3#0#0¢3` 33 +( ,_, 3`.-b(-` #g _ ( !$'))*(+-+,((02(.4 #% ( ',.-/+$1#-02 % / 3 579:=?;A@DFDFKNJDCK; 688;55@BCEU@GDHU@JJL ;CIC?AQR ;MN;OP8 ;SF;F5=W8VSPR ;TC;Y8:?UW9 ;CICHW ;MN;VÌR ;TISBN;88X9 ;ZG@K;N=8R [A@DFDFKNJDCK]A@DFDFKNJDCKR ;BCEU@GDHU@JJ;BBCEU@GDHU@JJ )02(( ,`$ (% (a3.-_0A@DFDFKNJDCK(',.-3 1#^3++ _(3#0'% (b^% (BCEU@GDHU@JJc+-+,d 3% A@DFDFKNJDCK( .f(%',.-`g ( BCEU@GDHU@JJc 3#.$(+-+,d B '
 51. 51. 01 234578
 52. 52. 8 76 6 9 689 9 66 6 6 !#%'()+,$+% '.%02458: #!:?ACECEHIKCBH $$)* % -*$/1336%9+,;%= =%@BDFAGCJFAKK 7 #!%,, =%* = )%L, #%* + * N* M$ )% #*-)O ,*L -$8, =-,: $ +',;L L, M%!$ . ,#% , $ P =, : ,%==%,$:*M)%,L -*;* $,*,QSUW%% ), ! . %*-)!: .9%!$. %* %L =%RTVX)+LN N ' %*,Y?SO[9. ,%==%)%*= )%!$. :+%.% %*=_ *L .%ZRT%$$)*-)!: $, $*M* % *]$.^, % )%!$. : )L, '* 8$ +:$ $$^; %IaAGKEA?IdJCO $*M* % $ +)`+*%:=-% #%`'CIIEDbBcCAcJI 38 e93 gh fjk lm f k ngk e 867f ih h h gh f oqsrt?ACECEHIKCBHEAKKvwxqu {q ~y|€tx~ysu| prpqu@BDFAGCJFACKbBHut ytx |}tuu|p~u xƒx … z ‚ „ †r„upqyu ˆty|rv„yxu Œ pˆ‘€v„pwxzuz~yx p€u|xy{rw‡qz‰uqŠvzt‹o u tyxuqyt ||vtvzy z Žu u €~y’z~u’uprpq |vv‰‡“€yuqsr‡ p k ” •6 —5šœž¡¢˜¤¦¤¥˜§¨ ­ª¨®¯ 9 9–5 ˜ ›Ÿ œ¡£¥ ¦™ ©ª«¬ ¬ ª°±²­ª¨ ²¬¨ ² ™   ©ª¯ ³©²¯ k
 53. 53. h 6e 8 ´ • 8 e
 54. 54. 9 B aB µI ¶ZRT Y?S ·|}xqprpqu ˆ~ v tuqsr‡wutp “  t H ¸I FK ¶TRTº¼K¾EC ÂÃr“vt’ vsÃvzuy| }u‰txvxx}uv ucb B¹Y@»½G?¿ t~~uzswut|~|‡vqw‡ |qz~zsy Äw b p G ÀAIKÁ KI ¾ Åu¥ Ǥȣ¥ÇÊt ytŠ‡€ËŠzv u‡ |xvŠ ¤ Ɵ¡›˜¤ŸÉu wxq~uyzutw†}ˆ z › v ~ rv„yxu~ysu|p€u|xpqyÊÌq}yqy qŠvztÄ xƒ†„†r„u y{r tt puz ‚ z u p w‡|v‡ zuuqyu z~†FT»JÎW sq‡pwt‡ p vv{ suͺTRTX y€ r Žx„wÏÏÐuprpquuyxxusÑ z| u qsr†p„{zry | † t »ÓÔVQÍYÕ?ACECEHIKCBHEAKK× ÒTTÕ»Ö»A@BDFAGCJFACKbBHÕ ÕBaBÕZRT ÕµIÕY?SØ ÕH¸IÕTRTº¼K¾ECKI¾Ø ÕFKÕB¹Y@»½G?¿AIKÁ Ù?ACECEHIKCBHEAKKÕ@@BDFAGCJFACKbBHØ Õ@BDFAGCJFACKbBHÚÛ?ACECEHIKCBHEAKK Ïyxxuu q‡„ u| uËwtsrvwy?ACECEHIKCBHEAKK {z~tpp vuwtzwy| u~| u@BDFAGCJFACKbBH tw| ÄprpqÊu?ACECEHIKCBHEAKKÄ sÜxu|qsr‡ qsrtu@@BDFAGCJFACKbBHu tzs„uprpqÊ x w Ý)!