• Like
 • Save
Từ điển toán học
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Từ điển toán học

 • 184 views
Published

 

Published in Education , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖtKho¶ng 17 000 tõNhµ xuÊt b¶n KH vµ KTIn lÇn thø 2 - 1976TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨nTiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔnC¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng TuþNh÷ng ký hiÖu viÕt t¾tc¬. c¬ häctk. thèng kª®s. ®¹i sètop. t«p« häcgt. gi¶i tÝchtrch. lý thuyÕt trß ch¬ihh. h×nh häctr®. tr¾c ®Þakt. to¸n kinh tÕtv. thiªn v¨nkü. kü thuËtvl. vËt lýlog. to¸n logicxib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häcmt. m¸y tÝnhxs. x¸c suÊt
 • 2. 2Aabac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnhabbreviate viÕt gän, viÕt t¾tabbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾taberration vl. quang saiability kh¶ n¨ngabnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈnabout ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víia.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨mabove ë trªn, cao h¬nabridge rót gän, lµm t¾tabscissa, abscissae hoµnh ®éabsolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èiabsolutely mét c¸ch tuyÖt ®èiabsorb hÊp thu, hót thuabsorption sù hÊp thu, sù thu hótabstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îngabsurd v« nghÜa, v« lý, phi lýabsurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lýabundant thõaabut kÒ s¸t; chung biªnaccelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanhacceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanha. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõaa. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tôa. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolita. of gravity gia tèc träng tr−ênga. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬ia. of translation gia tèc tÞnh tiÕnangular a. gia tèc gãcaverage a. gia tèc trung b×nhcentripetal a. gia tèc h−íng t©m
 • 3. 3accelerationcomplementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolitinstantaneous a. gia tèc tøc thêilocal a. gia tèc ®Þa ph−¬ngnormal a. gia tèc ph¸p tuyÕnrelative a. gia tèc t−¬ng ®èiStandar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈnsupplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕntotal a. gia tèc toµn phÇnuniform a.gia tèc ®Òuaccent dÊu phÈyaccept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c báacceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îcacceptance sù nhËn, sù thu nhËnaccepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËnaccess sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tinrandom a. thø tù chän ngÉu nhiªnaccessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îcaccesory phô thªm; phô tïngaccident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng mayaccidental ngÉu nhiªnaccount kÓ ®Õn, tÝnh ®Õnaccumulate tÝch luü, tôaccumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tôaccumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luüadder a. bé céng tÝch luüdouble precision a. bé céng kÐpfloating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éngimaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luüreal a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luüround - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßnsingleprecision a. bé céng ®¬nsum a. bé tÝch luü tæng
 • 4. 4accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸ca. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖmadequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp]attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬accurate chÝnh x¸ca. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©nace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi)acentral kh«ng trung t©macnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong)acoustical (thuéc) ©m thanhacoustics vl. ©m häcacross ngang, quaact t¸c ®éngaction t¸c dông, t¸c ®éngbrake a. t¸c dông h·mcontrol a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓndelayed a. t¸c dông lµm chËmedge a. t¸c dông biªninstantaneous a. t¸c dông tøc thêiintegral a. t¸c dông tÝch ph©non-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më”actual thùc, thùc t¹iactuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuate khëi ®éngacute nhänacyclic kh«ng tuÇn hoµnacyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilicad absurdum ®Õn chç v« lýreduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lýadaptation sù thÝch nghiadd céng vµo, thªm vµo, bæ sunga. together, a. up céng l¹i lÊy tæng
 • 5. 5addend sè h¹ng (cña tæng)adder bé céngalgebraic a. bé céng ®¹i sèamplitude a. bé céng biªn ®écounter-type a. bé céng b»ng nót bÊmadderdigital a. bé céng b»ng ch÷ sèfull a. bé céng ®Çy ®ñhalf a. bé nöa céngleft-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao)one-column a. bé céng mét cétparallel a. bé céng ®ång thêiright-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp)serial a. bé céng lÇn l−îtsingle-digit a. bé céng mét hµngternary a. bé céng tam ph©nadder-subtractor bé céng vµ trõaddition phÐp cénga. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøca. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©na. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trongbiÓu thøc ®¹i sèalgebraic a. phÐp céng ®¹i sèarithmetic a. phÐp céng sè häcadditive céng tÝnhcompletely a. hoµn toµn céng tÝnhadditivity (tÝnh chÊt) céng tÝnhaddress ®Þa chØcurrent a. ®Þa chØ hiÖn ®¹ifast a. ®Þa chØ cè ®Þnhfloating a. ®Þa chØ di ®éngstart a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t]zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer«
 • 6. 6adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîpadequate phï hîp, thÝch hîpadherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnha. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîpadic a®icadinfinitum v« cïngadjacent kÒadjoin kÒ, nèi; chung biªnadjoint liªn hîp, phï hîpa. of a differeential euation ph−¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîpa. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©na. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmitadjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vµoadjunct phÇn phô, sù bæ sungalgebraica a. phÇn phô ®¹i sèadjunction sù phô thªm; sù më rénga. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖmalgebraic(al) a. sù më réng ®¹i sèadjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËpadjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îcadjustment sù ®iÒu chØnha. of rates mt ®Æc tr−ng cña c¸c tû sè thèng kªadmissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îcadmissible chÊp nhËn ®−îcadvection sù b×nh l−uadvantege tréi h¬n −u thÕaerodynamic khÝ ®éng lùcaerodynamics khÝ ®éng lùc häcaerostatics khÝ tÜnh häcaffine afinaffinity phÐp biÕn ®æi afinaffinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnhaffirm kh¼ng ®Þnh
 • 7. 7affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnhaffirmative kh¼ng ®Þnhaffixe to¹ via fortiori l¹i cµngafter effect hËu qu¶aggregeta tËp hîp; bébounded a.tËp hîp bÞ chÆnclosed a. tËp hîp ®ãngcomparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îccountable a. tËp hîp ®Õm ®−îcdenumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îcequivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ngaggregatefinite a. tËp hîp h÷u h¹nincomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcinfinite a. tËp hîp v« h¹nnon - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îcordered a. tËp hîp s¾p ®−îcproduct a. tËp hîp tÝchsimilar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®−îc s¾p gièng nhauaggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîplinear a. sù gép tuyÕn tÝnhaggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ýaid thªm vµo, phô vµo // sù thªm vµo, s− phô vµotraining a. s¸ch gi¸o khoavisual a. ®å dïng gi¶ng d¹yaim môc ®Ýchalbedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®«aleatory ngÉu nhiªnaleph, alef alepaleph-null, aleph-zero alep kh«ngalgebra ®¹i sè häc, ®¹i sèa. of classes®¹i sè c¸c líp
 • 8. 8a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹na. of logic ®¹i sè l«gicabstract a. ®¹i sè trõu t−îngalgebraic a. ®¹i sè ®¹i sèassociative a. ®¹i sè kÕt hîpBoolean a. ®¹i sè Buncardinal a. ®¹i sè b¶n sècentral a. ®¹i sè trung t©mclosure a. ®¹i sè ®ãngcomplete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñcomplete matrix a. ®¹i sè toµn bé ma trËnconvolution a. ®¹i sè nh©n chËpderived a. ®¹i sè dÉn xuÊtdiagonal a. ®¹i sè chÐodifferential a. ®¹i sè vi ph©ndivision a. ®¹i sè (cã phÐp) chiaelementary a. ®¹i sè s¬ cÊpenveloping a. ®¹i sè baoexterior a. ®¹i sè ngoµiformal a. ®¹i sè h×nh thøcfree a. ®¹i sè tù dograded a. ®¹i sè ph©n bËcgraphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞgroup a. ®¹i sè nhãmhomological a. ®¹i sè ®ång ®Òuinvolutory a. ®¹i sè ®èi hîplinear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnhlinearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnhlinearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnhlogical a. ®¹i sè l«gÝcmatrix a. ®¹i sè ma trËnmodern a. ®¹i sè hiÖn ®¹inon-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n
 • 9. 9polynomial a. ®¹i sè ®a thøcpower-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîppropositional a. ®¹i sè mÖnh ®Òquaternion a. ®¹i sè c¸c quatenionquotient a. ®¹i sè th−¬ngrational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tûrelation a. ®¹i sèc¸c quan hÖright alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶iseparable a. ®¹i sè t¸ch ®−îcsimple a. ®¹i sè ®¬nsupplemented a. ®¹i sè phôsymmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøngtensor a. ®¹i sè tenx¬universal a. ®¹i sè phæ dôngvector a. ®¹i sè vÐct¬zero a. ®¹i sè kh«ngalgebraic(al) (thuéc) ®¹i sèalgebraically mét c¸ch ®¹i sèalgebroid phßng ®¹i sèalgobrithm thuËt to¸n, ang«ritdivision a. thuËt to¸nEuclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝtalgorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«ritalign s¾p hµng, lµm cho b»ng nhaualigned ®−îc s¾p hµngalignment sù s¾p hµngalined ®−îc s¾p hµngaliquot −íc sèall toµn bé, tÊt c¶allocate s¾p xÕp, ph©n bèallocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bèoptimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t−îng trong mÉu)allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau
 • 10. 10allot tk. ph©n bè, ph©n phèiallowable thõa nhËn ®−îcallowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hångalmacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalmost hÇu nh−, gÇn nh−almost-metric gi¶ mªtricalmucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalpha anpha (α); tv. sao anpha (trong mét chßm sao)alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸ialphabetically theo thø tùalphanumerical ch÷ - ch÷ sèalternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊualternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊualternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt)alternion anteni«naltitude chiÒu cao, ®é caoa. of a cone chiÒu cao h×nh nãna. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸camalgam sù hçn hîp, hçn hèngamalgamated hçn hèngambient hh. kh«ng gian xung quanhambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ngambiguousness tÝnh nhËp nh»ngamong trong sèamong-means trong sè c¸c trung b×nhamortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸na. of a debt kt. sù thanh to¸n nîamortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸namount sè l−îng, l−înga. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tina. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu traample ®ñ ®¸p øng, phong phó
 • 11. 11amplification sù khuÕch ®¹i, sù më rénga. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoµ, sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnhlinear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier vl. m¸y khuÕch ®¹icascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp]crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn]electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn töfeedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶olinear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifierpulse a. m¸y khuÕch ®¹i xungservo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éngamplify khuÕch ®¹iamplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞa. of complex nember agument cña sè phøca. of current biªn ®é dßng ®iÖna. of oscillation biªn ®é cña dao ®énga. of point gãc cùc cña mét ®iÓma. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶na. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éngcomplex a. biªn ®é nguyªn s¬delta a. biªn ®é deltaprimary a. biªn ®é nguyªn s¬scattering a. biªn ®é t¸n x¹unit a. biªn ®é ®¬n vÞvelocity a. biªn ®é vËn tècanalog t−¬ng tùanalogus t−¬ng tùanalogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬hydraulic a. m« h×nh thuû lùcphysical a. mt. m« h×nh vËt lýpneumatic a. m« h×nh khÝ lùc
 • 12. 12analogy sù t−¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lµm t−¬ng tùmembrane a. t−¬ng tù mµnganalysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îcanalyser mt. m¸y ph©n tÝchcircuit a. m¸y ph©n tÝch m¹chcurve a. m¸y ph©n tÝch ®−êng congdifferential a. m¸y tÝnh vi ph©ndigital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sèdirect-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕpelectronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn töfourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµfrequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sèharmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµmotion a. m¸y ph©n tÝch l−íinetwork a. m¸y ph©n tÝch l−íiservo a. m¸y ph©n tÝch secvotransient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nhchuyÓn tiÕpanalysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝcha. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©na. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng saia. of regression ph©n tÝch håi quya. of variance ph©n tÝch ph−¬ng saiactivity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trongs¶n xuÊt vµ ph©n phèialgebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sèbunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïmcombinatory a. gi¶i tÝch tæ hîpcomponent a. tk. ph©n tÝch nh©n tèconfluence a. ph©n tÝch hîp l−ucorrelation a. ph©n tÝch t−¬ng quandemand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇudimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn
 • 13. 13discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖteconomic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕfactor a. ph©n tÝch nh©n tèfunctional a. gi¶i tÝch hµmharmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoµ, gi¶i tÝch ®iÒu hoµindeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnhinfinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐlinear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnhmathematical a. gi¶i tÝch to¸n häcmultivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒunodal a. gi¶i tÝch c¸c nótnumerical a. gi¶i tÝch sè, ph−¬ng ph¸p tÝnhoperation a. v©n trï häcperiodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kúprobit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊtrational a. ph©n tÝch hîp lýsequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕpstatistic(al) a. ph©n tÝch thèng kªstrain a. ph©n tÝch biÕn d¹ngstress a. ph©n tÝch øng suÊtsuccessive a. ph©n tÝch liªn tiÕptensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬unitary a. tk. ph©n tÝch ph−¬ng saivariance a. gi¶i tÝch vect¬analysis-situs t«p«anamorphosis tiÖm biÕnancestral di truyÒnancillary bæ sung, phô thuécangle gãca. of attack gãc ®ônga. of contingence gãc tiÕp liªna. of friction gãc mµ sat, gãc cä s¸ta. of incidence gãc tíi
 • 14. 14a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖcha. of intersection gãc t−¬ng giaoa. of osculation gãc mËt tiÕpa. of reflection gãc ph¶n x¹a. of rotation gãc quaya. of twist gãc xo¾nacute a. gãc nhänadjacent a. gãc kÒalternate a. gãc so lealternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoµiapex a., apical a. gãc ë ®Ønhbase a. gãc ®¸ycentral a. gãc ë t©mcomplementary a. gãc phô (cho b»ng 900)concave a. gãc lâmcänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)convex a. gãc låicoordinnate a. gãc to¹ ®écorresponding a. gãc ®ång vÞconterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 3600dihedral a. gãc nhÞ diÖndirection a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ngexcentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elipexplementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)exterior-interior a.gãc ®ång vÞEulerian a. gãc ¥leflat a. gãc bÑt (1800)hour a. gãc giêobtuse a. gãc tïopposite a. gãc ®æi ®Ønhphase a. gãc phapolar a. gãc cùcpolarizing a. gãc ph©n cùc
 • 15. 15polyhedrala a. gãc ®a diÖnprecession a. gãc tuÕ saiquadrantal a. gãc béi cña 900rectilinear a. gãc ph¼ngre-entrant a. gãc vµoreflex a. gãc lín h¬n 1800vµ nhá h¬n 3600right a. gãc vu«ng (900)round a. gãc ®Çy (3600)salient a. gãc låiscattering a. gãc ph¶n x¹sight a. gãc nh×nsolid a. gãc khèispherical a. gãc cÇusupplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 1800)straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vµ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓmtetrahedral a. gãc tø diÖntrihedral a. gãc tam diÖnvectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc)vertex a. gãc ë ®Ønhvertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønhangular (thuéc) gãcanharmonic phi ®iÒu hoµ, kÐpanholonomic kh«ng h«l«n«manisotropic kh«ng ®¼ng h−íngannihilation sù linh ho¸, sù lµm kh«ngannihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«nganuual h»ng n¨mannuity kt. niªn kho¶nannul lµm triÖt tiªuannular cã h×nh khuyªnannulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ngannulus h×nh khuyªnanode an«t, d−¬ng cùc
 • 16. 16anomalistic dÞ th−êng, phi lýanomalous dÞ th−êng, bÊt th−ênganomal [sù; ®iÒu] dÞ th−êngantapex ®èi ®Ønhante trch. më (bµi); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n)antecedence log. tiÒn kiÖnantenna antenumbrella a. kü. anten ®oantiacoustic ph¶n tô quanganti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊuinvolutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîpantichain ®s. d©y chuyÒn ng−îc, ph¶n xÝchanticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−ícanticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håanticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕnanticommutative ph¶n giao ho¸nanticommutator ph¸n ho¸n töanticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hçanticosine accosinanticyclone ®èi xiclonantiderivative nguyªn hµm, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ngantiform ph¶n d¹ngantigenus ®èi gièngantiharmonic phi ®iÒu hoµantihomomorphism ph¶n ®ång cÊuantihunting chèng dao ®éng, lµm æn ®Þnhanti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊuantilogarithm ®èi l«gaantimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi)antinode bôngantinomy nghÞch lýantiparallelogram h×nh thang c©nantipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m
 • 17. 17antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©mantiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nhantiradical ®s. ®èi c¨nantirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔnantiesonance ph¶n céng h−ëngantieries tk. chuçi ng−îcantisine acsinantisymmetric ph¶n xøngantisymmetrization ph¶n xøng ho¸antitagent actangantithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantitone ®s ph¶n tùany bÊt kúaperiodic kh«ng tuÇn hoµnaperture khÈu ®é, lç hængapex ®Ønh, chãpaphetion tv. ®iÓm viÔn nhËtapical (thuéc) ®Ønhapogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ýcha-point gt. a- ®iÓmapolar liªn hîpa posteriori hËu nghiÖmapothem trung ®o¹napparatus m¸y mãc, c«ng côapparent bÒ ngoµiapplicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®−îc; thÝch dôngapplication phÐp tr¶i, sù øng dôngapplied ®−îc øng dôngapply øng dôngapproach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËnradial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tiaapproximability tÝnh xÊp xØ ®−îc
 • 18. 18approximate gÇn ®óng, xÊp xØapproximately mét c¸ch xÊp xØapproximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trungb×nhbest a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt]cellular a. xÊp xØ khèiclosest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊtdiagonal a. xÊp xØ chÐofist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çumean a. xÊp xØ trung b×nhnumerical a. [l−îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sèone-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝapolynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøcrational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøcsecond a. phÐp xÊp xØ b−íc haisuccessive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕpweighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sèa priori tiªn nghiÖmapse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËnnhËt vµ viÔn nhËtapsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc)cËn nhËt vµ viÔn nhËtarbitrarily mét c¸ch tuú ýarbitrary tuú ýare cunga. of cyloid cung xicloitanalytic a. cung gi¶i tÝchcircular a. cung trßndiurnal a. tv. nhËt cungforward a. cung thuËnfree a. gt. cung tù domajor a. cung línminor a. cung nhá
 • 19. 19pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoµnregular a. cung chÝnh quyshort a. of cirele cung ng¾n (cña ®−êng trßn)simple a. cung ®¬narch vßm; nhÞp cuèn ë cÇucircularr a. nhÞp trßnhingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîphydrostatic a. nhÞp thuû tÜnhparabolic a. nhÞp parabolicArchimedes Acsimetarea diÖn tÝcheffective a. diÖn tÝch h÷u hiÖuintrinsic a.hh. diÖn tÝch tronglateral a. diÖn tÝch xung quanhphase a. diÖn tÝch phasectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngangsector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬surface a. diÖn tÝch mÆttail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch línarea-preserving b¶o toµn diÖn tÝchareal (thuéc) diÖn tÝchareolar (thuéc) diÖn tÝchargue th¶o luËn, bµn luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸na. from the sample dùa vµo mÉu ®Ó ph¸n ®o¸na. in a cirele r¬i vµo vßng luÈn quÈna. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ...argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minha. of a complex nhumber agumen cña sè phøcsound a. lý luËn cã c¬ sëarithmetic sè häcadditive a. ®s sè häc céng tÝnhmental a. tÝnh nhÈmrecursive a. log. sè häc ®Ö quy
