Java. Potrzaski

804 views

Published on

Choć Java to język gwarantujący efektywną pracę, to jednak kryje w sobie wiele pułapek, które mogą zniweczyć jej efekty. Książka ta ma za zadanie oszczędzić Twój czas i zapobiec frustracji przeprowadzając Cię bezpiecznie przez skomplikowane zagadnienia. Zespół ekspertów od języka Java pod wodzą guru programowania w osobie Michaela Daconta proponuje Ci zestaw sprawdzonych rozwiązań 50 trudnych problemów pojawiających się w praktyce każdego programisty. Rozwiązania te pozwolą Ci uniknąć problemów wynikających z niedostatków języka Java oraz jego interfejsów programowych, w tym pakietów java.util, java.io, java.awt i javax.swing. Autorzy dzielą się także z Czytelnikiem swoimi sposobami na poprawę wydajności aplikacji pisanych w Javie.

Oto niektóre z omawianych zagadnień:

* Składnia języka: zastosowanie metody equals() zamiast operatora == do porównywania obiektów klasy String
* Funkcjonalność wbudowana w język: rozdział metod a mechanizm refleksji, interfejsy i klasy anonimowe
* Użyteczne klasy i kolekcje: wybór klasy PropertyFile i ResourceBundle
* Wejście i wyjście, w tym subtelności związane z przesyłaniem serializowanych obiektów za pomocą gniazd sieciowych
* Graficzny interfejs użytkownika: sposoby uniknięcia typowej pułapki polegającej na zastosowaniu metody repaint() zamiast metody validate() w celu uzyskania nowego układu komponentów
* Graficzny interfejs użytkownika -- sterowanie: m.in. bardziej funkcjonalna kontrola danych wprowadzanych przez użytkownika
* Wydajność: m.in. zastosowanie odroczonego ładowania, tak by zwiększyć szybkość uruchamiania programów

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Java. Potrzaski

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Java. Potrzaski Autorzy: Michael C. Daconta, Eric Monk, KATALOG KSI¥¯EK J Paul Keller, Keith Bohnenberger T³umaczenie: Jaromir Senczyk KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-121-5 Tytu³ orygina³u: Java Pitfalls ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 310 Przyk³ady na ftp: 68 kB TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Choæ Java to jêzyk gwarantuj¹cy efektywn¹ pracê, to jednak kryje w sobie wiele pu³apek, które mog¹ zniweczyæ jej efekty. Ksi¹¿ka ta ma za zadanie oszczêdziæ Twój czas i zapobiec frustracji przeprowadzaj¹c Ciê bezpiecznie przez skomplikowane CENNIK I INFORMACJE zagadnienia. Zespó³ ekspertów od jêzyka Java pod wodz¹ guru programowania w osobie Michaela Daconta proponuje Ci zestaw sprawdzonych rozwi¹zañ 50 trudnych ZAMÓW INFORMACJE problemów pojawiaj¹cych siê w praktyce ka¿dego programisty. Rozwi¹zania te pozwol¹ O NOWO CIACH Ci unikn¹æ problemów wynikaj¹cych z niedostatków jêzyka Java oraz jego interfejsów programowych, w tym pakietów java.util, java.io, java.awt i javax.swing. Autorzy dziel¹ ZAMÓW CENNIK siê tak¿e z Czytelnikiem swoimi sposobami na poprawê wydajno ci aplikacji pisanych w Javie. Oto niektóre z omawianych zagadnieñ: CZYTELNIA • Sk³adnia jêzyka: zastosowanie metody equals() zamiast operatora == do porównywania obiektów klasy String FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Funkcjonalno æ wbudowana w jêzyk: rozdzia³ metod a mechanizm refleksji, interfejsy i klasy anonimowe • U¿yteczne klasy i kolekcje: wybór klasy PropertyFile i ResourceBundle • Wej cie i wyj cie, w tym subtelno ci zwi¹zane z przesy³aniem serializowanych obiektów za pomoc¹ gniazd sieciowych • Graficzny interfejs u¿ytkownika: sposoby unikniêcia typowej pu³apki polegaj¹cej na zastosowaniu metody repaint() zamiast metody validate() w celu uzyskania nowego uk³adu komponentów • Graficzny interfejs u¿ytkownika -- sterowanie: m.in. bardziej funkcjonalna kontrola danych wprowadzanych przez u¿ytkownika • Wydajno æ: m.in. zastosowanie odroczonego ³adowania, tak by zwiêkszyæ Wydawnictwo Helion szybko æ uruchamiania programów ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Wstęp ............................................................................................... 9 Rozdział 1. Składnia języka................................................................................ 13 Zagadnienie 1. Przesłanianie metod statycznych ........................................................14 Zagadnienie 2. Zastosowanie metody equals() i operatora == dla obiektów klasy String ......................................................................................16 Zagadnienie 3. Kontrola zgodności typów w języku Java ...........................................19 Konwersja typów..............................................................................................20 Rozszerzanie ....................................................................................................21 Zawę anie ........................................................................................................22 Niejawne konwersje typów ................................................................................22 Zagadnienie 4. Czy to jest konstruktor? ....................................................................23 Zagadnienie 5. Brak dostępu do przesłoniętej metody ................................................25 Zagadnienie 6. Pułapka ukrytego pola.......................................................................27 Rodzaje zmiennych w języku Java .....................................................................29 Zakres deklaracji zmiennej.................................................................................29 Które zmienne mogą być ukrywane? ..................................................................30 Ukrywanie zmiennych instancji i zmiennych klas.................................................30 Dostęp do ukrytych pól......................................................................................32 Ró nice pomiędzy ukrywaniem pól i przesłanianiem metod..................................33 Zagadnienie 7. Referencje wyprzedzające.................................................................34 Zagadnienie 8. Konstruktory i projektowanie klas......................................................35 Zagadnienie 9. Przekazywanie typów prostych przez referencję..................................42 Zagadnienie 10. Wyra enia i operatory logiczne ........................................................45 Rozdział 2. Funkcjonalność wbudowana w język Java ......................................... 47 Zagadnienie 11. Odzyskiwanie pamięci za pomocą obiektów SoftReference ................48 Odzyskiwanie pamięci.......................................................................................48 Klasa SoftReference..........................................................................................50 Kolejki referencji ..............................................................................................55 Zagadnienie 12. Zakleszczenie na skutek wywołania metody synchronizowanej przez metodę synchronizowaną .............................................................................57 Wątki, monitory i słowo kluczowe synchronized..................................................57 Przykładowy scenariusz zakleszczenia ................................................................61 Zagadnienie 13. Klonowanie obiektów .....................................................................65 Zagadnienie 14. Przesłanianie metody equals ............................................................71 Zastosowanie obiektów klasy StringBuffer jako kluczy kodowania mieszającego ...73 Zagadnienie 15. Unikajmy konstruktorów w implementacji metody clone() .................74
 3. 3. 6 Java. Potrzaski Zagadnienie 16. Rozdział metod a mechanizm refleksji, interfejsy i klasy anonimowe................................................................................................79 Zagadnienie 17. Obsługa wyjątków i błąd OutOfMemoryError ...................................88 Składnia wyjątków............................................................................................89 Hierarchia wyjątków .........................................................................................89 Obsługa wyjątków ............................................................................................90 Błąd braku pamięci ...........................................................................................90 Rozdział 3. Użyteczne klasy i kolekcje ............................................................... 93 Zagadnienie 18. Uporządkowane klucze właściwości? ...............................................94 Zagadnienie 19. Obsługa kolekcji o znacznych rozmiarach za pomocą mechanizmów buforowania i trwałości...................................................97 Zagadnienie 20. Plik właściwości czy zestaw zasobów? ........................................... 109 Zagadnienie 21. Pułapki klasy Properties ................................................................ 112 Zagadnienie 22. Klasa Vector i nowe kolekcje......................................................... 117 Rozdział 4. Wejście i wyjście ........................................................................... 121 Zagadnienie 23. Serializacja................................................................................... 122 Jak działa serializacja?..................................................................................... 123 Interfejs Externalizable .................................................................................... 124 Zagadnienie 24. Unicode, UTF i strumienie............................................................. 125 Unicode ......................................................................................................... 126 UTF .............................................................................................................. 126 Strumienie...................................................................................................... 128 Konfigurowanie kodowania ............................................................................. 131 Zagadnienie 25. Przesyłanie serializowanych obiektów za pomocą gniazd sieciowych .............................................................................. 131 Zagadnienie 26. Try, catch … finally? .................................................................... 135 Zagadnienie 27. Opró nianie zasobów związanych z obrazami ................................. 138 Rozdział 5. Graficzny interfejs użytkownika — prezentacja................................ 143 Zagadnienie 28. Informowanie o postępach............................................................. 144 Kursor zajętości .............................................................................................. 145 Monitor postępu.............................................................................................. 147 Zagadnienie 29. Zastosowanie metody repaint() zamiast metody validate() do aktualizacji układu komponentów.................................................................... 149 Zagadnienie 30. Uporządkowanie nakładających się komponentów........................... 153 Mened ery układu........................................................................................... 154 JLayeredPane ................................................................................................. 158 Zagadnienie 31. Zagadka metod validate(), revalidate() i invalidate()......................... 160 Zagadnienie 32. Pionowy układ komponentów ........................................................ 164 Zagadnienie 33. Właściwe sposoby u ycia mened era GridBagLayout ...................... 172 Zagadnienie 34. Zapobieganie migotaniu obrazu ..................................................... 179 Rysowanie w AWT......................................................................................... 180 Rysowanie i Swing.......................................................................................... 183 Zagadnienie 35. Komponenty z zagnie d onymi etykietami HTML .......................... 184 Rozdział 6. Graficzny interfejs użytkownika — sterowanie ................................ 189 Zagadnienie 36. Kontrola danych wprowadzanych przez u ytkownika ...................... 190 Komponenty tworzone na miarę ....................................................................... 191 Filtrowanie ..................................................................................................... 191 Konsumowanie zdarzeń................................................................................... 192 Kontrola po wprowadzeniu danych................................................................... 194 Problemy projektowania .................................................................................. 194