$:M)9Þ'Þ'% =$%; )%=9, ,Þ#%,+;-_ $)'%$!%*=L%*) $(#'$ ,*-)%)%% * %: $ ^.;%=% 9,* :,%%$$=$ +$*ß* O% Oâã ,%$ *) 8!];-* %'=N#%:=-* %^%*'Oàá% *)9= ' %, :, ] -,;^ %* * ;L , 8=%$ , % %] )%) +,`ä ã% ! +% #%,'*L ' ^ %* =N%*#' !-*;9 NÞ '*;%.=% L*-,ã^) $%$=L) NÞ!-L$ : %, `M)8',$*+%, %$L$ ##%*`+,%)%* .= -)'_ : %, ), : % L .%TRTº¼!:?ACECEHIKCBHEAKK -) L -) *B¹Y@»%==%@BDFAGCJFACKbBHO +% m 93 ægè g9•ê e å6e g ç 89 é ëz~tv tt~y’| u{q ~yzu}tupqyuqŠvzt rsuwq~uvv‰Ëwyx |}tutp pzy{rrv„yx z y x µGCcKEdaÕEKE E?H@@ÕabµG@ Õ?»ÓRTB¹YE»ÍºTTºÎ ÕTÖBì»TRTíTVYB»RW ÕÕEÕBDGaÕTRTíUTÚ ÕÕG¸CEJÕB¹YEV?» ÕÕEÕ?ACECEHIKCBHÕB¹YE»ÍºTºº ÕÕG@@BDFAGCJFAKKÕTRTíTVYB»Ú ÕÕaH@@BDFAGCJFACKbBHÕB¹YE»ÍºTTºÎººÕ@EGb ÕÕcÕ?ACECEHIKCBHEAKKÕTRTíTVYB»RB»ÚaHaK ÕÕEÕµIÕB¹YE»ÍºTTºÎººRT ÕÕGBaBÕTRTíTVYB»RB»?SÚ ÕÕaH@µIÕIîRT?SÚÕ@EGb ÕÕcÕBaBÕTÖÍÔRTÕaHaK ÕÕaH@@BDGaBHÕB¹YEVB»ÕaHaK ÕÕcÕ?ACEJAKKÕTRTíUººÕ@EGb ÕÕX ÕÕØ
 55. 55. 01346 77
 56. 56. 74
 57. 57. 5 7 23 61 3 7 2257 543 4 523 71 2 715 4
 58. 58. 54 89 7 7 !$#)+-.0234 $$89(6:(#9(*@)B3DF)+GIJ6K #%'(*,*/1*(567(:;44=7?23A,*CEF*FH($$ L:6)+-.3ME*EE5$:6#?2OP.P.STVP)SI!$# ;(*,*/*0-)3( #49(;;6(N)QCORPUCOVV( #%' )+-.3ME**EDEE5$:;6(N)QCORPUCOPVW)S(4Z *,*/*0-)3,)3( #49(; #?2OP.P.STVP)S.OVVXYI 6 644$(^(9`'($ $; 'a(Y=7' b(8(6:$$$5$;d(eW Y[' _ 7Y$:4L'( :Y[(#9LY:Zc4#4( 6YcRWI ]Y ( !(68$#($ :Y5$$'(; #82OP.P.STVP)S.OVV5$K 4[95a( #4$6 ;6(N)QCORPUCOPVW)S( #% #5''Zc$ '($7Y f(:(Y:-2h( (8(65'5Y '(Y :(8(Y65:4''95$8( 99`(g,*L'Zc$ [Y $ Y6dY:( 475L($'(Y ';64([($4$L'7f Yi #:`I 6:' 8 64:#L`Y(aY' ?86:'($ ?'5(Z !