 • 20. 20arithmetic(al) (thuéc) sè häcarithmetically theo sè häc vÒ mÆt sè häcarithmometer m¸y tÝnh ®Æt bµn, m¸y tÝnh s¸ch tayarithmograph s¬ ®å sè häc, ®å h×nh sè häcarm c¹nh; c¸nh tay; c¸nh tay ®ßna.of an angle c¹nh cña mét gãca. of a couple c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùca. of a lever c¸nh tay ®ßnarrange s¾p xÕparrangement sù s¾p xÕp, chØnh hîparray b¶ng, d·y s¾p xÕp; mt. m¶ngfrequency a. d·y tÇn sèrectanggular a. b¶ng ch÷ nhËtsquare a. b¶ng vu«ngtwo-way a. b¶ng hai lèi vµoarrow mòi tªn (trªn s¬ ®å)artificial nh©n t¹o; gi¶ t¹oascend t¨ng, tiÕn, ®i lªn, trÌo lªnascendant t¨ng lªnascension sù t¨ng, sù tiÕnright a. ®é xÝch kinhascertain thiÕt lËp; lµm s¸ng táaspect d¹ng; phÝa; khÝa c¹nhasphericity tÝnh phi cÇuassay tk. sù thÝ nghiÖm, sù thösix- point a. tk. ph−¬ng ph¸p s¸u ®iÓmassemblage tËp hîp, sù l¾p r¸passembly sù tËp hîp, kÕt cÊu (nhiÒu linh kiÖn)control a. mt. bµn ®iÒu khiÓnplug-in a. kÕt cÊu nhiÒu khèiassert kh¼ng ®Þnh; gi÷ v÷ng; b¶o vÖassertion sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu quyÕt ®o¸nassess ®¸nh gi¸
 • 21. 21assets kt. tµi s¶n; tiÒn cãfixed a. tµi s¶n cè ®Þnhpersonal a. ®éng s¶nreal a.bÊt ®éng s¶nassignable kh«ng ngÉu nhiªnassignment sù ph©n bæ, sù ph©n c«ng; phÐp g¸nstate a. xib. phÐp g¸n m· tr¹ng th¸iassist gióp ®ì, t−¬ng trîassociate liªn kÕt, kÕt hîp, liªn ®íi, liªn hîpassociated liªn kÕtassociation sù liªn kÕt, sù kÕt hîpassociative kÕt hîpassociativity tÝnh kÕt hîpassociator ®s. c¸i liªn hîpassume gi¶ thiÕt; thõa nhËnassumed gi¶ ®Þnhassumption sù gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕtassurance sù b¶o hiÓmlife a. tk b¶o hiÓm sinh m¹ngasterisk dÊu sao (★)asteroid h×nh saoastroid ®−êng h×nh saooblique a. ®−êng h×nh sao xiªnprojective a. ®−êng h×nh sao x¹ ¶nhregular a. ®−êng h×nh sao ®Òuastrology thuËt chiem tinhastronautic(al) (thuéc) du hµnh vò trôastronomic(al) (thuéc) thiªn v¨nastronomy thiªn v¨n häcmathematical a. thiªn v¨n to¸n häcastrophysical (thuéc) vËt lý thiªn thÓasymmetric(al) kh«ng ®èi xøngasymmetrically mét c¸ch kh«ng ®èi xøng
 • 22. 22asymmetry tÝnh kh«ng ®èi xøngasymptote ®−êng tiÖm cËncurvilinear a. tiÖm cËn conginflexional a. tiÖm cËn uènreetilinear a. tiÖm cËn th¼ngasymptotic(al) tiÖm cËn, gÇn ®óngasymptotically mét c¸ch tiÖm cËnasynchoronous kh«ng ®ång béat ë, vµo lóc at fist tõ ®Çu; at least Ýt nhÊt; at most nhiÒu nhÊt; at oncengay tøc kh¾c, lËp tøc; at times ®«i khiatmosphere atm«tphe, khÝ quyÓnstandard a. vl®c. khÝ quyÓn tiªu chuÈnatmospheric(al) (thuéc) atm«tphe, (thuéc) khÝ quyÓnatmospherics vl. nhiÔu lo¹n cña khÝ quyÓnatom nguyªn tötagged a. vl. nguyªn tö ®¸nh dÊuatomic(al) (thuéc) nguyªn töatomicity tÝnh nguyªn töattach buéc chÆt, cét chÆtattached ®−îc buéc chÆtattain ®¹t ®−îc, hoµn thµnhattainable cã thÓ ®¹t ®−îcattenuation sù gi¶m nhÑattenuator m¸y gi¶m nhÑattraction [sù, lùc] hÊp dÉncapillary a. søc hót, mao dÉnattractor gt. ®iÓm hÊp dÉnattribute thuéc tÝnhatypical kh«ng ®iÓn h×nhaudio (thuéc) ©maudit thö, kiÓm nghiÖmaugend mt. sè h¹ng thø haiaugment t¨ng thªm, bæ sung
 • 23. 23augmentation sù t¨ngaugmented ®−îc t¨ngauthenticity tÝnh x¸c thùcautocorrelation tù t−¬ng quanautocorrlator m¸y ph©n tÝch sù t−¬ng quanautocorrelogram biÓu ®å sù t−¬ng quanautocovariance tù hiÖp, ph−¬ng saiautoduality tÝnh tù ®èi ngÉuautomatic(al) tù ®éngautomaticlly mét c¸ch tù ®éngautomatics tù ®éng häcautomation sù tù ®éng; tù ®éng häc; kü thuËt tù ®éngautomatism tÝnh tù ®éngautomatization sù tù ®éng ho¸automaton m¸y tù ®éng «t«matdeterministic a. «t«mat ®¬n ®Þnhfinite a. may tù ®éng h÷u h¹n, «t«mat h÷u h¹nlinear bounded a. «t«mat ®Èy xuèngnon-deterministic a. «t«mat kh«ng ®¬n ®Þnhprobabilistic a. «t«mat x¸c suÊtautomorphic tù ®¼ng cÊuautomorphism [tÝnh, phÐp, sù] tù ®¼ng cÊu, phÐp nguyªn h×nhcentral a. tù ®¼ng cÊu trung t©minterior a. ®s. phÐp tù ®¼ng cÊu trongouter a. phÐp tù ®¼ng cÊu ngoµisingular a. phÐp tù ®¼ng cÊu kü dÞautonomous tù trÞ, tù qu¶n, tù ®iÒu khiÓn; «t«m«nauto-oscillation sù tù dao ®éngautoprojectivity phÐp tù x¹ ¶nhautoregression sù tù håi quyautoregressive tù håi quyauxiliary bæ trî, phôaverage trung b×nh at the a. ë møc trung b×nh;
 • 24. 24above a. trªn trung b×nharithmetic a. trung b×nh cénggeometric (al) a. trung b×nh nh©n ( ab )harmonic a. trung b×nh ®iÒu hoµ + ba2abprocess a. gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nhprogressive a. tk. d·y c¸c trung b×nh mÉuweighted a. tk. (gi¸ trÞ) trung b×nh cã träng sèaveraging sù lÊy trung b×nhgroup a. lÊy trung b×nh nhãmavoirdupois hÖ thèng c©n dïng “pao” lµm ®¬n vÞaxial (thuéc) trôcaxiom tiªn ®Òa. of choise tiªn ®Ò chäna. of completeness tiªn ®Ò ®Çy ®ña. of congruence tiªn ®Ò t−¬ng ®¼nga. of connection tiªn ®Ò liªn th«nga. of continuity tiªn ®Ò liªn tôca. of infinity tiªn ®Ò v« tËna. of order tiªn ®Ò thø tùa. of parallels tiªn ®Ò ®−êng song songa. of reducibility tiªn ®Ò kh¶ quya. of scheme log. s¬ ®å tiªn ®Òcategorical a. tiªn ®Ò ph¹m trïdistance a. tiªn ®Ò kho¶ng c¸chexactness a. tiªn ®Ò khípexchange a. tiªn ®Ò thay thÕexcision a. ®s tiªn ®Ò khoÐtfist countability a. tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø nhÊtgeneral a. tiªn ®Ò tæng qu¸tgeometric a. tiªn ®Ò h×nh häcnorm a.s gt c¸c tiªn ®Ò chuÈn
 • 25. 25plane a. tiªn ®Ò mÆt ph¼ngsecond a. of countabitity tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø haiseparation a.s c¸c tiªn ®Ò t¸chspace a. tiªn ®Ò kh«ng giantriangle a. top. tiªn ®Ò tam gi¸caxiomatic(al) (thuéc) tiªn ®Òaxiomatics tiªn ®Ò häc, hÖ tiªn ®Òformal a. hÖ tiªn ®Ò h×nh thøcinformal a. hÖ tiªn ®Ò kh«ng h×nh thøcaxiomatizability tÝnh tiªn ®Ò ho¸finite a. tÝnh tiªn ®Ò ho¸ h÷u h¹naxiomatizable tiªn ®Ò ho¸ ®−îcaxiomatization tiªn ®Ò ho¸axis trôca. of abscissas trôc hoµnha. of a cone trôc cña mÆt nãna. of a conic trôc cña c«nica. of convergence trôc héi tôa. of coordinate trôc to¹ ®éa. of a curvanture trôc chÝnh khóca. of cylinder trôc cña h×nh trôa. of homology trôc thÊu x¹a. of linear complex trôc cña mí tuyÕn tÝnha. of ordinate trôc tunga. of a pencil of plane trôc cña mét chïm mÆt ph¼nga. of perspectivity trôc phèi c¶nha. of projection trôc chiÕua. of a quadric trôc cña mét qua®rica. of revolution trôc trßn xoaya. of symmetry trôc ®èi xøngbinary a. trôc nhÞ nguyªncircular a. ®−êng trßn trôcconjugate a. of a hyperbola trôc ¶o cña hipebon
 • 26. 26coordinate a. tr−cô to¹ ®écrystallograpphic a. trôc tinh thÓelectric a. trôc ®iÖnfocal a. trôc tiªuhomothetic a. trôc vÞ tùimaginary a. trôc ¶olongitudinal a. trôc däcmajorr a. of an ellipse [trôc lín, trôc chÝnh] cña elipmonor a. of an ellipse trôc nhá cña elipmoving a. trôc ®éngneutral a. trôc trung hoµnumber a. trôc sèoptic a. quang trôcpolar a. trôc cùcprincipal a. trôc chÝnhprincipal a. of inertia trôc qu¸n tÝnh chÝnhradical a. trôc ®¼ng ph−¬ngreal a. trôc thùcsemi-transverse a. trôc nöa xuyªntransverse a. trôc thùc, trôc ngang, trôc xuyªn (cña hipebon)vertical a. trôc th¼ng ®øngaxle trôcinstantaneous a. trôc tøc thêiaxonometry trôc l−îng häcazimith gãc cùc; tv. ®é ph−¬ng vÞazimuthal (thuéc) gãc cùc; ®é ph−¬ng vÞ
 • 27. 27Bback l−ng; c¸i nÒn // ë ®»ng sau; theo h−íng ng−îc l¹icalling b. tk.trë vÒ, tr¶ l¹iback-action ph¶n t¸c dông, t¸c dông ng−îcback ward ë phÝa sau // theo h−íng ng−îc l¹ibalance c¸i c©n; sù c©n b»ng; qu¶ l¾c ®ång hå; ®èi träng: kt.c¸n c©n thanh to¸ndynamic b. c©n ®éng lùcspring b. c©n lß xostatic b. c©n tÜnh häctorsion b vl. c©n xo¾nbalanced ®−îc c©n b»ngbalayage sù quyÕtball qu¶ bãng, qu¶ cÇu, h×nh cÇuball and socket kü. b¶n lÒ h×nh cÇuball-bearing æ biballistic x¹ kÝchballistics khoa x¹ kÝchexterior b. khoa x¹ kÝch ngoµiinterior b. khoa x¹ kÝch trongband d¶i b¨ng bãb. of semigroup bã nöa nhãmbase c¬ së, nÒn, ®¸y, c¬ sèb. of point c¬ së t¹i mét ®iÓmb. of cone ®¸y cña h×nh nãnb. of logarithm c¬ sè cña logab. of triangle ®¸y tam gi¸ccountable b. c¬ së ®Õm ®−îcdifference b. c¬ së sai ph©nequivalent b. c¬ së t−¬ng ®−¬ngneighbourhood b. gt. c¬ së l©n cËnproper b. gt. c¬ së riªngbasic c¬ së, cèt yÕu
 • 28. 28basis c¬ sëb. of intergers c¬ së cña hÖ ®Õmabsolute b. gt. c¬ së tuyÖt ®èiintergity a. c¬ së nguyªnorthogonal b. c¬ së thùc giaotranscendental b. ®s. c¬ së siªu viÖtunitary b. c¬ së [unita ®¬n nguyªn]batch mét nhãm, mét to¸n, mét mÎbatching ®×nh liÒu l−îngbattery bé, bé pin, bé ¾c quybeam dÇm; tia (s¸ng) chïm (s¸ng)b. on elastic foundation dÇn trªn nÒn ®µn håib. on elastic support dÇn trªn gèi ®µn håicompuond b. dÇm ghÐpconjugate b. dÇm liªn hîpcontinuos b. dÇm nhiÒu nhÞp, dÇmliªn tôcelectron b. tia ®iÖn tö, chïm electronfixed b. dÇm cè ®Þnhfloor b. dÇm nganghinged b. dÇm tiÕt hîplattice b. dÇm m¹ng, dÇm thµnh phÇnnarrow b. mt. chïm hÑpscanning b. tia quÐtbearing chç tùa, ®iÓm tùa; gãc ph−¬ng vÞcompass b. gãc ph−¬ng vÞ ®Þa bµnradial b. æ trôc h−íng t©mbeat ph¸chbecome trë nªnbigin b¾t ®Çubiginning sù b¾t ®Çubehaviour d¸ng ®iÖu; c¸ch xö lý, chÕ ®éasymptoic(al) b.gt. d¸ng ®iÖu tiÖm cËnboundary b. d¸ng ®iÖu ë biªn
 • 29. 29expectation b. xs. d¸ng ®iÖu trung b×nhgoal-seeking b.xib. d¸ng ®iÖu h−íng ®Ýchlinear b. d¸ng ®iÖu tuyÕn tÝnhtransient b. chÕ ®é chuyÓn tiÕpbehavioural (thuéc) d¸ng ®iÖubell-shaped h×nh qu¶ chu«ngbeft ®íi ®aiconfidence b. ®íi tin cËybelong thuéc vÒbelow d−íibend uèn congbending sù uènpure b. sù uèn thuÇn tuý (cña dÇm)benifit quyÒn lîi, lîi Ých; kt. l·iinsurance b. kt (tiÒn) trî cÊp b¶o hiÓmbest tèt nhÊt, tèi −ubet trch. ®¸nh cuécbeta bªta (β); sao bªta cña mét chßm saobetting sù ®¸nh cuécbetween gi÷abevel nghiªng; gãc nghiªngbi-additive song céng tÝnhbiaffine song afinbias tk. ®é chªnh lÖch, sai sè hÖ thèng rêi, dÞch chuyÓndownwarrd b. tk. chÖch xuèng d−íi, chÖch thÊp ®igrid b. sù dÞch chuyÓn l−íibiasinherent b. tk ®é chÖch kh«ng khö ®−îcinterviewer b. tk. ®é chÖch phñ quan (®é chÖch cña kÕt qu¶ ®iÒu tra dochñ quan ng−êi ®iÒu tra g©y ra)upward b. tk chÖch lªn trªn, chÖch lªn caoweight b. ®é chÖch träng l−îng (®é chÖch do gi¶m träng l−îng sai g©y ra)biased tk. chÖch; kh«ng ®èi xøng
 • 30. 30biaxial l−ìng trôc, song trôcbicategory song ph¹m trïbicharacteristic song ®Æc tr−ngbicompact song comp¨cbicompactification song comp¨c ho¸bicompactum song comp¨cbicomplex song phøcbiconvex hai phÝa lçibicylinder song trôbidirectional hai chiÒu, thuËn nghÞchbidual song ®èi ngÉubiennial hai n¨m métbieqiuvalence song t−¬ng ®−¬ngbifactorial hai nh©n tèbifecnode song flecn«tbifunctor song hµm tö, hai tö hai ng«ibifurcate t¸ch ®«i chia nh¸nhbifurcation sù t¸ch ®«i, sù chia nh¸nhbigenus gièng kÐpbigrade song cÊpbiharmonic song ®iÒu hoµbiholomorphic song chØnh h×nhbijection song ¸nhbilateral hai bªn, hai phÝabilinear song tuyÕn tÝnhbill kt. ng©n phiÕu; ho¸ ®¬nb. of exchange ng©n phiÕu trao ®æibillion mét ngh×n tØ (1012) (ë Anh), (109) (ë mü)bimodal hai mètbimodule song m«®unbinariants song biÕn thøcbinary nhÞ nguyªn, hai ng«ibind buéc, liªn kÕt
 • 31. 31binodal (thuéc) nót kÐpbinode nót kÐpb. of surface nót kÐp cña mét mÆtbinomial nhÞ thøcbinormal phã ph¸p tuyÕnbiomathematics to¸n sinh vËt häcbiometric tk. sinh tr¾cbiometric tk. sinh tr¾c häcbiorthogonal song trùc giaobiorthogonalization sù song trùc giao ho¸biostatistÝe thèng kª sinh vËt häcbipart hai tÇngbipartite hai phÇn, hai nh¸nhbipolar l−ìng cùcbiquadratic trïng ph−¬ngbiquaternion song qua - tenionbØational song h÷u tûbirectangular cã hai gãc vu«ngbiregular song chÝnh quybisecant song c¸t tuyÕnbisect chia ®«ibisection sù chia ®«ibisector ph©n gi¸cb. of an angleph©n gi¸c (cña mét gãc)external b. ph©n gi¸c ngoµiinternal b. ph©n gi¸c trongperpendicular b. ®−êng trung trùcbisectrix ph©n gi¸cbiserial hai chuçibistable song æn ®Þnhbisymmetric song ®èi xøngbit bit (®¬n vÞ th«ng tin) sè nhÞ ph©nbitangent l−ìng tiÕp (tiÕp xóc t¹i hai ®iÓm)
 • 32. 32biunique mét ®èi métbivariate tk. hai chiÒubivector song vect¬black ®enblackbroad b¶ng ®enblank chç trèngblink vl. mµng ch¾nblock khèi, ®èng, kÕt cÊubuiding b. c¬; khèi x©y dùng; mt. khèi tiªu chuÈnincomplete b. tk. khèi khuyÕtlinked b.s c¸c khèi giao nhauramdomized b. khèi ngÉu nhiªnblocking c¶nboad mt. b¶ng, bµncalculating b. mt. bµn tÝnhcomputer b. bµn tÝnhcontrol b. b¶ng kiÓm tradistributing b. b¶ng ph©n phèiinstrument b. b¶ng dông côkey b. bµn phÝm, b¶ng ®iÒu khiÓnpanel b. b¶ng (danh s¸ch) dông côplotting b. bµn can (thiÕt kÕ)body thÓ, vËt, vËt thÓ, khèiconvex b. vËt låi, thÓ låiheavenly b. thiªn thÓmultiply connected b. thÓ ®a liªnrigid b vl. vËt r¾n (tuyÖt ®èi)star b. thÓ h×nh saobolide tv. sao b¨ngbond mèi liªn kÕt, mèi quan hÖbook s¸chbook-keeping c«ng viÖc kÕ to¸nboom tk. sù bu«n b¸n ph¸t ®¹t
 • 33. 33boost t¨ng ®iÖn thÕbooster m¸y t¨ng ®iÖn thÕborder biªn, bêbore lç hængbottle chaiKlein’s b. chai Kleinbottle-neck cæ chaibound biªn giíi, ranh giíi cËnb. of the error cËn cña sai sè, giíi h¹n sai sèessential upper b. cËn trªn cèt yÕugreatest lower b. cËn d−íi lín nhÊtleast upper b. cËn trªn bÐ nhÊtlower b.cËn d−íiupper b. cËn trªnboundary biªn, biªn giíi, giíi h¹nb. of a chain biªn giíi cña mét d©y chuyÓnacceptance b. giíi h¹n thu nhËnglued b. ies top. biªn bÞ d¸nhomotopy b. biªn ®ång lu©nideal b. gt. biªn lý t−ënglower b. biªn d−íinatural b. of afuntion cËn tù nhiªn cña mét hµmbounded bÞ chÆnalmost b. hÇu bÞ chÆnessentially b. gt. bÞ chÆn thùc sù, bÞ chÆn cèt yÕu, bÞ chÆn hÇu kh¾p n¬itotally b. hoµn toµn bÞ chÆnuniformyli b. bÞ chÆn ®Òuboundedly bÞ chÆnboundedness sù bÞ chÆn, tÝnh bÞ chÆnb. of solution tÝnh bÞ chÆn cña lêi gi¶iboundless kh«ng bÞ chÆnbox hépbrachistochrone ®−êng ®o¶n thêi
 • 34. 34bracket dÊu ngoÆccurly b. dÊu ngoÆc {}round b. dÊu ngoÆc ( )square b. dÊu ngoÆc [ ]braid top. bÖn, tÕtbrain bé ãc; trÝ tuÖ; trÝ lùcartificial b. ãc nh©n t¹oelectronic b. ãc ®iÖn töbranch nh¸nh, cµnhb. of a curve nh¸nh cña mét ®−êng congb. es of knownledge c¸c ngµnh tri thøc, c¸c ngµnh khoa häcanalytic b. nh¸nh gi¶i tÝchlinear b. nh¸nh tuyÕn tÝnhpositive b. nh¸nh d−¬ngprincipal b. nh¸nh chÝnhbranched ®−îc chia nh¸nhbreadth chiÒu réngbreak lµm vì, ®øt, dêi rab. off ng¾tbreakkable [vì, ®øt, rêi] ra ®−îcbreaking sù vì, sù ®øt, sù rêi rab. of waves sùvì sãngbreed sinh, sinh ra, sinh s«ibrevity tÝnh ng¾n gänbroad réngbroken bÞ [vâ, g·y, gÊp]bridge kü. cÇususpension b. kü. cÇu treobridging in addittion phÐp nhí trong phÐp céngbrightness vl. sù s¸ng chãibuckle uèn cong l¹ibudget kt. ng©n s¸chbuffer mt. bé phËn nhí trung gian
 • 35. 35build x©y dùng, thiÕt kÕbuild-in mt. ®· l¾p r¸pbulk mí, khèi; phÇn chÝnh ®¹i bé phËnbunch chïm, nhãm, bãbundle chïm, mí, bã; top. kh«ng gian ph©n thíb. of cireles chïm ®−êng trßnb. of coefficients chïm hÖ sèb. of conis chïm c«nicb. of lines (rays) chïm ®−êng th¼ngb. of planes chïm mÆt ph¼ngb. of quadrics chïm qua®ricb. of spheres chïm mÆt cÇufibre b. kh«ng gian ph©n thí chÝnhprincipal fibre b. top. kh«ng gian ph©n thí chÝnhsimple b. chïm ®¬n, ph©n thí ®¬nsphere b. chïm mÆt cÇutangent b. chïm tiÕp tuyÕntensorr b. chïm tenx¬burner bé phËn ch¸ybus xecommon b. mt. vµnh xe chungnumber transfer b. mt. xe truyÒn sè; b¸nh truyÒn sèpulse b. mt. xe xung l−îngstorage-in b. mt. xe vµo cña bé nhíbisiness c«ng viÖc; kinh doanh th−¬ng m¹ibutton nót bÊm, c¸i khuypush b. nót bÊm ®Èyreset b. nót bËt l¹istart b. mt. nót bÊm khëi ®éngstop b. mt. nót dõngbuy kt. muabuyer kt. ng−êi mua
 • 36. 36by b»ng, bëi b. formula b»ng c«ng thøc. b. nomeans kh«ng cã c¸ch nµo,kh«ng khi nµo, b. virtue of v×, do, theobypass ®i vßng quanh
 • 37. 37Ccable c¬, d©y c¸psuspension c. d©y c¸p treocactoid top. cactoitcalculability tÝnh, chÊt tÝnh ®−îceffective c. log. tÝnh chÊt, tÝnh ®−îc hiÖu qu¶calculagraph m¸y ®Õm thêi giancalculate tÝnh to¸ncalculation sù tÝnh to¸n, phÐp tÝnhautomatic c. tÝnh to¸n tù ®éngfixed point c. tÝnh to¸n víi dÊu phÈy cè ®Þnhfloating point c. tÝnh to¸n víi dÊy phÈy di ®énggraphic (al) c. phÐp tÝnh ®å thÞnon-numerical c.s tÝnh to¸n kh«ng b»ng sènumerical c.s tÝnh to¸n b»ng sècalculator dông cô tÝnh to¸n. m¸y tÝnhanalogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù, m¸y tÝnh m« h×nhcard programmed electronic c. m¸y tÝnh ®iÖn tö dïng b×a ®ôc lçdesk c. m¸y tÝnh ®Ó b¶ndigital c. m¸y tÝnh ch÷ sèdirect reading c. m¸y tÝnh ®äc trùc tiÕpdisk c. bé phËn tÝnh h×nh ®Üafunction c. bé phËn tÝnh hµm sèhand c. m¸y tÝnh x¸ch tayhigh-speed c. m¸y tÝnh nhanhlogarithmic c. m¸y tÝnh l«garitprinting c. m¸y tÝnh intable c. m¸y tÝnh d¹ng b¶ngvest-pocket c. m¸y tÝnh bá tóicalculus phÐp tÝnh, tÝnh to¸nc. of variations tÝnh biÕn ph©ndifferential c. tÝnh vi ph©n
 • 38. 38differenttial and integral c. phÐp tÝnh vi tÝch ph©nfunctional c. phÐp tÝnh vÞ tõhigh predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ cÊp caoinfinitesimal c. phÐp tÝnh c¸c v« cïng bÐintegral c. phÐp tÝnh tÝch ph©nlogical c. phÐp tÝnh l«gicnumerical c. tÝnh b»ng sèoperational c. phÐp tÝnh to¸n töpredicate c. phÐp tÝnh vÞ tõpropositional c. phÐp tÝnh mÖnh ®Òrestricted predicate c. phÐp tÝnh hÑp c¸c vÞ tõsentential c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò, phÐp tÝnh ph¸n ®o¸ncalendar lÞchcalibrate ®Þnh sè, x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè; chia ®é lÊy mÉucalibration sù ®Þnh cì; sù lÊy mÉu; sù chia ®écalk sao, cancall gäi, gäi lµ // sù gäiincoming c. tk. tiÕng gäi vµocaloric (thuéc) nhiÖt; chÊt nãngcalorie calocam c¬. cam, ®Üa lÖch trôccam-follower c¬. bé phËn theo dâi camcam-shaft c¬. trôc cam; trôc ph©n phèicanal èngcancel gi¶n −íc (ph©n phèi), g¹ch bá c. out triÖt tiªu l·n nhau, gi¶n −íccancellable gi¶n −íc ®−îccancellation sù gi¶n −íc; sù triÖt tiªu nhaucandle-power lùc ¸nh s¸ngcanonical chÝnh t¾ccantilever c¬. dÇm ch×a, c«ngxon, gi¸ ®ìcap mò; ngßi thuèc næsperacal c. hh. cÇu ph©ncap-product tÝch Witny
 • 39. 39capacitanci ®iÖn dungcapacitor c¸i tô (®iÖn); b×nh ng−ng h¬icapacity dung l−îng, dung tÝch, n¨ng lùc, c«ng suÊt, kh¶ n¨ng, kh¶ n¨ngth«ng quabearing c. t¶i dungchannel c. kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnhdigit c. mt. dung l−îng ch÷ sèfirm c. kt. lùc l−îng cña mét h·ngflow c. kh¶ n¨ng th«ng quaheat c. nhiÖt dunginformation c. dung l−îng th«ng tinlogarithmic c. gt. dung l−îng l«garitmemory c. dung l−îng bé nhíproduction c. kh¶ n¨ng s¶n xuÊtregulator c. c«ng suÊt cña c¸i ®iÒu hµnhthermal c. vl. nhiÖt dungtraffic c. kh¶ n¨ng vËn chuyÓncapital kt. vèn, t− b¶n // chÝnh, quan trängcirculating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, t− b¶n l−u th«ngfixed c. kt. vèn c¬ b¶n, vèn cè ®inhfloating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, vèn t− b¶n l−u th«ngworking c. kt. vèn lu©n chuyÓncapture sù b¾tcard mt. tÊm b×a, phiÕu tÝnh cã lç; b¶ng; trch. qu©n bµicorreetion c. b¶ng söa ch÷aplain c. trch. qu©n bµi c«ng khaipunched c. b×a ®ôc lçtest c. phiÕu kiÓm tratrump c. quana bµi th¾ngcardinal c¬ b¶n, chÝnhcardinality b¶n sè; lùc l−îngcardioid ®−êng hÝnh tim (®å thÞ r=a (1-cos))carriage mt. bµn tr−ît (cña m¸y tÝnh trªn bµn); xe (löa, ngùa)
 • 40. 40accumulator c. mt. xe tÝch lòy [bµn, con] tr−ît tÝch luümovable c. mt. [bµn tr−ît, xe tr−ît] ®éngcarier gi¸ (mang)carry mt. sè mang sang hµng tiÕp theo, sù chuyÓn sang // mang sangaccumulative c. sè mang sang ®−îc tÝch luüdelayed c. sù mang sang trÔdouble c. sù mang sang kÐpend around c. ho¸n vÞ vßng quanhnegative c. sù mang sang ©mprevious c. sù mang sang tr−íc (tõ hµng tr−íc)simultaneous c. mt. sù mang sang ®ång thêisingle c. mt. sù mang sang ®¬n lÎsuccessive c. ies mt. sù mang sang liªn tiÕpundesirable c. mt. sù mang sang kh«ng mong muèncartessian (thuéc) §Ò c¸ccartography m«n b¶n ®åcascade tÇng, cÊpcase tr−êng hîp in c. trong tr−êng hîpdegenerate c. tr−êng hîp suy biÕngeneral c. tr−êng hîp tæng qu¸t, tr−êng hîp chunglimiting c. tr−êng hîp giíi h¹nlimit-point c. gt. tr−êng hîp ®iÓm giíi h¹nordinary c. tr−êng hîp th«ng th−êngparticularr c. tr−êng hîp [riªng, ®Æc biÖt]special c. tr−êng hîp ®Æc biÖtcash kt. tiÒn mÆtcast nÐm, qu¨ngcasting out ph−¬ng ph¸p thö tÝnh (nh©n hay céng)catalogue môc lôclibrary c. th−c môccategorical (thuéc) ph¹m trïcategory ph¹m trï, h¹ng môcc. of sets ph¹m trï tËp hîp
 • 41. 41Abelian c. ph¹m trô Abenabstract c. ph¹m trï trõu t−îngadditive c. ph¹m trï céng tÝnhcocomplete c. ph¹m trï ®èi ®Çy ®ñcolocally c. ph¹m trï ®Þa ph−¬ngcomplete c. ph¹m trï ®Çy ®ñconormal c. ph¹m trï ®èi chuÈn t¾cdual c. ph¹m trï ®èi ngÉuexact c. ph¹m trï khípmarginal c.tk. tÇn suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn (cña mét dÊu hiÖu nµo ®ã)normal c. ph¹m trï chuÈn t¾copposite c. ph¹m trï ®èicatenary d©y xÝch, d©y chuyÒn, ®−êng d©y chuyÒnhydrrostatic c. ®−êng d©y xÝch thuû tÜnhhyperbolic c. ®−êng d©y xÝch hipebolicparabolic c. ®−¬ng d©y xÝch parabolicspherical c. ®−êng d©y xÝch cÇutwo-based c. ®−¬ng d©y xÝch hai ®¸ycatenoid mÆt catinoitcathode vl. cat«t, ©m cùccoated c. cat«t phñ, ©m cùc phñhot c. ©m cùc nãng (trogn ®Ìn)causal (thuéc) nguyªn nh©n; nh©n qu¶causality vl. tÝnh nh©n qu¶cause nguyªn nh©n, lý do vl. nh©n qu¶assibnable sc. tk. nguyªn nh©n kh«ng ngÉu nhiªnchance c. nguyªn nh©n ngÉu nhiªncauseless kh«ng cã nguyªn nh©ncavitation sù sinh lç hængcavity c¸i hèc, lç hængtoroidal a. lç hæng h×nh xuyÕncelestial (thuéc) vò trô, trêicell tÕ bµo; «, ng¨n (m¸y tÝnh); khèi
 • 42. 42binary c. « nhÞ ph©ndegenerate c. ng¨n suy biÕnstorage c. ng¨n nhí, ng¨n l−u tr÷cellular (thuéc) tÕ bµocellule m¾t, «, tÕ bµo (nhá)censor tk. lµm thiÕu; nh©n viªn kiÓm duyÖtcensorred tk. bÞ thiÕu; ®· kiÓm duyÖtcent mét tr¨m per c. phÇn tr¨m (%)center (centre) trung t©m // ®Æt vµo t©mc. of a bundle t©m cña mét chïmc. of buyoancy t©m næic. of s cirele t©m vßng trßnc. of compresssion t©m nÐnc. of a conic t©m cña mét c«nicc. of curvature t©m congc. of figure t©m mét h×nhc. of flexure t©m uènc. of gravity träng t©mc. of a group t©m cña mét nhãmc. of homology t©m thÊu x¹c. of inversion t©m nghÞch ®¶oc. of isologue t©m ®èi vängc. of mass t©m khèic. of mean distance t©m kho¶ng c¸ch trung b×nhc. of moment t©m m«menc. of oscillation t©m dao ®éngc. of a pencil t©m mét bãc. of percussion t©m kÝch ®éngc. of perspectivity t©m phèi c¶nhc. of projection t©m chiÕuc. of a quadratic complex t©m mét mí bËc haic. of a quadric t©m mét quadricc. of a range t©m cña mét miÒn biÕn thiªn
