Your SlideShare is downloading. ×
Hak asasi kanak kanak (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hak asasi kanak kanak (2)

15,719

Published on

Published in: Education
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
15,719
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
741
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. HAK ASASI KANAK-KANAK
  SEMUA KANAK-KANAK - TANPA MENGIRA KEUPAYAAN
  DAN KETIDAKUPAYAAN MEREKA, JANTINA MEREKA,
  SOSIAL, EKONOMI, KEBUDAYAAN, LATARBELAKANG ETNIK DAN AGAMA MEREKA, ATAU HIV DAN TARAF KESIHATAN MEREKA – MEMPUNYAI HAK YANG SAMA RATA UNTUK KUALITI PENDIDIKAN, PENJAGAAN DAN PERLINDUNGAN.
  KANAK-KANAK MUDAH DIPENGARUHI, MEMERLUKAN JAGAAN DAN PERLINDUNGAN KHAS IA JUGA MELETAKKAN PENEKANAN KHAS KE ATAS PENJAGAAN UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB PERLINDUNGAN OLEH KELUARGA. IA JUGA SEKALI LAGI MENGESAHKAN KEPERLUAN BAGI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DAN PERLINDUNGAN YANG LAIN KEPADA KANAK-KANAK. IA MELIPUTI HAK SEBELUM DAN SELEPAS LAHIR
 • 2. HAK ASASI KANAK-KANAK
  KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
  AKTA KANAK-KANAK
  AKTA PENDIDIKAN NEGARA
 • 3. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  HakAsasikanak-kanakdisentuhdalambeberapaperkarasepertiPerkara 2, 3, 6, 13, 18, 19, 23, 28, 29, 30, 32 dan 34
 • 4. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
  DILAHIRKAN, MEMPUNYAI NAMA DAN KEWARGANEGARAAN
  TINGGAL DI DALAM KOMUNITI DAN PERSEKITARAN YANG AMAN DAMAI
  MEMPUNYAI MAKANAN YANG MENCUKUPI DAN TUBUH BADAN YANG AKTIF DAN SIHAT
  MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BAIK DAN MEMBENTUK POTENSI DIRI
  MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI
  HAK SETIAP KANAK-KANAK
  UNTUK DILINDUNGI DARIPADA PENDERAAN, EKSPLOITASI, KECUAIAN, KEGANASAN BAHAYA
  MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI
  DIBERI PELUANG UNTUK BERMAIN DAN BERIADAH
  DIPERTAHANKAN DAN DIBERI BANTUAN OLEH KERAJAAN
  BERUPAYA MENGEKSPRESI PANDANGAN SENDIRI
 • 5. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara2
  Negara-negarapihakhendaklahmenghormatidanmemastikanbahawahak-hak yang dinyatakandalamkonvensyeninidiberikankepadasetiapkanak-kanakdalambidangkuasamerekatanpamengiraapa-apajenis ;
  diskriminasi,
  bangsa,
  warna,
  jantina,
  bahasa,
  agama,
  pandanganpolitikataupandangan lain,
  warganegara,
  asal-usuletnik
  sosial,
  harta,
  hilangupaya,
  status kelahiran@ status lain kanak-kanakitu, ibubapanyaataupenjaganya yang sah
 • 6. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara3
  Dalamsegalatindakanberkenaandengankanak-kanaksamaadayang diakujanjiolehinstitusikebajikanmasyarakatawam@ swasta, mahkamah, pihakberkuasapentadbiran @ badanperundangan, kepentinganterbaikkanak-kanakituhendaklahmenjadipertimbanganutama
  Negara-negarapihakmengakujanjiuntukmemastikankanak-kanakitudiberiperlindungandanjagaanyang diperlukanbagikesejahteraannya
 • 7. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara6
  Negara-negarapihakmengiktirafkanbahawatiap-tiapkanak-kanakmempunyaihaksediaadauntukhidup.
  Negara-negarapihakhendaklahmemastikankanak-kanaksetakat yang sebanyakmungkinbolehkewujudandanperkembangankanak-kanak.