 4. 4. Spis treści 7 Asynchroniczna kontrola poprawności .............................................................. 195 Adapter kontroli danych .................................................................................. 196 Techniki kontroli poprawności danych.............................................................. 198 Kontrola poprawności danych z wykorzystaniem wyjątków................................ 198 Łańcuchy kontroli poprawności danych ............................................................ 200 Uwagi końcowe .............................................................................................. 201 Zagadnienie 37. Uaktywnianie komponentów interfejsu u ytkownika w zale ności od stanu aplikacji ............................................................................ 201 Pierwsze rozwiązanie ...................................................................................... 202 Rozwiązanie siłowe......................................................................................... 202 Rozwiązanie przez abstrakcję — klasa StateMonitor .......................................... 203 ListViewer ..................................................................................................... 205 Adaptacyjna deaktywacja komponentów........................................................... 208 Zagadnienie 38. Wielowątkowa obsługa zdarzeń ..................................................... 208 Skuteczna implementacja obsługi przycisku Cancel z wykorzystaniem wątków............................................................................. 210 Skuteczna implementacja obsługi przycisku Cancel wykorzystująca klasę SwingWorker ............................................................... 212 Zagadnienie 39. Wzorzec „model widok kontroler” i komponent JTree ..................... 214 Zagadnienie 40. Przekazywanie danych innych ni tekst .......................................... 217 Pakiet java.awt.datatransfer ............................................................................. 218 Trzy scenariusze przekazywania danych ........................................................... 219 Przykład przekazywania danych w obrębie jednej maszyny wirtualnej ................. 219 Określanie sposobu przekazywania danych ....................................................... 223 Przekazywanie danych poza maszynę wirtualną................................................. 224 Zagadnienie 41. KeyListener, który nie słucha? ....................................................... 238 Zagadnienie 42. Drukowanie tekstu, dokumentów HTML i obrazów za pomocą komponentu JEditorPane .................................................................... 241 Rozdział 7. Efektywność.................................................................................. 251 Zagadnienie 43. Odroczone ładowanie sposobem na poprawę efektywności............... 252 Zagadnienie 44. Zastosowania puli obiektów........................................................... 254 Odzyskiwanie obiektów................................................................................... 255 Porównanie puli obiektów i buforowania........................................................... 255 Implementacja ................................................................................................ 256 Zalety ............................................................................................................ 257 Wady............................................................................................................. 258 Kłopoty.......................................................................................................... 258 Zagadnienie 45. Efektywność tablic i klasy Vector................................................... 260 Dlaczego klasa Vector jest wolniejsza od zwykłych tablic? ................................. 262 Kiedy u ywać klasy Vector? ............................................................................ 263 Klasa ArrayList............................................................................................... 264 Zagadnienie 46. Zagadnienie dynamicznego wzrostu tablic ...................................... 265 Zagadnienie 47. Konkatenacja łańcuchów znakowych w pętli — porównanie klas String i StringBuffer .............................................................. 270 Rozdział 8. Rozmaitości................................................................................... 273 Zagadnienie 48. Czy istnieje lepszy sposób uruchamiania? ....................................... 273 Zagadnienie 49. Hermetyzacja wywołań JNI za pomocą interfejsów ......................... 275 Koncepcja ...................................................................................................... 276 Przykład interfejsu .......................................................................................... 277 Implementacja w języku Java........................................................................... 279 Implementacja w kodzie macierzystym ............................................................. 281 Kod specyficzny dla platformy Windows .......................................................... 285
 5. 5. 8 Java. Potrzaski Zagadnienie 50. Asercje ........................................................................................ 289 Asercje w języku Java ..................................................................................... 290 Stosowanie asercji........................................................................................... 290 Jak nie nale y stosować asercji......................................................................... 290 Przykładowa implementacja............................................................................. 291 Skorowidz .......................................................................................... 295
 6. 6. Rozdział 3. Użyteczne klasy i kolekcje W językach C++ i Java implementacja list jest dostępna w standardowych bibliotekach, co nie zwalnia nas od znajomości sposobów ich stosowania. — Brian W. Kernighan i Rob Pike „The Practice Of Programming” Aby z powodzeniem u ywać jakiekolwiek klasy, nale y dobrze znać sposób, w jaki zo- stały zaprojektowane ich zadania i ograniczenia. Wymaga to czasu i doświadczenia. Dla- tego, aby zaoszczędzić Czytelnikowi czas przedstawiamy w niniejszym rozdziale własne doświadczenia — niektóre klasy pakietu LCXCWVKN ujęte w pięć następujących zagadnień: Zagadnienie 18. Uporządkowane klucze właściwości? — opisuje sposób udoskona- lenia klasy 2TQRGTVKGU dający uporządkowany zbiór właściwości. Zagadnienie 19. Obsługa kolekcji o znacznych rozmiarach za pomocą mechani- zmów buforowania i trwałości — szczegółowo omawia sposób implementacji ko- lekcji wykorzystujący mechanizmy buforowania i trwałości stanowiącej rozwiązanie rzeczywistego problemu zaczerpniętego z praktyki programistycznej. Zagadnienie 20. Plik właściwości czy zestaw zasobów? — przedstawia ró nice po- między rozwiązaniami wymienionymi w tytule. Mimo e pliki właściwości stanowią często stosowane rozwiązanie, to nie zawsze jest ono optymalne. W zagadnieniu przed- stawiono przykład ilustrujący taką sytuację. Zagadnienie 21. Pułapki klasy Properties — stanowi dokładny przegląd zagadnień i pułapek związanych z zastosowaniem właściwości do przechowywania informacji o konfiguracji programów. W szczególności omawia sposoby umo liwiające pracę apli- kacji w ró nych systemach niezale nie od sposobu jej instalacji. Zagadnienie 22. Klasa Vector i nowe kolekcje — szczegółowo opisuje modyfikacje klasy 8GEVQT na skutek włączenia jej do szkieletu kolekcji udostępnionego w nowszych wersjach języka Java. Zagadnienie ma zachęcić Czytelnika do korzystania z nowego szkieletu kolekcji.
 7. 7. 94 Java. Potrzaski Zagadnienie 18. Uporządkowane klucze właściwości? Załó my, e Czytelnik wrócił właśnie z udanych wakacji i zamierza pochwalić się ro- dzinie zdjęciami, które zrobił nowym aparatem. Odkurzając rzutnik i zawieszając ekran, zaczyna się jednak zastanawiać, czy taka technologia prezentacji zdjęć nie jest ju przestarzała? Zamiast niej decyduje się napisać program w języku Java, który będzie zarządzać pokazem zdjęć. Łącząc umiejętności programowania z cyfrowymi zdjęcia- mi, mo na zrobić na rodzinie jeszcze większe wra enie. Program jest skończony i nadszedł właśnie długo oczekiwany dzień pokazu. Wujek Bob i inni zasiedli wokół komputera. Zostaje uruchomiony program, który wyświetla tytuł pokazu „Wycieczka na Grenadę, wyspę pieprzu”. Autor zdjęć rozpoczyna opowieść o wakacjach, mówiąc: „Następne zdjęcie obrazuje moment, gdy z Patty wsiadamy do samolotu”. Jednak po naciśnięciu klawisza, które to wyświetli, pojawia się zdjęcie twoich przyjaciół, Drew i Suzy, w hotelu. Okazuje się, e zdjęcia zupełnie się pomieszały. Gdy wujek Bob zaczyna rzucać pomidorami w ekran monitora, łatwo się domyśleć, e pokaz nie udał się. Jednak zostaje zło one postanowienie dopracowania programu, aby spróbować jeszcze raz. Ka dy byłby zdeterminowany, aby znaleźć błąd, który stał się przyczyną pora ki. Klu- czową koncepcją programu SlideShow jest abstrakcja ście ek dostępu do zdjęć. Dzię- ki temu stworzenie kolejnego pokazu będzie wymagać jedynie zmiany pliku właściwo- ści zawierającego ście ki dostępu do wyświetlanych zdjęć. Rozwiązanie takie jest o wiele lepsze ni konieczność modyfikowania kodu źródłowego za ka dym razem, gdy chce się stworzyć nową prezentację. Poniewa w pliku właściwości oprócz ście ek dostępu do poszczególnych zdjęć są zapisane tak e inne informacje, to trzeba przyjąć pewną konwencję pozwalającą ustalić, która właściwość dotyczy zdjęcia, a która nie. W tym celu wszystkie właściwości zdjęć poprzedzimy przedrostkiem +OCIGA. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, jednak zdjęcia nie są wyświetlane we właściwej kolejności. Sprawdźmy zatem, czy plik właściwości zawiera rzeczywiście opis zdjęć w odpowied- niej kolejności. Zawartość pliku wygląda następująco: KOCIG4QQVEKOCIGU VKVNG)TGPCFC 8CECVKQP VKVNG2CIG 1WT 6TKR VQ )TGPCFC VJG +UNCPF QH 5RKEG +OCIGAFGRCTVKPIRNCPGLRI +OCIGAJQVGNJQVGNLRI +OCIGAHTKGPFUFTGYAUW[LRI +OCIGADGCEJDGCEJLRI +OCIGATGVWTPRCVV[AMKTUVGPAMGKVJLRI Poniewa kolejność zdjęć w pliku właściwości jest prawidłowa, powodem ich przy- padkowego wyświetlania musi być błąd w programie. Przyjrzyjmy się więc fragmento- wi kodu, który jest odpowiedzialny za tworzenie obiektów +OCIG+EQP na podstawie właściwości zdjęć zapisanych w pliku:
