c ¬ s ë d÷ liÖu
h ­íng ®è i t­îng

 Ho µn g Qu a ng
néi dung tr×nh bµy

1. Giíi thiÖu
2. M« h×nh h¹t nh©n
3. Më ré ng ng ÷ ng hÜa c ña m« h×nh h¹t
 nh©n
4. Giao diÖn c ¬ s ë...
1. GIÅÏI THIÃÛ U
 Cã nguån gè c tõ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh h­íng ®è i t­
îng.
 Thæ ûc s æ û phaït triãøn vaìo c uäúi nhæ ...
2. MÄ HÇN H HAÛ T N HÁN
                  VÝ dô:
- Líp = TËp c ¸c ®è i t­îng   Clas s GIAOVIEN
- Thué ...
Phân biệt
    Thứ tự  Lặp   Cố định  Có cung
             STT    chung kiểu
            ...
- TÝnh kÕ thõ a (inhe ritance )
- §å thÞ ph©n cÊp líp
           NGUOI
            Hoten
      ...
3. Më ré ng ng÷ ng hÜa c ña m« h×nh
       h¹t nh©n

 Phiªn b¶n
  S a u kh i kh ë i t¹o m é t ®è i t­îng , c ¸c p...
4. g iao diÖn c ¬ s ë
s ChuyÓn th«ng ®iÖp
 Mé t th « n g ®iÖp c ã th Ó ®­îc g ë i ®Õn m é t ®è i
 t­în g
s Ng «n ng ÷ ®Þ...
5 . m « h ×n h d ÷ liÖu O 2 vµ n g « n n g ÷ tru y
         vÊ n R e lo o p

 s  Giå ïi thiã ûu
   O 2 lµ m é ...
Hãû thäúng O2 laì hãû thäúng hæ åïng âäúi
tæ åüng , noï liã n kã út vå ïi th ã ú g iå ïi c å s å í dæ î
liã ûu b à òng c a...
s Ng ä n  ng æ î truy vá ún RELOOP
h  Nh iã ö u h ã û q u a ín trë C S DL h æ å ïn g
â ä úi tæ å ü ng (n h æ h ã û O 2 )...
s Cá u lã ûnh SEL -FROM-WHERE
           ECT
C oï d a û ng :
S E LE C T <th a ìn h p h á ö n d æ î liã û u c á ö...
s Biãø u  thæ ïc âæ åìng dáùn
    Nã ú u a la ì m ä ü t th uä ü c tê n h th ç
“x.a ” la ì b iã ø u th æ ïc â æ å ìn g...
Th u ä ü c tê n h â a trë
S E LE C T p .Na m e
F R OM    p in G IAOVIE N
WHE R E ‘xe m TV’ in p .S o th ic h

C a ïc b...
Th a y kÕt lu Ë n
• § · c ã n h ÷n g tra n h lu Ë n vÒ c ¸c h Ö q u ¶n
trÞ c ¬ s ë d ÷ liÖu c h o t­¬n g la i:
   - R D...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Chuyen De 1 CSDL nang cao

1,242

Published on

Published in: Sports, News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • phong chu bi sao roai admin oi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuyen De 1 CSDL nang cao

