Nevi publiek richtlijn def

292 views
247 views

Published on

Voorstel nieuwe Aanbestedingsrichtlijn

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nevi publiek richtlijn def

 1. 1. Hein van der Horst PPS Adviseurs Overheidsopdrachten Voorstel Aanbestedingsrichtlijn Wezenlijke Verandering, Herijking of Aanscherping? NEVI Publiek© PPS 2012 1
 2. 2. ProgrammaHet centrale thema is: zijn de wijzigingen werkelijk zo groot of is het een kwestie van herformuleren en aanscherpen en verduidelijken op basis van jurisprudentie?De onderwerpen zijn: Stand van zaken wetgeving Werkingssfeer Procedures Specificeren, selecteren en gunnen Duurzaamheid 2
 3. 3. Voorstel AanbestedingswetAanbestedingswetu Behandeling Tweede Kameru Proportionaliteitsgids??? ♬ Omzetten in een AMvB ♬ Advies Raad van Stateu Eerste Kameru Commentaar "Twee verschillende aanbestedingsregimes "302 bepalingen <> richtlijnen 2004/17 + 2004/18 + WIRA= 181 bepalingen > 200 interne en externe (kruis)verwijzingen + AMvB  Vervolgu  Ontoegankelijku  Houdt geen rekening met Richtlijn defensie- en veiligheidsopdrachten (2009/81) Treedt in werking 2013????? 3
 4. 4. Voorbeeld KruisverwijzingenHoofdstuk 3.4 Voorstel AanbestedingswetOverige voorschriften voor de procedures m.b.t. deraamovereenkomst, het dynamisch aankoopsysteem en de prijsvraag. Artikel 3.80 lid 2 Voorstel AanbestedingswetDe afdelingen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.5 zijn van overeenkomstigetoepassing op speciale-sectoropdrachtenDeze afdelingen bestaan respectievelijk uit 5, 7 en 7 omvangrijkebepalingen! < 1400 woorden!B-diensten: art. 2.38 verwijst naar bijlage IIB Richtlijn 2004/18Deze bijlage is sinds 15 september 2008 vervangen (Ver. EG/213/2008) 4
 5. 5. Het kan nog ingewikkelder (1)Art. 2.2 Aanbestedingswet1. Het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet is van toepassing op door destaat te plaatsen overheidsopdrachten voor leveringen en diensten waarvan degeraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 7, onderdeel a, vanrichtlijn nr. 2004/18/EG genoemde bedrag, exclusief omzetbelasting.3. In afwijking van het eerste lid is, indien de overheidsopdracht een dienst alsbedoeld in artikel 7, onderdeel b, derde alinea, van richtlijn nr. 2004/18/EG betreft,het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet van toepassing indien degeraamde waarde van die overheidsopdracht gelijk is aan of hoger is dan het inartikel 7, onderdeel b, van richtlijn nr. 2004/18/EG genoemde bedrag, exclusiefomzetbelasting. 5
 6. 6. Het kan nog ingewikkelder (2)Art. 7 Richtlijn 2004/18Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die niet op grond van dein de artikelen 10 en 11 bepaalde uitzondering en de artikelen 12 tot en met 18 zijnuitgesloten en waarvan de geraamde waarde exclusief belasting over detoegevoegde waarde (BTW) gelijk is aan of groter dan de volgendedrempelbedragen:a) EUR 162000 voor andere dan de onder punt b), derde streepje, bedoeldeoverheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst dooraanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn zoals vermeld inbijlage IV; wat betreft overheidsopdrachten voor leveringen van dezeaanbestedende diensten die op het gebied van de defensie werkzaam zijn, geldt ditalleen voor opdrachten betreffende producten die onder bijlage V vallen; 6