 • 8. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara13
  Kanak-kanakhendaklahberhakkepadakebebasanbersuara; hakinihendaklahtermasukkebebasanuntuk;
  mencari, menerimadanmenyampaikansemuajenismaklumatdan idea,
  tanpamengirasempadan, samaadasecaralisan, bertulisataucetakan,
  dalambentuklukisan
  ataumelaluiapa-apa media lain yang dipiliholehkanak-kanakitu
 • 9. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara18
  Negara-negarapihakhendaklahmenggunakanusahaterbaikmerekamemastikanpengiktirafanprinsipbahawakedua-duaibubapamempunyaitanggungjawabbersamabagididikandanperkembangankanak-kanak, ibubapaataumengikutmana-mana yang berkenaan, penjagadisisiundang-undang, mempunyaitanggungjawabutamabagididikandanperkembangankanak-kanak . Kepentinganterbaikkanak-kanakakanmenjadiperhatianasas.
  Bsgimaksudmenjamindanmenggalakkanhak yang dinyatakandalamkonvensyenini, negara-negarapihakhendaklahmemberibantuansewajarnyakepadaibubapadanpenjagadisisiundang-undangdalammelaksanakantanggungjawabpembesarananakmerekadanhendaklahmemastikanperkembanganinstitusi, kemudahandanperkhidmatanbagijagaankanak-kanak.
 • 10. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara19
  Negara-negarapihakhendaklahmengambilsegalalangkahperundangan, pentadbiran, sosialdanpendidikan yang sewajarnyauntukmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukkeganasan
  Fizikal
  mental,
  Kecederaan
  Penderaan
  pengabaian @ pelakuancuai,
  penganiayaan @ eksploitasi, termasukpenderaanseksual
  semasadalamjagaanibubapa(ibubapa), penjagadisisiundang-undang (penjaga-penjagadisisiundang-undang)
 • 11. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara23
  Negara-negarapihakmengiktirafbahawaseseorangkanak-kanakkurangupayasecaramental @ fizikalpatutmenikmatikehidupan yang sepenuhnyadandihormatidalamkeadaan yang memastikankemuliaan, menggalakkansikaptidakbergantungdanmemudahkanpenglibatanaktifkanak-kanakitudalamkomuniti.
 • 12. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara28
  Negara-negarapihakmengiktirafhakkanak-kanakkepadapendidikandandengantujuanunntukmencapaihakinisecaraberperingkat-peringkatdanatasdasarpeluang yang sama, merekahendaklahsecarakhususnya;
  Menjadikanpendidikanrendahdiwajibkandandiadakansecarapercumakepadasemua
  Menggalakkanperkembanganpeendidikanmenengahdalampelbagaibentuk, termasukpendidikanumumdanvokasional, mengadakanpendidikanitudanterbukakepadatiap-tiapkanak-kanakdanmengambillangkah yang sewajarnyasepertimemperkenalkanpendidikanpercuma
 • 13. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara29
  Negara-negarapihakbersetujubahawapendidikankanak-kanakhendaklahdihalatujukankepada;
  Perkembanganpersonaliti, bakat, dankebolehan mental danfizikalkanak-kanakpadatahappotensi yang paling tinggi.
  Perkembangan rasa hormatbagihakasasimanusiadankebebasanasasidanbagiprinsip-prinsip yang termaktub KONVENSYEN mengenaiHakKanak-KanakdalampiagamPerutubuhanBangsa-BangsaBersatu
  Perkembangan rasa hormatbagiibubapakanak-kanak, identitikebudayaan, bahasadannilainyasendiri, baginilaikebangsaannegara yang didudukiolehkanak-kanakitu, negara yang daripadanyaberasaldanbagitamadun yang berbezadaripadatamadunnyasendiri.
  Penyediaankanak-kanakbagihidup yang bertanggungjawabdalammasyarakat yang bebasdalamsemangatpersefahaman, keamanan, toleransi, kesamaanjantinadanpersahabatandikalangansemuaorang, kumpulanetnik, kebangsaandan agama danorang yang asalusulnyapendudukasli
  Perkembangan rasa hormatbagialamsekitarsemulajadi.