 • 43. 43c. of similarity t©m ®ång d¹ngc. of sphere t©m h×nh cÇuc. of surface t©m cña mÆtc. of suspension t©m treoc. of twist t©m xo¾naerodynamic c. t©m ¸pcomputation c. trung t©m tÝnh to¸nelastic c. t©m dµn håiharmonic c. t©m ®iÒu hoµinstantaneous c. t©m tøc thêimedian c. tk t©m [trung vÞ; me®ian]radical c. t©m ®¼ng ph−¬ngray c. t©m vÞ tùshear c. t©m tr−ît, t©m c¾tcentesimal b¸ch ph©ncentile tk. b¸ch ph©n vÞcentral (thuéc) trung t©mcentralizer ®s. nhãm con trung t©mcentric(al) trung t©m chÝnhcentred cã t©mcentrifugarl ly t©mcentring ®−a t©m vÒ // sù ®Þnh t©mcentripetal h−íng t©mcentrode ®−êng t©m quay tøc thêicentroid träng t©m (cña mét h×nh hay mét vËt); pháng t©mc. of a triangle trung tuyÕn cña mét tam gi¸ccurvature c. träng t©m cong (träng t©m cña ®−êng cong cã mËt ®é khèitû lÖ víi ®é cong)cemtrum t©mc. of a group tama cña nhãmcentuple gÊp phÇn tr¨m, nh©n víi mét tr¨mcertain ch¾c ch¾n, ®· biÕt for a c. ch¾c ch¾n; to a c. tÊt nhiªnchain d©y xÝch, d©y chuyÒn chuçi
 • 44. 44c. of syzygies ®s. xÝch [héi xung, xiziji]atternating c. d©y xÝch ®an, d©y chuyÒn ®anfinite c. xs. xÝch h÷u h¹nMarcop xs. xÝch Maccèpnormal c. d©y chuyÒn chuÈn t¾creducible c. ®s. d©y chuyÒn kh¶ quysmallest c. top. d©y chuyÒn nhá nhÊtchance tr−êng hîp ngÉu nhiªn, kh¶ n¨ng cã thÓ; c¬ héiby c. ngÉu nhiªnc. of acceptance x¸c suÊt thu nhËnchange sù thay ®æi, sù biÕn ®æi // thay ®æi, biÕn ®èithe signs changesthay ®æi dÊuc. of base (basis) ®æi c¬ së; ®æi c¬ sèsecular c. sù thay ®æi tr−êng kúchannel èng kªnhbinary c. kªnh nhÞ nguyªn, kªnh nhÞ ph©ncommunication c. kªnh th«ng tincorrection c. kªnh hiÖu ®Ýnh, kªnh söa saifrequency c. kªnh tÇn sènoiseless c. èng kh«ng cã nhiÔu ©m, kªnh kh«ng ånopen c. kªnh nhírecording c. èng ghi gi÷signal c. èng tÝn hiÖutransmission c. kªnh truyÒn tinundellayed c. kªnh kh«ng trÔwrong c. xib. kªnh saichapter ch−¬ng (s¸ch) // chia thµnh ch−¬ngcharacter ®s. ®Æc tr−ng, ®Æc tÝnh; ®Æc sè; mt. dÊu ch÷conjugate c. ®s. ®Æc tr−ng liªn hîpgroup c. ®Æc tr−ng nhãmirreducible c. tÝnh chÊt kh«ng kh¶ quynon-principal c. tÝnh kh«ng chÝnhperforator c. sè vµ dÊu hiÖu trªn phÝm m¸y ®ôc lç
 • 45. 45principal c. ®Æc tr−ng chÝnhcharacteristic ®Æc tÝnh, ®Æc tr−ng; ®Æc tuyÕnc. of a complex ®Æc tuyÕn cña mét mí (®−êng th¼ng)c. of correspondence ®Æc tr−ng cña mét phÐp t−¬ng øngc. of a developable ®Æc tuyÕn cña mét mÆt tr¶i ®−îcc. of a family of surfaces ®Æc tuyÕn cña mét hä mÆtc. of a field ®Æc sè cña mét tr−êngc. of logarithm phÇn ®Æc tÝnh cña l«gacomplementary c. ®Æc tÝnh bïcontrol c. ®Æc tr−ng ®iÒu chØnh, ®Æc tr−ng ®iÒu khiÓndecibellog frequency c. ®Æc tr−ng biªn tÇn l«gadelay c. ®Æc tr−ng trÔdrive c. ®Æc tr−ng biÕn ®iÖudynamic(al) c. ®Æc tr−ng ®éngEuler c. ®Æc tr−ng ¥leexterrnal c. xib. ®Æc tr−ng ngoµifeed back c. ®Æc tr−ng liªn hÖ ng−îchysteresis c. ®Æc tr−ng hiÖn t−îng trÔidealized c. xib ®Æc tr−ng ®−îc lý t−ëng ho¸impedance c. ®Æc tr−ng tæng trëlumped c. ®Æc tr−ng chungnoise c. ®Æc tr−ng tiÕng ånno-load c. xib. ®Æc tr−ng kh«ng t¶ioperating c. xib ®Æc tr−ng sö dông; tk. ®−êng ®Æc tr−ngoverload c. ®Æc tr−ng qu¸ t¶iperformance c. ®Æc tr−ng sö dôngphase c. ®Æc tr−ng pharecovery c. ®Æc tr−ng qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕ, ®−êng håi phôcresonance c. ®−êng céng h−ëngresponse c. xib. ®Æc tr−ng tÇn sèrising c. xib ®Æc tr−ng t¨ng (thªm)saturation c. ®Æc tr−ng b·o hoµselectivuty c. ®Æc tr−ng tuyÓn lùa
 • 46. 46square-law c. xib. ®Æc tr−ng b×nh ph−¬ngstatic(al) c. xib. ®Æc tr−ng tÜnhsteady-state c. xib. ®Æc tr−ng cña chÕ ®é æn ®Þnhsteep-sided c. ®Æc tr−ng cã nh¸t c¾t dùng ®øngsurge c. xib. ®Æc tr−ng chuyÓn tiÕptarget c. ®Æc tr−ng môc ®Ýchthrough c. ®Æc tr−ng xuyªn quatotal c. xib. ®Æc tr−ng chungtransmission c. ®Æc tr−ng truyÒn ®¹tcharacteristically mét c¸ch ®Æc tr−ngcharge sù n¹p ®iÖn; gi¸ c¶; sù chi tiªu; träng tµimaintainance c.s kt. chi phÝ sö dôngchart biÓu (®å)arithmetics c. biÓu ®å nh÷ng thay ®æi sè l−îngcircular c. biÓu ®å vu«ngcontrol c. phiÕu kiÓm tradot c. biÓu ®ß ®iÓmdouble logarithmic c. b¶n ®å cã tû lÖ xÝch l«ga ë hai trôcefficiency c. biÓu ®å hiÖu suÊt, hiÖu suÊt biÓu ®åimpedance c. ®å thÞ tæng trëlogarithmic c. tk. biÓu ®å l«gapercentile c. tk. ®−êng ph©n phèirecorder c. b¶ng ghi, biÓu ®å ghichase theo dâichasing sù theo dâidiagram c. sù theo dâi trªn biÓu ®åcheek kiÓm tra c. on accuracy kiÓm tra ®é chÝnh x¸ccyele c. kiÓm tra chu tr×nhdigit c. kiÓm tra ch÷ sèeven-parity c. kiÓm tra tÝnh ch½nodd-even c. mt. kiÓm tra tÝnh ch½n - lÎparity c. kiÓm tra tÝnh ch½n lÎchecker thiÕt bÞ thö; ng−êi kiÓm tra
 • 47. 47cheeking sù kiÓm trac. by resubstitution kiÓm tra b»ng c¸ch thÕ (vµo ph−¬ng tr×nh lóc ®Çu)chequers trch. trß ch¬i cê (t©y)chess trch cêchief chÝnh, c¬ b¶nchoise sù chänchoose lùa chänchord d©y cung, d©y tr−¬ngc. of contact d·y tiÕp xócbifocal c. of a quadric d©y song tiªu cña mét quadricfocal c. d©y tiªuupplemental c.s d©y cung bïchromatic s¾c saichromation tÝnh s¾c saicinq(ue) trch. qu©n bµi n¨mcipher sè kh«ng; ký hiÖu ch÷ sè, mµ // lËp m·, tÝnh b»ng ch÷ sècirele vßng trßn, ®−êng trßn, h×nh trßn c. at infinity vßng ë v« tËn,imaginary c. at infinity vßng ¶o ë v« tËnc. of convergence h×nh trßn héi tôc. of curvature ®−êng trong chÝnh khócc. of declination vßng lÖchc. of influence vßng ¶nh h−ëngc. of inversion vßng trßn nghÞch ®¶oc. of permutation chu tr×nh ho¸n vÞasymptotic c. ®−êng trßn tiÑm cËncircumscribed c. vßng trßn ngo¹i tiÕpcoaxial c.s vßng trßn ®ång trôcconcentric c.s vßng trßn ®ång t©mcritical c. vßng trßn tíi h¹ndirector c. ®−êng trßn chi ph−¬ngeccentric c.s of an ellipse vßng t©m sai cña elipescribed c. (of a triangle) vßng trßn bµng tiÕp (cña mét tam gi¸c)externally tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc ngoµi
 • 48. 48focal c. vßng trßn tiªugenerating c. ®−êng trßn sinhgreat c. vßng trßn lín (cña h×nh cÇu)horizontal c. vßng ch©n trêiimaginary c. vßng ¶oimpedance c. vßng tæng trëinscribed c. (of a triangle) vßng trßn néi tiÕp (mét tam gi¸c)limit c. ®−êng giíi h¹n (trong h×nh häc L«batrepxki)nine-point c. vßng trßn chÝn ®iÓm (cña mét tam gi¸c)non-degenerate c. vßng trßn kh«ng suy biÕnnull c. vßng ®iÓmoriented c. vßng trßn ®Þnh h−íngorthogonal c.s vßng trßn trùc giaoosculating c. vßng trßn mËt tiÕpparallel c. hh. ®−êng trßn vÜ tuyÕnproper c. vßng trßn [th«ng th−êng, thËt sù]radical c. vßng trßn ®¼ng ph−¬ngsmall c. vßng trßn bÐ (cña h×nh cÇu)simple c. vßng trßn ®¬ntangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóctransit c. tv. vßng kinh tuyÕnvertical c. hh. vßng kinh tuyÕnvirtual c. chu tr×nh ¶o, vßng trßn ¶ocircuit mt. m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å, chu tr×nhadd c. m¹ch lÊy tæng, m¹ch céng“and” c. m¹ch “vµ”analogous c. m¹ch t−¬ng tùanticoincidence c. m¹ch rÏantihunt (ing) c. s¬ ®å chèng dao ®éng, so ®å lµm æn ®Þnharithmetical c. m¹ch sè häcastable c. m¹ch tù dao ®éngaveraging c. m¹ch lÊy trung b×nhbasic c. m¹ch s¬ së
 • 49. 49brocken c. m¹ch g·ycommutation c. m¹ch chuyÓn, m¹ch ®æicompound c.s m¹ch ®a hîpdecoding c. s¬ ®å gi¶i m·delay c. m¹ch lµm trÔdifferentiating c. chu tuyÕn lÊy vi ph©ndiode logical c. s¬ ®å l«gic ®i«tdiscriminator c. s¬ ®å m¸y ph©n biÖtdisplay c. s¬ ®å b¸o hiÖudivide-by-two c. s¬ ®å chia ®«i (1:2)doubling c. m¹ch t¨ng ®«idrive c. s¬ ®å ®ång bé ho¸dual c. s¬ ®å ®èi ngÉuefficient c. s¬ ®å hiÖu dôngelectric c. m¹ch ®iÖnenergizing c. m¹ch kÝch thÝchequivalent c. m¹ch t−¬ng ®−¬ngerror correction c. m¹ch söa saierror indicating c. m¹ch ph¸t hiÖn sai, m¹ch chØ ®é saiexciting c. m¹ch kÝch thÝchfeedback c. s¬ ®å liªn hÖforward c. s¬ ®å t¸c dông th¼nggrid c.m¹ch l−íiguard c. s¬ ®å b¶o vÖhalving c. s¬ ®å chia ®«ihigh-frequency c. m¹ch cao tÇnhold c. m¹ch cè ®Þnh, m¹ch chÆnimpulse c. m¹ch xungincomplete c. m¹ch kh«ng ®ãnginverter c. m¹ch nghÞch ®¶olinearity c. m¹ch tuyÕn tÝnh ho¸logical c. m¹ch l«giclow-order add c. m¹ch céng hµng thÊp
 • 50. 50made c. m¹ch ®ãngmarking c. m¹ch ®¸nh dÊumeasuring c. m¹ch ®omemory c. m¹ch nhímetering c. m¹ch ®omixing c. m¹ch hçn hîpmodulator c. m¹ch ®iÒu phøcmonitoring c. m¹ch æn ®Þnh ®¬n (cã nh÷ng tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ tùa æn®Þnh)multiple c. m¹ch héimultiple output c. m¹ch nhiÒu lèi ramulti-stage c. m¹ch nhiÒu b−ícnetwork c. l−íi m¹ch phøc t¹p, m¹ch rÏ nh¸nh“not” c. m¹ch “kh«ng”open c. m¹ch mëoscillating c. m¹ch dao ®éngoutput c. m¹ch raparasitic c. m¹ch nhiÔu lo¹npassive c. xib. m¹ch bÞ ®éngphantom c. m¹ch mapower c.m¹ch lùcprimary c. m¹ch s¬ cÊpprinted c. s¬ ®å inprotection c. s¬ ®å b¶o vÖ, m¹ch b¶o vÖpulse discrimination c. m¹ch ph©n biÖt xungpulse memory c. m¹ch nhí xungreducible c.s m¹ch kh¶ quyredundant c. m¹ch d−, m¹ch kÐpreset c. m¹ch phôc håirewriting c. m¹ch ghi l¹isampling c. s¬ ®å t¸c dông ®øt ®o¹nscaling c. m¹ch ®Õm gépsecondary c. m¹ch thø cÊp
 • 51. 51sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnhshift c. s¬ ®å tr−îtsmoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ngsquaring c. s¬ ®å h×nh thµnh c¸c xung vu«ng gãcstabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnhstamped c. s¬ ®å dËpsubtraction c. m¹ch trõsweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐtswitching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹chsymbolic(al) c. m¹ch ký hiÖusymmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøngsynchronizing c. m¹ch ®ång bé ho¸test c. m¹ch kiÓm tratimes c. s¬ ®å ®Þnh thêi giantypical c. s¬ ®å ®iÓn h×nhcircuital (thuéc) m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®åcirculant (thuéc) ®−êng trßn, vßng trßn, vßng quanhcirculary trßn, cã h×nh trßncirculate tuÇn hoµn, ®i vßng quanh chu tr×nhcirculation gt. l−u sè, l−u th«ng; sù tuÇn hoµn, sù l−u truyÒngoods c.kt. sù l−u chuyÓn hµng ho¸circum chung quanh, vßng quanhcircumcentre t©m vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumcirele vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumference ®−êng trßn, chu vi vßng trßnc. of a sphere ®−êng trßn lín (cña h×nh cÇu)circumflex dÊu mòcircumsphere mÆt cÇu ngo¹i tiÕpcissoid xix«it (®å thÞ cña y2(2x-x)=x3)clamp mãc s¾t, bµn kÑp, c¸i kÑp, c¸i gi÷clamping sù gi÷ cè ®Þnhclan clan (nöa nhãm compac (vµ) liªn th«ng Hauxdop)class líp
 • 52. 52c. of a congruence líp cña mét ®oµnc. of conjugate elements líp c¸c phÇn tö liªn hîpc. of a nilpotent group líp cña mét nhãm luü linhadditive c.s líp diviz¬canonical c. líp chÝnh t¾ccomplete c. tk. líp ®Çy ®ñconjugate c.s ®s. c¸c líp liªn hîpdensity c. líp mËt ®é, líp trï mËtdifferential c. líp vi ph©ndivior c. líp c¸c sè chia líp diviz¬empty c. líp trèngequivalence c.s c¸c líp t−¬ng ®−¬nghereditary c. líp di truyÒnhomology c. líp ®ång ®Òulower c. líp d−íinegaitive sense c. líp cã h−íng t©mnon-null c. líp kh¸c kh«ngnull c. líp kh«ngselected c. líp truyÒn, líp chän läcsplit c. ®s. líp t¸chunit c. líp ®¬n vÞvoid c. líp trèngclassic cæ ®iÓnclassical (thuéc) cæ ®iÓnclassification tk. sù ph©n lo¹i, sù ph©n líp, sù ph©n h¹ngattributive c. sù ph©n theo thuéc tÝnhautomatic c. sù ph©n lo¹i tù ®éngmanifold c. sù ph©n theo nhiÒu dÊu hiÖumarginal c. sù ph©n lo¹i biªn duyªnone-way c. sù ph©n lo¹i theo mét dÊu hiÖutwo-way c. sù ph©n lo¹i theo hai dÊu hiÖuclassify ph©n lo¹i, ph©n líp, ph©n h¹ngclear lµm s¹ch, xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)
 • 53. 53clearance sù lµm s¹ch, sù xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)cleavable t¸ch ®−îc, chia ra ®−îccleave t¸c ra, chia raclock ®ång hå; s¬ ®å ®ång bé ho¸master c. mt. s¬ ®å ®ång bé ho¸ chÝnhclockwise theo chiÒu kim ®ång håclosed ®ãng, kÝnabsolutely c. ®ãng tuyÖt ®èialgebraically c. ®ãng ®¹i sèmutiplicatively c. ®ãng ®èi víi phÐp nh©ncloseness tÝnh chÝnh x¸c, sù gÇnclosure c¸i bao ®ãngintegral c. bao ®ãng nguyªnordered c. bao ®ãng ®−îc s¾pclothe phñ, mÆcclothing sù phñc. of surface sù phñ bÒ mÆtclothoid clotoit, ®−êng xo¾n èc Coãcnucluster tÝch luü; tËp hîp thµnh nhãm, nhãm theo tæ // nhãm, chïmstar c. chïm saoultimate c. tk. chïm cuèi cïngclutch sù n¾m; kü. r¨ng vÈucnoidal(way) sãng knoitcoalition sù liªn minh, sù hîp t¸ccoalitional liªn minh, hîp t¸ccoarse th«coarseness tÝnh th«c. of grouping tÝnh th« khi nhãmcoat phñ, bäc // líp ngoµicoated ®−îc phñcoaxial ®ång trôccoboundary ®èi biªn, ®èi bêcocategory ®èi ph¹m trï
 • 54. 54cochain top ®«i xÝchcoconnected ®èi liªn quancocycle ®èi chu tr×nhcode mt; xib. m·, ch÷ sè; tÝn hiÖu // lËp m·address c. m· ®Þa chØamplitude c. m· biªn ®éaythemtication c. m· ®o¸n nhËnbinary c. m· nhÞ ph©nbrevity c. m· ng¾n gäncomma-free c. m· kh«ng cã dÊu phÈyerror-correcting c. m· ph¸t hiÖn saiexcess-six c. m· d− s¸ufive-unit c. m· n¨m hµng, m· n¨m gi¸ trÞfour-address c. m· bèn ®Þa chØfrequency c. m· tÇn sèideal c. m· lý t−ëngidentification c. m· ®ång nhÊt ho¸instruction c. m· lÖnhletter c. m· b»ng ch÷minimun redundance c. m· cã ®é d«i Ýt nhÊtmultiaddress c. m· nhiÒu ®Þa chØnon-systematic c. m· kh«ng cã hÖ thèngnumber address c. m· cã ®Þa chØ sènumerical c. m· b»ng sèorder c. m· lÖnhpermutation c. m· ho¸n vÞposition c. m· vÞ trÝpulse c. m· xungreflected c. m· ph¶n x¹safety c. m· an toµnself-correcting c. m· tù ch÷a, m· tù söasignal c. m· tÝn hiÖusingle-address c. m· mét ®Þa chØ
 • 55. 55syllable c. m· cã hÖ thèngteleprinter c. m· tªlªtip, m· ®iÖn b¸o tintiming c. m· t¹m thêicodeclination tr®. kho¶ng c¸ch cùccoded m· ho¸coder thiÕt bÞ ghi m·; ng−êi ®¸nh m·coding sù lËp m·, sù m· ho¸alphabietic c. sù lËp m· theo vÇn ch÷ c¸iautomatic(al) c. sù m· ho¸ tù ®éngcodify ®¸nh m·condimension top. sè ®èi chiÒu, sè ®èi thø nguyªncoefficient hÖ sè tk. thèng kª kh«ng thø nguyªnc. of alienation tk. k = 21 r− (r lµ hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p)c. of association hÖ sè liªn ®íic. of compressibility hÖ sè nÐnc. of determination tk. hÖ sè x¸c ®Þnh (b×nh ph−¬ng cña hÖ sè t−¬ngquan hçn t¹p)c. of diffusion hÖ sè khuyÕch t¸nc. of divergence hÖ sè ph©n kúc. of efficiency hÖ sè t¸c dông cãÝch, hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊtc. of excess tk. hÖ sè nhänc. of lift hÖ sè n©ngc. of multiple correlation tk. hÖ sè t−¬ng quan béic. of partial corretation t. hÖ sè t−¬ng quan riªngc. of recombination hÖ sè t¸i hîpc. of regression tk. hÖ sè håi quyc. of restitution hÖ sè phôc håic. of rotation hh. hÖ sè quayc. of varation tk. hÖ sè biÕn sai, hÖ sè biÕn ®éngabsorption c. hÖ sè hót thuautocorrelation c. hÖ sè tù t−¬ng quanbinomial c. hÖ sè nhÞ thøccanonical correlation c. hÖ sè t−¬ng quan chÝnh t¾c
 • 56. 56confidence c. tk. hÖ sè tin cËydamping c. hÖ sè t¾t dÇndifferentival c. gt. hÖ sè vi ph©ndirection c. hÖ sè chØ ph−¬ngelastic c. hÖ sè ®µn håiforce hÖ sè lùcincidence c. top. hÖ sè giao hçindeterminate c. hÖ sè v« ®Þnhinertia c. hÖ sè qu¸n tÝnhintersection c. chØ sè t−¬ng giaokinematic c. of viscosity hÖ sè nhít ®éng häcleading c. of polynomial hÖ sè cña sè h¹ng cao nhÊtliteral c. hÖ sè ch÷local c.s hÖ sè ®Þa ph−¬ngmixed c. hÖ sè hçn t¹pmoment c. tk. m«mennon-dimÐnional c. hÖ sè kh«ng thø nguyªnpartial differentical c. hÖ sè vi ph©n riªngpressure c hÖ sè ¸p lùcpropulsive hÖ sè ®Èyreflection c hÖ sè ph¶n x¹regression c. hÖ sè håi quyreliability c. tk. hÖ sè tin cËyresistance c. hÖ sè c¶nserial correlation c. tk. hÖ sè t−¬ng quan [chuçi, hµng lo¹t]strain-optical c. hÖ sè biÕn d¹ng quangstress-optical c. hÖ sè øng suÊt quangsuccessive differential c. hÖ sè vi ph©n liªn tiÕptorsion c top. hÖ sè xo¾ntotal diferential c. hÖ sè vi ph©n toµn phÇntransmission c. hÖ sè truyÒn ®¹ttriple correlation c hÖ sè t−¬ng quan béi baundetermined c hÖ sè bÊt ®Þnh
 • 57. 57vector correlation c. hÖ sè vect¬ t−¬ng quan (®èi víi hai ®¹i l−îng ngÉunhiªn nhiÌu chiÒu)coerce kh¸ng; Ðp buéc; c−ìng bøccoercive vl. kh¸ng tõ; cìng bøccoerciveness tÝnh kh¸ng tõcoexistence sù cïng tån t¹icofactor phµn phô ®¹i sènormalized c. phÇn phô ®¹i sè chuÈn ho¸cofibration top. sù ®èi ph©n thícofibre ®èi ph©n thícofinal top. cïng gèc, cïng ®u«icofunction ®èi hµmcogency sù hiÓn nhiªncognet tk. hiÓn nhiªncohnate log. gièng nhau, t−¬ng tùcogradiency ®s tÝnh hiÖp bécograduation ®s hiÖp bécogradiently vÒ mÆt hiÖp bécograduation tk. sù chia ®é cïng nhaucohere kÕt hîp, dÝnh vµo; ¨n khíp víicoherent m¹ch l¹ccohesion vl. sù kÕt hîp, sù liªn kÕt; lùc cè kÕtcohomology top. ®èi ®ång ®iÒucubic c. ®èi ®ång ®iÒu lËp ph−¬ngvector c ®èi ®ång ®iÒu vect¬cohomotopy ®èi ®ång lu©ncoideal ®èi i®ªancoil mt. cuén (d©y)induction c. cuén c¶m øngcoimage ®s ®èi ¶nhcoin tiÒn b»ng kim lo¹i, ®ång tiÒnbiased c. ®ång tiÒn kh«ng ®èi xøngcoincide trïng nhau
 • 58. 58coincidence sù trïngcoincident trïng nhaucoinitial top. cïng ®Çucoition sù hîpcokernel ®s. ®èi h¹chcolatitude tv. phÇn phô vÜ ®écolimit ®èi giíi h¹n, giíi h¹n ph¶icollapse sù sôp ®æ // co, rótcollapsible top. co ®−îc, rót ®−îccollator mt. m¸y so (cho b×a cã lç), thiÕt bÞ so s¸nhcollect thu thËp, cãp nhÆtcollection sù thu hót, sù tËp hîp, tËp hîpAbelian c. [hÖ, tËp hîp] Abencollective tËp thÓ, tËp hîpcollectively mét c¸ch tËp thÓcollide va ch¹m; ®èi lËpcolligate tk. liªn quan, liªn hÖcolligation tk. møc ®é liªn hÑ gi÷a c¸c dÊu hiÖucollinear céng tuyÕncollinearity tÝnh céng tuyÕncollineation phÐp céng tuyÕnopposite c. in space phÐp céng tuyÕn ph¶n h−íng trong kh«ng gianaffine c. phÐp céng tuyÕn afinelliptic c. phÐp céng tuyÕn eliptichyperbolic c. phÐp céng tuyÕn hipebolicnon-singular c. phÐp céng tuyÕn kh«ng kú dÞperiodic c. phÐp céng tuyÕn tuÇn hoµnsingular c. phÐp céng tuyÕn kú dÞcollision sù va ch¹mdouble c. va ch¹m kÐpcollocate s¾p xÕpcollocation sù s¾p xÕpcologarithm c«l«ga
 • 59. 59color, colour mµu, sù t« mµucolourable top. t« mµu ®−îccolumn cétcheek c. cét kiÓm tratable c. cét cña b¶ngterminal c. cét cuèi cïngcolumn-vecto vect¬ cétcomaximal ®s. ®ång cùc ®¹icombination sù tæ hîp, sù phèi hîpc. of observation tk. tæ hîp ®o ng¾nc. of n things r at a time tk. tæ hîp chËp r trong n phÇn töcode c. mt. tæ hîp m·control c. tæ hîp ®iÒu khiÓnlinear c. tæ hîp tuyÕn tÝnhswitch c. tæ hîp ng¾tcombinatorial (thuéc) tæ hîpcombinatorics to¸n häc tæ hîpcombinatory tæ hîpcombine tæ hîp l¹i, kÕt hîpcombined ®−îc tæ hîp, hçn hîp, hîp phÇncombustion sù ch¸y, sù ®èt ch¸ycomet tv. sao chæicomitant hh. comitancomma dÊy phÈyinverted c. dÊu ngoÆc kÐp (“ ”)command xib. lÖnh // lÖnh, ®iÒu khiÓncontrol c. lÖnh ®iÒu khiÓnstereotyped c. lÖnh tiªu chuÈntransfer c. lÖnh truyÒnunnumbered c. lÖnh kh«ng ®¸nh sècommensurability tÝnh th«ng −íccritical c. tÝnh th«ng −íc tíi h¹ncommensurable th«ng −íc
 • 60. 60commerce kt. th−¬ng m¹icommercial kt. (thuéc) th−¬ng m¹icommission kt. tiÒn hoa hångcommodity kt. hµng ho¸common chung, th−êngcommunality tk. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi cña c¸c yÕu tè ®¬n gi¶ncommunicate b¸o tin truyÒn tincommunication xib. th«ng tin, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c, th«ng b¸odigital c. th«ng tin b»ng ch÷ sèoneway c. th«ng tin mét chiÒuradio c. th«ng tin v« tuyÕntwo-way c. th«ng tin hai chiÒuvoice c. th«ng tin b»ng tiÕng nãiwire c. th«ng tin ®−êng d©ywireless c. th«ng tin v« tuyÕncommutability tÝnh giao ho¸n , tÝnh kh¶ to¸ncommutant ®s. ho¸n tËpmutual c.®s. ho¸n tËp t−¬ng hçcommutative giao ho¸ncommutation ®s. sù giao ho¸n; mt. [sù ®æi, sù chuyÓn] m¹chregular c. ®s giao ho¸n ®Òucommutator ®s. ho¸n tö , mt. c¸i chuyÓn b¸nhextended c. ho¸n tö suy rénghigher c. ho¸n tö cao cÊpcommute giao ho¸n chuyÓn m¹chcompact top. compacabsolutely c. compac tuyÖt ®èicountably c. compac ®Õm ®−îcfinitely c. hh. compac h÷u h¹nlinearly c. ®s. compac tuyÕn tÝnhlocally c. compac ®Þa ph−¬ngrim c. top. compac ngo¹i visequentially c. compac d·y
 • 61. 61compactification top. sù compac ho¸, sù më réng compaconepoint c. compac ho¸ b»ng mét ®iÓm (theo Alexan®rop)compactifi compac ho¸compactness top. tÝnh compacweak c. tÝnh compac yÕucompactum top. compac (kh«ng gian Haux®rop compac)company kt. h·ng, c«ng tyinsurance c. c«ng ty b¶o hiÓmstock c. c«ng ty cæ phÇncomparability tÝnh so s¸nh ®−îccomparable so s¸nh ®−îcpurely c. ®s hoµn toµn so s¸nh ®−îccomparative so s¸nhcomparator bé so s¸nhamplitude c. bé so s¸nh biªn ®édata c. bé so s¸nh d÷ kiÖntape c. bé so s¸nh trªn b¨ngcompare so s¸nhcomparer bé so s¸nhcompararison sù so s¸nhgroup c. so s¸nh nhãmpaired c. so s¸nh theo cÆpcompass compa; ®Þa bµn; vßng trßn, ®−êng trßnazimuth c. ®Þa bµn ph−¬ng vÞbearing c. ®é tõ thiªn ; trd ®Þa bµn ph−¬ng h−íngbow c. es (caliber c. es) compa ®o, compa cµng cßng, compa vÏ ®−êngtrßn nhá (5-8 mm)celescial c. ®Þa bµn thiªn v¨ncompatibility tÝnh t−¬ng thÝchcompatible t−¬ng thÝchcompensate bï, båi th−êng, bæ chÝnhcompensation sù bï, sù båi th−êng, sù bæ chÝnhcompete kt. ch¹y ®ua, c¹nh tranh, thi ®ua
 • 62. 62compiler biªn so¹ncomplanar ®ång ph¼ngcomplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcomplanation phÐp cÇu ph−¬ng (c¸c mÆt)complement phÇn bï // bæ sung, dïng lµm phÇn bïc. with respect to 10 bï cho ®ñ 10o. of an angle gãc bï, phÇn bï cña mét gãcc. of an are cung bï, phÇn bï cña mét cungc. ofan event phÇn bï cña mét biÕn cè; biÕn ®èi lËpc. of a set phÇn bï cña mét tËp hîpalgebraic c. phÇn bï ®¹i sèorthogonal c. phÇn bï trùc giaocomplementary bïcomplemented ®−îc bïcomplete ®Çy ®ñ // lµm cho ®Çy ®ñ, bæ sungc. of the square bæ sung cho thµnh h×nh vu«ngconditionally c. ®Çy ®ñ cã ®iÒu kiÖncompleted ®−îc bæ sungcompletely mét c¸ch ®Çy ®ñ [®Çy ®ñ, hoµn toµn]completeness log. tÝnh ®Çy ®ñc. of axiom system tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ tiªn ®Òc. of the system of real number tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ sè thùcfunctional c. tÝnh ®Çy ®ñ hµmsimple c. tÝnh ®Çy ®ñ ®¬n gi¶ncompletion sù bæ sung, sù lµm cho ®Çy ®ñ; sù më réngc. of space sù bæ sung mét kh«ng giananalytic c. sù më réng gi¶i tÝchcomplex hh. mí; ®s; top. phøc; phøc hîpc. in involution mí ®èi hîpc. of circles mí vßng trßnc. of curves mí ®−êng congc. of spheres mí c¸c h×nh cÇuacyclic c. hh. mí phi xiclic; ®s. phøc phi chu tr×nh
 • 63. 63algebraic c. phøc ®¹i sèaugmented c. phøc ®· bæ sungbitangent linear c. mí tuyÕn tÝnh l−ìng tiÕpcell c. phøc khèichian c. phøc xÝchcolsed c. phøc ®ãngcovering c. phøc phñderived c. phøc dÉn suÊtdouble c. phøc kÐpdual c. phøc ®èi ngÉugeometric c. phøc h×nh hächarmonic c. mí ®iÒu hoµinfinite c. mí v« h¹n; ®s. phøc v« h¹nisomorphic c.es phøc ®¼ng cÊulinear c. mí tuyÕn tÝnhlinear line c. mí ®−êng tuyÕn tÝnhlocally finite c.es phøc h·u h¹n ®Þa ph−¬ngminimal c. phøc cùc tiÓunormalized standard c. phøc tiªu chuÈn chuÈn ho¸n-tuple c. n- phøcopen c. phøc mëordered chain c. phøc xÝch ®−îc s¾posculating linear c. mí tuyÕn tÝnh mËt tiÕpquadratic c. mí bËc haiquadraitic line c. mí ®−êng bËc haireducel chain c. phøc d©y truyÒn rót gänsimplicial c. phøc ®¬n h×nhsingular c. phøc kú dÞspecial linear c. mí tuyÕn tÝnh ®Æc biÖtstandart c. phøc tiªu chuÈnstar-finite c. phøc h×nh sao h÷u h¹ntangent c. mí tiÕp xóctetrahedral c. mí tø diÖn
