IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TRE CI  Testy powtórzeniowe
            ...
Spis treści
      Wstęp.................................................................................................
Test III
Zadanie 1.
                                               p
    ...
2⋅3+1=7
     lub obliczamy wartość wyra enia: 2x +3 dla x = 2:
     2 ⋅ 2 +3 = 7
     Odp. W tej rodzinie było...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwiązaniami

2,931 views
2,554 views

Published on

Egzamin coraz bliżej. Czas ucieka, a materiału do przerobienia jest sporo. Boisz się, że nie zdążysz? Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę, lecz zacznij powtórkę już teraz. Każdy egzamin można zdać, wystarczy odpowiednio się do niego przygotować. Musisz tylko powtórzyć wiadomości, uporządkować wiedzę i sprawdzić ją. Skąd wziąć materiały? Z tej książki!

Znajdziesz tu zestawy testów z matematyki, fizyki, geografii i chemii wraz z wykazem poprawnych odpowiedzi. Jeśli nie będziesz sobie radzić z pytaniami testowymi, to zajrzyj do następnych rozdziałów. Znajdziesz w nich rozwiązania zadań wraz komentarzami i informacjami, które na pewno Ci pomogą.

* Przykładowe zestawy testów z odpowiedziami
* Rozwiązania zadań
* Komentarze do rozwiązań
* Materiał podzielony na przedmioty i tematy

Wynik egzaminu zależy tylko od Ciebie. Uporządkuj swoją wiedzę, a przekonasz się, że już za kilka miesięcy będziesz śmiać się ze swojego dzisiejszego strachu.

Wszystkie testy w jednej książce. Pytania i odpowiedzi. Tego właśnie potrzebujesz.

