Đệ quy và quay lui
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Đệ quy và quay lui

on

 • 23,533 views

 

Statistics

Views

Total Views
23,533
Views on SlideShare
23,283
Embed Views
250

Actions

Likes
3
Downloads
588
Comments
7

6 Embeds 250

http://www.slideshare.net 179
http://ndktest.blogspot.com 28
http://ndkeis.blogspot.com 23
http://www.ndkeis.tk 12
http://ndksblog.blogspot.com 7
http://ndkeis.blogspot.jp 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Thanks.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • tai the nao?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Em van chua down duoc. Why?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Tôi không download được
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • thanks!
  -----------------------------
  http://svsupham.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Đệ quy và quay lui Đệ quy và quay lui Presentation Transcript

 • Chương II: Các thuật toán đệ quy và thuật toán quay lui
  • Thuật toán đệ quy
  • Một số bài toán sử dụng thuật toán quay lui
  • * Làm bài tập theo nhóm
 • 1. Thuật toán đệ quy (Recursion)
  • Đại cương
  • Phương pháp thiết kế một thuật toán đệ quy
  • Xây dựng một thuật toán đệ quy trên một danh sách liên kết đơn
  • Xây dựng một thuật toán đệ quy trên một cây nhị phân (lưu trữ móc nối)
 • Đại cương
  • Chương trình đệ quy là chương trình gọi đến chính nó.
  • Một chương trình đệ quy thì không thể gọi đến chính nó mãi mãi mà phải có điểm dừng (trường hợp suy biến).
 • Phương pháp để thiết kế một thuật toán đệ quy
  • Tham số hoá bài toán
  • Phân tích trường hợp chung (biểu diễn bài toán dưới dạng bài toán cùng loại nhưng khác phạm vi giải quyết)
  • Xác định trường hợp suy biến
 • Ví dụ: Sắp xếp mảng a gồm n phần tử
  • Tham số hoá bài toán:
  • procedure Sort(dau, cuoi: word);
  • Phân tích trường hợp chung:
  • Thủ tục Sort(dau, cuoi) có biểu diễn bởi các lệnh:
   • Sort(dau+1, cuoi);
   • if a[dau]>a[dau+1] then
   • begin swap(a[dau],a[dau+1]);
   • Sort(dau+1, cuoi);
   • end;
  • Xác định trường hợp suy biến: dau = cuoi (không làm gì)
 • procedure Sort(dau, cuoi: word);
  • Begin
  • If dau<>cuoi then
   • begin Sort(dau+1, cuoi);
    • if a[dau]>a[dau+1] then
    • begin swap(a[dau],a[dau+1]);
    • Sort(dau+1, cuoi);
    • end;
   • end;
  • End;
  • Lời gọi từ chương trình chính: Sort(1,n);
  • Độ phức tạp tính toán: O(n 2 )
 • Ví dụ: Tính a n
  • Tham số hoá bài toán:
  • Function Power(a: real; n: byte):real;
  • Phân tích trường hợp chung:
  • a n = a.a n-1 hay Power(a,n) = a* Power(a,n-1)
  • Tr.hợp suy biến: n = 1 ( Power(a,1) = a )
  • Độ phức tạp tính toán: O(n)
 • Ví dụ: Tính a n (một cách tính khác)
  • Phân tích trường hợp chung:
  • Nếu n chẵn: Power(a,n) = sqr(Power(a,n div 2))
  • Nếu n lẻ: Power(a,n) = a*sqr(Power(a,n-1 div 2))
  • Trường hợp suy biến: n = 1 ( Power(a,1) = a )
  • Độ phức tạp tính toán: O(log 2 n)
 • Xây dựng một thuật toán đệ quy trên một danh sách liên kết đơn
  • Xét khai báo cho trước như sau:
  • Type TroNut = ^Nut;
  • Nut = Record
  • Info: Integer;
  • Next: TroNut;
  • End;