 • 64. 64topological c. phøc t«p«truncated c. phøc bÞ c¾t côtcomplexification ®s. sù phøc ho¸c. of Lie algebra phøc ho¸ cña ®¹i sè Licomplexity [®é, tÝnh] phøc t¹pcomputational c. ®é phøc t¹p tÝnh to¸ncompliance thuËn, hoµ hîp, sù dÔ d·icoustic c. ©m thuËnconponemt thµnh phÇn bé phËn cÊu thµnhc. of force thµnh phÇn cña lùcc. of the edentity thµnh phÇn cña ®¬n vÞc. of momnet thµnh phÇn cña m«nenc. of rotation thµnh phÇn cña phÐp quayc. of a space thµnh phÇn liªn th«ng cña mét kh«ng gianc. of variance tk. thµnh phÇn ph−¬ng saiboundary c. thµnh phÇn biªncontrol c. thµnh phÇn (cña hÖ thèng) ®iÒu khiÓncovariant c. thµnh phÇn hiÖp biÕndata handling c. bé xö lý d÷ liÖudelay c. thµnh phÇn trÔdØection c. thµnh phÇn chØ ph−¬ngexetitive c. phÇn tö chÊp hµnhfloating c. xib. m¾t phiÕm ®Þnhharmonic c. thµnh phÇn ®iÒu hoµimaginary c. of complex function thµnh phÇn ¶o cña hµm phøcisolated c. thµnh phÇn cæ lËplogical c. mt. thµnh phÇn l«giclogical “and” c. mt. thµnh phÇn l«gic “vµ”logical “or” c. mt. thµnh phÇn l«gic [“hoÆc”, “hay lµ”]major c.s mt. c¸c bé phËn c¬ b¶nminiature c.s. mt. c¸c chi tiÕt rÊt bÐnormal c. of force thµnh phÇn ph¸p tuyÕn cña lùcprimary c. thµnh phÇn nguyªn s¬
 • 65. 65principal c.stk. c¸c thµnh phÇn chÝnhreal c. thµnh phÇn thùcrestoring c. bé phôc håistable c. xib. m¾t tÜnh, m¾t æn ®Þnhtransition c. xs. thµnh phÇn b−íc nh¶y (trong ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh)unstable c. xib. m¾t kh«ng æn ®Þnhvariance c.s thµnh phÇn ph−¬ng saicomponemtwise theo tõng thµnh phÇncomposant bé phËn hîp thµnh, thµnh phÇncomposite hîp phÇn, ®a hîp, phøc hîpcomposites hîp töc. of fields ®s. hîp tö cña tr−êngcomposition sù hîp thµnh, sù hîp; tÝch; tængc. and division in a proportionbiÕn ®æi tû lÖ thøcdcba= thµnhdcdcbaba−+=−+;c. in a proportion biÕn ®æi tû lÖ thøcdcba= thµnhddcbba +=+;c. by volume sù hîp (b»ng) thÓ tÝch;c. by weight sù hîp (b»ng) träng l−îngc. of insomorphism sù hîp thµnh c¸c ®¼ng cÊuc. of mapping sù hîp thµnh c¸c ¸nh x¹c. of relation sù hîp thµnh c¸c quan hÖc. of tensors tÝch c¸c tenx¬c. of vect¬ sù hîp vect¬cycle c. ®s. sù hîp vßngprogram c. mt. lËp ch−¬ng tr×nhternarry c. ®s. phÐp to¸n ba ng«icompound phøc, ®a hîpcompress nÐn, Ðp chÆt l¹icompressed bÞ nÐncompressibility tÝnh nÐn ®−îccompressible nÐn ®−îc
 • 66. 66compression vl. sù nÐn; top. sù coadiabatic c. sù nÐn ®o¹n nhiÖtone-dimensional c. sù nÐn mét chiÒu, biÕn d¹ng mét chiÒucomptometer m¸y kÕ to¸ncomputable tÝnh ®−îccomputation sù tÝnh to¸n, tÝnhanalogue c. sù tÝnh to¸n trªn c¸c m¸y t−¬ng tù, sù m« h×nh ho¸area c. tÝnh diÖn tÝchdigital c. tÝnh b»ng ch÷ sèhand c. tÝnh tayindustrial c.s tÝnh to¸n c«ng nghiÖpstep-by-step c. tÝnh tõng b−íccomputational (thuéc) tÝnh to¸ncompute tÝnh to¸ncomputed ®−îc tÝnhcomputer m¸y tÝnh, ng−êi tÝnhairborne c. m¸y tÝnh trªn m¸y bayall transistore c. m¸y tÝnh toµn b¸n dÉnanalogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tùballistc c. m¸y tÝnh ®−êng ®¹nbinary automatuic c. m¸y tÝnh tù ®éng nhÞ ph©nBoolean c. m¸y tÝnh Bunbusiness c. m¸y tÝnh kinh doanhcontinuosly c. m¸y tÝnh ho¹t ®éng lªn tôccut-off c. m¸y tÝnh h·m thêi ®iÓmcryotron c. m¸y tÝnh crri«trondeviation c. m¸y tÝnh ®é lÖchdialing set c. m¸y tÝnh cã bé ®Üadigital c. m¸y tÝnh ch÷ sèdrift c. m¸y tÝnh chuyÓn rêidrum c. m¸y tÝnh cã trèng tõ (tÝnh)electronic analogue c. m¸y tÝnh ®iÖn tö t−¬ng tùfile c. m¸y th«ng tin thèng kª
 • 67. 67fire control c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¸pfixed-point c. m¸y tÝnh cã dÊu phÈy cè ®Þnhflight path c. m¸y tÝnh hµng kh«ngfloating-point c. m¸y tÝnh cã dÊy phÈy di ®énggeneral-purpose c. m¸y tÝnh v¹n n¨nghigh-speed c. m¸y tÝnh nhanhlarge-scale c. m¸y tÝnh línlogical c. m¸y tÝnh l«gicmachinability c. m¸y tÝnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt (m¸y c¸i)mechnical c. m¸y tÝnh c¬ khÝpolynomial c. m¸y tÝnh ®a thøcprogram-controlled c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nhpunch-card c. m¸y tÝnh dïng b×a ®ôc lçrelay c. m¸y tÝnh cã r¬lescientific c. m¸y tÝnh khoa häcself-programming c. m¸y tÝnh tù lËp ch−¬ng tr×nhsequence-controlled c. m¸y tÝnh cã ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓnsmall c. m¸y tÝnh conspecial purpose c. m¸y tÝnh chuyªn dôngsquare-root c. m¸y tÝnh c¨n bËc haistatistic(al) c. m¸y tÝnh thèng kªsteering c. m¸y tÝnh l¸iswitching c. m¸y tÝnh ®¶o m¹chtransistor c. m¸y tÝnh b¸n dÉnuniversal digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè v¹n n¨ngweather c. m¸y dù b¸o thêi tiÕtcomputing sù tÝnh to¸ncorrection c. tÝnh c¸c l−îng söacomputor m¸y tÝnhcomputron computron (mét ®Ìn trong m¸y tÝnh)concatenation [sù, phÐp] ghÐpconcave lâmc. down-warrd lâm xuèng
 • 68. 68c. to ward lâm vÒ ph¶ic. up-ward lâm lªnconcavo-concave vl. hai mÆt lâmconcavo-convex vl. tËp trung; c« ®Æcconcentration sù tËp trung, sù c« ®Æcstress c. sù tËp trung øng lùcconcentre cã cïng t©m h−íng (vÒ) t©mconcentric ®ång t©mconcentricity tÝnh ®ång t©m, sù cïng t©mconcept kh¸i niÖm, quan niÖmabsolute c. kh¸i niÖm tuyÖt ®èiconception kh¸i niÖm, quan niÖmconceptional (thuéc) kh¸i niÖm, h×nh dung ®−îc, cã trong ý nghÜconcern liªn quan, quan hÖconceptual log. cã kh¶i niÖmconchoid controit (®å thÞ cña (x-a)2(x2+y2) = b2x2)concirlular hh. ®ång viªnconclude log. kÕt luËn, kÕt thócconclusion log. kÕt luËn, sù kÕt thócc. of a theorem hÖ qu¶ cña mét ®Þnh lýconcomitance sù kÌm theo, sù ®ång hµnh, sù trïng nhauconcomitant kÌm theo, ®ång hµnh, trïng nhauconcordance sù phï hîpconcordant phï hîpconcordantly mét c¸ch phï hîpconcrete bª t«ng // cô thÓ in the c. mét c¸ch sù thÓconcurrent sù ®ång quycondensation sù ng−ng, sù c« ®ängc. of singularities sù ng−ng tô c¸c ®iÓm kú dÞcondense lµm ng−ng, lµm c« ®ängcondenser c¸i tô (®iÖn); b×ng ng−ng (h¬i); m¸y −íp l¹nhcondition ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh, ®Þa vÞc. of equivalence ®iÒu kiÖn t−¬ng ®−¬ng
 • 69. 69c. of integrability ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchadjunction c. ®iÒu kiÖn phï hîpambient e.s ®iÒu kiÖn xung quanhannihilator ®iÒu kiÖn lµm kh«ngascending c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn t¨ngauxiliarry c. ®iÒu kiÖn phôboundary c. ®iÒu kiÖn biªn, biªn kiÖnchain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒncompetibility c. ®iÒu kiÖn t−¬ng thÝchcorner c. gt ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm gãccountable chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn ®Õm ®−îcdeformation c. ®iÒu kiÖn biÕn d¹ngdesscending chain c. ®iÒu kiÖnd©y chuyÒn gi¶mdiscontinuity c.s ®iÒu kiÖn gi¸n ®o¹nend c.s ®iÒu kiÖnë ®iÓm cuèiequilirium c. ®iÒu kiÖn c©n b»ngexternal c. ®iÒu kiÖn ngoµihomogeneous boundary c ®iÒu kiÖn biªn thuÇn nhÊtinitial c.s ®iÒu kiÖn ban ®Çuinstep c.s xib. ®iÒu kiÖn trïng phaintegrability c. ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchlimiting c. ®iÒu kiÖn giíi h¹nload c.s mt. ®iÒu kiÖn t¶imaximal c. ®iÒu kiÖn cùc ®¹imechanical shock c. ®iÒu kiÖn cã kÝchminimal c. (minimum c.) ®iÒu kiÖn cùc tiÓunecessary c ®iÒu kiÖn [cÇn, ¾t cã]necessary and sufficient c. ®iÒu kiÖn [¾t cã vµ ®ñ, cµn vµ ®ñ]non-homogeneousboundarry c. ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thuÇn nhÊtnon-tangency c. ®iÒu kiÖn kh«ng tiÕp xócnormality c. ®iÒu kiÖn chuÈn t¾cnormalizing c ®iÒu kiÖn chuÈn ho¸no-slip c ®iÒu kiÖn dÝnh
 • 70. 70onepoint boundary c. ®iÒu kiÖn biªn mét ®iÓmoperating c.s ®iÒu kiÖnlµm viÖcorder c.s gt. cÊp t¨ngpermanence c. ®iÒu kiÖn th−êng trùcpulse c. chÕ ®é xungregularity c. top ®iÒu kiÖn chÝnh quyservicwe c.s mt. ®iÒu kiÖn sö dôngshock c. ®iÒu kiÖn kÝch ®éngside c. gt. ®iÒu kiÖn bæ sungstability c ®iÒu kiÖn æn ®Þnhstart-oscillation c. xib. ®iÒu kiÖn sinh dao ®éngstarting c.s mt. ®iÒu kiÖn ban ®Çusteady-state c.s chÕ ®é [dõng, æn ®Þnh]sufficient c. ®iÒu kiÖn ®ñsurface c. ®iÒu kiÖn mÆtconditional cã ®iÒu kiÖnconditionally mét c¸ch cã ®iÒu kiÖnconduct dÉn, mang, dïng lµm vËt dÉn; ®iÒu khiÓn, chØ ®¹oconductivity ®é dÉnconductance vl. tÝnh dÉn ®iÖnconduction sù truyÒn, sù dÉnc. of heat vt. ®é dÉn nhiÖtconductor vl. vËt dÉn; ®s. c¸i dÉn, i®ªan dÉnlightning c. thu l«icone h×nh nãn, mÆt nãnc. of class nh×nh nãn líp nc. of constant phase nãn pha kh«ng ®æic. of friction nãn ma x¸tc. of order nnãn bËc nc. of revolution nãn trßn xoayalgebraic c. mÆt nãn ®¹i sèblunted c. h×nh nãn côtcircular c. h×nh nãn trßn
 • 71. 71circumscribed c. mÆt nãn ngo¹i tiÕpconfocal c.s nãn ®ång tiªudØector c. mÆt nãn chØ ph−¬ngelemntary c. nãn s¬ cÊpequilateral c. mÆt nãn ®Òuimaginary c. mÆt nãn ¶oinscribed c. mÆt nãn néi tiÕpisotrophic c. mÆt nãn ®¼ng ph−¬ngmapping c. mÆt nãn ¸nh x¹null c. nãn kh«ng, nãn ®¼ng ph−¬ngoblique c. h×nh nãn xiªnorthogonal c. nãn trùc giaoprojecting c. nãn chiÕu ¶nhquadric c. mÆt nãn bËc haireciprocal c. mÆt nãn ®èi cùcreduced c. nãn rót gänright circular c. nãn trßn ph¼ngspherical c. qu¹t cÇutruncated c. h×nh nãn côtcone-shaped cã h×nh nãnconet top. ®èi l−íiconfide tin cËyconfidence sù tin cËy, lßng tin t−ëngconfiguration hh. cÊu h×nh; log. h×nh tr¹ngc. of a samplecÊu h×nh cña mÉuc. of a Turing h×nh tr¹ng cña m¸yalgebraic c. cÊu h×nh ®¹i sècore c. cÊu h×nh cña lâi tõharmonic c. cÊu h×nh ®iÒu hoµplanne c. cÊu h×nh ph¼ngspace c. cÊu h×nh kh«ng gianconfigurrational (thuéc) cÊu h×nhconfluence sù hîp l−u (cña c¸c ®iÓm kú dÞ); tk. tÝnh hîp l−u
 • 72. 72confluent hîp l−u; suy biÕnconfocal ®ång tiªuconform thÝch hîp, phï hîp, t−¬ng øng; ®ång d¹ngconforrmable t−¬ng øng ®−îcconformal b¶o gi¸cconformally mét c¸ch b¶o gi¸cconformity tk. tÝnh b¶o gi¸c; sù phï hîp, sù t−¬ng quanconfound tk. trïng hîp (c¸c yÕu tè, c¸c gi¶ thiÕt)confounded tk. ®· trïng hîpconfounding tk sù trïng hîpbalanced c. sù trïng hîp c©n b»ngpartial c. sù trïng hîp bé phËncongest tk. chÊt qu¸ t¶icongestion sù qu¸ t¶icongregation top. sù tËp hîp, sù thu thËpcongruance ®s. ®ång d−, t−¬ng ®¼ng; hh. doµn; sù so s¸nh, ®ång d− thøcc. of circles ®oµn vßng trßnc. of curves ®oµn ®−êng congc. of first degree ®ång d− thø bËc nhÊtc. of lines ®oµn ®−êng th¼ngc. of matrices ®s. sù t−¬ng ®¼ng cña c¸c ma trËnc. of spheres ®oµn mÆt cÇnalgebraic c. ®oµn ®¹i sècanonical c. ®oµn chØnh t¾cconfocal c.s ®oµn ®ång tiªuelliptic c. ®oµn eliptichyperbolic c. ®oµn hipebolicisotropic c. ®oµn ®¼ng h−ínglinear c. ®oµn tuyÕn tÝnhlinear line c. ®oµn ®−êng th¼ngnormal c. ®oµn ph¸p tuyÕnquadraitic c. ®oµn bËc hairectilinear c. ®oµn ®−êng th¼ng
 • 73. 73sextic c. ®ång d− thøc bËc s¸uspecial c. ®oµn ®Æc biÖttetrahedral c. ®oµn tø diÖncongruent ®ång d−congruous ®ång d−conic c«nic, ®−êng bËc haiabsolute c. c«nic tuyÖt ®èiaffine c. c«nic afinbitangent c.s c«nic song tuyÕncentral c. c«nic cã t©mconcentric c.s c«nic ®ång t©mconfocal c.s c«nic ®ång tiªuconjugate c.s c«nic liªn hîpdegenerate c. c«nic suy biÕnfocal c. (of a quadric) c«nic tiªuhomothetic c.s c«nic vÞ tùline c c«nic tuyÕnnine-line c. c«nic chÝn ®−êngnon-singular c. kh«ng kú dÞosculating c. c«nic mËt tiÕppoint c. c«nic ®iÓmproper c. c«nic thËt sùself-conjugate c. c«nic tù liªn hîpsinghlar c. c«nic kú dÞsimilar c.s c«nic ®ång d¹ngconical (thuéc) c«nicconicograp compa c«nicconicoid c«nicoit (mÆt bËc hai kh«ng suy biÕn)conjecture sù gi¶ ®Þnh, sù pháng ®o¸nconjugecy tÝnh liªn hîpconjugate liªn hîpc. of a function liªn hîp cña mét hµmharmonic c. liªn hîp ®iÒu hoµ
 • 74. 74conjunction sù liªn hîp; log. phÐp héi, héiconjunctive héiconnect nèi l¹i, lµm cho liªn th«ngconnectted liªn th«ngarcwise c. liªn th«ng ®−êngcyclic lly c. liªn th«ng xilicfinitely c. liªn th«ng h÷u h¹nirreducibly c. liªn th«ng kh«ng kh¶ quylocally c. liªn th«ng ®Þa ph−¬nglocally simple c. ®¬n liªn ®Þa ph−¬ngsimple c. ®¬n liªnstrongly c. liªn th«ng m¹chconnection sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ngaffine c. liªn th«ng afinbridge c. nèi b¾c cÇudelta c. kü. ®Êu kiÓu tam gi¸cnonlinear c. hh. liªn th«ng kh«ng tuyÕn tÝnhnon-symmetric(al) c. liªn th«ng kh«ng ®èi xøngparallel c. kü. [ghÐp, m¾c] song songprojective c. hh. liªn th«ng x¹ ¶nhsemi-metric c. liªn th«ng nöa mªtricsemi-symmetric c. liªn th«ng nöa ®èi xøngseries c. kü. [ghÐp, m¾c] nèi tiÕpsymmetric(al) c. liªn th«ng ®èi xøngtendem c. kü. nèi däcconnective c¸i nèi, bé phËn nèiconnectivity tÝnh liªn th«ngtransposse c. liªn th«ng chuyÓn vÞconnexion sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ngconformal c. liªn th«ngb¶o gi¸cconoid h×nh nªm conoitright c. conoit th¼ng
 • 75. 75consecutive liªn tiÕpconsequence log. hÖ qu¶, hËu qu¶consequent hËu thøcconservation vl. b¶o toµnc. of energy b¶o toµnc. of momentum b¶o toµn ®éng l−îngconservative b¶o toµnconsider xÐt, chó ý ®Õn cho r»ngconsideration sù xÐt ®Õn, sù chó ý in c. of chó ý ®Õnconsign kt. göi ®i (hµng ho¸)consignment hµng ho¸consignor ng−êi göi hµngconsist (of) gåm, bao gåmconsistence tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉnconsistency tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn;tk. tÝnh v÷ngc. of an estimator tÝnh v÷ng cña mét −íc l−îngc. of axioms tÝnh phi m©u thuÉn cña c¸c tiªn ®Òc. of systems of equations tÝnh phi m©u thuÉn cña hÖ c¸c ph−¬ng tr×nhsimple c. tÝnh phi m©u thuÉn ®¬n gi¶nconsistnet tÝnh nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn; v÷ngconsole kü. dÉm ch×a. bµn ®iÒu khiÓnconstancy tÝnh kh«ng ®æic. of curvature hh. tÝnh kh«ng ®æi cña ®é congconstant b»ng sè, h»ng l−îng, sè kh«ng ®æic. of integration h»ng sè tÝch ph©nc. of proportionality hÖ sè tû lÖabsolute c. h»ng sè tuyÖt ®èiarbitrary c. h»ng sè tuú ýbeam c. h»ng sè dÇmcharacteristic c. h»ng sè ®Æc tr−ng
 • 76. 76coupling c. h»ng sè ngÉu hîpdamping c. h»ng sè lµm t¾t dÇndielectric c vl. h»ng sè ®iÖn m«ielastic c h»ng sè ®µn håigravitation c. h»ng sè hÊp dÉnlogical c. log. h»ng l−îng l«gicmultiplication c.s of an algebra h»ng sè l−îng nhËn cña mét ®¹i sènummerical h»ng sèoscillation c h»ng sè dao ®éngplase c. h»ng sè phaseparation c h»ng sè t¸chstructural c. h»ng sè kÕt cÊutime c h»ng sè thêi giantransferr c. h»ng sè di chuyÓnconstellation tv. chßm saozodiacal c. chßm sao hoµng ®íiconstituent cÊu thµnhc. of unity cÊu thµnh cña ®¬n vÞc. of zero cÊu thµnh kh«ngconstrain rµng buéc, kiÒm chÕconstraint sù rµng buéc, sù h¹n chÕartificial c. liªn hÖ gi¶ t¹o, rµng buéc gi¶ t¹odual c.s rµng buéc ®èi ngÉufeasible c.s trch. rµng buéc chÊp nhËn ®−îcgeometric c. rµng buéc h×nh häcideal c. rµng buéc lý t−ëngnonintegrable c. rµng buéc kh«ng kh¶ tÝchrheonomous c. c¬. liªn kÕt kh«ng ngõngrow c. rµng buéc vÒ hµngscleronomous c. c¬. liªn kÕt dõng
 • 77. 77construct x©y dùng, dùngconstruction log. sù x©y dùng; hh. phÐp dùng h×nhc. of function sù x©y dùng mét hµmapproxximate c. phÐp dùng xÊp xØgeometric c. phÐp dùng h×nhconstructive log. x©y dùngconstructivity tÝnh kiÕn thiÕtconsume tiªu dïngconsumer ng−êi tiªu dïngconsumption sù tiªu dïngcontact sù tiÕp xóc; sù mËt tiÕp; c«ng t¾c // tiÕp xócc. of higher order sù tiÕp xóc bËc caoadjustable c. sù tiÕp xóc ®iÒu chØnh ®−îcbreak c. mt. c«ng t¾c h·mdouble c. hh. tiÕp xóc kÐphigh c. tiÕp xóc bËc caomake c. mt. c«ng t¾c ®ãngnormally closed c. mt. c«ng t¾c ®ãng th−êngnormally open c. mt. c«ng t¾c më th−êngpoor c. mt. c«ng t¾c xÊuretaining c. mt. c«ng t¾c gi÷ashut-off c.mt. c«ng t¾c h·mtotal c. tiÕp xóc toµn phÇntransfer c. mt. c«ng t¾c ®æi m¹chcontain chøa, bao hµm; sh. chia hÕt 10 contain 5. 10 chia hÕt cho 5contensive log. sóc tÝchcontent dung, dung l−îngc. of a point set dung l−îng cña mét tËp hîp ®iÓmfrequency c. phæ tÇn xuÊtinformation c. l−îng th«ng tin
 • 78. 78contiguity top. sù mËt tiÕp, liªn tiÕp, tiÕp cËncontiguous sù mËt tiÕp, tiÕp liªn, tiÕp cËncontigence tiÕp liªn, tiÕp cËnmean square c. tk. tiÕp liªn b×nh ph−¬ng trung b×nhcontigency tk. sù ngÉu nhiªn, sù tiÕp liªncontigent tiÕp liªnc. of a set tiÕp liªn cña mét tËp hîpcontinual contunuancontinuation sù më réng, sù tiÕp tôcanalytic c. [sù më réng, th¸c triÓn] gi¶i tÝchcontinuity tÝnh liªn tôcabsolute tÝnh liªn tôc tuyÖt ®èiapproximate c. tÝnh liªn tôc xÊp xØleft hand c. tÝnh liªn tôc bªn tr¸istochastic c. ngÉu nhiªnuniforme c. tÝnh liªn tôc ®Òucontinuos liªn tôc, kÐo dµic. on the left (right) liªn tôc bªn tr¸i, ph¶iabsolutaly c. liªn tôc tuyÖt ®èiequally c. liªn tôc ®ång bËcpiecewise c. liªn tôc tõng m¶nhsectionally c. liªn tôc tõng m¶nhtotally c. liªn tôc tuyÖt ®èicontinuously mét c¸ch liªn tôcdeformation-free c. continum kh«ng biÕn d¹ngindecomposablr c. continum kh«ng ph©n tÝch ®−îcirreducible c. continum kh«ng kh¶ quylinear c. continum tuyÕn tÝnhlocally connected c. continum liªn th«ng ®Þa ph−¬ngrigid c. continum cøng
 • 79. 79snake-like c. continum h×nh c©ytree-like c. continum ba cùcwebless c. continum kh«ng thµnh m¹ngcontour chu tuyÕn // vÏ chu tuyÕn, v÷ trong ba mÆt n»m ngangcontract co, rót ng¾n, co rót // kt. hîp ®ångcontracted bÞ rót ng¾n, bÞ co rótcontractible top. co rót ®−îccontractive co, rót, rót ng¾ncontraction [phÐp, sù] co rót, sù rót ng¾nc. of indices sù co rót chØ sètensor c. phÐp co tenx¬contracdict phñ ®Þnh, tõ chèi; m©u thuÉncontradictory log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradiction log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradictory log. m©u thuÉncontragradient tÝnh ph¶n bécontraposition log. lËp tr−êng m©u thuÉncontrary log. tr¸i l¹i, ng−îc l¹i on the c. ng−îc l¹icontrast sù t−¬ng ph¶n // ®èi lËp, ®èi chiÕucontravaid log. v« hiÖu, ph¶n h÷u hiÖucontravariant ph¶n biÕncontribute ®ãng gãp, céng t¸ccontribution sù ®ãng gãp; kt. thuÕcontributory gãp l¹icontrol ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh, kiÓm traanticipatory c. ®iÒu chØnh tr−íc, kiÓm tra ng¨n ngõaautomatic(al) c. kiÓm tra tù ®éng, ®iÒu khiÓn tù ®éngautomatic flow c. ®iÒu chØnh l−u l−îng tù ®éngautomatic remote c. ®iÒu khiÓn tù ®éng tõ xaclosed-cycle c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh ®ãng
 • 80. 80dash c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmderivative c. ®iÒu chØnh theo ®¹o hµmdifferential c. ®iÒu khiÓn vi ph©ndirect c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpdiscontinuous c. ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹ndistance c. ®iÒu khiÓn tõ xadual c. ®iÒu khiÓn kÐpemergency c. ®iÒu khiÓn dù tr÷feed c. ®iÒu khiÓn cÊp liÖufeed-back c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] cã liªn hÖ ng−îcfine c. ®iÒu khiÓn chÝnh x¸cfloating c. ®iÒu chØnh phiÕm ®Þnhfrequency c. æn ®Þnh ho¸ tÇn sègain c ®iÒu chØnh ®éc lËpindependent c. ®iÒu chØnh ®éc lËpindirect c. ®iÒu chØnh gi¸n tiÕpindustrial c. ®iÒu chØnh c«ng nghiÖpintegral c. ®iÒu khiÓn tÝch ph©ninventory c. qu¶n lý chi tiªu, qu¶n lý c¸c quü lu©n chuyÓnload c. ®iÒu chØnh theo t¶i trängmanual c. ®iÒu khiÓn b»ng taymaster c. ®iÒu khiÓn chÝnhmechaincal c. ®iÒu khiÓn c¬ giíimulticircuit c. s¬ ®å ®iÒu khiÓn chu tuyÕnmultiple c. ®iÒu khiÓn phøc t¹p, ®iÒu khiÓn béimultivariable c. ®iÒu khiÓn nhiÒu biÕnnon interacting c. ®iÒu chØnh «t«n«mnumerical c. ®iÒu chØnh sè trÞopen-loop c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh hëoptimization c. ®iÒu khiÓn tèi −u
 • 81. 81peak-hold optimizing c. hÖ thèng ®iÒu chØnh tèi −u theo vÞ trÝpneumatic c. ®iÒu khiÓn khÝ lùcprocess c. kiÓm tra c«ng nghiÖp ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖpproduct c. kiÓm tra s¶n phÈmprogramme c. ®iÒu khiÓn cã ch−¬ng tr×nhproportional c. ®iÒu chØnh tû lÖpulse c. ®iÒu khiÓn xungpush-button c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmquality c. tk. kiÓm tra phÈm chÊtrate c. ®iÒu chØnh theo vËn tècratio c. ®iÒu chØnh c¸c liªn hÖreaction c. ®iÒu chØnh liªn hÖ ng−îcremote c. ®iÒu khiÓn tõ xaretarded c. ®iÒu chØnh chËmself-acting c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpsensitivity c. ®iÒu khiÓn ®é nh¹yservo c. ®iÒu khiÓn secv«sight c. kiÓm tra b»ng m¾tslide c. ®iÒu khiÓn nhÞp nhµng, ®iÒu khiÓn dÇn dÇnsplit-cycle c. ®iÒu khiÓn nhanhsatble c. ®iÒu chØnh æn ®Þnhstatistical c. tk kiÓm tra thèng kªstep-by-step c. ®iÒu chØnh tõng b−ícsupervisory c. ®iÒu khiÓn tõ xaterminal c. ®iÒu chØnh cuèi cïngtime c. kiÓm tra thêi giantime schedule c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] theo ch−¬ng tr×nhtime variable c. ®iÒu chØnh theo thêi gian, ®iÒu chØnh cã ch−¬ng tr×nhtwo-position c. ®iÒu khiÓn hai vÞ trÝundamped c. ®iÒu chØnh kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu chØnh t¶n m¹n
 • 82. 82controllability sù ®iÒu chØnh ®−îc, sù ®iÒu khiÓn ®−îc, sù kiÓm tra ®−îccontrollable ®iÒu khiÓn ®−îc, ®iÒu chØnh ®−îccontrolled ®−îc ®iÒu chØnh, ®−îc kiÓm tracontroller bé ®iÒu khiÓn; ng−êi ®iÒu chØnh; ng−êi kiÓm tracounter c. bé ®Õmprogramme c. bé ®iÒu chØnh b»nh ch−¬ng tr×nhconvection sù ®èi l−uc. of energy sù ®èi l−u n¨ng l−îngc. of heat sù ®èi l−u nhiÖtforced c. sù ®èi l−u c−ìng bøcfree c. sù ®èi l−u tù doconvention quy −íc, hiÖp −ícconventional cã quy −ícconverge héi tô, ®ång quyc. in the mean héi tô trung b×nhc. to a limat héi tô tíi mét giíi h¹nconvergence [sù, tÝnh] héi tôc. almost everywhere héi tô hÇu kh¾p n¬ic. in mean héi tô trung b×nhc. in measurre héi tô theo ®é ®oc. in probability héi tô theo x¸c suÊtc. of a continued fraction sù héi tô cña liªn ph©n sèabsolute c. tÝnh héi tô tuyÖt ®èiaccidental c. [sù; tÝnh] héi tô ngÉu nhiªnalmost uniform c. sù héi tô gÇn ®Òuapproximate c. sù héi tô xÊp xØasymptotic c. tÝnh héi tô tiÖm cËncontinuos c. sù héi tô liªn tôcdominated c. gt. tÝnh héi tô bÞ tréimear c. sù héi tô trung b×nh
 • 83. 83non-uniform c. gt. tÝnh héi tô kh«ng ®Òuprobability c. sù héi tô theo x¸c suÊtquasi-uniorm c. tÝnh héi tô tùa ®Òurapid c. sù héi tô nhanhregular c. sù héi tô chÝnh quyrelative uniorm c. sù héi tô ®Òu t−¬ng ®èistochastic c. xs. sù héi tô theo x¸c suÊt; sù héi tô ngÉu nhiªnstrong c. sù héi tô m¹nhsubstantial c. sù héi tô thùc chÊtunconditional c sù héi tô kh«ng ®iÒu kiÖnunioform c. of a series gt. sù héi tô ®Òu cña mét chuçiweak c. sù héi tô yÕuconvergent héi tôconditionally c. héi tô cã ®iÒu kiÖneverywhere c. héi tô kh¾p n¬irestrictedly c. héi tô bÞ chÆnunconditionally c. héi tô kh«ng ®iÒu kiÖnuniformly c. gt. héi tô ®Òuconverse ®¶o // ®Þnh lý ®¶o; ®iÒu kh¼ng ®Þnh ng−îc l¹iconversely mét c¸ch ng−îc l¹i, ®¶o l¹iconversion sù biÕn ®æi; sù chuyÓn; phÐp chuyÓn ho¸code c. sù biÓn ®æi m·data c. sù biÓn ®æi c¸c sè liÖudigital c. sù biÓn ®æi ch÷ sèconvert lµm nghÞch ®¶o, biÕn ®æiconverter mt. m¸y biÓn, m¸y ®æi (®iÖn)analog-to-digital c. m¸y biÕn t−¬ng tù sèangle-to-digit c. m¸y ®æi vÞ trÝ gãc thµnh d¹ng ch÷ sèbinary-to-decimal c. m¸y biÕn nhÞ ph©n, thËp ph©n (c¸c sè nhÞ ph©nthµnh c¸c sè thËp ph©n).