 8. 8. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 95 RWDNKE +OCIG+EQP=? IGV+OCIGU ] +OCIG+EQP=? KOCIGU PWNN #TTC[.KUV CN PGY #TTC[.KUV 5VTKPI KOCIG4QQV RTQRGTVKGUIGV2TQRGTV[ KOCIG4QQV 'PWOGTCVKQP MG[U RTQRGTVKGUMG[U 9JKNG MG[UJCU/QTG'NGOGPVU ] 5VTKPI MG[ 5VTKPIMG[UPGZV'NGOGPV KH MG[UVCTVU9KVJ +OCIGA ] +OCIG+EQP KEQP PGY +OCIG+EQP KOCIG4QQV (KNGUGRCTCVQT RTQRGTVKGUIGV2TQRGTV[ MG[ CNCFF KEQP _ _ KPV UKG CNUKG KH UKG ] KOCIGU PGY +OCIG+EQP=UKG? CNVQ#TTC[ KOCIGU _ TGVWTP KOCIGU _ Metoda IGV+OCIGU zwraca tablicę obiektów +OCIG+EQP. Tablica ta jest wypełniana w miarę przeglądania kluczy właściwości i sprawdzania, czy rozpoczynają się one od przedrostka +OCIGA (wiersz 10.). Jeśli klucz zawiera taki przedrostek, to tworzony jest obiekt klasy +OCIG+EQP i wstawiany do tablicy klasy #TTC[.KUV (wiersze 12. – 14.). Po zakończeniu analizy pliku właściwości tablica #TTC[.KUV jest konwertowana do zwykłej tablicy obiektów klasy +OCIG+EQP i zwraca jako wynik wykonania metody. Wydaje się więc, e kod programu jest napisany prawidłowo. Jednak skoro tak e plik właściwości jest prawidłowy, to program powinien wyświetlać zdjęcia w odpowiedniej kolejności, a tak nie jest. Nale y więc raz jeszcze sprawdzić kod programu, dodając poni - szą instrukcję wewnątrz bloku instrukcji warunkowej, rozpoczynającej się w wierszu10.: 5[UVGOQWVRTKPVNP MG[ MG[ Dzięki niej dowiemy się, czy pobieramy ście ki dostępu do zdjęć w tej samej kolejno- ści, w której zostały one zapisane w pliku właściwości. Uruchamiając program, uzy- ska się następującą informację: MG[ +OCIGAJQVGN MG[ +OCIGAHTKGPFU MG[ +OCIGAFGRCTVKPI MG[ +OCIGATGVWTP MG[ +OCIGADGCEJ Widzimy więc, e kolejność uzyskiwania zdjęć ró ni się od kolejności ich występowa- nia w pliku. Czy to oznacza, e metoda MG[U klasy 2TQRGTVKGU posiada błędy? Od- powiedź na to pytanie jest krótka: nie. Źródłem problemu jest przyjęte zało enie, e klucze obiektu 2TQRGTVKGU są widziane w tej samej kolejności, w której występują w pli- ku. Zało enie to nie jest prawdziwe. Poniewa klasa 2TQRGTVKGU stanowi klasę pochodną
 9. 9. 96 Java. Potrzaski klasy *CUJVCDNG, to klucze właściwości przechowywane są w tablicy mieszającej, a nie na uporządkowanej liście. Klasa *CUJVCDNG przyznaje ka demu kluczowi indeks zale ny od wyniku funkcji mieszającej dla danego klucza i od bie ącego rozmiaru tablicy. In- deks ten nie zale y od kolejności, w której klucze są umieszczane w tablicy. Natomiast metoda MG[U zwraca klucze zgodnie z numerycznym porządkiem ich indeksów. Dla- tego te porządek ich oglądania mo e ró nić się od kolejności, w której zostały umiesz- czone w tablicy mieszącej. Czy oznacza to, e musimy umieścić informacje o zdjęciach w kodzie programu, aby uzyskać po ądaną kolejność ich wyświetlania? Na szczęście nie. Istnieją inne sposo- by, dzięki którym mo na osiągnąć po ądany efekt, np. umieścić ście ki dostępu do zdjęć w zwykłym pliku tekstowym nieposiadającym adnej struktury i wczytywać je- go zawartość. Poniewa jednak program SlideShow korzysta tak e z innych właści- wości, to musielibyśmy dostarczać mu dwóch ró nych plików. Poza tym mo liwość przeglądania kluczy obiektu 2TQRGTVKGU w kolejności, w której występują one w pliku właściwości, mo e okazać się przydatna w wielu innych zastosowaniach. W jaki sposób zatem uzyskać uporządkowaną listę kluczy z obiektu 2TQRGTVKGU? Nie jest to mo liwe. Mo emy jednak stworzyć własną klasę pochodną klasy 2TQRGTVKGU, która zrealizuje to zadanie. Klasa ta będzie posiadać zmienną instancji, która prze- chowa uporządkowane klucze. Aby móc dodawać klucze i usuwać je z uporządkowanej listy, musimy tak e przesłonić metody RWV i TGOQXG własną implementacją oraz do- dać metodę, za pomocą której będzie mo na uzyskać uporządkowaną listę kluczy. Nową klasę nazwiemy 'PJCPEGF2TQRGTVKGU (w zagadnieniu 21. przedstawiono szereg przydatnych metod tej klasy). Definicja klasy 'PJCPEGF2TQRGTVKGU mo e wyglądać na- stępująco: RWDNKE ENCUU 'PJCPEGF2TQRGTVKGU GZVGPFU 2TQRGTVKGU ] MQPUVTWMVQT[ #TTC[.KUV QTFGTGF-G[U PGY #TTC[.KUV RWDNKE U[PEJTQPKGF 1DLGEV RWV 1DLGEV MG[ 1DLGEV XCNWG ] 1DLGEV QDLGEV UWRGTRWV MG[ XCNWG QTFGTGF-G[UCFF MG[ TGVWTP QDLGEV _ RWDNKE U[PEJTQPKGF 1DLGEV TGOQXG 1DLGEV MG[ ] 1DLGEV QDLGEV UWRGTTGOQXG MG[ QTFGTGF-G[UTGOQXG MG[ TGVWTP QDLGEV _ RWDNKE U[PEJTQPKGF +VGTCVQT IGV1TFGTGF-G[U ] TGVWTP QTFGTGF-G[UKVGTCVQT _ _
 10. 10. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 97 Zmienna instancji QTFGTGF-G[U w wierszu 5. jest kontenerem, w którym przechowuje się uporządkowaną listę kluczy. Metoda RWV , której definicja rozpoczyna się w wierszu 8., wywołuje najpierw metodę UWRGTRWV , która umieszcza klucz w tablicy mieszającej w sposób właściwy klasie 2TQRGTVKGU. Natomiast wywołanie QTFGTGF-G[UCFF MG[ w wierszu 9. wstawia ten klucz na uporządkowaną listę kluczy. Wywołanie metody RWV spowoduje za ka dym razem dodanie klucza do tablicy mieszającej *CUJVCDNG i wsta- wienie go do uporządkowanej listy kluczy. Metoda TGOQXG , której definicja rozpoczy- na się w wierszu 13., działa w podobny sposób do metody RWV . Za ka dym razem, gdy wywołana jest metoda TGOQXG , klucz zostaje najpierw usunięty z tablicy mieszą- cej, a następnie z uporządkowanej listy kluczy. Dostęp do tej listy umo liwia metoda IGV1TFGTGF-G[U , która zwraca iterator czytający tę listę. Ta dość prosta w implementacji klasa pozwoli przeglądać ście ki dostępu do zdjęć do- kładnie w tym samym porządku, w którym zostały one zapisane w pliku właściwości. Metoda IGV+OCIGU tworząca tablicę obiektów klasy +OCIG+EQP na podstawie właści- wości, których klucz rozpoczyna się od przedrostka +OCIGA, musi zostać zmodyfikowana w niewielkim stopniu. Wiersze 6. – 9. trzeba zatem zastąpić następującymi wierszami: +VGTCVQT QTFGTGF-G[U RTQRGTVKGUIGV1TFGTGF-G[U 9JKNG MG[UJCU0GZV ] 5VTKPI MG[ 5VTKPIMG[UPGZV Jedyną zmianą, której będziemy musieli wykonać w pozostałej części programu, bę- dzie zastąpienie instancji klasy 2TQRGTVKGU tworzonej podczas wczytywania zawartości pliku właściwości za pomocą instancji nowej klasy 'PJCPEGF2TQRGTVKGU. Po wykona- niu tych zmian i uruchomieniu programu uzyskamy następującą informację o dodawa- nych kluczach: MG[ +OCIGAFGRCTVKPI MG[ +OCIGAJQVGN MG[ +OCIGAHTKGPFU MG[ +OCIGADGCEJ MG[ +OCIGATGVWTP Ście ki dostępu do plików są teraz uporządkowane w odpowiedni sposób. Wiadomo ju , e klasa 2TQRGTVKGU jest pochodną klasy *CUJVCDNG, a sposób przyznawania indeksów kluczom umieszczanym w tablicy mieszającej nie jest związany z kolejnością ich wsta- wiania. Dzięki temu mo na spokojnie zaprosić wujka Boba na powtórny, udany po- kaz zdjęć. Zagadnienie 19. Obsługa kolekcji o znacznych rozmiarach za pomocą mechanizmów buforowania i trwałości Czasami zdarza się, e program napisany w języku Java, który wyświetla wyniki za- pytań wysyłanych do systemu baz danych, działa doskonale w 9 przypadkach na 10.
 11. 11. 98 Java. Potrzaski W tym jednym nie wyświetla adnych efektów zapytania, sygnalizując jednocześnie wystąpienie błędu 1WV1H/GOQT[. Wyniki zapytań są umieszczane w klasie LCXCWVKN 8GEVQT, która stanowi efektywną i wygodną metodę krótkotrwałego przechowywania danych. W jaki sposób mo na pogodzić efektywność tego rozwiązania z konieczno- ścią zapewnienia jego niezawodności w przypadku sporadycznie pojawiających się wyników zapytań o znacznych rozmiarach? Rozwiązaniem będzie struktura danych stanowiąca kombinację bufora LRU (Least Recently Used) z trwałym składem obiek- tów. Jego implementację stanowić będzie klasa 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT, którą omówi- my w tym zagadnieniu. Rysunek 3.1 przedstawia strukturę klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT z zaznaczeniem, e składa się ona z czterech głównych komponentów: wektora proxy zawierającego namiast- ki, tablicy mieszającej buforowanych obiektów, listy LRU i obiektu klasy 1DLGEV(KNG umo liwiającego serializację obiektów. Rysunek 3.1. Architektura klasy PersistentCacheVector Architektura przedstawiona na rysunku 3.1 posiada następujące zalety: Prostota u ycia podobna do klasy LCXCWVKN8GEVQT. Mo liwość osiągania znacznych rozmiarów przez kolekcję (na przykład ponad 50 000 elementów) bez obawy wystąpienia błędu 1WV1H/GOQT['TTQT. Dostępność najczęściej wykorzystywanych elementów kolekcji w pamięci. Szczegóły implementacji związane z obsługą kolekcji znacznych rozmiarów nie są widoczne dla u ytkownika klasy.
 12. 12. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 99 Architekturę tę będzie implementować kod umieszczony w dwóch plikach źródłowych: PersistentCacheVector.java i ObjectFile.java. Najpierw zostaną omówione najistotniej- sze ich fragmenty, a pełny kod źródłowy — pod koniec bie ącego zagadnienia. Zanim przejdziemy do analizy kodu, przyjrzyjmy się zaproponowanemu interfejsowi klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT. Posiada on następujące metody o dostępie publicznym: RWDNKE 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT KPV K%CEJG5KG RWDNKE HKPCN XQKF CFF 5GTKCNKCDNG Q VJTQYU +1'ZEGRVKQP RWDNKE HKPCN 1DLGEV IGV KPV KFZ VJTQYU +PFGZ1WVQH$QWPFU'ZEGRVKQP +1'ZEGRVKQP RWDNKE HKPCN 1DLGEV TGOQXG KPV KPFGZ VJTQYU +PFGZ1WV1H$QWPFU'ZEGRVKQP +1'ZEGRVKQP RWDNKE HKPCN XQKF EQR[6Q 1DLGEV Q#TTC[ =? VJTQYU +1'ZEGRVKQP RWDNKE HKPCN XQKF ENQUG RWDNKE HKPCN XQKF HKPCNKG RWDNKE HKPCN KPV UKG Pomiędzy interfejsem klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT i metodami klasy 8GEVQT wystę- pują cztery istotne ró nice: Konstruktor klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT wymaga określenia maksymalnego rozmiaru bufora. Inaczej ni w przypadku klasy 8GEVQT, konstruktorowi której przekazujemy początkowy rozmiar wektora, dla klasy 2GTUKUVGPV%CEJG 8GEVQT parametr konstruktora oznacza maksymalną liczbę obiektów, które mogą być przechowywane w pamięci. Obiekty nadmiarowe będą przechowane na dysku. Niektóre z metod wyrzucają wyjątek +1'ZEGRVKQP ze względu na przechowywanie obiektów w plikach. Z punktu widzenia zgodności z klasą 8GEVQT najlepiej obsługiwać ten wyjątek wewnątrz metod, zamiast przekazywać go do kodu wywołującego metody. Jednak wystąpienie błędu dysku spowodowałoby wtedy nieprzewidziane zachowanie klasy 8GEVQT. Druga mo liwość polega na przechwyceniu wyjątku +1'ZEGRVKQP i wyrzuceniu wyjątku 4WPVKOG'ZEGRVKQP, który nie musi być obsługiwany. W ten sposób równie uzyskalibyśmy przezroczystość fasady klasy 8GEVQT, gdy kod wywołujący metody nie musiałby obsługiwać adnych wyjątków. Pominięte zostały niektóre metody dostępne w klasie 8GEVQT. Ich implementację pozostawiono Czytelnikowi jako ćwiczenie do wykonania. Inna mo liwość udawania klasy 8GEVQT polega na utworzeniu jej klasy pochodnej i przesłonięciu wszystkich metod klasy bazowej. Dzięki temu będziemy mogli u ywać obiektów klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT zamiast obiektów klasy 8GEVQT, jednak w istotny sposób zwiększy to rozmiary implementacji klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT. Parametrem metody CFF mogą być tylko obiekty implementujące interfejs 5GTKCNKCDNG. Ograniczenie to wynika z konieczności zapewnienia trwałości buforowanych obiektów i oczywiście nie występuje ono w klasie 8GEVQT. Dla zapewnienia zgodności z klasą 8GEVQT metoda CFF mogłaby przyjmować dowolne obiekty, a następnie za pomocą refleksji sprawdzać mo liwość ich serializacji. Jednak wydaje się, e lepiej zapewnić kontrolę zgodności typów parametrów kosztem pełnej zgodności z klasą 8GEVQT.