 1. 1. c ¬ s ë d÷ liÖu h ­íng ®è i t­îng Ho µn g Qu a ng
 2. 2. néi dung tr×nh bµy 1. Giíi thiÖu 2. M« h×nh h¹t nh©n 3. Më ré ng ng ÷ ng hÜa c ña m« h×nh h¹t nh©n 4. Giao diÖn c ¬ s ë 5. M« h×nh d÷ liÖu O2 vµ ng «n ng ÷ truy vÊn RELOOP
 3. 3. 1. GIÅÏI THIÃÛ U  Cã nguån gè c tõ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh h­íng ®è i t­ îng.  Thæ ûc s æ û phaït triãøn vaìo c uäúi nhæ îng nàm 1980.  Nho ïm ng hiãn c æ ïu ODMG âang t×m kiÕm mäüt c huáø n thäúng nháút cho mä hç nh CSDL hæ åïng âäúi tæ åüng .  Mäüt s äú hãû quaín trë CSDL hæ åïng âäúi tæ åüng: Onto s (1990), Obje c tivity(1990), Objec t Store (1991), Ve rs ant (1990), O2 (1990), Iris , Ge mStone (1989), ...  §¶m b¶o tÝnh mÒm dÏo, linh ho¹t, vµ tÝnh më cña hÖ thè ng.  Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c ¸c øng dông phøc t¹p nh­ c¸c hÖ thèng: CAD/CAM, CIM, CASE, GIS, v.v .
 4. 4. 2. MÄ HÇN H HAÛ T N HÁN VÝ dô: - Líp = TËp c ¸c ®è i t­îng Clas s GIAOVIEN - Thué c tÝnh ®Þnh danh OID properties OID: ID; (Obje c t IDe ntifie r) Hote n: S tring ; - Thué c tÝnh ®¬n trÞ / ®a trÞ Tuoi: Inte g e r; S oth ic h : S e t(S tring ); - Se t Th uoc : KHOA; G ia ng : S e t(MONHOC); - Líp : KiÓu d÷ liÖu trõu t­îng Dia c h i: Tuple ( S onh a : Inte g e r; - Thué c tÝnh phø c Duong : S tring ; Th a nh ph o: - Tuple S tring ); - Bag, Lis t, Array Bag , operations ....... - TÝnh ®ãng g ãi th«ng tin End GIAOVIEN.
 5. 5. Phân biệt Thứ tự Lặp Cố định Có cung STT chung kiểu phần tử Tuple Có Có Có Khác Set O O O Cùng Bag O Có O Cùng List Có Có O Cùng Array Có Có Có Cùng
 6. 6. - TÝnh kÕ thõ a (inhe ritance ) - §å thÞ ph©n cÊp líp NGUOI Hoten Tuoi GIAOVIEN SINHVIEN KHOA Chucdanh Monhoc* Tenkhoa Khoa DiemTB Sodienthoai Luong Khoa Truongkhoa Sothich* HuongdanSV* SV_CHUA_TN MONHOC SV_TOTNGHIEP Namthumay Tenmonhoc TendetaiLV Sotiet GVhuongdan Khoa Mé t vÝ dô vÒ l­îc ®å C S DL h ­íng ®è i t­în g
 7. 7. 3. Më ré ng ng÷ ng hÜa c ña m« h×nh h¹t nh©n Phiªn b¶n S a u kh i kh ë i t¹o m é t ®è i t­îng , c ¸c ph iª n b ¶n m íi c ña ®è i t­îng ®­îc b ¾t ng uå n tõ nã , vµ c ¸c ph iª n b ¶n m íi nµy c ã th Ó lÇ n l­ît lµ ng uå n g è c c h o c ¸c ph iª n b ¶n m íi kh ¸c , vµ tiÕp tôc nh ­ vË y.
 8. 8. 4. g iao diÖn c ¬ s ë s ChuyÓn th«ng ®iÖp Mé t th « n g ®iÖp c ã th Ó ®­îc g ë i ®Õn m é t ®è i t­în g s Ng «n ng ÷ ®Þnh ng hÜa d÷ liÖu (DDL) Mé t líp m íi c ã th Ó ®­îc ®Þ n h ng h Üa víi th « ng ®iÖp s Ng «n ng ÷ thao t¸c d÷ liÖu (DML) C h ä n , b æ s u n g , s ö a , xo ¸ c ¸c th Ó h iÖn c ña m é t líp s Ng «n ng ÷ ®iÒu khiÓn d÷ liÖu (DCL)