* Matematyka
* Fizyka
* Chemia
* Geografia

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwiązaniami

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, KATALOG KSI¥¯EK chemii i geografii KATALOG ONLINE dla gimnazjalistów ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Barbara Nahaczewska ISBN: 83-7361-541-5 TWÓJ KOSZYK Format: A5, stron: 70 DODAJ DO KOSZYKA Egzamin coraz bli¿ej. Czas ucieka, a materia³u do przerobienia jest sporo. Boisz siê, ¿e nie zd¹¿ysz? Nie odk³adaj wszystkiego na ostatni¹ chwilê, lecz zacznij powtórkê ju¿ teraz. Ka¿dy egzamin mo¿na zdaæ, wystarczy odpowiednio siê do niego przygotowaæ. CENNIK I INFORMACJE Musisz tylko powtórzyæ wiadomo ci, uporz¹dkowaæ wiedzê i sprawdziæ j¹. Sk¹d wzi¹æ materia³y? Z tej ksi¹¿ki! ZAMÓW INFORMACJE Znajdziesz tu zestawy testów z matematyki, fizyki, geografii i chemii wraz O NOWO CIACH z wykazem poprawnych odpowiedzi. Je li nie bêdziesz sobie radziæ z pytaniami testowymi, to zajrzyj do nastêpnych rozdzia³ów. Znajdziesz w nich rozwi¹zania ZAMÓW CENNIK zadañ wraz komentarzami i informacjami, które na pewno Ci pomog¹. • Przyk³adowe zestawy testów z odpowiedziami • Rozwi¹zania zadañ CZYTELNIA • Komentarze do rozwi¹zañ • Materia³ podzielony na przedmioty i tematy FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wynik egzaminu zale¿y tylko od Ciebie. Uporz¹dkuj swoj¹ wiedzê, a przekonasz siê, ¿e ju¿ za kilka miesiêcy bêdziesz miaæ siê ze swojego dzisiejszego strachu. Wszystkie testy w jednej ksi¹¿ce. Pytania i odpowiedzi. Tego w³a nie potrzebujesz. • Matematyka • Fizyka • Chemia • Geografia Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Wstęp...................................................................................................................................................... 5 Część I Testy powtórzeniowe.....................................................................................................................11 Test I ........................................................................................................................... 11 Test II.......................................................................................................................... 15 Test III ........................................................................................................................ 19 Test IV ........................................................................................................................ 23 Test V.......................................................................................................................... 27 Karta odpowiedzi ............................................................................................................................ 31 Część II Rozwiązania do testów powtórzeniowych........................................................................ 33 Test I ........................................................................................................................... 33 Test II.......................................................................................................................... 39 Test III ........................................................................................................................ 47 Test IV ........................................................................................................................ 55 Test V.......................................................................................................................... 61 Odpowiedzi do testów ................................................................................................................. 69
 3. 3. Test III Zadanie 1. p Liczby niewymierne to liczby, których nie mo na przedstawić w postaci ułamka (gdzie p q i q są liczbami całkowitymi i q ≠ 0). Zadanie 2. Oprocentowanie w danym roku obliczamy ze wzoru: d = k ⋅ t ⋅ p%, gdzie d — odsetki, k — kwota, jaką wpłacono do banku, t — czas, na jaki zało ono lokatę (w latach), p% — p t oprocentowanie lokaty. Natomiast stan konta wyniesie (1 + ) ⋅k . 100 Rozwiązanie: 3 k = 1200 zł, t= , p% = 8% 12 3 d = 1200 ⋅ ⋅ 8% 12 3 d = 1200 ⋅ ⋅ 0,08 12 d = 24. Odp. Odsetki od kwoty 1200 zł wpłaconej na lokatę po 3 miesiącach wyniosą 24 zł. Zadanie 3. Wzory skróconego mno enia: kwadrat sumy: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 kwadrat ró nicy: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 ró nica kwadratów: (a – b)(a + b) = a2 – b2 Rozwiązanie: (3x – 5)2 = (3x)2 – 2 ⋅ 3x ⋅ 5 + 52 = 9x2 – 30x + 25. Zadanie 4. Rozwiązanie: Basia Adam Liczba sióstr x x+1 Liczba braci 2x 2x – 1 = x + 1 Liczba dzieci w rodzinie x + 2x + 1 = 3x + 1 x + 1 + x + 1 + 1 = 2x + 3 Obliczamy liczbę braci 2x – 1 = x + 1 x=2 Obliczamy liczbę dzieci w rodzinie — obliczamy wartość wyra enia: 3x + 1 dla x = 2:
 4. 4. 2⋅3+1=7 lub obliczamy wartość wyra enia: 2x +3 dla x = 2: 2 ⋅ 2 +3 = 7 Odp. W tej rodzinie było 7 dzieci. Zadanie 5. Okrąg jest opisany na wielokącie, je eli wszystkie wierzchołki tego wielokąta le ą na okręgu. Odległość środka okręgu opisanego na wielokącie od ka dego wierzchołka wielokąta jest równa promieniowi okręgu. Środek okręgu jest punktem przecięcia się symetralnych boków wielokąta. Okrąg jest wpisany w wielokąt, je eli jest styczny do wszystkich boków tego wielokąta. Odległość środka okręgu wpisanego w wielokąt od ka dego boku wielokąta jest równa promieniowi okręgu. Środek okręgu jest punktem przecięcia się dwusiecznych kątów wielokąta. Promień okręgu Promień okręgu Promień okręgu Promień okręgu opisanego opisanego na trójkącie wpisanego wpisanego w trójkąt na kwadracie równobocznym w kwadrat równoboczny o boku a o boku a o boku a o boku a 1 2 a 3 1 1 a 3 r= a 2 r= ⋅ r= a r= ⋅ 2 3 2 2 3 2 Długość okręgu o promieniu r obliczamy ze wzoru l = 2π, pole koła ze wzoru P =π r2. Rozwiązanie: 1 Promień okręgu opisanego na kwadracie o boku x: r = 2 x. 2 Długość okręgu opisanego na tym kwadracie: 1 l = 2π ⋅ 2 x, l = πx 2 . 2

×