0
http://user.online.be/fschram/
http://www.archiefbank.be/?q=node/22
http://www.privacycommission.be/nl/
node/3544
Archiefbescheiden
Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die
documenten/bescheiden die ongeacht hun datum,
vorm of dra...
Archiefzorg
Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het
archiefbeheer.
Archiefzorg
• Provincie: Bestendige Deputatie
• Gemeente: College van Burgemeester en
schepenen
• OCMW: Voorzitter van de ...
Archiefbeheer
Geheel van normen, plannen, procedures en
activiteiten gericht op de archiefvorming, de
archiefbewerking, he...
Archiefbeheer
• http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/doc
umenten/ict-
egov/Juridische_casussen_moo_operationali...
Openbaar domein - publiek domein
Volgens het Hof van Cassatie vallen “alle
overheidsgoederen die hetzij door een uitdrukke...
Gevolgen van het behoren tot het openbaar domein:
- - zijn buiten de handel,
- - kunnen niet vervreemd worden,
- - niet va...
Aanpassing archiefwet van 1955 op 6 mei 2009 (art. 126-132,
verschenen in het Belgische Staatsblad op 19 mei 2009)
Art. 1....
Archiefdocumenten minder dan dertig jaar oud, die geen nut
meer hebben voor de administratie, kunnen naar het
Rijksarchief...
Art. 2.De in het Rijksarchief berustende
archiefstukken mogen niet worden vernietigd zonder
toestemming van de verantwoord...
Art. 3. De ingevolge het eerste artikel, lid 1, in het
Rijksarchief overgebrachte stukken zijn openbaar.
De Koning bepaalt...
Art. 4. De Koning bepaalt eveneens de voorwaarden
waaronder krachtens artikel 1, derde en vierde lid,
in het Rijksarchief ...
Art. 6. De stukken, die bewaard worden door de in
het eerste artikel, leden 1 en 2 bedoelde overheden,
staan onder het toe...
Art. 7. Deze wet treedt in werking de
dag waarop zij in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt.
Staatsblad 3 december 2009
• Koninklijk besluit tot vaststelling van de
opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en
Rijksa...
Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven
De Waalse Gewestraad heeft aangenomen
Art. 2. De Regering zo...
B. Stbl. van 26 maart 2009 ‘Ordonnantie betreffende de archieven van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' van 19 maart 2009...
Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking 9 juli 2010
staatsblad 17 augustus 2010
art. 4: van toep...
Aan de slag met archief en documentatie: Wetgeving
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Aan de slag met archief en documentatie: Wetgeving

191

Published on

De juridische kant van het archiefbeheer is voor vele erfgoedvrijwilligers een grote onbekende. Over archieven en documentatie bestaat een web aan wettelijke regels en specifieke reglementen. Welke documenten mag of moet je bijhouden? Wat is er zo belangrijk aan de nieuwe archiefwet? In deze cursus is er ook aandacht voor subsidieregelingen en mogelijke subsidiekanalen met concrete tips over het aanvragen van subsidies. - See more at: http://www.heemkunde-vlaanderen.be/aan-de-slag-met-archief-en-documentatie-nieuwe-reeks-5/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
191
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Aan de slag met archief en documentatie: Wetgeving"

