IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TREœCI
                     Thin...
3U]HGPRZD 
        :SURZDG]HQLH 
5R]G]LDä :SURZDG]HQLH Z ZLDW RELHNWÑZ 
        3RVW SXM FD DEVWUDNFMD ...
7ZRU]HQLH RELHNWyZ L F]DV LFK FLD 
        2EVáXJD ZM WNyZ ² HOLPLQRZDQLH Eá GyZ 
        :VSyáELH QR ü 
...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


        7ZRU]HQLH SURJUDPX Z -DYLH 
        :LGRF]QR ü QD]Z 
      ...
6SLV WUH FL           


5R]G]LDä ,QLFMDOL]DFMD L VSU]ñWDQLH 
        *ZDUDQWRZDQD LQLFMDOL]DFMD SU]H]...
0XVLV] SU]HSURZDG]Lü VSU] WDQLH 
          :DUXQHN ]DNR F]HQLD 
          -DN G]LDáD RG PLHFDF] SDPL F...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


        6áRZR NOXF]RZH ILQDO 
          =PLHQQH ILQDOQH 
       ...
6SLV WUH FL           


        'ODF]HJR NODV ZHZQ WU]QH 
          'RPNQL FLD L ZZRáDQLD ]...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


          3U]HND]ZDQLH ZM WNyZ QD NRQVRO 
          =DPLDQD ZM WNyZ VSU...
6VWHPRXWIRUPDW
.ODVD )RUPDWWHU 
          6SHFILNDWRU IRUPDWX 
          .RQZHUVMH 
          0HWRGD 6WU...
:UD HQLD UHJXODUQH 
          3RGVWDZ 
          7ZRU]HQLH ZUD H UHJXODUQFK 
          .Z...
2SHUDFMH ]DVW SRZDQLD 
          0HWRGD UHVHW
:UD HQLD UHJXODUQH L RSHUDFMH ZHM FLDZM FLD -DY 
        6NDQRZDQLH ZHM FLD 
          6HSDUDWRU ZDUWR...
6SLV WUH FL          


5R]G]LDä 7S RJÑOQH 
        3RUyZQDQLH ] M ]NLHP  
        3URVWH XRJ...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


         2ELHNW IXQNFMQH Z UROL VWUDWHJLL 
         3RGVXPRZDQLH ² F] U]X...
*HQHUDWRU GDQFK 
          7ZRU]HQLH WDEOLF ]D SRPRF JHQHUDWRUyZ 
         1DU] G]LD NODV $UUDV 
  ...
+DV]RZDQLH D V]ENR ü 
           3U]HVáRQL FLH PHWRG KDVKRGH
:EyU LPSOHPHQWDFML 
           ,QIUDVWUXNWXUD WHVWRZD 
           :ELHUDQLH SRPL G] OLVWDPL 
   ...
6SLV WUH FL          


        3U]HFKRZZDQLH UHIHUHQFML 
          :HDN+DVK0DS 
      ...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


        6HULDOL]DFMD RELHNWyZ 
        2GQDMGZDQLH NODV 
        ...
,PSOHPHQWXMH QLH G]LHG]LF] 
        :EyU ORVRZ 
        2UJDQL]DFMD QD ED]LH LQWHUIHMVyZ 
       ...
6SLV WUH FL          


  =ZUDFDQLH ZDUWR FL ] ]DGD 
  8VSLDQLH ² ZVWU]PZDQLH Z WNX 
  3ULRUWHW Z WNX 
 ...
3U]HUZDQLH ]DEORNRZDQHJR Z WNX 
  :PXV]DQLH SU]HUZDQLD ZNRQDQLD 
  6SUDZG]DQLH SU]HUZDQLD 
:VSyáG]LDáDQLH Z WNyZ 
...
L QRWLI$OO
QRWLI
NRQWUD QRWLI$OO
3URGXFHQFL L NRQVXPHQFL 
  3URGXFHQFL NRQVXPHQFL L NROHMNL 
  3U]HND]ZDQLH GDQFK SRPL G] ]DGDQLDPL ]D SRPRF SRWRNyZ ...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


5R]G]LDä *UDILF]QH LQWHUIHMV X WNRZQLND 
        $SOHW 
        3RGVWDZ E...
6SLV WUH FL          


        )OH[ ² DSOLNDFMH NOLHQFNLH Z IRUPDFLH )ODVK 
          $KRM )...
6]NROHQLH 7KLQNLQJ LQ 3DWWHUQV 
        .RQVXOWDFMD L DQDOL]D SURMHNWyZ 
'RGDWHN % =DVRE 
        2SURJ...
5R]G]LDä 
  Ä']LHOLP RWDF]DM F QDV ZLDW L NDWHJRU]XMHP JR SU]SLVXM F SR GURG]H WP NDWHJR
  ULRP ]QDF]HQLD ² SRQLHZ...
*HQH] UHZROXFML NRPSXWHURZHM EáD PDV]QD ² GODWHJR JHQH] M ]NyZ SURJUDPRZDQLD
  EáR ÄXGDZDQLH´ PDV]Q

  .RPSXWHU MHGQDN...
D WDN H QRZP URGNLHP HNVSUHVML : UH]XOWDFLH Z FRUD]
  PQLHMV]P VWRSQLX SU]SRPLQDM PDV]Q D Z FRUD] ZL NV]P IUDJPHQW QDV]H...
'RNRQDP WDN H SU]HJO GX RELHNWRZFK PHWRG
  WZRU]HQLD RSURJUDPRZDQLD 3RGREQLH MDN UHV]WD NVL NL UR]G]LDá WHQ ]DNáDGD SHZL...
7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND


       PR HV] RSX FLü WHQ UR]G]LDá ² QD WP HWDSLH QLH XQLHPR OLZL WR SLVDQLD SURJUDP...
VWDQRZLáR QLHZLHON DEVWUDNFM DVHPEOHUD %á Z SRUyZQDQLX
       ] QLP ]QDF]QP XVSUDZQLHQLHP MHGQDN SLHUZRWQD DEVWUDNFM...
D PRGHOHP VDPHJR UR]ZL ]ZDQHJR SUREOHPX Z ÄSU]HVWU]HQL SUR
       EOHPX´ F]OL PLHMVFX Z NWyUP SUREOHP LVWQLHMH QS Z ...
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV

1,763 views

Published on

Poznaj najnowszą wersję języka Java

* Opanuj zasady projektowania obiektowego
* Wykorzystaj Javę do tworzenia aplikacji
* Zastosuj najnowsze narzędzia i techniki

Popularność Javy stale rośnie, a każda następna wersja tego języka wnosi coś nowego. Poznanie wszystkich możliwości drzemiących w Javie wymaga sięgnięcia do sprawdzonego źródła wiedzy -- książki "Thinking in Java". To światowy bestseller, który zyskał zasłużoną sławę najlepszego podręcznika do nauki Javy. Wzbudził entuzjazm i uznanie programistów przede wszystkim dzięki wyjątkowej przejrzystości, przemyślanej strukturze i trafnie dobranym przykładom.