 • 84. 84code c. m¸y ®æi m·data c. m¸y biÕn ®æi c¸c sè liÖufilm c. m¸y biÕn cã phinnumber c. m¸y ®æi sè (cña mét hÖ thèng ®Õm thµnh mét hÖ thèng kh¸c)pulse c. m¸y biÕn xungradix c. m¸y ®æi hÖ thèng ®Õmrotating c. m¸y ®æi ®iÖn quayserial-to-parallel c. mt. m¸y biÕn nèi tiÕp - song songconvex låi || vá låi c. toward... låi vÒ ...completely c. gt. låi tuyÖt ®èirelatively c. hh. låi t−¬ng ®èistrictly c. gt. låi ngÆtconvexity tÝnh låi; bÒ låimodified c. gt. bÒ låi ®· ®æi d¹ngstric c. gt. tÝnh låi ngÆtconvexo-concave låi lâmconcexo-convex vt. hai mÆt låiconvexo-plane låi - ph¼ngconvolute mÆt cuèn || chËp cuènconvolution phÐp nh©n chËp, tÝch chËp; vßng cuénc. of two function tÝch chËp cña hai hµm sèc. of two power series tÝch chËp cña hai chuçi luü thõabilateral c. tÝch chËpcooperation sù hîp t¸ccooperative hîp t¸ccoordinate to¹ ®éabsolute c. to¹ ®é tuyÖt ®èiallowable c.s to¹ ®é thõa nhËnareal c.s to¹ ®é diÖn tÝchaxial c.s to¹ ®é trôc
 • 85. 85barycemtric c.s to¹ ®é träng t©mbiaxial c.s. to¹ ®é song trôcbipolar c.s to¹ ®é l−ìng cùcCartesian c.s to¹ ®é §Ò c¸ccircle c.s to¹ ®é vßngcircular cylindrical c.s to¹ ®é trô trßnconfocal c.s. to¹ ®é ®ång tiªu, to¹ ®é elipxoitcurrent c.s to¹ ®é hiÖn t¹icurvilinear c.s to¹ ®é congcyclic c.s to¹ ®é xicliccylindrical c.s to¹ ®é trôelliptic c.s to¹ ®é eliptricelliptic cylindrical to¹ ®é trô eliptricellipsoidal c. to¹ ®é elipxoi®anfocal c.s to¹ ®é tiªugeneralized c.s to¹ ®é suy rénggeodesic c.s to¹ ®é tr¾c ®Þageodesic polar c.s to¹ ®é cùc tr¾c ®Þageographic(al) c.s to¹ ®é ®Þa lýheliocentric c.s to¹ ®é nhËt t©mhomogeneous c.s to¹ ®é thuÇn nhÊtignorable c.s to¹ ®é xiclicinertial c.s to¹ ®é qu¸n tÝnhintrinsic c.s to¹ ®é néi t¹iisotropic c.s to¹ ®é ®¼ng h−íngline c.s to¹ ®é tuyÕnlocal c.s to¹ ®é ®Þa ph−¬ngnon-homogeneous c.s to¹ ®é kh«ng thuÇn nhÊtnormal c.s to¹ ®é ph¸p tuyÕnnormal trilinear c.s to¹ ®é ph¸p tam tuyÕn
 • 86. 86oblate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu dÑtorthogonal c.s to¹ ®é trùc giaoorthogonal curvilinear c.s to¹ ®é cong trùc giaoosculating c.s to¹ ®é mËt thiÕtparabolic cylinder c.s to¹ ®é trô parabolicparaboloidal c.s to¹ ®é paraboloi®anparallel c.s to¹ ®é song songpentaspherical c.s to¹ ®é ngò cÇuplane c.s to¹ ®é ph¼ngpoint c.s to¹ ®é ®iÓmprojective c.s to¹ ®é x¹ ¶nhprolate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu thu«nray c.s to¹ ®é tiarectangular c.s to¹ ®é vu«ng gãcrectilinear c.s to¹ ®é th¼ngrelative c.s to¹ ®é t−¬ng ®èisemi-orthogonal c.s to¹ ®é nöa trôc giaospherical c.s to¹ ®é cÇuspherical polar c.s to¹ ®é (cùc) cÇuspheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇutangential c.s to¹ ®é tiÕp tuyÕntetrahedral c.s to¹ ®é tø diÖntime c. to¹ ®é thêi giantoroidal c.s to¹ ®é pháng tuyÕntrilinear c.s to¹ ®é tam gi¸ctrilinear line c.s to¹ ®é tam gi¸c tuyÕntrilinear point c.s to¹ ®é tam gi¸c ®iÓmcoordinatograp tk. dông cô chá to¹ ®é (cña c¸c ®iÓm ngÉu nhiªn trªn mÆtph¼ng)Copernican (thuéc) hÖ Copecnic
 • 87. 87coplanar ®ång ph¼ngcoplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcoprime nguyªn tè cïng nhaucopunctal cã mét ®iÓm chungcopy b¶n sao chÐp tay, tµi liÖu chÐp tay; sù b¾t ch−íccord sîi d©yextension c. mt. d©y kÐo dµiflexible c. mt. d©y uèn ®−îc; c¬. d©y mÒnpatch c. d©y nèi (c¸c bé phËn)three-way c. mt. d©y chËp bacore lâi; thùc chÊt, b¶n chÊtc. of sequence gt. lâi cña mét d·yferrite c. mt. lâi ferithead c. mt. lâi cña ®Çu c¸i ®Ò ghiring-shaped c. mt. lâi vµnh, lâi khuyªnsaturable c. mt. cuén b·o hoµtoroidal c. lâi pháng tuyÕncoresidual ®ång d−corner gãc ®Ønh (tam gi¸c, ®a gi¸c); ®iÓm gãc (cña mét ®−êng )cornoid ®−êng sõngcorollarry hÖ qu¶, hÖ luËncorporation kt. nghiÖp ®oµn, hiÖp héi; c«ng ty (cæ phÇn)stock c. c«ng ty cæ phÈncorpuscle vl. h¹tcorpuscular (thuéc) h¹tcorect söa, söa ch÷a, hiÖu ®Ýnh || ®óng ®¾n c. to the nearest tenth ®óng®Õn mét phÇn m−êicorrected ®· söa (ch÷a), ®· hiÖu ®Ýnhcorrection sù söa ch÷a, sù hiÖu ®Ýnhc. for continue söa cho liªn tôc; c. for lag söa trÔ
 • 88. 88double-error c. söa cho trïng nhauend c. hiÖu chÝnh c¸c gi¸ trÞ biªnfrequency c. hiÖu ®Ýnh tÇn sèindex c. hiÖu ®Ýnh cã dông cô, söa cã dông côcorrective söa (sai), hiÖu ®Ýnhcorrector dông cô söa, ph−¬ng tiÖn söa, c«ng thøc söacorrelate t−¬gn quancorrelated t−¬ng quancorrelation ®s, tk. sù t−¬ng quan; hh. phÐp ®èi x¹c. in space phÐp ®èi x¹ trong kh«ng gianc. of indices t−¬ng quan cña c¸c chØ sèantithetic(al) c. t−¬ng quan ©mbiserial c. t−¬ng quan hai chuçicanonical c. t−¬ng quan chÝnh t¾ccircular c. t−¬ng quan vßngdirect c. t−¬ng quan d−¬nggrade c. t−¬ng quan h¹ngillusory c. t−¬ng quan ¶o t−ëngintraclass c. t−¬ng quan trong lípinverse c. t−¬ng quan ©minvolitory c. hh. phÐp ®èi x¹ ®èi hîplag c. t−¬ng quan trÔlinear c. t−¬ng quan tuyÕn tÝnhmultiple curvilinear c. t−¬ng quan béi phi tuyÕn tÝnhmultiple noraml c. t−¬ng quan béi chuÈn t¾cnonlinear c. t−¬ng quan kh«ng tuyÕn tÝnhnonsense c. t−¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o]non-singular c. hh. phÐp ®èi x¹ kh«ng kú dÞpartical c. t−¬ng quan riªngperfect c. t−¬ng quan hoµn toµn
 • 89. 89product moment c. t−¬ng quan m«men tÝchrank c. t−¬ng quan h¹ngsingular c. hh. phÐp ®èi x¹ kú dÞspurious c. t−¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o]total c. t−¬ng quan toµn phÇntrue c. t−¬ng quan thËtvector c. t−¬ng quan vect¬correlatograph m¸y vÏ t−¬ng quancorrelator m¸y t−¬ng quananalogue c. m¸y t−¬ng quan t−¬ng tùhigh-speed c. m¸y t−¬ng quan nhanhspeech-waveform c. mt. m¸y ph©n tÝch c©u nãicorrelogram tk. t−¬ng quan ®åcorrespond t−¬ng øngcorrespondence [phÐp, sù] t−¬ng øngalgebraic c. t−¬ng øng ®¹i sèbirational c. t−¬ng øng song h÷u tûboundary c. t−¬ng øng ë biªndirect c. t−¬ng øng trùc tiÕpdualistic c. t−¬ng øng ®èi ngÉuhomographic c. t−¬ng øng ph©n tuyÕnincidence c. ®s; hh. t−¬ng øng liªn thuécirreducible c. t−¬ng øng kh«ng kh¶ quyisometric c t−¬ng øng ®¼ng cùmany-one c. t−¬ng øng mét ®èi nhiÒunon-singular c. t−¬ng øng kh«ng kú dÞone-to-one c. t−¬ng øng mét ®èi métpoint c. t−¬ng øng ®iÓmprojective c. t−¬ng øng x¹ ¶nhrecprocal c. t−¬ng øng thuËn nghÞch
 • 90. 90reducible c. t−¬ng øng kh¶ quysingular c. t−¬ng øng kú dÞsymmetric c. t−¬ng øng ®èi xøngcorrigendum b¶n ®Ýnh chÝnhcosecant cosecarc c. accoseccoset líp (m«®ul«)double c. ®s. líp kÐpleft c. líp (bªn) tr¸iright c. líp (bªn) ph¶icosine cosinare c. accosindirection c. cosin chØ ph−¬ngversed c. of an angle cosin ng−îc cña gãc (covers = 1in)cosinusoid ®−êng cosincosmiic(al) (thuéc) vò trôcosmogony tv. tinh nguyªn häccosmography tv. vò trô häccosmology tv. vò trô luËncosmos tv. vò trô, thÕ giíicost kt. chi phÝ, phÝ tænc. of handling stock gi¸ b¶o qu¶n hµng tån khoc. of observation tk. phÝ tæn quan tr¾c; gi¸ thµnh quan s¸tc. of ordering gi¸ ®Æt hµngc. of production gi¸ thµnh s¶n xuÊtc. of a sample phÝ tæn cña mÉumanufacturing c. gi¸ thµnh s¶n suÊtmarginal c. chi phÝ giíi h¹nprime c. gi¸ thµnh s¶n phÈmpurchasing c. gi¸ b¸n lÎ
 • 91. 91cotagent cotg; ®èi tiÕp xócarc c. accotgcote ®é caocount sù ®Õm; sù tÝnh to¸n || ®Õm, tÝnh to¸n; quyÕt to¸n c. by twos, threefours ®Õm c¸ch mét (1, 3, 5, 7...), c¸ch hai, c¸ch ba...column c. tÝnh theo cétdigit c. tÝnh ch÷ sèlost c. tÝnh tæn thÊtreference c. ®Õm kiÓm tra, tÝnh thö l¹icountability tÝnh ®Õm ®−îccountable ®Õm ®−îc tÝnh ®−îccounter m¸y tÝnh; m¸y ®Õm; trch. qu©n cê nh¶y || ng−îc l¹ialpha c. m¸y ®Õm h¹t anphabatching c. m¸y ®Õm ®Þnh liÒu l−îng; m¸y ®Õm nhãmbattery operated c. m¸y ®Õm ch¹y b»ng pinbeta c. m¸y ®Õm h¹t bªtabidirectional c. m¸y ®Õm hai chiÒucontinuos c. m¸y tÝnh liªn tôcdigit c. m¸y ®Õm ch÷ sèdirectional c. m¸y ®Õm cã vËn hµnh ®Þnh h−íngdischarge c. m¸y ®Õm phãng ®iÖndust c. m¸y ®Õm bôielectromagnetic c. m¸y ®Õm ®iÖn töflat response c. m¸y ®Õm cã ®Æc tr−ng n»m ngangflip-flop c. m¸y ®Õm trig¬frequency c. m¸y ®Õm tÇn sèfriction revolution c. m¸y ®Õm ma s¸t c¸c vßng quayfunctional c. m¸y ®Õm hµmgamma c m¸y ®Õm h¹t gamagated oscillation c. m¸y ®Õm nh÷ng dao ®éng ®iÒu khiÓn ®−îc
 • 92. 92impulse c., pulse c. m¸y tÝnh xung; èng ®Õm xungion c. m¸y ®Õm ionlock-on c. m¸y ®Õm ®ång bé ho¸modul 2 c. m¸y tÝnh theo m«dul 2non-directional c. m¸y ®Õm kh«ng cã ph−¬ngpart c. m¸y ®Õm c¸c chi tiÕtportable c. m¸y tÝnh cÇm taypredetermined c. m¸y ®Õm cã thiÕt lËp s¬ béproduction c. m¸y ®Õm s¶n phÈmproportional c. m¸y ®Õmtû lÖradiation c. m¸y tÝnh bøc x¹revolution c. m¸y ®Õm vßng quayscale-of-two c. m¸y ®Õm nhÞ ph©nscintillation c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸yseconds c. m¸y ®Õm gi©yspark c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸yspeed c. m¸y ®Õm vßng quaystart-stop c. m¸y ®Õm khëi dõngstep c. m¸y ®Õm b−ícstorage c. m¸y ®Õm tÝch luütelevision c. m¸y ®Õm v« tuyÕn truyÒn h×nhtubeless c. m¸y ®Õm kh«ng ®Ìncounteraction ph¶n t¸c dôngcounter-clockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håcounter-compact ph¶n conpactcounter-controller bé ®Õmcountless kh«ng ®Õm ®−îccouple c¬ ngÉu lùc; mét ®«i, mét cÆp || lµm thµnh ®«iexact c. top. cÆp khípresultant c. c¬. ngÉu lùc tæng
 • 93. 93coupled ®−îc ghÐp thµnh ®«icoupler bé ghÐpcomputer c. bé ®¶o m¹chcoupling ghÐp; t−¬ng t¸c, liªn quanelectromagnetic c. ghÐp ®iÖn törandom c. xib. sù hîp nhÊt ngÉu nhiªncourse qu¸ tr×nh, qu¸ tr×nh diÔn biÕn of c. tÊt nhiªnc. of value function hµm sinhcovariance tk. hiÖp ph−¬ng sailag c. tk. hiÖp ph−¬ng sai trÔcovariant hiÖp biÕncovariation sù biÕn thiªn ®ång thêicover phñ || c¸i phñcoverage tk. phñ; b¶n b¸o c¸o t×nh h×nhcovered bÞ phñfinitely c. top. phñ h÷u h¹nsimple c. top. phñ ®¬ncovering phñ || c¸i phñclosed c. c¸i phñ ®ãngfinite c. c¸i phñ h÷u h¹nlattice c. c¸i phñ dµnlocally finite c. c¸i phñ h÷u h¹n ®Þa ph−¬ngopen c. c¸i phñ mëstacked c. c¸i phñ thµnh miÕngstar-finite c. c¸i phñ h×nh sao h÷u h¹ncrack c¬. lµm nøt, lµm nøt thµnh khecracovian gt. crac«viancreate t¹o ra, t¹o thµnh, chÕ thµnhcreative t¹o ra, s¸ng t¹ocredible tk. tin ®−îc
 • 94. 94credit tk. tÝn dông, sù cho vay, cho vay on c. nî, mua chÞu; b¸n chÞucreditor tk. ng−êi cho vaycreep c¬. r·o; tõ biÕncrescent tv. tr¨ng l−ìi liÒm, tr¨ng khuyÕtcrescent-shaped h×nh tr¨ng l−ìi liÒmcrest c¬. ®Ønh (sãng)crinkle uèn, nÕp uèncrikly mét c¸ch uèncrisis kt. khñng ho¶ngcriss-cross chÐo nhau, ngang däc || ký hiÖu ch÷ thËpcriterion tiªu chuÈncontrol c. tiªu chuÈn kiÓm traconvergence c. tiªu chuÈn héi tôerror-squared c. tiªu chuÈn sai sè b×nh qu©nlogarithmic c. tiªu chuÈn l«gapentode c. tiªu chuÈn n¨m ngãn (trong hai ph©n tÝch nh©n tè)reducibility c. tiªu chuÈn kh¶ quyroot-mean-square c. tiªu chuÈn sai sè b×nh ph−¬ng trung b×nhstability c. tiªu chuÈn æn ®Þnhswitching c. tiªu chuÈn ®¶o m¹chunconditional stability c. tiªu chuÈn æn ®Þnh kh«ng ®iÒu kiÖncritical tíi h¹ncross sù chÐo nhau, s− giao nhau || chÐo, giao nhau || lµm chÐo nhau, lµmgiao nhaucross-cap top. mò chÐo, h¨ng Mobicutcross-cut nh¸t c¾t; top. thiÕt diÖn; ®s. t−¬ng giaocross-term top. thµnh phÇn chÐo nhaucrosswise chÐo nhaucrossed chÐocrude th« s¬, th«, ch−a ®−îc chÕ biÕn
 • 95. 95cruciform cã h×nh ch÷ thËpcrunode ®iÓm kÐp (th−êng); ®iÓm tù c¾t (cña ®−êng cong)cryctron cri«troncryptogram b¶n viÕt mËtcrystal tinh thÓ; b¸n dÉncrystallography tinh thÓ häccrystallometry phÐp ®o tinh thÓcubage phÐp t×m thÓ tÝchcubature phÐp t×m thÓ tÝchcube h×nh lËp ph−¬ng; luü thõa bËc ba || tÝnh thÓ tÝch; n©ng lªn bËc bac. of a number luü thõa ba cña mét sèhalf open c. lËp ph−¬ng nöa mëcubic bËc ba; ph−¬ng tr×nh bËc ba; ®−êng bËc ba, cubicbipartile c. ®−êng bËc ba t¸ch ®«i hai nh¸nh (y2=x (x-a) (x-b) 0 < a < b)discriminating c. ph−¬ng tr×nh ®Æc tr−ng cña mÆt bËc baequianharmonic c. ®−êng bËc ba ®¼ng phi ®iÒuharmonic c. ®−êng ®iÒu hoµ bËc banodal c. cubic cã nótosculating c. cubic mËt tiÕptwisted c. cubic xo¾ntwo-cireuited c. cubic hai m¹chcubical (thuéc) cubiccuboid pháng lËp ph−¬ng, h×nh hép ph¼ngculminate ®¹t (qua) ®Ønh cao nhÊtculmination ®iÓm cao nhÊtcumulant nöa bÊt biÕnfactorial c. nöa bÊt biÕn giai thõacumulate tÝch luücumulation sù tÝch luücumulative tÝch luü, ®−îc tÝch luü
 • 96. 96cup top. tÝch, dÊu ∪curl r«ta (cña tr−êng vect¬)current dßng || hiÖn hµnhaction c. dßng t¸c dônganode c. dßng anètalternating c. dßng xoay chiÒuconvection c. dßng ®èi l−ueddy c.s dßng xo¸ydirect c. dßng kh«ng ®æi, dßng mét chiÒudisplacement c. dßng hçn hîp; vl. dßng ®iÖn tÝchfilament c. dßng nungfour c. dßng bèn chiÒuleakage c. dßng (®iÖn) rßsecondary c. dßng thø cÊpstanding c. dßng nghØtidal c. dßng thuû triÒucursor con ch¹y cña (th−íc tÝnh)curtail rót ng¾ncurtailed ®· ®−îc rót ng¾ncurtailment sù rót ng¾nc. of sampling sù rót ng¾n, viÖc lÊy mÉucurtate rót ng¾ncurvature ®é congc. of beams ®é cong cña dÇmc. of a conic ®é cong cña mét c«nicc. of curve ®é cong cña mét ®−êng (cong)asymptotic c. ®é cong tiÖm cËnconcircular c. ®é cong ®ång viªnconformal c. ®é cong b¶o gi¸cfist c. ®é cong, ®é cong thø nhÊt (cña ®−êng cong ghÒnh)
 • 97. 97Gaussian c. ®é cong Gaux¬, ®é cong toµn phÇngeodesic c. ®é cong tr¾c ®Þahigh c. ®é cong bËc caointegraal c.s ®é cong tÝch ph©nmean affine c. ®é cong afin trung b×nhprincipal c. ®é cong chÝnhprincipal c. of a surface ®é cong chÝnh cña mét mÆtscalar c ®é cong v« h−íngsecond c. ®é xo¾n, ®é cong thø hai (cña ®−êng cong ghÒnh)sectional c. ®é cong theo (ph−¬ng) hai chiÒu)tangential c. ®é cong tiÕp tuyÕntotal c. ®é cong toµn phÇntatal afine c. ®é cong afin toµn phÇncurve ®−êng congc. of constant slope ®é cong cã ®é dèc kh«ng ®æic. of constant width ®é cong cã bÒ réng kh«ng ®æic. of flexibility ®−êng uènc. of persuit ®−êng ®uæic. of zero width ®é cong cã bÒ réng kh«ngadiabatic c. ®−êng cong ®o¹n nhiÖtadjjoint c. ®−êng cong liªn hîpadmissible c. ®−êng chÊp nhËn ®−îcalgebraic(al) c. ®−êng cong ®¹i sèanalagmatic c. ®−êng tù nghÞchanalytic c. ®−êng cong gi¶i tÝchanharminic c. ®−êng cong kh«ng ®iÒu hoµbase c. ®−êng cong c¬ sëbell-shaped c. ®−êng cong h×nh chu«ngbicircular c. ®−êng l−ìng viªnbinomial c. ®−êng nhÞ thøc
 • 98. 98biquadratic c. ®−êng cong trïng ph−¬ngbitangential c. ®−êng cong l−ìng tiÕpboundary c. ®−êng biªn giíicatenary c. ®−êng d©y xÝchcentral c. ®−êng cong cã t©mcharacteristic c. ®−êng cong ®Æc tr−ngcircular c. ®−êng ®¬n viªncomplex c. ®−êng cña míconfocal c. ®−êng ®ång tiªuconcave c. ®−êng lâmconjugate c.s ®−êng cong liªn hîpconvex c. ®−êng låiconsecant c. ®−êng coseccosine c. ®−êng cosincost c. ®−êng cong gi¸ c¶cotangent c. ®−êng cotgcovariant c. ®−êng hiÖp biÕncritacal c. ®−êng tíi h¹ncruciform c. ®−êng ch÷ thËp (®å thÞ cña x2y2-a2y2-a2x2=0)decomposed c. ®−êng cong t¸chdextrorse c. ®−êng cong cã ®é xo¾n d−¬ng (®−êng cong bªn ph¶i)diametral c. ®−êng cong kÝnhdirectrix c. ®−êng cong chuÈndischarge c. ®−êng phãng ®iÖndistribution c. ®−êng ph©n phèiepitrochoidal c. ®−êng ªpitr«coitequianharmonic c. ®−êng ®¼ng phi ®iÒuequiprobability c. ®−êng cïng x¸c suÊterror c. ®−êng cong sai sèfocal c. ®−êng tiªu
 • 99. 99frequency c. ®−êng tÇn sè, ®−êng mËt ®é (ph©n phèi)generating c. ®−êng sinhgeodesic c. ®−êng tr¾c ®Þagrowth c. tk. ®−êng t¨ngharmonic c. ®−êng ®iÒu hoµhigh plane c. ®−êng ph¼ng bËc caohomothetic c. ®−êng vÞ tùhydraulic characteristic c. ®Æc tuyÕn thuû lùchydrostatic c. ®−êng thuû tinhhyperelliptic c. ®−êng siªu eliptichypergeometric c. ®−êng siªu béiinverse c. ®−êng nghÞch ®¶oirreducible c. ®−êng kh«ng kh¶ quyisologic c. ®−êng ®èi vängisothermal c.s ®−êng ®¼ng nhiÖtisotropic c. hh. ®−êng ®¼ng h−íngkappa c. ®−êng kapa (®å thÞ cña x4+ x2y2=a2y2)left-handed c. ®−êng xo¾n l¹ilevel c. gt. ®−êng møclimiting c. ®−êng giíi h¹nlogarithmic c. ®−êng hµm l«galogistic c. ®−êng l«gitic (®å thÞ cña y=k(1+ea+bx)loxodromic c. ®−êng tµ hµnhneighbouring c. ®−êng l©n cËnnull c. ®−êng ®¼ng h−íngorbiform c. hh. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æioblique pedal c. ®−êng thuú tóc xiªnoribiform c. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æiorthoptic c. ®−êng ph−¬ng khuyoscillating c. ®−êng dao ®éng
 • 100. 100pan-algebraic c. ®−êng phiÕm ®¹i sèparabolic(al) c. ®−êng parabolicparametric c. ®−êng tham sèpear c. ®−êng qu¶ lªpedal c. ®−êng bµn ®¹ppercentile c. ®−êng ph©n phèiplane c. hh. ®−êng ph¼ngpolar c. ®−êng cùcpolar reciprocal c. ®−êng ®èi cùcpolytropic c. ®−êng ®a h−íngpower c. ®−êng lùc l−îngprincipal c. ®−êng chÝnhprobability c. ®−êng x¸c suÊtquartric c. ®−êng bËc bènquasi-plane c. ®−êng hÇu ph¼ngquintic c. ®−êng bËc n¨mrational c. ®−êng h÷u tûrectifiable c, ®−êng cÇu tr−êng ®−îcreducible c. ®−êng cong t¸chregression c. ®−êng håi quyregular c. ®−êng chÝnh quyrose c. ®−êng hoa hång (®å thÞ nose=asin 2θ)saw tooth c. ®−êng r¨ng c−asecant c. ®−êng secself-polar c. ®−êng tù ®èi cùcserpentime c. ®−êng h×nh r¾n (®å thÞ cña x2y +b2y- x2x = 0)shock c. ®−êng kÝch ®éngsignoid c. ®−êng xicnoitsimilar c.s c¸c ®−êng ®ång d¹ngsimple abnormal c. ®−êng cong ®¬n bÊt th−êng
 • 101. 101simple closed c. ®−êng ®ãng ®¬nsine c. ®−êng sinsinistrorsal c. ®−êng xo¾n tr¸iskew c. hh. ®−êng lÖchspace c. hh. ®−êng ghÒnhstar-like c. ®−êng gièng h×nh saostress-train c. ®−êng øng suÊt biÕn d¹ngsyzygetic c. ®−êng héi xung, ®−êng xizijitangent c. ®−êng tiÕp xócthree leaved rose c. ®−êng hoa hång ba c¸nhtrannsendental c. ®−êng siªu viÖttransition c. ®−êng chuyÓn tiÕptriangular symmetric c. ®−êng ®èi xøng tam gi¸ctrigonometric(al) c. ®−êng l−îng gi¸ctwisted c. ®−êng xo¾nunicursal c. hh. ®−êng ®¬n ho¹chcurved congcurvilinear cong, phÝ tuyÕncurvometer m¸y ®o ®−êng congcusp hh. ®iÓm lïic. of the first kind (simple c.) ®iÓm lïi lo¹i mét)c. of the second kind ®iÓm lïi lo¹i haidouble c. ®iÓm tù tiÕp xóccuspdal (thuéc) ®iÓm lïicut nh¸t c¾t || c¾t c. in bËt, cho ch¹y; c. off, c. out. c¾t, t¾t, h·mcybernetics ®iÒu khiÓn häc, xibecneticengineering c. ®iÒu khiÓn häc kü thuËtcycle sù tuÇn hoµn, chu tr×nh, chu kú || lµm theo chu tr×nhaccumulation c. chu tr×nh tÝch luüeffective c. ®s. chu tr×nh h÷u hiÖu
 • 102. 102essential c. top. chu tr×nh cèt yÕufixed c. chu tr×nh kh«ng ®æiforword-type c. chu tr×nh chuyÓn ®éng lªn tr−ícideal c. chu tr×nh lý t−ënglimit c. gt. chu tr×nh giíi h¹nmagnetic c. mt. chu tr×nh tõ ho¸major c. mt. chu tr×nh línopen c. chu tr×nh mëprint c. mt. chu tr×nh inpulse-repetition c. mt. chu tr×nh lÆp l¹i c¸c xungrational c. chu tr×nh h÷u tûrelative c. chu tr×nh t−¬ng ®èirepetitive c. mt. chu tr×nh lÆpscanning c. chu tr×nh quyÐtstorage c. chu tr×nh dù tr÷timing c. mt. chu tr×nh ®Þnh thêivariable c. chu tr×nh biÕn thiªnvirtual c. chu tr×nh ¶ocycler thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chu tr×nhcyclic(al) xiclic, trßn, tuÇn hoµncyclically mét c¸ch tuÇn hoµncyclide xilicbinodal c. xiclit hai nótnodal c. xiclit cã nótcycling c. c«ng cã chu tr×nh; sù dao ®éng, sù chuyÓn xung l−îngcyclograph ®å thÞ chu tr×nhcyclogram biÓu ®å chu tr×nhcycloid xicloitcurtate c. xicloit coprolate c. xicloit duçi
 • 103. 103cyclometer m¸y ®o qu·ng ®−êng, m¸y ®o chu tr×nhcyclosymmetry sù ®èi xøng chu tr×nhcyclotomic trßn, vÒ viÖc chia vßng trßncyclotron xicl«troncylinder trô, h×nh trô, mÆt trôalgebraic c. mÆt trô ®¹i sècircular c. h×nh trô trßncoaxial c. h×nh trô ®ång trôccompound c. h×nh trô ®a hîpelliptic(al) c. mÆt trô elipticenvoloping c. mÆt trô baohyperbolic c. mÆt trô hipebolicimaginary elliptic c. mÆt trô eliptic ¶oobliqua c. h×nh trô xiªnprojecting c. trô chiÕuright circular c. h×nh trô trßn ph¼ngrotating c. h×nh trô trßn xoaycylindrical (thuéc) mÆt trôcylindroid pháng trôcypher sè kh«ng, ch÷ sè, m·
 • 104. 104DD’ Alembert to¸n tö Alembectdamp vl. lµm t¾t dÇndamped t¾t dÇndamper c¸i t¾t dao ®éng, c¸i trèng rungdamping sù t¾t dÇn-critical d. sù t¾t dÇn tíi h¹ndash nhÊn m¹nh // nÐt g¹chdash-board mt. b¶ng dông cô (®o)data mt. sè liÖu, d÷ kiÖn, d÷ liÖuall or none d. d÷ kiÖn l−ìng ph©nana logue d. sè liÖu liªn tôcbasal d. d÷ kiÖn c¬ sëcoded d. d÷ kiÖn m· ho¸correction d. b¶ng hiÖu chØnhcumulative d. tk sè liÖu tÝch luüexperimental d. sè liÖu thùc nghiÖmgraph d. sè liÖu ®å thÞinitial d.mt. d÷ kiÖn [ban ®Çu, khëi thuû ]input d. d÷ liÖu vµointegrated d. tk. c¸c sè liÑu gépnumerical d. mt. d÷ liÖu b»ng sèobserved d. sè liÖu quan s¸tqualitative d.tk. d÷ kiÖn ®Þnh tÝnhrandomly fluctuating d. mt. d÷ kiÖn thay ®æi ngÉu nhiªnranked d. k d÷ kiÖn ®−îc xÕp h¹ngrefereence d. d÷ kiÖn tham kh¶o, sè liÖu tham kh¶osensitivity d. d÷ kiÖn nh¹ytabular d. d÷ kiÖn d¹ng b¶ng
 • 105. 105test d. sè liÖu thùc nghiÖmdata-in sè liÖu vµodata-uot sè liÖu radatatron m¸y xö lý sè liÖudate ngµy; th¸ng // ghi ngµydatum sè liÖu, d÷ kiÖndead chÕtdebentura c«ng tr¸i, tr¸i kho¶ndebit kt. søc b¸n, tiÒn thu nhËp (cña h·ng bu«n); sè tiÒn thiÕu; c¬. l−u l−îngdebt kt. mãn nînational d. quèc tr¸ipublic d. c«ng tr¸idebtor tk. ng−êi m¾c nînext d. hµng, (sè thËp ph©n) tiÕp theoprevious d. hµng, (sè thËp ph©n) ®øng tr−ícdecagon h×nh thËp gi¸cregular d. h×nh thËp gi¸c ®Òudecagonal (thuéc) h×nh thËp gi¸cdecahedron (thuéc) thËp diÖndecahedron thËp diÖndecamter m−êi mÐtdecatron decatron (®Ìn dïng cho m¸y tÝnh)decay vl. ph©n huûdeceterate vl. gi¶m tècdeceleration sù gi¶m tèc, sù lµm chËm l¹idecibel quyÕt ®Þnhdecile thËp ph©n vÞdecillion 1060(ë Anh); 1033(ë Mü)decimal sè thËp ph©ncirculating d., peroidical d. sè thËp ph©n tuÇn hoµn
