Your SlideShare is downloading. ×
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania

1,539

Published on

Firma Borland, producent cenionych środowisk programistycznych, połączyła swoje trzy najpopularniejsze produkty: C++ Builder, Delphi i C# Builder, tworząc pakiet Borland Developer Studio 2006. Jednym …

Firma Borland, producent cenionych środowisk programistycznych, połączyła swoje trzy najpopularniejsze produkty: C++ Builder, Delphi i C# Builder, tworząc pakiet Borland Developer Studio 2006. Jednym z jego elementów jest najnowsza wersja C++ Builder, oznaczona symbolem 2006, która nadal pozostaje doskonałym narzędziem do tworzenia aplikacji dla platformy Win32. C++ Builder 2006 pozwala na korzystanie z biblioteki VCL, wywołań WinAPI i funkcji systemu Windows.

Książka "C++ Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania" to zbiór porad związanych z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows. Wśród tytułowych 222 rozwiązań znajdziesz sposoby wykorzystywania komponentów z biblioteki VCL, elementów interfejsu programistycznego Windows (WinAPI), a także komunikatów systemowych oraz technologii COM, OLE i ActiveX. Dowiesz się, jak tworzyć biblioteki DLL i jak z nich korzystać, oraz nauczysz się projektować wspomaganą sprzętowo grafikę 3D za pomocą biblioteki OpenGL.

* Korzystanie ze środowiska C++ Builder 2006
* Projektowanie okien aplikacji
* Operacje na rejestrze systemowym
* Tworzenie wygaszaczy ekranu
* Kontrolowanie działania aplikacji za pomocą funkcji WinAPI
* Obsługa połączeń sieciowych
* Tworzenie bibliotek DLL
* Tworzenie grafiki i animacji 3D

Wykorzystaj w pracy gotowe rozwiązania,
sprawdzone przez najlepszych programistów.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,539
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI C++Builder 2006. 222 gotowe rozwi¹zania KATALOG KSI¥¯EK Autor: Jacek Matulewski ISBN: 83-246-0395-6 KATALOG ONLINE Format: B5, stron: 496 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Firma Borland, producent cenionych œrodowisk programistycznych, po³¹czy³a swoje trzy najpopularniejsze produkty: C++ Builder, Delphi i C# Builder, tworz¹c pakiet Borland Developer Studio 2006. Jednym z jego elementów jest najnowsza wersja C++ Builder, CENNIK I INFORMACJE oznaczona symbolem 2006, która nadal pozostaje doskona³ym narzêdziem do tworzenia aplikacji dla platformy Win32. C++ Builder 2006 pozwala na korzystanie ZAMÓW INFORMACJE z biblioteki VCL, wywo³añ WinAPI i funkcji systemu Windows. O NOWOœCIACH Ksi¹¿ka „C++ Builder 2006. 222 gotowe rozwi¹zania” to zbiór porad zwi¹zanych z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows. Wœród tytu³owych 222 rozwi¹zañ ZAMÓW CENNIK znajdziesz sposoby wykorzystywania komponentów z biblioteki VCL, elementów interfejsu programistycznego Windows (WinAPI), a tak¿e komunikatów systemowych oraz technologii COM, OLE i ActiveX. Dowiesz siê, jak tworzyæ biblioteki DLL i jak CZYTELNIA z nich korzystaæ, oraz nauczysz siê projektowaæ wspomagan¹ sprzêtowo grafikê 3D za pomoc¹ biblioteki OpenGL. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Korzystanie ze œrodowiska C++ Builder 2006 • Projektowanie okien aplikacji • Operacje na rejestrze systemowym • Tworzenie wygaszaczy ekranu • Kontrolowanie dzia³ania aplikacji za pomoc¹ funkcji WinAPI • Obs³uga po³¹czeñ sieciowych • Tworzenie bibliotek DLL • Tworzenie grafiki i animacji 3D Wykorzystaj w pracy gotowe rozwi¹zania, sprawdzone przez najlepszych programistów Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl
 • 2. 6SLV WUH FL :VWöS ]ö è , %RUODQG 'HYHORSHU 6WXGLR 5R]G]LDä 3R]QDMHP %XLOGHU 3LHUZV] SURMHNW 3URMHNW $SOLNDFMD .RORU 3URMHNW =PLDQD WWXáX IRUP 3URMHNW =PLDQD QDSLVX QD SDQHOX 3URMHNW 8]JDGQLDQLH VWDQX NRPSRQHQWyZ SR XUXFKRPLHQLX DSOLNDFML 3URMHNW 8VWDODQLH SR]FML RNQD SR XUXFKRPLHQLX 3URMHNW =DSLVZDQLH SURMHNWX Z SOLNDFK 8VWDZLHQLD SURMHNWX 3URMHNW =PLDQD WWXáX L LNRQ DSOLNDFML 3URMHNW ,QIRUPDFMH R ZHUVML DSOLNDFML GRá F]DQH GR VNRPSLORZDQHJR SOLNX H[H 3U]JRWRZDQLH DSOLNDFML GR GVWUEXFML $QDOL]D NRGX SLHUZV]HM DSOLNDFML .RQILJXUDFMD URGRZLVND Z ZLHONLP VNUyFLH $XWRPDWF]QH ]DSLVZDQLH SOLNyZ SURMHNWX 'RVWRVRZDQLH PHQX )LOH1HZ 2SFMH HGWRUD 'HEXJRZDQLH NRGX 5R]G]LDä 8]XSHäQLHQLH ZLDGRPR FL R :VND QLNL :VND QLNL GR ]PLHQQFK L RELHNWyZ 6WRV L VWHUWD =DJUR HQLD ]ZL ]DQH ] ZNRU]VWDQLHP ZVND QLNyZ :VND QLNL GR IXQNFML L PHWDZVND QLNL 3RGVXPRZDQLH 5HIHUHQFMH 6]DEORQ .ODV 'HNODUDFMD NODV 3ROD .RQVWUXNWRU 0HWRG 2SHUDWRU VNáDGRZH 3U]HFKZWZDQLH VWDQGDUGRZHJR VWUXPLHQLD ZM FLD :M WNL
 • 3. %XLOGHU JRWRZH UR]ZLñ]DQLD 5R]G]LDä 3UDNWND SURMHNWRZDQLD DSOLNDFML ] X FLHP ELEOLRWHNL 9/ 6]WXF]NL ] RNQDPL 3URMHNW àDJRGQH ]QLNDQLH RNQD SU] ]DPNQL FLX 3URMHNW 'RZROQ NV]WDáW IRUP ] ZNRU]VWDQLHP ZáDVQR FL 7UDQVSDUHQWRORU 3URMHNW =DPNDQLH DSOLNDFML QDFL QL FLHP NODZLV]D (VF 3URMHNW $E RNQR ZJO GDáR WDN VDPR Z VVWHPDFK ] Uy Q ZLHONR FL F]FLRQNL 3URMHNW $E RJUDQLF]ü UR]PLDU IRUP 3URMHNW 3U]HFL JDQLH IRUP PV] ]D GRZROQ SXQNW 3URMHNW :L]WyZND SURJUDPX VSODVK VFUHHQ
 • 4. 5HMHVWU VVWHPX :LQGRZV 3URMHNW 3U]HFKRZZDQLH SRáR HQLD L UR]PLDUX RNQD Z UHMHVWU]H 3URMHNW $E XUXFKDPLDü DSOLNDFM SR ]DORJRZDQLX VL X WNRZQLND 3URMHNW 8PLHV]F]DQLH LQIRUPDFML R ]DLQVWDORZDQP SURJUDPLH DSOHW 'RGDM8VX SURJUDP
 • 5. 3URMHNW *G]LH MHVW NDWDORJ ] PRLPL GRNXPHQWDPL 3URMHNW 'RGDZDQLH SR]FML GR PHQX NRQWHNVWRZHJR ]ZL ]DQHJR ] ]DUHMHVWURZDQP WSHP SOLNX 3OLNL ,1, 3URMHNW -DN XPLH FLü QD SXOSLFLH OXE Z PHQX 6WDUW VNUyW GR VWURQ ::: 3URMHNW -DN RGF]WDü L ]PLHQLü UR]PLDU IRUP =DJDGQLHQLD ]ZL ]DQH ] SURMHNWRZDQLHP HGWRUyZ 3URMHNW :F]WZDQLH SOLNX ]H ZVND]DQHJR SU]H] X WNRZQLND SOLNX 2NQR GLDORJRZH 72SHQ'LDORJ 3URMHNW 2NQR GLDORJRZH ZNRU]VWZDQH SU] ]DSLVZDQLX GRNXPHQWX Z SOLNX 3URMHNW 3U]HV]XNLZDQLH WHNVWX 2NQR GLDORJRZH 7)LQG'LDORJ 3URMHNW )RUPDWRZDQLH IUDJPHQWyZ WHNVWX Z NRPSRQHQFLH 75LFK(GLW 2NQR GLDORJRZH 7)RQW'LDORJ 3URMHNW )RUPDWRZDQLH SRV]F]HJyOQFK DWUEXWyZ F]FLRQNL 3URMHNW 3RZLDGDPLDQLH R QLH]DSLVDQFK GRNXPHQWDFK 3URMHNW :F]WZDQLH GRNXPHQWX ] SOLNX ZVND]DQHJR MDNR SDUDPHWU OLQLL NRPHQG 3URMHNW -DN GRGDü DSOLNDFM GR OLVW HGWRUyZ GRVW SQFK ] PHQX NRQWHNVWRZHJR SOLNyZ R GDQP UR]V]HU]HQLX 0HFKDQL]P GUDJ GURS 3URMHNW 0HFKDQL]P SU]HQRV]HQLD L XSXV]F]DQLD Z REU ELH MHGQHM DSOLNDFML 3URMHNW 8HODVWF]QLDQLH NRGX :NRU]VWDQLH UHIHUHQFML 6HQGHU 3URMHNW 3U]HQRV]HQLH ZLHOX HOHPHQWyZ 3URMHNW 2EVáXJD SOLNX SU]HQLHVLRQHJR QD IRUP ] ]HZQ WU]QHM DSOLNDFML .RQZHUVMH RUD] RSHUDFMH QD áD FXFKDFK L GDFLH 3URMHNW .RQZHUVMD PL G] OLF]E L áD FXFKHP /LF]E Z 7(GLW .RQZHUVMD ] IRUPDWHP XVWDORQP SU]H] SURJUDPLVW 3URMHNW 3UH]HQWRZDQLH GDW L F]DVX Z SU]MD]QHM SRVWDFL 3URMHNW 5R]NáDGDQLH GDW L F]DVX QD HOHPHQW 3URMHNW -DN SU]HNRQZHUWRZDü GDW XWZRU]HQLD SOLNX QD GDW WSX 7'DWH7LPH L SRWHP QD áD FXFK 3URMHNW -DN SU]HNV]WDáFLü áD FXFK QD SLVDQ ZLHONLPL OXE PDáPL OLWHUDPL 0HWRG NODV $QVL6WULQJ 3OLNL L VVWHP SOLNyZ 3URMHNW -DN ]D SRPRF NRPSRQHQWyZ 7'ULYHRPER%R[ 7'LUHFWRU/LVW%R[ 7)LOWHURPER%R[ L 7)LOH/LVW%R[ VWZRU]ü SURVW SU]HJO GDUN SOLNyZ 3URMHNW 3U]HJO GDQLH NDWDORJyZ Z )LOH/LVW%R[
 • 6. 6SLV WUH FL 3URMHNW 7ZRU]HQLH SOLNX WHNVWRZHJR 3URMHNW 2GF]WZDQLH SOLNyZ WHNVWRZFK 3URMHNW 3RPLMDQLH OLQLL NRPHQWDU]D Z SOLNDFK WHNVWRZFK 3URMHNW 5HMHVWURZDQLH ]GDU]H Z SOLNDFK WHNVWRZFK 3URMHNW 2SHUDFMH QD SOLNDFK L NDWDORJDFK 3URMHNW 2GQDMGZDQLH SOLNX L RGF]WZDQLH MHJR ZáDVQR FL 3URMHNW -DN ZRGU EQLü ] áD FXFKD QD]Z SOLNX MHJR UR]V]HU]HQLH OXE NDWDORJ Z NWyUP VL ]QDMGXMH 3URMHNW -DN VSUDZG]Lü LOR ü ZROQHJR PLHMVFD QD GVNX 3URMHNW :F]WZDQLH GU]HZD NDWDORJyZ L SOLNyZ 3URMHNW :F]WZDQLH GU]HZD NDWDORJyZ L SOLNyZ Z RVREQP Z WNX 3URMHNWRZDQLH ZJDV]DF] HNUDQX 3URMHNW :JDV]DF] HNUDQX 3URMHNW .RQILJXUDFMD ZJDV]DF]D HNUDQX 3URMHNW 3RGJO G ZJDV]DF]D QD ]DNáDGFH :JDV]DF] HNUDQX DSOHWX :áD FLZR FL (NUDQ 'UXNRZDQLH 3URMHNW 'UXNRZDQLH WHNVWX ]QDMGXM FHJR VL Z NRPSRQHQFLH 75LFK(GLW 2NQR GLDORJRZH 73ULQW'LDORJ 3URMHNW /LVWD GRVW SQFK GUXNDUHN 6]F]HJyáRZH LQIRUPDFMH R GUXNDUFH :EyU GRP OQHM GUXNDUNL DSOLNDFML ] SR]LRPX NRGX 3URMHNW 'UXNRZDQLH WHNVWX SU]HFKRZZDQHJR Z 76WULQJV Z WUELH JUDILF]QP 3URMHNW -DN ZGUXNRZDü REUD] ] SOLNX 5R]G]LDä 3URMHNWRZDQLH NRPSRQHQWÑZ 9/ *UDILND 5VRZDQLH OLQLL 3URMHNW 5VRZDQLH OLQLL 3URMHNW :EyU NRORUX ]D SRPRF NRPSRQHQWX 7RORU'LDORJ .RORURZ SDVHN SRVW SX 3URMHNW 3U]JRWRZDQLH NRPSRQHQWX 3URMHNW 7HVWRZDQLH NRORURZHJR SDVND SRVW SX 'QDPLF]QH WZRU]HQLH NRPSRQHQWX 3URMHNW 8SXEOLF]QLDQLH ZEUDQFK ZáDVQR FL L ]GDU]H FKURQLRQFK Z NODVLH ED]RZHM 3URMHNW 'HILQLRZDQLH ]GDU]H QD SU]NáDG]LH 2Q3RVLWLRQKDQJHG 3URMHNW ,NRQD NRPSRQHQWX 3URMHNW $E VWZRU]ü SURMHNW SDNLHWX NRPSRQHQWX 3URMHNW ,QVWDORZDQLH NRPSRQHQWX 9/ GOD :LQ 3URMHNW $XWRPDWF]QD ]PLDQD NRORUX 7HVWRZDQLH NRPSRQHQWX L ]GDU]HQLD 2Q3RVLWLRQKDQJHG ]ö è ,, 3URJUDPRZDQLH :LQGRZV ] ZNRU]VWDQLHP :LQ$3, 5R]G]LDä .RQWUROD VWDQX VVWHPX =DPNDQLH L ZVWU]PZDQLH VVWHPX :LQGRZV 3URMHNW )XQNFMD ([LW:LQGRZV([ 3URMHNW 3URJUDP VáX F GR ]DPNDQLD OXE SRQRZQHJR XUXFKDPLDQLD GRZROQHM ZHUVML VVWHPX :LQGRZV 3URMHNW )XQNFMD ,QLWLDWH6VWHP6KXWGRZQ 3URMHNW 3URJUDP ]DPNDM F ZEUDQ NRPSXWHU Z VLHFL 3URMHNW +LEHUQRZDQLH L ZVWU]PZDQLH VVWHPX ]D SRPRF IXQNFML 6HW6VWHP3RZHU6WDWH 3URMHNW 3URJUDP XPR OLZLDM F KLEHUQDFM NRPSXWHUD OXE MHJR ÄXVSLDQLH´
