AutoCAD 2005. Pierwsze kroki
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki

on

 • 1,026 views

Postaw pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania procesu projektowania...

Postaw pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania procesu projektowania

Poznanie tak potężnej aplikacji jak AutoCAD to poważne wyzwanie. Dużym ułatwieniem w procesie nauki jest odpowiedni podręcznik. W ogromnej masie informacji zawartej w wielkich tomiskach trudno znaleźć to, co jest potrzebne początkującemu użytkownikowi. Książka "AutoCAD 2005. Pierwsze kroki" to idealny podręcznik dla tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z AutoCAD-em. W sposób jasny i przejrzysty przedstawia ona wszystkie zagadnienia, z którymi spotka się początkujący użytkownik programu. Dzięki zawartym w niej wiadomościom szybko rozpoczniesz tworzenie własnych projektów, nie rozpraszając się niepotrzebnymi Ci teraz niuansami i detalami. Na ich poznanie również przyjdzie czas, ale na razie rozpocznij naukę od podstaw.

* Stwórz pierwszy rysunek
* Naucz się korzystać z podstawowych obiektów AutoCAD-a
* Poznaj działanie narzędzi służących do oglądania rysunku
* Wykorzystaj przy projektowaniu narzędzia precyzyjnego pozycjonowania obiektów
* Zmień wymiary obiektów za pomocą skalowania, przesuwania, rozciągania i innych operacji
* Zastosuj linie różnego typu i różnej grubości
* Wykorzystaj siatkę i funkcję skoku
* Zakreskuj obszary zamknięte
* Zmodyfikuj właściwości obiektów, wykorzystując Menedżer właściwości
* Dodaj do rysunku napisy
* Zwymiaruj projekt
* Usprawnij pracę, wykorzystując bloki i warstwy
* Naucz się korzystać z centrum danych projektowych
* Wydrukuj swój projekt

Książki z cyklu "AutoCAD. Pierwsze kroki" stały się standardem w procesie projektowania z wykorzystaniem AutoCAD-a.

Statistics

Views

Total Views
1,026
Views on SlideShare
1,026
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Document Transcript

 • IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI AutoCAD 2005. Pierwsze kroki KATALOG KSI¥¯EK Autor: Andrzej Pikoñ KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-581-4 Format: B5, stron: 216 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Poznanie tak potê¿nej aplikacji jak AutoCAD to powa¿ne wyzwanie. Du¿ym u³atwieniem w procesie nauki jest odpowiedni podrêcznik. W ogromnej masie informacji zawartej w wielkich tomiskach trudno znale æ to, co jest potrzebne pocz¹tkuj¹cemu CENNIK I INFORMACJE u¿ytkownikowi. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2005. Pierwsze kroki” to idealny podrêcznik dla tych, którzy dopiero rozpoczynaj¹ pracê z AutoCAD-em. W sposób jasny i przejrzysty ZAMÓW INFORMACJE przedstawia ona wszystkie zagadnienia, z którymi spotka siê pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik O NOWO CIACH programu. Dziêki zawartym w niej wiadomo ciom szybko rozpoczniesz tworzenie w³asnych projektów, nie rozpraszaj¹c siê niepotrzebnymi Ci teraz niuansami i detalami. ZAMÓW CENNIK Na ich poznanie równie¿ przyjdzie czas, ale na razie rozpocznij naukê od podstaw. • Stwórz pierwszy rysunek • Naucz siê korzystaæ z podstawowych obiektów AutoCAD-a CZYTELNIA • Poznaj dzia³anie narzêdzi s³u¿¹cych do ogl¹dania rysunku • Wykorzystaj przy projektowaniu narzêdzia precyzyjnego FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE pozycjonowania obiektów • Zmieñ wymiary obiektów za pomoc¹ skalowania, przesuwania, rozci¹gania i innych operacji • Zastosuj linie ró¿nego typu i ró¿nej grubo ci • Wykorzystaj siatkê i funkcjê skoku • Zakreskuj obszary zamkniête • Zmodyfikuj w³a ciwo ci obiektów, wykorzystuj¹c Mened¿er w³a ciwo ci • Dodaj do rysunku napisy • Zwymiaruj projekt • Usprawnij pracê, wykorzystuj¹c bloki i warstwy • Naucz siê korzystaæ z centrum danych projektowych Wydawnictwo Helion • Wydrukuj swój projekt ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 • Spis treści Wstęp.................................................................................................. 5 Wprowadzenie ................................................................................... 7 Pierwszy rysunek............................................................................... 13 Podstawowe obiekty........................................................................ 21 Współrzędne ..................................................................................... 49 Oglądanie rysunku............................................................................ 67 Punkty charakterystyczne .................................................................. 79 Pomoc ............................................................................................... 89 Modyfikacje obiektów ...................................................................... 91 Cofanie............................................................................................ 129 Grubość kreski ................................................................................ 131 Szyk (tablica) .................................................................................. 133 Uchwyty........................................................................................... 141 Skok i siatka ................................................................................... 147 Informacje dotyczące rysunku ......................................................... 151
 • Kreskowanie ................................................................................... 155 Linie przerywane ............................................................................ 163 Menedżer właściwości .................................................................... 169 Malarz formatów ............................................................................ 171 Napisy............................................................................................. 175 Wymiarowanie................................................................................ 179 Bloki................................................................................................ 193 Warstwy .......................................................................................... 197 Centrum danych projektowych ........................................................ 203 Granice i jednostki ......................................................................... 207 Wydruk............................................................................................ 209
 • Wymiarowanie 179 Wymiarowanie AutoCAD umo liwia wykonanie półautomatycznego wymiarowania. U ytkownik wskazuje dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania, a AutoCAD od- czytuje z rysunku wymiarowaną odległość. U ytkownik mo e zaakceptować tę odle- głość albo wybrać opcję Tekst i wpisać tekst wymiarowy z klawiatury. Na początku pracy warto umieścić na ekranie pasek narzędzi zawierający narzędzia słu ącymi do wymiarowania. Osiągniesz to klikając prawym przyciskiem myszki w ob- szarze dowolnego paska narzędzi i włączając przełącznik Dimension. W celu wykonania przykładów zawartych w tym rozdziale utwórz nowy rysunek w opar- ciu o szablon ACADISO.DWT i na samym początku wykonaj polecenie ZOOM 10x. Je- eli tego nie wykonasz, to wielkości napisów wymiarowych na rysunku będą bardzo małe. Wymiary liniowe Słu ą one do wymiarowania odcinków prostych. W zale ności od orientacji wymiaru mo na wyró nić następujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony. Za- sady tworzenia ka dego z nich są identyczne. Narysowane wymiary ró nią się orienta- cją.
 • 180 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Narysuj trójkąt prostokątny o bokach: 30, 40, 50, a następnie zwymiaruj jego wszyst- kie boki. Rozpocznij od wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P1 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
 • Wymiarowanie 181 Następnie narysuj wymiar pionowy. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P3 Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P4 Narysuj wymiar dopasowany. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: P6
 • 182 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Zwymiaruj odległość poziomą pomiędzy środkami okręgów. Skorzystaj z wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: P1 Specify second extension line origin: P2 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P3 W powy szym przykładzie wskazałeś na ekranie punkty, pomiędzy którymi został umieszczony wymiar. Natomiast w przykładzie poprzednim nie wskazywałeś punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczał punkty wymiarowe.
 • Wymiarowanie 183 Łańcuchy wymiarowe W praktyce często będziesz u ywał łańcuchów wymiarowych. AutoCAD umo liwia ła- twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych. Tworzenie łańcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który wyznacza bazę dla łańcucha bazowego lub początek łańcucha szeregowego. Następnie rysujesz dalsze jego elementy. Zwymiaruj element za pomocą łańcucha bazowego i szeregowego. Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: ENTER Select object to dimension: P1 (upewnij się, e wskazałeś odcinek bli ej lewego końca) Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P2
 • 184 AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Następnie narysuj łańcuch bazowy. Command: Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select base dimension: ENTER Rysowanie łańcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego. Command: Specify first extension line origin or <select object>: naciśnij prawy przycisk myszy Select object to dimension: P5 (upewnij się, e wskazałeś odcinek bli ej lewego końca) Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: P6 Narysuj szeregowy łańcuch wymiarowy.
 • Wymiarowanie 185 Command: Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P7 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P8 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ENTER Select continued dimension: ENTER Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybierałeś element jeszcze przed rozpoczęciem rysowania łańcucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne – jego bli szy koniec wyznacza linię bazową oraz linię początkową łańcucha wymiarowego.