( $ Z ( [Z8[(7(Y$$8j( $jkl'II YY(Y; j#47($6 #7(I(k] 8 8 ( 0 7 m9noqsuwyzrt }zrz{t q rts~ sƒr „…ztqr†v†u 89 7 prtvxst{|z~rtsyu€zo€xzz‚€ty€wts„rwu„v‡ q ˆ ‹ŒŽ Ž Œ’“”ŒŠ ”ŽŠ ” ‰Š ŒŠ‘ ‹Œ‘ •‹”‘ –6 (*,*/*0-)3,)32h(#923A,*)+-.3ME**EDH aL:;)+-.3ME**EDEE,*=7' *@)B3*,*/*0-)3,G ( L$5$;d(:Y f::'*,*/*0-)3,)3˜eW( 475L(4:Y6d$ ( 6 c465—(b`)+-.3ME**EDEERW_ 6:' 8 6 '(#:` Y 9 ( 5( $ 64 $(Y$(10*1GN)QCORPUCOPVW)Sš)+-N3HFh1 YL'6Z=6™ 0F302OP.P.STVP)S.OVV›*,*Eœ››,*0 G žGCVHI$$ ;T ,*2h›:; #%''L(Y[98)£)(;6968 SŸTH( 6L:6*@M¡,*9( $#: [($:((¢Tf i:( 4K J ( 5 ; # 9('(—$864 $(Y$5$8 a(6:(*,*/*0-)3,)3I ':?b[(YL'6Z=6( #45$:Y44)+-.3ME**EDEE J6L:6)+-.0)3›9( #%''L(YZ=6($8j47Y 97a( $$ ;(*,*/1EE :;5$#: [(Y$[7(6:j5—:Y'K =6 7:(: ;';6:(6—4$(::'5$#5':4( 6Y7 YL$9($;L$(:=94[:'I b` #%'Y ('(68'$Y5$;d' ¤ ( RWfYL'6 $8j5''4cY6d ($LY—Y:$Y$Fh1G™*,* eW( 4 $( 7(Y :(Y; (#:` 84(Y 7(6;6(,*0H( +- 6 [ $ Y ) ž.0)3¥g,*Fh1GN)QR£)SH /1EE-2h˜,*02OP.UOVVI ¦ 5
 59. 59. §
 60. 60. 1 414
 61. 61. ¬ 7 4 ¨ ©ª« ­ 7$ ( 4#:4$YY ($Y845'697( =6 7:Y4[:' #9(5$58;'($`#5$:4Z($ :$—:' YL$9((6—4 '4 `'(684:Y—' L'c( `9:4[:'(Y7$:[(8;LLY— (5$$4['`(L($ ?I :(6—4$[—4(Y: ( a ®Y #68;c4(5YY8j4Z5I Y4$(:4 `'7($Yi
 62. 62. 01 234578
 63. 63. 8 76 6 9 689 9 66 6 6
 64. 64. 6 5 $(*,-%' 0-2%-.' $4 %5,27%4'19+% 5:-'$%(5) 15 6 #%')+'./-1%',(3-344(64,4.2%8-,3*'5%4*);( ! $ ; 9 ?@AB B @FGHC@ HB H = C@DE ?@E I?HE JLNPRKTUSKRK KMOQQSUVJLQ SMXZWX_[abKdV]e SWY[[]^`WWc_X SSKS[gLUSWWc_W SSLfNKhS[abKdMX SSi SSj klnpm[abKdMXs nnwxlruyr}mxrWY[X][aeƒ {s„ moqrWWc_Wrtuvpr z ss|pv~MXZW€‚]W]ir uw y{ kr {…}{n …‡ ˆrt‡pyqrn‡‹ |pvns nntnzŒrŽNr {svtp nmrutq†ty‡s ‰qpnslŠtr}mxrtuvr u OP uyq w ‡ tr usytnzŒrRMƒ …twz{yqr†…rtuvprlruyrpv~X‚X^_eƒ nqr u hVNr r l’qpnŠ~}s nnwxz ss| mxrWV]N^^i ‡ ‘‡ y{ } “ 9868— ˜ ”6 •”– ™nulp}šštr‡zvrqˆn rsp‡vruyln ‡‡‡‹prq…q†›rn rw}mrƒr {lnq nu}vwpŒq s…ztqprˆ‰’lyrsnn … { s {‡’m‹wœ‡pruˆn t‡l‡sypytw‡nruv…uryyvq u’ ‡ vrzuvr n{‡u‡ rn …q‰qr mp{‡y}~…zmx}s„ r …yr‰lr  rm}‰qr‡†v‡wœ…rwz}r‡tr|mqr‡ p‡l}mtn s›mnwžŸ nznpy{…’spvr‡lly  r yyvy{tqprmz‡  v ‡slnqr,1rntrw ‡qswœ¢ypvrvyyr‡z{r‡qzuylt£ …wmpy .