 • 7. %XLOGHU JRWRZH UR]ZLñ]DQLD 3URMHNW %ORNRZDQLH GRVW SX GR NRPSXWHUD 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH ZJDV]DF]D HNUDQX 3URMHNW 2GF]WZDQLH LQIRUPDFML R EDWHULL QRWHERRND .RQWUROD WUEX Z ZLHWODQLD NDUW JUDILF]QHM 3URMHNW 3RELHUDQLH GRVW SQFK WUEyZ SUDF NDUW JUDILF]QHM 3URMHNW ,GHQWILNRZDQLH ELH FHJR WUEX G]LDáDQLD NDUW JUDILF]QHM 3URMHNW =PLDQD WUEX Z ZLHWODQLD 5R]G]LDä 8UXFKDPLDQLH L NRQWURORZDQLH DSOLNDFML RUD] LFK RNLHQ 8UXFKDPLDQLH ]DPNDQLH L ]PLDQD SULRUWHWX DSOLNDFML 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH DSOLNDFML ]D SRPRF IXQNFML :LQ([HF 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH DSOLNDFML ]D SRPRF 6KHOO([HFXWH 3URMHNW 3U]JRWRZDQLH HPDLOD ]D SRPRF 6KHOO([HFXWH 3URMHNW =PLDQD SULRUWHWX ELH FHM DSOLNDFML 3URMHNW 6SUDZG]HQLH SULRUWHWX ELH FHM DSOLNDFML 3URMHNW =PLDQD SULRUWHWX LQQHM DSOLNDFML 3URMHNW =DPNDQLH LQQHM DSOLNDFML 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH DSOLNDFML ]D SRPRF IXQNFML UHDWH3URFHVV 3URMHNW :NUZDQLH ]DNR F]HQLD G]LDáDQLD XUXFKRPLRQHM DSOLNDFML 3URMHNW .RQWURORZDQLH LOR FL LQVWDQFML DSOLNDFML QD SRGVWDZLH XQLNDOQHM QD]Z NODV .RQWURORZDQLH ZáDVQR FL RNLHQ 3URMHNW /LVWD RWZDUWFK RNLHQ 3URMHNW 0RGILNRZDQLH VWDQX RNQD ELH FHM DSOLNDFML 3URMHNW 8NUZDQLH DSOLNDFML QD SDVNX ]DGD 3URMHNW 0UXJQLM GR PQLH 3URMHNW 6JQDá G ZL NRZ 1XPHU LGHQWILNDFMQH SURFHVX L XFKZW RNQD 3URMHNW -DN ]GREü LGHQWILNDWRU SURFHVX ]QDM F XFKZW RNQD 3URMHNW -DN ]GREü XFKZW JáyZQHJR RNQD ]QDM F LGHQWILNDWRU SURFHVX 3URMHNW .RQWURORZDQLH RNQD LQQHM DSOLNDFML 3URMHNW .RQWURORZDQLH LQQHM DSOLNDFML ² NRPSRQHQW 7RQWURO3URFHVV 3URMHNW 3DNLHW GOD NRPSRQHQWX 7RQWURO3URFHVV 2NQD R GRZROQP NV]WDáFLH 3URMHNW 2NQR R NV]WDáFLH NRáD 3URMHNW à F]HQLH REV]DUyZ 'RGDQLH LNRQ ] SDVND WWXáX 3URMHNW 2NQR ] ZL]MHUHP 3URMHNW $E SU]HQRVLü IRUP PV]N SRPLPR XVXQL WHJR SDVND WWXáX 5R]G]LDä 6VWHP SOLNÑZ PXOWLPHGLD L LQQH IXQNFMH :LQ$3, 3OLNL L VVWHP SOLNyZ ² IXQNFMH SRZáRNL 3URMHNW -DN ]D SRPRF IXQNFML :LQ$3, SRZáRNL VVWHPX RGF]WDü FLH N GR NDWDORJX VSHFMDOQHJR X WNRZQLND 3URMHNW 7ZRU]HQLH SOLNX VNUyWX OQN 3URMHNW 2GF]W L HGFMD VNUyWX OQN 3URMHNW 8PLHV]F]HQLH VNUyWX QD SXOSLFLH 3URMHNW 2SHUDFMH QD SOLNDFK L NDWDORJDFK UHDOL]RZDQH SU]H] IXQNFMH SRZáRNL NRSLRZDQLH SU]HQRV]HQLH XVXZDQLH L ]PLDQD QD]Z
 • 8. 3URMHNW -DN XVXQ ü SOLN XPLHV]F]DM F JR Z NRV]X 3URMHNW 2SHUDFMH QD FDáP NDWDORJX 3URMHNW 2GF]WZDQLH ZHUVML SOLNX H[H L GOO 3URMHNW -DN GRGDü QD]Z GRNXPHQWX GR OLVW RVWDWQLR RWZDUWFK GRNXPHQWyZ Z PHQX 6WDUW
 • 9. 6SLV WUH FL 2GF]WZDQLH LQIRUPDFML R GVNX 3URMHNW )XQNFMD 3URMHNW 7HVW IXQNFML 3URMHNW .ODVD 3URMHNW .RPSRQHQW ,NRQD Z REV]DU]H SRZLDGDPLDQLD ]DVREQLNX
 • 10. 3URMHNW )XQNFMD 6KHOOB1RWLI,FRQ 3URMHNW .RPSRQHQW 77UD,FRQ 3URMHNW 0HQX NRQWHNVWRZH LNRQ 3URMHNW Ä'PHN´ ,QWHUQHW 3URMHNW $E VSUDZG]Lü F] NRPSXWHU MHVW SRá F]RQ ] VLHFL 3URMHNW $E SREUDü SOLN ] LQWHUQHWX 3URMHNW $E XUXFKRPLü GRP OQ SU]HJO GDUN ]H ZVND]DQ VWURQ 3URMHNW $E VSUDZG]Lü DGUHV ,3 OXE QD]Z '16 ZVND]DQHJR NRPSXWHUD 3URMHNW 0DSRZDQLH GVNyZ VLHFLRZFK 0XOWLPHGLD 0,
 • 11. 3URMHNW $E ZVXQ ü OXE ZVXQ ü WDFN Z QDS G]LH ' OXE '9' 3URMHNW :NUZDQLH ZVXQL FLD SáW ] QDS GX OXE XPLHV]F]HQLD MHM Z QDS G]LH ' OXE '9' 3URMHNW 6SUDZG]DQLH VWDQX ZEUDQHJR QDS GX ' OXE '9' 3URMHNW $E ]EDGDü F] Z QDS G]LH MHVW SáWD '$XGLR 3URMHNW .RQWUROD QDS GX '$XGLR 3URMHNW $VQFKURQLF]QH RGWZDU]DQLH SOLNX :$9( 3URMHNW -DN ZNUü REHFQR ü NDUW G ZL NRZHM 3URMHNW .RQWUROD SR]LRPX JáR QR FL RGWZDU]DQLD SOLNyZ G ZL NRZFK 3URMHNW .RQWUROD SR]LRPX JáR QR FL '$XGLR ,QQH 3URMHNW -DN Z ZLHWOLü ]DSURMHNWRZDQ SU]H] QDV IRUP Z LQQP RNQLH 3URMHNW 3LVDQLH L PDORZDQLH QD SXOSLFLH 3URMHNW ] :LQGRZV PyZL SR SROVNX 3URMHNW -DN ]DEORNRZDü XUXFKDPLDQ DXWRPDWF]QLH ZJDV]DF] HNUDQX 3URMHNW =PLDQD WáD SXOSLWX ]ö è ,,, :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 5R]G]LDä .RPXQLNDW :LQGRZV 3URMHNW /LVWD NRPXQLNDWyZ RGELHUDQFK SU]H] NROHMN NRPXQLNDWyZ DSOLNDFML 7$SSOLFDWLRQ(YHQWV2Q0HVVDJH
 • 12. 3URMHNW )LOWURZDQLH ]GDU]H 3URMHNW 2GF]WZDQLH LQIRUPDFML GRVWDUF]DQFK SU]H] NRPXQLNDW 3URMHNW /LVWD ZV]VWNLFK NRPXQLNDWyZ RGELHUDQFK SU]H] RNQR PHWRGD :QG3URF
 • 13. 3URMHNW 0HWRG REVáXJXM FH NRPXQLNDW QLHXPLHV]F]DQH Z NROHMFH NRPXQLNDWyZ DSOLNDFML :NUZDQLH ]PLDQ SRáR HQLD IRUP 3URMHNW :NUFLH ]PLDQ WUEX SUDF NDUW JUDILF]QHM 3URMHNW :VáDQLH NRPXQLNDWyZ 6PXORZDQLH ]GDU]H 3URMHNW :VáDQLH NRPXQLNDWX XUXFKDPLDM FHJR ZJDV]DF] HNUDQX 3URMHNW %ORNRZDQLH ]DPNQL FLD VHVML :LQGRZV 3URMHNW :NUFLH ZáR HQLD GR QDS GX OXE ZVXQL FLD ] QLHJR SáW ' OXE '9' ZNUFLH SRGá F]HQLD GR JQLD]GD 86% OXE RGá F]HQLD SDPL FL )ODVK 3URMHNW :NRU]VWDQLH NRPXQLNDWyZ GR NRQWUROL LQQHM DSOLNDFML QD SU]NáDG]LH :LQDPS
 • 14. %XLOGHU JRWRZH UR]ZLñ]DQLD 3URMHNW 3U]HQRV]HQLH SOLNyZ SRPL G] DSOLNDFMDPL 3URMHNW =PLDQD DNWZQHJR NRPSRQHQWX ]D SRPRF NODZLV]D (QWHU 3URMHNW ;.LOO GOD :LQGRZV 3URMHNW 0RGILNRZDQLH PHQX VVWHPRZHJR IRUP 3URMHNW 0RGILNRZDQLH PHQX VVWHPRZHJR DSOLNDFML Z SDVNX ]DGD 5R]G]LDä %LEOLRWHNL '// )XQNFMH Z ELEOLRWHFH '// 3URMHNW 7ZRU]HQLH ELEOLRWHNL '// ² HNVSRUW IXQNFML 3URMHNW 6WDWF]QH á F]HQLH ELEOLRWHN '// ² LPSRUW IXQNFML 3URMHNW 'QDPLF]QH áDGRZDQLH ELEOLRWHN '// 3URMHNW 3RZLDGDPLDQLH ELEOLRWHNL R MHM ]DáDGRZDQLX GR SDPL FL OXE XVXQL FLX ] QLHM 3URMHNW ,PSRUW IXQNFML :LQ$3, )RUP Z ELEOLRWHFH '// 3URMHNW -DN XPLH FLü IRUP Z ELEOLRWHFH '// 3URMHNW :NRU]VWDQLH ELEOLRWHNL '// ] IXQNFM WZRU] F IRUP $SOHW SDQHOX VWHURZDQLD 3URMHNW 3U]JRWRZDQLH ELEOLRWHNL '// ] IXQNFM ]ZURWQ 3O$SSOHW 3URMHNW 3U]JRWRZDQLH LQVWDODWRUD DSOHWX GOD :LQGRZV ;3 L :LQGRZV 5R]G]LDä $XWRPDW]DFMD L LQQH WHFKQRORJLH ED]XMñFH QD 20 20 3URMHNW :NRU]VWDQLH RELHNWX 20 GR WZRU]HQLD SOLNyZ VNUyWX OQN 2VDG]DQLH RELHNWyZ 2/( 3URMHNW 6WDWF]QH RVDG]DQLH RELHNWX 3URMHNW $E ]DNR F]ü HGFM GRNXPHQWX à F]HQLH PHQX DSOLNDFML NOLHQFNLHM L VHUZHUD 2/( 3URMHNW :NUZDQLH QLH]DNR F]RQHM HGFML SU] ]DPNQL FLX SURJUDPX 3URMHNW ,QLFMRZDQLH HGFML RVDG]RQHJR RELHNWX ] SR]LRPX NRGX 3URMHNW 'QDPLF]QH RVDG]DQLH RELHNWX $XWRPDW]DFMD 3URMHNW .ODVD 9DULDQW 3URMHNW à F]HQLH ] VHUZHUHP DXWRPDW]DFML ([FHO ] X FLHP NRPSRQHQWX 7([FHO$SSOLFDWLRQ 3URMHNW à F]HQLH ] VHUZHUHP DXWRPDW]DFML ([FHO ] X FLHP PHWRG 9DULDQW*HW$FWLYH2EMHFW 2GF]WZDQLH VWDQX DSOLNDFML 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH DSOLNDFML ([FHO ]D SR UHGQLFWZHP PHFKDQL]PX DXWRPDW]DFML PHWRGD 9DULDQWUHDWH2EMHFW
 • 15. 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH SURFHGXU VHUZHUD DXWRPDW]DFML 3URMHNW (NVSORURZDQLH GDQFK Z DUNXV]X NDONXODFMQP 3URMHNW .RU]VWDQLH ] RNLHQ GLDORJRZFK VHUZHUD DXWRPDW]DFML =DSLVZDQLH GDQFK Z SOLNX 3URMHNW =DSLVZDQLH GDQFK ] ZNRU]VWDQLHP RNQD GLDORJRZHJR DSOLNDFML NOLHQFNLHM 3URMHNW (GFMD GDQFK Z NRPyUNDFK ([FHOD ]D SRPRF NRPSRQHQWX 7([FHO$SSOLFDWLRQ 3URMHNW 5HDJRZDQLH QD ]GDU]HQLD NRPSRQHQWX 7([FHO$SSOLFDWLRQ 3URMHNW .RU]VWDQLH ] IXQNFML PDWHPDWF]QFK L VWDWVWF]QFK ([FHOD 3URMHNW 8UXFKDPLDQLH DSOLNDFML 0LFURVRIW :RUG L WZRU]HQLH QRZHJR GRNXPHQWX OXE RWZLHUDQLH LVWQLHM FHJR 3URMHNW :ZRáZDQLH IXQNFML :RUGD QD SU]NáDG]LH VSUDZG]DQLD SLVRZQL L GUXNRZDQLD 3URMHNW :VWDZLDQLH WHNVWX GR ELH FHJR GRNXPHQWX :RUGD
 • 16. 6SLV WUH FL 3URMHNW =DSLVZDQLH ELH FHJR GRNXPHQWX :RUGD 3URMHNW =D]QDF]DQLH L NRSLRZDQLH FDáHJR WHNVWX GRNXPHQWX :RUGD GR VFKRZND 3URMHNW .RSLRZDQLH ]DZDUWR FL GRNXPHQWX :RUGD GR NRPSRQHQWX 75LFK(GLW EH] X FLD VFKRZND ] SRPLQL FLHP IRUPDWRZDQLD WHNVWX
 • 17. 3URMHNW )RUPDWRZDQLH ]D]QDF]RQHJR IUDJPHQWX WHNVWX Z GRNXPHQFLH :RUGD 3URMHNW 6HUZHU DXWRPDW]DFML 2/( SU]HJO GDUNL ,QWHUQHW ([SORUHU 3URMHNWRZDQLH VHUZHUD DXWRPDW]DFML 3URMHNW 3URMHNWRZDQLH VHUZHUD DXWRPDW]DFML 3URMHNW 7HVWRZDQLH VHUZHUD DXWRPDW]DFML $FWLYH; 3URMHNW .RU]VWDQLH ] NRQWUROHN $FWLYH; Z SURMHNWDFK GOD SODWIRUP :LQ 5R]G]LDä 2SHQ*/ 5VRZDQLH ILJXU Z SU]HVWU]HQL ' 3URMHNW ,QLFMDFMD JUDILNL 2SHQ*/ Z DSOLNDFML SURMHNWRZDQHM Z URGRZLVNX %XLOGHU 3URMHNW 5VRZDQLH ILJXU SáDVNLHM WUyMN WD
 • 18. 3RGZyMQH EXIRURZDQLH 3URMHNW 3RSUDZLDQLH JHRPHWULL IUXVWXP 3URMHNW .RORU 3URMHNW 5VRZDQLH ILJXU SU]HVWU]HQQHM RVWURVáXSD
 • 19. 3URMHNW :RGU EQLHQLH PHWRG UVXM FHM ILJXU 3URMHNW 2EURW RELHNWyZ QD VFHQLH 5XFK NDPHU L UXFK DNWRUyZ 3URMHNW 3U]HVXQL FLD RELHNWX 3URMHNW 3URVWD DQLPDFMD 3URMHNW 5VRZDQLH RVL XNáDGX ZVSyáU] GQFK 3URMHNW 'RGDZDQLH NROHMQFK ILJXU 3URMHNW %DUG]LHM SUHF]MQH XVWDZLDQLH NDPHU 3URMHNW 5XFK NDPHU NRQWURORZDQ SRáR HQLHP NXUVRUD PV] 3URMHNW LHQLRZDQLH NRORUyZ QD SRZLHU]FKQLDFK .RORU L ZLDWáR 3URMHNW 0RQWRZDQLH ÄZá F]QLND´ NRORUyZ 3URMHNW :á F]HQLH VVWHPX R ZLHWOHQLD L XVWDZLDQLH ZLDWáD WáD 3URMHNW 8]JDGQLDQLH NRORUX ÄIL]F]QHJR´ SU]HGPLRWyZ ] NRORUHP XVWDODQP IXQNFM JORORU 3URMHNW ,OX SURJUDPLVWyZ SRWU]HED DE ZNU FLü POHF]Q DUyZN 3URMHNW 'HILQLRZDQLH ZHNWRUyZ QRUPDOQFK 3URMHNW *áDGNLH PDWHULDá UR]EáVN
 • 20. 3URMHNW 8VWDZLDQLH UHIOHNWRUD 3URMHNW 2 ZLHWOHQLH Uy QREDUZQH L PRQWRZDQLH Zá F]QLNyZ ZLDWáD 0LHV]DQLH NRORUyZ 3URMHNW 3U]H]URF]VWR ü 3URMHNW $QWDOLDVLQJ 3URMHNW 0JáD %LEOLRWHND */8 3URMHNW 'HILQLXMHP NZDGUN L UVXMHP VIHU 3URMHNW 6WO UVRZDQLD NZDGUNL 3URMHNW 7HNVWXURZDQLH NZDGUNL 3URMHNW ,QQH NZDGUNL
 • 21. %XLOGHU JRWRZH UR]ZLñ]DQLD 'RGDWNL 'RGDWHN $ ,QVWDODFMD L UHMHVWUDFMD %RUODQG 'HYHORSHU 6WXGLR $UFKLWHFW 7ULDO 3RELHUDQLH NOXF]D UHMHVWUDFML ,QVWDODFMD %RUODQG 'HYHORSHU 6WXGLR $UFKLWHFW 7ULDO 5HMHVWUDFMD %RUODQG 'HYHORSHU 6WXGLR $UFKLWHFW 7ULDO 'RGDWHN % '9'520 ]DZLHUD 6NRURZLG]
 • 22. 5R]G]LDä 2SHQ*/ WR ELEOLRWHND IXQNFML UHDOL]XM FFK RSHUDFMH JUDILF]QH SR]ZDODM FH QD EXGR ZDQLH WUyMZPLDURZFK VFHQ ]ELRUyZ ILJXU
 • 23. R ZLHWODQLH LFK GRGDZDQLH Uy QHJR WSX HIHNWyZ ]ZL NV]DM FFK ZUD HQLH UHDOQR FL RUD] QD LFK SUH]HQWDFM QD HNUDQLH 2 2SHQ*/ PR QD P OHü MDN R LQWHUIHMVLH SURJUDPLVWF]QP $3,