 13. 13. 100 Java. Potrzaski Implementacja interfejsu klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT wymaga zarządzania struktura- mi przedstawionymi na rysunku 3.1: wektorem proxy zawierającym obiekty namiastek 5VWD'PVT[, tablicą mieszającą obiektów %CEJG'PVT[, listą LRU i obiektem 1DLGEV(KNG. Zagadnienia te omówimy szczegółowo. Klasa wewnętrzna 5VWD'PVT[ stwarza iluzję korzystania z obiektów klasy 8GEVQT. U yt- kownik spodziewa się zwykłego obiektu klasy 8GEVQT, w którym będzie umieszczać swoje obiekty. Jednak w rzeczywistości będą umieszczane tam instancje klasy 5VWD'PVT[ wska- zujące, gdzie znajdują się właściwe obiekty. Natomiast właściwe obiekty zostaną umiesz- czone w buforze lub na dysku (w obiekcie 1DLGEV(KNG). Klasa 5VWD'PVT[ posiada tylko dwie składowe: znacznik informujący o tym, czy obiekt znajduje się w buforze oraz in- deks dostępu do obiektu znajdującego się na dysku: ENCUU 5VWD'PVT[ ]
 14. 14. PCEPKM KPHQTOWLæE[ E[ GNGOGPV PCLFWLG UKú Y DWHQTG E[ PC F[UMW
 15. 15. DQQNGCP KP%CEJG
 16. 16. 9UMC PKM RQ[ELK RNKMW IF[ GNGOGPV PCLFWLG UKú PC F[UMW
 17. 17. NQPI HKNG2QKPVGT _ Klasa wewnętrzna %CEJG'PVT[ wykorzystywana jest do przechowywania obiektów u yt- kownika w buforze. Umieszcza tak e klucz w tablicy mieszającej, w której będzie prze- chowywany obiekt oraz referencje poprzedniego i następnego elementu listy LRU. Ka dy obiekt klasy %CEJG'PVT[ jest umieszczany w tablicy mieszającej *CUJVCDNG przy zastoso- waniu klucza, który przechowywany jest tak e wewnątrz danego obiektu klasy %CEJG 'PVT[. Efektywność takiego rozwiązania zmniejsza nieco fakt, e klucz tablicy mie- szającej musi być obiektem, gdy w rzeczywistości jest on zwykłym indeksem obiektu 5VWD'PVT[ w tablicy. U ycie indeksów tablicy jako kluczy zapewnia przy tym dosko- nały, bezkolizyjny wynik funkcji mieszającej. Inna, nieco bardziej efektywna mo li- wość polegałaby na przechowywaniu kluczy w postaci obiektów klasy +PVGIGT w obiek- tach klasy 5VWD'PVT[. W ten sposób zostałaby ograniczona liczba generowanych kluczy. Umieszczenie w obiektach klasy %CEJG'PVT[ referencji poprzedniego i następnego ele- mentu listy sprawia, e pełnią one podwójna funkcję elementu tablicy mieszającej i ele- mentu dwukierunkowej listy LRU. ENCUU %CEJG'PVT[ ]
 18. 18. -NWE GNGOGPVW DWHQTC 5VQUWLGO[ QDKGMV +PVGIGT QFRQYKCFCLæE[ KPFGMUQYK GNGOGPVW YGMVQTC
 19. 19. +PVGIGT MG[
 20. 20. 1DKGMV RTGEJQY[YCP[ Y DWHQTG
 21. 21. 1DLGEV Q
 22. 22. 4GHGTGPELG RQRTGFPKGIQ K PCUVúRPGIQ GNGOGPVW NKUV[
 23. 23. %CEJG'PVT[ RTGX PGZV _ Dostęp do dwukierunkowej listy LRU jest mo liwy dzięki referencjom znajdującym się w klasie 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT. Jedna z nich wskazuje początek listy (HKTUV%CEJG 'PVT[), a druga jej koniec (NCUV%CEJG'PVT[). Zadaniem listy dwukierunkowej jest okre- ślenie najrzadziej wykorzystywanego elementu bufora. Za ka dym razem, gdy korzysta- my z pewnego elementu bufora, zostaje on przesunięty na początek listy. W ten sposób
 24. 24. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 101 ostatni element listy reprezentuje najrzadziej u ywany element. Większość kodu klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT właśnie zarządza listą dwukierunkową. Poni ej zaprezentowano fragment umieszczający instancję klasy %CEJG'PVT[ (o nazwie EG) na liście LRU. Działa on w następujący sposób: jeśli lista nie jest pusta, to umieszcza nowy element na jej po- czątku i w nim referencje obiektu, który dotychczas stanowił czoło listy jako referencję następnego obiektu listy. Po czym referencję obiektu EG umieszcza w obiekcie, który dotychczas stanowił czoło listy jako referencję poprzedniego elementu listy. Na koniec nadaje nową wartość referencji wskazującej początek listy. Natomiast w przypadku, gdy lista jest pusta, inicjuje referencje początku i końca listy za pomocą referencji no- wego elementu. YUVCYKC GNGOGPV FQ NKUV[ KH NCUV%CEJG'PVT[ PWNN ] WOKGUEC IQ PC RQEæVMW NKUV[ EGPGZV HKTUV%CEJG'PVT[ HKTUV%CEJG'PVT[RTGX EG HKTUV%CEJG'PVT[ EG _ GNUG ] NKUVC LGUV RWUVC HKTUV%CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[ EG _ Klasa 1DLGEV(KNG przechowuje serializowane obiekty w pliku o dostępie swobodnym, reprezentowanym przez klasę 4CPFQO#EEGUU(KNG. Serializowany obiekt jest przechowy- wany w postaci tablicy bajtów. Aby zapisać tablicę bajtów za pomocą obiektu klasy 4CPFQO#EEGUU(KNG nie są potrzebne adne dodatkowe dane. Jednak, aby odczytać ta- blicę bajtów z pliku, musimy znać jej wielkość. Dlatego te w pliku jest zapisywana naj- pierw wartość całkowita, a następnie tablica bajtów. Wartość ta określa liczbę bajtów tablicy. Klasa 1DLGEV(KNG zawiera instancję klasy 4CPFQO#EEGUU(KNG i implementuje metody zapisu i odczytu obiektów w omówionej postaci. RWDNKE ENCUU 1DLGEV(KNG ] 4CPFQO#EEGUU(KNG FCVC(KNG 5VTKPI U(KNG0COG RWDNKE 1DLGEV(KNG 5VTKPI U0COG VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] U(KNG0COG U0COG FCVC(KNG PGY 4CPFQO#EEGUU(KNG U0COG TY _ Dla potrzeb naszego przykładu klasa 2GTUKUVGPV%CEJG#TTC[ posiada dodatkowo metodę OCKP umo liwiającą jej przetestowanie. Poni ej przedstawiamy efekt wykonania te- stów umieszczonych w tej metodzie: CFFKPI QDLGEVU 5KG 6GUVKPI IGV 0QY VJG GNGOGPV CV KPFGZ KU
 25. 25. 102 Java. Potrzaski 5KG KU 6GUVKPI TGOQXG 5KG 4GOQXKPI 5KG (KTUV Oto pełny kod źródłowy klasy 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT:
 26. 26. 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQTLCXC
 27. 27. RCEMCIG LYKNG[GHHGEVKXG KORQTV LCXCKQ
 28. 28. KORQTV LCXCWVKN
 29. 29. 1FRQYKGFPKM MNCU[ 8GEVQT W [YCLæE[ DWHQTC .47 K WOKGUECLæE[
 30. 30. PC F[UMW PCFOKCTQYG QDKGMV[
 31. 31. RWDNKE ENCUU 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT KORNGOGPVU %NQPGCDNG 5GTKCNKCDNG ]
 32. 32. .KEPKM WVYQTQP[EJ QDKGMVÎY
 33. 33. UVCVKE NQPI N%QWPV
 34. 34. /CMU[OCNP[ TQOKCT DWHQTC
 35. 35. KPV K/CZ%CEJG5KG
 36. 36. $KG æE[ TQOKCT DWHQTC
 37. 37. KPV K%CEJG5KG
 38. 38. $WHQT
 39. 39. *CUJVCDNG ECEJG PGY *CUJVCDNG
 40. 40. 1FDKEKG MNCU[ 8GEVQT 2TGEJQYWLG LGF[PKG QDKGMV MNCU[ 8GEVQT'PVT[ FNC MC FGIQ YUVCYKCPGIQ QDKGMVW
 41. 41. 8GEVQT TQYU PGY 8GEVQT
 42. 42. 1DLGEV(KNG RTGEJQYWLG QDKGMV[ PC F[UMW UGG 1DLGEV(KNG
 43. 43. 1DLGEV(KNG QH
 44. 44. 0CYC RNKMW Y MVÎT[O RTGEJQY[YCPG Uæ QDKGMV[
 45. 45. 5VTKPI U6OR0COG
 46. 46. 2QEæVGM NKUV[ .47 2KGTYU[ GNGOGPV TGRTGGPVWLG PCLEú EKGL QUVCVPKQ W [YCP[ GNGOGPV DWHQTC
 47. 47. %CEJG'PVT[ HKTUV%CEJG'PVT[
 48. 48. -QPKGE NKUV[ .47 1UVCVPK GNGOGPV TGRTGGPVWLG PCLTCFKGL QUVCVPKQ W [YCP[ GNGOGPV DWHQTC
 49. 49. %CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[
 50. 50. -NCUC YGYPúVTPC PCOKCUVMK
 51. 51. ENCUU 5VWD'PVT[ ]
 52. 52. PCEPKM KPHQTOWLæE[ E[ GNGOGPV PCLFWLG UKú Y DWHQTG E[ PC F[UMW
 53. 53. DQQNGCP KP%CEJG
 54. 54. 9UMC PKM RQ[ELK RNKMW IF[ GNGOGPV PCLFWLG UKú PC F[UMW
 55. 55. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 103 NQPI HKNG2QKPVGT _
 56. 56. -NCUC YGYPúVTPC TGRTGGPVWLæEC GNGOGPV DWHQTC
 57. 57. ENCUU %CEJG'PVT[ ]
 58. 58. -NWE GNGOGPVW DWHQTC 5VQUWLGO[ QDKGMV +PVGIGT QFRQYKCFCLæE[ KPFGMUQYK GNGOGPVW YGMVQTC
 59. 59. +PVGIGT MG[
 60. 60. 1DKGMV RTGEJQY[YCP[ Y DWHQTG
 61. 61. 1DLGEV Q
 62. 62. 4GHGTGPELG RQRTGFPKGIQ K PCUVúRPGIQ GNGOGPVW NKUV[
 63. 63. %CEJG'PVT[ RTGX PGZV _
 64. 64. -QPUVTWMVQT QMTG NCLæE[ TQOKCT DWHQTC 2NKM PKG LGUV QVYKGTCP[
 65. 65. FQRÎMK PKG QUVCPKG RTGMTQEQP[ TQOKCT DWHQTC
 66. 66. RCTCO K%CEJG5KG /CMU[OCNP[ TQOKCT DWHQTC
 67. 67. RWDNKE 2GTUKUVGPV%CEJG8GEVQT KPV K%CEJG5KG ] VJKUK/CZ%CEJG5KG K%CEJG5KG _ RTKXCVG HKPCN XQKF QRGP6GOR(KNG VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] DQQNGCP D+P8CNKF VTWG YJKNG D+P8CNKF ] U6OR0COG VOR 5[UVGOEWTTGPV6KOG/KNNKU N%QWPV QDH (KNG H PGY (KNG U6OR0COG KH HGZKUVU D+P8CNKF HCNUG _ QH PGY 1DLGEV(KNG U6OR0COG _