 • 14. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara30
  Dalamnegaradimanawujudnyaminoriti, etnik, agama ataulinguistik @ orang-orang yang asal-usulnyapendudukasli, seseorangkanak-kanak yang tergolongdalamminoritisedemikianatauialahpendudukasli
  Tidaklahbolehdinafikanhak, dalamkomunitidengananggotakumpulannya yang lain,
  Untukmenikmatikebudayaanyasendiri,
  Untukmenganutdanmengamalkanagamanyasendiriatau
  Untukmenggunakanbahasanyasendiri.
 • 15. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara32
  Negara-Negara Pihakmengiktirafhakkanak-kanakuntukdilindungidaripada ;-
  Eksploitasiekonomidandaripadamenjalankanapa-apakerja yang berkemungkinanberbahayaatau;
  Menganggupendidikankanak-kanakitu, atauadalahmendatangkankeburukankepadakesihatankanak-kanakatau;
  Perkembanganfizikal, mental, kerohanian, kemoralanatau;
  Sosialkanak-kanakitu.
 • 16. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
  Perkara34
  Negara-Negara Pihakmengakujanjiuntukmelindungikanak-kanakdaripadasegalabentukpengeksploitasianseksdanpenderaanseksual. Bagimaksudini, Negara-Negara Pihakhendaklahsecarakhususmengambilsegalalangkahkebangsaan, dwipihakdanberbilangpihak yang sewajarnyauntukmencegah:
  Doronganataupaksaankanak-kanakuntukmelibatkandiridalamapa-apaaktivitiseks yang menyalahiundang-undang.
  Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampelacuranatauapa-apaamalanseks yang menyalahiundang-undang
  Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampersembahandanbahanlucah.
 • 17. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  PenubuhanMajlisPenyelarasbagiperlindunganKanak-Kanak
  Seksyen 3
  MakahendaklahditubuhkansuatuMajlis yang hendaklahdikenalisebagaiMajlisPenyelarasbagiPelindunganKanak-Kanak
  Majlishendaklah:
  BertanggungjawabbagimenasihatiMenteritentangsegalaaspekpelindungankanak-kanak
  Merekabentuksuatusistempengurusan yang cekapdanberkesandiseluruh Malaysia yang menggabungkansaluranmaklumatbagimelaporkankeskanak-kanak yang memerlukanperlindungan
  Mengesyorkanperkhidmatan-perkhidmatan yang ditujukankhususuntukmemenuhikeperluanorang, kanak-kanakdankeluarga yang memerlukanperkhidmatanperlindungankanak-kanak
  Menyelaraspelbagaisumbermana-manaJabatanKerajaan yang terlibatdenganperlindungankanak-kanak.
  sambung-
 • 18. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  sambung-
  Membangunkan program-program untukmendidikorangramaidalampencegahanpenganiayaandanpengabaiankanak-kanak.memberikannasihattentangpengurusan , operasidanamalanPasukanPelindungankanak-Kanakdiseluruh Malaysia
  Memberikannasihattentangpengurusan ,operasidanamalanpasukanpelindungankanak-kanakseluruh Malaysia.