 1. 1. http://user.online.be/fschram/ http://www.archiefbank.be/?q=node/22 http://www.privacycommission.be/nl/ node/3544
 2. 2. Archiefbescheiden Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die documenten/bescheiden die ongeacht hun datum, vorm of drager, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.
 3. 3. Archiefzorg Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.
 4. 4. Archiefzorg • Provincie: Bestendige Deputatie • Gemeente: College van Burgemeester en schepenen • OCMW: Voorzitter van de Raad • Kerkbesturen: Voorzitter • Polders en wateringen: Ontvanger-griffier • Vlaamse administratie: Vlaamse regering
 5. 5. Archiefbeheer Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan. Decreet Vlaamse regering 9 juli 2010: “Het organiseren en uitvoeren van de archiefvorming, het ontsluiten, het toegankelijk maken, het selecteren, het vernietigen of bewaren en het beschikbaar stellen van de archiefstukken”
 6. 6. Archiefbeheer • http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/doc umenten/ict- egov/Juridische_casussen_moo_operationalisering _Archiefdecreet_DEF_3.pdf • Administratieve rechtscolleges: griffier • Provincie: griffier • Gemeente: secretaris • OCMW: Voorzitter • Kerkbesturen: secretaris. Voorzitter geeft toelating. • Polders en wateringen: ontvanger-griffier. Vlaamse administratie: ambtenaar-generaal van beleidsdomein
 7. 7. Openbaar domein - publiek domein Volgens het Hof van Cassatie vallen “alle overheidsgoederen die hetzij door een uitdrukkelijke, hetzij door een impliciete beslissing van de bevoegde overheid bestemd worden voor het gebruik door allen, zonder onderscheid des persoons” binnen het openbaar domein. Best gekend als: - de openbare ruimte - auteursrechten … maar ook archieven van publiekrechtelijke archiefvormers
 8. 8. Gevolgen van het behoren tot het openbaar domein: - - zijn buiten de handel, - - kunnen niet vervreemd worden, - - niet vatbaar voor verjaring (onverjaarbaarheid) - - verkrijger “te goeder trouw” van goed dat tot het openbaar domein behoort kan zich niet beroepen op de regel dat het bezit als titel geldt.
 9. 9. Aanpassing archiefwet van 1955 op 6 mei 2009 (art. 126-132, verschenen in het Belgische Staatsblad op 19 mei 2009) Art. 1. Archiefdocumenten meer dan dertig jaar oud, bewaard door de rechtbanken der rechterlijke macht, de Raad van State, de Rijksbesturen, de provincies en de openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen worden, behoudens regelmatige vrijstelling, in goede, geordende en toegankelijke staat naar het Rijksarchief overgebracht. Archiefdocumenten meer dan dertig jaar oud, bewaard door de gemeenten en de openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen, kunnen naar het Rijksarchief worden overgebracht.
 10. 10. Archiefdocumenten minder dan dertig jaar oud, die geen nut meer hebben voor de administratie, kunnen naar het Rijksarchief worden overgebracht op verzoek van de openbare overheden aan wie ze toebehoren. Archieven van personen en privaatrechtelijke vennootschappen of verenigingen kunnen, op verzoek van de betrokkenen, insgelijks naar het Rijksarchief worden overgebracht. De Koning bepaalt de modaliteiten van overbrenging en de voorwaarden waaronder de in lid 1 van dit artikel bedoelde overheden van overbrenging van hun archieven worden vrijgesteld.
 11. 11. Art. 2.De in het Rijksarchief berustende archiefstukken mogen niet worden vernietigd zonder toestemming van de verantwoordelijke overheid of van de private persoon of privaatrechtelijke vennootschap of vereniging die de overbrenging verricht heeft.
 12. 12. Art. 3. De ingevolge het eerste artikel, lid 1, in het Rijksarchief overgebrachte stukken zijn openbaar. De Koning bepaalt de regelen volgens welke zij aan het publiek ter inzage kunnen gegeven worden, met name de toegang tot en de werking van de leeszaal, de materiële voorwaarden die de toegang tot de documenten beperken en de voorwaarden voor reproductie. De expedities of uittreksels worden door de archiefbewaarders uitgereikt, door hen ondertekend en met het zegel van de bewaarplaats bekleed; zij zijn aldus bewijskrachtig in rechtszaken.
 13. 13. Art. 4. De Koning bepaalt eveneens de voorwaarden waaronder krachtens artikel 1, derde en vierde lid, in het Rijksarchief berustende stukken kunnen geraadpleegd worden, met name de toegang tot en de werking van de leeszaal, de materiële voorwaarden die de toegang tot documenten beperken en de voorwaarden voor reproductie. Art. 5. De overheden, bedoeld in het eerste artikel, leden 1 en 2, mogen geen archiefdocumenten vernietigen zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris of van diens gemachtigden.
 14. 14. Art. 6. De stukken, die bewaard worden door de in het eerste artikel, leden 1 en 2 bedoelde overheden, staan onder het toezicht van de algemene rijksarchivaris of van diens gemachtigden. De Koning bepaalt de wijze waarop dit toezicht dient te worden uitgeoefend. Art. 6bis. De Koning bepaalt de duur van de overgangsperiode en de voorwaarden waaronder de overbrenging van documenten bedoeld in artikel 1, eerste lid, bij het in werking treden van deze wet in de tijd kan worden gespreid.
 15. 15. Art. 7. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
 16. 16. Staatsblad 3 december 2009 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën • Art. 2: is belast met het toezicht op de goede bewaring en het beheer van archieven gevormd en beheerd door overheidsinstanties… De besturen en andere overheidsdiensten waarop de wet van toepassing is zijn gehouden de richtlijnen van het Rijksarchief na te leven…
 17. 17. Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven De Waalse Gewestraad heeft aangenomen Art. 2. De Regering zorgt ervoor dat het definitief archief van: 1 haar diensten; 2 de ministeriële kabinetten; 3 de instellingen van openbaar nut, in goede staat en orde bewaard, op geschikte wijze beheerd worden en organiseert de bewaringsplaats ervan. Met instemming van de Regering kunnen de instellingen van openbaar nut hun eigen bewaringsplaatsen voor archieven inrichten. De stukken die, hoewel ze uit een administratief of rechtskundig oogpunt geen belang meer vertonen, doch een historische waarde behouden als administratieve, wetenschappelijke of culturele informatiebron waarvoor de bewaring zonder tijdsbeperking gerechtvaardigd is, worden als definitief archief beschouwd.
 18. 18. B. Stbl. van 26 maart 2009 ‘Ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' van 19 maart 2009. Het archiefbeheer wordt toegewezen aan de Archiefdienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: -de Archiefdienst bewaart zelf het ‘definitief' archief in goede staat en orde, en regelt de neerleggingen vanuit de diensten, de kabinetten, de instellingen van openbaar nut en andere diensten die onder het toezicht staan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; instellingen van openbaar nut kunnen, mits instemming van de Regering, hun eigen archief organiseren; -archieven van natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die verband houden met de geschiedenis van de openbare instellingen kunnen als schenking of in bewaring opgenomen worden
 19. 19. Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking 9 juli 2010 staatsblad 17 augustus 2010 art. 4: van toepassing op 1. De door de decreetgever opgerichte administratieve rechtscolleges; 2. De diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 3. De gemeenten en de districten; 4. De provincies; 5. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 6. De O.C.M.W’s en de verenigingen vermeld in titel 7 en 8 van het decreet van 19.12.2008 7. De kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten 8. De polders en wateringen 9. De andere gemeentelijke en provinciale instellingen met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de bestuursorganen hebben. Zij worden elk hierna zorgdragers genoemd.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×