 9. 9. 5 . m « h ×n h d ÷ liÖu O 2 vµ n g « n n g ÷ tru y vÊ n R e lo o p s Giå ïi thiã ûu O 2 lµ m é t h Ö q u¶n trÞ c ¬ s ë d ÷ liÖu h ­ íng ®è i t­în g (19 9 0 ) ®­îc c µi ®Æ t b » n g n g « n n g ÷ lË p tr×n h C vµ c h ¹y trª n c ¸c tr¹m lµm viÖc c ñ a S UN d ­íi h Ö ®iÒu h µnh S UN OS 4.0 . O 2 ®­îc th iÕt kÕ ®Ó h ç trî c ¸c m « h ×nh h ­ín g ®è i t­în g tro n g m « i tr­ê n g c lie nt/ e rve r. s
 10. 10. Hãû thäúng O2 laì hãû thäúng hæ åïng âäúi tæ åüng , noï liã n kã út vå ïi th ã ú g iå ïi c å s å í dæ î liã ûu b à òng c a ïc c h æ ïc nà ng s a u: Âinh danh âäúi tæ åüng (o bje c t ide ntity) Låïp (c las s ) S æ û âo ïng g o ïi (e nc aps ulatio n) Tê nh kãú thæ ìa S æ û raìng buäüc muäün (late binding ) Mä üt lå ïp c on c oï th ã ø â ë nh ng h é a la ûi m ä üt ph æ å ng th æ ïc th uä üc va ìo lå ïp c h a c uía noï, â æ å üc g o üi la ì s æ û ta ïi na ûp (ove rloa ding ), ng uû yï rà òng m a î th æ ûc s æ û c uía m ä üt ph æ å n g th æ ïc â æ å üc xa ïc â ë nh luïc th æ ûc h iã ûn c h æ å ng trç nh , â iã öu â oï c h ê n h la ì s æ û ra ìng b uä üc
 11. 11. s Ng ä n ng æ î truy vá ún RELOOP h Nh iã ö u h ã û q u a ín trë C S DL h æ å ïn g â ä úi tæ å ü ng (n h æ h ã û O 2 ) h ä ù trå ü n g ä n n g æ î tru y vá ú n h æ å ïn g â ä ú i tæ å ü ng OQL (Ob je c t Qu e ry La n g u a g e ). h Ng ä n n g æ î tru y vá ú n R E LOOP m ä üt quot;b iã ú n th ã ø quot; c u ía n g ä n n g æ î truy vá ú n h æ å ïng â ä úi tæ å ü n g OQL trã n h ã û O 2 . h C á u lã û n h tru y vá ú n s e le c t fro m whe re c u îng â æ å ü c xá y dæ û ng trã n n g ä n n g æ î OQL.
 12. 12. s Cá u lã ûnh SEL -FROM-WHERE ECT C oï d a û ng : S E LE C T <th a ìn h p h á ö n d æ î liã û u c á ö n trê c h xu á ú t> F R OM <c h è â ë n h c a ïc lå ïp liã n q u a n â ã ún tru y vá ú n > Vê d uR E <c h è â iã ö u kiã û n ra ìn g b u ä ü c > WHE û : S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P WHE R E p .Die m TB > = 7
 13. 13. s Biãø u thæ ïc âæ åìng dáùn Nã ú u a la ì m ä ü t th uä ü c tê n h th ç “x.a ” la ì b iã ø u th æ ïc â æ å ìn g d á ù n â ã ø truy c á û p â ã ún g ia ï trë th u ä ü c tê n h a c u ía â ä úi tæ å ü n g x. Vê d u û : S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P WHE R E p .Kh o a .Truo n g kh o a .Ho te n =‘Le An’
 14. 14. Th u ä ü c tê n h â a trë S E LE C T p .Na m e F R OM p in G IAOVIE N WHE R E ‘xe m TV’ in p .S o th ic h C a ïc b iã ú n th a m c h iã ú u S E LE C T p .Na m e F R OM p in S V_TOTNG HIE P , f in p .G Vh u o n g da n WHE R E p .Tu o i > f.Tu oi
 15. 15. Th a y kÕt lu Ë n • § · c ã n h ÷n g tra n h lu Ë n vÒ c ¸c h Ö q u ¶n trÞ c ¬ s ë d ÷ liÖu c h o t­¬n g la i: - R DB ? - OODB ? • Kh « n g c ã c ©u tr¶ lê i th Ý c h ®¸n g ! • S ù h ×nh th µn h c ña c ¸c C S DL q u a n h Ö - h ­ín g ®è i t­îng !
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×