¡ps lŠ‰ pvr{†wœŒqm…l~}…rpy|x‹ v }s…yrnqnwœtr‡}[abQXrz}zurQ[g€¥LNh€¥NRV[Oƒ u’s›s{lpvr {‰rWW‚¤lum}wM¥NKNKOŽRN[OK¥RR krqu sxm‰x‡vrnyw‡vwnr‡zqyz|mzur  rpy|x}mnw {ytlyr‡ypŒqp‰r…sz{lnr…pwqn‡n¦§Ÿ qzuylr‰l }s…yr l~}’wœtrwzqƒ moqrWWc_Wr mrnystqu„ u’s›twz{xvvr lly yr npm¨abKdMXtlny…prn yn kl xvr |u vyprnr slmvrnpz‰tnwœqm}‰qr‡z{wœ¢uw’ ’yq ‡nxrnz z wzqœsqln‡ pvrnznpy…l~pvr{s†„ p y tl r v‡wœru’s›…px ‰lƒ l~pytwsmtnylr zuylr‡ssˆ‰wœ spv£}s…yrnyr nwr z{qr l}q pr’qy|xw{lvy‹pv m ™n p }s…yƒ‡uyr…szpystnzŒq‡n[abQXrzm}wM¥NKNKOŽRN u’s›r {ss‡vwnqrn u vr ‰rWW‚¤lu zurQ[g€¥LNh€¥ © ‡{ } [OK¥RRtw‡w pr lryprvymr‡z{r‡qzuylrzqxvˆru’ NRV[Or …Štnnx z †nŒqn…l~}…r y|x}qpy’y‡}s„ y{ p l …yqƒ r‡qv…zvvnrtny{ss{‡urn‡wlrtnpny spnr mpyr‡wœsl}w pruyruˆn slŠr’s ‰qpƒ ™n
 65. 65. 01346 77
 66. 66. 74
 67. 67. 5 7 23 61 3 7 2257 543 4 523 71 2 715 4
 68. 68. 54 89 7 7 0 7 89 89 !$(*+, #%')* -%0)$'1+-) .%/-'*/2*3 ( 457%3%,2*3 612' 8 +-) 2 8.(2'$5' +9.:;*= ?@BEGAJA@ NLLFAPA RSAUVQHWROGADONZP PYC ACC HIKLMCDOPPQRMPHHTPNEAXYNPHLLGS[CFAM DF TN F@VACG@ AA DFHII BMNEOYR@UMHLU HQAJJ ] ^48_7 (,/888bdef-13;'+a(.1/+,/ %*457%3%,2*38.(2 4
 69. 69. 799`/' (a'5c cg1A /1.;*'*+* 4*)' 612' 8 +-)+9.: * 2 ' %'/5* 2)26h*/*ij= ;*8.(2 *1(64)' %) 6+' '$5'+9.: ( ; kmoqsumvw lnprtlqux kmoqswyzzx lnprtrp{l kmoqs{w|x lnprtwry kmoqslw|{x lnprtvyr} pl~m}w{rwq wms{rznsy €lslz{‚||nmyn{…}~‡ vqqwo|vƒvws„|sw† snpst}~tsmo svytswstrq swwrƒ‰‹‚† sy}ˆŠŒˆ srlƒ† syŽ  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ y}oysn{w’ rz{rtowsx lomsvq|o{rrv’”† mlr€lsrrw“}|ƒs ‡ s{w|ƒs–—˜† swry•s‹˜ sqoys srrr s–—˜ sss‹˜  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ™šsow™l ‹›n{wpq
 70. 70. 01 234578