 7. 7. Het kan nog ingewikkelder (3)Art. 7 Richtlijn 2004/18Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die niet op grond van de in deartikelen 10 en 11 bepaalde uitzondering en de artikelen 12 tot en met 18 zijn uitgesloten enwaarvan de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijkis aan of groter dan de volgende drempelbedragen:b) EUR 249000- voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door andereaanbestedende diensten dan die welke in bijlage IV zijn vermeld;- voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door de in bijlage IV vermeldeaanbestedende diensten die op het gebied van de defensie werkzaam zijn, indien dezeopdrachten betrekking hebben op producten die niet onder bijlage V vallen;- voor overheidsopdrachten voor diensten geplaatst door een aanbestedende dienst met hetoog op diensten van categorie 8 van bijlage II A, telecommunicatiediensten van categorie 5waarvan de CPV-posten overeenkomen met de CPC-indelingen 7524, 7525 en 7526, en/ofdiensten van bijlage II B; 7
 8. 8. 8
 9. 9. Voorstellen Europese CommissiePlanning:u  Raad van Ministersu  Europees Parlementu  Juni 2012 definitieve vaststelling?u  Juni 2014 in nationale wetgeving opgenomen?u  Na definitieve vaststelling kunnen belanghebbenden rechtstreeks beroep doen op deze richtlijn. 9
 10. 10. Europa 2020 – strategie (Verdrag van Lissabon 2007) Doelstellingen Het ontwikkelen van een economie gebaseerd op kennis en innovatie Het bevorderen van een duurzame en concurrerende economie Het stimuleren van de economie met veel werkgelegenheid en sociale cohesie Overheidsopdrachten: efficiënte aanwending overheidsmiddelen en duurzame groei 10
 11. 11. Drie Richtlijnen Richtlijn Klassieke Overheid Richtlijn Nutssector Richtlijn Concessieopdrachten 11
 12. 12. Richtlijn Nutsector Nieuwu Duur raamovereenkomst 4 jaar!u Rechtstreekse betaling onderaannemers; geldt ook voor de klassieke sector. Nieuwu Merendeel aanpassingen gelijk aan klassieke overheid 12
 13. 13. Nieuw Richtlijn Concessieopdrachten Werken- en dienstenconcessie: ≥ 5.000.000 euro Aanbestedingsplichtig Dienstenconcessie: 2.500.000 tot 5.00.000 euro Aankondiging achteraf Algemene Verdragsbeginselen blijven van toepassing (zaak Parking Brixen) 13
 14. 14. Nieuw Onafhankelijke Toezichtsinstantie (verplicht)Taken Naleving aanbestedingsregels Aanbestedingsrechtelijke adviezen Signalering fraude, corruptie, belangenconflicten Onderzoek klachten burgers en bedrijven Trias Politica!Informatieplicht aanbestedende diensten Contractdocumenten gegunde opdrachten naar Toezichtsinstantie! ♬ Werken ≥ 10 miljoen euro ♬ Leveringen en diensten ≥ 1miljoen euro 14
 15. 15. Nieuw Verplichtingen lidstaten Aanbestedingspaspoort ♬ Op verzoek verstrekken door nationale autoriteit ♬ Verklaring uitsluitingsgronden ♬ Handels- / beroepsregister ♬ Vergunning, verplicht lidmaatschap beroepsorganisatie e-Certis ♬ Aanbestedingspaspoort grensoverschrijdend verkeer Acceptatie eigen verklaring (bijlage XIV) ♬ financiële draagkracht en bekwaamheid 15
 16. 16. BegrippenBegrippen zijn aangescherpt en verduidelijkt Werk ♬ Bijlage II: alleen de genoemde CPV-code zijn een ‘werk’ ♬ Gemengde opdracht: hoofdvoorwerp (Zaak C-412/04) Levering en diensten Jurisprudentie ♬ Gemengde opdracht: de waarde Nieuw Verdeling van opdrachten ♬ Waarde perceel ≥ 500.000 euro afzonderlijk perceel ♬ Zo niet, motivering Oud nieuws ♬ Selectie- en gunningscriteria per perceel! ♬ Beperking aantal te gunnen percelen is mogelijk ♬ Gunning: individueel > vervolgens rangorde in totaal ♬ Coördinatieverplichting is mogelijk Nieuw 16
 17. 17. A- en B-diensten Nieuw Onderscheid A- en B-diensten opgeheven ♬ Met uitzondering van gezondheid, onderwijs, sociale verzekeringen, sociale diensten en diensten van vakbonden.Hiervoor geldt: ♬ ≥500.000 euro: ♬ Aankondiging vooraf en achteraf ♬ Procedure ongereglementeerd ♬ Algemene beginselen van transparantie en gelijkheid 17