Książka "Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV" zawiera szczegółowe omówienie zasad programowania w Javie. Przeznaczona jest dla początkujących programistów i dla ekspertów. Przystępnie prezentuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i zaawansowane. Dziesiątki przykładów ułatwiają zrozumienie każdego tematu. Wszystko to sprawia, że poznajemy prawdziwą Javę -- uniwersalną, czytelną, niezależną od platformy systemowej. Czytając tę książkę, dowiesz się, co jest niezbędne do tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji w Javie.

* Projektowanie obiektowe
* Zasady dokumentowania kodu źródłowego
* Operatory i sterowanie przebiegiem wykonywania programu
* Inicjalizacja i usuwanie obiektów
* Kolekcje obiektów
* Obsługa błędów
* Operacje wejścia i wyjścia
* Programowanie współbieżne
* Projektowanie interfejsów użytkownika

Przekonaj się, dlaczego książka "Thinking in Java" jest uznawana za najlepszy podręcznik Javy dostępny na rynku.

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV KATALOG KSI¥¯EK Autor: Bruce Eckel T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota KATALOG ONLINE ISBN: 83-246-0111-2 Tytu³ orygina³u: Thinking in Java (4th Edition) ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 1256 TWÓJ KOSZYK Poznaj najnowsz¹ wersjê jêzyka Java DODAJ DO KOSZYKA • Opanuj zasady projektowania obiektowego • Wykorzystaj Javê do tworzenia aplikacji CENNIK I INFORMACJE • Zastosuj najnowsze narzêdzia i techniki Popularnoœæ Javy stale roœnie, a ka¿da nastêpna wersja tego jêzyka wnosi coœ nowego. ZAMÓW INFORMACJE Poznanie wszystkich mo¿liwoœci drzemi¹cych w Javie wymaga siêgniêcia do O NOWOœCIACH sprawdzonego Ÿród³a wiedzy — ksi¹¿ki „Thinking in Java”. To œwiatowy bestseller, który zyska³ zas³u¿on¹ s³awê najlepszego podrêcznika do nauki Javy. Wzbudzi³ entuzjazm ZAMÓW CENNIK i uznanie programistów przede wszystkim dziêki wyj¹tkowej przejrzystoœci, przemyœlanej strukturze i trafnie dobranym przyk³adom. Ksi¹¿ka „Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV” zawiera szczegó³owe omówienie CZYTELNIA zasad programowania w Javie. Przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych programistów i dla ekspertów. Przystêpnie prezentuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE i zaawansowane. Dziesi¹tki przyk³adów u³atwiaj¹ zrozumienie ka¿dego tematu. Wszystko to sprawia, ¿e poznajemy prawdziw¹ Javê — uniwersaln¹, czyteln¹, niezale¿n¹ od platformy systemowej. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, co jest niezbêdne do tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji w Javie. • Projektowanie obiektowe • Zasady dokumentowania kodu Ÿród³owego • Operatory i sterowanie przebiegiem wykonywania programu • Inicjalizacja i usuwanie obiektów • Kolekcje obiektów • Obs³uga b³êdów • Operacje wejœcia i wyjœcia Wydawnictwo Helion • Programowanie wspó³bie¿ne ul. Koœciuszki 1c • Projektowanie interfejsów u¿ytkownika 44-100 Gliwice Przekonaj siê, dlaczego ksi¹¿ka „Thinking in Java” tel. 032 230 98 63 jest uznawana za najlepszy podrêcznik Javy dostêpny na rynku e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. 3U]HGPRZD :SURZDG]HQLH 5R]G]LDä :SURZDG]HQLH Z ZLDW RELHNWÑZ 3RVW SXM FD DEVWUDNFMD 2ELHNW SRVLDGD LQWHUIHMV 2ELHNW GRVWDUF]D XVáXJL 8NUZDQLH LPSOHPHQWDFML :LHORNURWQH ZNRU]VWDQLH LPSOHPHQWDFML ']LHG]LF]HQLH Ä%FLH F]P ´ D ÄEFLH SRGREQP GR F]HJR ´ :PLHQLDOQR ü RELHNWyZ ] X FLHP SROLPRUIL]PX +LHUDUFKLD ] SRMHGQF]P NRU]HQLHP .RQWHQHU 7S SDUDPHWU]RZDQH WS RJyOQH
