REKABENTUK DAN PENGEMBANGAN<br /> INSTRUKTIONAL<br />(KPT 6023)<br />OLEH :<br />AMRIZAH BINTI AHMAD BASRA<br />M200920008...
KESELURUHAN KAJIAN<br />
TAJUK :No 26<br />PENGUJIAN BERBANTUKAN KOMPUTER : SATU KAJIAN DI KALANGAN GURU DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ZON SKUDAI<br...
Pengimplimentasian ICT dalampendidikansejajardenganDasarPendidikan Negara.<br />Pentaksiran/assessment berbantukankomputer...
Adakah guru danpelajarbersediauntukmelaksanakanujianberbantukankomputer?<br />Adakahsekolahmempunyaiperalatandankemudahan ...
TUJUAN KAJIAN:<br />
METODOLOGI :<br />KajianberbentukTinjauanDeskriptif<br />Menggunakan2 set soalselidik :<br />untuk guru (65 item)<br />unt...
Bagimenjawabpersoalankajian ke-4:<br />PengujianBerbantukanKomputer<br /><ul><li>30 orangpelajardidedahkandenganpengujian<...
Ujian Tduahujungdigunakan untuk</li></ul>mengenalpastiperbezaanantaramarkahujian<br />secaratradisidenganujianberbantukan...
PEMBOLEHUBAH:<br />
BENTUK SOAL SELIDIK :<br />INSTRUMEN:<br />
ANALISA/DAPATAN KAJIAN:<br />
Taburanperatusdarisegikesediaan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />
Taburanperatusdarisegikemudahandisekolahuntukmenjalankanpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />Taburanperatusdari...
Perbandingankeputusanujianberbantukankomputerdenganujiantradisional<br />* Signifikanpadaaras 0.05 (2 arah)<br />Kesimpula...
Kemudahandisekolahtidakmencukupidandiakuioleh guru danpelajar(min pelajar=2.84, min guru=2.49)
Keyakinanpelajarlebihtinggiterhadapujianberbantukankomputerberbanding guru (min pelajar=3.22, min guru=2.71)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN

345

Published on

oleh Amrizah bt Ahmad Basra

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
345
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN

 1. 1. REKABENTUK DAN PENGEMBANGAN<br /> INSTRUKTIONAL<br />(KPT 6023)<br />OLEH :<br />AMRIZAH BINTI AHMAD BASRA<br />M20092000892<br />DISEDIAKAN UNTUK:<br />PROF. MADYA DR. ABD. LATIF HJ.GAPOR<br />
 2. 2. KESELURUHAN KAJIAN<br />
 3. 3. TAJUK :No 26<br />PENGUJIAN BERBANTUKAN KOMPUTER : SATU KAJIAN DI KALANGAN GURU DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ZON SKUDAI<br />FabilahBaharom & ZaidatunTasir<br />FakultiPendidikan, UniversitiTeknologi Malaysia<br />81300 Skudai, Johor<br />fabilahbahar@yahoo.com, rzaida2002@yahoo.com<br />
 4. 4. Pengimplimentasian ICT dalampendidikansejajardenganDasarPendidikan Negara.<br />Pentaksiran/assessment berbantukankomputerataupentaksiranatastalianadalahsebagaialternatifkepadasistemujiansediaada<br />PENGENALAN :<br />
 5. 5. Adakah guru danpelajarbersediauntukmelaksanakanujianberbantukankomputer?<br />Adakahsekolahmempunyaiperalatandankemudahan yang mencukupi?<br />Adakah guru danpelajaryakinterhadapsistemujianini?<br />Adakahterdapatperbezaanantarasistemujiantradisidengan PBK?<br />ISU / PERSOALAN KAJIAN :<br />
 6. 6. TUJUAN KAJIAN:<br />
 7. 7. METODOLOGI :<br />KajianberbentukTinjauanDeskriptif<br />Menggunakan2 set soalselidik :<br />untuk guru (65 item)<br />untukpelajar (55 item)<br />Item diukurgunaskalaLikert :<br />1= SangatTidakSetuju<br />2= TidakSetuju<br />3= Setuju<br />4= SangatSetuju<br />Data diprosesmenggunakanperisian SPSS 11.0 for window<br />Data dianalisismenggunakanstatistikkekerapan, peratusandan min.<br />Dijalankansecararawakdi2 buahsekolahmenengahdiSkudai.<br />Sampelterdiridari50 orang guru dan 50 orangpelajarTingkatan 4<br />
 8. 8. Bagimenjawabpersoalankajian ke-4:<br />PengujianBerbantukanKomputer<br /><ul><li>30 orangpelajardidedahkandenganpengujian</li></ul>berbantukankomputer.<br /><ul><li>satu set soalanSainsTingkatan 4mengandungi20 </li></ul>soalantelahdibangunkandenganmenggunakan<br />perisianmicrosoft Access<br /><ul><li>pelajarmengambilujiansecaraterusdikomputer</li></ul>danmendapatkeputusansebaiksahajajawapan<br />dihantar.<br /><ul><li>salinanmarkahuntuk guru jugadisediakan.
 9. 9. Ujian Tduahujungdigunakan untuk</li></ul>mengenalpastiperbezaanantaramarkahujian<br />secaratradisidenganujianberbantukankomputer.<br />
 10. 10. PEMBOLEHUBAH:<br />
 11. 11. BENTUK SOAL SELIDIK :<br />INSTRUMEN:<br />
 12. 12. ANALISA/DAPATAN KAJIAN:<br />
 13. 13. Taburanperatusdarisegikesediaan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />
 14. 14. Taburanperatusdarisegikemudahandisekolahuntukmenjalankanpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />Taburanperatusdarisegikeyakinan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer<br />
 15. 15. Perbandingankeputusanujianberbantukankomputerdenganujiantradisional<br />* Signifikanpadaaras 0.05 (2 arah)<br />Kesimpulannya:<br /><ul><li>Keseluruhankajianmendapatipelajarlebihbersediamenggunakankomputerberbanding guru. (min pelajar =3.17, guru=2.71)
 16. 16. Kemudahandisekolahtidakmencukupidandiakuioleh guru danpelajar(min pelajar=2.84, min guru=2.49)
 17. 17. Keyakinanpelajarlebihtinggiterhadapujianberbantukankomputerberbanding guru (min pelajar=3.22, min guru=2.71)
 18. 18. Skortertinggidanskorterendahbagikedua-duaujianadalahsama. Jadi, tiadaperbezaansignifikanantarakeduajenisujian.
 19. 19. Cumadidapaticalonlebihgemarujianberbantukankomputerkeranamasamenjawablebihcepat.</li></li></ul><li>Pendedahanterhadappengujianberbantukankomputerkepada guru danpelajarsangatperlu<br />Peratusanlatihankomputermerekamasihrendah (guru 34%, pelajar 62%)<br />Guru kurangyakinterhadapsistemujianini (min = 2.71)<br />Walauapajuainovasi yang hendakdilaksanakanbanyakkebaikkannya, sikap/atitutindividudanorganisasiadalahpokokpangkalnya<br />RUMUSAN:<br />
 20. 20. Penambahbaikansistem Computer-based Testing(CBT) perluuntukmeningkatkanmutupendidikan<br />
 21. 21. SEKIAN, <br />TERIMA KASIH<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×