 71. 71. 8 76 6 9 689 9 66 6 6 !#%('* $' #) ! ,%.0'0(40.%3)703%%* + !-/123%52-6638(9:; ! ,%3'303?=!'!AB* + !(=87@33@4@@'3 ! ,%3/7('3 + !7C'3AB* $8F%3'3053* !DE (=8?A AH$8$8J,K$!J%3'303?=!* G!DIHE$FIHKK(=87@3@@ GG!DIHE$FIH$K#!J%3'303?=!'!%%# AH$8$8J,K$!J8HKK(=87@33@4@@:E#* '6'LN 0%@0M %'%H1(@4.'!O'O'M %G!(/(* %5(LH=4%(H3(/(L J#O8%'O'M %'#):#@#)@PQRS'(TS113US!!#M %('%%5('77LIS+051SP6VS8W#Q* %'%X('M %?L'#) %%(14P75LZ%5B0@))']%8W#WM %%'Y@$77Q[(([=3'%'453'!!#Q* %-L5(H1(@4-F,,IM(H3(/(:O7=(71L('_ %.'%H=4.LKG ^%'!O'O'%%3G5K(31'#) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Q'!O'O'Q* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(H3(/(M %%?L(H3(/(N %'%X'!O'O'M %%%F3#)@P'#)* %%%73'77L('M %%%(14P75LE3B@3'0%(0P'@5@O8Q* %%%'Y@$77Q'%04B55'3?]7%!M %% %` %%'!O'O'L=@1/(* %(H3(/(^41O'M %%3'3053%%3/!O41!L=@1/(%#%# %(=8?A:AY'3I@131^41O'_E#_E#_ %%%%%%%%%%8IH,AE%%8IHE$FI!DIM %%%%%%%%%!OFG$$Ja!OF8J,K$$8$* %%?L3'3053%:8D#!E#HKM %'%(=8?A:%EK8HK!$D#$ %%%(14P75LE3B(0P'5@5Y(B0=%7BbSQ* %%%'Y@$77Q'%'3?]T0%5[=5P/B(3W0M %%3'303?=!W)'3:1B5LG!DIHE$FIHKK* %(=87@3@@=AB%%'3?AH$8$8J,K$!JM %%4L3/!$/!=87@3L3'3053_E#_^41O'_ %T'3AY'063'303?=1(=8?A%#%=@1/( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%3)703_^3'303?=!MN %%%%%%%%%%%%%%%%%%6638(9%(=87@3@@M %%%%3)703c*-dfh ekmno gnjghq %%%6638(9c%-egihjlkeihodhpmo e %%%%3/!O3'303?=!'L3'3053_^3'303?=!_ %%%AY'3!=87@33@4(=8?A%(=87@3@@ %%%%%%%%%%%%%%%#%_^3'303?=!'!AB_E#M %%%%%%%%%%%%%%E#_;%(=87@33@4@@'3%#* %%%%3'303?=!'!%%GG!DIHE$FIH$K#!JM %%%(=87@33@4@@:LAH$8$8J,K$!J8HKK %%%%%%%%%%%%%%%0T! ,r3'303?=!'!ABs %%%%%%%%%%%%%%%3%+ !(=87@33@4@@'3* %%%%3'303?=!'!t=AB:'3?AH$8$8J,K$!J8HKK* %%%(=87@33@4@@u)'31B5LG!DIHE$FIH$K#!JM %%%%?LAY'3!=87@33@4(=8?A%(=87@3@@ %%%'%X3/!O3'303?=!'L3'3053_^3'303?=!_ %%%%%%%%%%%%3'303?=!'!_(=87@33@4@@'3 %%%%%%%%%%%(=87@33@4@@%3'303?=!'!AB_ %%%%%%%%%%%%7C'3AB_E#MN %%%%%%%%%%%^3/7('3%#M %%%%%%33167L3'303?=!'!M %%%%%74@335P(=87@33@4@@* %%%%%%-3/!!17P3'305'(=8?A* %%%%%-AY'35!=8?#1L3'3053M %%%%%%-'Y@$77Q'%50%57w'?7@x%%03?x'W0M %%%%%-(14P75LE36v@Y)@%056='5'7313SQ* %%%% %%%` %%%%5y%3'303?=!'!t!=G%y3(* %%%=/%y(=87@33@4@@u3'3@y%04 %%%%33167L3'303?=!'!M %%%74@335P(=87@33@4@@* %%`-fehn d %%*-zdl{|} h