 18. 18. Opdrachten aan aanbestedende diensten (I) Jurisprudentieu Inbesteden (één op één) ♬ Toezicht als ware het een eigen dienst ♬ 90% werkzaam voor de aanbestedende dienst ♬ Geen privé-deelneming" Aangescherpte Teckal-criteria 18
 19. 19. Opdrachten aan aanbestedende diensten (II) Nieuw Inbesteden (gezamenlijk) ♬ Gezamenlijk toezicht als ware het hun eigen diensten ♬ 90% werkzaam voor de aanbestedende diensten ♬ Geen privé-deelneming ♬ Geen winst anders dan een reële vergoeding Aange- scherpt Intra-publieke opdrachten ♬ Alleen tussen aanbestedende diensten ♬ Openbaar belang ♬ Maximaal voor 10% actief op de markt ♬ Alleen vergoedingen van reële kosten ♬ Geen deelneming van particulieren 19
 20. 20. Procedures: what’s new? Verkorting termijnen Vooraankondiging i.p.v aankondiging voor lagere overheden Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: er verandert weinig Concurrentiegerichte dialoog: laagdrempeliger Dynamisch aankoopsysteem: vereenvoudigde aankondiging opgeheven Innovatief partnerschap Raamovereenkomst Vervolg  20
 21. 21. Termijnen Openbare ♬ 40 > vooraankondiging + spoed: 20 Niet-openbare ♬ selectie: 30 + inschrijving 35 Nieuw ♬ vooraankondiging: 15 (inschrijvingsfase) ♬ lagere overheid vooraankondiging: 30 na verzending uitnodiging bevestiging belangstelling en inschrijvingstermijn in overleg Onderhandelingsprocedure met bekendmaking ♬ selectie: 30 + inschrijving 30 Nieuw Concurrentiegerichte dialoog ♬ selectie 30 + inschrijving geen termijn 21
 22. 22. Vooraankondiging Nieuw Als oproep tot mededinging ♬ niet-openbare procedure ♬ onderhandelingsprocedure ♬ concurrentiegerichte dialoog (?) ♬ vooraankondiging bevat alle informatie (bijlage VI.B) ♬ schriftelijke uitnodiging bevestiging belangstelling ♬ 30 dagen na verzending bevestiging (gelijktijdig) 22
 23. 23. Procedures met voorselectieu Niet-openbare procedure ♬ vrije keuze Optieu Onderhandelingsprocedure met bekendmaking ♬ voorwaarden > gewijzigd  vervolg Optieu Concurrentiegerichte dialoog ♬ nieuwe voorwaarden  vervolg Optieu Innovatiepartnerschap ♬ nieuwe procedure  vervolg 23
 24. 24. Onderhandelingsprocedure "Onaanvaardbare / onregelmatige inschrijving Werken: onderhandelingen noodzakelijk i.v.m. ontwerp, vaststellen financiële en juridische voorwaardenu  Werken: proefneming / onderzoek.u  Diensten en leveringen: specificaties onvoldoende nauwkeurig vast te stellen "Werken, diensten en leveringen: complexiteit of risico’sAangescherpt:u  Geen verandering van ♬ opdrachtomschrijving ♬ technische minimumspecificaties ♬ gunningscriteriaVervallen:u  Financiële (categorie 6 bijlage IIA) en intellectuele dienstenu  Proefneming / onderzoek leveringen 24
 25. 25. Concurrentiegerichte dialoogu De voorwaarde is: een bijzondere complexe opdracht Nieuwu Voorstel: ♬ Onaanvaardbare / onregelmatige inschrijving ???? ♬ Werken: onderhandelingen noodzakelijk i.v.m. ontwerp, vaststellen financiële en juridische voorwaarden ♬ Werken: proefneming / onderzoek ♬ Diensten en leveringen: specificaties onvoldoende nauwkeurig vast te stellen ♬ Werken, diensten en leveringen: complexiteit of risico’s 25
 26. 26. Nieuw Innovatiepartnerschapu  Ontwikkeling van innovatieve productenu  Procedure ♬ aankondiging (bijlage VI.C)u  Gestructureerd in fasen ♬ onderzoeks- en innovatieproces ♬ passende betalingen ♬ eventueel fabricage (prototyping) ♬ bepalen tussentijdse streefdoelen ♬ beëindiging partnerschap ♬ opnieuw aanbesteden en wel … ♬ onderhandelingsprocedure met bekendmaking > voorwaarde intellectuele eigendomsrechten moeten zijn geregeld ♬ selectiecriteria > capaciteit en ervaring m.b.t. onderzoek, ontwikkeling innovatieve oplossingen 26