  • Var F: TroNut; {danh sách F}
 • Viết chương trình con (hàm/thủ tục): CTC([var] F: TroNut; ...)
  • Xem thử có thể biểu diễn: CTC(F, ...) bởi CTC(F^.next, ...)
  • Ví dụ: Liệt kê giá trị trường Info của mọi nút thuộc danh sách F
  • Procedure List(F: TroNut);
  • Begin If F<>nil then
  • begin writeln(F^.Info);
  • List(F^.Next);
  • end;
  • End;
 • Sắp xếp một danh sách F
  • Procedure Sort(F: TroNut);
  • Begin
  • If (F<>nil) and (F^.Next<>nil) then
  • begin Sort(F^.Next);
  • If F^.Info>F^.Next^.Info then
  • begin swap(F^.Info, F^.Next^.Info);
  • Sort(F^.Next);
  • end;
  • end;
  • End;
 • Hàm Function LaTangDan(F: TroNut): Boolean kiểm tra tính tăng dần của danh sách F
  • Function LaTangDan(F: TroNut) : Boolean;
  • Begin
  • If (F = nil) or (F^.Next = nil) then LaTangDan := True
  • else LaTangDan := (F^.Info< F^.Next^.Info)
  • and LaTangDan(F^.Next);
  • End;
 • Thủ tục bổ sung một nút có giá trị trường Info bằng X vào danh sách tăng dần F
  • Procedure BS (var F: TroNut; X:Integer);
  • var q: TroNut;
  • Begin If (F=nil) or (F^.Info > X) then
  • begin new(q); q^.info:=X; q^.next:= F;
  • F:=q;
  • end
  • Else BS(F^.Next, X);
  • End;
 • Thủ tục xoá một nút có giá trị trường Info bằng X của danh sách tăng dần F
  • Procedure Xoa (var F: TroNut; X:Integer);
  • var q: TroNut;
  • Begin If F<>nil then
  • If F^.Info=X then
  • begin q:=F;
  • F:= F^.Next;
  • Dispose(q);
  • end
  • Else
  • If F^.Info < X then Xoa(F^.Next, X);
  • End;
 • Xây dựng một thuật toán đệ quy trên một cây nhị phân lưu trữ móc nối
  • Xét khai báo cho trước như sau:
  • Type TroNut = ^Nut;
  • Nut = Record
  • Info: Integer;
  • Left, Right: TroNut;
  • End;
  • Var T: TroNut; {cây T}
 • Viết chương trình con (hàm/thủ tục): CTC([var] T: TroNut; ...)
  • Xem thử có thể biểu diễn: CTC(T, ...) bởi CTC(T^.left, ...) và CTC(T^.right, ...)
  • Ví dụ: Thủ tục xoá cây T
  • Procedure Xoa(T: TroNut);
  • Begin If T<> nil then
  • begin Xoa(T^.Left);
  • Xoa(T^.Right);
  • Dispose(T);
  • end;
  • End;
 • Ví dụ: Tìm chiều cao của cây T
  • Function ChieuCao(T: Tronut) : Word;
  • Begin
  • If T = nil
  • then ChieuCao := 0
  • else ChieuCao :=max( ChieuCao(T^.left) , ChieuCao(T^.left) )+1;
  • End;
 • Ví dụ: Tìm địa chỉ nút cha của nút trỏ bởi p (thuộc cây T)
  • Function Cha(T, p: TroNut) :TroNut;
  • Begin
  • If (T=nil) or (T=p)
  • then Cha :=nil
  • else
  • If (T^.Left=p) or (T^.Right=p)
  • then Cha :=T
  • else
  • if Cha(T^.Left, p) <>nil
  • then Cha := Cha(T^.Left, p)
  • else Cha := Cha(T^.Right, p) ;
  • End;
 • Ví dụ: Kiểm tra cây T là một đống
  • Function LaDong(T: TroNut) : Boolean;
  • { cho kết quả là True nếu cây T là một đống}
  • Begin
  • If (T = nil) or (T^.Left=nil and T^.Right=nil)
  • then LaDong := True
  • else If T^.Left=nil and T^.Right<>nil
  • then LaDong :=(T^.Info> T^.Right^.Info) and LaDong(T^.Right)
  • else If T^.Left<>nil and T^.Right=nil
  • then LaDong := (T^.Info> T^.Left^.Info)
  • and LaDong(T^.Left)
  • else LaDong := (T^.Info> T^.Left^.Info)
  • and (T^.Info> T^.Right^.Info)
  • and LaDong(T^.Left)
  • and LaDong(T^.Right) ;
  • End;