  Memberikannasihattentangpembangunan program latihanbagianggotaPasukanPelindunganKanak-Kanakdiseluruh Malaysia
  Menyelesaikanapa-apapertelingkahan yang mungkinberbangkitdalamPasukanPerlindunganKanak-Kanak
  Melaksanakanapa-apafungsi lain yang ditetapkanolehperaturan-peraturan yang dibuatdibawahaktaini
 • 19. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  1. Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;
  kanak-kanakitutelahataubesarkemungkinanakandicederakandarisegifizikalataudicederakandarisegiemosiataudianiayaidarisegiseksolehibuataubapaataupenjaganyaatauseseoranganggotakeluargaluasnya;
  kanak-kanakitutelahatauberkemungkinandicederakandarisegifizikalatauemosiatauseksualdanibuataubapaataupenjaganyasamaadatahuatauberkemungkinanmengetahuinyatelahtidakmelindungiatautidakakanmelindungikanak-kanakitudaripadakecederaanataupenganiayaansedemikian
  ibuataubapaataupenjagakanak-kanakitutidaklayakatautelahmengabaikan, tidakberupayauntukmenjalankanpengawasandanpengawalan yang sepatutnyakeataskanak-kanakitudankanak-kanakitumulaterlibatdalampergaulan yang tidaksihat
  ibuataubapaataupenjagatelahmengabaikanatauberkeberatanuntukmengadakanmemeliharadariaspekpenyediaanmakanan, pakaiandantempatberteduh yang mencukupiuntukkanak-kanakitu
  kanak-kanakitutidakmempunyaiibuataubapaataupenjaga; atautelahdibuangolehibuataubapaataupenjaganyadanselepassiasatan yang munasabahibuataubapaataupenjagaitutidakditemui, dantiadaorang lain yang sesuaisanggupdanberupayamemeliharakanak-kanakitu
  sambung-
 • 20. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  Sambung-
  Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;
  kanak-kanakituperludiperiksa, disiasatataudirawatbagimaksudmemulihkanataumemeliharakesihatannya; danibuataubapaataupenjaganyamengabaikanatauengganmembenarkankanak-kanakitudiperiksa, disiasatataudirawatsedemikian
  kanak-kanakituberkelakuandengancara yang, atau yang mungkin, memudaratkandirinyaataumana-manaorang lain danibuataubapaataupenjaganyatidakberupayaatauberkeberatanuntukmengambillangkah-langkah yang perluuntukmemperbaikikeadaanataulangkah-langkahyangdiambilolehibuataubapaataupenjagaitugagal
  Terdapatpertelingkahan yang sedemikianrupaantarakanak-kanakitudenganibuataubapaataupenjaganya, atauantaraibudanbapaataupenjagapenjaganya, sehinggakanhubungankekeluargaanterganggudenganserius, dan yang demikianitumenyebabkankanak-kanakitumengalamikecederaanemosi
  kanak-kanakitudibenarkanberadadimana-manajalan, premisatautempatbagimaksud (i) mengemisataumenerimasedekah, samaadaatautidakdengandalihmenyanyi, bermain, membuatpersembahanataumenawarkanapa-apajuauntukjualan; atau (ii) menjalankanpenjajaan yang menyalahiundang-undang, loteriharam, perjudianatauaktiviti lain yang menyalahiundang-undang yang memudaratkankesihatandankebajikankanak-kanakitu.
 • 21. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  Keadaansedemikianterangkumsekiranya;
  Dicederakandarisegifizikaljikaadakecederaan yang substansialdanbolehdilihatpadamana-manabahagiantubuhkanak-kanakituakibatkekerasanatauagen(alat) yang sengajakepadatubuhkanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, laserasi, kontusi, lelasan, parut, patahataukecederaantulang yang lain, dislokasi, seliuh, pendarahan, pecahviskus, lukaterbakar, melecur, hilangatauberubahkesedaranataufungsifisiologiataugugurrambutataugigi;
  Dicederakandarisegiemosijikaadagangguanbolehdilihatpadafungsi mental atauemosikanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, kecelaruan mental atautingkahlaku, termasukkeresahan, kemurungan, penyendirian, kelangsanganatauperkembanganlambat;
  Teraniayadarisegiseksjikadiatelahmengambilbahagian, samaadasebagaipesertaataupemerhati, dalamapa-apaaktiviti yang berunsurseksbagimaksud (i) apa-apabahan, fotograf, rakaman, filem, pita video ataupersembahan yang berunsurpornografi, lucahatausumbang; atau (ii) eksploitasiseksolehmana-manaorangbagimemuaskannafsuseksorangituatauorang lain.