 • 106. 106finite d. sè thËp ph©n h÷u h¹nifninite d. sè thËp ph©n v« h¹nmixed d. sè thËp ph©n hçn t¹pnon-terminating d. sè thËp ph©n v« h¹nsigned d. sè thËp ph©n cã dÊuterminating d. sè thËp ph©n h÷u h¹ndecimeter ®ªximetdecipher tk. ®äc mËt m·, gi¶i m·deccision quyÕt ®Þnhstatistic(al) d. tk. quyÕt ®Þnh thèng kªterminal d. tk. quyÕt ®Þnh cuèi cïngdeck trch. cç bµideclination tv. nghiªngd. of a celestial point ®é chªnh lÖch cña thiªn ®iÓmnorth d. ®é lÖch d−¬ng (®é lÖch vÌ phÝa B¾c)south d. ®é lÖch ©m (®é lÖch vÒ phÝa Nam)decode ®äc mËt m·, gi¶i m·decoded ®· ®äc ®−îc mËt m·, ®−îc gi¶i m·decoder m¸y ®äc mËt m·strorage d. xib. m¸y ®äc m· cã nhítrigger d. bé gi¶i m· trig¬decomposable ph©n tÝch ®−îc, khai triÓn ®−îcdecompose ph©n tÝchdecomposed ®−îc ph©n tÝch, ®−îc khai triÓn; bÞ suy biÕndecomposition sù ph©n tÝch, sù khai triÓn, sù ph©n ho¹chd. into direct sum ph©n tÝch thµnh tæng trùc tiÕpd. of a faction sù khai triÓn mét ph©n sèadditive d. ®s. sù ph©n tÝch céng tÝnhcentral d. ®s. sù ph©n tÝch trung t©mdirect d. sù ph©n tÝch trùc tiÕp
 • 107. 107standard d. sù ph©n tÝch tiªu chuÈndecrease gi¶mdecrement bËc gi¶m, gi¶m l−înglogarithmic d. gi¶m l−îng l«gadeduce log. suy diÔn; kÕt luËn d. from suy tõdeducibility log. suy diÔn ®−îcdeduct trõ ®ideduction sù trõ ®i, suy diÔn, kÕt luËncontributorry d. kÕt luËn mang l¹ihypothetic(al) d. suy diÔn, [gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕt]resulting d. kÕt luËn cuèi cïngsubsidiary d. kÕt luËn, phô trî, suy diÔn bæ trîdeductive log. suy diÔndeep s©u, s©u s¾cdefect (sè) khuyÕt; khuyÕt tËtd. of an analytic funetion sè khuyÕt cña mét hµm gi¶i tÝchd. of a space sè khuyÕt cña mét kh«ng gianangular d. khuyÕt gãc (mét tam gi¸c)defective khuyÕtfaction d.tk. tû sè chÕ phÈmdeferlant sãng dåndefernt quü tÝch viªn t©mdeficiency sè khuyÕtd. of a curve sè khuyÕt cña mét ®−êng congeffective d. sè khuyÕt h÷u hiÖuvirtual d. sè khuyÕt ¶odeficient khuyÕt, thiÕudefinability log. tÝnh x¸c ®Þnh ®−îc, tÝnh kh¶ thicombinatory d. tÝnh kh¶ ®Þnh tæ hîpdefinable ®Þnh nghÜa ®−îc kh¶ ®Þnh
 • 108. 108define ®Þnh nghÜa, x¸c ®Þnhdefiniendum log biÓu thøc ®−îc x¸c ®Þnhdefiniens log. biÓu thøc ®Þnh nghÜadefinite x¸c ®Þnhpositively d. x¸c ®Þnh d−¬ngstochastically d. x¸c ®Þnh ngÉu nhiªndefiniteness tÝnh x¸c ®Þnhdefinition log. ®Þnh nghÜaexplicit d. ®Þnh nghÜa râimplicit d. ®Þnh nghÜa Ènimpredicative d. ®Þnh nghÜa bÊt vÞ tõinductive d. ®Þnh nghÜa quy n¹poperational d. ®Þnh nghÜa to¸n törecursive d. ®Þnh nghÜa ®Ö quyregressive d. ®Þnh nghÜa håi quydeflate h¹ h¹ng; h¹ cÊp (cña ma trËn)deflect lÖch (khái mét ®−êng th¼ng); (bÞ) khóc x¹deflection vl. sù ®æi d¹ng; sù lÖch, ®é lÖch; ®é vângbending d. mòi tªn cña ®é vânglarge d. ®é lÖch lín, ®é vâng líndeflective lÖchdeflector c¸i lµm lÖchdeflexion sù ®æi d¹ngdeform lµm biÕn d¹ng, lµm ®æi d¹ngdeformable biÕn d¹ng ®−îcfreely d. biÕn d¹ng ®−îc tù dodeformation sù biÕn d¹ngd. of a surfface biÕn d¹ng cña mét mÆtangular d. biÕn d¹ng gãcchain d. biÕn d¹ng d©y chuyÒn
 • 109. 109continuos d. biÕn d¹ng liªn tôcfinit d. biÕn d¹ng h÷u h¹nhomogeneous d. biÕn d¹ng thuÇn nhÊtirrotational d. biÕn d¹ng kh«ng r«talinear d. biÕn d¹ng dµi, biÕn d¹ng tuyÕn tÝnhnon-homogeneous d. biÕn d¹ng kh«ng thuÇn nhÊtplane d. biÕn d¹ng ph¼ngplastic d. biÕn d¹ng dÎopure d biÕn d¹ng thuÇn tuýtangent d. biÕn d¹ng tiÕp xóctopological d. biÕn d¹ng t«p«degeneracy sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸degenerate suy biÕn, lµm suy biÕndegeration sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸degenerative suy biÕndegree ®é, cÊp bËcd. of accuracy ®é chÝnh x¸cd. of an angle sè ®é cña mét gãcd. of are ®é cungd. of a complex bËc cña mét míd. of confidence ®é tin cËy, møc tin cËyd. of correlation ®é t−¬ng quand. of a curve bËc cña ®−êng congd. of a differential equation cÊp cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©nd. of a extension of a field ®é më réng cña mét tr−êngd. of freedom tk. bËc tù dod. of map bËc cña mét ¸nh x¹d. of a polynomial ®s. bËc cña mét ®a thøcd. of separability ®s. bËc t¸ch ®−îcd. of substituition bËc cña phÐp thÕ
 • 110. 110d. of transitivity ®s. bËc b¾c cÇud. of unsolvability log. ®é kh«ng gi¶i ®−îcd. of wholeness xib. ®é toµn bé, ®é toµn thÓbounded d. ®s. bËc bÞ chÆnreduced d. bËc thu gänspherical d. ®é cÇutranscendence d. ®s. ®é siªu viÖtvirtual d. ®é ¶ozero d. bËc kh«ngdel nabla (∆), to¸n tö nabladelay lµm chËm trÔ // sù trËm, sù trÔadjustable d. sù trÔ ®iÒu chØnh ®−îccorrective d. sù trÔ hiÖu chØnhone-digit d. sù trÔ mét hµngstatic(al) time d. sù trÔ thêi gian æn ®Þnhtime d. chËm vÒ thêi giandelayed bÞ chËmdelayer c¸i lµm [chËm, trÔ]delete g¹ch, bá ®ideleted bÞ bá ®idelicacy gt. tÝnh s¾c s¶o, tinh vi (cña ph−¬ng ph¸p)delicate gt. (ph−¬ng ph¸p) s¾c s¶o, tinh videlimite ph©n giíi, ®Þnh giíi h¹ndelineate vÏ, m« t¶delineation b¶n vÏ, h×nh vÏdeliver ph©n phèidelivery mt. sù ph©n phèi, sù cung cÊpdelta denta (∆)Kronecker d. ký hiÖu Kr«neck¬demand yªu cÇu, nhu cÇu
 • 111. 111demilune tv. nöa th¸ng; gãc phÇn t− thø haidemodulation sù khö biÕn ®iÖudemodilator c¸i khö biÕn ®iÖudemography tk. khoa ®iÒu tra d©n sèdemonstrable chøng minh ®−îcdemonstrate chøng minhdemonstration [sù, phÐp] chøng minhanalytic d. phÐp chøng minh gi¶i tÝchdirect d. phÐp chøng minh trùc tiÕpindirect d. phÐp chøng minh gi¸n tiÕpdenary (thuéc) m−êi (10)dence trch. mÆt nhÞ, mÆt chØ sè haidendritic top. h×nh c©ydendroid h×nh c©ydendron top. c©ydenial log. sù phñ ®Þnhdenominate gäi tªn, ®Ætdenomination kt. sù ®Þnh gi¸; sù ®Æt tªn (tiÒn tÖ)denominator mÉu sè, mÉu thøccommon d. mÉu chung, mÉu thøc chungleast common d. mÉu chung nhá nhÊtlowest common d. mÉu chung nhá nhÊtdenote ký hiÖu : cã nghÜa lµdense trï mËtd. in itself trï mËt trong chÝnh nãmetriccally gt. trï mËt metricnowhere d. kh«ng ®©u trï mËtultimately d. trï mËt tíi h¹ndenseness tÝnh trï mËtdensity mËt ®é, tÝnh trï mËt; tû träng
 • 112. 112d. of intergers ®s. mËt ®é c¸c sè nguyªnasymptotic d. ®s. mËt ®é tiÖm cËnlower d. mËt ®é d−íimetric d. mËt ®é metricouter d. mËt ®é ngoµiprobability d. mËt ®é x¸c suÊtscalar d. hh. mËt ®é v« h−íngspectral d. mËt ®é phætensor d. hh. mËt ®é tenx¬upper d. mËt ®é trªndenumerable dÕm ®−îcdeny phñ ®Þnhdeparture ®é lÖch, ®é sai; sù thay ®æi kinh ®édepart khëi hµnh; rêi khái; nghiªng vÒ, lÖch vÒdepend phô thuécdependence sù phô thuécfunctional d. phô thuéc hµmlinear d. phô thuéc tuyÕn tÝnhstochastic d. phô thuéc ngÉu nhiªndependent phô thuécalgebraically d. phô thuéc ®¹i sèlincarly d. phô thuéc tuyÕn tÝnhdepolarization sù khö cùcdeposit kt. göi tiÒn (vµo ng©n hµng) // mãn tiÒn göidepository h¹, gi¶mdepreciation sù gi¶m, sù h¹, kt. h¹, gi¶m (gi¸)depress gi¶m, h¹depressed bÞ gi¶m, bÞ h¹depression sù gi¶m, sù h¹; vl®c. miÒn ¸p suÊt thÊp; kt. sù suy tho¸i
 • 113. 113d. of order (of differential equation) sù gi¶m cÊp (cña mét ph−¬ngtr×nh vi ph©n)depth ®é s©ud. of an element ®é cao cña mét phÇn töcritical d. ®é s©u tíi h¹nhydrraulic mean d. ®é s©u thuû lùc trung b×nhskin d. vl. ®é s©u cña líp ngoµi nhÊttrue eritical d. ®é s©u tíi h¹n thùcderivate gt. ®¹o sè // lÊy ®¹o hµmleft hand lower d. ®¹o sè tr¸i d−íileft hand upper d. ®¹o sè tr¸i trªnnormal d. ®¹o sè theo ph¸p tuyÕnright hand upper d. ®¹o sè ph¶i trªnderivation phÐp lÊy ®¹o hµm; nguån gèc, khëi thuûderivative ®¹o hµmd. from parametric equation dÉn suÊt tõ c¸c ph−¬ng tr×nh tham sèd. on the left (right) ®¹o hµm bªn tr¸i (bªn ph¶i)d. of a group c¸c dÉn suÊt cña mét nhãmd. s of higher order ®¹o hµm cÊp caod. of a vect¬ ®¹o hµm cña mét vect¬absolute d. ®¹o hµm tuyÖt ®èiapproximate d. gt ®¹o hµm xÊp xØareolar d. ®¹o hµm diÖn tÝchbackward d. gt. ®¹o hµm bªn ph¶icovariant d. ®¹o hµm hiÖp biÕndirectional d. ®¹o hµm theo h−íngforward d. ®¹o hµm bªn ph¶ifractional d. gt. ®¹o hµm cÊp ph©n sègeneralizer d. ®¹o hµm suy rénghight d. gt. ®¹o hµm cÊp cao
 • 114. 114left d. ®¹o hµm bªn tr¸ilogarithmic d. gt. ®¹o hµm l«gamaximum directional d. ®¹o hµm h−íng cùc ®¹inormal d. ®¹o hµm ph¸p tuyÕnparrmetric d. ®¹o hµm tham sèpartial d. ®¹o hµm riªngparticle d. ®¹o hµm toµn phÇnright-hand d. ®¹o hµm bªn ph¶isucces ive d.s c¸c ®¹o hµm liªn tiÕptotal d. ®¹o hµm toµn phÇnderive log. suy radervived dÉn suÊtdescend gi¶m, ®i xuèngdescendant con ch¸u (trong qu¸ tr×nh ph©n nh¸nh)descent sù gi¶mconstrained d. sù gi¶m rµng buécinfinite d. sù gi¶m v« h¹nquickest d., steepest d. sù gi¶m nhanh nhÊtdescribe m« t¶description log. sù m« t¶descriptive log. m« t¶design thiÕt kÕ; dù ¸n || sù lËp kÕ ho¹chd. of experiments lËp kÕ ho¹ch thùc nghiÖm; tk. [bè trÝ; thiÕt kÕ] thÝnghiÖmbalanced d. kÕ ho¹ch c©n ®èicontrol d. tæng hîp ®iÒu khiÓnlogical d. tæng hîp l«gicprogram d. lËp ch−¬ng tr×nhsample d. thiÕt kÕ mÉudesignate x¸c ®Þnh, chØ, ký hiÖu
 • 115. 115designation log. sù chØ; ký hiÖudesire −íc muèndesired muèn cã ®ßi háidesk mt. bµn; chç ®Ó b×a ®ôc lçcontrol d. bµn ®iÒu khiÓntest d. bµn thö, b¶ng thödestination mt. chç ghi (th«ng tin)destroy triÖt tiªu, ph¸ huûdestructive ph¸ bádetach t¸ch radetached bÞ t¸ch radetachment sù t¸ch radetail chi tiÕtdetailed ®−îc lµm chi tiÕtdetect vl. ph¸t hiÖn, dß, t×mdetection vl. sù ph¸t hiÖnerror d. ph¸t hiÖn saidetent nót h·m kho¸, c¸i ®Þnh vÞdeterminancy tÝnh x¸c ®Þnhdeterminant ®s. ®Þnh thøcd. of a matrix ®Þnh thøc cña ma trËnadjoint d. ®Þnh thøc phã, ®Þnh thøc liªn hîpadjugate d. ®Þnh thøc phô hîpalternate d. ®Þnh thøc thay phiªnaxisymmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng qua ®−êng chÐobordered d. ®Þnh thøc ®−îc viÒncharacteristic d. ®Þnh thøc ®Æc tr−ngcomposite d. ®Þnh thøc ®a hîpcompound d.s ®Þnh thøc ®a hîpcubic d. ®Þnh thøc bËc ba
 • 116. 116group d. ®Þnh thøc nhãmminor d. ®Þnh thøc consignular d. ®Þnh thøc kú dÞskew-symmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng lÖchsymmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøngdeterminantal d−íi d¹ng ®Þnh thøc, chøa ®Þnh thøcdeterminate x¸c ®Þnhdetermination sù x¸c ®Þnh, ®Þnh trÞdetermine x¸c ®Þnh, giíi h¹n; quyÕt ®Þnhdeterminism quyÕt ®Þnh luËnlocal d. xib. quyÕt ®Þnh luËn ®Þa ph−¬ngdeterministic tÊt ®Þnhdetonation vl. sù nædeuce trch. qu©n nhÞdevelop ph¸t triÓn, khai triÓn; vl. xuÊt hiÖndevelopable tr¶i ®−îc || mÆt tr¶i ®−îcd. of class n mÆt tr¶i ®−îc líp nbitangent d. mÆt tr¸i ®−îc l−ìng tiÕppolar d. mÆt tr¸i ®−îc cùcrectifying d. mÆt tr¸i ®−îc trùc ®¹cdevelopment sù khai triÓn, sù ph¸t triÓndevelopmental mt. thø thùc nghiÖmdeviate lÖch || ®é lÖchdeviation tk. sù lÖch, ®é lÖchaccumulated ®éc lÖch tÝch luüaverage d. ®é lÖch trung b×nhmean d. ®é lÖch trung b×nh; ®é lÖch tuyÖt ®èimean squara d. ®é lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nhroot-mean-square d. ®é lÖch tiªu chuÈnstandard d. ®é lÖch tiªu chuÈn, sai lÖch ®iÓn h×nh
 • 117. 117device mt. thiÕt bÞ, dông cô, bé phËnaccounting d. thiÕt bÞ ®Õmanalogue d. thiÕt bÞ m« h×nhaverage computing d. thiÕt bÞ tÝnh c¸c sè trung b×nh, thiÕt bÞ tÝnh trungb×nhcode d. thiÕt bÞ lËp m·codingd. thiÕt bÞ lËp m·electronic storage d. thiÕt bÞ nhí ®iÖn töinput d. thiÕt bÞvµolocking d. thiÕt bÞ kho¸null d. thiÕt bÞ kh«ngoutput d. thiÕt bÞ raplotting d. dông cô vÏ ®−êng congprotective d. thiÕt bÞ b¶o vÖsafety d. thiÕt bÞ b¶o vÖsensing d. thiÕt bÞ thô c¶mshort-time memory d. thiÕt bÞ nhí ng¾n h¹nstorage d. thiÕt bÞ nhíwarning d. thiÕt bÞ b¸o hiÖu tr−ícdevise nghÜ ra, ph¸t minh radiagnose mt. chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y)diagnosis sù chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y)automatic d. sù chuÈn ®o¸n tù ®éngdiagnostic mt. chuÈn ®o¸n ph¸t hiÖndiagonal ®−êng chÐodominant main d. ®−êng chÐo chÝnh béiprincipal d. ®−êng chÐo chÝnhsecondary d. of a determiant d−êng chÐo phô cña mét ®Þnh thøcdiagram mt. biÓu ®å, s¬ ®åarithlog d. biÓu ®å l«ga sè
 • 118. 118assumption d. biÓu ®å lý thuÕt, biÓu ®å gi¶ ®Þnhbase d. s¬ ®å c¬ sëbending moment d. biÓu ®å m«men uènblock d. s¬ ®å khèicircuit d. s¬ ®å m¹chcording d. s¬ ®å m¾c, c¸ch m¾ccorrelation d. biÓu ®å t−¬ng quandischarge d. ®å thÞ phãng ®iÖnelementary d. s¬ ®å vÏ nguyªn t¾cenergy discharge d. biÓu ®å t¸n n¨ngflow out d. biÓu ®å l−u xuÊtfunctional d. s¬ ®å hµminfluence d. ®−êng ¶nh h−ënginspection d. biÓu ®å qu¸ tr×nh kiÓm tra, biÓu ®å ph©n tÝch liªn tiÕpinstallation d. s¬ ®å bè trÝinterconnecting wiring d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p r¸pkey d. s¬ ®å hµmline d. s¬ ®å tuyÕn tÝnhload d. biÓu ®å t¶i trängmemoric d. s¬ ®å ®Ó nhínatural alignment d. s¬ ®å th¼ng hµng tù nhiªnnon-alignment d. s¬ ®å kh«ng th¼ng hµngpercentage d. kt. s¬ ®å phÇn tr¨mphase d. s¬ ®å phaschematic d. mt. biÓu ®å kh¸i l−îcskeleton d. mt. s¬ ®å khungvector d. biÓu ®å vect¬velocity time d. biÓu ®å vËn tèc thêi gianwireless d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p ghÐpdiagramamatic(al) (thuéc) s¬ ®å, biÓu ®å
 • 119. 119dial mÆt (®ång hå, la bµn, Ampe kÕ )counter d. mÆt sè cña m¸y ®Õmnormal d. mÆt sè chuÈnstandard d. mt. thang tû lÖ tiªu chuÈndialectical log. (thuéc) biÖn chøngdialectican log. nhµ biÖn chøngdialectics phÐp biÖn chøngmarxian d. log. phÐp biÖn chøng macxitdiamagnetic vl. nghÞch tõdiamgantism vl. tÝnh nghÞch tõdiameter hh. ®−êng kÝnhd. of a conic ®−êng kÝnh cña mét c«nicd. of a quadratic complex ®−êng kÝnh cña mét mí bËc haid. of a set of points ®−êng kÝnh cña mét tËp hîp ®iÓmconjugate d.s nh÷ng ®−êng kÝnh liªn hîpprincipal d. ®−êng kÝnh chÝnhtransfinite d. ®−êng kÝnh siªu h¹ndiametral (thuéc) ®−êng kÝnhdiametric(al) (thuéc) ®−êng kÝnhdiamond trch. qu©n vu«ng (car«) || cã d¹ng h×nh thoidiaphragm ®iaframdib trch. thÎ ®¸nh bµi, trß ch¬i ®¸nh bµidice trch. qu©n (h¹t) sóc s¾c; trß ch¬i xóc s¾cdichotomic l−ìng ph©ndichotomous l−ìng ph©ndichotomy phÐp l−ìng ph©nbinomial d. l−ìng ph©n nhÞ thøcdichromate top. l−ìng s¾cdichromatic cã l−ìng s¾cdichromatism top. tÝnh l−ìng s¾c
 • 120. 120dictating mt. ®äc ®Ó viÕt, viÕt chÝnh t¶dictionary tõ ®iÓnmechanical d. “tõ ®iÓm c¬ giíi” (®Ó dÞch b»ng m¸y)die qu©n sóc s¾cbalanced d. qu©n sóc s¾c c©n ®èidielectric vl. (chÊt) ®iÖn m«idiffeomorphism vi ®ång ph«idiffer kh¸c víi, ph©n biÖt víidifference hiÖu sè; sai ph©nd. of a function (increment of function) sè gia cña mét hµm sèarithmetical d. hiÖu sè sè häcbackward d. sai ph©n lïibalanced d.s sai ph©n b»ngcentral d. sai ph©n gi÷aconfluent devided d. tû sai ph©n cã c¸c ®iÓm trïngdivide d. tû sai ph©nfinite d,s gt. sai ph©n h÷u h¹n, sai ph©nfirst d.s gt. sai ph©n cÊp métforward d. sai ph©n tiÕnmean d. tk. sai ph©n trung b×nhpartial d. sai ph©n riªngphase d. hiÖu phapotential d. thÕ hiÖureciprocal d.gt sai ph©n nghÞchsocond order d. gt. sai ph©n cÊp haisuccessive d. sai ph©n liªn tiÕptabular d.s hiÖu sè b¶ngdifferent kh¸c nhaudifferentability tÝnh kh¶ vidifferenible kh¶ vi
 • 121. 121continuossly d. gt. khai vi liªn tôcdiferential vi ph©nd. of vomume, element of volume vi ph©n thÓ tÝch, yÕu tè thÓ tÝchassociated homogeneous d. vi ph©n thuÇn nhÊt liªn ®íibinomial d. vi ph©n nhÞ thøccomputing d. m¸y tÝnh vi ph©nharmonic d. vi ph©n ®iÒu hoµtotal d. vi ph©n toµn phÇntrigonometric d. vi ph©n l−îng gi¸cdifferenttiate lÊy vi ph©n; t×m ®¹o hµm; phana biÖtd. with respect to x lÊy vi ph©n theo xdifferentiation phÐp lÊy vi ph©n, phÐp t×m ®¹o hµmd. of an infinite seri lÊy vi ph©n mét chuçi v« h¹ncomplex d. phÐp lÊy vi ph©n thøccovariant d. phÐp lÊy vi ph©n hiÖp biÕnimplicit d. phÐp lÊy vi ph©n t×m ®¹o hµm, mét Èn hµmindirect d. gt. phÐp lÊy vi ph©n mét hµm hîplogarithmic d. phÐp lÊy ®¹o hµm nhê lÊy l«ga, phÐp lÊy vi ph©n b»ng(phÐp) lÊy l«ganumerical d. phÐp lÊy vi ph©n b»ng sèpartial d. phÐp lÊy vi ph©n riªng, phÐp lÊy ®¹o hµm riªngsuccesive d. phÐp lÊy vi ph©n liªn tiÕpdifferentitor bé lÊy vi ph©n, m¸y lÊy vi ph©ndifficult khã kh¨ndiffract vl. nhiÔm x¹diffraction vl. sù nhiÔu x¹diffuse t¸n x¹, t¶n m¹n, khuÕch t¸n, truyÒndiffuser c¬. èng khuÕch t¸ndiffusion sù t¸n x¹, sù khuÕch t¸ndifusivity hÖ sè khuÕch t¸n, n¨ng suÊt khuÕch t¸n
 • 122. 122digamma ®igamadigit ch÷ sè, hµng sèd.s with like place values c¸c ch÷ sè cïng hµngbinary d. ch÷ sè nhÞ ph©ncarry d. mt. sè mang sangcheck d. cét sè kiÓm tradecimal d. sè thËp ph©nequal-order d.s mt. c¸c sè cïng hµngfinal carry d. mt. sè mang sang cuèi cïnghigh-order d. mt. hµng sè cao h¬n (bªn tr¸i)independent d. mt. hµng sè ®éc lËpinput d. mt. ch÷ vµo, ch÷ sèleast significant d. mt. ch÷ sè cã nghÜa bÐ nhÊtleft-hand d. mt. hµng sè cao (bªn tr¸i)lowest-order d. mt. hµng sè thÊp bªn tr¸imessage d. xib. ký hiÖu trong th«ng tin, dÊu hiÖu truyÒn tinmost significant d. mt. hµng sè cã nghÜa lín nhÊtmultiplier. mt. hµng sè nh©nnon-zero d. mt. hµng sè kh¸c kh«ngquinary d. mt. ch÷ sè theo c¬ sè n¨m, hµng sè theo c¬ sè 5sign d. hµng chØ dÊusignificant d. mt. hµng sè cã nghÜa, ch÷ sè cã nghÜasum d. mt. hµng sè cña tæng, ch÷ sè cña tængtens d. hµng trôctop d. mt. hµng cao nhÊtunist d. mt. hµng ®¬n vÞdigital (thuéc) sè, ch÷ sèdigitizer thiÕt bÞ biÕn thµnh ch÷ sèvoltage d. thiÕt bÞ biÓu diÔn ch÷ sè c¸c thÕ hiÖudihedral nhÞ diÖn
 • 123. 123dihedron gãc nhÞ diÖndihomology top. l−ìng ®ång ®Òudilatation sù gi·n, phÐp gi·ncubical d. sù gi·n në khèidilate më réng, gi·n nëdilation sù gi¸n, hh®s. phÐp gi·ndilemma log. l−ìng ®Ò ®ilemdilute lµm lo·ng, pha lo·ngdilution sù lµm lo·ngdimension chiÒu, thø nguyªn (cña mét ®¹i l−îng)cohomology d. thø nguyªn ®èi ®ång ®Òuglobal d. sè chiÒu trªn toµn trôcharmonic d. thø nguyªn ®iÒu hoµhomology d. thø nguyªn ®ång ®Òutransifinite d. sè chiÒu siªu h¹nvirtual d. hh®s. sè chiÒu ¶oweak d. thø nguyªn yÕudimesional (thuéc) chiÒu thø nguyªndimesionality thø nguyªn, ®s. h¹ng bËcd. of a representation bËc cña phÐp biÓu diÔndimensionnally theo chiÒu, theo thø nguyªndimensionless kh«ng cã chiÒu, kh«ng cã thø nguyªndimenisons kÝch th−ícdimidiate chia ®«idiminish lµm nhá; rót ng¾n l¹idiminished ®−îc lµm nhá l¹i, ®−îc rót ng¾n l¹idiminution lµm nhá, sù rót ng¾n; phÐp tÝnh trõ; sè bÞ trõdiode mt. ®i«tcrytal d. ®i«t tinh thÓ, ®i«t b¸n dÉndioptrics vl. khóc x¹ häc
 • 124. 124dipole l−ìng cùcelectric d. l−ìng cùc ®iÖnmagnetric d. l−ìng cùc tõoscillating d. l−ìng cùc dao ®éngdirect trùc tiÕpdirected cã h−íng, ®Þnh h−íngdirection h−íng, ph−¬ngd. of polarization ph−¬ng ph©n cùcd. of the strongest growth gt. h−íng t¨ng nhanh nhÊtasymototic d. ph−¬ng tiÖm cËncharacterictic d. ph−¬ng ®Æc tr−ngcunjugate d.s ph−¬ng liªn hîpexce ptional d. ph−¬ng ngo¹i lÖnormal d. ph−¬ng ph¸p tuyÕnparameter d. ph−¬ng tham sèprincipal d.s ph−¬ng chÝnhprincipal d.s of curvature ph−¬ng cong chÝnhdirectional theo ph−¬ngdirector thiÕt bÞ chØ h−íng; dông cô ®iÒu khiÓnfire control d. dông cô ®iÒu khiÓn ph¸odirectrix ®−êng chuÈnd. of a conic ®−êng chuÈn cña m«tm c«nicd. of a linear congruence ®−íng chuÈn cña mét ®oµn tuyÕn tÝnhdisc vl ®Üa, b¶npunctured top. ®Üa chÊm thñngshock d. ®Üa kÝch ®éngdiscard trch. chui (bµi)discharge sù phãng ®iÖncritical d. l−u l−îng tíi h¹ndisconnect ph©n chia, ph©n ho¹ch; kü. c¾t, ng¾t
 • 125. 125disconnected gi¸n ®o¹n, kh«ng liªn th«ngtotally d.top. hoµn toµn gi¸n ®o¹ndiscontinue lµm gi¸n ®o¹ndiscontinuity sù gi¸n ®o¹n, b−íc nh¶ycontact d. c¬. gi¸n ®o¹n yÕufinite d. gi¸n ®o¹n h÷u h¹ninfinite d. gi¸n ®o¹n v« h¹njump d., ordinarry d.®iÓm gi¸n ®o¹n cã b−íc nh¶y h÷u h¹nremovable d. gt. gi¸n ®o¹n khö ®−îcshock d. gi¸n ®o¹n kÝch ®éngdiscontinuos gi¸n ®o¹n rêi r¹cpointwise d. gi¸n ®o¹n tõng ®iÓmdiscordance sù kh«ng phï hîp, sù kh«ng t−¬ng øng; sù bÊt hoµdiscordant kh«ng phï hîp, kh«ng t−¬ng øng, bÊt hoµdiscount kt. [sù, cè] chiÕt khÊi, sù khÊu nî, sù h¹ gi¸discoruse biÖn luËndiscover kh¸m ph¸ radiscovery sù kh¸m ph¸, sù ph¸t minhdiscrepancy sù ph©n kú, sù kh¸c nhaudiscrepant ph©n kú, kh«ng phï hîpdiscrete rêi r¹cdiscriminant biÖt sè, biÖt thøcd. of a differential equation biÖt sè cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©nd. of a polynomial equation biÖt sè cña mét ph−¬ng tr×nh ®¹i sèd. of a quadraitic equation in two variables biÖt sè cña ph−¬ng tr×nhbËc hai cã hai biÕnd. of quadraitic from biÖt sè cña d¹ng toµn ph−¬ngdiscriminate ph©n biÖt kh¸c nhau, t¸ch radiscrimination sù ph©n biÖt, sù t¸ch radiscriminatormt. thiÕt bÞ so s¸nh, m¸y ph©n biÖt (c¸c xung)
 • 126. 126pulse height d. mt. m¸y ph©n biÖt biªn ®é xungpulse with d. mt. m¸y ph©n biÖt bÒ réng xungtrigger d. mt. m¸y ph©n biÖt xung khëi ®éngdiscuss th¶o luËndiscussion sù th¶o luËndiscentangle th¸o ra, cëi radisintegrate ph©n rÏ, ph©n ly, tan r·disintegration sù ph©n huûdisjoint rêi (nhau)mutually d. rêi nhaudisjointness tÝnh rêi nhaudisjunction log. phÐp tuyÓnexclusive d. phÐp tuyÓn lo¹iinclusive d. phÐp tuyÓn kh«ng lo¹idisjunctive tuyÓndisk ®Üa, h×nh (trßn)closed d. (open d.). h×nh trßn ®ãng, (h×nh trßn më)punctured d. ®Üa thñngrotating d. ®Üa quaydislocate lµm háng, lµm lÖchdislocation sù háng, sù lÖch (cÊu tróc tinh thÓ)disnormality tk. sù ph©n phèi kh«ng chuÈndisorder kh«ng cã thø tù, lµm mÊt trËt tùdisorientation sù kh«ng ®Þnh h−íngdispatch göi ®i, truyÒn ®idispatcher mt. bé phËn göi ®idisperse t¸n x¹, tiªu t¸ndispersion sù tiªu t¸n, sù t¸n x¹; tk. sù ph©n t¸nd. of waces sù t¸n sãngacoustic d. ©m t¸n
 • 127. 127hypernormal d. sù tiªu t¸nh siªu chuÈn t¾cdispersive ph©n t¸ndisplace dêi chç; thÕdisplacement phÐp dêi h×nh; [sù, phÐp] dêi chçd. of on a line tÞnh tiÕn trªn mét ®−êng th¼nginfinitesimal d. phÐp dêi chç v« cïng nháinitial d. hh. sù rêi chç ban ®Çuparallel d. hh. phÐp dêi chç song songradical d. sù rêi theo tiarigid body d. sù dêi chç cøngtransverse d. sù dêi (chç) ngangvirtual d. sù rêi (chç) ¶odisplay sù biÓu hiÖn || biÓu hiÖndisposal sù xÕp ®Æt; sù khö; sù lo¹idisproportion sù kh«ng tû lÖ, sù kh«ng c©n ®èidisproportinate kh«ng tû lÖ, kh«ng c©n ®èidissect c¾t, ph©n chia; ph©n lo¹idissection sù c¾t; sù ph©n chiad. of a complex top. sù ph©n c¾t mét phøc h×nhdissimilar kh«ng ®ång d¹ngdissimilarity tÝnh kh«ng ®ång d¹ngdissipate tiªu t¸n; t¸n x¹; tiªu phÝ (n¨ng l−îng)dissipation sù tiªu t¸n, sù hao t¸nd. of energy sù hao t¸n n¨ng l−îngdissipative tiªu t¸n, t¸n x¹dissociation sù ph©n lydissymmetircal kh«ng ®èi xøngdissymmetry sù kh«ng ®èi xøngdistal viÔn t©mdistance kho¶ng c¸ch