 • 24. NDUW JUDILF]QHM /XE RGZURW QLH MDN R VWDQGDUG]LH ]ELRU]H SROHFH
 • 25. NWyU MHVW LPSOHPHQWRZDQ SU]H] ZL NV]R ü NDUW JUDILF]QFK 7DN F] LQDF]HM ² UHQGHURZDQLH SU]JRWRZZDQLH REUD]X SU]HVWU]HQ QHM VFHQ QD SáDVNLP HNUDQLH
 • 26. ZVSRPDJDQH MHVW VSU] WRZR SU]H] SURFHVRU NDUW JUD ILF]QHM *38
 • 27. G]L NL F]HPX MHVW EDUG]R ZGDMQH L QLH REFL D SU] WP JáyZQHJR SURFHVRUD NRPSXWHUD 38
 • 28. 7R SR]ZDOD QD JHQHURZDQLH ZLHOX VFHQ Z FL JX VHNXQG L LFK SáQQ DQLPDFM 2SHQ*/ SRGREQLH MDN NRQNXUHQFMQ 'LUHFW' VNáDGQLN 'LUHFW; RGSRZLHG]LDOQ ]D JUDILN WUyMZPLDURZ
 • 29. PR H VáX ü GR WZRU]HQLD JLHU SURJUDPyZ $' F] SURJUD PyZ GR ZL]XDOL]DFML QDXNRZFK : WFK RVWDWQLFK ]DVWRVRZDQLDFK GREUP SU]NáDGHP V SURJUDP GR SUH]HQWDFML QLH]ZNOH VNRPSOLNRZDQFK VWUXNWXU SU]HVWU]HQQFK ELDáHN FR EH] WHFKQLN ' EáRE WUXGQH GR ZREUD HQLD = UQNX JLHU 2SHQ*/ ]RVWDá QLHVWHW ZSDUW SU]H] 'LUHFW' L WR SRPLPR SRZV]HFKQHM RSLQLL H 2SHQ*/ MHVW UyZQLH Z GDMQ D MHGQRF]H QLH EDUG]LHM HOHJDQFNL L ZJRGQLHMV] Z X FLX 7R RVWDWQLH WZLHUG]H QLH SU]HVWDáR Eü WDN RF]ZLVWH RG PRPHQWX ZSURZDG]HQLD ZHUVML 'LUHFW; D V]F]H JyOQLH Z VWRVXQNX GR 'LUHFW;1(7 NWyU MHVW ]RULHQWRZDQ RELHNWRZR :DUWR SRGNUH OLü ]DVDGQLF] Uy QLF PL G] 'LUHFW; L 2SHQ*/ 7HQ SLHUZV] MHVW ZáDVQR FL 0LFURVR IWX L MHVW UR]ZLMDQ Zá F]QLH SU]H] W NRUSRUDFM QD SRWU]HE MHGQHJR VVWHPX RSHUD FMQHJR ² :LQGRZV SRGF]DV JG 2SHQ*/ MHVW VWDQGDUGHP RWZDUWP GRVW SQP QD ZLHOX SODWIRUPDFK LPSOHPHQWRZDQP SU]H] ZLHOX SURGXFHQWyZ NDUW JUDILF]QFK L RWZDUWP QD UR]V]HU]HQLD -HJR UR]ZyM QDG]RURZDQ MHVW SU]H] $5% ² NRQVRUFMXP ILUP Z UyG NWyUFK Z FKZLOL REHFQHM ]QDMGXM VL PLQ $7, 19LGLD '/DEV 6*, SLHUZRWQ WZyUFD WHM ELEOLRWHNL
 • 30. 6XQ $SSOH ,%0 'HOO L ,QWHO $ ZL F VDPL JLJDQFL 1LH PD MX PL G] QLPL 0LFURVRIWX SRPLPR H Eá MHGQ ] NRUSRUDFML]DáR FLHOL :L FHM LQIRUPDFML QD WHPDW 2SHQ*/ MHJR VSHFILNDFML KLVWRULL $5% L VDPP $3, PR QD ]QDOH ü QD MHJR RILFMDOQHM VWURQLH KWWSZZZRSHQJORUJ :DUWR UyZQLH ]DMU]Hü QD VWURQ WZyUF ELEOLRWHNL 6*, KWWSZZZVJLFRPSURGXFWVVRIWZDUHRSHQJO 3R]D WP ,VWQLHMH UyZQLH LPSOHPHQWDFMD 2SHQ*/ SU]JRWRZDQD SU]H] 0LFURVRIW NWyUD MHVW GRá F]DQD GR :LQGRZV
 • 31. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV Z LQWHUQHFLH MHVW EDUG]R GX R VWURQ ]DZLHUDM FFK RSLV SRUDGQLNL L ]ELRU SU]NáD GyZ NWyUH áDWZR RGQDOH ü 6 RQH áDWZR UR]SR]QDZDQH QD SLHUZV] U]XW RND G]L NL REHFQHPX QD QLFK ORJR 2SHQ*/ UVXQHN
 • 32. 5VXQHN 2ILFMDOQH ORJR 2SHQ*/ =DQLP UR]SRF]QLHP ]DEDZ FKFLDáEP XSU]HG]Lü H FHOHP WHJR UR]G]LDáX QLH MHVW VVWHPDWF]QH ZSURZDG]HQLH GR 2SHQ*/ 1D WR SRWU]HED RVREQFK NVL HN D QLH UR]G]LDáyZ 0RLP ]DPLDUHP MHVW MHGQLH ]DLQWHUHVRZDQLH ]WHOQLND PR OLZR FLDPL WHM ELEOLRWHNL SU]HáDPDQLH REDZ SU]HG SURMHNWRZDQLHP DSOLNDFML ZNRU]VWXM FHM JUDILN WUyMZPLDURZ L SRND]DQLH H 2SHQ*/ MHVW VWRVXQNRZR áDWZ GR QDXF]HQLD 3RVWD UDP VL WR XGRZRGQLü Z VHULL GZXG]LHVWX V]H FLX üZLF]H NWyUH ]DF]QLHP RG UVR ZDQLD WUyMN WyZ L ILJXU SU]HVWU]HQQFK SRWHP SU]HMG]LHP GR REUDFDQLD LFK L SU]H VXZDQLD QDVW SQLH RPyZLP R ZLHWOHQLH D ]DNR F]P QD WHNVWXURZDQLX NZDGUN 3RVWDUDP VL SU] WP DE DWUDNFMQR ü SU]NáDGyZ QLH ]RVWDáD VWáXPLRQD SU]H] QDG PLHUQLH WHRUHWF]Q NRPHQWDU] DOH WHJR QLH GD VL ]DZV]H XQLNQ ü 5VRZDQLH ILJXU Z SU]HVWU]HQL ' 3URMHNW ,QLFMDFMD JUDILNL 2SHQ*/ Z DSOLNDFML SURMHNWRZDQHM Z URGRZLVNX %XLOGHU 5R]SRF]QLHP RG SU]VWRVRZDQLD DSOLNDFML SURMHNWRZDQHM Z URGRZLVNX %XLOGHU GR ZVSyáSUDF ] ELEOLRWHN 2SHQ*/ -HVW WR NURN GR ü PXGQ DOH QD V]F] FLH Z VWDUF] ]URELü JR WONR UD] Z NROHMQFK SURMHNWDFK PR HP MX NRU]VWDü ] JRWRZHJR V]DEORQX 7ZRU]P QRZ SURMHNW 9/ )RUPV $SSOLFDWLRQ ² %XLOGHU : ZLGRNX SURMHNWRZDQLD SRZL NV]DP IRUP 3U]HFKRG]LP GR NRGX UyGáRZHJR QDJáyZND 8QLWK L LPSRUWXMHP SOLNL QDJáyZNRZH JOK L JOXK OLVWLQJ
 • 33. 'UXJL ] WFK SOLNyZ E G]LH WDN QDSUDZG SRWU]HEQ GRSLHUR Z GDOV]FK SURMHNWDFK : NODVLH 6(QTO GHNODUXMHP GZLH SUZDWQH PHWRG SRPRFQLF]H L GZD SUZDWQH SROD -HGQP ] FLHNDZV]FK NRPSHQGLyZ ZLHG] R 2SHQ*/ MHVW 2SHQ*/ .VL JD HNVSHUWD :GDQLH ,,,
 • 34. QDSLVDQD SU]H] 5LFKDUGD 6 :ULJKWD L %HQMDPLQD /LSFKDND +HOLRQ
 • 35. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ /LVWLQJ 3HáQ NRG QDJáyZND 8QLWK KHPFGH 7PKV* FGHKPG 7PKV* KPENWFG %NCUUGUJRR KPENWFG %QPVTQNUJRR KPENWFG 5VF%VTNUJRR KPENWFG (QTOUJRR KPENWFG INJ KPENWFG INWJ ENCUU 6(QTO RWDNKE 6(QTO ] AARWDNKUJGF +'OCPCIGF %QORQPGPVU XQKF AAHCUVECNN (QTO%TGCVG 61DLGEV
 • 36. 5GPFGT XQKF AAHCUVECNN (QTO%NQUG 61DLGEV
 • 37. 5GPFGT 6%NQUG#EVKQP #EVKQP RTKXCVG 7UGT FGENCTCVKQPU *% WEJY[V% WEJY[V FQ FKURNC[ FGXKEG EQPVGZV % *).4% WEJY[V4% WEJY[V FQ 1RGP). TGPFGTKPI EQPVGZV DQQN ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK *% WEJY[V% XQKF ).A7UVCYKGPKG5EGP[ RWDNKE 7UGT FGENCTCVKQPU AAHCUVECNN 6(QTO 6%QORQPGPV
 • 38. 1YPGT _ GZVGTP 2#%-#)' 6(QTO
 • 39. (QTO GPFKH 3U]HFKRZDQLH XFKZWÑZ GR NRQWHNVWX UHQGHURZDQLD MHVW NRQLHF]QH DE PR OLZH EäR XVXQLöFLH JR SU] ]DPNQLöFLX RNQD 'HILQLFM SLHUZV]HM PHWRG SRND]XMH OLVWLQJ /LVWLQJ ,PSOHPHQWDFMD PHWRG LQLFMXM FHM DSOLNDFM 2SHQ*/ DQQN 6(QTO).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK *% WEJY[V% ] 2+:'.(14/#6'5%4+2614 QRKU(QTOCVW2KMUGNK GTQ/GOQT[ QRKU(QTOCVW2KMUGNKUKGQH QRKU(QTOCVW2KMUGNK QRKU(QTOCVW2KMUGNKP8GTUKQP QRKU(QTOCVW2KMUGNKFY(NCIU2(A5722146A12'0). ^ 2(A4#9A61A9+019 ^ 2(A17$.'$7(('4 Y QMPKG RQFYQLPG DWHQTQYCPKG QRKU(QTOCVW2KMUGNKK2KZGN6[RG2(A6;2'A4)$# V[R MQNQTW 4)$ QRKU(QTOCVW2KMUGNKE%QNQT$KVU LCMQUE MQNQTÎY DCLV[ QRKU(QTOCVW2KMUGNKEGRVJ$KVU INGDQMQUE DWHQTC DWHHGT QRKU(QTOCVW2KMUGNKK.C[GT6[RG2(A/#+0A2.#0' KPV HQTOCV2KMUGNK%JQQUG2KZGN(QTOCV WEJY[V% QRKU(QTOCVW2KMUGNK KH HQTOCV2KMUGNK TGVWTP HCNUG
 • 40. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV KH 5GV2KZGN(QTOCV WEJY[V%HQTOCV2KMUGNK QRKU(QTOCVW2KMUGNK VTWG TGVWTP HCNUG TGVWTP VTWG _ $ GUXJLHM ² OLVWLQJ /LVWLQJ 8VWDZLHQLD GRWF] FH ÄILOPRZDQHM´ VFHQ XQKF 6(QTO).A7UVCYKGPKG5EGP[ ] IN8KGYRQTV %NKGPV9KFVJ%NKGPV*GKIJV QMPQ 1RGP). YPGVTG HQTO[ FQO[UNPKG WUVCYKGPKG RWPMVW RTQLGMELK IN/CVTKZ/QFG ).A241,'%6+10 RTG æEGPKG PC OCEKGT RTQLGMELK IN.QCF+FGPVKV[ NGHVTKIJVDQVVQOVQRPGCTHCT ENKRRKPI IN(TWUVWO OPQGPKG OCEKGT[ TWVQYCPKC RTG OCEKGT RGTURGMV[Y[ WUVCNCPKG HTWUVWO IN/CVTKZ/QFG ).A/1'.8+'9 RQYTÎV FQ OCEKGT[ YKFQMW OQFGNW IN'PCDNG ).A'26*A6'56 DWHHGT CMV[YP[ WMT[YCPKG PKGYKFQEP[EJ RQYKGTEJPK _ =PLHQLDP ZáDVQR ü $QTFGT5V[NG IRUP QD DU5KPING RUD] $QTFGT+EQPUDK/CZKOKG QD HCNUG 7ZRU]P PHWRG ]GDU]HQLRZ GR 1P%TGCVG IRUP L EXGXMHP Z QLHM NRQWHNVW 2SHQ*/ ]ZL ]DQ ] ELH FP RNQHP OLVWLQJ
 • 41. /LVWLQJ .RQLHF]QH MHVW SREUDQLH L SU]HFKRZZDQLH XFKZWX NRQWHNVWX JUDILF]QHJR RNQD ² MHVW RQ SRWU]HEQ ]DUyZQR GR UHQGHURZDQLD MDN L SU] ]DPNDQLX DSOLNDFML GR ]ZROQLHQLD ]DVREyZ X ZDQFK SU]H] 2SHQ*/ XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO%TGCVG 61DLGEV
 • 42. 5GPFGT ] DKGCEG QMPQ UVCLG UKG QMPGO 1RGP). WEJY[V%)GV% *CPFNG KH ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK WEJY[V% 5JQY/GUUCIG 0KG WFC Q UKú WUVCNKè HQTOCVW RKMUGNK WEJY[V4%YIN%TGCVG%QPVGZV WEJY[V% KH WEJY[V4%07.. 5JQY/GUUCIG 0KG WFC Q UKú RQDTCè WEJY[VW MQPVGMUVW ITCHKMK KH YIN/CMG%WTTGPV WEJY[V%WEJY[V4% 5JQY/GUUCIG +PKELCELC ITCHKMK 1RGP). PKG RQYKQF C UKú ).A7UVCYKGPKG5EGP[ %CRVKQP #PUK5VTKPI 1RGP). EJCT
 • 43. IN)GV5VTKPI ).A8'45+10 _ 0XVLP SDPL WDü R XVXQL FLX NRQWHNVWX 2SHQ*/ NRQWHNVWX UHQGHURZDQLD
 • 44. SU] ]DPNQL FLX RNQD : WP FHOX WZRU]P PHWRG ]GDU]HQLRZ GR 1P%NQUG IRUP L XPLHV]F]DP Z QLHM SROHFHQLD ] OLVWLQJX
 • 45. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ /LVWLQJ =ZDOQLDQLH ]DVREyZ ]DUH]HUZRZDQFK SRGF]DV XUXFKDPLDQLD DSOLNDFML XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO%NQUG 61DLGEV
 • 46. 5GPFGT 6%NQUG#EVKQP #EVKQP ] YIN/CMG%WTTGPV 07..07.. YINGNGVG%QPVGZV WEJY[V4% 4GNGCUG% *CPFNGWEJY[V% 2QUV3WKV/GUUCIG _ 3R ZNRQDQLX PHWRG (QTO%TGCVG JáyZQH RNQR DSOLNDFML MHVW SU]JRWRZDQH GR UVR ZDQLD ]D SRPRF 2SHQ*/ : PHWRG]LH WHM RGF]WZDQ MHVW XFKZW GR NRQWHNVWX XU] G]HQLD RGSRZLHG]LDOQHJR ]D SU]JRWRZZDQLH JUDILNL Z RNQLH DSOLNDFML DQJ GLVSOD GHYLFH FRQWH[W IXQNFMD )GV%
 • 47. L WZRU]RQ MHVW NRQWHNVW ]ZL ]DQ ] SU]JRWRZZDQLHP JUDILNL ]D SRPRF ELEOLRWHNL 2SHQ*/ YIN%TGCVG%QPVGZV
 • 48. NWyUD GR UVRZDQLD ZNR U]VWZDü E G]LH WR RNQR ]D WR SU]SLVDQLH RGSRZLDGD IXQNFMD YIN/CMG%WTTGPV
 • 49. -HVW WR GR ü ]DZLáH ZL F QLH E G SU]H]ZFL Dá VZRMHM L ]WHOQLND ]GURZHM QLHFK FL SU]HG Já EV]P ZQLNDQLHP Z WR ]DJDGQLHQLH :D QLHMV]H MHVW PRLP ]GDQLHP DE P GREU]H ]UR]XPLHOL UDP Z MDNLFK G]LDáD 2SHQ*/ MDN LQLFMRZDQD MHVW MHM PDV]QD VWDQyZ NWyUD SU]HFKRZXMH XVWDZLHQLD VFHQ ]D FR RGSRZLHG]LDOQD MHVW PHWRGD ).A7UVCYKG PKG5EGP[ *UDILND WUyMZPLDURZD SRGREQLH MDN PHFKDQLND NODVF]QD RSLHUD VL QD NRU]VWDQLX ] PDFLHU] î NWyUH RSLVXM Uy QHJR URG]DMX SU]HNV]WDáFHQLD Z SU]HVWU]HQL =D SRPRF WDNLHM PDFLHU] PR HP ]DSLVDü SU]HVXQL FLH REUyW RUD] VNDORZDQLH ILJXU D ] LFK ]áR H LORF]QyZ PDFLHU]
 • 50. ]EXGRZDü GRZROQH SU]HNV]WDáFHQLD : U]HF]ZLVWR FL PDFLHU]H SU]HNV]WDáFH X ZDQH Z 2SHQ*/ PDM UR]PLDU î JG]LH GRGDWNRZD ZVSyá U] GQD ZHNWRUD RSLVXM FHJR SXQNW RGJUZD URO ZVSyáF]QQLND VNDORZDQLD WX QLH X MHP JR DQL UD]X ZL F QLH E G ZL FHM R QLP ZVSRPLQDá
 • 51. :L NV]R FL SU]HNV]WDá FH RGSRZLDGDM ZJRGQH Z X FLX IXQNFMH SRGVWDZRZ ]ELyU WFK IXQNFML ]HEUDQ ]RVWDá Z WDEHOL
 • 52. NWyUH EXGXM RGSRZLHGQL PDFLHU] L PQR SU]H] QL ELH F PDFLHU] PRGHOZLGRN ]P MHVW PDFLHU] PRGHOZLGRN 7R PDFLHU] ]ELHUDM FD ZV]VW NLH SU]HNV]WDáFHQLD RUJLQDOQHJR XNáDGX SXQNWyZ ]GHILQLRZDQFK QD VFHQLH PRGHOX
