C h uyª n ®Ò 3 (tt)
1 . G iíi th iÖu
2 . Mé t s è ph Ðp to ¸n c ñ a ®¹i s è NO 2
3 . C h u yÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s...
3.1. G iíi th iÖu
  XÐt mé t CS DL qua n h Ö R vµ CS DL h ­íng ®è i t­îng OOD
                  D
  ...
3.2. Mé t s è ph Ðp to¸n c ña ®¹i s è
 NO 2

 § ¹i s è NO 2 b a o g å m tË p c ¸c p h Ðp to ¸n :
 C ¸c p h Ðp to ¸n trª ...
Mé t s è p h Ðp to ¸n trª n ®è i t­în g


XÐt ®è i t­îng o = (oid, class_name, value)
a) PhÐp chiÕu lÊy OID, ký h iÖu lµ ...
Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ b é

a) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thué c tÝnh
X, ký h iÖu lµ <X>(v), c h o k...
Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ
    tË p
a) PhÐp hîp, giao vµ hiÖu. T­¬ng tù nh ­ trong lý th uyÕt
tË p h îp....
C h uyÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q ua n h Ö
    th µnh b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬ng ®­
    ¬n g

+ Vµo: B...
C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i
Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp hîp vµ phÐp hiÖu
     XÐt h a i qua n h Ö r vµ s trª n ...
C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i...
Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp c hiÕu
   XÐt qua n h Ö r trª n R c ã tË p th ué c tÝ...
Th uË t to¸n c h uyÓn
     ®æ i
B­íc 1. T¹o c ©y n h Þ ph ©n T ) b iÓu diÔn b iÓu th ø c ®¹i s è q u a n h Ö E
   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao

648 views
557 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuyen De 3 Bo Sung CSDL nang cao