 27. 27. Het verschil?u  Innovatiepartnerschap: doel stapsgewijs oplossingen zoeken en niet gunning van de opdracht.u  Onderhandelingsprocedure: doel gunning van de opdrachtu  Concurrentiegerichte dialoog:: doel gunning van de opdracht 27
 28. 28. Raamovereenkomst Nietsu Niet te verwarren met raamcontract  nieuws Alle participerende aanbestedende diensten vermelden in de aankondiging! Nieuw Vier jaar termijn, maar geen minimum aantal contractanten. Nieuw Nutssector 4 jaar?  Geen minicompetitie: wanneer alle voorwaarden Niets voor gunning duidelijk zijn nieuws Wel minicompetitie: voorwaarden zijn niet duidelijk ♬ zelfde voorwaarden als bij gunning raamovereenkomst ♬ gunningscriteria staan in het oorspronkelijke bestek 28
 29. 29. Het onderscheidRaamcontract bindt partijen.u Contractuele voorwaarden zijn duidelijk;u Zonder aanvullende voorwaarden kan de bestelling worden gedaan;u Een bepaalde hoeveelheid af te nemen;u  Volledige inkoopbehoefte;Raamovereenkomst bindt partijen niet (opgewekte verwachtingen!)u Voor een bestelopdracht moeten aanvullende voorwaarden worden gesteld;u  Voorschriften minicompetitie. 29
 30. 30. Een Raamcontract is …… ………… een reguliere overheidsopdracht! 30
 31. 31. Voorbereidingu Actief marktonderzoek mag! ♬ Discriminatie- en transparantiebeginsel Belangenverstrengeling Jurisprudentie Vraag: wanneer uitsluiten? ♬ proportionaliteitsbeginsel (AF-Com zaak; T-160/03) ♩ concurrentieverstoring ♩ juiste middel gelijkheidsbeginsel waarborgen 31
 32. 32. Specificaties Non-discriminatiebeginsel Leitmotiv Verwijzing naar productieproces Niets Welke voorwaarden gelden? nieuws ♬ verband met de productie van aan te schaffen producten ♬ niet: maatschappelijk verantwoord ondernemen Merkspecificaties ♬ alleen als het werkelijk niet mogelijk (inbreukprocedure Intel) Milieu- en sociale keuren, mits (cumulatief!) Jurisprudentie ♬ verband houden met voorwerp opdracht ♬ op basis van wetenschappelijk gegevens / objectief controleerbaar ♬ transparant ♬ onafhankelijk opgesteld ♬ toegankelijk 32
 33. 33. Nieuw Verdeling in Percelenu  Waarde perceel ≤ € 500.000 > verplicht ♬ tenzij het niet passend is en ♬ motiverenu  Maximaal te gunnen percelen aan één inschrijveru  Voorbehoud > percelen aan dezelfde inschrijver of aan meerderen > vooraf beoordelingsmethodiek bekend.u  Percelen niet zodanig klein dat deze vanwege de transactiekosten niet toegankelijk meer zijn voor niet- regionale bedrijven! Proportionaliteitsbeginsel! 33
 34. 34. Uitsluitingsgronden Nieuw Dwingend ♬ veroordeling – ook ingeval van managers - wegens lid criminele organisatie, omkoping, fraude, terrorisme en witwassen ♬ veroordeling wegens belastingontduiking, sociale premies Nieuw Facultatief ♬ schending milieu- en sociale wetgeving ♬ faillissement ♬ ernstige fout bij uitoefening van het beroep ♬ wanprestatie > contractmanagement + dossier! Nieuw 34
 35. 35. Geschiktheidseisen Vereenvoudigd Jurisprudentie ♬ minder onderscheid werk, levering en dienst Strikt in verhouding met opdracht (proportionaliteit / transparantie) Nieuw Omzeteis: driemaal waarde opdracht op jaarbasis ♬ verdeeld in percelen: 3X omzet per perceel ♬ raamovereenkomst: 3X omzet specifieke opdracht Bekwaamheid ♬ personele, technische middelen en ervaring volgens passende kwaliteitsnorm ♬ bij werk, dienst en installatiewerkzaamheden bij leveringen > know how, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid 35
 36. 36. Documenten Nieuw Eigen verklaring ♬ uitsluitingscriteria ♬ minimum geschiktheidseisen ♬ kwalitatieve geschiktheidseisen ♬ voor gunning feitelijke controle ♬ te allen tijde bewijsmiddelen opvragen ♬ voor gunning documenten overleggen + controleren! ♬ Rangorde paradox? Europees Aanbestedingspaspoort ♬ n.a.w., uitsluitingsgronden, beroepsregister, bijzondere vergunning e-Certis ♬ grensoverschrijdende inschrijvingen 36