 3. 3. 7ZRU]HQLH RELHNWyZ L F]DV LFK FLD 2EVáXJD ZM WNyZ ² HOLPLQRZDQLH Eá GyZ :VSyáELH QR ü -DYD L ,QWHUQHW ]P MHVW VLHü ::: 3URJUDPRZDQLH SR VWURQLH NOLHQWD 3URJUDPRZDQLH SR VWURQLH VHUZHUD 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä :V]VWNR MHVW RELHNWHP 'RVW S GR RELHNWyZ SRSU]H] UHIHUHQFMH :V]VWNLH RELHNW WU]HED VWZRU]ü *G]LH SU]HFKRZXMHP GDQH 3U]SDGHN VSHFMDOQ WS SRGVWDZRZH 7DEOLFH Z -DYLH 1LJG QLH PD SRWU]HE QLV]F]HQLD RELHNWX =DVL J =DVL J RELHNWyZ :áDVQH WS GDQFK ² VáRZR FODVV 3ROD L PHWRG 0HWRG DUJXPHQW L ZDUWR FL ]ZUDFDQH /LVWD DUJXPHQWyZ
 4. 4. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 7ZRU]HQLH SURJUDPX Z -DYLH :LGRF]QR ü QD]Z :NRU]VWDQLH LQQFK NRPSRQHQWyZ 6áRZR NOXF]RZH VWDWLF 7ZyM SLHUZV] SURJUDP Z -DYLH .RPSLODFMD L XUXFKRPLHQLH .RPHQWDU]H RUD] GRNXPHQWRZDQLH NRGX 'RNXPHQWDFMD Z NRPHQWDU]DFK 6NáDGQLD 2VDG]RQ +70/ 1LHNWyUH ]QDF]QLNL GRNXPHQWDFMQH 3U]NáDG GRNXPHQWRZDQLD NRGX 6WO SURJUDPRZDQLD 3RGVXPRZDQLH ûZLF]HQLD 5R]G]LDä 2SHUDWRU 3URVWD LQVWUXNFMD ZM FLD 8 ZDQLH RSHUDWRUyZ -DY .ROHMQR ü RSHUDWRUyZ 3U]SLVDQLH 7ZRU]HQLH QD]Z Z ZZRáDQLDFK PHWRG 2SHUDWRU PDWHPDWF]QH -HGQRDUJXPHQWRZH RSHUDWRU PLQXV L SOXV 2SHUDWRU ]ZL NV]DQLD L ]PQLHMV]DQLD 2SHUDWRU UHODFML 6SUDZG]DQLH UyZQR FL RELHNWyZ 2SHUDWRU ORJLF]QH 6NUDFDQLH REOLF]HQLD ZUD HQLD ORJLF]QHJR /LWHUDá =DSLV ZNáDGQLF] 2SHUDWRU ELWRZH 2SHUDWRU SU]HVXQL ü 2SHUDWRU WUyMDUJXPHQWRZ LIHOVH 2SHUDWRU L GOD NODV 6WULQJ 1DMF] VWV]H SXáDSNL SU] X ZDQLX RSHUDWRUyZ 2SHUDWRU U]XWRZDQLD 2EFLQDQLH D ]DRNU JODQLH 3URPRFMD WSX : -DYLH QLH PD ÄVL]HRI´ .RPSHQGLXP RSHUDWRUyZ 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä 6WHURZDQLH SU]HELHJLHP ZNRQDQLD 3UDZGD L IDáV] LIHOVH ,WHUDFMD GRZKLOH IRU 2SHUDWRU SU]HFLQND 6NáDGQLD IRUHDFK UHWXUQ EUHDN L FRQWLQXH 1LHVáDZQH ÄJRWR´ VZLWFK 3RGVXPRZDQLH
 5. 5. 6SLV WUH FL 5R]G]LDä ,QLFMDOL]DFMD L VSU]ñWDQLH *ZDUDQWRZDQD LQLFMDOL]DFMD SU]H] NRQVWUXNWRU 3U]HFL DQLH PHWRG 5R]Uy QLDQLH SU]HFL RQFK PHWRG 3U]HFL DQLH D WS SRGVWDZRZH 3U]HFL DQLH SU]H] ZDUWR FL ]ZUDFDQH .RQVWUXNWRU GRP OQH 6áRZR NOXF]RZH WKLV :ZRáZDQLH NRQVWUXNWRUyZ ] NRQVWUXNWRUyZ =QDF]HQLH VáRZD VWDWLF 6SU] WDQLH ILQDOL]DFMD L RG PLHFDQLH SDPL FL 'R F]HJR VáX ILQDOL]H
 6. 6. 0XVLV] SU]HSURZDG]Lü VSU] WDQLH :DUXQHN ]DNR F]HQLD -DN G]LDáD RG PLHFDF] SDPL FL ,QLFMDOL]DFMD VNáDGRZFK 2NUH ODQLH VSRVREX LQLFMDOL]DFML ,QLFMDOL]DFMD Z NRQVWUXNWRU]H .ROHMQR ü LQLFMDOL]DFML ,QLFMDOL]DFMD ]PLHQQFK VWDWF]QFK -DZQD LQLFMDOL]DFMD VWDWF]QD ,QLFMDOL]DFMD HJ]HPSODU]D ,QLFMDOL]DFMD WDEOLF =PLHQQH OLVW DUJXPHQWyZ 7S ZOLF]HQLRZH 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä .RQWUROD GRVWöSX 3DNLHW ² MHGQRVWND ELEOLRWHF]QD 2UJDQL]DFMD NRGX 7ZRU]HQLH XQLNDWRZFK QD]Z SDNLHWyZ :áDVQD ELEOLRWHND QDU] G]LRZD :NRU]VWDQLH LQVWUXNFML LPSRUW GR ]PLDQ ]DFKRZDQLD 3XáDSND ]ZL ]DQD ] SDNLHWDPL 0RGILNDWRU GRVW SX Z -DYLH 'RVW S SDNLHWRZ SXEOLF GRVW S GR LQWHUIHMVX SULYDWH QLH GRWNDü SURWHFWHG GRVW S ÄQD SRWU]HE´ G]LHG]LF]HQLD ,QWHUIHMV L LPSOHPHQWDFMD 'RVW S GR NODV 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä :LHORNURWQH ZNRU]VWDQLH NODV 6NáDGQLD NRPSR]FML 6NáDGQLD G]LHG]LF]HQLD ,QLFMDOL]DFMD NODV ED]RZHM 'HOHJDFMH à F]HQLH NRPSR]FML L G]LHG]LF]HQLD =DSHZQLHQLH SRSUDZQHJR VSU] WDQLD 8NUZDQLH QD]Z :EyU PL G] NRPSR]FM D G]LHG]LF]HQLHP SURWHFWHG 5]XWRZDQLH Z JyU 'ODF]HJR ÄZ JyU ´ -HV]F]H R NRPSR]FML L G]LHG]LF]HQLX