 • 53. L WUDQVIRUPXM FD MH GR SRVWDFL ZLG]LDQHM SU]H] NDPHU 'RP OQLH PDFLHU] PRGHOZLGRN MHVW MHGQRVWNRZD FR R]QDF]D EUDN SU]HNV]WDáFH ² WDN M WH ]RVWDZLD PHWRGD ).A7UVC YKGPKG5EGP[ : UR]G]LDOH ZVSRPQLDáHP H ELEOLRWHNL '// PRJ Eü QLH WONR ]ELRUHP IXQNFML DOH UyZQLH SRVLDGDü VWDQ SU]HFKRZZDQFK Z MHM ]PLHQQFK JOREDOQFK 0DV]QD VWDQX 2SHQ*/ WR ZáD QLH ]ELyU ]PLHQQFK ELEOLRWHNL 2SHQ*/ SU]HFKRZXM FFK XVWDZLHQLD GRWF] FH SU]JRWRZZDQLD JUDILNL ' R ZLHWOHQLD LWS 1LH ZPLHQLáHP RGELFLD Z]JO GHP RVL L SXQNWX ER 2SHQ*/ QLH SRVLDGD RVREQFK IXQNFML NWyUH UHDOL]RZDáE WH SU]HNV]WDáFHQLD 1DOH SDPL WDü H LORF]Q GZyFK PDFLHU] î MHVW QDGDO PDFLHU] î D ZL F MHGQ PDFLHU] PR QD RSLVZDü GRZROQH ]áR HQLH SU]HNV]WDáFH
 • 54. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 7DEHOD )XQNFMH 2SHQ*/ PDM ZLHOH RGPLDQ SU]MPXM FFK Uy QH WS DUJXPHQWyZ )XQNFMD 1DMF]ö FLHM 5RG]DM SU]HNV]WDäFHQLD QD]ZD EH] SU]URVWNÑZ
 • 55. ZNRU]VWZDQD ZHUVMD 3U]HVXQL FLH WUDQVODFMD
 • 56. IN6TCPUNCVG IN6TCPUNCVGH 2EUyW IN4QVCVG IN4QVCVGH 6NDORZDQLH IN5ECNG IN5ECNGH 3RPQR HQLH RUJLQDOQFK ZVSyáU] GQFK VFHQ SU]H] PDFLHU] PRGHOZLGRN WR MHGQDN GRSLHUR SLHUZV] HWDS SU]JRWRZZDQLD REUD]X MDNL ZLG]LP QD HNUDQLH .ROHMQP HWDSHP MHVW U]XWRZDQLH =ZL ]DQD MHVW ] QLP GUXJD PDFLHU] QD]ZDQD PDFLHU] U]XWR ZDQLD 3ROHFHQLH IN/CVTKZ/QFG ).A241,'%6+10 NWyUH ]QDMGXMH VL Z PHWRG]LH ).A7UVC YKGPKG5EGP[ ]PLHQLD ELH F PDFLHU] WM PDFLHU] NWyUHM GRWF] IXQNFMH ] WDEHOL
 • 57. ] PDFLHU] PRGHOZLGRN LGHQWILNRZDQHM SU]H] VWDá ).A/1'.8+'9 QD PDFLHU] U]XWR ZDQLD VWDáD ).A241,'%6+10
 • 58. -H HOL FKFHP PR HP M SU]HVXQ ü REUyFLü F] SRZL N V]ü -HGQDN QLH PD WR ZL NV]HJR VHQVX =DPLDVW WHJR ]PLHQLP M WDN DE SU]HNV]WDá FDáD VFHQ Z WDNL VSRVyE H U]HF] RGOHJáH V PQLHMV]H RG WFK NWyUH ]QDMGXM VL EOL HM NDPHU 'R WHJR ZáD QLH VáX PDFLHU] U]XWRZDQLD ² PR H ZSURZDG]Dü U]XW SHUVSHNWZLF]Q 5]XWRZDQLH WR QLH ]DFKRZXMH RF]ZL FLH SLHUZRWQFK RGOHJáR FL SRPL G] SXQNWDPL VFHQ $OWHUQDWZ MHVW U]XW L]RPHWUF]Q SURVWRSDGá RUWRJR QDOQ
 • 59. Z NWyUP SU]HGPLRW ]QDMGXM FH VL GDOHM RG NDPHU V WHM VDPHM ZLHONR FL FR EOL V]H QLHM 7HQ VSRVyE U]XWRZDQLD PR H ZGDZDü VL QLHUHDOLVWF]Q L ZREHF WHJR QLHSU]GDWQ DOH ]QDM JR QS ZV]VF PLáR QLF JLHU IDEXODUQFK Z NWyUFK VSUDZ G]D VL GRVNRQDOH R URELP ] PDFLHU] U]XWRZDQLD 0RGILNXMHP M ]D SRPRF IXQNFML IN(TWUVWO NWyUD XVWDOD ZáDVQR FL IUXVWXP -HV]F]H MHGQR QRZH SRM FLH )UX VWXP WR SR SURVWX REV]DU QD NWyUP EXGRZDQD MHVW VFHQD ² ZFLQHN SU]HVWU]HQL NWyU ÄILOPXMH´ NDPHUD RJUDQLF]RQ RG VWURQ NDPHU SU]H] HNUDQ 3U]HGPLRW ]QDMGXM FH VL SR]D IUXVWXP QLH V UHQGHURZDQH : ]DOH QR FL RG VWRVRZDQHJR WSX U]XWRZDQLD IUX VWXP PR H PLHü NV]WDáW SURVWRSDGáR FLDQX NWyUHJR MHGQ ]H FLDQ MHVW HNUDQ U]XWRZDQLH RUWRJRQDOQH
 • 60. OXE MDN MHVW Z SRZ V]P SU]NáDG]LH ZLGRF]QHJR QD UVXQNX RVWURVáXSD R SRGVWDZLH SURVWRN WD ]H FL WP F]XENLHP U]XWRZDQLH SHUVSHNWZLF]QH
 • 61. :LGRF]QD QD OLVWLQJX IXQNFMD IN(TWUVWO PQR MHGQRVWNRZ PDFLHU] U]XWRZDQLD SU]H] PDFLHU] SHUVSHNWZ ZJHQHURZDQ QD SRGVWDZLH DUJXPHQWyZ IXQNFML JHQHUXM F Z HIHNFLH U]XW SHUVSHNWZLF]Q IN(TWUVWO NGYQRTCYQFÎ IÎTCDNKUMQFCNGMQ $UJXPHQW Z]QDF]DM SRáR HQLH HNUDQX Z XNáDG]LH RGQLHVLHQLD Z NWyUP NDPHUD QLHNWyU] ZRO PyZLü ÄRNR´
 • 62. ]QDMGXMH VL Z URGNX XNáDGX ZVSyáU] GQFK SXQNW
 • 63. 2]QDF]D WR H GZD RVWDWQLH DUJXPHQW Z]QDF]DM FH QDMEOL V] L QDMGDOV] SODQ SRZLQQ Eü ZL NV]H RG ]HUD : SRZ V]P SU]NáDG]LH PDM RQH ZDUWR FL RGSR ZLHGQLR L 1DOH SDPL WDü H LFK Uy QLFD Z]QDF]D VWRSLH ]QLHNV]WDáFHQLD REUD]X ² MDN ZVSRPQLDáHP Z U]XFLH SHUVSHNWZLF]QP N W L RGOHJáR FL QLH V ]DFKR ZDQH -H HOL DNKUMQ E G]LH EOLVNLH ]HUD WR ILJXU E G VL V]ENR ]PQLHMV]Dü Z PLDU RGGDODQLD VL RG NDPHU L V]ENR SU]HVWDQ Eü ZLGRF]QH 0R QD VL SU]HNRQDü R WP ]PLHQLDM F QD FKZLO WHQ SDUDPHWU ] QD L XUXFKDPLDM F DSOLNDFM 0DFLHU] MHGQRVWNRZD ]RVWDáD SU]JRWRZDQD IXQNFM IN.QCF+FGPVKV[
 • 64. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ 5VXQHN )UXVWXP Z U]XFLH SHUVSHNWZLF]QP 3U]HVWU]H RJUDQLF]DQD SU]H] IUXVWXP RSLVDQD MHVW ]D SRPRF SUDZRVNU WQHJR XNáDGX ZVSyáU] GQFK NWyUHJR RVLH 2; L 2 VNLHURZDQH V RGSRZLHGQLR Z SUDZR L GR JyU Z]JO GHP SáDV]F]]Q HNUDQX QDWRPLDVW R 2= VNLHURZDQD MHVW RG GDOL GR NDPHU 'RP OQH SRáR HQLH URGND XNáDGX ZVSyáU] GQFK Z]JO GHP NWyUHJR XVWDODQH MHVW SRáR HQLH ILJXU ]JRGQH MHVW ] SRáR HQLHP NDPHU =DWHP SRáR HQLH SáDV]F]]Q HNUDQX QD RVL 2= Z QDV]P SU]NáDG]LH WR D QDMGDOV]HJR SODQX RELH V XMHPQH
 • 65. URGHN XNáDGX ZVSyáU] GQFK ]QDMGXMH VL Z WHQ VSRVyE SR]D IUXVWXP 5VRZDQLH VFHQ ]DF]QLHP RG MHM SU]HVXQL FLD R D ZL F Z NLHUXQNX GDOL DE URGHN ZVSyáU] G QFK Eá ZLGRF]Q QD HNUDQLH ]QDMGRZDá VL ZHZQ WU] IUXVWXP
 • 66. 3R ]PRGILNRZDQLX PDFLHU] U]XWRZDQLD SU]ZUDFDP PDFLHU] PRGHOZLGRN MDNR ELH F PDFLHU] SROH FHQLH IN/CVTKZ/QFG ).A/1'.8+'9
 • 67. 7R QD QLHM ZNRQZDü E G]LHP ZV]VWNLH SR ]RVWDáH SU]HNV]WDáFHQLD Z SURJUDPLH : LVWRFLH PDFLHU] U]XWRZDQLD SR MHM ]DLQLFMRZDQLX U]DGNR MHVW ]PLHQLDQD 0HWRGD ).A7UVCYKGPKG5EGP[ NR F] VL SROHFHQLHP IN'PCDNG ).A'26*A6'56 NWyUP Zá F]DP EXIRU Já EL RGSRZLHG]LDOQ ]D NRQWURORZDQLH RGOHJáR FL ILJXU RG NDPHU L LFK RGSRZLHGQLH Z]DMHPQH SU]HVáDQLDQLH 3RGVXPRZXM F SU]SRPQLMP ] MDNLPL PDFLHU]DPL PDP GR F]QLHQLD Z 2SHQ*/ 3R SLHUZV]H MHVW WR PDFLHU] PRGHOZLGRN -H HOL QD VFHQLH QDUVRZDQD MHVW SRVWDü F]áRZLHND VWRM FHJR QD SáDV]F] QLH 2;= JáRZD VNLHURZDQD MHVW Z NLHUXQNX GRGDW QLP RVL 2
 • 68. D NDPHUD ZLVL QDG QLP L MHVW VNLHURZDQD Z Gyá WR SU]HNV]WDáFHQLH ]DGDQH SU]H] PDFLHU] PRGHOZLGRN VSRZRGXMH H SLHUZRWQ XNáDG ZVSyáU] GQFK ]RVWDQLH SU]HVXQL W WDN H MHJR SRF] WHN E G]LH ]QDMGRZDá VL Z SRáR HQLX NDPHU RUD] E G]LH REUyFRQ ZRNyá RVL 2; R VWRSQL SU]HFLZQLH GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD SDWU] F Z VWURQ GRGDWQLHM SyáRVL 2;
 • 69. 0DFLHU] PRGHOZLGRN PyZL ]DWHP MDN ]PLHQLü XNáDG RGQLHVLHQLD VFHQ QD XNáDG RGQLHVLHQLD NDPHU 'UXJ PDFLHU] MHVW PDFLHU] U]XWRZDQLD NWyUD PR H ZSURZDG]Lü GR REUD]X SHUVSHNWZ .R FRZP HWDSHP MHVW SU]JRWRZDQLH REUD]X GZXZPLDURZHJR W]Z SU]HNV]WDáFHQLH ZLGRNX
 • 70. NWyU Z ZLHWODQ MHVW QD HNUDQLH 3U]HNV]WDáFHQLH ZLGRNX PR HP ZREUD]Lü VRELH EDUG]R áDWZR JGE P VWDQ OL SU]HG RNQHP L WU]PDM F JáRZ QLHUXFKRPR REUVRZDOL IODPDVWUHP QD V]ELH NRQWXU ZV]VWNLFK EXGQNyZ ZLG]LDQFK ]D RNQHP ² SR ZVWDáE GZXZPLDURZ U]XW WUyMZPLDURZHM SU]HVWU]HQL 0QLHM ZL FHM QD WP SROHJD 3URV] ]ZUyFLü XZDJ H ]ZNOH R 2 VNLHURZDQD MHVW Z Gyá HNUDQX 2SHQ*/ MHVW Z WP Z]JO G]LH ]JRGQH ] LQWXLFM X]VNDQ Z V]NROH SRGVWDZRZHM 3RGREQLH MHVW ] RVL 2= NWyUD MHVW VNLHURZDQD ÄGR QDV´ D QLH MDN Z 'LUHFW' ÄRG QDV´ ']L NL WHPX XNáDG ZVSyáU] GQFK MHVW SUDZRVNU WQ FR SR]ZDOD QD VWRVRZDQLH EH] GRGDWNRZFK SU]HNV]WDáFH Z]RUyZ ] SRGU F]QLNyZ GR JHRPHWULL
 • 71. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV SU]HNV]WDáFHQLH ZLGRNX QLH RSLVXMH JR MX RF]ZL FLH PDFLHU] î
 • 72. 7H WU] SU]HNV]WDá FHQLD WZRU] WDN ]ZDQ SRWRN NWyU REHMPXMH FDá SURFHV SU]JRWRZZDQLD REUD]X SU]H] 2SHQ*/ 3URMHNW 5VRZDQLH ILJXU SäDVNLHM WUÑMNñWD
 • 73. 3RGZÑMQH EXIRURZDQLH 'HNODUXMHP PHWRG 4[UWL5EGPG ]JRGQLH ]H Z]RUHP ] OLVWLQJX /LVWLQJ 'HNODUDFMD PHWRG UHQGHUXM FHM ENCUU 6(QTO RWDNKE 6(QTO ] AARWDNKUJGF +'OCPCIGF %QORQPGPVU XQKF AAHCUVECNN (QTO%TGCVG 61DLGEV
 • 74. 5GPFGT XQKF AAHCUVECNN (QTO%NQUG 61DLGEV
 • 75. 5GPFGT 6%NQUG#EVKQP #EVKQP RTKXCVG 7UGT FGENCTCVKQPU *% WEJY[V% WEJY[V FQ FKURNC[ FGXKEG EQPVGZV % *).4% WEJY[V4% WEJY[V FQ 1RGP). TGPFGTKPI EQPVGZV DQQN ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK *% WEJY[V% XQKF ).A7UVCYKGPKG5EGP[ XQKF AAHCUVECNN 4[UWL5EGPG RWDNKE 7UGT FGENCTCVKQPU AAHCUVECNN 6(QTO 6%QORQPGPV
 • 76. 1YPGT _ 1DVW SQLH GHILQLXMHP M ]JRGQLH ] OLVWLQJLHP 7UyMN W UVRZDQ MHVW Z SREOL X SXQNWX DOH SU]HVXQL WHJR R Z GDO /LVWLQJ 'HILQLFMD PHWRG UHQGHUXM FHM XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q 4[UQYCPKG VTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0).'5 WUVCNCPKG VTGEJ YKGTEJQNMQY VTQLMCVC YGTVGMUQY Z[ LGUV OPKGL YKGEGL Y UTQFMW GMTCPW IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ =DXZD P H QLH PD ]QDF]HQLD F] SU]HNV]WDáFHQLRP SRGGDQD ]RVWDMH VFHQD F] NDPHUD 3U]HVXQL FLH VFHQ Z OHZR MHVW FDáNRZLFLH UyZQRZD QH SU]HVXQL FLX NDPHU Z SUDZR ² WR WONR NZHVWLD ZERUX XNáDGX RGQLHVLHQLD
 • 77. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGE T[UQYCPKC HKIWT[ IN'PF DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ 3U]URVWHN QD]Z ZVND]XMH QD LOR è L WS SU]HFLñ RQFK IXQNFML QS IN8GTVGZH R]QDF]D H SU]MPRZDQH Vñ WU] DUJXPHQW WSX HNQCV )XQNFMD IN8GTVGZ PD ]QDF] QLH ZLöFHM RGPLDQ Z VXPLH RNRäR GZXG]LHVWX SLöFLX
 • 78. : GRNXPHQWDFML GRäñF]RQHM GR %'6 LQIRUPDFML R IXQNFMDFK 2SHQ*/ QDOH V]XNDè SRG KDVäHP EH] SU]URVWND D ZLöF IN8GTVGZ D QLH IN8GTVGZH =D SRPRF LQVSHNWRUD RELHNWyZ WZRU]P PHWRG ]ZL ]DQ ]H ]GDU]HQLHP 1P2CKPV IRUP L XPLHV]F]DP Z QLHM ZZRáDQLH PHWRG 4[UWL5EGPG OLVWLQJ
 • 79. ']L NL WHPX UVXQHN VFHQ E G]LH RG ZLH DQ /LVWLQJ 'R ]DLQLFMRZDQLD UHQGHURZDQLD VFHQ ZNRU]VWXMHP ]GDU]HQLH 2Q3DLQW IRUP XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO2CKPV 61DLGEV
 • 80. 5GPFGT ] 4[UWL5EGPG _ 0HWRG 4[UWL5EGPG RWZLHUD SROHFHQLH SU]SLVXM FH PDFLHU] PRGHOZLGRN E G FHM PDFLHU] ELH F
 • 81. PDFLHU] MHGQRVWNRZ IXQNFMD IN.QCF+FGPVKV[
 • 82. NWyUD R]QDF]D H XNáDG RGQLHVLHQLD VFHQ L NDPHU V MHGQDNRZR XVWDZLRQH 1LH WUZD WR MHGQDN GáXJR ER ]QDMGXM FH VL Z QDVW SQHM OLQLL SROHFHQLH IN6TCPUNCVGH UR]VXZD VFHQ L NDPHU R MHGQRVWHN ']L NL WHPX UR]VXQL FLX WUyMN W NWyU UVXMHP Z SREOL X URGND XNáDGX ZVSyáU] GQFK ]QDMGXMH VL ZHZQ WU] IUXVWXP L PR HP ]REDF]ü JR QD HNUDQLH 5VRZDQLH WUyMN WD WR VHNZHQFMD SROHFH UR]SRF]QDM FD VL RG IXQNFML IN$GIKP D NR F] FD VL ZZRáDQLHP IXQNFML IN'PF $UJXPHQWHP IXQNFML IN$GIKP MHVW WS ILJXU SXQNW OLQLD WUyMN W F]ZRURN W OXE ZLHORN W RUD] ]áR HQLD WUyMN WyZ
