AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki

1,942 views

Published on

Aplikacje służące do komputerowego wspomagania projektowania, oznaczane skrótem CAD, bardzo ułatwiają pracę projektantów. Na tym rynku od wielu lat standardy wyznacza flagowy produkt firmy Autodesk – program AutoCAD, zasłużenie cieszący się uznaniem użytkowników. Połączenie potężnych możliwości z łatwością obsługi czyni AutoCAD-a idealnym narzędziem dla projektanta. W każdej nowej wersji programu producent wprowadza nowe funkcje oraz udoskonala od dawna istniejące. Dodatkowe moduły, biblioteki i aplikacje sprawiają, że AutoCAD może być wykorzystywany przez przedstawicieli różnych branż.

Początkujący użytkownik AutoCAD-a może poczuć się przytłoczony ogromną liczbą narzędzi, poleceń i opcji. Jednak dzięki książce "AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki" wszystkie jego wątpliwości zostaną rozwiane. Doskonały podręcznik przedstawiający polską wersję językową tej aplikacji sprawi, że szybko poznasz podstawowe zagadnienia niezbędne do tego, aby rozpocząć pracę z AutoCAD-em. Przystępny język i rysunki ilustrujące działanie każdego omawianego narzędzia ułatwią Ci przyswojenie materiału. Czytając tę książkę, nie będziesz wgłębiać się w szczegóły, które na tym etapie poznawania programu nie będą Ci potrzebne, lecz natychmiast zaczniesz tworzyć własne projekty i poznawać ogrom możliwości AutoCAD-a.


* Tworzenie nowego rysunku
* Podstawowe obiekty
* Układy współrzędnych
* Sposoby oglądania rysunku
* Korzystanie z systemu pomocy
* Modyfikowanie obiektów
* Cofanie nieudanych operacji
* Narzędzia do rysowania precyzyjnego
* Kreskowanie
* Wymiarowanie obiektów
* Malarz formatów i menedżer właściwości
* Korzystanie z warstw i bloków
* Drukowanie projektów


Przekonaj się sam, dlaczego książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki" są standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem AutoCAD-a.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki

 1. 1. AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoñ ISBN: 978-83-246-1975-7 Format: 168x237, stron: 268 Aplikacje s³u¿¹ce do komputerowego wspomagania projektowania, oznaczane skrótem CAD, bardzo u³atwiaj¹ pracê projektantów. Na tym rynku od wielu lat standardy wyznacza flagowy produkt firmy Autodesk – program AutoCAD, zas³u¿enie ciesz¹cy siê uznaniem u¿ytkowników. Po³¹czenie potê¿nych mo¿liwoœci z ³atwoœci¹ obs³ugi czyni AutoCAD-a idealnym narzêdziem dla projektanta. W ka¿dej nowej wersji programu producent wprowadza nowe funkcje oraz udoskonala od dawna istniej¹ce. Dodatkowe modu³y, biblioteki i aplikacje sprawiaj¹, ¿e AutoCAD mo¿e byæ wykorzystywany przez przedstawicieli ró¿nych bran¿. Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik AutoCAD-a mo¿e poczuæ siê przyt³oczony ogromn¹ liczb¹ narzêdzi, poleceñ i opcji. Jednak dziêki ksi¹¿ce „AutoCAD 2008. Pierwsze kroki” wszystkie jego w¹tpliwoœci zostan¹ rozwiane. Doskona³y podrêcznik przedstawiaj¹cy najnowsz¹ wersjê tej aplikacji sprawi, ¿e szybko poznasz podstawowe zagadnienia niezbêdne do tego, aby rozpocz¹æ pracê z AutoCAD-em. Przystêpny jêzyk i rysunki ilustruj¹ce dzia³anie ka¿dego omawianego narzêdzia u³atwi¹ Ci przyswojenie materia³u. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nie bêdziesz wg³êbiaæ siê w szczegó³y, które na tym etapie poznawania programu nie bêd¹ Ci potrzebne, lecz natychmiast zaczniesz tworzyæ w³asne projekty i poznawaæ mo¿liwoœci AutoCAD-a. • Tworzenie nowego rysunku • Podstawowe obiekty • Uk³ady wspó³rzêdnych • Sposoby ogl¹dania rysunku • Korzystanie z systemu pomocy • Modyfikowanie obiektów • Cofanie nieudanych operacji • Narzêdzia do rysowania precyzyjnego • Kreskowanie Wydawnictwo Helion • Wymiarowanie obiektów ul. Koœciuszki 1c • Malarz formatów i mened¿er w³aœciwoœci 44-100 Gliwice • Korzystanie z warstw i bloków tel. 032 230 98 63 • Drukowanie projektów e-mail: helion@helion.pl Przekonaj siê sam, dlaczego ksi¹¿ki z cyklu „AutoCAD. Pierwsze kroki” s¹ standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem AutoCAD-a
 2. 2. Spis tre ci Wstõp ................................................................................................. 5 Pierwsze kroki .................................................................................... 7 Pierwszy rysunek .............................................................................. 13 Podstawowe obiekty ....................................................................... 21 Wspóãrzõdne punktów ..................................................................... 47 Oglðdanie rysunku ........................................................................... 67 Punkty charakterystyczne ................................................................. 81 System pomocy ................................................................................. 93 Modyfikacje obiektów ..................................................................... 97 Modyfikacje w praktyce ................................................................ 127 Cofanie poleceý ............................................................................. 139
 3. 3. 4 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Grubo ç linii ................................................................................... 141 Linie przerywane ............................................................................ 145 Szyk koãowy i prostokðtny .............................................................. 153 Uchwyty obiektów .......................................................................... 161 Skok i siatka .................................................................................. 169 Informacje o rysunku ...................................................................... 173 Kreskowanie ................................................................................... 177 Mened er wãa ciwo ci .................................................................... 187 Malarz formatów ........................................................................... 191 Napisy ............................................................................................ 195 Wymiary ......................................................................................... 199 Bloki ............................................................................................... 213 Warstwy ......................................................................................... 217 Granice i jednostki ......................................................................... 223 Wydruk ........................................................................................... 225 Podsumowanie ............................................................................... 231
 4. 4. Wymiary AUTOCAD UMO LIWIA WYKONANIE póáautomatycznego wymiarowania elementów rysunku. U ytkownik wskazuje dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania, a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowan odlegáo ü i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku. Na pocz tku pracy warto umie ciü na ekranie pasek narz dzi zawieraj cy narz dzia sáu cymi do wymiarowa- nia. Osi gniesz to klikaj c prawym przyciskiem myszki w obszarze dowolnego paska narz dzi i wá czaj c prze- á cznik Wymiar. Pasek narz dzi Wymiar sáu cych do wymiarowania rysunku W celu wykonania przykáadów zawartych w tym rozdziale utwórz nowy rysunek w oparciu o szablon ACADISO.DWT i na samym pocz tku wykonaj polecenie ZOOM 10x. Je eli tego nie wykonasz, to wielko ci napisów wymiaro- wych na rysunku b d bardzo maáe. Do dyspozycji u ytkownika jest kilka rodzajów wymiarów: liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), k towe, áa - cuchy wymiarowe, wymiary rednic i promieni.
 5. 5. 200 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Wymiary liniowe Wymiary liniowe sáu do wymiarowania odcinków prostych. W zale no ci od orien- tacji wymiaru mo na wyró niü nast puj ce ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony. Zasady tworzenia ka dego z nich s identyczne. Narysowane wymiary ró - ni si orientacj . Narz dzia przeznaczone do tworzenia wymiarów liniowych Aby wy wietliü na ekranie pasek narz dzi wymiarowania kliknij prawym przyci- skiem myszy dowolny pasek narz dzi i wá cz przeá cznik Wymiar. Narysuj trójk t prostok tny o bokach: 30, 40, 50, a nast pnie zwymiaruj jego wszystkie boki. Rozpocznij od wymiaru poziomego. Polecenie:
 6. 6. Wymiary 201 Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naci nij prawy przycisk myszy Wybierz obiekt do wymiarowania: P1 Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K t/Poziomo/pIonowo/Obrócony]: P2 Nast pnie narysuj wymiar pionowy. Polecenie: Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naci nij prawy przycisk myszy Wybierz obiekt do wymiarowania: P3 Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P4 Narysuj wymiar dopasowany. Polecenie:
 7. 7. 202 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naci nij prawy przycisk myszy Wybierz obiekt do wymiarowania: P5 Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K t]: P6 Zwymiaruj odlegáo ü poziom pomi dzy rodkami okr gów. Skorzystaj z wymiaru poziomego. Polecenie: Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: P1 Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej: P2 Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P3 Zwróü uwag , e tym przykáadzie wskazaáe na ekranie punkty, pomi dzy którymi zostaá umieszczony wymiar. Natomiast w przykáadzie poprzednim nie wskazywaáe punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczaá punkty wymiarowe.
 8. 8. Wymiary 203 âaýcuchy wymiarowe W praktyce cz sto b dziesz u ywaá áa cuchów wymiarowych. AutoCAD umo liwia áa- twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych. Tworzenie áa cucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który wyznacza baz dla áa cucha bazowego lub pocz tek áa cucha szeregowego. Nast pnie rysujesz dalsze jego elementy. Zwymiaruj element za pomoc áa cucha bazowego i szeregowego. Bazowy (na górze) i szeregowy (na dole) áa cuch wymiarowy Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Polecenie: Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: ENTER Wybierz obiekt do wymiarowania: P1 (upewnij si , e wskazaáe odcinek bli ej lewego ko ca) Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P2
 9. 9. 204 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Nast pnie narysuj áa cuch bazowy. Polecenie: Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P3 Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P4 Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: ENTER Wybierz wymiar bazowy: ENTER Rysowanie áa cucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Polecenie: Okre l pocz tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:naci nij prawy przycisk myszy Wybierz obiekt do wymiarowania: P5 (upewnij si , e wskazaáe odcinek bli ej lewego ko ca) Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P6
 10. 10. Wymiary 205 Narysuj szeregowy áa cuch wymiarowy. Polecenie: Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P7 Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P8 Okre l pocz tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: ENTER Wybierz wymiar szeregowy: ENTER Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybieraáe element jeszcze przed rozpocz - ciem rysowania áa cucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego bli szy koniec wyznacza lini bazow oraz lini pocz tkow áa cucha wymiarowego. Je eli áa cuch wymiarowy b dzie rozbudowywany w prawo, wskazaü trzeba odcinek z lewej strony. Je eli natomiast b dzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazaü odcinek z prawej strony.
 11. 11. 206 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Wymiarowanie rednic i promieni AutoCAD oferuje narz dzia sáu ce do wymiarowania promienia oraz rednicy okr - gów i áuków. Umo liwiaj one równie zaznaczenie rodka okr gu i áuku. Wyró niamy trzy rodzaje wymiarów promieniowych, s to: rednica, promie , znacznik rodka. Narz dzia przeznaczone do wymiarowania rednic i promieni Zwymiaruj promie zaokr glenia. Polecenie: Wybierz áuk lub okr g: P1 Tekst wymiarowy = 15 Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K t]: P2
 12. 12. Wymiary 207 Wymiarowanie kðtów Za pomoc tej funkcji wymiarujemy k t, który mo e byü wyznaczony przez dwa odcinki, áuk lub trzy punkty. Narz dzie przeznaczone do wymiarowania k tów Zwymiaruj k t mi dzy dwoma odcinkami prostymi. Polecenie: Wybierz k t, okr g, lini lub <wybierz wierzchoáek>: P1 Wybierz drug lini : P2 Okre l poáo enie áuku wymiarowego lub [Wtekst/Tekst/K t]: Tekst wymiarowy = 32
 13. 13. 208 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Szybkie wymiarowanie W AutoCAD-zie istnieje mo liwo ü dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów „za jednym zamachem”. Kliknij ikon szybkiego wymiarowania w pasku narz dzi Wymiar lub wybierz z menu [Wymiar]o[Szybki wymiar]. Polecenie to znakomicie nadaje si do szybkiego tworzenia áa cuchów wymiarowych. Umo liwia równie edycj utworzonych za jego pomoc wymiarów. Za pomoc funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy áa cuch wymiarowy. Polecenie: Wybierz geometri do wymiarowania: P1 Okre l przeciwlegáy naro nik: P2 Wybierz geometri do wymiarowania: naci nij prawy przycisk myszy Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: b Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <odBazy>: P3
 14. 14. Wymiary 209 Za pomoc funkcji szybkiego wymiarowania narysuj áa cuch wymiarowy — taki jak na rysunku. Polecenie: Wybierz geometri do wymiarowania: P1 Okre l przeciwlegáy naro nik: P2 Wybierz geometri do wymiarowania: naci nij prawy przycisk myszy Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: p Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: P3
 15. 15. 210 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Za pomoc funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czterech okr gów. Polecenie: Wybierz geometri do wymiarowania: P1 Okre l przeciwlegáy naro nik: P2 Wybierz geometri do wymiarowania: naci nij prawy przycisk myszy Okre l poáo enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>:r Okre l poáo enie linii wymiarowej lub[Szeregowy/Pi trowy/odBazy/Wspóárz dne/ pRomie / reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <pRomie >: P3
 16. 16. Wymiary 211 Wielko ç wymiarów Istnieje mo liwo ü zmiany wielko ci rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury DIMSCALE. W odpowiedzi na „Podaj now warto ü DIMSCALE <1.0>:” podaj wspóá- czynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów. Zmiana wspóáczynnika nie b dzie do- tyczyáa wymiarów, które ju znajduj si na rysunku. Je li chcesz zmieniü wielko ci wymiarów znajduj cych si na rysunku w taki sposób, eby odzwierciedlaáy bie cy wspóáczynnik skali wymiarów (okre lony za pomoc polecenia DIMSCALE), kliknij ikon (Aktualizacja) w pasku narz dzi Wymiar i w odpowiedzi na komunikat „Wybierz obiekty:” wska na rysunku wymiary, których wspóáczynnik skali ma zostaü zaktualizowany. Przed zmian wspóáczynnika skali Po zmianie wspóáczynnika skali wymiarów wymiarów W celu modyfikacji wielko ci, wygl du i innych parametrów wymiarów posáugujemy si stylami wymiarowymi (polecenie DIMSTYLE). Jego omówienie przekracza zakres niniejszej ksi ki. Uchwyty wymiarów Po wskazaniu wymiaru kursorem pojawiaj si uchwyty. Za ich pomoc mo na zmieniü poáo enie punktów wymiarowych, napisu i linii wymiarowej. Czynno ci te ilustruje po- ni szy rysunek.
 17. 17. 212 AutoCAD 2008 PL. Pierwsze kroki Modyfikacja wymiarów za pomoc uchwytów

×