 1. 1. C h uyª n ®Ò 3 (tt) 1 . G iíi th iÖu 2 . Mé t s è ph Ðp to ¸n c ñ a ®¹i s è NO 2 3 . C h u yÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q u a n h Ö th µnh b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­în g t­¬ng ®­¬n g 1
 2. 2. 3.1. G iíi th iÖu  XÐt mé t CS DL qua n h Ö R vµ CS DL h ­íng ®è i t­îng OOD D t­¬ng ø ng th u ®­îc tõ kÕt qu¶ c h uyÓn ®æ i m« h ×nh . Mé t biÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng trª n OOD ®­îc g ä i lµ t­¬ng ®­¬ng víi mé t biÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö c h o tr­íc trª n R nÕu h a i D, biÓu th ø c ®¹i s è nµy c ïng biÓu diÔn mé t truy vÊ n.  VÊ n ®Ò qua n t©m: Ch uyÓn ®æ i biÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö trong m« h ×nh d÷ liÖu qua n h Ö th µnh biÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng NO2 .  § ¹i s è NO2 trª n m« h ×nh d÷ liÖu NO2 s ö dông c h o h Ö CoOMS ®­îc ®Ò xuÊ t bë i G e ppe rt e t a l. (1993), lµ th ué c ®¹i s è nh iÒu c h ñng lo¹i mµ mç i c h ñng lo¹i t­¬ng ø ng víi mé t tË p c ¸c ph Ðp to¸n liª n qua n ®Õn c h ñng lo¹i ®ã . 2
 3. 3. 3.2. Mé t s è ph Ðp to¸n c ña ®¹i s è NO 2 § ¹i s è NO 2 b a o g å m tË p c ¸c p h Ðp to ¸n :  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n ®è i t­în g  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ b é (tu p le )  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tË p (s e t)  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tói (b a g )  C ¸c p h Ðp to¸n trª n g i¸ trÞ d a n h s ¸c h (lis t)  C ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ m ¶n g (a rra y) 3
 4. 4. Mé t s è p h Ðp to ¸n trª n ®è i t­în g XÐt ®è i t­îng o = (oid, class_name, value) a) PhÐp chiÕu lÊy OID, ký h iÖu lµ OID(o), c h o kÕt q u¶ lµ g i¸ trÞ oid c ñ a o. b) PhÐp chiÕu lÊy gi¸ trÞ, ký h iÖu lµ V(o), c h o kÕt q u¶ lµ g i¸ trÞ value c ña o. 4
 5. 5. Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ b é a) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thué c tÝnh X, ký h iÖu lµ <X>(v), c h o kÕt q u¶ lµ b é v c h Ø g å m c ¸c th µnh ph Ç n c ã tro ng X. b) PhÐp nè i hai bé v vµ v’, ký h iÖu lµ v  v’, c h o kÕt q u¶ lµ m é t b é ®­îc nè i tõ h a i b é v vµ v’. 5
 6. 6. Mé t s è c ¸c p h Ðp to ¸n trª n g i¸ trÞ tË p a) PhÐp hîp, giao vµ hiÖu. T­¬ng tù nh ­ trong lý th uyÕt tË p h îp. b) PhÐp chän trªn tËp v nh÷ng phÇn tö tho¶ ®iÒu kiÖn f, ký h iÖu lµ <s, f(s)>(v), c h o kÕt qu¶ lµ tË p c ¸c ph Çn tö s  v s a o c h o f(s) lµ ®óng . c) PhÐp ¸p dông biÓu thøc ®¹i sè e trªn gi¸ trÞ tËp v, ký h iÖu lµ a pply<s, e(s)>(v), c h o kÕt qu¶ lµ tË p {e(s)  s  v} Më ré ng: a pply<s1 , s2 , ..., sn, e(s1 , s2 , ..., sn)>(v1 , v2 , ..., vn) = { e(s1 , s2 , ..., sn)  si  vi (i = 1, 2, ..., n)} 6
 7. 7. C h uyÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q ua n h Ö th µnh b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬ng ®­ ¬n g + Vµo: B iÓu th ø c ®¹i s è qua n h Ö E ®­îc x©y dùng tõ tË p c ¸c ph Ðp to¸n ®¹i s è qua n h Ö {, , , , } + Ra: B iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬ng ®­¬ng , ký h iÖu lµ O(E ). XÐt mé t CS DL qua n h Ö R vµ CS DL h ­íng ®è i t­îng D OOD t­¬ng ø ng th u ®­îc tõ kÕt qu¶ c h uyÓn ®æ i m « h ×nh . Ta g i¶ th iÕt:  Mé t qua n h Ö trª n R lµ t­¬ng ø ng víi mé t tË p c ¸c g i¸ trÞ D bé ®­îc trÝc h xuÊ t tõ OOD G ä i r lµ m é t qua n h Ö trª n R vµ . D O(r) lµ tË p c ¸c g i¸ trÞ bé ®­îc trÝc h xuÊ t tõ OOD t­¬ng ®­ ¬ng víi r. Kh i ®ã , víi mä i qua n h Ö r trª n R , tË p c ¸c g i¸ trÞ D 7
 8. 8. C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp hîp vµ phÐp hiÖu XÐt h a i qua n h Ö r vµ s trª n R c ã c ïng tË p th ué c D tÝnh . Kh i ®ã : O(r  s) = O(r)  O(s) vµ O(r  s) = O(r)  O(s) Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp c hän XÐt qua n h Ö r trª n R c ã tË p th ué c tÝnh , vµ biÓu D th ø c f lµ biÓu th ø c log ic mµ mç i bé t th ué c r c ã th Ó th o¶ m·n h oÆ c kh « ng mé t c ¸ch ®é c lË p g i÷a c ¸c bé . Kh i ®ã : O(f(r)) = <s, f0 (s)>(O(r)) Trong ®ã : f0 (s) lµ biÓu th ø c f, nh ­ng th a y tª n mç i th ué c tÝnh A c ã trong f b» ng <A>(s) (c h iÕu c ña bé s trª n th ué c tÝnh A). 8
 9. 9. C ¸c q uy t¾c c h uyÓn ®æ i... Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi phÐp c hiÕu XÐt qua n h Ö r trª n R c ã tË p th ué c tÝnh , vµ D X  . Kh i ®ã : O(X(r)) = a pply<s, <X>(s)>(O(r)) Quy t¾c c huyÓn ®æ i ®è i víi tÝc h De s c arte s XÐt h a i qua n h Ö r1 vµ r2 trª n R lÇn l­ît c ã c ¸c tË p D th ué c tÝnh lµ 1 vµ 2 . Kh i ®ã : O(r1   r2 ) = a pply<s1 , s2 , s1  s2 >(O(r1 ), O(r2 )) 9
 10. 10. Th uË t to¸n c h uyÓn ®æ i B­íc 1. T¹o c ©y n h Þ ph ©n T ) b iÓu diÔn b iÓu th ø c ®¹i s è q u a n h Ö E (E B­íc 2. T¹o c ©y nh Þ p h ©n T (O(E b iÓu d iÔn b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­în g )) O(E s a o c h o m ç i n ó t c ña T ) c h o t­¬ng ø n g m é t nó t c ñ a T ), (E (O(E C ô th Ó: )). + Mç i n ót l¸ c ñ a T (O(E t­¬n g ø ng víi n ó t l¸ th u é c T ) b iÓu d iÔn q u a n h Ö )) (E r, ta g h i n h Ë n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é O(r) d­íi d ¹n g ph Ðp g ¸n tª n : <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(r) + Mç i n ót n h ¸nh c ña T (O(E t­¬ng ø n g víi n ó t n h ¸nh th ué c T ) b iÓu d iÔn )) (E p h Ðp to ¸n op, dù a vµo tË p c ¸c q uy t¾c trª n ta g h i nh Ë n kÕt q u ¶ c h uyÓn ®æ i b iÓu th ø c ®¹i s è q ua n h Ö op(r1 , r2 ) h oÆ c op(r1 ) th µn h b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng t­¬n g ®­¬ng O(op(r1 , r2 )) h oÆ c O(op(r1 )) d­íi d¹ng ph Ðp g ¸n tª n: <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(op(r1 , r2 )), h o Æ c : <Tª n tË p c ¸c g i¸ trÞ b é >  O(op(r1 )) B­íc 3. B iÓu th ø c O(E c Ç n x¸c ®Þ nh lµ b iÓu th ø c ®¹i s è ®è i t­îng x¸c ) ®Þ nh t¹i n ót g è c c ña c ©y nh Þ p h ©n T(O(E )). 10

×