 68. 68. /GVQFC YUVCYKCPKC GNGOGPVW FQ YGMVQTC 'NGOGPV QUVCLG
 69. 69. WOKGUEQP[ Y DWHQTG NWD PC F[UMW
 70. 70. RCTCO Q 1DKGMV FQFCYCP[ FQ YGMVQTC
 71. 71. RWDNKE HKPCN XQKF CFF 5GTKCNKCDNG Q VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] 5VWD'PVT[ G PGY 5VWD'PVT[ TQYUCFF G KH K%CEJG5KG K/CZ%CEJG5KG ] GKP%CEJG VTWG
 72. 72. 104 Java. Potrzaski %CEJG'PVT[ EG PGY %CEJG'PVT[ EGQ Q EGMG[ PGY +PVGIGT TQYUUKG ECEJGRWV EGMG[ EG K%CEJG5KG YUVCYKC GNGOGPV FQ NKUV[ KH NCUV%CEJG'PVT[ PWNN ] WOKGUEC IQ PC RQEæVMW NKUV[ EGPGZV HKTUV%CEJG'PVT[ HKTUV%CEJG'PVT[RTGX EG HKTUV%CEJG'PVT[ EG _ GNUG ] NKUVC LGUV RWUVC HKTUV%CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[ EG _ _ GNUG ] KH QH PWNN QRGP6GOR(KNG GHKNG2QKPVGT QHYTKVG1DLGEV Q _ _
 73. 73. /GVQFC FQUVúRW FQ GNGOGPVW YGMVQTC Q RQFCP[O KPFGMUKG
 74. 74. 1DKGMV RQDKGTCP[ LGUV DWHQTC NWD RNKMW
 75. 75. RCTCO KFZ +PFGMU RQDKGTCPGIQ GNGOGPVW
 76. 76. TGVWTPU QDKGMV WOKGUEQP[ Y YGMVQTG
 77. 77. RWDNKE HKPCN 1DLGEV IGV KPV KFZ VJTQYU +PFGZ1WV1H$QWPFU'ZEGRVKQP +1'ZEGRVKQP ] KH KFZ ^^ KFZ TQYUUKG VJTQY PGY +PFGZ1WV1H$QWPFU'ZEGRVKQP +PFGZ KFZ QWV QH DQWPFU 5VWD'PVT[ G 5VWD'PVT[ TQYUIGV KFZ 1DLGEV QPWNN KH GKP%CEJG ] RQDKGTC GNGOGPV %CEJG'PVT[ EG PWNN EG %CEJG'PVT[ ECEJGIGV PGY +PVGIGT KFZ KH EG PWNN VJTQY PGY +1'ZEGRVKQP 'NGOGPV CV KFZ KFZ KU 07.. KH EG PWNN EGQ PWNN
 78. 78. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 105 VJTQY PGY +1'ZEGRVKQP %CEJG 'NGOGPV U QDLGEV CV KFZ KFZ 016 KP ECEJG Q EGQ KH EG HKTUV%CEJG'PVT[ ] WUWYC IQ NKUV[ KH EGPGZV PWNN EGPGZVRTGX EGRTGX GNUG QUVCVPK GNGOGPV NKUV[ NCUV%CEJG'PVT[ EGRTGX EGRTGXPGZV EGPGZV K YUVCYKC PC RQEæVGM NKUV[ EGPGZV HKTUV%CEJG'PVT[ EGRTGX PWNN HKTUV%CEJG'PVT[RTGX EG HKTUV%CEJG'PVT[ EG _ _ GNUG ] QDKGMV Y DWHQTG GKP%CEJG VTWG RQDKGTCPKG K YUVCYKCPKG FQ DWHQTC VT[ ] Q QHTGCF1DLGEV GHKNG2QKPVGT _ ECVEJ %NCUU0QV(QWPF'ZEGRVKQP EPHG ] VJTQY PGY +1'ZEGRVKQP EPHGIGV/GUUCIG _
 79. 79. 5RTCYFC E[ DWHQT PKG LGUV RG P[ KH K%CEJG5KG K/CZ%CEJG5KG ] WUWYC GNGOGPV PCLFWLæE[ UKú PC MQ EW NKUV[ %CEJG'PVT[ NGCUV7UGF NCUV%CEJG'PVT[ KH NGCUV7UGFRTGX PWNN ] NGCUV7UGFRTGXPGZV PWNN NCUV%CEJG'PVT[ NGCUV7UGFRTGX NCUV%CEJG'PVT[PGZV PWNN _ GNUG ] WUWYC LGF[P[ GNGOGPV NKUV[ HKTUV%CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[ PWNN _ YUVCYKC RQDTCP[ GNGOGPV FQ DWHQTC %CEJG'PVT[ EG PGY %CEJG'PVT[ EGQ Q EGMG[ PGY +PVGIGT KFZ ECEJGRWV EGMG[ EG
 80. 80. 106 Java. Potrzaski WOKGUEC IQ PC NK EKG .47 KH NCUV%CEJG'PVT[ PWNN ] YUVCYKC PC RQEæVGM NKUV[ EGPGZV HKTUV%CEJG'PVT[ HKTUV%CEJG'PVT[RTGX EG HKTUV%CEJG'PVT[ EG _ GNUG ] NKUVC LGUV RWUVC HKTUV%CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[ EG _ RQDKGTC 5VWD'PVT[ WUWYCPGIQ QDKGMVW 5VWD'PVT[ QWV5VWD'PVT[ 5VWD'PVT[ TQYUIGV NGCUV7UGFMG[KPV8CNWG WUWYC QDKGMV DWHQTC %CEJG'PVT[ QWV%CEJG'PVT[ %CEJG'PVT[ ECEJGTGOQXG NGCUV7UGFMG[ KH QWV%CEJG'PVT[ PWNN VJTQY PGY 4WPVKOG'ZEGRVKQP %CEJG 'PVT[ CV NGCUV7UGFMG[ KU 0WNN KH QWV%CEJG'PVT[ PWNN QWV%CEJG'PVT[Q PWNN VJTQY PGY 4WPVKOG'ZEGRVKQP %CEJG QDLGEV CV NGCUV7UGFMG[ KU 0WNN 1DLGEV QWV1DLGEV QWV%CEJG'PVT[Q QWV5VWD'PVT[KP%CEJG HCNUG KH QWV5VWD'PVT[HKNG2QKPVGT ] WOKGUEQP[ Y DWHQTG QWV5VWD'PVT[HKNG2QKPVGT QHYTKVG1DLGEV 5GTKCNKCDNGQWV1DLGEV _ GNUG ] PCLFWLG LW UKú Y RNKMW OKCPC TQOKCTW! KPV K%WTTGPV5KG QHIGV1DLGEV.GPIVJ QWV5VWD'PVT[HKNG2QKPVGT $[VG#TTC[1WVRWV5VTGCO DCQU PGY $[VG#TTC[1WVRWV5VTGCO 1DLGEV1WVRWV5VTGCO QQU PGY 1DLGEV1WVRWV5VTGCO DCQU QQUYTKVG1DLGEV 5GTKCNKCDNG QWV1DLGEV QQUHNWUJ KPV FCVCNGP DCQUUKG KH FCVCNGP K%WTTGPV5KG QHTGYTKVG1DLGEV QWV5VWD'PVT[HKNG2QKPVGT DCQUVQ$[VG#TTC[ GNUG QWV5VWD'PVT[HKNG2QKPVGT
 81. 81. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 107 QHYTKVG1DLGEV 5GTKCNKCDNGQWV1DLGEV DCQU PWNN QQU PWNN QWV1DLGEV PWNN _ _ GNUG ] %CEJG'PVT[ EG PGY %CEJG'PVT[ EGQ Q EGMG[ PGY +PVGIGT KFZ ECEJGRWV EGMG[ EG K%CEJG5KG YUVCYKC PC NKUVú .47 KH NCUV%CEJG'PVT[ PWNN ] PC RQEæVGM NKUV[ EGPGZV HKTUV%CEJG'PVT[ HKTUV%CEJG'PVT[RTGX EG HKTUV%CEJG'PVT[ EG _ GNUG ] NKUVC LGUV RWUVC HKTUV%CEJG'PVT[ NCUV%CEJG'PVT[ EG _ _ _ TGVWTP Q _
 82. 82. /GVQF[ RQOKPKúVG G YINúFW PC DTCM OKGLUEC _ Poni ej przedstawiamy kod źródłowy klasy 1DLGEV(KNG:
 83. 83. 1DLGEV(KNGLCXC
 84. 84. RCEMCIG LYKNG[GHHGEVKXG KORQTV LCXCKQ
 85. 85. KORQTV LCXCWVKN
 86. 86. RWDNKE ENCUU 1DLGEV(KNG ] 4CPFQO#EEGUU(KNG FCVC(KNG 5VTKPI U(KNG0COG RWDNKE 1DLGEV(KNG 5VTKPI U0COG VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] U(KNG0COG U0COG FCVC(KNG PGY 4CPFQO#EEGUU(KNG U0COG TY _ YTCEC RQ[ELú RNKMW PC MVÎTGL CRKUCPQ QDKGMV
 87. 87. 108 Java. Potrzaski RWDNKE U[PEJTQPKGF NQPI YTKVG1DLGEV 5GTKCNKCDNG QDL VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] $[VG#TTC[1WVRWV5VTGCO DCQU PGY $[VG#TTC[1WVRWV5VTGCO 1DLGEV1WVRWV5VTGCO QQU PGY 1DLGEV1WVRWV5VTGCO DCQU QQUYTKVG1DLGEV QDL QQUHNWUJ KPV FCVCNGP DCQUUKG FQ æEC TGMQTF NQPI RQU FCVC(KNGNGPIVJ FCVC(KNGUGGM RQU CRKUWLG TQOKCT FCP[EJ FCVC(KNGYTKVG+PV FCVCNGP FCVC(KNGYTKVG DCQUVQ$[VG#TTC[ DCQU PWNN QQU PWNN TGVWTP RQU _ RQDKGTC DKG æE[ TQOKCT QDKGMVW RWDNKE U[PEJTQPKGF KPV IGV1DLGEV.GPIVJ NQPI N2QU VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] FCVC(KNGUGGM N2QU TGVWTP FCVC(KNGTGCF+PV _ RWDNKE U[PEJTQPKGF 1DLGEV TGCF1DLGEV NQPI N2QU VJTQYU +1'ZEGRVKQP%NCUU0QV(QWPF'ZEGRVKQP ] FCVC(KNGUGGM N2QU KPV FCVCNGP FCVC(KNGTGCF+PV KH FCVCNGP FCVC(KNGNGPIVJ VJTQY PGY +1'ZEGRVKQP CVC HKNG KU EQTTWRVGF FCVCNGP FCVCNGP D[VG =? FCVC PGY D[VG=FCVCNGP? FCVC(KNGTGCF(WNN[ FCVC $[VG#TTC[+PRWV5VTGCO DCKU PGY $[VG#TTC[+PRWV5VTGCO FCVC 1DLGEV+PRWV5VTGCO QKU PGY 1DLGEV+PRWV5VTGCO DCKU 1DLGEV Q QKUTGCF1DLGEV DCKU PWNN KVGO QKU PWNN FCVC PWNN TGVWTP Q _ RWDNKE NQPI NGPIVJ VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] TGVWTP FCVC(KNGNGPIVJ _ RWDNKE XQKF ENQUG VJTQYU +1'ZEGRVKQP
 88. 88. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 109 ] FCVC(KNGENQUG _ /GVQF[ RQOKPKúVG G YINúFW PC DTCM OKGLUEC _ MQPKGE MNCU[ 1DLGEV(KNG W zagadnieniu tym przedstawiono połączenie bufora .47 i klasy umo liwiającej trwałe przechowywanie obiektów (1DLGEV(KNG), w wyniku którego uzyskano efektywne rozwią- zanie problemu obsługi sporadycznie pojawiających się kolekcji o znacznych rozmia- rach. Potrafi ono wydajnie obsłu yć typowy przypadek, w którym występuje niewiele danych oraz charakteryzuje się niezawodnością w momencie pojawienia się wyjątkowo du ej ilości danych. Tworzenie takich niezawodnych, choć nie zawsze efektownych roz- wiązań cechuje najlepszych programistów. Zagadnienie 20. Plik właściwości czy zestaw zasobów? Proszę sobie wyobrazić, e ktoś rozpoczął właśnie pracę dla nowo powstałej firmy LOA, która zamierza odebrać część internetowego tortu America Online. Dowiedział się, e Sun Microsystems zgodziła się reklamować usługi firmy, w której ten ktoś za- cznie pracować, u ytkownikom swojego nowego systemu operacyjnego napisanego w całości w Javie. System będzie sprzedawany na całym świecie, a dołączana do nie- go aplikacja firmy LOA na razie pracuje jedynie w języku angielskim. Zadaniem no- wego pracownika jest wyposa enie jej w mo liwości obsługi innych języków. Ma czas do końca tygodnia. Poniewa jako programista jest on odpowiedzialny jedynie za okno pokazywane u yt- kownikowi podczas uruchamiania programu, to powierzone zadanie wydaje się wyko- nalne. W obecnej wersji okno to pobiera wyświetlane informacje z pliku właściwości. Wystarczy więc utworzyć takie pliki zawierające informacje w innych językach i opra- cować wymienne moduły wyświetlającego je kodu. Jednak mened er informuje, e jeden i ten sam moduł kodu powinien obsługiwać wszystkie języki. Dlatego kolejnym pomysłem jest wczytywanie właściwości systemu zawierających informacje o wybranym języku. Dzięki tej informacji mo liwe będzie następnie wczytanie zawartości odpowied- niego pliku właściwości. W czasie przerwy w pracy nowy pracownik zwierza się ze swojego pomysłu jednemu z bardziej doświadczonych programistów. Pochwala on ta- kie rozwiązanie, informując jednocześnie, e firma Sun dawno je opracowała. Poleca więc zapoznanie się z klasą 4GUQWTEG$WPFNG. Klasa 4GUQWTEG$WPFNG ró ni się od klasy 2TQRGTVKGU w wielu aspektach. Klasa 4GUQWTEG $WPFNG i jej klasy pochodne .KUV4GUQWTEG$WPFNG i 2TQRGTV[4GUQWTEG$WPFNG zaprojek- towano tak, by wykorzystywały klasę .QECNG do obsługi danych zale nych od kraju, w którym mieszka u ytkownik programu. Natomiast klasa 2TQRGTVKGU nie u ywa klasy .QECNG, poniewa jej zadaniem jest jedynie przechowywanie par obiektów klasy 5VTKPI reprezentujących klucz i odpowiadającą mu wartość. Dlatego te klasę 2TQRGTVKGU, w przeciwieństwie do klasy 4GUQWTEG$WPFNG, stosujemy do przechowywania łańcuchów