 72. 72. 01346 77
 73. 73. 74
 74. 74. 5 7 23 61 3 7 2257 543 4 523 71 2 715 4
 75. 75. 54 89 7 7 !!#%'')*,#(#0+($4-./1$6 !$(#$+'-./12)3#(#0+#5 !!*#(**3;4(5 !7#289,:(286 !!+$!0= !.%!#46 !!,$?A?6 !))#3@BC5 !!#%0D !*$*!6 E FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HIK MO R STURKVMNXKZQ7^_LQQTR LUM PN YLbce gi JLN PQKM VWQRO MY V[ A@]MO X N K M`TM O aM d fhj M K kMQYUL7^K aJMRmnoTURKVL NIKPM+4jkQO TUrstMv lK VQMA@]MRLS_U` QM VWQQPMpaS -(qM K N M u w UNYLVK K[My$.=zZMR L QzJMY V[MNmKLTS {K MpO Q mU[MN TL Zxy)49=MN_n TKRMLXKZR_UR QM TNR R_N KL _TS p PQ SmPYN LR SK p j}_R _MNMLTMY V[TS {[Z[Q_R M PN R M UL Mn |Z[L NM K ZRmzJM XK ZQ TNY` LMZ~ U M a QmnRpPL mTM U`~on nR LMY V[MMSSO KZMLQQTR LTMR MSM|Y KI PY_MSMN |TK jKZLQmnMR S€O X N K M _ K U~ ZM u w_UNn UYY`UxK Ux Y`S M VN LQQ[PQ N R€sstMvM xmMN{p[MQMRmn [ZPQ |O X ZR ‚ Z PR K ƒ#(#'„@!y$.= 410!'A/y)49= a~ Y ƒ#(#'„@y…!y$.=q 410!'A/@y)49= kMLNmn MN TL ZR€O VRR[M VWQRO MY V[PNL_URMR QR R mpMSYVK K[ZMLa|ZRTURKVMNXKZQ JMNmo_nUK M K M O K_O ZMn U ~ T‚ R[ L MMTI€U N N I L -(!'„@!;4y#;4%43B!@B';4%46 +43'A/q('†$(†(5]…2†/!(†(5 a~ Y -(!'„@y…!('†$(†(5]…2†/!(†(5 +43'A/@;4y#;4%43B!@B';4%46 ‡ˆŠŒŽ’“”–—˜™Ž‰”ˆˆ‹“šŠ ‰‰Œ™Ÿ‰‘‘ Ž–™›Žˆ“š ‰‹‰‘‰Š•Œˆ šš–™›œž‰ŠŸˆ ”¡— ¢‰ ™‰”ˆˆ™‰Š¤ ™ Ž £‹ Ÿˆ ‰ˆ•‹“Š˜Ž§”š“˜™–™ ‰ˆ™ˆ ‰ •‹š”‰œŒ¦ ¨š‘‹•‰‘« Š Ž¡¥‰š¦ ˆ‰‰–š •Ž ™ “Œ ™ –—Š•Š•—˜‰ ©‰ŒŽª¢‘ ” ˜‰ • Š ” Š 0 7 ¬9­®°²´µ¶´¹»¼½¾¿µ²³Á°ÄŲ 89 7 ¯ ³²®·¸º¸ ¸‰ À ±°µÃ²²° ± ¶ Ɩ”—Ž‰ž•‰š—“‰š“Œž•¦Žž‰ —Š•Œ˜‰Š”ˏˆ‹ÌÍ  š ž‹ˆ•Ç™¥™ ŒÈ–‰š””Ÿ¡‹É™•Êœ¦ ”–•‰¡Œ‰ Ή Ÿ – Ž ©§“””Ž‰šÊŽž™^#$7=3‰ ž¡‰—” ˆ™‰–Ž‹™ˆšˆ“™Œ• ‹‰Š•ˆˆ•–‰œ *9#(#5˜‰•šŠ‹ Žˆ™•—ʏ—Š‰¡ ‰—¤ ‰  Š˜Ž‰Š”ŽˆÏÐ ˆ—ˆŽ•–ŒÈŽŸ‰ ŒŒ• • š ™ˆ”–•™‰ щ¡™‰š—“•š˜‰‹— ™‘

×