 • 83. 0L G] IN$GIKP D IN'PF SRZLQQ ]QDOH ü VL SU]HGH ZV]VWNLP ZZRáDQLD IXQNFML IN8GTVGZ NWyUH GHILQLXM ZHUWHNV F]OL SXQNW Z WUyMZPLDURZHM SU]HVWU]HQL D SUDNWFH ZLHU]FKRáNL ILJXU =DGHNODURZDQ Z IN$GIKP WS ILJXU Z]QDF]D VSRVyE LQWHUSUHWDFML ZHUWHNVyZ SU]H] ELEOLRWHN 2SHQ*/ -H HOL DUJXPHQWHP IN$GIKP MHVW ).A21+065 WR ND G ZHUWHNV MHVW UHSUH]HQWRZDQ SU]H] RVREQR UVRZDQ SXQNW = NROHL ).A.+0'5 SRZRGXMH á F]HQLH ZHUWHNVyZ Z SDU PL G] NWyUPL UVRZDQ MHVW RGFLQHN 6WDáD ).A.+0'A564+2 SRZR GXMH UVRZDQLH áDPDQHM PL G] ZV]VWNLPL ]GHILQLRZDQPL ZHUWHNVDPL 'OD ).A64+#0 ).'5 L ).A37#5 ZHUWHNV JUXSRZDQH V RGSRZLHGQLR Z WUyMNL L F]ZyUNL D QD HNUDQLH SRMDZLD VL WUyMN W OXE F]ZRURN W =DWHP GHILQLFMD MHGQHJR WUyMN WD WR VHNZHQFMD Z ZRáD IXQNFML IN$GIKP ).A64+#0).'5 WU]NURWQHJR IN8GTVGZ L IN'PF :ZRáD IN8GTVGZ PRJáRE Eü WDN H V]H ü G]LHZL ü GZDQD FLH LWG D ZyZF]DV ]GHILQLRZDOLE P QLH MHGHQ DOH GZD WU] F]WHU L ZL FHM WUyMN WyZ
 • 84. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 3URMHNW 3RSUDZLDQLH JHRPHWULL IUXVWXP =ZUyüP XZDJ H Z HIHNFLH ZNRQDQLD SROHFH ] SRSU]HGQLHJR üZLF]HQLD RWU]PDOL P WUyMN W UyZQRERF]Q SRU UVXQHN
 • 85. -HGQDN GHILQLRZDOL P WUyMN W R SRG VWDZLH
 • 86. Z L ZVRNR FL
 • 87. [ D ZL F R SRGVWDZLH L ZVRNR FL 'áXJR FL MHJR OHZHJR L SUDZHJR ERNX SRZLQQ ZL F Eü UyZQH Z SU]EOL HQLX $ SRQLHZD WUyMN W WHQ OH QD SáDV]F] QLH UyZQROHJáHM GR HNUDQX WR ZQLND ] WHJR H QLH SRZLQQL P X]VNDü QLF]HJR FR ZJO GD QD WUyMN W UyZQRERF]Q UVXQHN
 • 88. WUyMN W SRZLQLHQ Eü OHNNR ÄZGáX RQ´ R VL ZREHF WHJR ] QLP VWDáR 2ND]XMH VL H ] WUyMN WHP ZV]VWNR MHVW Z SRU] GNX 3U]F]QD GHIRUPDFML REUD]X MHVW LQQD RNUH ODM F IUXVWXP RNUH OLOL P ZLHONR ü QDMEOL V]HJR SODQX HNUDQX
 • 89. QD UR]FL JDM F VL RG GR Z NLHUXQNDFK ; L = WHJR ZQLND H ND G SODQ VFHQ PD NV]WDáW NZDGUDWX $ SU]HFLH RNQR ZLGRF]QH QD UVXQNX QLH PD WDNLHJR NV]WDáWX ² MHVW UR]FL JQL W Z SR]LR PLH , WR UR]FL JQL FLH VSRZRGRZDáR ]QLHNV]WDáFHQLH QDV]HJR WUyMN WD 3URSRUFMH RNQD D Z WUELH SHáQRHNUDQRZP SURSRUFMH HNUDQX
 • 90. QDOH XZ]JO GQLü SU] GHILQLRZDQLX IUXVWXP OLVWLQJ
 • 91. 5VXQHN 3LHUZV] WUyMN W /LVWLQJ 'HILQLXM F IUXVWXP XZ]JO GQLDP SURSRUFM RNQD XQKF 6(QTO).A7UVCYKGPKG5EGP[ ] IN8KGYRQTV %NKGPV9KFVJ%NKGPV*GKIJV QMPQ 1RGP). YPGVTG HQTO[ FQO[UNPKG WUVCYKGPKG RWPMVW RTQLGMELK IN/CVTKZ/QFG ).A241,'%6+10 OCEKGT RTQLGMELK IN.QCF+FGPVKV[ NGHVTKIJVDQVVQOVQRPGCTHCT ENKRRKPI HNQCV YUR%NKGPV*GKIJV HNQCV%NKGPV9KFVJ IN(TWUVWO YUR
 • 92. YUR
 • 93. OPQGPKG OCEKGT[ RTG OCEKGT RGTURGMV[Y[ WUVCNCPKG RKTCOKF[ HTWUVWO IN/CVTKZ/QFG ).A/1'.8+'9 RQYTQV FQ OCEKGT[ YKFQMW OQFGNW IN'PCDNG ).A'26*A6'56 DWHHGT CMV[YP[ WMT[YCPKG PKGYKFQEP[EJ VTQLMCVQY _
 • 94. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ 1D UVXQNX ZLGRF]Q MHVW WUyMN W SR VNRUJRZDQLX SURSRUFML IUXVWXP 5VXQHN 7UyMN W ² WP UD]HP ZLHUQLH RGZ]RURZDQ QD HNUDQLH 3URMHNW .RORU 'R SRZ V]HM IXQNFML GRGDMHP ZZRáDQLH IXQNFML IN%QNQT D GRNáDGQLH MHM ZHUVML IN%Q NQTWD ] DUJXPHQWDPL L NWyUH RSLVXM RGSRZLHGQLR F]HUZRQ ]LHORQ L QLHELH VN VNáDGRZ NRORUX OLVWLQJ
 • 95. : HIHNFLH SáDV]F]]QD WUyMN WD VWDQLH VL yáWD FR GREU]H EáRE ZLGDü QD UVXQNX JGE NVL ND PLDáD NRORURZH LOXVWUDFMH /LVWLQJ ]DUQRELDá ZLDW WR DGQD ]DEDZD XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q 4[UQYCPKG VTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0).'5 WUVCNCPKG VTGEJ YKGTEJQNMQY VTQLMCVC YGTVGMUQY Z[ LGUV OPKGL YKGEGL Y UTQFMW GMTCPW IN%QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGE T[UQYCPKC HKIWT[ IN'PF DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _
 • 96. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 5VXQHN =PLDQD NRORUX WUyMN WD =DJDGQLHQLH NRORUyZ WR ]QDF]QLH SRZD QLHMV]D VSUDZD QL ZQLND ] SRZ V]HJR OLVWLQJX -HVW RQD Z 2SHQ*/ WDN FL OH ]ZL ]DQD ] R ZLHWOHQLHP H QD ]DEDZ NRORUDPL PX VLP SRF]HNDü D Zá F]P PHFKDQL]P R ZLHWOHQLD 3URMHNW 5VRZDQLH ILJXU SU]HVWU]HQQHM RVWURVäXSD
 • 97. -DN ZVSRPLQDáHP PL G] IXQNFMDPL IN$GIKP ).A64+#0).'5 L IN'PF PR QD XPLH FLü QLH WONR WU] GHILQLFM ZHUWHNVyZ DOH GRZROQ ZLHORNURWQR ü WHM OLF]E 'RGDMP ZREHF WHJR MHV]F]H WU] WUyMNL NWyUH RNUH O WU] GRGDWNRZH WUyMN W OLVWLQJ
 • 98. DáR ü SRZLQQD XWZRU]ü RVWURVáXS .D GD FLDQD RVWURVáXSD QDUVRZDQD E G]LH Z LQQP NRORU]H /LVWLQJ 5VRZDQ ZF]H QLHM WUyMN W WH Eá ILJXU SU]HVWU]HQQ XPLHV]F]RQ Z SU]HVWU]HQL WUyMZPLDURZHM
 • 99. WOH H« SáDVN XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q 4[UQYCPKG VTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0).'5 WUVCNCPKG VTGEJ YKGTEJQNMQY VTQLMCVC YGTVGMUQY Z[ LGUV OPKGL YKGEGL Y UTQFMW GMTCPW V[NPC IN%QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[
 • 100. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ IN8GTVGZH [ IQTP[ RQFUVCYC IN%QNQTWD KGNQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [
 • 101. FQNP[ RTGFPK NGYC IN%QNQTWD EGTYQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH [
 • 102. FQNP[ RTGFPK IN8GTVGZH [ IQTP[ RTCYC IN%QNQTWD PKGDKGUMK IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [
 • 103. FQNP[ RTGFPK IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGE T[UQYCPKC HKIWT[ IN'PF DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ =DPLDVW UVRZDü F]WHU WUyMN W ZLHU]FKRáNyZ GR SU]HNV]WDáFDQLD SU]H] PDFLHU]H PRGHOZLGRN L U]XWRZDQLD
 • 104. PR QD EáR SRVáX ü VL ZVW JDPL OXE ZDFKODU]DPL WUyM N WyZ MDNR DUJXPHQWyZ IXQNFML IN$GIKP QDOH ZyZF]DV X ü ]DPLDVW ).A64+#0).'5 RGSRZLHGQLR ).A64+#0).'A564+2 OXE ).A64+#0).'A(#0
 • 105. :yZF]DV NROHMQH WUyMN W Z ]QDF]DQH V QLH SU]H] QRZ WUyMN ZHUWHNVyZ D SU]H] MHGHQ GRGDWNRZ ZHUWHNV L MHGHQ ] ERNyZ SRSU]HGQLR ]GHILQLRZDQHJR WUyMN WD : WHQ VSRVyE ]PQLHMV]D VL LOR ü ZLHU] FKRáNyZ FR Z SU]SDGNX GX FK ILJXU ]EXGRZDQFK ] ZLHOX ZHUWHNVyZ PR H ]QD F] FR SU]VSLHV]ü LFK SU]HNV]WDáFDQLH Z SRWRNX 1DWRPLDVW DE ]DPLDVW ÄSHáQHJR´ RVWURVáXSD UVXQHN
 • 106. UVRZDü MHGQLH MHJR V]NLH OHW QDOH Z IN$GIKP X ü DUJXPHQWX ).A.+0'A.112 ]RE UVXQHN
 • 107. .ROHMQ ZD Q VSUDZ ]ZL ]DQ ] UVRZDQLHP ILJXU SáDVNLFK MHVW W]Z QDZLQL FLH .ROHMQR ü ZHUWHNVyZ Z]QDF]D ERZLHP SU]yG L Wá ILJXU -H HOL VWDQLHP Ä]D´ ILJXU WM SDWU]P Z NLHUXQNX MHM SU]RGX
 • 108. WR ZLHU]FKRáNL SRZLQQ Eü ]GHILQLRZDQH ]JRG QLH ] NLHUXQNLHP UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD 7P VDPP MH HOL SDWU]P QD WUyMN W QDU VRZDQ QD HNUDQLH L MHJR ZLHU]FKRáNL QDZLQL WH V Z NLHUXQNX SU]HFLZQP GR NLHUXQNX UXFKX ZVND]yZHN ]HJDUD WR WUyMN W VNLHURZDQ MHVW SU]RGHP GR QDV 'ODF]HJR MHVW WR ZD QH 3RQLHZD PR QD XQLNQ ü UVRZDQLD ILJXU NWyUH VNLHURZDQH V QS WáHP GR NDPHU %DUG]R RJUDQLF]D WR ZVLáHN ZáR RQ SU]H] NDUW JUDILF]Q Z SU]JRWRZDQLH REUD]X $OH F] VSUDZG]DQLH F] ILJXUD XáR RQD MHVW SU]RGHP F] WáHP GR NDPHU QLH MHVW NRV]WRZQLHMV]H QL UVRZDQLH REX MHM VWURQ 2ZV]HP DOH ZREUD P VRELH ]DP NQL W ILJXU SU]HVWU]HQQ QS QDV] RVWURVáXS -H HOL MHJR FLDQ E G WDN QDZLQL WH H ZV]VWNLH E G VNLHURZDQH SU]RGHP QD ]HZQ WU] WR PR HP PLHü SHZQR ü H UVRZDQLH
 • 109. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 5VXQHN .D G ILJXU SU]HVWU]HQQ PR QD ]EXGRZDü ] WUyMN WyZ 5VXQHN :V]VWNLH PR OLZH DUJXPHQW IXQNFML JO%HJLQ ]QDMG]LH ]WHOQLN Z GRNXPHQWDFML 06'1 GRá F]RQHM GR %XLOGHUD ÄWáyZ´ QLH E G]LH SRWU]HEQH 6 MHGQDN RG WHM VWXDFML ZM WNL 0R HP QD SU]NáDG GRSXV]F]Dü VWXDFM Z NWyUHM NDPHUD ZQLND GR ZQ WU]D ILJXU :yZF]DV MH HOL FKFHP ZLG]LHü MHM ZQ WU]H D QLH PD SR SURVWX ]QLNDü PXVLP UVRZDü ILJXU ] REX VWURQ ,QQD PR OLZR ü L WR MHVW ZáD QLH QDV] SU]SDGHN MHVW WDND H ]DPLHU]DP XF]QLü MHGQ OXE NLOND FLDQ F] FLRZR SU]H]URF]VWFK $ SU]H] WDNLH RNQR E G]LH PR QD RF]ZL FLH UyZQLH ]DMU]Hü GR ZQ WU]D ILJXU D ZL F ZyZF]DV WDN H NRQLHF]QH MHVW UVRZDQLH ILJXU ] REX VWURQ 3URMHNW :RGUöEQLHQLH PHWRG UVXMñFHM ILJXUö :JRGQLH MHVW XPLH FLü ]ELyU SROHFH UVXM FFK ILJXU Z RVREQHM PHWRG]LH OXE IXQNFML 8PR OLZL WR ZLHORNURWQH X FLH WFK IXQNFML L Z WHQ VSRVyE áDWZH SRZLHODQLH ILJXU SRU SURMHNW
 • 110. 'HILQLXMHP PHWRG 4[UWL1UVTQUNWR L XPLHV]F]DP Z QLHM SROHFHQLD RG IN$GIKP GR IN'PF OGVQF[ 4[UWL5EGPG OLVWLQJ
 • 111. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ /LVWLQJ 0HWRGD GHILQLXM FD ZLHU]FKRáNL RVWURVáXSD XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL1UVTQUNWR HNQCV ZHNQCV [HNQCV ] 4[UQYCPKG VTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0).'5 WUVCNCPKG VTGEJ YKGTEJQNMQY VTQLMCVC YGTVGMUQY Z[ LGUV OPKGL YKGEGL Y UTQFMW GMTCPW V[NPC IN%QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [ IQTP[ RQFUVCYC IN%QNQTWD KGNQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [
 • 112. FQNP[ RTGFPK NGYC IN%QNQTWD EGTYQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN8GTVGZH [
 • 113. FQNP[ RTGFPK IN8GTVGZH [ IQTP[ RTCYC IN%QNQTWD PKGDKGUMK IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN8GTVGZH [
 • 114. FQNP[ RTGFPK IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGE T[UQYCPKC HKIWT[ IN'PF _ 'R GHILQLFML NODV GRGDMHP RGSRZLHGQL GHNODUDFM QRZHM PHWRG 1DVW SQLH PRGILNXMHP PHWRG 5VXM6FHQH ]DVW SXM F Z QLHM VHNZHQFM SROHFH RG IN$GIKP GR IN'PF SU]H] ZZRáDQLH 4[UWL1UVTQUNWR OLVWLQJ
 • 115. /LVWLQJ 7DND ]PLDQD ]GHFGRZDQLH ]ZL NV]D F]WHOQR ü PHWRG UHQGHUXM FHM XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q