 7. 7. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 6áRZR NOXF]RZH ILQDO =PLHQQH ILQDOQH 0HWRG ILQDOQH .ODV ILQDOQH 2VWUR QLH ] GHNODUDFM ILQDO ,QLFMDOL]DFMD L áDGRZDQLH NODV ,QLFMDOL]DFMD Z SU]SDGNX G]LHG]LF]HQLD 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä 3ROLPRUIL]P 5]XWRZDQLH Z JyU UD] MHV]F]H =DSRPLQDQLH R WSLH RELHNWX 0Dá WULN :L ]DQLH ZZRáDQLD PHWRG 8]VNLZDQLH SRSUDZQHJR G]LDáDQLD 5R]V]HU]DOQR ü 3XáDSND ÄSU]HVáDQLDQLH´ PHWRG SUZDWQFK 3XáDSND VWDWF]QH SROD L PHWRG .RQVWUXNWRU D SROLPRUIL]P .ROHMQR ü ZZRáD NRQVWUXNWRUyZ ']LHG]LF]HQLH D VSU] WDQLH =DFKRZDQLH PHWRG SROLPRUILF]QFK ZHZQ WU] NRQVWUXNWRUyZ .RZDULDQFMD WSyZ ]ZUDFDQFK 3URMHNWRZDQLH ] X FLHP G]LHG]LF]HQLD 6XEVWWXFMD NRQWUD UR]V]HU]DQLH 5]XWRZDQLH Z Gyá D LGHQWILNDFMD WSX Z F]DVLH ZNRQDQLD 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä ,QWHUIHMV .ODV L PHWRG DEVWUDNFMQH ,QWHUIHMV 5R]G]LHOHQLH ]XSHáQH Ä']LHG]LF]HQLH ZLHORED]RZH´ Z -DYLH 5R]V]HU]DQLH LQWHUIHMVX SRSU]H] G]LHG]LF]HQLH .ROL]MH QD]Z SRGF]DV á F]HQLD LQWHUIHMVyZ $GDSWRZDQLH GR LQWHUIHMVX 3ROD Z LQWHUIHMVDFK ,QLFMDOL]DFMD SyO LQWHUIHMVyZ =DJQLH G DQLH LQWHUIHMVyZ ,QWHUIHMV D ZWZyUQLH 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä .ODV ZHZQöWU]QH 7ZRU]HQLH NODV ZHZQ WU]QFK 3Rá F]HQLH ] NODV ]HZQ WU]Q WKLV L QHZ .ODV ZHZQ WU]QH D U]XWRZDQLH Z JyU .ODV ZHZQ WU]QH Z PHWRGDFK L ]DVL JDFK $QRQLPRZH NODV ZHZQ WU]QH -HV]F]H R Z]RUFX )DFWRU 0HWKRG .ODV ]DJQLH G RQH .ODV ZHZQ WU] LQWHUIHMVyZ 6L JDQLH QD ]HZQ WU] ] NODV ZLHORNURWQLH ]DJQLH G RQHM
 8. 8. 6SLV WUH FL 'ODF]HJR NODV ZHZQ WU]QH 'RPNQL FLD L ZZRáDQLD ]ZURWQH .ODV ZHZQ WU]QH D V]NLHOHW VWHURZDQLD ']LHG]LF]HQLH SR NODVDFK ZHZQ WU]QFK ] NODV ZHZQ WU]QH PRJ Eü SU]HVáDQLDQH /RNDOQH NODV ZHZQ WU]QH ,GHQWILNDWRU NODV ZHZQ WU]QFK 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä .ROHNFMH RELHNWÑZ .RQWHQHU WSRZDQH L XRJyOQLRQH 3RM FLD SRGVWDZRZH 'RGDZDQLH JUXS HOHPHQWyZ :SLVZDQLH ]DZDUWR FL NRQWHQHUyZ ,QWHUIHMV /LVW ,QWHUIHMV ,WHUDWRU ,QWHUIHMV /LVW,WHUDWRU .ODVD /LQNHG/LVW .ODVD 6WDFN ,QWHUIHMV 6HW ,QWHUIHMV 0DS ,QWHUIHMV 4XHXH 3ULRULW4XHXH ROOHFWLRQ NRQWUD ,WHUDWRU ,WHUDWRU D S WOH IRUHDFK ,GLRP PHWRGDGDSWHUD 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä 2EVäXJD EäöGÑZ ]D SRPRFñ ZMñWNÑZ =DUV NRQFHSFML 3RGVWDZ REVáXJL ZM WNyZ $UJXPHQW ZM WNyZ 3U]HFKZWZDQLH ZM WNX %ORN WU 2EVáXJD ZM WNyZ 7ZRU]HQLH ZáDVQFK ZM WNyZ 5HMHVWURZDQLH ZM WNyZ 6SHFILNDFMD ZM WNyZ 3U]HFKZWZDQLH GRZROQHJR ZM WNX 6WRV ZZRáD 3RQRZQH ZU]XFDQLH ZM WNyZ 6HNZHQFMH ZM WNyZ 6WDQGDUGRZH ZM WNL -DY 3U]SDGHN VSHFMDOQ 5XQWLPH([FHSWLRQ 5RELHQLH SRU] GNyZ Z ILQDOO 'R F]HJR VáX ILQDOO :VSyáG]LDáDQLH ILQDOO ] UHWXUQ 3XáDSND ]DJXELRQ ZM WHN 2JUDQLF]HQLD ZM WNyZ .RQVWUXNWRU 'RSDVRZZDQLH ZM WNyZ 5R]ZL ]DQLD DOWHUQDWZQH +LVWRULD 3HUVSHNWZ
 9. 9. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 3U]HND]ZDQLH ZM WNyZ QD NRQVRO =DPLDQD ZM WNyZ VSUDZG]DQFK QD QLHVSUDZG]DQH :VND]yZNL 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä LñJL ]QDNÑZ 1LH]PLHQQR ü FL JyZ ]QDNRZFK 6WULQJ%XLOGHU NRQWUD SU]HFL RQ RSHUDWRU µ¶ 1LH]DPLHU]RQD UHNXUVMD 2SHUDFMH QD HJ]HPSODU]DFK NODV 6WULQJ )RUPDWRZDQLH ZM FLD )XQNFMD SULQWI