 • 22. AKTA KANAK-KANAK (2001)
  “Sekolahkebangsaan” ertinyasekolahrendahkerajaanatausekolahrendahbantuankerajaan -
  (a) yang menyediakanpendidikanrendah yang sesuaibagimuriddariumur 6 tahun;
  (b) yang menggunakanbahasakebangsaansebagaibahasapengantarutama;
  (c) yang menjadikanbahasaInggerissebagaimatapelajaranwajib; dan
  (d) dimanakemudahanbagipengajaran;
  (i) bahasaCinaatau Tamil hendaklahdiadakanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya; dan
  (ii) bahasa-bahasakaumaslihendaklahdiadakanjikadidapatimunasabahdanpraktikberbuatsedemikiandanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya;
  29A (1) Menteriboleh, melaluiperintah yang disiarkandalam Warta, menetapkanpendidikanrendahmenjadipendidikanwajib.
  (2) Tiap-tiapibubapawarganegara Malaysia yang tinggaldi Malaysia hendaklahmemastikanbahawajikaanaknyatelahmencapaiumurenamtahunpadaharipertamabulanJanuaridalamtahunpersekolahansemasaanakitudidaftarkansebagaimuriddisekolahrendahdalamtahunitudanterusmenjadimuriddisekolahrendahsepanjangtempohpendidikanwajib.
  (4) Ibubapa yang melanggarsubseksyen (2) adalahmelakukansuatukesalahandanboleh, apabiladisabitkan, didendatidakmelebihi lima ribu ringgit ataudipenjarakanselamatempohtidakmelebihienambulanataukedua-duanya.
 • 23. AKTA PENDIDIKAN
  40 Menterihendaklahmengadakanpendidikankhasdisekolahkhas yang ditubuhkandibawahperenggan 34(1)(b) ataudimana-manasekolahrendahataumenengah yang difikirkanolehMenterisuaimanfaat.
  64.Tertakluk kepadamana-manaperaturan yang dibuatdibawahAktaini, Menteribolehmemberikansamaadabantuankewanganatauselainnyaberkenaandenganmuridataumana-managolonganmuriddiinstitusipendidikankerajaanataubantuankerajaandanbantuanitubolehtermasuk ;
  (a) pemberiandermasiswa, biasiswa, pinjamanataubantuan lain; dan
  (b) penyediaan-
  (i) tempattinggal;
  (ii) pengangkutan;
  (iii) buku; dan
  (iv) perkhidmatanperubatandanpergigian,
  bagimaksudmembolehkanmuriditumenggunakansepenuhnyakemudahan yang tersediabagimerekaataubagimaksudmemperbaikikesihatandankesejahteraanhidupmereka
 • 24. AKTA PENDIDIKAN
  41. (1) Tertaklukkepadasubseksyen (2) dan
  (3), Menteribolehmelaluiperaturan-peraturanmenetapkan-
  (a) Tempohpendidikanrendahdanmenengah yang sesuaidengankeperluanmurid yang menerimapendidikankhas;
  (b) Kurikulum yang hendaklahdigunakanberhubungandenganpendidikankhas;
  (c) Kategorimurid yang memerlukanpendidikankhasdankaedah yang sesuaibagipendidikanmuriddalamsetiapkategorisekolahkhas; dan
  (d) Apa-apaperkara lain yang difikirkanolehMenterisuaimanfaatatauperlubagimaksudBabini.
  (2) Tempoh yang ditetapkanolehMenteridibawahperenggan (1) (a) tidakbolehkurangdaripadatempoh minimum pendidikanrendahataumenengah, mengikutmana-mana yang berkenaan, yang diperuntukkandibawahAktaini.
  (3) Kurikulum yang ditetapkandibawahperenggan (1) (b) hendaklahmematuhi
  kehendakKurikulumKebangsaansetakat yang semunasabahnyapraktik
 • 25. HAK ASASI KANAK-KANAK
  SEMUA KANAK-KANAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DAN AKTA-AKTA YANG KHUSUS UNTUK MEREKA
  MEREKA ADALAH ASET YANG BUKAN SAHAJA PENTING KEPADA NEGARA TETAPI KEPADA DUNIA AMNYA-PEWARIS MASA DEPAN.

×