 • 116. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ 3URMHNW 2EURW RELHNWÑZ QD VFHQLH 5XFK NDPHU L UXFK DNWRUÑZ ]DV ]DM ü VL SU]HNV]WDáFHQLDPL PDFLHU] PRGHOZLGRN 7X SRMDZLD VL MHGQDN ]DJDG QLHQLH NROHMQR FL SU]HNV]WDáFH L SROHFH UVXM FFK QRZH ILJXU 0XVLP ZLHG]LHü MHGQ ZD Q U]HF] WR FR ]RVWDáR QDUVRZDQH QLH MHVW MX SU]HNV]WDáFDQH =DWHP MH HOL FKFHP REUDFDü RVWURVáXSHP WR IXQNFMH IN4QVCVG PXV] ]QDOH ü VL SU]HG 4[UWL1UVTQUNWR ER LQDF]HM REUDFDQH E G ILJXU ]GHILQLRZDQH SRWHP DOH RVWURVáXS ]RVWDQLH QLHUXFKRP 7D ]DVDGD SR]ZDOD QD XQLH]DOH QLHQLH UXFKX SRV]F]HJyOQFK SU]HGPLRWyZ ]QDMGXM FFK VL QD VFHQLH DNWRUyZ
 • 117. D WDN H D PR H SU]HGH ZV]VWNLP QD RGG]LHOHQLH UXFKX NDPHU RG UXFKX DNWRUyZ -DN GREU]H ZLHP QLH PD ]DVDGQLF]HM Uy QLF PL G] UXFKHP NDPHU D UXFKHP VFHQ V]F]HJyOQLH MH HOL QD VFHQLH QLH PD QLF]HJR FR QDV] XPVá PyJáE LGHQWILNRZDü MDNR QLHUXFKRPH QS MDNL URG]DM SRGáR D
 • 118. =UHV]W QDZHW ZyZ F]DV VWZLHUG]HQLH NWyU HOHPHQW VL SRUXV]D D NWyU VSRF]ZD MHVW XPRZQH : REUD P VRELH MHGQDN PHWRG UHQGHUXM F Z NWyUHM ZSLHUZ UVRZDQD MHVW SáDV]F]]QD QDVW SQLH ZNRQZDQH MHVW SU]HNV]WDáFHQLH WUDQVODFML SU]HVXQL FLD
 • 119. L ZyZF]DV UVR ZDQ MHVW RVWURVáXS :JO GDáRE WR WDN MDNE RVWURVáXS SU]HVXZDá VL SR QLHUXFKRPHM WM QDUVRZDQHM SU]HG SU]HVXQL FLHP
 • 120. SRZLHU]FKQL ² WDN Z QDWXUDOQ VSRVyE VFHQ W LQWHUSUHWRZDáE QDV] XPVá -H HOL GRGDWNRZH SU]HNV]WDáFHQLH XPLH FLP SU]HG QDU VRZDQLHP RZHM SRZLHU]FKQL WR GRWF]ü RQH E G ]DUyZQR QLHM MDN L SRUXV]DM FHJR VL SR QLHM RVWURVáXSD :JO GDü WR E G]LH MDN UXFK NDPHU NWyUD ILOPXMH UXFK RVWUR VáXSD SR SRZLHU]FKQL = WHJR ZQLND H PR QD XPRZQLH RGUy QLü UXFK NDPHU RG UXFKX RELHNWyZ QD VFH QLH 3RG]LDá WHQ ]DOH RG PRPHQWX Z NWyUP UVRZDQD MHVW F] ü VFHQ NWyU X]QDMH P ]D QLHUXFKRP RZD SRZLHU]FKQLD
 • 121. :F]H QLHMV]H SU]HNV]WDáFHQLD WR UXFK NDPHU Sy QLHMV]H ² UXFK DNWRUyZ 2JyOQ VFKHPDW PHWRG UHQGHUXM FHM SRZLQLHQ Eü ]DWHP ]JRGQ ] SU]HGVWDZLRQP Z WDEHOL , WDN GDOHM (WDS L PRJ VL RF]ZL FLH SRZWDU]Dü $NWRU QLH WONR PR H QLH Eü QLHUXFKRP W]Q PR H SRUXV]Dü VL SR VFHQLH
 • 122. DOH PR H UyZQLH ]PLHQLDü NV]WDáW 'R WHJR Z]JO GQHJR UXFKX WUyMN WyZ ] NWyUFK ]EXGRZDQ MHVW DNWRU VWRVXMH VL MHG QDN WD VDPD ]DVDGD FR GR UXFKX DNWRUyZ SR VFHQLH .D G FKED SDPL WD JDJ ] ILOPX 0RQW 3WKRQD Z NWyUP WR QLH SRFL J RGMH G Dá DOH SHURQ ] RVRE PDFKDM F ELDá FKXVWHF]N
 • 123. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ 7DEHOD .ROHMQR ü F]QQR FL ZNRQZDQFK Z PHWRG]LH UHQGHUXM FHM (WDS ]QQR FL ,QLFMDFMD 0DFLHU] PRGHOZLGRN XVWDODQD QD MHGQRVWNRZ 3U]HGPLRW WUZDOH ]ZL ]DQH ] NDPHU 5VRZDQLH ILJXU QS EUR ERKDWHUD ZLGRF]QD Z JUDFK )33)36
 • 124. 5XFK NDPHU 3U]HNV]WDáFHQLD PDFLHU] PRGHOZLGRN 5VRZDQLH QLHUXFKRPHM F] FL VFHQ 5VRZDQLH ILJXU 5XFK SLHUZV]HJR DNWRUD 3U]HNV]WDáFHQLD PDFLHU] PRGHOZLGRN 5VRZDQLH SLHUZV]HJR DNWRUD 5VRZDQLH ILJXU 5XFK GUXJLHJR DNWRUD 3U]HNV]WDáFHQLD PDFLHU] PRGHOZLGRN 5VRZDQLH GUXJLHJR DNWRUD 5VRZDQLH ILJXU $E PyF REUDFDü QDV] RVWURVáXS ]D SRPRF NODZLV] VWHURZDQLD NXUVRUHP PXVLP ZNRQDü QDVW SXM FH F]QQR FL 'HILQLXMHP GZD SROD 6JGVC L 2JK WSX 5KPING SU]HFKRZXM FH N W RNUH ODM FH SRáR HQLH RVWURVáXSD OLVWLQJ
 • 125. /LVWLQJ 'HILQLXMHP GZD QRZH SROD ENCUU 6(QTO RWDNKE 6(QTO ] AARWDNKUJGF +'OCPCIGF %QORQPGPVU XQKF AAHCUVECNN (QTO%TGCVG 61DLGEV
 • 126. 5GPFGT XQKF AAHCUVECNN (QTO%NQUG 61DLGEV
 • 127. 5GPFGT 6%NQUG#EVKQP #EVKQP XQKF AAHCUVECNN (QTO2CKPV 61DLGEV
 • 128. 5GPFGT RTKXCVG 7UGT FGENCTCVKQPU *% WEJY[V% WEJY[V FQ FKURNC[ FGXKEG EQPVGZV % *).4% WEJY[V4% WEJY[V FQ 1RGP). TGPFGTKPI EQPVGZV DQQN ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK *% WEJY[V% XQKF ).A7UVCYKGPKG5EGP[ XQKF AAHCUVECNN 4[UWL5EGPG XQKF AAHCUVECNN 4[UWL1UVTQUNWR HNQCV ZHNQCV [HNQCV HNQCV 2JK 6JGVC RWDNKE 7UGT FGENCTCVKQPU AAHCUVECNN 6(QTO 6%QORQPGPV
 • 129. 1YPGT _ : NRQVWUXNWRU]H IRUP LQLFMXMHP QRZH SROD ]HUDPL OLVWLQJ
 • 130. /LVWLQJ ,QLFMXMHP RED N W ]HUDPL AAHCUVECNN 6(QTO6(QTO 6%QORQPGPV
 • 131. 1YPGT 6(QTO 1YPGT ] 2JK 6JGVC _
 • 132. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 'R PHWRG UHQGHUXM FHM GRGDMHP SROHFHQLD REUDFDM FH PDFLHU] PRGHOZLGRN R N W ]DSDPL WDQH Z SRODFK 2JK L 6JGVC OLVWLQJ
 • 133. 3LHUZV]H Z]QDF]D N W REURWX ZRNyá RVL 2 D GUXJLH ² ZRNyá RVL 2; /LVWLQJ : ND GHM UHQGHURZDQHM VFHQLH SRáR HQLH ILJXU Z]QDF]RQH MHVW SU]H] SROD 3KL L 7KHWD XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q QDTQV[ IN4QVCVGH 2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH 6JGVC YQMQN 1: T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ =PLHQLDP ZáDVQR ü -G[2TGXKGY IRUP QD VTWG =D SRPRF LQVSHNWRUD WZRU]P PHWRG ]ZL ]DQ ] 1P-G[QYP IRUP OLVWLQJ
 • 134. % G]LH RQD RGJUZDáD URO QDV]HJR SXOSLWX NRQWUROQHJR /LVWLQJ Ä6WU]DáNL´ SR]ZDODM QD NRQWURORZDQLH ZDUWR FL N WyZ R MDNLH REUDFDQ MHVW RVWURVáXS XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO-G[QYP 61DLGEV
 • 135. 5GPFGT 914 -G[ 65JKHV5VCVG 5JKHV ] UYKVEJ -G[ ] ECUG 8-A'5%#2' %NQUG DTGCM QDTQV[ ECUG 8-A.'(6 2JK DTGCM ECUG 8-A4+)*6 2JK DTGCM ECUG 8-A72 6JGVC DTGCM ECUG 8-A190 6JGVC DTGCM .ROHMQR ü REURWyZ PD ]QDF]HQLH 7DN VDPR MDN NROHMQR ü PQR HQLD SU]H] PDFLHU]H :VWDUF] Z]L ü GR U NL QLQLHMV] NVL N L REUyFLü M Z]GáX JU]ELHWX D SRWHP Z]GáX LQQHJR ZEUDQHJR ERNX 1DVW SQLH ZUyüP GR SR]FML ZM FLRZHM L ZNRQDMP RED REURW Z ]PLHQLRQHM NROHMQR FL : REX SU]SDGNDFK X]VNDP LQQH XáR HQLH NVL NL
 • 136. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ _ 4[UWL5EGPG _ .RU]VWDM F ] ÄNODZLV] VWU]DáHN´ PR HP REUDFDü QDV] RVWURVáXS L REHMU]Hü JR ] GRZRO QHM VWURQ UVXQHN
 • 137. 5VXQHN 7HUD] PR HP SU]HNRQDü VL H ILJXUD NWyU ]EXGRZDOL P MHVW U]HF]ZL FLH WUyMZPLDURZD 3URMHNW 3U]HVXQLöFLD RELHNWX $QDORJLF]QLH ZJO GD VSUDZD ] SU]HNV]WDáFHQLHP WUDQVODFML : NODVLH 6(QTO GHILQLXMHP MHV]F]H GZD SROD SUZDWQH WSX 5KPING R QD]ZDFK 2Q[ELC: 2Q[ELC; L 2Q[ELC : NRQVWUXNWRU]H XVWDODP LFK ZDUWR FL QD UyZQH OLVWLQJ
 • 138. /LVWLQJ 5yZQLH WH SROD LQLFMXMHP ]HUDPL AAHCUVECNN 6(QTO6(QTO 6%QORQPGPV
 • 139. 1YPGT 6(QTO 1YPGT ] 2JK 6JGVC 2Q[ELC: 2Q[ELC; 2Q[ELC _ 'R PHWRG (QTO2CKPV GRGDMHP SROHFHQLH SU]HVXZDM FH ILJXU R ZHNWRU =2Q[ELC: 2Q[ELC; 2Q[ELC? ]JRGQLH ]H Z]RUHP QD OLVWLQJX /LVWLQJ 3U]HVXZDP RVWURVáXS XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV
 • 140. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q QDTQV[ IN4QVCVGH 2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH 6JGVC YQMQN 1: RTGUWPKGEKC IN6TCPUNCVGH 2Q[ELC:2Q[ELC;2Q[ELC T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ 5R]EXGRZXMHP PHWRG (QTO-G[QYP GRGDM F GR QLHM IUDJPHQW ZUy QLRQH QD OLVWLQJX ']L NL WHPX E G]LHP PRJOL NRQWURORZDü SU]HVXQL FLD RVWURVáXSD NODZLV]DPL VWHURZDQLD NXUVRUHP SU] MHGQRF]HVQP QDFL QL FLX NODZLV]D 6KLIW OXE WUO /LVWLQJ =ZL NV]DP LOR ü SU]FLVNyZ QD SXOSLFLH NRQWUROQP XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO-G[QYP 61DLGEV
 • 141. 5GPFGT 914 -G[ 65JKHV5VCVG 5JKHV ] KH -G[8-A'5%#2' %NQUG QDTQV[ KH 5JKHV'ORV[ ] UYKVEJ -G[ ] ECUG 8-A.'(6 2JK DTGCM ECUG 8-A4+)*6 2JK DTGCM ECUG 8-A72 6JGVC DTGCM ECUG 8-A190 6JGVC DTGCM _ _ RTGUWPKGEKC Y RKQPKG K RQKQOKG KH 5JKHV%QPVCKPU UU%VTN ] UYKVEJ -G[ ] ECUG 8-A.'(6 2Q[ELC: DTGCM ECUG 8-A4+)*6 2Q[ELC: DTGCM ECUG 8-A72 2Q[ELC; DTGCM ECUG 8-A190 2Q[ELC; DTGCM _ _
 • 142. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ RTGUWPKGEKC Y RQKQOKG K RTQFV[N KH 5JKHV%QPVCKPU UU5JKHV ] UYKVEJ -G[ ] ECUG 8-A.'(6 2Q[ELC: DTGCM ECUG 8-A4+)*6 2Q[ELC: DTGCM ECUG 8-A72 2Q[ELC DTGCM ECUG 8-A190 2Q[ELC DTGCM _ _ 4[UWL5EGPG _ 3R ZNRQDQLX SRZ V]FK F]QQR FL PR HP ]D SRPRF ÄNODZLV] VWU]DáHN´ RUD] NODZLV] 6KLIW L WUO Z SHáQL NRQWURORZDü SR]FM RVWURVáXSD UVXQHN
 • 143. 'RSyNL QD VFHQLH MHVW WONR MHGHQ RELHNW QLH PD ]QDF]HQLD F] QD]ZLHP WR UXFKHP NDPHU F] DNWRUD 1DV] Z]URN L WDN QLH PD DGQHJR ÄQLHUXFKRPHJR´ XNáDGX RGQLHVLHQLD 7R WDN MDNE P NU OL ZRNyá LQQHM RVRE Z SXVWHM SU]HVWU]HQL NRVPLF]QHM 3WDQLH R WR NWR ZLUXMH ZRNyá NRJR QLH PD ZyZF]DV DGQHJR VHQVX /XE PQLHM DEVWUDNFMQ SU]NáDG ² GZD SRFL JL VWRM FH QD V VLHGQLFK WRUDFK *G MHGHQ ] QLFK UXV]D L QLH ZLG]LP QLH UXFKRPHJR SRGáR D
 • 144. QLH PR HP VWZLHUG]Lü NWyU ] QLFK MHG]LH D NWyU VWRL 6WXDFMD ]PLHQLD VL FDáNRZLFLH JG QD VFHQLH XPLH FLP FR FR QDV] XPVá ]LGHQWILNXMH MDNR QLHUXFKRPH SRGáR H -HGQDN MDN MX SRGNUH ODáHP ZF]H QLHM ] SXQNWX ZLG]HQLD 2SHQ*/ SU]HNV]WDáFHQLD Z SXQNFLH SU]HGVWDZLRQHJR Z HM VFKHPDWX QLF]P QLH Uy QL VL RG SU]HNV]WDáFH ] SXQNWyZ L 5VXQHN 7HUD] QDV]HPX RVWURVáXSRZL PR HP SU]MU]Hü VL ] EOLVND 3URMHNW 3URVWD DQLPDFMD $QLPDFMD WR SR SURVWX SU]HVXQL FLD L REURW ZNRQZDQH ]JRGQLH ] SHZQP F]DVRZP VFKHPDWHP : %XLOGHU]H yZ VFKHPDW PR HP QDMSUR FLHM Z]QDF]ü ]D SRPRF NRPSRQHQWX 66KOGT :VWDUF] H FR RNUH ORQ F]DV E G]LH RQ XUXFKDPLDá PHWRG ]GDU]HQLRZ Z NWyUHM ]PLHQLDQH E G SROD SU]HFKRZXM FH ZDUWR FL N WyZ L SR]FML
 • 145. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV RVWURVáXSD SR F]P ZZRáZDá PHWRG 4[UWL5EGPG ,GHQWF]QLH MDN SU] QDFLVNDQLX NODZLV] VWHURZDQLD NXUVRUHP ] WP H WHUD] RZH NODZLV]H ÄQDFLVND´ VDP NRPSXWHU 8PLHV]F]DP QD IRUPLH NRPSRQHQW 66KOGT ] ]DNáDGNL 6VWHP 7ZRU]P PHWRG ]GDU]HQLRZ GR 1P6KOGT OLVWLQJ
 • 146. /LVWLQJ $E UXFK Eá ZLGRF]Q NRQLHF]QH MHVW RF]ZL FLH ZZRáDQLH PHWRG 5VXM6FHQH XQKF AAHCUVECNN 6(QTO6KOGT6KOGT 61DLGEV
 • 147. 5GPFGT ] 2JK 6JGVC 4[UWL5EGPG _ =PLHQLDP ZáDVQR ü +PVGTXCN NRPSRQHQWX 6KOGT QD 'R PHWRG (QTO-G[QYP GRGDMHP PR OLZR ü Zá F]HQLD L Zá F]HQLD DQLPDFML ]D SRPRF NODZLV]D 4 OLVWLQJ