 89. 89. 110 Java. Potrzaski znaków 5VTKPI, które nie podlegają lokalizacji. W ten sposób powinno się oddzielić w programie dane, które podlegają lokalizacji od tych, które są niezale ne od języka aplikacji. Kolejna ró nica pomiędzy klasami 4GUQWTEG$WPFNG i klasą 2TQRGTVKGU polega na tym, e klasa .KUV4GUQWTEG$WPFNG umo liwia przechowywanie klucza klasy 5VTKPI i wartości klasy 1DLGEV. W praktyce oznacza to, e mo na przechowywać w niej war- tość będącą obiektem dowolnej klasy. Natomiast klasa 2TQRGTVKGU umo liwia przecho- wywanie jedynie łańcuchów znakowych klasy 5VTKPI. Pierwszym krokiem związanym z internacjonalizacją okna programu będzie określe- nie, które dane zale ą od lokalizacji u ytkownika. Aby lepiej zrozumieć jakich danych mo e to dotyczyć, przyjrzyjmy się bli ej klasie .QECNG. Klasa ta musi uwzględniać nie tylko język, którym posługuje się u ytkownik programu, ale tak e kraj, w którym on mieszka. W wielu krajach u ywa się bowiem tego samego języka, ale zapisuje liczby i daty w ró nych formatach. Trzecim parametrem klasy .QECNG jest wariant. Umo liwia on programiście wyspecjalizowanie dodatkowych ró nic w stosunku do podstawowych formatów. W naszym przypadku internacjonalizacji będzie podlegać jedynie tekst wy- świetlany w oknie i na przyciskach. W celu wyświetlania tekstu w ró nych językach trzeba stworzyć zestaw zasobów klasy 4GUQWTEG$WPFNG zawierający pliki właściwości. Przez zestaw zasobów rozumiemy w tym przypadku grupę plików zawierających te same dane poddane procesowi lokalizacji dla ró nych krajów i języków. Takich zestawów zasobów mo emy opracować dowolnie wiele. W naszym przykładzie stworzymy dwa: jeden zawierający tekst powitania wy- świetlany w oknie oraz drugi, w którym umieścimy opisy wszystkich przycisków okna. Poniewa internacjonalizacji podlega jedynie tekst, to zestawy zasobów zawierać będą tylko pliki właściwości (w ogólnym przypadku mogą to być pliki właściwości i klasy języka Java). Zaletą takiego rozwiązania jest to, e, oddzielając w ten sposób kod od danych, mo emy przekazać tłumaczom tylko same pliki właściwości. Zestaw zasobów uzyskujemy, wywołując metodę 4GUQWTEG$WPFNGIGV$WPFNG . Prze- kazuje się jej jako parametr obiekt klasy .QECNG lub pozwala skorzystać z domyślnego obiektu .QECNG. Aby klasa 4GUQWTEG$WPFNG mogła znaleźć odpowiedni plik właściwo- ści lub klasę, trzeba zachować odpowiednią konwencję tworzenia nazw plików właści- wości i klas. Dokumentacja javadoc wyjaśnia dokładnie sposoby tworzenia takich nazw. Poni ej przedstawiono konwencję nazw w kolejności, w której poszukuje jej kod klasy 4GUQWTEG$WPFNG, aby odnaleźć odpowiedni zasób: DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ A XCTKCPV DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ A XCTKCPV RTQRGTVKGU DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ RTQRGTVKGU DCUGENCUU A NCPIWCIG DCUGENCUU A NCPIWCIG RTQRGTVKGU DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ A XCTKCPV DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ A XCTKCPV RTQRGTVKGU DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ DCUGENCUU A NCPIWCIG A EQWPVT[ RTQRGTVKGU DCUGENCUU A NCPIWCIG DCUGENCUU A NCPIWCIG RTQRGTVKGU DCUGENCUU DCUGENCUU RTQRGTVKGU
 90. 90. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 111 Załó my na przykład, e metodzie IGV$WPFNG przekazaliśmy obiekt klasy .QECNG za- wierający kod języka niemieckiego (FG) i kod Szwajcarii (%*). Domyślny obiekt klasy .QECNG zawiera natomiast kod języka angielskiego (GP) i Stanów Zjednoczonych (75). Przypuśćmy, e klasę bazową tekstu powitania nazwaliśmy 5VCTVWR/GUUCIG. Aby ustalić, jakich nazw zasobów będzie poszukiwać klasa 4GUQWTEG$WPFNG, musimy zastąpić w po- wy szym schemacie parametr DCUGENCUU nazwą 5VCTVWR/GUUCIG , parametr NCPIWCIG — łańcuchem FG , parametr EQWPVT[ — łańcuchem %* , parametr NCPIWCIG — łań- cuchem GP i parametr EQWPVT[ — łańcuchem 75 . Ustalimy w ten sposób, e program będzie próbować znaleźć kolejno następujące zasoby: 5VCTVWR/GUUCIGAFGA%*, 5VCTVWR /GUUCIGAFGA%*RTQRGTVKGU, 5VCTVWR/GUUCIGAFG , 5VCTVWR/GUUCIGAFGRTQRGTVKGU , 5VCTVWR/GUUCIGAGPA75, 5VCTVWR/GUUCIGAGPA75RTQRGTVKGU , 5VCTVWR/GUUCIGAGP, 5VCTVWR/GUUCIGAGPRTQRGTVKGU, 5VCTVWR/GUUCIG, 5VCTVWR/GUUCIGRTQRGTVKGU. Tworzenie zestawu zasobów najlepiej rozpoczynać zawsze od podstawowego. Dzięki temu kod zawsze znajdzie przynajmniej podstawowy zasób w przypadku, gdy nie bę- dzie dostępny zasób odpowiadający przekazanemu lub domyślnemu obiektowi klasy .QECNG. Najpierw utworzymy więc podstawowy plik właściwości. Będzie on posiadać nazwę 5VCTVWR/GUUCIG i następującą zawartość: 5VCTVWR5ETGGPOGUUCIG 9GNEQOG VQ .1# 2NGCUG RTGUU 1- VQ KPUVCNN QWT UQHVYCTG 1VJGTYKUG RTGUU %#0%'. VQ GZKV Następnie utworzymy plik właściwości dla domyślnego obiektu klasy .QECNG o nazwie 5VCTVWR/GUUCIGAGPA75RTQRGTVKGU. Zawiera on takie same informacje jak podstawowy plik właściwości. Skoro jednak informacja w obu plikach jest identyczna, to po co two- rzyć plik podstawowy. Załó my, e obiekt klasy .QECNG przekazany metodzie IGV$WPFNG dotyczy Chin, a obiekt domyślny Japonii. Poniewa zestaw zasobów nie zawiera plików właściwości dla języka chińskiego ani japońskiego, to posłu y się właśnie plikiem pod- stawowym. Gdy w zestawie zasobów nie umieścimy pliku podstawowego, wówczas w opisanym przypadku zostanie wyrzucony wyjątek /KUUKPI4GUQWTEG'ZEGRVKQP. Następnie utworzymy domyślny zasób opisujący teksty przycisków. Nazwiemy go 5VCTVWR$WVVQPRTQRGTVKGU. Zawiera on następujące informacje: 5VCTVWR$WVVQPQM1- 5VCTVWR$WVVQPECPEGN%#0%'. Ponownie utworzymy te zasób dla domyślnego obiektu klasy 'PVKV[ o takiej samej za- wartości. Nazwiemy go 5VCTVWR$WVVQPAGPA75RTQRGTVKGU. Po oddzieleniu zasobów od kodu programu zobaczmy, w jaki sposób mo e korzystać z nich program. Poni szy fragment kodu wczytuje zasób 5VCTVWR/GUUCIG dla domyślnego obiektu kla- sy .QECNG: 4GUQWTEG$WPFNG UVCTVWR/GUUCIG$WPFNG UVCTVWR/GUUCIG$WPFNG 4GUQWTEG$WPFNGIGV$WPFNG 5VCTVWR/GUUCIG 5VTKPI OGUUCIG UVCTVWR/GUUCIG$WPFNGIGV5VTKPI 5VCTVWR5ETGGPOGUUCIG Podobnie poni szy fragment kodu wczyta zasób 5VCTVWR$WVVQP dla domyślnego obiektu klasy .QECNG:
 91. 91. 112 Java. Potrzaski 4GUQWTEG$WPFNG UVCTVWR$WVVQP$WPFNG UVCTVWR$WVVQP$WPFNG 4GUQWTEG$WPFNGIGV$WPFNG 5VCTVWR$WVVQP 5VTKPI QM$WVVQP UVCTVWR$WVVQP$WPFNGIGV5VTKPI 5VCTVWR$WVVQPQM Jeśli domyślny obiekt klasy .QECNG odpowiada językowi angielskiemu (GP) i USA (75), to zostaną załadowane pliki 5VCTVWR/GUUCIGAGPA75RTQRGTVKGU oraz 5VCTVWR$WVVQPA GPA75RTQRGTVKGU. Zaletą przedstawionego rozwiązania jest to, e kod programu nie musi zmieniać się ze zmianą języka wyświetlanych komunikatów. Wystarczy, e tłu- macz stworzy nowy plik właściwości i odpowiednio go nazwie. W ten sposób jeden i ten sam fragment kodu mo e obsługiwać wiele języków. Problematyka internacjonalizacji oprogramowania jest rozległa. W zagadnieniu tym skon- centrowaliśmy się na omówieniu ró nic pomiędzy klasami 2TQRGTVKGU i 4GUQWTEG$WPFNG i przedstawieniu podstawowych sposobów posługiwania się klasą 4GUQWTEG$WPFNG. Mo - na więc potraktować go jedynie jako wprowadzenie do tematu. Język Java dysponuje jeszcze innymi klasami wspierającymi programistę podczas internacjonalizacji pro- gramów, na przykład CVG(QTOCV, 0WODGT(QTOCV i /GUUCIG(QTOCV. Zagadnienie 21. Pułapki klasy Properties Jeśli Czytelnik programuje długo w języku Java, to z pewnością u ywał ju obiektów klasy 2TQRGTVKGU. Mógł nawet przyjąć, e klasa ta stanowi cudowny środek, który raz na zawsze uwalnia programistę od konieczności kodowania wartości bezpośrednio w ko- dzie programu. Jeśli natomiast nie korzystał jeszcze z klasy 2TQRGTVKGU w swoich progra- mach, to mo e się dowiedzieć, e pozwala ona pobierać klucze i ich wartości zapisane w plikach właściwości. Pliki właściwości są plikami tekstowymi zawierającymi wiersze postaci MNWEYCTVQ è. Ich zadaniem jest umo liwienie modyfikacji wartości zmien- nych klasy 5VTKPI bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie programu. Klasa 2TQRGTVKGU udostępnia programiście podstawowe narzędzia odczytujące zawartości pli- ku właściwości oraz pobierające lub nadające dane wartości. Pliki właściwości stanowią wygodny sposób przechowywania informacji o konfiguracji aplikacji lub preferencjach u ytkownika. Pliki właściwości wraz z klasą 2TQRGTVKGU stanowią próbę separacji in- formacji tekstowej i kodu programu. Takie rozwiązanie nie jest jednak pozbawione wła- snych problemów. Załó my na przykład, e w pliku właściwości będziemy przechowywać dane o systemie bazy danych, z którym łączy się nasza aplikacja. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy mo liwość zmiany systemu bazy danych, z którym pracuje nasza aplikacja bez koniecz- ności wprowadzania zmian w kodzie aplikacji. Zawartość takiego pliku właściwości mo- e wyglądać następująco: GHCWNVD0COG2QUVITGU GHCWNVWTNNQECNJQUVDEU GHCWNV7UGT0COGRQUVITGU GHCWNV2CUUYQTFRQUVITGU
 92. 92. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 113 Jeśli plik ten umieścimy w katalogu c:myAppproperties i nazwiemy System.properties, to jego zawartość mo na odczytać za pomocą przedstawionego ni ej fragmentu kodu: VT[ ] (KNG+PRWV5VTGCO HKU PGY (KNG+PRWV5VTGCO EO[#RRRTQRGTVKGU 5[UVGORTQRGTVKGU 2TQRGTVKGU RTQRU PGY 2TQRGTVKGU RTQRUNQCF HKU 5VTKPI FD0COG RTQRUIGV2TQRGTV[ GHCWNVD0COG _ ECVEJ (KNG0QV(QWPF'ZEGRVKQP HPHG]_ QDU WIC Y[LæVMW ECVEJ +1'ZEGRVKQP KQG ]_ QDU WIC Y[LæVMW Powy szy kod tworzy obiekt klasy 2TQRGTVKGU zawierający pary kluczy i odpowiadają- cych im wartości zapisane w pliku System.properties. Zmieniając jego zawartość, mo e- my połączyć naszą aplikację z innym systemem bazy danych, nie zmieniając ani jednego wiersza jej kodu. Doskonałe rozwiązanie, ale gdzie jest problem? Zaletą tego rozwiąza- nia jest oddzielenie informacji o systemie bazie danych i kodu aplikacji. Jednak kod apli- kacji zawiera ście kę dostępu do pliku. Przypuśćmy, e u ytkownik zainstalował naszą aplikację na dysku D zamiast C. Konstruktor (KNG+PRWV5VTGCO wywołany w 3. wier- szu wyrzuci wtedy wyjątek (KNG0QV(QWPF'ZEGRVKQP, poniewa plik System.properties nie zostanie znaleziony w katalogu c:myAppproperties. W jaki zatem sposób mo emy uniknąć kodowania w programie ście ki dostępu do pliku właściwości? Alternatywne rozwiązanie będzie wykorzystywać metodę IGV4GUQWTEG#U5VTGCO klasy %NCUU. Metoda ta, poszukując zasobu, wykorzystuje ście ki dostępu do klas. Dzięki temu mo emy umieścić plik właściwości w dowolnym katalogu pod warunkiem, e ka- talog ten dodamy do ście ki dostępu do klas. Domyślnie metoda IGV4GUQWTEG#U5VTGCO 5VTKPI TGUQWTEG przeszukuje ście ki dostępu na dwa sposoby. Jeśli przekazany jej jako parametr łańcuch znaków opisujący zasób rozpoczyna się od znaku , to łańcuch ten nie jest modyfikowany. W przeciwnym razie łańcuch jest dołączany na końcu na- zwy pakietu, w nazwie którego wszystkie znaki zastępowane są znakiem . Przypu- śćmy, e klasa 5[U2TQRGTVKGU nale y do pakietu EQOO[EQORCP[O[CRR. Klasa 5[U2TQ RGTVKGU mo e wtedy ładować obiekt klasy 2TQRGTVKGU w następujący sposób: VT[ ] +PRWV5VTGCO KU 5[U2TQRGTVKGUENCUUIGV4GUQWTEG#U5VTGCO 5[UVGORTQRGTVKGU 2TQRGTVKGU RTQR PGY 2TQRGTVKGU KH KU PWNN ] RTQRNQCF KU 5VTKPI FD0COG RTQRUIGV2TQRGTV[ GHCWNVD0COG _ _ ECVEJ +1'ZEGRVKQP KQG ]_ QDU WIC Y[LæVMW W tym przypadku metoda IGV4GUQWTEG#U5VTGCO , poszukując pliku System.properties sprawdza katalogi umieszczone w ście ce dostępu do klas. Gdybyśmy jednak zmienili w wierszu 4. parametr wywołania metody z 5[UVGORTQRGTVKGU na 5[UVGORTQ RGTVKGU , to, sprawdzając katalogi umieszczone w ście ce dostępu do klas, metoda
 93. 93. 114 Java. Potrzaski IGV4GUQWTEG#U5VTGCO poszukiwałaby pliku com/mycompany/myapp/System.properties. Obie mo liwości są równie dobre. Jeśli chcemy przechowywać razem wszystkie pliki właściwości, to wybierzemy pierwszą z nich. Jeśli natomiast preferujemy umieszcza- nie plików właściwości w tym samym katalogu, w którym korzystające z nich klasy, właściwe będzie drugie rozwiązanie. Najwa niejsze jednak jest to, e w obu przypad- kach u ytkownik nie musi ju umieszczać pliku właściwości System.properties w ka- talogu c:myAppproperties. Mo emy tak e utworzyć plik typu jar, który będzie za- wierać klasy i pliki właściwości. Spróbujmy teraz wykorzystać nasz plik właściwości do utworzenia paska narzędzi. Załó my, e pliki ikon ka dego narzędzia będzie określany w pliku System.properties. Pozwoli to zmienić ikonę narzędzia bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie programu. Informacje opisujące ikonę narzędzia w pliku właściwości będą miały na- stępującą postać: 5CXGKOCIGEO[#RRKOCIGUUCXGIKH 0GYKOCIGEO[#RRKOCIGUPGYIKH Właściwości 5CXGKOCIG i 0GYKOCIG określają kompletne ście ki dostępu do ikon na- rzędzi. Mo liwość modyfikacji pliku właściwości jest z pewnością lepszym rozwią- zaniem ni modyfikacja kodu programu. Jednak tak e w tym przypadku natrafiamy na ten sam problem co w przypadku kodowania ście ki dostępu do samego pliku wła- ściwości. Jeśli u ytkownik nie zainstaluje naszej aplikacji w katalogu c:myApp, to program nie odnajdzie plików ikon. Lepszym rozwiązaniem będzie więc umieszczenie w pliku właściwości tylko ście ek dostępu określonych względem katalogu, w którym został zainstalowany program. Musimy wtedy dodatkowo utworzyć właściwość #RRNK ECVKQPTQQV, która będzie przechowywać informacje o katalogu, w którym został za- instalowany program. Wiele programów instalacyjnych, na przykład InstallShield, umo - liwia uzyskanie informacji o katalogu, w którym u ytkownik zainstalował aplikację. Dzięki temu mo na prawidłowo zainicjować właściwość #RRNKECVKQPTQQV i przecho- wywać jedynie względne ście ki dostępu do zasobów. Na przykład, gdy u ytkownik zainstaluje aplikację myApp w katalogu d:appsmyApp, to zawartość pliku właściwości będzie wyglądać następująco: #RRNKECVKQPTQQVFCRRUO[#RR 5CXGKOCIGKOCIGUUCXGIKH 0GYKOCIGKOCIGUPGYIKH Oczywiście teraz kod programu po pobraniu ście ki dostępu do zasobu musi dołączać ją do wartości #RRNKECVKQPTQQV. Oto fragment kodu pozwalający uzyskać pełną ście - kę dostępu do zasobu 5CXGKOCIG: 5VTKPI$WHHGT VGOR PGY 5VTKPI$WHHGT VGORCRRGPF RTQRIGV2TQRGTV[ #RRNKECVKQPTQQV VGORCRRGPF RTQRIGV2TQRGTV[ 5CXG+OCIG 5VTKPI UCXG+OCIG2CVJ VGORVQ5VTKPI MQF VYQTæE[ QDKGMV +OCIG+EQP PC RQFUVCYKG UCXG+OCIG2CVJ U ytkownik mo e teraz zainstalować aplikację w dowolnym katalogu i będzie ona zaw- sze mogła uzyskać dostęp do swoich zasobów.