 10. 10. 6VWHPRXWIRUPDW
 11. 11. .ODVD )RUPDWWHU 6SHFILNDWRU IRUPDWX .RQZHUVMH 0HWRGD 6WULQJIRUPDW
 12. 12. :UD HQLD UHJXODUQH 3RGVWDZ 7ZRU]HQLH ZUD H UHJXODUQFK .ZDQWILNDWRU .ODV 3DWWHUQ RUD] 0DWFKHU PHWRGD VSOLW
 13. 13. 2SHUDFMH ]DVW SRZDQLD 0HWRGD UHVHW
 14. 14. :UD HQLD UHJXODUQH L RSHUDFMH ZHM FLDZM FLD -DY 6NDQRZDQLH ZHM FLD 6HSDUDWRU ZDUWR FL ZHM FLRZFK 6NDQRZDQLH ZHM FLD SU] X FLX ZUD H UHJXODUQFK .ODVD 6WULQJ7RNHQL]HU 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä ,QIRUPDFMH R WSDFK 3RWU]HED PHFKDQL]PX 577, 2ELHNW ODVV /LWHUDá ODVV 5HIHUHQFMH NODV XRJyOQLRQFK 1RZD VNáDGQLD U]XWRZDQLD 6SUDZG]DQLH SU]HG U]XWRZDQLHP 8 FLH OLWHUDáyZ NODV 'QDPLF]QH LQVWDQFHRI =OLF]DQLH UHNXUHQFMQH :WZyUQLH UHMHVWURZDQH LQVWDQFHRI D UyZQRZD QR ü RELHNWyZ ODVV 5HIOHNVMD ² LQIRUPDFMD R NODVLH Z F]DVLH ZNRQDQLD (NVWUDNWRU PHWRG 'QDPLF]QH SUR[ 2ELHNW SXVWH ,PLWDFMH L ]DO NL ,QWHUIHMV D 577, 3RGVXPRZDQLH
 15. 15. 6SLV WUH FL 5R]G]LDä 7S RJÑOQH 3RUyZQDQLH ] M ]NLHP 3URVWH XRJyOQLHQLD %LEOLRWHND NURWHN .ODVD VWRVX 5DQGRP/LVW 8RJyOQLDQLH LQWHUIHMVyZ 8RJyOQLDQLH PHWRG :NRU]VWZDQLH GHGXNFML WSX DUJXPHQWX 0HWRG XRJyOQLRQH ]H ]PLHQQPL OLVWDPL DUJXPHQWyZ 0HWRGD XRJyOQLRQD Z VáX ELH NODV *HQHUDWRU 8QLZHUVDOQ *HQHUDWRU 8SUDV]F]DQLH VWRVRZDQLD NURWHN 8QLZHUVDOQ NRQWHQHU 6HW $QRQLPRZH NODV ZHZQ WU]QH %XGRZDQLH PRGHOL ]áR RQFK 7DMHPQLFD ]DFLHUDQLD -DN WR VL UREL Z 6áRZR R ]JRGQR FL PLJUDFML .áRSRWOLZR ü ]DFLHUDQLD 1D NUDZ G]L .RPSHQVDFMD ]DFLHUDQLD 7ZRU]HQLH HJ]HPSODU] WSyZ 7DEOLFH WSyZ RJyOQFK 5DP 6PEROH ZLHOR]QDF]QH -DN EVWU MHVW NRPSLODWRU .RQWUDZDULDQFMD 6PEROH ZLHOR]QDF]QH EH] UDP NRQNUHW]DFML .RQZHUVMD ] SU]HFKZFHQLHP WSX 3UREOHP 7S SRGVWDZRZH MDNR SDUDPHWU WSRZH ,PSOHPHQWRZDQLH LQWHUIHMVyZ SDUDPHWU]RZDQFK 2VWU]H HQLD SU] U]XWRZDQLX 3U]HFL DQLH =DZáDV]F]HQLH LQWHUIHMVX Z NODVLH ED]RZHM 7S VDPRVNLHURZDQH 2VREOLZD UHNXUHQFMD XRJyOQLHQLD 6DPRVNLHURZDQLH .RZDULDQFMD DUJXPHQWyZ 'QDPLF]QD NRQWUROD WSyZ :M WNL 'RPLHV]NL 'RPLHV]NL Z 'RPLHV]NL ] X FLHP LQWHUIHMVyZ =DVWRVRZDQLH Z]RUFD SURMHNWRZHJR 'HFRUDWRU 'RPLHV]NL Z SRVWDFL GQDPLF]QFK SUR[ 7SRZDQLH XWDMRQH .RPSHQVDFMD EUDNX WSRZDQLD XWDMRQHJR 5HIOHNVMD $SOLNRZDQLH PHWRG GR VHNZHQFML RELHNWyZ .LHG QLH PD SRG U N RGSRZLHGQLHJR LQWHUIHMVX 6PXORZDQLH WSRZDQLD XWDMRQHJR ]D SRPRF DGDSWHUyZ
 16. 16. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 2ELHNW IXQNFMQH Z UROL VWUDWHJLL 3RGVXPRZDQLH ² F] U]XWRZDQLH MHVW D WDN ]áH 'DOV]D OHNWXUD 5R]G]LDä 7DEOLFH R Z QLFK WDNLHJR VSHFMDOQHJR 7DEOLFH WR SHáQRSUDZQH RELHNW 7DEOLFH Z UROL ZDUWR FL ]ZUDFDQFK 7DEOLFH ZLHORZPLDURZH 7DEOLFH D WS RJyOQH :WZDU]DQLH GDQFK WHVWRZFK 0HWRGD $UUDVILOO
 17. 17. *HQHUDWRU GDQFK 7ZRU]HQLH WDEOLF ]D SRPRF JHQHUDWRUyZ 1DU] G]LD NODV $UUDV .RSLRZDQLH WDEOLF 3RUyZQZDQLH WDEOLF 3RUyZQZDQLH HOHPHQWyZ WDEOLF 6RUWRZDQLH WDEOLF 3U]HV]XNLZDQLH WDEOLF SRVRUWRZDQHM 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä .RQWHQHU ] EOLVND 3HáQD WDNVRQRPLD NRQWHQHUyZ :SHáQLDQLH NRQWHQHUyZ 5R]ZL ]DQLH ] JHQHUDWRUHP *HQHUDWRU GOD NRQWHQHUyZ DVRFMDFMQFK 6WRVRZDQLH NODV DEVWUDNFMQFK ,QWHUIHMV ROOHFWLRQ 2SHUDFMH RSFMRQDOQH 2SHUDFMH QLHREVáXJLZDQH ,QWHUIHMV /LVW .RQWHQHU 6HW D NROHMQR ü HOHPHQWyZ 6RUWHG6HW .ROHMNL .ROHMNL SULRUWHWRZH .ROHMNL GZXNLHUXQNRZH .RQWHQHU DVRFMDFMQH :GDMQR ü 6RUWHG0DS /LQNHG+DVK0DS +DV]RZDQLH L NRG KDV]XM FH =DVDGD G]LDáDQLD KDVKRGH