 • 148. /LVWLQJ 1RZ SU]FLVN QD SDQHOX NRQWUROQP XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO-G[QYP 61DLGEV
 • 149. 5GPFGT 914 -G[ 65JKHV5VCVG 5JKHV ] KH -G[8-A'5%#2' %NQUG QDTQV[ KH 5JKHV'ORV[ ] UYKVEJ -G[ ] ECUG 8-A.'(6 2JK DTGCM ECUG 8-A4+)*6 2JK DTGCM ECUG 8-A72 6JGVC DTGCM ECUG 8-A190 6JGVC DTGCM ECUG S ECUG 3 6KOGT 'PCDNGF 6KOGT 'PCDNGF DTGCM _ _ EKCI FCNU[ OGVQF[ ']L NL WHPX Z WUDNFLH DQLPDFML PHWRGD 4[UWL5EGPG QLH WONR MHVW ZZRáZDQD Z UHDNFML QD ]GDU]HQLH 1P2CKPV IRUP FR ]DFKRG]L VWRVXQNRZR U]DGNR DOH SU]HGH ZV]VWNLP FNOLF]QLH FR PLOLVHNXQG VWR UD] QD VHNXQG
 • 150. 7R ] SHZQR FL ZVWDUF]DM FR F] VWR ER SáQQD DQLPDFMD ZPDJD RNRáR NODWHN QD VHNXQG D Z QDMJRUV]P ZSDGNX SU]QDMPQLHM
 • 151. 7R PR H QDZHW ]EW ZLHOH ER PRQLWRU 57 NLQHVNRSRZH
 • 152. U]DGNR SUDFXM ] F] VWR FL ZL NV] QL +] ÄHNUDQyZ´ QD VHNXQG
 • 153. ] VWR ü RG ZLH DQLD PRQLWRUyZ /' ] QDWXU ZROQLHMV]FK ZQRVL ]D]ZF]DM +]
 • 154. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ -H HOL QDZHW QLHFR SU]HKROXMHP ] F] VWR FL UHQGHURZDQLD VFHQ WR QLH PXVLP VL PDUWZLü R REFL HQLH JáyZQHJR SURFHVRUD NRPSXWHUD ² UVRZDQLHP JUDILNL 2SHQ*/ ]DMPXMH VL SU]HFLH SURFHVRU NDUW JUDILF]QHM 3URMHNW 5VRZDQLH RVL XNäDGX ZVSÑäU]öGQFK 1DUVXMP GZD XNáDG ZVSyáU] GQFK ELDá L ]LHORQ : QDV]P SU]NáDG]LH ELDáH RVLH E G RGJUZDá URO QLHUXFKRPHM F] FL VFHQ 8VWDODP H ZV]VWNLH SU]HNV]WDá FHQLD PDFLHU] PRGHOZLGRN ZSU]HG]DM FH QDUVRZDQLH RZFK ELDáFK RVL QD]ZDü E G]LHP UXFKHP NDPHU :V]VWNLH Sy QLHMV]H ² UXFKHP DNWRUyZ 'HILQLXMHP PHWRG 4[UWL1UKG UVXM F RVLH XNáDGX ZVSyáU] GQFK 2;= OLVWLQJ
 • 155. /LVWLQJ -H HOL FKFHP QDUVRZDü GZD XNáDG ZVSyáU] GQFK ZJRGQLH SU]JRWRZDü RGSRZLHGQL PHWRG NWyU E G]LHP PRJOL ZLHORNURWQLH ZNRU]VWZDü RTQEGFWTG 6(QTO4[UWL1UKG TQOKCT 5KPING DGIKP IN$GIKP ).A.+0'5 IN8GTVGZH IN8GTVGZH TQOKCT 1: Y RTCYQ IN8GTVGZH IN8GTVGZH TQOKCT 1; FQ IQT[ IN8GTVGZH IN8GTVGZH TQOKCT 1 FQ MCOGT[ IN'PF GPF 0HWRG 4[UWL1UKG ZZRáXMHP SR UD] SLHUZV] SU]HG SROHFHQLDPL ZNRQXM FPL REURW L WUDQVODFMH RVWURVáXSD D SR UD] GUXJL MX SR QDUVRZDQLX RVWURVáXSD OLVWLQJ
 • 156. 3LHUZV]H ZZRáDQLH SRSU]HG]DP ]PLDQ NRORUX QD ELDá D GUXJLH ² QD ]LHORQ /LVWLQJ 5VRZDQLH QLHUXFKRPHJR L UXFKRPHJR XNáDGX ZVSyáU] GQFK XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q PKGTWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z 2F]ZL FLH MH HOL QLH PDP MDNLHM DUFKDLF]QHM NDUW JUDILF]QHM QLH REVáXJXM FHM VWDQGDUGX 2SHQ*/ L NRU]VWDP ] SURJUDPRZHM HPXODFML
 • 157. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV QDTQV[ IN4QVCVGH 2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH 6JGVC YQMQN 1: RTGUWPKGEKC IN6TCPUNCVGH 2Q[ELC:2Q[ELC;2Q[ELC T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ TWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ 0HWRGD 4[UWL1UKG ZZRáZDQD MHVW GZXNURWQLH 3LHUZV]H ZZRáDQLH QDVW SXMH WX SR XVWDOHQLX SR]FML NDPHU L SRSU]HG]D REURW L SU]HVXQL FLD NWyUH LQWHUSUHWXMHP MDNR UXFK DNWRUyZ 'ODWHJR WHQ UVRZDQ QD ELDáR XNáDG ZVSyáU] GQFK PR QD WUDNWRZDü MDN ]ZL ]DQ ] QLHUXFKRP VFHQ SRU UVXQHN
 • 158. 'UXJL UD] PHWRGD 4[UWL1UKG ZZR áZDQD MHVW WX SU]HG ZPLDQ EXIRUyZ GRWF] MHM ]DWHP ZV]VWNLH SU]HNV]WDáFHQLD PDFLHU] PRGHOZLGRN ² LQQPL VáRZ RVLH ]ZL ]DQH V ] UVRZDQPL QD VFHQLH DNWRUDPL 5VXQHN 5VXMHP GZLH SDU RVL ZVSyáU] GQFK ² SLHUZV]D ]ZL ]DQD MHVW ] QLHUXFKRPP XNáDGHP RGQLHVLHQLD VFHQ GUXJD ² ] XNáDGHP ]ZL ]DQP ] RVWURVáXSHP 3URMHNW 'RGDZDQLH NROHMQFK ILJXU 'R SLHUZV]HJR RVWURVáXSD GRUVXMHP NROHMQH X]XSHáQLDM F PHWRG 4[UWL5EGPG R S WO ZUy QLRQ Z OLVWLQJX .D G ] RVWURVáXSyZ REUyFRQ MHVW R VWRSQL Z]JO GHP SRSU]HGQLHJR :V]VWNLH E G Z]JO GHP VLHELH QLHUXFKRPH DOH GRGDQLH Z]JO GQHJR UXFKX PL G] QLPL EáRE MHGQLH NZHVWL X]PLHQQLHQLD ZLHONR FL REURWX MDNL MHVW ZNRQZDQ SU]HG NROHMQP ZZRáDQLHP PHWRG 4[UWL1UVTQUNWR 8]VNDQ HIHNW ZLGRF]Q MHVW QD UVXQNX
 • 159. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ /LVWLQJ .ORQRZDQLH RVWURVáXSyZ XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q PKGTWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z QDTQV[ IN4QVCVGH 2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH 6JGVC YQMQN 1: RTGUWPKGEKC IN6TCPUNCVGH 2Q[ELC:2Q[ELC;2Q[ELC T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ MQNGLPG QUVTQUNWR[ HQT KPV KKK ] IN4QVCVGH 4[UWL1UVTQUNWR Z[ _ IN4QVCVGH FQRGNPKGPKG RGNPGIQ QDTQVW TWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _ : NRG]LH XPLHV]F]RQP QD SäFLH UVRZDQLH GRGDWNRZFK RVWURVäXSÑZ PR QD Z äñF]è NODZLV]HP : 3URMHNW %DUG]LHM SUHF]MQH XVWDZLDQLH NDPHU -DN SDPL WDP ] NRPHQWDU]D GR ]DGD L UHQGHURZDQLH UR]SRF]QDP RG SU]H VXQL FLD FDáHM VFHQ R Z NLHUXQNX RVL 2= D ZL F R Z Já E IUXVWXP =JRGQLH ]H VFKH PDWHP SU]HGVWDZLRQP ZH ZSURZDG]HQLX GR SURMHNWX SU]HNV]WDáFHQLH WR ]QDMGXMH
 • 160. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 5VXQHN .RURQD ]EXGRZDQD ] F]WHUHFK RVWURVáXSyZ VL Z SXQNFLH D ZL F SRZLQQL P PyZLü UDF]HM R RGVXQL FLX NDPHU RG VFHQ 5H DOL]DFM WHJR VFKHPDWX Z WHM FKZLOL Z PHWRG]LH 4[UWL5EGPG SU]HGVWDZLD WDEHOD 7DEHOD 6FKHPDW HWDSyZ Z PHWRG]LH 5VXM6FHQH (WDS ]QQR FL ,QLFMDFMD 0DFLHU] PRGHOZLGRN XVWDODQD QD MHGQRVWNRZ 3U]HGPLRW WUZDOH ]ZL ]DQH ] NDPHU %UDN 5XFK NDPHU 2GVXQL FLH NDPHU R MHGQRVWHN Z NLHUXQNX RVL 2= 5VRZDQLH QLHUXFKRPHM F] FL VFHQ 5VRZDQLH ELDáFK RVL ZVSyáU] GQFK 5XFK SLHUZV]HJR DNWRUD 2EURW L SU]HVXQL FLD NRQWURORZDQH ] NODZLDWXU 5VRZDQLH SLHUZV]HJR DNWRUD 5VRZDQLH RVWURVáXSD RUD] MHJR NORQyZ
 • 161. 5XFK GUXJLHJR DNWRUD %UDN 5VRZDQLH GUXJLHJR DNWRUD 5VRZDQLH ]LHORQFK RVL ZVSyáU] GQFK ]QQR ü XVWDZLHQLD NDPHU PR QD VRELH ZREUD]Lü H HWDS REHMPXMH ]QDF]QLH ZL FHM SU]HNV]WDáFH QL WONR QDV]H SU]HVXQL FLH
 • 162. PR QD ]QDF]QLH XSUR FLü NRU] VWDM F ] IXQNFML INW.QQM#V -HM DUJXPHQWDPL V WU] WUyMNL ZVSyáU] GQFK 3LHUZV]D XVWDOD SRáR HQLH NDPHU : QDV]P SU]SDGNX E G]LH WR SXQNW $UJXPHQW RG F]ZDUWHJR GR V]yVWHJR ZVND]XM SXQNW QD NWyU NDPHUD MHVW VNLHURZDQD 0 ZEUDOL P URGHN XNáDGX ZVSyáU] GQFK F]OL PLHMVFH Z NWyUP ]QDMGXMH VL QDV]D ILJXUD SDPL WDMP H NDPHUD ]RVWDáD RGVXQL WD QD SR]FM
 • 163. 2VWDWQLD WUyMND DUJX PHQWyZ RNUH OD VSRVyE Z MDNL XVWDZLRQD MHVW NDPHUD ZVND]XM F MHM NLHUXQHN ÄGR JyU´ 0 XVWDZLOL P M Z NLHUXQNX RVL 2 F]OL WDN MDN WU]PDOLE P SUDZG]LZ NDPHU JGE SRGáR H ]QDMGRZDáR VL QD SáDV]F] QLH 2;= SRU UVXQHN
 • 164. 2GSRZLHGQLH ZZRáDQLH IXQNFML INW.QQM#V SRND]XMH OLVWLQJ )XQNFMD INW.QQM#V MHVW ]GHILQLRZDQD Z ELEOLRWHFH */8 2SHQ*/ 8WLOLW /LEUDU
 • 165. v ELEOLRWHFH ]DZLHUDMñFHM IXQNFMH Z V]HJR SR]LRPX NU]ZH ILJXU SU]HVWU]HQQH LWS
 • 166. :LöFHM SRZLHP R QLHM Z SRGUR]G]LDOH ]QDMGXMñFP VLö QD NRþFX UR]G]LDäX 'R MHM X FLD SRWU]HEQ MHVW LPSRUW QDJäÑZND JOXK
 • 167. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ /LVWLQJ : PHWRG]LH 5VXM6FHQH ]DVW SLOL P SROHFHQLH RGVXZDM FH VFHQ R ± SROHFHQLHP SUHF]MQLHM XVWDODM FP SRáR HQLH NDPHU XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q INW.QQM#V RQNQGPKG MCOGT[ RWPMV PC MVQT[ UMKGTQYCPC LGUV MCOGTC MKGTWPGM FQ IQT[ MCOGT[ RQNCT[CELC PKGTWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z QDTQV[ IN4QVCVGH 2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH 6JGVC YQMQN 1: RTGUWPKGEKC IN6TCPUNCVGH 2Q[ELC:2Q[ELC;2Q[ELC T[UQYCPKG QUVTQUNWRC 4[UWL1UVTQUNWR Z[ MQNGLPG QUVTQUNWR[ KH QFCVMQYG1UVTQUNWR[ ] HQT KPV KKK ] IN4QVCVGH 4[UWL1UVTQUNWR Z[ _ IN4QVCVGH FQRGNPKGPKG RGNPGIQ QDTQVW _ TWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z DWHQTC PC GMTCP IN(NWUJ 5YCR$WHHGTU WEJY[V% _
 • 168. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV 3URMHNW 5XFK NDPHU NRQWURORZDQ SRäR HQLHP NXUVRUD PV] .RQWUROD SR]FML NDPHU ]D SRPRF PV]NL WR VWDQGDUGRZ HOHPHQW DSOLNDFML NRU] VWDM FFK ] JUDILNL ' 0R OLZH MHVW NLOND SRGHM ü GR WHJR ]DJDGQLHQLD ² MD ZELRU PR H QLH GR NR FD VDWVIDNFMRQXM FH DOH ]GHFGRZDQLH QDMSURVWV]H R ZL FHM E G QLHNRQVHNZHQWQ : SRSU]HGQLP SDUDJUDILH SU]HGVWDZLáHP ERZLHP IXQNFM INW.QQM#V NWyUD VáX GR áDWZHJR XVWDZLDQLD NDPHU 1DWRPLDVW GR MHM REUDFDQLD ]DVWRVXM SR]QDQH ZF]H QLHM IXQNFMH IN4QVCVG 7DN MHVW SR SURVWX ZJRGQLHM 5XFK NDPHU WHFKQLF]QLH UHDOL]RZDQ MHVW DQDORJLF]QLH GR SU]HQRV]HQLD IRUP ]D GRZROQ SXQNW SURMHNW
 • 169. :NRU]VWDP GR WHJR FHOX ]GDU]HQLD 1P/QWUGQYP 1P /QWUG/QXG 1P/QWUG7R :á F]DP DQLPDFM ]PLHQLDM F ZáDVQR ü 6KOGT 'PCDNGF QD HCNUG 'R NODV 6(QTO GRGDMHP WU] SROD SUZDWQH RNUH ODM FH SRáR HQLH NDPHU ZH ZVSyáU] GQFK VIHUF]QFK -COGTC2JK -COGTC6JGVC -COGTC4 GZD GRGDWNRZH VOR-COGTC2JK VOR-COGTC6JGVC NWyUFK ]DVWRVRZDQLH ]DUD] VL ZMD QL RUD] GZD SROD : L ; NWyUH XPR OLZLDM PLHU]HQLH SU]HVXQL FLD PV]NL ] SU]FL QL WP SU]FLVNLHP OLVWLQJ
 • 170. /LVWLQJ 'HILQLXMHP SRWU]HEQH SROD RTKXCVG 7UGT FGENCTCVKQPU *% WEJY[V% WEJY[V FQ FKURNC[ FGXKEG EQPVGZV % *).4% WEJY[V4% WEJY[V FQ 1RGP). TGPFGTKPI EQPVGZV DQQN ).A7UVCN(QTOCV2KMUGNK *% WEJY[V% XQKF ).A7UVCYKGPKG5EGP[ XQKF AAHCUVECNN 4[UWL5EGPG XQKF AAHCUVECNN 4[UWL1UVTQUNWR HNQCV ZHNQCV [HNQCV HNQCV 2JK 6JGVC HNQCV 2Q[ELC: 2Q[ELC; 2Q[ELC DQQN QFCVMQYG1UVTQUNWR[ XQKF AAHCUVECNN 4[UWL1UKG HNQCV TQOKCT MCOGTC KPV :; HNQCV -COGTC2JK -COGTC6JGVC -COGTC4 HNQCV VOR-COGTC2JK VOR-COGTC6JGVC ,QLFMXMHP MH GRGDM F GR NRQVWUXNWRUD LQVWUXNFMH ZUy QLRQH Z OLVWLQJX /LVWLQJ :DUWR ü SROD .DPHUD5 RGOHJáR ü NDPHU
 • 171. NRQWURORZDü E G]LHP URON PV]NL AAHCUVECNN 6(QTO6(QTO 6%QORQPGPV
 • 172. 1YPGT 6(QTO 1YPGT ] 1LH WONR ZJRGQLHM DOH UyZQLH EH]SLHF]QLHM .RU]VWDQLH ] IN.QQM#V ZPDJDáRE REOLF]DQLD WUDQVIRUPDFML ZVSyáU] GQFK SXQNWX Z NWyUP ]QDMGXMH VL NDPHUD ZáD QLH WR UREL IXQNFMH IN4QVCVG