 • 128. 128d. of between lines (planes, points) kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng,(hai mÆt ph¼ng, hai ®iÓm)a point to a line of a plane kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm ®Õn mét ®−êngth¼ng hay mét mÆt ph¼ngd. from a surface to a tangent planes kho¶ng c¸ch tõ mét mÆt ®Õn mÆtph¼ng tiÕp xócangular d. kho¶ng c¸ch gãcapparent d. kho¶ng c¸ch [bÒ ngoµi, biÓu kiÕn]focal d. (from the center) nöa kho¶ng tiªugeodesic d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨nglunar d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨ngpolar d. kho¶ng c¸ch cùczenith d. kho¶ng c¸ch thiªn ®Ønh, kho¶ng c¸ch zªnitdistinct kh¸c biÖt, ph©n biÖt || râ rµngdistinction sù ph©n biÖt; ®Æc ®iÓm ph©n biÖt; sù ®Æc thïdistinctive ph©n biÖt, ®Æc tÝnhdistinguish ph©n biÖtdistinguishable ph©n biÖt ®−îcdistinguished ®−îc ®¸nh dÊudistort xo¾n, vÆn, lµm biÕn d¹ng, lµm mÐodistorsion sù mÐo, sù biÕn d¹ng, biÕn d¹ng mÐoamplitude d. sù mÐo biªn ®édelay d. sù mÐo phaenvelope sù mÐo bao h×nhfrequency sù mÐo tÇn sèlow d. xib. sù mÐo kh«ng ®¸ng kÓphase d. xib. sù mÐo phawave from d. sù sai d¹ng tÝn hiÖudistortionless kh«ng mÐodistribute ph©n phèi, ph©n bè
 • 129. 129distributed ®−îc ph©n phèi, ®−îc ph©n bèdistrribution sù ph©n phèi, sù ph©n bè, lµm suy réngd. of demand tk. sù ph©n bè nhu cÇud. of eigenvalues gt. sù ph©n bè c¸c gi¸ trÞ riªngd. of primes sù ph©n bè c¸c nguyªn tèd. of zero gt. sù ph©n bè c¸c kh«ng ®iÓmage d. tk. sù ph©n bè theo tuæiarcsime d. ph©n bè acsinasymptotic(al) d. xs. ph©n phèi tiÖm cËn; gt. ph©n phèi tiÖm cËnbeta d. ph©n phèi bªtabimodal d. ph©n phèi hai mètbinomial d. ph©n phèi nhÞ thøcbivariate d. ph©n phèi hai chiÒucensored d. ph©n phè bÞ thiÕucircular d. ph©n phèi trªn ®−êng trßncompound d. ph©n phèi phøc hîpcompound frequence d. mËt ®é ph©n phèi trung b×nhconditional d. tk. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖncontagious d. ph©n phèi truyÒn nhiÔm (phô thuéc vµo nh÷ng tham sèngÉu nhiªn)discontinuos d. ph©n phèi gi¸n ®o¹ndiscrete d. tk. ph©n phèi rêi r¹cdouble d. ph©n phèi kÐpempiric d. ph©n phèi thùc nghiÖme quimodal d.s tk. ph©n phèi cïng mètexponential d. ph©n phèi mòfiducial d. tk. ph©n phèi tin cËyfrequency d. mËt ®é ph©n phèi; ph©n phèi tÇn sègamma d. ph©n phèi gama
 • 130. 130geometric (al) d. tk. ph©n phèi h×nh häc (x¸c suÊt lµ nh÷ng sè h¹ng cñamét cÊp sè nh©n)grouped d. tk. ph©n phèi ®−îc nhãm, ph©n phèi ®−îc chia thµnh lípheterogeneous d. tk. ph©n phèi kh«ng thuÇn nhÊthypergeometric d. tk. ph©n phèi siªu béiinvolution d. ph©n phèi ®èi hîpjoint d. tk; xs. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖn phô thuéclimiting d. ph©n phèi giíi h¹nlogarithmic d. ph©n phèi l«galogarithmic-series d. tk. ph©n phèi l«galognormal d. tk. ph©n phèi l«ga chuÈnmarginal d. tk. ph©n phèi biªn duyªnmass d. sù ph©n phèi khèi l−îngmolecular d. sù ph©n phèi (vËn tèc) ph©n tömultimodal d. ph©n phèi nhiÒu mètmultinomial d. xs. ph©n phèi ®a thøcmultivariate d. ph©n phèi nhiÒu chiÒumultivariate normal d. ph©n phèi chuÈn nhiÒu chiÒunegative binomial d. ph©n phèi nhÞ thøc ©mnegative multinomial d. tk. ph©n phèi ®a thøc ©mnon central d. tk. ph©n phèi kh«ng t©mnon singular d. tk ph©n phèi kh«ng kú dÞnormal d. tk. ph©n phèi chuÈnparent d. tk. ph©n phèi ®ång lo¹ipotential d. ph©n phèi thÕ hiÖupressure d. ph©n phèi ¸p suÊtrandom d. xs ph©n phèi ®Òurectangular d. ph©n phèi ch÷ nhËtsampling d. tk. ph©n phèi mÉusex d. tk. ph©n phèi theo giíi
 • 131. 131simultaneous d. ph©n phèi ®ång thêisingular d. ph©n phèi kú dÞshew d. tk. ph©n phèi lÖchstationary d. tk. ph©n phèi dõngsurface d. ph©n phèi mÆtsymmetric(al) d. ph©n phèi ®èi xøngtemperate d., tempered d. hµm suy réng «n hoµ (phiÕu hµm tuyÕn t×nhtrªn kh«ng gian c¸c hµm gi¶m nhanh ë v« cùc)triangular d. tk. ph©n phèi tam gi¸ctruncated d. tk. ph©n phèi côtuniform d. tk. ph©n phèi ®Òudistributive ph©n phèi ph©n bèdistributivity tÝnh ph©n phèi, tÝnh ph©n bèdistributor mt. bé ph©n phèi, bé ph©n bèpulse d. bé phËn bæ xungdisturb lµm nhiÔu lo¹ndisturbance sù nhiÔu lo¹ncompound d. nhiÔu lo¹n phøc hîpinfinitesimal d. nhiÔu lo¹n v« cïng nhámoving average d. nhiÔu lo¹n trung b×nh ®éngramdom d., stochastic d. xs. nhiÔu lo¹n ngÉu nhiªndisturbancy sù nhiÔu lo¹ndisturbed bÞ nhiÔu lo¹ndivector ®s. song vect¬, 2-vect¬diverge ph©n kú lÖchdivergence sù ph©n kú; tÝnh ph©n kúd. of a series gt. ph©n kú mét chuçid. of a tensor tÝnh ph©n kú cña mét tenx¬d. of a vector function tÝnh ph©n kú cña mét hµm vect¬average d. sù ph©n kú trung b×nh
 • 132. 132uniform d. sù ph©n kú ®Òudivergency sù ph©n kúdivergent ph©n kúdiverse kh¸c nhau, kh¸cdeversion sù lÖch; c¬. sù th¸o, sù rót; sù tr¸nhdivide chia, ph©n chiadivided sè bÞ chiadivider mt. bé chia; sè bÞ chiabinary d. bé chia nhÞ ph©nfrequency d. bé chia tÇn sèpotential d., voltage d. bé chia b»ng thÕ hiÖudivisibility tÝnh chia hÕtdivisible chia ®−îc, chia hÕtd. by an integer chia hÕt cho mét sè nguyªninfinitely d. ®s. chia hÕt v« h¹ndivision phÐp chiad. by a decimal chia mét sè thËp ph©nd. by use of logarithms l«ga cña mét th−¬ngd. in a proportion phÐp chuyÓn tû lÖ thøcdcba= thµnhdd-cbb-a=d. of a fraction by an integer chia mét ph©n sè cho mét sè nguyªnd. of mixednumbers chia mét sè hçn t¹pabridged d. phÐp chia t¾tarithmetic d. phÐp chia sè häcexact d. phÐp chia ®óng, phÐp chia hÕtexternal d. of a segment hh. chia ngoµi mét ®o¹n th¼ngharmonic d. ph©n chia ®iÒu hoµinternal d. of a segment hh. chia trong mét ®o¹n th¼nglong d. chia trªn giÊyshort d. phÐp chia nhÈmdivisor sè chia, −íc sè, −íc; mt. bé chia
 • 133. 133d. of an integer −íc sè cña mét sè nguyªnd. of zero −íc cña kh«ngabsolute zero d. ®s. −íc toµn phÇn cña kh«ngcommon d. −íc sè chungelementary d. ®s. −íc s¬ cÊpgreatest common d., highest common d. −íc chung lín nhÊtnormal d. ®s. −íc chuÈnnull d. ®s. −íc cña kh«ngprincipal d. −íc chÝnhshifted d. mt. bé chia xª dÞch ®−îcdo lµmdodeccagon h×nh m−êi hai c¹nhregular d. h×nh m−êi hai c¹nh ®Òudodecahedron khèi m−êi hai mÆtregular d. khèi m−êi hai mÆt ®Òudomain miÒn, miÒn x¸c ®Þnhd. of attraction miÒn hÊp dÉnd. of convergence gt. miÒn héi tôd. of connectivity p miÒn liªn th«ng pd. of dependence gt. miÒn phôc thuécd. of determinancy gt. miÒn x¸c ®Þnhd. of influence gt. miÒn ¶nh h−ëngd. of a function miÒn x¸c ®Þnh cña mét hµmd. of integrity ®s. miÒn nguyªnd. of a map top. miÒn x¸c ®Þnh cña mét ¸nh x¹d. of multicircular type miÒn béi vßngd. of rationality (field) tr−êngd. of univalence gt. miÒn ®¬n hiÖpangular d. miÒn gãccomplementary d. top. miÒn bï
 • 134. 134complex d. top. miÒn phøcconjugate d.s miÒn liªn hîpconnected d. miÒn liªn th«ngconversr d. log. miÒn ng−îc, miÒn ®¶oconvex d. miÒn låicounter d. miÒn nghÞchcovering d. miÒn phñdense d. tk. miÒn trï mËtintegral d. ®s. miÒn nguyªnmealy circular d. gt. miÒn gÇn trßnu-tuply connected d. gt. miÒn n-liªnordered d. miÒn ®−îc s¾pplane d. miÒn ph¼ngpolygonal d. miÒn ®a gi¸creal d. miÒn thùcrepresentative d. gt. miÒn ®¹i diÖnring d. miÒn vµnhschlichtartig d. miÒn lo¹i ®¬n diÖpstar d. miÒn h×nh saostarlike d. miÒn gièng h×nh saotube d. gt. miÒn [h×nh trô, h×nh èng ]unique factorization d. miÒn nh©n tö ho¸ duy nhÊtuniversal d. hh; ®s. miÒn phæ dôngdominance sù tréi, tÝnh −u thÕdominant tréi, −u thÕdominate tréi, −u thÕdomino cç ®«min«, trß ch¬i ®«min«dose tk. liÒu l−îngmedian effective d. liÒu l−îng 50% hiÖu qu¶dot ®iÓm || vÏ ®iÓm
 • 135. 135dotted chÊm chÊm (...)double mt. ®«i, ghÐp || lµm gÊp ®«id. of a Riemannian surface mÆt kÐp cña mét diÖn Riamandoubler mt. bé nh©n ®«ifrequency d. bé nh©n ®«i tÇn sèdoublet mt. nhÞ tö; l−ìng cùcthree dimensional d. nhÞ tö ba chiÒudoubly ®«i, hai lÇndoubt sù nghi ngê, sù kh«ng râdoubtful nghi ngê, kh«ng râdownstream c¬. xu«i dßng || h¹ l−udozen mét t¸draft ®å ¸n, kÕ ho¹ch, b¶n vÏ || ph¸c th¶odrafting ho¹ h×nh, vÏ kü thuËtdrag trë lùcdraught trch. trß ch¬i cê ®amdraughtsman qu©n cê ®amdraw trch. kÐo, rót (bµi); vÏd. a line vÏ ®−êng th¼ngdrawing vÏ kü thuËt, b¶n vÏ; tk. sù lÊy mÉu; mt. sù kÐo (b¨ng)d. to scale vÏ theo thang tû lÖd. with replacment rót cã hoµn l¹i; lÊy mÉu cã hoµn l¹iisometric d. vÏ ®¼ng cùdrift sù tr«i, sù rêi, kÐo theofrequency d. sù mÊt tÇn sèsensitivity d. ®é dÞch chuyÓn nh¹yvoltage d. sù kÐo theo thÕ hiÖuzero d. xib. sù rêi vÒ kh«ngdrive c¬. ®iÒu khiÓn, l¸i, sù chuyÓn ®éngautomatic d. sù truyÒn tù ®éng
 • 136. 136film d. mt. thiÕt bÞ kÐo phimindependent d. xib. ®iÒu khiÓn ®éc lËptape d. mt. thÕt bÞ kÐo b¨ngdriver ng−êi ®iÒu khiÓn, ng−êi l¸idrop kt. sù gi¶m thÊp (gi¸ c¶); vl. giät || nhá giät; r¬i xuèngd. a perpendicular h¹ mét ®−êng th¼ng gãcdrum c¸i trèng, h×nh trô, mµng trßnmagnetic d. trèng tõrecording d. trèng ghi gi÷tape d. mt. trèng b¨ngdry kh« r¸o // lµm kh«dual ®èi ngÉuduality tÝnh ®èi ngÉuduct vl. èng, ®−êng ngÇm; kªnhductile c¬. dÎo, kÐo thµnh sîi ®−îcductility tÝnh dÎo, tÝnh kÐo sîi ®−îcduodecagon h×nh m−êi hai c¹nhduodecahedron khèi m−êi hai mÆtduodecimal thËp nhÞ ph©nduplet l−ìng cùc; nhÞ töduplex ghÐp cÆpduplicate b¶n sao || t¨ng ®«iduplicated lÆp l¹iduplication sù sao chÐp; sù t¨ng gÊp ®«id. of cube gÊp ®«i khèi lËp ph−¬ngtape d. b¨ng sao l¹iduplicator mt. dông cô sao chÐp, m¸y sao chÐpduration kho¶ng thêi giand. of selection thêi gian chänaverge d. of life tk. tuæi thä trung b×nh
 • 137. 137digit d. kho¶ng thêi gian cña mét ch÷ sèpulse d. bÒ réng cña xungreading d. thêi gian ®äcduring trong khi lócdust bôicosmic d. bôi vò trôduty nghÜa vô, nhiÖm vôad valorem d. tk. thuÕ phÇn tr¨mcontinuos d. chÕ ®é kÐop dµiheavy d. xib. chÕ ®é nÆngoperating d. xib. chÕ ®é lµm viÖcperiodie d. chÕ ®é tuÇn hoµnvarying d. chÕ ®é biÕn ®æi; t¶i träng chÕ ®édyad ®iatdyadic nhÞ nguyªn, nhÞ thøcdynamic(al) (thuéc) ®éng lùcdynamics ®éng lùc häccontrol-system d. ®éng lùc häc hÖ ®iÒu chØnhfluid d. ®éng lùc häc chÊt lánggroup d. ®éng lùc nhãmmagnetohydro d. vl. tõ thuû ®éng lùc häc
 • 138. 138Ee e (c¬ sè cña l«ga tù nhiªn)each mçi méteasy dÔ dµng, ®¬n gi¶neccentric t©m saieccentricity tÝnh t©m saiecho tiÕng vangflutter e. tiÕng vang ph¸chharmonic e. tiÕng vang ®iÒu hoµeclipse tv. sù che khuÊt; thiªn thùcannular e. tv. sù che khuÊt h×nh vµnhlunar e. tv. nguyÖt thùcpartial e tv. sù che khuÊt mét phÇnsolar e. tv. nhËt thùctotal e. tv. sù che khuÊt toµn phÇnecliptic tv. (®−êng) hoµng ®¹o; mÆt ph¼ng hoµng ®¹o || (thuéc) hoµng ®¹oeconometrics tk. kinh tÕ l−îng häceconomic (thuéc) kinh tÕeconomical tiÐt kiÖneconomically vÒ mÆt kinh tÕ, mét c¸ch kinh tÕeconomics kinh tÕ häc, kinh tÕ quèc d©neconomy nÒn kinh tÕexpanding e. nÒn kinh tÕ ph¸t triÓnnational e. nÒn kinh tÕ quèc d©npolitical e. kinh tÕ chÝnh trÞ häceddy vl. xo¸y, chuyÓn ®éng xo¸yedge c¹nh biªne. of a dihedral angle c¹nh cña mét gãc nhÞ diÖne. of a polyhedron c¹nh cña mét ®a diÖn
 • 139. 139e. of regressionc¹nh lïicupspidal e. mÐp lïi, c¹nh lïilateral e. of a prism c¹nh bªn cña mét l¨ng trôleading e. c¬. c¸nh tr−íc (m¸y bay)edit biªn so¹n, biªn tËp, xuÊt b¶nedition sù xuÊt b¶neffaceable ®s. khö ®−îceffect t¸c dông, hiÖu qu¶, hiÖu øng, ¶nh h−ëngcurvature e. hiÖu øng ®é congdiversity e. t¸c dông kh¸c nhau vÒ thêi gianeccentricity e. hiÖu øng t©m saiedge e. vl. hiÖu øng biªnghost e. xib. hiÖu øng parazit, hiÖu øng phôhunt e. t¸c dông s¨n lïngill e. xib. t¸c dông cã h¹iimmediate e. xib. t¸c dông trùc tiÕpinterference e. xib. ¶nh h−ëng cña nhiÔu lo¹nleading e. hiÖn t−îng v−ît tr−íclocal e. hiÖu øng ®Þa ph−¬ngmutual e. xib. t−¬ng t¸cnet e.tæng ¶nh h−ëngpiezoelectric e. hiÖn t−îng ¸p ®iÖnproximity e. hiÖu øng l©n cËnquantum e. hiÖu øng l−îng töscale e. hiÖu øng tû xÝch, t¸c dông thang tû lÖskin e. hiÖu suÊt mÆt ngoµiusef e. t¸c dông cã Ýcheffective h÷u hiÖu, cã hiÖu qu¶effectively mét c¸ch h÷u hiÖu, mét c¸ch hiÖu qu¶effectiveness tÝnh h÷u hiÖu, tÝnh hiÖu qu¶
 • 140. 140effectless kh«ng hiÖu qu¶effector [phÇn tö, c¬ quan] chÊp hµnhefficiency hiÖu suÊt; tk. hiÖu qu¶, hiÖu lùc; s¶n l−îngaverage e. hiÖu suÊt trung b×nhluminous e. hiÖu suÊt ph¸t s¸ngnet e. hÖ sè tæng hîp s¶n l−îng cã Ých; kÕt qu¶ tÝnhtransmilting e. hiÖu suÊt truyÒn ®¹tefficient hiÖu dông, hiÖu nghiÖm, hiÖu suÊt; tk. h÷u hiÖuasymtotically e. h÷u hiÖu tiÖm cËnegg-shape h×nh trøngeigen riªng, ®Æc biÖt, ®éc ®¸oeigenfunction hµm riªngeigenvalue gi¸ trÞ riªng, gi¸ trÞ ®Æc tr−ng (cña ma trËn)eigenvectow vect¬ riªngeight t¸m (8)eighteen m−íi t¸m (18)eighteeth thø m−íi t¸m; mét phÇn m−êi t¸meighth thø t¸m, mét phÇn t¸meighty t¸m m−¬i (80)einartig ®s. ®¬n vÞ, ®iÒueinstufig ®s. mét bËc, mét cÊpeject vl. nÐm báejection mt. sù nÐm, sù báautomatic e. mt. sù nÐm tù ®éng, b×a ®ôc lçejector kü. [b¬m, vßi, sóng m¸y] phunelastic ®µn håi, co gi·npartially e. ®µn håi kh«ng tuyÖt ®èiperfectly e. ®µn håi tuyÖt ®èi, ®µn håi hoµn toµnelasticity tÝnh ®µn håi, ®µn håicubical e. ®µn håi thÓ tÝch
 • 141. 141electric(al) vl. (thuéc) ®iÖnelectricity ®iÖnelectrify nhiÔm ®iÖn, ®iÖn khÝ ho¸electrization sù nhiÔm ®iÖnelectrodynamic ®iÖn ®éng lùc häcelectromagnet nam ch©m ®iÖnelectromagnetic ®iÖn tõelectromagnetics, electromagnetism hiÖn t−îng ®iÖn tõ, ®iÖn tõ häcelectromechanic(al) ®iÖn c¬electromechanics ®iÖn c¬ häcelectromotive ®iÖn ®éngelectromotor ®éng c¬ ®iÖnelectron ®iÖn tö, ªlªctronelectronic (thuéc) ®iÖn töelectronics ®iÖn tö häc, kü thuËt ®iÖn tötransistor e. ®iÖn tö häc, c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉnelectrostatic tÜnh ®iÖnelectrostatics tÜnh ®iÖn häcelement phÇn tö, yÕu tèleading e. in a determinant phÇn tö trªn ®−êng chÐo chÝnh cña ®Þnh thøce. of an analytic function yÕu tè cña mét hµm gi¶i tÝche. of are yÕu tè cunge. of a cone ®−êng sinh cña mÆt nãne. of cylinder ®−êng sinh cña mÆt trôE.s of Euclid s¸ch “nguyªn lý” cña ¥clite. of integration biÓu thøc d−íi dÊu tÝch ph©ne. of mass yÕu tè khèi l−înge. of surface yÕu tè diÖn tÝche. of volumn yÕu tè thÓ tÝchacentral e. phÇn tö kh«ng trung t©m
 • 142. 142actual e. phÇn tö thùc t¹iadding e. phÇn tö céngalgebraic e. phÇn tö ®¹i sèassociate e.s phÇn tö kÕt hîpbasis e. phÇn tö c¬ sëcircuit e. chi tiÕt cña s¬ ®åcomparison e. mt. bé so s¸nhcomplex e. phÇn tö phøccomputing e. mt. bloc tÝnh to¸ncoupling e. phÇn tö ghÐpcyclic e. phÇn tö xilicdecomposable e. phÇn tö ph©n tÝch ®−îcdelay e. mt. m¾t trÔdetecting e. phÇn tö ph¸t hiÖndisjoint c.s ®s. c¸c phÇn tö rêi nhaudivisible e. phÇn tö chia ®−îcdouble e. (of an in volution) phÇn tö kÐp (cña mét phÐp ®èi hîp)effaceable e. phÇn tö khö ®−îcfinal e.top. phÇn tö cuèi cïngfixed e.(of a collineation) phÇn tö cè ®Þnh (cña mét phÐp céng tuyÕn),phÇn tö kÐpfluid e. yÕu tè lángfunction e. yÕu tè hµmgeneratinge. phÇn tö sinhharmonic e. phÇn tö ®iÒu hoµhomogeneous e. phÇn tö thuÇn nhÊtideal e. phÇn tö lý t−ëngidentical e. phÇn tö ®ång nhÊtidentity e. (of a group) phÇn tö ®¬n vÞ (cña mét nhãm)imaginary e. phÇn tö ¶o
 • 143. 143improper e. phÇn tö ghi chÝnhinfinitesmal e. phÇn tö v« cïng nháinput e. mt. bé vµoinverse e., inverting e. phÇn tö nghÞch ®¶oisolated e. phÇn tö c« lËpline e. gt. phÇn tö tuyÕn tÝnhlinear e. phÇn tö tuyÕn tÝnh; gt. vi phÇn cungmemory e. phÇn tö cña bé nhínegative e. phÇn tö ©mneutral e. phÇn tö trung hoµnilpotent e. phÇn tö luü linhnon-central e. phÇn tö kh«ng trung t©mnon-comparable e.s c¸c phÇn tö kh«ng so s¸nh ®−îcnull e. phÇn tö kh«ngpassive e. phÇn tö bÞ ®«ngperspective e. ®s. c¸c phÇn tö phèi c¶nhpivotal e. phÇn tö chñ chètprimal e. phÇn tö nguyªn thuûprimitive idempotent e. phÇn tö luü ®¼ng nguyªn thuûprincipal e. phÇn tö chÝnhprobability e. phÇn tö x¸c suÊtself-conjigate e. phÇn tö tù liªn hîpself-corresponding e. phÇn tö t−¬ng ønggingular e. phÇn tö kú dÞstable e. ®s. phÇn tö æn ®Þnhsuperconpact e. phÇn tö siªu compactsurface e. phÇn tö diÖn tÝchswitching e. phÇn tö ng¾t m¹chtime e. phÇn tö thêi gian, r¬le thêi gianthermal computing e. mt. phÇn tö tÝnh dïng nhiÖt
 • 144. 144torsion e. ®s. phÇn tö xo¾ntransmiting e. xib. phÇn tö truyÒn ®¹tunidirectional e. phÇn tö ®¬n h−íng; phÇn tö cã mét bËc tù dounipotent e. phÇn tö ®¬n luüunit e., unty e. ®s. phÇn tö ®¬n vÞuniversal e. ®s. phÇn tö phæ dôngzero e. of projective coordinate system phÇn tö kh«ng cña hÖ to¹ ®é x¹ ¶nhelemntary s¬ cÊp, c¬ b¶nelementwise theo tõng phÇn töelevate ®−a lªn, n©ng lªnelevation sù ®−a lªn, sù n©ng lªn; ®é; phÐp chiÕu th¼ng gãcfront e. mÆt tr−ícside e. mÆt bªneleven sè m−êi mét (11)eleventh thø m−êi mét; mét phÇn m−êi mételiminability log. tÝnh khö ®−îc, tÝnh bá ®−îceliminable bá ®−îc, khö ®−îceliminant kÕt thóceliminate khö bá, lo¹i trõelimination [phÐp, sù] khö, sù bá, sù lo¹i trõe. by addition or subtraction phÐp thö b»ng céng h¹y trõe. by comparison khö b»ng so s¸nh (c¸c hÖ sè)e. by substitution khö (Èn sè) b»ng phÐp thÕe. of constants phÐp thö h»ng sèGaussian e. phÐp thö Gaux¬succssive e. phÐp thö liªn tiÕpellipse elipcubical e. elip cubicforcal e. elip tiªugeodesic e. elip tr¾c ®Þa
 • 145. 145imaginary e. elip ¶ominimum e. of a hyperboloid of one sheet elip th¾t cña mét hipeboloitmét tÇngnull e. elip ®iÓm, elip kh«ngellipsograph th−íc vÏ elipellipsoid elipxoite. of revolution elipxoit trßn xoaye. of stress elipxoit øng lùcconfocal e.s c¸c elipxoit ®ång tiªuimaginary e. elipxoit ¶onull e., point e. elipxoit ®iÓmsimilar e.s elipxoit ®ång d¹ngellipsoidal elipxoidanelliptic(al) elipticstrongly e. gt. eliptic m¹nhellipticty tÝnh elipticelongate ly gi¸c, ly nhËt ®é; kÐo dµi ra, gi·n raelongation ly gi¸c, ly ®é; sù kÐo dµi, sù gi·neffective e. ly ®é h÷u hiÖu; sù gi·n h÷u hiÖuunit e. ly ®é ®¬n vÞ, sù kÐo dµi ®¬n vÞelude tr¸nh, tho¸t, tuét, sængemanation top. sù ph¸t x¹embed nhóngembeddability tÝnh nhóng ®−îcembedded ®−îc nhóngembedding phÐp nhónginvariant e. phÐp nhóng bÊt biÕnemerge xuÊt hiÖn, næi lªn, nh« lªnemergence sù xuÊt hiÖn, lèi ra, ®Çu ra, mèi raemergency tr−êng hîp bÊt ngê, sù háng bÊt ngê
 • 146. 146emfasy nhÊn m¹nh, c−êng ®iÖuemigrate di c−, di tróemigration sù di c−, sù di tró, sù di d©nemission sù truyÒn, sù ph¸t hµnh (tiÒn tÖ), sù ph¸t x¹ (khÝ)emit ph¸t, ph¸t hµnhempiric(al) theo kinh nghiÖm, thùc nghiÖmempty trèng rçngenable cã thÓenclose bao quanh, chøa |encode ghi m·, lËp m·end cuèi cïng, kÕt thóc || ®iÓm cuèi, ®Çu cuèie. of a space top. ®iÓm cuçi cïng cña mét kh«ng gianfree e. c¬. ®Çu tù dopinned e. c¬. ®Çu gµmprime e. gt. ®Çu ®¬nsimply supported e. c¬. ®Çu tùa tù do, ®Çu khíp, ®Çu g¾n b¶n lÒendcondition ®iÒu kiÖn cuèiseparated e.s ®iÒu kiÖn t¸ch ë c¸c ®iÓm cuèiendless v« h¹nendomorphism ®s. tù ®ång cÊujoin e. tù ®ång cÊu nèioperator e. tù ®ång cÊu to¸n töpartial e. tù ®ång cÊu riªng phÇnpower-type e. tù ®ång cÊu kiÓu luü thõaendogenous trong hÖ; tk. néi sinhendothermal vl. thu nhiÖtendowment kt. niªn bæng; tuÕ khÝ; mãn tiÒn göi, tiÒn quyªn giópenergize mt. kÝch thÝch, më m¸yenergy n¨ng l−înge. of deformation n¨ng l−îng biÕn d¹ng
 • 147. 147binding e. vl. n¨ng l−îng liªn kÕtcomplementary e. n¨ng l−îng bïelectrostatic e. tÜnh ®iÖn n¨ngexcitation e. n¨ng l−îng kÝch thÝchintrinsic e. n¨ng l−îng tù t¹i, néi n¨ngkinetic e. ®éng n¨ngminimum potential e. thÕ n¨ng cùc tiÓupotential e. vl. thÕ n¨ngpotential e. of bending thÕ n¨ng uènpotential e. of strain thÕ n¨ng biÕn d¹ngsurface e. n¨ng l−îng mÆttotal e. n¨ng l−îng toµn phÇnengine m¸y, m«t¬, ®éng c¬, c¬ cÊu, dông côexplosion e. ®éng c¬ ®èt trong, m¸y næjet e. ®éng cã ph¶n lùcengineer kü s−engineering kü thuËtcivil e. ngµnh x©y dùngcommunication e. kü thuËt th«ng tincontrol e. kü thuËt [®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn] (tù ®éng)development e. nghiªn cøu nh÷ng kÕt cÊu míielectrical e. ®iÖn kü thuËtelectronics e. ®iÖn tö hächeavy current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) m¹chhuman e. t©m lý häc kü thuËthydraulic e. kü thuËt thuû lîilight-current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) yÕumechanical e. kü thuËt c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸ymilitary e. kü thuËt qu©n sùpower e. n¨ng l−îng häc
 • 148. 148process e. kü thuËtradio e. kü thuËt v« tuyÕnreseach e. nghiªn cøu kü thuËtsystem e. kÕ ho¹ch ho¸ hÖ thèng, kü thuËt hÖ thèngenlarge më réng, ph¸t triÓn, phãng ®¹ienough ®ñensemble tËp hîpensure ®¶m b¶oenter vµo, ghi, ra nhËpentire nguyªnentity ®èi t−îng; vËt thÓ; b¶n thÓentrance lèi vµo // sù ra nhËpentropy entr«pientry trch. sù ra nhËp; mt. ®−a sè (vµo m¸y); lèi vµo (b¶ng)latest e. mt. gi¸ trÞ tÝnh cuèi cïngenumerble ®Õm ®−îcenumerate ®Õm, ®¸nh sèenumeration sù ®Õm, sù liÖt kªe. of constants sù liÖt kª c¸c h»ng sèenumaerator ng−êi ®Õm, ng−êi ®¸nh sèenvolop bao h×nh, baoe. of characteristics bao h×nh c¸c ®Æc tuyÕne. of urves bao h×nh cña c¸c ®−ênge. of a family of curves bao h×nh cña mét hä ®−êng conge. of holomorphy gt. bao chØnh h×nhe. of a one-parameter family of curves bao h×nh cña mét hä tham sècña ®−êng conge. of a one-parameter family of straight lines bao h×nh cña mét hätham sè cña ®−êng th¼ng