 18. 18. +DV]RZDQLH D V]ENR ü 3U]HVáRQL FLH PHWRG KDVKRGH
 19. 19. :EyU LPSOHPHQWDFML ,QIUDVWUXNWXUD WHVWRZD :ELHUDQLH SRPL G] OLVWDPL =DJUR HQLD WHVWRZDQLD Z PDáHM VNDOL :ELHUDQLH SRPL G] ]ELRUDPL :ELHUDQLH SRPL G] RGZ]RURZDQLDPL 1DU] G]LD GRGDWNRZH 6RUWRZDQLH L SU]HV]XNLZDQLH OLVW 1LHPRGILNRZDOQH NRQWHQHU ROOHFWLRQ L 0DS 6QFKURQL]DFMD ROOHFWLRQ L 0DS
 20. 20. 6SLV WUH FL 3U]HFKRZZDQLH UHIHUHQFML :HDN+DVK0DS .RQWHQHU -DYD L 9HFWRU L (QXPHUDWLRQ +DVKWDEOH 6WDFN %LW6HW 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä :HM FLHZM FLH .ODVD )LOH :SLVZDQLH ]DZDUWR FL NDWDORJX 1DU] G]LH GR SU]HJO GDQLD NDWDORJyZ 7ZRU]HQLH NDWDORJyZ L VSUDZG]DQLH LFK REHFQR FL :HM FLH L ZM FLH 7S ,QSXW6WUHDP 7S 2XWSXW6WUHDP 'RGDZDQLH DWUEXWyZ L X WHF]QFK LQWHUIHMVyZ 2GF]W ] ,QSXW6WUHDP ]D SRPRF )LOWHU,QSXW6WUHDP =DSLV GR 2XWSXW6WUHDP ]D SRPRF )LOWHU2XWSXW6WUHDP .ODV 5HDGHU L :ULWHU UyGáD L XM FLD GDQFK 0RGILNDFMD ]DFKRZDQLD VWUXPLHQLD .ODV QLH]PLHQLRQH 2VREQD L VDPRG]LHOQD 5DQGRP$FFHVV)LOH 7SRZH ]DVWRVRZDQLD VWUXPLHQL ZHM FLDZM FLD %XIRURZDQ SOLN ZHM FLD :HM FLH ] SDPL FL )RUPDWRZDQH ZHM FLH ] SDPL FL :M FLH GR SOLNX 3U]HFKRZZDQLH L RG]VNLZDQLH GDQFK 2GF]W L ]DSLV GR SOLNyZ R GRVW SLH VZRERGQP 6WUXPLHQLHSRWRNL 1DU] G]LD GR ]DSLVX L RGF]WX GDQFK ] SOLNyZ 2GF]W SOLNyZ ELQDUQFK 6WDQGDUGRZH ZHM FLHZM FLH ]WDQLH ]H VWDQGDUGRZHJR ZHM FLD =DPLDQD 6VWHPRXW QD 3ULQW:ULWHU 3U]HNLHURZZDQLH VWDQGDUGRZHJR ZHM FLDZM FLD 6WHURZDQLH SURFHVDPL ]HZQ WU]QPL 1RZH ZHM FLHZM FLH .RQZHUVMD GDQFK 3RELHUDQLH SRGVWDZRZFK WSyZ GDQFK :LGRNL EXIRUyZ 0DQLSXORZDQLH GDQPL SU] X FLX EXIRUyZ 6]F]HJyáRZH LQIRUPDFMH R EXIRUDFK 3OLNL RGZ]RURZZDQH Z SDPL FL %ORNRZDQLH SOLNyZ .RPSUHVMD 3URVWD NRPSUHVMD GR IRUPDWX *=,3 3U]HFKRZZDQLH ZLHOX SOLNyZ Z IRUPDFLH =LS $UFKLZD -DY -$5
 21. 21. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 6HULDOL]DFMD RELHNWyZ 2GQDMGZDQLH NODV .RQWUROD VHULDOL]DFML 6WRVRZDQLH WUZDáR FL ;0/ 3UHIHUHQFMH 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä 7S ZOLF]HQLRZH 3RGVWDZRZH FHFK WSyZ ZOLF]HQLRZFK :OLF]HQLD D LPSRUW VWDWF]QH 'RGDZDQLH PHWRG GR WSyZ ZOLF]HQLRZFK 3U]HVáDQLDQLH PHWRG WSX ZOLF]HQLRZHJR :OLF]HQLD Z LQVWUXNFMDFK ZERUX 7DMHPQLFD PHWRG YDOXHV
 22. 22. ,PSOHPHQWXMH QLH G]LHG]LF] :EyU ORVRZ 2UJDQL]DFMD QD ED]LH LQWHUIHMVyZ (QXP6HW ]DPLDVW ]QDF]QLNyZ 6WRVRZDQLH NODV (QXP0DS 0HWRG VSHFMDOL]RZDQH GOD HOHPHQWyZ ZOLF]HQLD 7S ZOLF]HQLRZH Z áD FXFKX RGSRZLHG]LDOQR FL 7S ZOLF]HQLRZH D DXWRPDW VWDQyZ 5R]SURZDG]DQLH ZLHORNURWQH 5R]SURZDG]DQLH ] XG]LDáHP WSyZ ZOLF]HQLRZFK 6WRVRZDQLH PHWRG VSHFMDOL]RZDQFK GOD HOHPHQWyZ ZOLF]HQLD 5R]SURZDG]DQLH ]D SRPRF (QXP0DS = WDEOLF GZXZPLDURZ 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä $GQRWDFMH 3RGVWDZ VNáDGQL DGQRWDFML 'HILQLRZDQLH DGQRWDFML 0HWDDGQRWDFMH 3URFHVRU DGQRWDFML (OHPHQW DGQRWDFML 2JUDQLF]HQLD ZDUWR FL GRP OQFK *HQHURZDQLH SOLNyZ ]HZQ WU]QFK $GQRWDFMH QLH GDM VL G]LHG]LF]ü ,PSOHPHQWRZDQLH SURFHVRUD 3U]HWZDU]DQLH DGQRWDFML ]D SRPRF DSW 3URJUDP DSW D ZL]WDFMH $GQRWDFMH Z WHVWRZDQLX MHGQRVWNRZP #8QLW D WS RJyOQH ,PSOHPHQWDFMD #8QLW 8VXZDQLH NRGX WHVWXM FHJR 3RGVXPRZDQLH 5R]G]LDä :VSÑäELH QR è 2EOLF]D ZVSyáELH QR FL 6]EV]H ZNRQDQLH 8OHSV]DQLH SURMHNWX 3RGVWDZ ZLHORZ WNRZR FL 'HILQLRZDQLH ]DGD .ODVD 7KUHDG :NRQDZF