 94. 94. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 115 Z instalacją aplikacji mogą być związane jeszcze inne problemy. Na przykład u ytkow- nik zainstalował ją w katalogu /pkgs/programs systemu Unix. Aplikacja nada więc wła- ściwości #RRNKECVKQPTQQV wartość RMIURTQITCO. Aby załadować ikonę przycisku Save, aplikacja dołączy do właściwości #RRNKECVKQPTQQV łańcuch KOCIGUUCXGIKH. Pełna ście ka dostępu będzie więc miała postać /pkgs/programimagessave.gif, stanowiąc mieszankę sposobu zapisu ście ek w systemach Unix i Windows. Aby rozwiązać ten problem, napiszemy pomocniczą metodę, która będzie zmieniać format ście ek w za- le ności od systemu operacyjnego. System operacyjny, w którym działa aplikacja, usta- limy, korzystając z właściwości systemowej QUPCOG. Jeśli będzie nim Unix, to znaki zastąpimy w ście kach znakiem . W ten sposób na przykład ście ka dostępu do iko- ny przycisku Save uzyska postać /pkgs/programs/images/save.gif. Kolejny problem związany z naszym zastosowaniem obiektów klasy 2TQRGTVKGU po- lega na zapewnieniu, e wszyscy programiści pracujący nad aplikacją będą korzystać z metody IGV4GUQWTEG#U5VTGCO . Dotychczas omówiliśmy dwa sposoby ładowania obiektów 2TQRGTVKGU, ale istnieje ich znaczniej więcej. Jeśli więc kod aplikacji jest tworzony przez kilku programistów, to istnieje szansa, e przynajmniej jeden z nich będzie ładował obiekty klasy 2TQRGTVKGU inaczej ni pozostali. Taka niespójność mo- e powodować niewłaściwe działanie aplikacji i utrudniać utrzymanie jej kodu. Mo - na jej uniknąć, tworząc na przykład specjalną klasę, która będzie zwracać obiekt klasy 2TQRGTVKGU na podstawie przekazanej jej nazwy pliku właściwości. Poni ej przedsta- wiono kod klasy 2TQRGTV[.QCFGT: RWDNKE ENCUU 2TQRGTV[.QCFGT ] ECP V KPUVCPVKCVG QWVUKFG VJKU ENCUU RTKXCVG 2TQRGTV[.QCFGT ]_ RWDNKE UVCVKE 2TQRGTVKGU NQCF 5VTKPI RTQR0COG ] VT[ ] +PRWV5VTGCO KU 2TQRGTV[.QCFGTENCUUIGV4GUQWTEG#U5VTGCO RTQR0COG KH KU PWNN ] 2TQRGTVKGU RTQRU PGY 2TQRGTVKGU RTQRUNQCF KU TGVWTP RTQRU _ _ ECVEJ +1'ZEGRVKQP KQG]_ JCPFNG GZEGRVKQP TGVWTP PWNN _ _ Klasa 2TQRGTV[.QCFGT posiada metodę statyczna NQCF . Mo e ona, tak jak w naszym przykładzie, sama obsługiwać wyjątek +1'ZEGRVKQP lub tylko go wyrzucać, wymagając obsłu enia go przez kod wywołujący metodę. Niezale nie od wybranego sposobu ob- sługi wyjątku klasa 2TQRGTV[.QCFGT umo liwia załadowanie obiektu 2TQRGTVKGU przy skorzystaniu ze ście ki dostępu do klas. Załadowanie obiektu 2TQRGTVKGU odbywa się następująco: 2TQRGTVKGU RTQRU 2TQRGTV[.QCFGTNQCF O[#RRRTQRGTVKGU
 95. 95. 116 Java. Potrzaski Wadą klasy 2TQRGTV[.QCFGT jest to, e ogranicza nas tylko do obiektów klasy 2TQRGTVKGU. Chocia klasa 2TQRGTVKGU posiada szereg u ytecznych metod, to czasami przydatne oka- zują się jeszcze inne. Na przykład, gdy zachodzi potrzeba zamiany wartości właściwo- ści klasy 5VTKPI na wartość typu KPV lub DQQNGCP. Klasy +PVGIGT i $QQNGCP dostarczają co prawda metody umo liwiającej przekształcenie wartości właściwości 5[UVGORTQR na typ KPV lub DQQNGCP, ale nie jest mo liwe jej zastosowanie do dowolnego pliku wła- ściwości. Kolejną przydatną metodą jest IGV2CVJ2TQRGTV[ , która automatyzuje kon- wersję formatu ście ek dostępu dla ró nych systemów operacyjnych. Zamiast zmuszać u ytkownika klasy 2TQRGTV[.QCFGT do samodzielnej implementacji wspomnianych me- tod, mo emy utworzyć klasę 'PJCPEGF2TQRGTVKGU jako pochodną klasy 2TQRGTVKGU za- wierającą dodatkowe metody. Klasa 'PJCPEGF2TQRGTVKGU mo e wyglądać następująco: RWDNKE ENCUU 'PJCPEGF2TQRGTVKGU GZVGPFU 2TQRGTVKGU ] RWDNKE 'PJCPEGF2TQRGTVKGU ] UWRGT _ RWDNKE 'PJCPEGF2TQRGTVKGU 2TQRGTVKGU FGHCWNVU ] UWRGT FGHCWNVU _ RWDNKE 'PJCPEGF2TQRGTVKGU +PRWV5VTGCO KU VJTQYU +1'ZEGRVKQP ] NQCF KU _ RWDNKE DQQNGCP RTQRGTV[6Q$QQNGCP 5VTKPI MG[ ] EQFG VQ EQPXGTV C 5VTKPI XCNWG VQ C DQQNGCP XCNWG _ RWDNKE KPV RTQRGTV[6Q+PV 5VTKPI MG[ ] EQFG VQ EQPXGTV C 5VTKPI XCNWG VQ CP KPV XCNWG _ RWDNKE 5VTKPI IGV2CVJ2TQRGTV[ 5VTKPI MG[ ] EQFG VQ EQPXGTV VJG TGVWTPGF RCVJ XCNWG VQ VJG CRRTQRTKCVG U[UVGO RCVJ XCNWG _ _ Musimy jeszcze zmodyfikować klasę 2TQRGTV[.QCFGT tak, by zwracała obiekt klasy 'PJCPEGF2TQRGTVKGU zamiast 2TQRGTVKGU: TGVWTP PGY 'PJCPEGF2TQRGTVKGU KU Poniewa w wierszu 11. klasy 'PJCPEGF2TQRGTVKGU dodaliśmy konstruktor, którego pa- rametrem jest +PRWV5VTGCO, to wiersze 12. – 14. klasy 2TQRGTV[.QCFGT mo emy zastą- pić pojedynczym wierszem pokazanym wy ej. W klasie 'PJCPEGF2TQRGTVKGU umie- ściliśmy tylko kilka propozycji dodatkowych metod, pozostawiając pozostałe inwencji Czytelnika.
 96. 96. Rozdział 3. ♦ Użyteczne klasy i kolekcje 117 Zagadnienie 22. Klasa Vector i nowe kolekcje Stare przyzwyczajenia cię ko zmienić. Dlatego te wielu programistów, którzy inten- sywnie u ywali kolekcji w języku Java 1.0, niechętnie decyduje się porzucić swoje do- świadczenia i rozpocząć programowanie z wykorzystaniem nowych kolekcji zapropo- nowanych w następnych wersjach języka Java. Zadaniem tego zagadnienia jest pomóc wykonać pierwszy krok w tym kierunku. Zamiast więc atakować Czytelnika ogromną liczbą informacji o nowych kolekcjach i ich wspaniałych mo liwościach, wybraliśmy zdecydowanie prostszy sposób. Poka emy przykład zastosowania poprzedniej wersji kla- sy 8GEVQT, a następnie ten sam przykład wykorzystujący nowy interfejs klasy 8GEVQT. To najłatwiejszy sposób zapoznania się z podobieństwami i ró nicami obu klas, który umo liwi samodzielne poznanie pozostałych ponad 25 klas zawierających nowy zbiór kolekcji. Zanim przejdziemy do omówienia przykładów, przedstawmy krótko nowy interfejs kolekcji. Stanowi on szkielet umo liwiający tworzenie kolekcji i wykonywanie na nich operacji. Przez kolekcję rozumiemy w tym przypadku grupę obiektów. Nowy interfejs kolekcji definiuje kilka rodzajów takich grup — kolekcje, listy, mapy i zbiory. Ka da z tych kategorii jest reprezentowana przez interfejs, klasę abstrakcyjną i jedną klasę konkretną lub więcej. Uzupełnienie stanowią operacje oglądania kolekcji za pomocą iteratorów, porównań wewnątrz kolekcji, wyszukiwania elementów kolekcji oraz sor- towania kolekcji. W pierwszym programie zademonstrowano najczęściej u ywane metody klasy 8GEVQT. Zawiera on przykłady dodawania i usuwania elementów wektora, wstawiania elemen- tów, pobierania elementów, kopiowania elementów wektora do tablicy obiektów, zasto- sowania obiektu 'PWOGTCVKQP do przeglądania wektora oraz wywołania metody usuwa- jącej wszystkie elementy wektora. KORQTV LCXCWVKN
 97. 97. RWDNKE ENCUU 1NF8GEVQT#2+ ] RWDNKE UVCVKE XQKF OCKP 5VTKPI CTIU=? ] 8GEVQT X PGY 8GEVQT XCFF'NGOGPV / 'NCKPG XCFF'NGOGPV #NNKUQP KVGO XCFF'NGOGPV , 'TKE XCFF'NGOGPV # ,GYGNN XCFF'NGOGPV 0 #PJ XTGOQXG'NGOGPV#V XTGOQXG'NGOGPV #NNKUQP XKPUGTV'NGOGPV#V % 6JQOCU RTKPV X RTKPV'NGOGPVU XGNGOGPVU
 98. 98. 118 Java. Potrzaski 1DLGEV=? OKFFNG0COGU PGY 1DLGEV=XUKG ? XEQR[+PVQ OKFFNG0COGU XTGOQXG#NN'NGOGPVU _ RWDNKE UVCVKE XQKF RTKPV 8GEVQT X ] KPV PWO+VGOU XUKG HQT KPV K K PWO+VGOU K 5[UVGOQWVRTKPVNP XGNGOGPV#V K _ RWDNKE UVCVKE XQKF RTKPV'NGOGPVU 'PWOGTCVKQP G ] YJKNG GJCU/QTG'NGOGPVU 5[UVGOQWVRTKPVNP GPGZV'NGOGPV _ _ Modyfikacja tego programu tak, aby wykorzystywał nowy interfejs wektorów, jest bar- dzo prosta. Odpowiedniki metod zawiera tabela 3.1. Tabela 3.1. Porównanie poprzedniego i bie ącego interfejsu wektorów Poprzedni interfejs Bieżący interfejs XQKF CFF'NGOGPV 1DLGEV DQQNGCP CFF 1DLGEV XQKF EQR[+PVQ 1DLGEV=? 1DLGEV=? VQ#TTC[ 1DLGEV GNGOGPV#V KPV 1DLGEV IGV KPV 'PWOGTCVKQP GNGOGPVU +VGTCVQT KVGTCVQT XQKF KPUGTV'NGOGPV#V 1DLGEV KPV XQKF CFF KPFGZ 1DLGEV XQKF TGOQXG#NN'NGOGPVU XQKF ENGCT DQQNGCP TGOQXG'NGOGPV 1DLGEV DQQNGCP TGOQXG 1DLGEV XQKF TGOQXG'NGOGPV#V KPV XQKF TGOQXG KPV KPV UKG KPV UKG Klasa 8GEVQT w nowym zestawie kolekcji implementuje interfejs .KUV. W następnej wer- sji programu mo na więc upewnić się, e korzystamy z nowych kolekcji, podstawia- jąc referencję nowo utworzonego wektora do zmiennej typu .KUV. Oczywiście, metody specyficzne dla klasy 8GEVQT nie będą wtedy dostępne bez jawnego zastosowania rzu- towania. Oto wersja programu wykorzystująca nowe kolekcje: KORQTV LCXCWVKN
 99. 99. RWDNKE ENCUU 0GY8GEVQT#2+ ] RWDNKE UVCVKE XQKF OCKP 5VTKPI CTIU=? ] .KUV X PGY 8GEVQT XCFF / 'NCKPG XCFF #NNKUQP XCFF , 'TKE XCFF # ,GYGNN

×