 • 173. 1DSUDZG áDWZR ZyZF]DV R Eá G $ MHGHQDVWH SU]ND]DQLH SURJUDPLVW PyZL QLH SLV] NRGX NWyU NWR QDSLVDá L VSUDZG]Lá
 • 174. ]D FLHELH 7R QLH WONR ZJRGD DOH L XQLNDQLH Eá GyZ
 • 175. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ 2JK 6JGVC 2Q[ELC: 2Q[ELC; 2Q[ELC QFCVMQYG1UVTQUNWR[HCNUG -COGTC4 -COGTC2JK -COGTC6JGVC : ; _ : PHWRG]LH 4[UWL5EGPG PRGILNXMHP DUJXPHQW IXQNFML INW.QQM#V RGSRZLDGDM F ]D RGOHJáR ü NDPHU RG URGND XNáDGX ZVSyáU] GQFK RUD] GRGDMHP SROHFHQLD REURWX OLVWLQJ
 • 176. /LVWLQJ 'RGDQH F]QQR FL QDOH RF]ZL FLH GR HWDSX SU]HGVWDZLRQHJR Z WDEHOL VFKHPDWX XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL5EGPG ] EQPUV HNQCV Z EQPUV HNQCV [ EQPUV HNQCV 2T[IQVQYCPKG DWHQTC IN%NGCT ).A%1.14A$7(('4A$+6 ^ ).A'26*A$7(('4A$+6 IN.QCF+FGPVKV[ OCEKGT OQFGNYKFQM OCEKGT LGFPQUVMQYC IN6TCPUNCVGH QFUWPKGEKG ECNQUEK Q MCOGTC INW.QQM#V -COGTC4 RQNQGPKG MCOGT[ RWPMV PC MVQT[ UMKGTQYCPC LGUV MCOGTC MKGTWPGM FQ IQT[ MCOGT[ RQNCT[CELC IN4QVCVGH -COGTC2JK VOR-COGTC2JK YQMQN 1; IN4QVCVGH -COGTC6JGVC VOR-COGTC6JGVC YQMQN 1: PKGTWEJQOG QUKG WMNCFW YURQNTGFP[EJ IN%QNQTWD 4[UWL1UKG Z FCNUC EGUE OGVQF[ 1DVW SQLH WZRU]P PHWRG ]GDU]HQLRZH ]ZL ]DQH ]H ]GDU]HQLDPL 1P/QWUGQYP 1P/QWUG/QXG 1P/QWUG7R L XPLHV]F]DP Z QLFK SROHFHQLD ZLGRF]QH QD OLVWLQJX /LVWLQJ 6SRVyE NRQWURORZDQLD NDPHU SU]H] PV]N MHVW SRGREQ GR ZNRU]VWDQHJR Z SURMHNFLH GR SRUXV]DQLD IRUP ]D GRZROQ SXQNW XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO/QWUGQYP 61DLGEV
 • 177. 5GPFGT 6/QWUG$WVVQP $WVVQP 65JKHV5VCVG 5JKHV KPV : KPV ; ] :: ;; _ XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO/QWUG/QXG 61DLGEV
 • 178. 5GPFGT 65JKHV5VCVG 5JKHV KPV : KPV ;
 • 179. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV ] %CRVKQP -COGTC2JK (NQCV6Q5VT -COGTC2JK -COGTC6JGVC (NQCV6Q5VT -COGTC6JGVC HNQCV EWNQUE/[U[ KH 5JKHV%QPVCKPU UU.GHV ] KPV F::: KPV F;;; VOR-COGTC2JKF:EWNQUE/[U[ VOR-COGTC6JGVCF;EWNQUE/[U[ 4[UWL5EGPG _ _ XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO/QWUG7R 61DLGEV
 • 180. 5GPFGT 6/QWUG$WVVQP $WVVQP 65JKHV5VCVG 5JKHV KPV : KPV ; ] -COGTC2JK VOR-COGTC2JK -COGTC6JGVC VOR-COGTC6JGVC VOR-COGTC2JK VOR-COGTC6JGVC MQUOGV[MC KH -COGTC2JK -COGTC2JK KH -COGTC2JK -COGTC2JK KH -COGTC6JGVC -COGTC6JGVC KH -COGTC6JGVC -COGTC6JGVC _ 5XFK PV]NL VWHUXMH UXFKHP NDPHU QD VIHU]H ZRNyá URGND XNáDGX ZVSyáU] GQFK 1DWRPLDVW URON PV]NL XVWDODü E G]LHP SURPLH WHM VIHU D ZL F RGOHJáR ü NDPHU RG QDV]HJR RVWURVáXSD :NRU]VWDP Z WP FHOX ]GDU]HQLH 1P/QWUG9JGGN GR NWyUHJR QDOH XWZRU]ü PHWRG ]GDU]HQLRZ ] SROHFHQLDPL ZLGRF]QPL QD OLVWLQJX /LVWLQJ 'RGDWNRZR GHILQLXMHP IXQNFM SRPRFQLF] VLJQ NWyUD XVWDOD ]QDN ± OXE
 • 181. SRGDQHM OLF]E KPV UKIP KPV CTIWOGPV ] KH CTIWOGPV TGVWTP KH CTIWOGPV TGVWTP TGVWTP _ XQKF AAHCUVECNN 6(QTO(QTO/QWUG9JGGN 61DLGEV
 • 182. 5GPFGT 65JKHV5VCVG 5JKHV KPV 9JGGNGNVC 62QKPV /QWUG2QU DQQN *CPFNGF ] EQPUV HNQCV YUR RTQRQTELQPCNPC OKCPC RQ[ELK YU[UVMKEJ YUR MCOGT[ -COGTC4-COGTC4
 • 183. UKIP 9JGGNGNVC
 • 184. YUR 4[UWL5EGPG _
 • 185. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ : PRPHQFLH QDFL QL FLD SU]FLVNX PV] ]DSDPL WZDQH MHVW SRáR HQLH PV]NL GR WHJR ZNRU]VWXMHP SROD : L ;
 • 186. : PHWRG]LH ]ZL ]DQHM ]H ]GDU]HQLHP 1P/QWUG/QXG MH HOL SU]FL QL W MHVW OHZ NODZLV] PV] REOLF]DQD MHVW ZLHONR ü SU]HVXQL FLD PV] RG PRPHQWX QDFL QL FLD SU]FLVNX PV] L QD WHM SRGVWDZLH REOLF]DQH V N W REURWX ]DSL VZDQH Z SRODFK VOR-COGTC2JK L VOR-COGTC6JGVC : PHWRG]LH 4[UWL5EGPG ZDUWR FL WH ZNRU]VWZDQH V MDNR DUJXPHQW IXQNFML IN4QVCVG : PRPHQFLH ]ZROQLHQLD SU] FLVNX PV] ZDUWR FL SyO VOR-COGTC2JK L VOR-COGTC6JGVC SU]HSLVZDQH V GR SyO -COG TC2JK L -COGTC6JGVC FR R]QDF]D H REUyW MHVW ]DSDPL WZDQ 3URMHNW LHQLRZDQLH NRORUÑZ QD SRZLHU]FKQLDFK = WUyMN WHP QLH PXVL Eü ]ZL ]DQ WONR MHGHQ NRORU 2VREQ NRORU PR QD ]ZL ]Dü ] ND GP MHJR ZLHU]FKRáNLHP :yZF]DV ]DVWRVRZDQD ]RVWDQLH SáQQD ]PLDQD NRORUX SRPL G] ZLHU]FKRáNDPL FLHQLRZDQLH
 • 187. : QLHNWyUFK SU]SDGNDFK PR HP FLHQLR ZDQLD X ü GR LPLWRZDQLD R ZLHWOHQLD SRU UVXQHN
 • 188. 5VXQHN LHQLRZDQLH NRORUyZ PR H LPLWRZDü R ZLHWOHQLH 0RGILNXMHP PHWRG 4[UWL1UVTQUNWR ]JRGQLH ] ZUy QLHQLDPL QD OLVWLQJX /LVWLQJ = ND GP ZHUWHNVHP ZL HP LQQ NRORU XQKF AAHCUVECNN 6(QTO4[UWL1UVTQUNWR HNQCV ZHNQCV [HNQCV ] 4[UQYCPKG VTQLMCVC IN$GIKP ).A64+#0).'5 WUVCNCPKG VTGEJ YKGTEJQNMQY VTQLMCVC YGTVGMUQY Z[ LGUV OPKGL YKGEGL Y UTQFMW GMTCPW V[NPC IN%QNQTWD QNV[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN%QNQTWD
 • 189. ]ö è ,,, ‰ :EUDQH WHFKQRORJLH :LQGRZV IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN%QNQTWD IN8GTVGZH [ IQTP[ RQFUVCYC IN%QNQTWD KGNQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN%QNQTWD IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN%QNQTWD IN8GTVGZH [
 • 190. FQNP[ RTGFPK NGYC IN%QNQTWD EGTYQP[ IN8GTVGZH Z [ FQNP[ NGY[ IN%QNQTWD IN8GTVGZH [
 • 191. FQNP[ RTGFPK IN%QNQTWD IN8GTVGZH [ IQTP[ RTCYC IN%QNQTWD PKGDKGUMK IN8GTVGZH Z [ FQNP[ RTCY[ IN%QNQTWD IN8GTVGZH [
 • 192. FQNP[ RTGFPK IN%QNQTWD IN8GTVGZH [ IQTP[ MQPKGE T[UQYCPKC HKIWT[ IN'PF _ .RPSLOXMHP DSOLNDFM L XUXFKDPLDP M D QDVW SQLH SRG]LZLDP X]VNDQ HIHNW ]RE UVXQHN
 • 193. 3R WP XVXZDP OXE NRPHQWXMHP GRGDWNRZH OLQLH HE FLHQLRZDQLH QLH LQWHUIHURZDáR ] R ZLHWOHQLHP ILJXU NWyUH GRGDP ]D FKZLO LHQLRZDQLH PR QD WH Zá F]ü SROHFHQLHP IN5JCFG/QFGN ).A(.#6 :yZF]DV GR NRORURZDQLD WUyMN WD X ZDQ MHVW NRORU RVWDWQLHJR ZLHU]FKRáND 'RP OQD ZDUWR ü Zá F]DM FD FLHQLRZDQLH WR ).A5/116* .RORU L ZLDWäR R WR MHVW NRORU , MDNL MHVW MHJR ]ZL ]HN ]H ZLDWáHP = IL]F]QHJR SXQNWX ZLG]HQLD NRORU PR QD LGHQWILNRZDü ] GáXJR FL IDOL ZLDWáD GRFLHUDM FHJR GR RND 3RGREQLH MDN Z SU]SDGNX G ZL NX QDV]H ]PVá GR ü GREU]H UDG] VRELH ] MHGQRF]HVQ GHWHNFM IDO R Uy QFK GáXJR FLDFK 1LHVWHW WDN MDN Z ]QDQP GRZFLSLH R PDWHPDWNX Z EDOR QLH RGSRZLHG WD MHVW SUDZG]LZD GOD QLHNWyUFK IDVFQXM FD DOH Z SU]SDGNX GHILQLR ZDQLD R ZLHWOHQLD Z SURJUDPRZDQLX JUDILNL WUyMZPLDURZHM PDáR SU]GDWQD :D QLHMV]D RG IL]NL RND]XMH VL WX ELRORJLD 0yZL RQD H RNR UHMHVWUXMH ZLDWáR ]D SRPRF WU]HFK
 • 194. 5R]G]LDä ‰ 2SHQ*/ WSyZ F]RSNyZ UHDJXM FFK QD IDOH R Uy QFK GáXJR FLDFK RUD] SU FLNyZ NWyUH V F]XáH MHGQLH QD QDW HQLH ZLDWáD 6NXSP VL QD F]RSNDFK :WZRU]RQH SU]H] ND G ] WSyZ F]RSNyZ LPSXOV QHUZRZH LQWHUSUHWRZDQH V SU]H] Py]J MDNR NRORU F]HU ZRQ ]LHORQ L QLHELHVNL 3REXG]HQLH ZV]VWNLFK MHGQRF]H QLH Z UyZQP VWRSQLX FR RGSRZLDGD ZLDWáX NWyUH MHVW ÄPLHV]DQLQ ´ IDO R Uy QFK GáXJR FLDFK GDMH NRORU ELDá Z]JO GQLH V]DU MH HOL SREXG]HQLH MHVW PQLHM LQWHQVZQH
 • 195. 5y QH NRPELQDFMH SREX G]H F]RSNyZ SURZDG] GR FDáHM SDOHW NRORUyZ MDNLH V]F] OLZLH PR HP RJO GDü :QLND ] WHJR H NRORU F]HUZRQ 5
 • 196. ]LHORQ *
 • 197. L QLHELHVNL %
 • 198. WZRU] XNáDG ZVSyá U] GQFK R]QDF]DQ VPEROHP 5*%
 • 199. Z NWyUP PR QD ]DSLVDü GRZROQ ZLG]LDQ SU]H] F]áRZLHND NRORU 7HQ IDNW ]RVWDá ZNRU]VWDQ Z WHOHZL]RU]H NWyU JHQHUXMH REUD] ]EXGRZDQ ] F]HUZRQFK ]LHORQFK L QLHELHVNLFK SLNVHOL : WHQ VDP VSRVyE E G]LHP UyZQLH RNUH ODü NRORU UyGHá ZLDWáD 7R MHGQDN QLH ZF]HUSXMH WHPDWX EDUZ L R ZLHWOHQLD 'R R ZLHWODQLD X ZDP ]Z NOH ZLDWáD R ELDáHM EDUZLH 5]HF] NWyUH R ZLHWODP V MHGQDN Uy QREDUZQH = WHJR ZQLND H F]P LQQP MHVW NRORU UyGáD ZLDWáD L NRORU R ZLHWODQFK SU]HGPLRWyZ 7R UR]Uy QLHQLH RG]ZLHUFLHGORQH MHVW UyZQLH Z 2SHQ*/ .RORU R ZLHWODQHJR SU]HG PLRWX MDNL ZLG]LP ]DOH Zá F]QLH RG ZLDWáD MDNLH ELHJQLH RG WHJR SU]HGPLRWX Z NLHUXQNX QDV]HJR RND =Dáy P H SU]HGPLRW WHQ QLH HPLWXMH ZLDWáD D MHGQLH MH RGELMD -H HOL SU]HGPLRW WHQ QLH RGELMD ZV]VWNLFK GáXJR FL IDOL WR F] ü SDGDM FHJR QD WHQ SU]HGPLRW ZLDWáD MHVW SRFKáDQLDQD : HIHNFLH SU]HGPLRW R ZLHWODQH PRG ILNXM ZLDWáR NWyUH QD QLH SDGD , WR QLH ]QDF] WONR H MH RVáDELD DOH UyZQLH ]PLHQLD MHJR NRORU 3U]HGPLRW PR H ERZLHP SRFKáDQLDü Uy QH GáXJR FL IDOL Z Uy QP VWRSQLX LQQPL VáRZ QLHMHGQDNRZR RGELMDü VNáDGRZH 5*%
 • 200. =DWHP MH HOL UyGáR ZLDWáD MHVW ELDáH D SU]HGPLRW SRFKáDQLD VNáDGRZ QLHELHVN D GREU]H RGELMD VNáDGR ZH F]HUZRQ L ]LHORQ WR SU]HGPLRW WHQ ZLG]LP MDNR yáW , WDN ZáD QLH XVWDOD VL NRORU SU]HGPLRWyZ QD VFHQLH Z 2SHQ*/ ² XVWDODM F ZVSyáF]QQLNL RGELFLD SRV]F]H JyOQFK VNáDGRZFK 5*% ZLDWáD QD SRZLHU]FKQL WHJR SU]HGPLRWX HE EDUG]LHM VSUDZ VNRPSOLNRZDü SRZLHP MHV]F]H WONR H IXQNFMD IN%QNQT NWyUHM X OL P Z SURMHNWDFK L ] FDá W WHRUL QLH PD QLF ZVSyOQHJR 1LH ]DOH ERZLHP Z DGHQ VSRVyE RG R ZLHWOHQLD VFHQ ² MHVW ]ZF]DMQP RV]XVWZHP NWyUH ZSURZDG]RQH ]RVWDáR GR 2SHQ*/ DE PR OLZH EáR UVRZDQLH EH] GHILQLRZDQLD UyGHá ZLDWáD 7R RV]XVWZR PR HP MHGQDN ]PQLHMV]ü MH HOL ]D F]P VRELH DE ZVSyá F]QQLNL RGELFLD XVWDODQH ]ZNOH IXQNFM IN/CVGTKCN Eá X]JDGQLDQH ] NRORUHP XVWDOR QP ]D SRPRF IXQNFML IN%QNQT MHGQP VáRZHP DE X FLH WFK GZyFK IXQNFML EáR UyZQRZD QH
 • 201. 6áX GR WHJR IXQNFMD IN%QNQT/CVGTKCN NWyUHM X MHP Z NROHMQFK SURMHNWDFK =DF]QLMP MHGQDN RG PR OLZR FL Zá F]HQLD NRORURZDQLD FLDQ 8áDWZL WR QDP HNVSH UPHQW ] R ZLHWOHQLHP VFHQ ]DVHP ]DPLDVW PyZLü H SU]HGPLRW GREU]H RGELMD VNáDGRZH 5 L * ZJRGQLHM MHVW SRZLHG]LHü H RGELMD VNáDGRZ yáü
 • 202. =DPLDVW 5 L % PR QD SRGVWDZLü 0 PDJHQW
 • 203. D ]DPLDVW * L % ² FMDQ
 • 204. : WHQ VSRVyE SRZVWDMH QRZ XNáDG ZVSyáU] GQFK R]QDF]DQ MDNR 0 2 LOH 5*% ZJRGQH MHVW Z XU] G]HQLDFK RSDUWFK QD HPLVML ZLDWáD PRQLWRU
 • 205. WR 0 EDUG]LHM SDVXMH GR RNUH ODQLD NRORUyZ QD SU]HGPLRWDFK R ZLHWODQFK WM DEVRUEXM FFK ZLDWáR QS ZGUXN QD SDSLHU]H OXE REUD] QD SáyWQLH
 • 206. 7R ZáD QLH NRORU ] XNáDGX ZVSyáU] GQFK 0 X]QDZDQH V SU]H] PDODU] ]D NRORU SRGVWDZRZH 7DNLPL NRORUDPL ÄSOXM ´ WDN H GUXNDUNL DWUDPHQWRZH

×