 23. 23. 6SLV WUH FL =ZUDFDQLH ZDUWR FL ] ]DGD 8VSLDQLH ² ZVWU]PZDQLH Z WNX 3ULRUWHW Z WNX 3U]Há F]DQLH : WNLGHPRQ :DULDFMH QD WHPDW Z WNyZ 7HUPLQRORJLD à F]HQLH Z WNyZ 7ZRU]HQLH UHDNWZQHJR LQWHUIHMVX X WNRZQLND *UXS Z WNyZ 3U]HFKZWZDQLH ZM WNyZ :VSyáG]LHOHQLH ]DVREyZ 1LHZáD FLZ GRVW S GR ]DVREyZ 5R]VWU]JDQLH ZVSyá]DZRGQLFWZD R ]DVRE ZVSyáG]LHORQH $WRPRZR ü L ZLGRF]QR ü .ODV ÄDWRPRZH´ 6HNFMH NUWF]QH 6QFKURQL]DFMD GRVW SX QD ED]LH LQQFK RELHNWyZ /RNDOQD SDPL ü Z WNX 3U]HUZDQLH ZNRQDQLD ]DGD 2JUyG ERWDQLF]Q VPXODFMD
 24. 24. 3U]HUZDQLH ]DEORNRZDQHJR Z WNX :PXV]DQLH SU]HUZDQLD ZNRQDQLD 6SUDZG]DQLH SU]HUZDQLD :VSyáG]LDáDQLH Z WNyZ 0HWRG ZDLW
 25. 25. L QRWLI$OO
 26. 26. QRWLI
 27. 27. NRQWUD QRWLI$OO
 28. 28. 3URGXFHQFL L NRQVXPHQFL 3URGXFHQFL NRQVXPHQFL L NROHMNL 3U]HND]ZDQLH GDQFK SRPL G] ]DGDQLDPL ]D SRPRF SRWRNyZ =DNOHV]F]HQLH 1RZH NRPSRQHQW ELEOLRWHF]QH RXQW'RZQ/DWFK FOLF%DUULHU 'HOD4XHXH 3ULRULW%ORFNLQJ4XHXH 6WHURZDQLH V]NODUQL ² SODQRZDQLH XUXFKDPLDQLD ]DGD 6HPDSKRUH ([FKDQJHU 6PXODFMH 6PXODFMD RNLHQND NDVRZHJR 6PXODFMD VDOL UHVWDXUDFMQHM 5R]G]LHODQLH ]DGD :GDMQR ü 3RUyZQDQLH WHFKQRORJLL PXWHNVyZ .RQWHQHU EH] EORNDG %ORNRZDQLH RSWPLVWF]QH %ORNDG 5HDG:ULWH/RFN 2ELHNW DNWZQH 3RGVXPRZDQLH 'DOV]D OHNWXUD
 29. 29. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND 5R]G]LDä *UDILF]QH LQWHUIHMV X WNRZQLND $SOHW 3RGVWDZ ELEOLRWHNL 6ZLQJ 3ODWIRUPD SUH]HQWDFMQD 7ZRU]HQLH SU]FLVNX 3U]HFKZWZDQLH ]GDU]HQLD 2EV]DU WHNVWRZH 5R]PLHV]F]DQLH HOHPHQWyZ LQWHUIHMVX %RUGHU/DRXW )ORZ/DRXW *ULG/DRXW *ULG%DJ/DRXW 3R]FMRQRZDQLH EH]SR UHGQLH %R[/DRXW 1DMOHSV]H UR]ZL ]DQLH 0RGHO ]GDU]H Z 6ZLQJX 5RG]DMH ]GDU]H L RGELRUQLNyZ OHG]HQLH ZLHOX ]GDU]H :EUDQH NRPSRQHQW 6ZLQJ 3U]FLVNL ,NRQ 3RGSRZLHG]L 3ROD WHNVWRZH 5DPNL 0LQLHGWRU 3ROD ZERUX 3U]FLVNL ZERUX /LVW UR]ZLMDQH /LVW =DNáDGNL 2NQD NRPXQLNDWyZ 0HQX 0HQX NRQWHNVWRZH 5VRZDQLH 2NQD GLDORJRZH 2NQD GLDORJRZH SOLNyZ +70/ Z NRPSRQHQWDFK 6ZLQJ 6XZDNL L ZVND QLNL SRVW SX =PLDQD VWOX LQWHUIHMVX 'U]HZND WDEHOH L VFKRZHN -1/3 RUD] -DYD :HE 6WDUW 6ZLQJ D ZVSyáELH QR ü =DGDQLD GáXJRWUZDáH :L]XDOL]DFMD ZLHORZ WNRZR FL LQWHUIHMVX X WNRZQLND 3URJUDPRZDQLH ZL]XDOQH L NRPSRQHQW -DYD%HDQ ]P MHVW NRPSRQHQW -DYD%HDQ :GREFLH LQIRUPDFML R NRPSRQHQFLH SRSU]H] NODV ,QWURVSHFWRU %DUG]LHM ZV]XNDQ NRPSRQHQW .RPSRQHQW -DYD%HDQ L VQFKURQL]DFMD 3DNRZDQLH NRPSRQHQWX -DYD%HDQ %DUG]LHM ]áR RQD REVáXJD NRPSRQHQWyZ -DYD%HDQ :L FHM R NRPSRQHQWDFK -DYD%HDQ $OWHUQDWZ ZREHF ELEOLRWHNL 6ZLQJ
 30. 30. 6SLV WUH FL )OH[ ² DSOLNDFMH NOLHQFNLH Z IRUPDFLH )ODVK $KRM )OH[ .RPSLORZDQLH 0;0/ 0;0/ L VNUSW $FWLRQ6FULSW .RQWHQHU L NRQWURONL (IHNW L VWOH =GDU]HQLD 3Rá F]HQLH ] -DY 0RGHOH GDQFK L ZL ]DQLH GDQFK .RPSLORZDQLH L LQVWDODFMD $SOLNDFMH 6:7 ,QVWDORZDQLH 6:7 $KRM 6:7 (OLPLQRZDQLH SRZWDU]DM FHJR VL NRGX 0HQX 3DQHOH ]DNáDGHN SU]FLVNL L ]GDU]HQLD *UDILND :VSyáELH QR ü Z 6:7 6:7 F] 6ZLQJ 3RGVXPRZDQLH =DVRE 'RGDWHN $ 0DWHULDä X]XSHäQLDMñFH 6XSOHPHQW GR SREUDQLD 7KLQNLQJ LQ 6]NROHQLH 7KLQNLQJ LQ -DYD 6]NROHQLH QD '520LH +DQGV2Q -DYD 6]NROHQLH 7KLQNLQJ LQ 2EMHFWV 7KLQNLQJ LQ (QWHUSULVH -DYD 7KLQNLQJ LQ 3DWWHUQV ZLWK -DYD