 37. 37. Gunningscriteria Criteria ♬ economische voordeligste inschrijving ♬ laagste kostprijs Nieuw Economisch voordeligste inschrijving ♬ criteria moeten verband houden met voorwerp van de opdracht ♬ ontwerp van werken en diensten: kwalificatie en ervaring personeel mag! Niet voor leveringen! Voorwaarde: na gunning inzet voorgedragen personeel! ♬ criteria kunnen betrekking hebben op specifiek Nieuw productieproces. Geen MVO! Voorwaarde: verband houden met gevraagde werk, levering of dienst. Controleplicht! 37
 38. 38. Optie Laagste kostprijs Keuze tussen alleen prijs of kosteneffectiviteit (LCC)u  Life Cycle Cost ♬ initiële kosten Nieuw ♬ koopsom ♬ opleidings- en instructiekosten ♬ projectkosten ♬ exploitatiekosten ♬ onderhoudskosten ♬ energieverbruik ♬ verzekeringskosten ♬ afstotingskosten ♬ afstotingskosten Nieuw ♬ milieukosten ♬ externe milieukosten ♬ betrekking op uitstoot CO2, klimaatverandering ♬ rechtstreeks verband met levenscyclus ♬ in geld waardeerbaar en controleerbaar 38
 39. 39. Methodologie LCCu  Cumulatieve voorwaarden: ♬ gebaseerd op wetenschappelijke gegevens of objectief controleerbare niet discriminerende criteria ♬ bedoeld voor herhaalde toepassing ♬ toegankelijk voor alle betrokkenen 39
 40. 40. Wijziging na gunning Jurisprudentie Wezenlijke wijziging  Heraanbesteding ♬ Andere partijen komen in beeld ♬ Vervanging contractpartij wezenlijke wijziging, tenzij rechtsopvolging of faillissement ♬ Geen wezenlijke wijziging als aanpassing contractwaarde ≥ 5% en ≥ drempelbedrag ♬ Wel wezenlijke wijziging maar geen heraanbesteding, indien (cumulatief): ♪ onvoorzienbaar en noodzakelijk ♪ de aard opdracht wijzigt niet en ♪ niet meer dan 50% contractwaarde Wezenlijke wijziging zonder heraanbesteding publiceren! 40
 41. 41. Duurzaamheidscriteria Specificaties ♬ bijvoorbeeld keuren ♬ eisen aan materialen / energieverbruik ♬ richtlijn schone voertuigen (2009/33/EG van 23 april 2009) Uitsluitingsgronden ♬ schending nationale / internationale sociale- en milieuwetgeving Geschiktheidseisen milieubeheer ♬ EMAS ♬ of gebaseerd op Europese of internationale normen Gunningscriteria ♬ milieukenmerken ♬ externe milieukosten (LCC) Uitvoerings- / contractvoorwaarden 41
 42. 42. Duurzaamheid (voorwaarden) Jurisprudentie Milieu- en sociale criteria / voorwaarden mogen, mits zij ♬ verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht ♬ non-discriminatoir ♬ op basis van objectief verifieerbare criteria ♬ documentatie toegankelijk en beschikbaar voor alle betrokken partijen 42
 43. 43. VraagHoe organiseren wij dat criteria / voorwaardenverband houden met en in verhouding staan tot hetvoorwerp van de opdracht?Antwoord: Een kwestie van ‘doorschakelen’ 43
 44. 44. Inkoopprocesmodel Specificatie Steriliteit Selectie - Offerte- Gunnings- Contract Nazorg criterium aanvraag criterium voorwaarde NEN EN ISO Inhoudelijke Kwaliteit- Te allen tijde Contract- 11607 1:2009 vragen borgen borging voldoen aan NEN management EN ISO 11607 steriliteit Steriliteit 1:2009© PPS 44
 45. 45. Slotopmerkingen Vooral een herijking op basis van codificatie van jurisprudentie en mededelingen van de Commissie; u  Bepalingen zijn toegankelijker beschreven en zo nodig zijn criteria vermeld;" u  Treedt het digitale tijdperk binnen; Meer aanbestedingsrechtelijke manoeuvreerruimte? Meer vrijheid betekent hogere eisen aan inkoopprofessionalisme 45
 46. 46. PersonaliaMr. Hein van der HorstPPS Adviseurs OverheidsopdrachtenCoauteur handboek ‘Aanbesteden die je zo’. Sdu 2010, 380 blz.Hein van der HorstM 06 55 15 38 47Mary-Ann SchenkM 06 22 42 76 69E info@pps-eu.nl www.sdu.nl isbn: 9789012582339 46

×