 31. 31. 6]NROHQLH 7KLQNLQJ LQ 3DWWHUQV .RQVXOWDFMD L DQDOL]D SURMHNWyZ 'RGDWHN % =DVRE 2SURJUDPRZDQLH (GWRU L URGRZLVND SURJUDPLVWF]QH .VL NL $QDOL]D L SURMHNWRZDQLH 3WKRQ /LVWD PRLFK NVL HN 6NRURZLG]
 32. 32. 5R]G]LDä Ä']LHOLP RWDF]DM F QDV ZLDW L NDWHJRU]XMHP JR SU]SLVXM F SR GURG]H WP NDWHJR ULRP ]QDF]HQLD ² SRQLHZD MHVWH P F] FLDPL VSRáHF]H VWZD ED]XM FHJR QD PRZLH NWyUHJR VHQV MHVW Z PRZLH ]DNRGRZDQ« 1LH PRJOLE P SRUR]XPLHZDü VL QLH VWDM F VL F] FL WHM VSRáHF]QR FL L QLH NRU]VWDM F ] WHJR VVWHPX NODVILNDFML´ ² %HQMDPLQ /HH :KRUI ±
 33. 33. *HQH] UHZROXFML NRPSXWHURZHM EáD PDV]QD ² GODWHJR JHQH] M ]NyZ SURJUDPRZDQLD EáR ÄXGDZDQLH´ PDV]Q .RPSXWHU MHGQDN EDUG]LHM QL PDV]QDPL V ÄZ]PDFQLDF]DPL XPVáX´ OXE ÄURZHUDPL GOD XPVáX´ ² MDN PDZLD 6WHYH -REV
 34. 34. D WDN H QRZP URGNLHP HNVSUHVML : UH]XOWDFLH Z FRUD] PQLHMV]P VWRSQLX SU]SRPLQDM PDV]Q D Z FRUD] ZL NV]P IUDJPHQW QDV]HJR XPVáX D ]DUD]HP NODVF]QH G]LHG]LQ V]WXNL WDNLH MDN OLWHUDWXUD PDODUVWZR U]H ED DQLPDFMD L ILOP 3URJUDPRZDQLH ]RULHQWRZDQH RELHNWRZR MHVW F] FL UXFKX FKF FHJR XF]QLü ] NRPSXWHUD NROHMQ URGHN HNVSUHVML : WP UR]G]LDOH SU]HGVWDZL SRGVWDZRZH LGHH SURJUDPRZDQLD ]RULHQWRZDQHJR RELHNWRZR DQJ 2EMHFW 2ULHQWHG 3URJUDPPLQJ 223
 35. 35. 'RNRQDP WDN H SU]HJO GX RELHNWRZFK PHWRG WZRU]HQLD RSURJUDPRZDQLD 3RGREQLH MDN UHV]WD NVL NL UR]G]LDá WHQ ]DNáDGD SHZLHQ SR]LRP GR ZLDGF]HQLD ]WHOQLND Z SURJUDPRZDQLX SURFHGXUDOQP FKRü QLHNRQLHF]QLH Z M ]NX .WR QLH F]XMH VL PRFQ Z WHM G]LHG]LQLH SRZLQLHQ SU]HM ü PXOWLPHGLDOQ NXUV 7KLQNLQJ LQ GRVW SQ GR SREUDQLD QD VWURQDFK ZLWUQ ZZZ0LQG9LHZQHW 7UH ü UR]G]LDáX VWDQRZL SRGVWDZ D MHGQRF]H QLH PDWHULDá X]XSHáQLDM F UHV]W NVL NL :LHOH RVyE QLH FKFH ]DJá ELDü VL Z SURJUDPRZDQLH RELHNWRZH EH] XSU]HGQLHJR ]UR]XPLH QLD MHJR RJyOQFK NRQFHSFML ² GODWHJR RSLV] WX ZLHOH ] QLFK WZRU] F Z WHQ VSRVyE VROLGQ REUD] FDáHM WHFKQLNL = GUXJLHM MHGQDN VWURQ V WDF NWyU] PDM SUREOHP ]H ]UR]X PLHQLHP RJyOQFK LGHL SU]HG SR]QDQLHP ÄPHFKDQLNL´ ² OXG]LH FL PRJ SRF]Xü VL ]D JXELHQL L ]DNáRSRWDQL EH] MDNLHJR IUDJPHQWX NRGX MDNR SXQNWX ]DF]HSLHQLD -H HOL QDOH V] GR WHM GUXJLHM JUXS L QLH PR HV] VL MX GRF]HNDü RPDZLDQLD VSHFILNL M ]ND RF]ZL FLH
 36. 36. 7KLQNLQJ LQ -DYD (GFMD SROVND PR HV] RSX FLü WHQ UR]G]LDá ² QD WP HWDSLH QLH XQLHPR OLZL WR SLVDQLD SURJUDPyZ L QDXNL M ]ND 3RZLQLHQH MHGQDN H SRZUyFLü GR QLHJR Sy QLHM DE ]UR]XPLHü GODF]HJR RELHNW V ZD QH L MDN SU] LFK X FLX SURMHNWRZDü RSURJUDPRZDQLH 3RVWöSXMñFD DEVWUDNFMD .D G M ]N SURJUDPRZDQLD GRVWDUF]D SHZQHM DEVWUDNFML 0R QD SUyERZDü EURQLü WH] H ]áR RQR ü SUREOHPyZ MDNLH MHVWH P Z VWDQLH UR]ZL ]Dü MHVW EH]SR UHGQLR ]DOH QD RG URG]DMX L MDNR FL X ZDQHM DEVWUDNFML 3U]H] ÄURG]DM´ DEVWUDNFML UR]XPLHP RGSRZLHG QD SWDQLH Ä]P MHVW WR F]HJR DEVWUDNFML GRNRQXMHP´ - ]N DVHPEOHU MHVW QLHZLHON DEVWUDNFM PDV]Q :LHOH W]Z LPSHUDWZQFK M ]NyZ NWyUH VWZRU]RQR Sy QLHM WDNLFK MDN )RUWUDQ %$6, L
 37. 37. VWDQRZLáR QLHZLHON DEVWUDNFM DVHPEOHUD %á Z SRUyZQDQLX ] QLP ]QDF]QP XVSUDZQLHQLHP MHGQDN SLHUZRWQD DEVWUDNFMD SR]RVWDáD QLH]PLHQLRQD ² ZFL ZPDJDQH EáR P OHQLH Z NDWHJRULDFK VWUXNWXU NRPSXWHUD D QLH VWUXNWXU UR] ZL ]ZDQHJR SUREOHPX 3URJUDPLVWD PXVLDá GRNRQDü SRZL ]DQLD SRPL G] PRGHOHP PDV]Q Z ÄSU]HVWU]HQL UR]ZL ]DQLD´ F]OL PLHMVFX Z NWyUP PRGHOXMHP SUREOHP WDNLP MDN NRPSXWHU
 38. 38. D PRGHOHP VDPHJR UR]ZL ]ZDQHJR SUREOHPX Z ÄSU]HVWU]HQL SUR EOHPX´ F]OL PLHMVFX Z NWyUP SUREOHP LVWQLHMH QS Z G]LDáDOQR FL ILUP

×