 • 149. 149e. of a one-parameter family of surfaces bao h×nh cña mét hä tham sècña mÆte. of surfaces bao h×nh cña c¸c mÆtmodulation e. bao h×nh biÕn ®iÖupulse e. bao h×nh xungsinusoidal e. bao h×nh sinenviron vßng quanh, bao quanhenvironment m«i tr−êng xung quanh, sù ®i vßng quanhephemeral chãng tµn, kh«ng l©u, kh«ng bÒnepicenter chÊn t©mepicyloid epixicloitepimorphism (phÐp) toµn cÊuepitrochoid ªpitrocoitepoch thêi kú, giai ®o¹nepsilon epsilon (ε)equal b»ng nhau, nh− nhauidentically e. ®ång nhÊt b»ngequality ®¼ng thøce. of two complex numbers ®¼ng thøc cña hai sè phøcconditional e. ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖncontinued e. d·y c¸c ®¼ng thøcsubstantial e. ®¼ng thøc thùc chÊtequalization sù lµm c©n b»ng, sù ®¸nh c©n b»ngphase e. sù c©n b»ng phaequalize lµm c©n b»ngequalized ®−îclµm c©n b»nge qualizer bé c©n b»ng, bé san b»ng; [bé phËn, c¸i] bïe quate lµm b»ng nhau, lËp ph−¬ng tr×nhto e. one expression to another lµm c©n b»ng hai biÓu thøcequation ph−¬ng tr×nh
 • 150. 150in line coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®−ênge. in point coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®iÓme. in plane coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é mÆte. of compatibility ph−¬ng tr×nh t−¬ng thÝche. of dondition ph−¬ng tr×nh ®iÒu kiÖne. of continuity ph−¬ng tr×nh liªn tôce. of a curve ph−¬ng tr×nh ®−êng conge. of dynamics ph−¬ng tr×nh ®éng lùce. of equilibrium ph−¬ng tr×nhc©n b»nge. of higher degree ph−¬ng tr×nh bËc caoe. of motion ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®énge. of variation ph−¬ng tr×nh biÕn ph©ne. of varied flow ph−¬ng tr×nh biÕn l−ue. of time ph−¬ng tr×nh thêi gianaccessory differential e.s ph−¬ng tr×nh vi ph©n phôadjoint difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n liªn hîpalegbraic(al) e. ph−¬ng tr×nh ®¹i sèapproximate e. ph−¬ng tr×nh xÊp xØassociated integral e. ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n liªn ®íiauxiliary e. ph−¬ng tr×nh bæ trîauxiliary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n bæ trîbackward e. ph−¬ng tr×nh lïibinomial e. ph−¬ng tr×nh nhÞ thøcbiquadraitic e. ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ngcanonical differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n chÝnh t¾ccharacteristic partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng ®Æc tr−ngclass e. ph−¬ng tr×nhlípcomparison e. gt. ph−¬ng tr×nh so s¸nhconditional e. ph−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖnconfluent hypergeometric e. ph−¬ng tr×nh siªu béi hîp l−u
 • 151. 151cubic e. ph−¬ng tr×nh xicliccyclic e. ph−¬ng tr×nh bËc badefective e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖmdelay differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n trÔdepressed e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖmderived e. ph−¬ng tr×nh dÉn suÊtdeterminantal e. ph−¬ng tr×nh chøa ®Þnh thøcdifferenci e. gt. ph−¬ng tr×nh sai ph©ndifferential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©ndifferential-difference e. ph−¬ng tr×nh vi-sai ph©ndiffusion e. ph−¬ng tr×nhkhuyÕch t¸ndominating e. ph−¬ng tr×nh tréielliptic(al) e. gt. ph−¬ng tr×nh elipticeikonal e. ph−¬ng tr×nh ªc¬nanequivalent e.s c¸c ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ngestimating e. ph−¬ng tr×nh −íc l−îngexact differential e. ph−¬ng tr×nh víi vi ph©n toµn phÇnexponential e. ph−¬ng tr×nh mòfictitious e.s c¸c ph−¬ng tr×nh ¶ofirst order integro-differential e. ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp métforward e. ph−¬ng tr×nh tiÕnfunctional e. ph−¬ng tr×nh hµmgeneral e. ph−¬ng tr×nh tæng qu¸tgeneralized hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªubéi suy réngheat conduction e., heat e. ph−¬ng tr×nh truyÒn nhiÖthomogeneous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n thuÇn nhÊthomogeneous linear e.s ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh thuÇn nhÊthyperbolic partial differential e. ph−¬ng tr×nh ®¹o hµm riªng lo¹i hypebonhypergeometric e. ph−¬ng tr×nh siªu béi
 • 152. 152hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªu béiincompatible e.s, inconsistent e.s ®s. c¸c ph−¬ng tr×nh kh«ng t−¬ng thÝchindeterminate e. ph−¬ng tr×nh v« ®Þnhindicial e.gt. ph−¬ng tr×nh x¸c ®Þnhintegral e. of the first kind ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n lo¹i métintegro-differential e. ph−¬ng tr×nh vi-tÝch ph©nintrinsic e.s of a space curve ph−¬ng tr×nh néi t¹i cña ®−êng cong ghÒnhirrational e. ph−¬ng tr×nh v«irreduccible e. tû ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ quylinear e. ®s. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnhlinear difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n tuyÕn tÝnhlinear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnhlinear homogeneous e. ph−¬ng tr×nh thuÇn nhÊt tuyÕn tÝnhlinear integral e. (of the 1st, 2nd, 3rdkind) ph−¬ng tr×nh vi ph©n tÝchph©n tuyÕn tÝnh (lo¹i 1, 2, 3)linear partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng tuyÕn tÝnhliteral e. ph−¬ng tr×nh cã hÖ sè b»ng ch÷logarithmic e. ph−¬ng tr×nh l«gamatix e. ph−¬ng tr×nh ma trËnmenbrane e. ph−¬ng tr×nh mµngminimal e. ph−¬ng tr×nh cùc tiÓumodular e. ph−¬ng tr×nh m«®ulamomentum e. ph−¬ng tr×nh m«menmultigrade e. ph−¬ng tr×nh nhiÒu bËcnatural e. of a curve ph−¬ng tr×nh tù nhiªn cña ®−êng congnon-homogeoeous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n kh«ng thuÇn nhÊtnon-homogeoeous linear differential e ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnhkh«ng thuÇn nhÊtnon-integrable e. ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ tÝchnon linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n phi tuyÕn tÝnh
 • 153. 153normal e.s ph−¬ng tr×nh chuÈn t¾cnormalized e. ph−¬ng tr×nh chuÈn ho¸numerical e. ph−¬ng tr×nh b»ng sèordinary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n th−êngoriginal e. ph−¬ng tr×nh xuÊt ph¸tparametric e.s ph−¬ng tr×nh tham sèpartial difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n riªngpartial differential e. ph−¬ng tr×nh [vi ph©n riªng, ®¹o hµm riªng]polar e. ph−¬ng tr×nh cùcpolynomial e. ph−¬ng tr×nh ®¹i sèquadratic e. ph−¬ng tr×nh bËc haiquartic e. ph−¬ng tr×nh bËc bènquasi linearr differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tùa tuyÕn tÝnhquintic e. ph−¬ng tr×nh bËc n¨mreciprocal e. ph−¬ng tr×nh thuËn nghÞchreciprocal differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n thuËn nghÞchreduced (characteristic) e. ph−¬ng tr×nh (®Æc tr−ng ) rót gänreduced wave e. vl. ph−¬ng tr×nh sãng rót gänreducible e. ph−¬ng tr×nh kh¶ quyredundant e. ph−¬ng tr×nh thõa nghiÖmresolvent e. ph−¬ng tr×nh gi¶i thøcretrospective e. ph−¬ng tr×nh cho ph©n phèi qu¸ khøsecond order differential e. ph−¬ng tr×nhvi ph©n cÊp haisecond order integro differential ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp haisecond order linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi tuyÕn tÝnh cÊp haisecular e. ®s. ph−¬ng tr×nh [®Æc tr−ng, thÕ kû]self-adjoint linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh tù liªn hîpsimple e. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnhsimultaneous e.s hÖ ph−¬ng tr×nh, c¸c ph−¬ng tr×nh xÐt ®ång thêistandard e. hh. ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn
 • 154. 154strain-optical e. ph−¬ng tr×nh biÕn d¹ng quangsymbolic e. ph−¬ng tr×nh ký hiÖutangential e. ph−¬ng tr×nh tuyÕntangential e. of a net ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh mét l−íitelegraph e. gt. ph−¬ng tr×nh ®iÖn b¸othree moment e. ph−¬ng tr×nh ba m«mentotal e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n toµn phÇntotal difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n toµn phÇntotal differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n toµn phÇntotally hyperbolic differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n lo¹i hoµn toµn hipebontranscendental e. ph−¬ng tr×nh siªu viÖttrigonometric e. ph−¬ng tr×nh l−îng gi¸ctrinomial e. ph−¬ng tr×nh tam thøcunicursal e. ph−¬ng tr×nh ®¬n ho¹chuniversal resistance e. ph−¬ng tr×nh c¶n phæ dônguniversal velocity e. ph−¬ng tr×nh vËn tèc phæ dôngvariation e. ph−¬ng tr×nh biÕn ph©nwave e. ph−¬ng tr×nh sãngwave differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n sãngequationally t−¬ng ®−¬ngequator xÝch ®¹oe. of an ellipsoid of revolution xÝch ®¹o cña mét elipxoit trßn xoaycelestial e. xÝch ®¹o trêigeographic e. xÝch ®¹o ®Þa lýequiaffine ®¼ng afinequiffinity phÐp biÕn ®æi ®¼ng afinequiangular ®¼ng gi¸c, cã gãc b»ng nhau; b¶o gi¸cequinaharmonic ®¼ng phi ®iÒuequiareal cã cïng diÖn tÝch; ®¼ng diÖn; b¶o toµn diÖn tÝchequicenter cã cïng t©m, ®¼ng t©m
 • 155. 155equicharacteristic ®s. cã ®Æc tr−ng nh− nhauequi continuous liªn tôc ®ång bËcequiconvergent héi tô ®ång ®¼ngequidistant c¸ch ®Òuequifrom ®¼ng d¹ngequifrequent ®¼ng tÇmequilateral ®Òu (cã c¹nh b»ng nhau)equilibrate lµm c©n b»ngequilibration sù c©n b»ngequilibrium sù c©n b»nge. of forces sù c©n b»ng lùce. of a particle [of a body] sù c©n b»ng cña mét vËt thÓconfiguration e. cÊu h×nh th¨ng b»ngdynamic e. c©n b»ng ®éng lùcelastic e. c©n b»ng ®µn håiindifferent e. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖtlabile e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnhmobile e. xib. c©n b»ng di ®éngneutral e. c¬. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖtphase e. vl. c©n b»ng phaplastic e. c©n b»ng dÎorelative e. c©n b»ng t−¬ng ®èisemi-stable e. c©n b»ng nöa æn ®Þnhstable e. c©n b»ng æn ®Þnhtrasient e. xib. c©n b»ng ®éngunstable e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnhequimuliple cïng nh©n tö, ®ång nh©n tö, c¸c sè ®ång nh©n töequinoctial (thuéc) ph©n ®iÓmequinox tv. ph©n ®iÓmautummal e. thu ph©n
 • 156. 156vernal e. xu©n ph©nequipartition ph©n ho¹ch ®Òuequipment trang bÞ, dông cô, thiÕt bÞ, m¸y mãcaudio e. thiÕt bÞ ©m thanhautomatic control e. m¸y mãc ®iÒu khiÓn tù ®éngdislay e. m¸y b¸o hiÖuelectric e. trang bÞ ®iÖnindustrial e. trang bÞ c«ng nghiÖpinput e. thiÕt bÞ vµointerconnecting e. thiÕt bÞ nèimetering e. dông cô ®o l−êngperipheral e. thiÕt bÞ ngoµiproduction run e. trang bÞ s¶n xuÊt hµng lo¹tpunched card e. mt. thiÕt bÞ ®Ó ®ôc lç b×aequipoise sù c©n b»ng, vËt c©n b»ngequipolarization sù cïng ph©n cùc, sù ®¼ng ph©n cùcequipollent b»ng nhau (vect¬)equipotent cïng lùc l−îngequipotential ®¼ng thÕequiprojective ®¼ng x¹ ¶nhequiresidual cïng thÆng d−, ®ång thÆng d−equisummable ®¼ng kh¶ tængequivalence, (cy) sù t−¬ng ®−¬nge. of propositions t−¬ng ®−¬ng cña c¸c mÖnh ®Òalgebrai e. t−¬ng ®−¬ng ®¹i sèanalytic e. sù t−¬ng ®−¬ng gi¶i tÝchcardinal e. t−¬ng ®−¬ng b¶n sènatural e ®s. t−¬ng ®−¬ng tù nhiªntopological e. t−¬ng ®−¬ng t«p«equivalent t−¬ng ®−¬ng
 • 157. 157almost e. gÇn t−¬ng ®−¬ng, hÇu t−¬ng ®−¬ngconformally e. t−¬ng ®−¬ng b¶o gi¸cequivariant ®¼ng biÕnequivocate lµm mËp mê, biÓu thÞ n−íc ®«iequivocation sù mËp mê, sù biÓu thÞ n−íc ®«ierasable mt. xo¸ khöerased bÞ xo¸, bÞ khöerassibility tÝnh xo¸ ®−îc, tÝnh khö ®−îcerasure sù xo¸, s− khöerect th¼ng, th¼ng gãc || dùng, x©y dùnge. a perpendicular dùng mét ®−êng th¼ng gãcergodic egodicergodicity tÝnh gãc egodicerratum b¶n ®Ýnh chÝnherroneous sai lÇmerror ®é sai, sai sèe. of behaviour ®é sai khi xö lýe. of calculation sai sè trong tÝnh to¸ne. of estimation ®é sai cña −íc l−înge. of first (second) kind sai lÇm lo¹i mét (lo¹i hai)e. of observation sai sè quan tr¾ce. of solution sai sè cña nghiÖmabsolute e. sai sè tuyÖt ®èiaccidental e. sai sè ngÉu nhiªnactual e. sai sè thùc tÕadditive e. sai sè céng tÝnhalignmente e. sai sè thiÕt lËpapproximate e. ®é sai xÊp xØascertainment e. ®é sai do ®iÒu tra b»ng mÉuaverage e. ®é sai trung b×nh
 • 158. 158compemsating e. sai sè bæ chÝnhconnection e. sai sè [khi më, khi nèi m¹ch]constant e. sai sè kh«ng ®æidynamic(al) e. ®é sai ®éngelementary e. sai sè s¬ cÊpexperimental e. sai sè thùc nghiÖmfixed e. sai sè cã hÖ thèngfollowing e. tk. sai sè theo saugross e. sai sè línhysteresis e. sai sè do hiÖn t−îng trÔindication e.mt. sai sè chØinherent e. sai sè néi t¹iinherited e. sai sè thõa h−ëngintegrated square e. xib. tÝch ph©n b×nh ph−¬ng sai sèinterpolation e. sai sè néi suyinstrument e., instrumentale e. sai sè do dông côlimiting e. mt. sai sè giíi h¹nload e. xib. lÖch t¶imean e. ®é sai trung b×nhmean absolute e. ®é sai tuyÖt ®èi trung b×nhmean square e. (®é) sai sè b×nh ph−¬ng trung b×nhmean-root-square e. ®é sai tiªu chuÈnmeter e. sai sè dông cômetering e. sai sè ®omiscount e. tÝnh to¸n sai, tÝnh nhÇmobservational e. tk. sai sè quan tr¾cout put e. sai sè ®¹i l−îngpercentage e. sai sè tÝnh theo phÇn tr¨mpersonal e. kt. sai sè ®o ng−êipresumptive e. ®é sai gi¶ ®Þnh
 • 159. 159probable e. sai sè cã thÓquadraitic mean e. ®é sai b×nh ph−¬ng trung b×nhrandom e. ®é sai ngÉu nhiªnrelative e. sai sè t−¬ng ®èiresidual e. sai sè thÆng d−response e. tk. sai sè kh«ng ngÉu nhiªnroot-mean-square e. sai sè [qu©n ph−¬ng, tiªu chuÈn]round-off e. sai sè lµm trßnsampling e. sai sè lÊymÉusingle e. sai sè ®¬n lÎstandard e. of estimate tk. ®é sai tiªu chuÈn cña −íc l−îngsteady-state e. sai sè æn ®Þnhsystematic e. sai sè cã hÖ thèngtotal e. sai sè toµn phÇntruncation e. mt. sai sè côtturning e. mt. ®é sai quaytype I e. tk. sai lÇm kiÓu Itype II e. tk. sai lÇm kiÓu IIunbias(s)ed e. sai sè ngÉu nhiªnweight e. sai sè träng l−îngwiring e. sai sè l¾p r¸pescribe dùng ®−êng trßn bµng tiÕpescribed bµng tiÕpessence b¶n chÊt; cèt yÕuin e. vÒ b¶n chÊtof the e. chñ yÕu lµ, cèt yÕu lµessential thùc chÊt; cèt yÕuessentiality b¶n chÊt, tÝnh chñ yÕu, tÝnh cèt yÕuestablish thiÕt lËpestate tµi s¶n
 • 160. 160personal e. ®éng s¶nreal e. bÊt ®éng s¶nestimable −íc l−îng ®−îcestimate −íc l−îng, ®¸nh gi¸e. of the number of zeros −íc l−îng sè l−îng c¸c kh«ng ®iÓmadmissible e. −íc l−îng chÊp nhËn ®−îccombined ratio e −íc l−îng tæ hîp d−íi d¹ng trung b×nhconsistent e. tk. −íc l−îng v÷nggrand-lot e. −íc l−îng theo nh÷ng l« líninvariant e. tk. −íc l−îng bÊt biÕnminimax e.tk. −íc l−îng minimacordered e. tk. −íc l−îng nhê thèng kª thø tùoverall e. −íc l−îng ®Çy ®ñregression e. −íc l−îng håi quyunbiased e. −íc l−îng kh«ng chÖchupper e. gt. −íc l−îng trªnestimated ®−îc −íc l−îngestimation −íc l−îng, sù ®¸nh gi¸e. of error sù ®¸nh gi¸ sai sèe. of the order s− ®¸nh gi¸ bËc (sai sè)efficiency e. tk. sù −íc l−îng h÷u hiÖuerror e. sù ®¸nh gi¸ sai sèinterval e. tk. sù −íc l−îng kho¶ngpoint e. kt. sù −íc l−îng ®iÓmsequetial e. sù −íc l−îng liªn tiÕpsimultaneous e.tk. sù −íc l−îng ®ång thêiestimator c«ng thøc −íc l−îng, tk. −íc l−îngabsolutely unbiased e. −íc l−îng kh«ng tuyÖt ®èibest e. −íc l−îng tèt nhÊtbiased e. −íc l−îng chÖch
 • 161. 161efficient e. −íc l−îng h÷u hiÖuinconsistent e. −íc l−îng kh«ng v÷ngleast-quares e. −íc l−îng b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtlinear e. −íc l−îng tuyÕn tÝnhmost-efficient e. −íc l−îng h÷u hiÖu nhÊtnon-regular e. −íc l−îng kh«ng chÝnh quyquadraitic e. −íc l−îng bËc hairatio e. −íc l−îng d−íi d¹ng tû sèregular e. −íc l−îng chÝnh quyunbiased e. −íc l−îng kh«ng chÖchuniformly best constant risk e. (UBCR) −íc l−îng cã ®é m¹o hiÓm bЮÒu nhÊteta eta (η)evaluate ®¸nh gi¸; −íc l−îng, tÝnh biÓu thÞevaluation sù ®¸nh gi¸, sù −íc l−înge. of an algebraic expression tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sèapproximate e. sù −íc l−îng xÊp xØeffective e. log. sù ®¸nh gia cã hiÖu qu¶numerical e. sù −íc l−îng b»ng sèevaporation vl. sù bay h¬ieven ch½n; b»ng, ®Òu nhau // ngay khi, ngay c¶evenly ®Òuevent sù kiÖn; xs. ; tk. biÕn cèantithetic(al) e.s tk. biÕn cè xung kh¾ccertain e. [sù kiÖn, biÕn cè] ch¾c ch¾ncompatible e.s tk. c¸c biÕn cè t−¬ng thÝchcomplementary e. biÕn cè ®èi lËpdependent e. biÕn cè phô thuécequal e.s c¸c biÕn cè b»ng nhauexhaustive e.s nhãm ®Çy ®ñ c¸c biÕn cè
 • 162. 162favourable e. biÕn cè thuËn lîiimposible e. xs. biÕn cè kh«ng thÓincompatible e.s xs. c¸c biÕn cè kh«ng t−¬ng thÝchindependent e. xs. biÕn cè ®éc lËpmutually exclusive e.s c¸c biÕn cè xung kh¾cnull e. biÕn cè cã x¸c suÊt kh«ngrandom e. tk. biÕn cè ngÉu nhiªnsimple e. biÕn cè s¬ cÊpeventual cã thÓ, cã thÓ x¶y ra, sÏ x¶y raeventually cuèi cïng, tÝnh cho cïngevery mçi, mäieverywhere kh¾p n¬ialmost e. hÇu kh¾p n¬ievidence sù râ rµngevident râ rµngevidently mét c¸ch râ rµng, hiÓn nhiªnevolute ®−êng ph¸p baoe. of a curve ®−êng ph¸p bao cña mét ®−êng conge. of a surface ®−êng ph¸p bao cña mét mÆtintermediate e. ®−êng ph¸p bao trung gianplane e. ®−êng ph¸p bao ph¼ngevolution sù tiÕn ho¸, sù ph¸t triÓnm sù khai (c¨n)evolutional tiÕn ho¸, ph¸t triÓnevolve tiÕn ho¸, ph¸t triÓn, khai triÓnevolvent ®−êng th©n khaiexact chÝnh x¸c, khíp, ®ónggenerically e.hh; ®s; khíp nãi chungexactitude [tÝnh, ®é] chÝnh x¸cexactness [tÝnh, ®é] chÝnh x¸c, tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh khíppartial e.top. tÝnh khíp riªng phÇn
 • 163. 163examine nghiªn cøu, quan s¸t, kiÓm traexample vÝ dôfor e. vÝ dô nh−graphical e. vÝ dô trùc quanexceed tréi, v−îtexcenter t©m ®−êng trßn bµng tiÕpe. of a triangle t©m vßng trßn bµng tiÕp cña mét tam gi¸cexception sù ngo¹i lÖexceptional ngo¹i lÖexcept sù lo¹i trõ // trõ ra e. for trõ (ra)excess (c¸i, sè) d−, sè thõa; tk. dé nhäne. of nine sè d− (khi chia cho chÝn)e. of triangle gãc d− cña tam gi¸cspherical e. sè d− cÇuexchange sù trao ®æi, sù thay ®æiheat e. trao ®æi nhiÖtstock e.tk. phßng hèi ®o¸iexcircle vßng trßn bµng tiÕpe. of triangle vßng trong bµng tiÕp mét tam gi¸cexcision top. sù c¾tgeneralized e. sù c¾t suy réngexcitation vl. sù kÝch thÝchexcite vl. kÝch thÝchexclude lo¹i trõexcluded bÞ lo¹i trõexclusion sù lo¹i trõexclusive lo¹i trõmutually e. lo¹i trõ lÉn nhau, xung kh¾c nhauexclusion sù ®i lÖch (khái quü ®¹o th«ng th−êng) dÞchexecute chÊp hµnh, thi hµnh, thùc hµnh
 • 164. 164executive chÊp hµnhexemplar h×nh mÉu, b¶nexemplify chøng minh b»ng vÝ dô, lÊy vÝ dôexercise bµi tËpexhaust vÐt kiÖtexhaustible vÐt kiÖt ®−îcnormal e. vÐt kiÖt chuÈn ®−îcexhaustion sù vÐt kiÖtexhaustive vÐt kiÖtexist tån t¹i, cã, hiÖn hµnhexistence sù tån t¹iunique e. log. tån t¹i duy nhÊtexit lèi raexogenous ngo¹i lÖexothermal vl. to¶ nhiÖtexpand më réng, khai triÓnexpanded khuÕch ®¹iexpanse kho¶ng, qu·ng; kho¶ng thêi gian; kü. ®é cho¸nexpansion vl.; kt. sù më réng, sù khai triÓne. in to partial fractions khai triÓn thµnh phÇn thøc ®¬n gi¶ne. (of a function) in a series sù khai triÓn thµnh chuçie. of a determinant sù khai triÓn mét ®Þnh thøce. of a function sù khai triÓn mét hµmasymptotic e. sù khai triÓn tiÖm cËnbinomial e. sù khai triÓn nhÞ thøcisothermal e. vl. sù në ®¼ng nhiÖtmultinomial e. sù khai triÓn ®a thøcorthogonal e. ®é gi·n nhiÖtexpect chê ®îi, hy väng, kú vängexpectation tk. kú väng
 • 165. 165expectation tk. kú vänge. of life tk. kú väng sinh tånconditional e. tk. kú väng cã ®iÒu kiÖnmathematical e. kú väng to¸nmoral e. tk. kú vängexpected ®−îc chê ®îi hy vängexpend tiªu dông, sö dôngexpenditure tk. sù tiªu dïng, sù sö dôngexpense tk. tiªu dïng, sö dông, tiÒn phÝ tæn at the same e. cïng gi¸experience kinh nghiÖmexperienced cã kinh nghiÖm, hiÓu biÕtexperiment thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm // lµm thùc nghiÖmcombined e. tk. thÝ nghiÖm hçn hîpcomplex e. thÝ nghiÖm phøc t¹pfactorial e.tk. thÝ nghiÖm giai thõamodel e. thÝ nghiÖm m« h×nhexperimental thùc nghiÖm dùa vµo kinh nghiÖmexplain gi¶i thÝchexplanation sù gi¶i thÝchexplanatory gi¶ thÝchexplement hh. phÇn bï (cho ®ñ 3600)e. of an angle phÇn bï cña mét gãc (cho ®ñ 3600)explementary bï (cho ®ñ 3600)explicate gi¶i thÝch, thuyÕt minhexplicit hiÓu, râ rµng; hoµn h¶o, chi tiÕt // nghiªn cøu chi tiÕtexploit lîi dông, bãc létexploitation kt. sù lîi dông, sù bãc létexploration sù th¸m hiÓm, sù nghiªn cøu (tr−íc)explore th¸m hiÓm, nghiªn cøuepxonent sè mò
 • 166. 166e. of convergance gt. sè mò héi tôcharacteristice e. of field ®s. bËc ®Æc tr−ng cña tr−êngfractional e. sè mò ph©nhorizontal e. of Abelian p-group lo¹i ngang cña p-nhãm Abenimaginary e. sè mò ¶oreal e. sè mò thùcexponential (thuéc) sè mò // hµm sè mòexponentiation sù mò ho¸export kt. xuÊt c¶ngexportation kt. sù xuÊt c¶ngexpose tr×nh bµyexposition sù tr×nh bµy, sù m« t¶, sù gi¶i thÝchexposure vl. sù ph¬i s¸ng, sù kh¼ng ®Þnhexpress biÓu thÞexpression biÓu thøcalgebrai e. biÓu thøc ®¹i sèalternating e. biÓu thøc thay phiªncanonical e. biÓu thøc chÝnh t¾cdifferential e. biÓu thøc vi ph©ngeneral e. biÓu thøc tæng qu¸tmixed e. biÓu thøc hçn t¹pnumerical e. biÓu thøc b»ng sèexradius b¸n kÝnh cña vßng trßn bµng tiÕp (mét tam gi¸c)extend më réng; gi·n; kÐo dµi; th¸c triÓn; khuÕchextensed ®−îc më réng, ®−îc kÐo dµiextensible extnadible, më réng ®−îc, kÐo dµi ®−îc, gi·n ®−îcextension sù më réng; sù kÐo dµi; sù gi·n ®−îc, sù khuÕche. of a field më réng mét tr−ênge. of a function më réng cña mét hµme. of a group më réng mét nhãm
 • 167. 167algebraic e. ®s. më réng ®¹i sèanalytic e. më réng gi¶i tÝchequationally complete e. më réng hoµn toµn t−¬ng ®−¬ngflat e. më réng ph¼nginessential e. ®s. më réng kh«ng cèt yÕuiterated e. më réng lÆppurely transcendental e. ®s. më réng thuÇn tuý siªu viÖtramified e. hh®s. më réng rÏ nh¸nhrelate e.s ®s. c¸c më réng ®ång lo¹iseparable e. më réng t¸ch ®−îcsuperharmonic boundary value e. më réng gi¸ trÞ siªu ®iÒu hoµtranscendental e. of a field më réng siªu viÖt cña mét tr−êngunramifield e. hh®s. më réng kh«ng rÏ nh¸nhextensional log. më réng khuÕch tr−¬ngextensive réng r·iextensor hh. gi·n töabsolute e. gi·n tö tuyÖt ®èiextent kÝch th−íc, ngo¹i diÖnexterior bªn ngoµi, ngo¹iextinction sù dËp t¾t, sù lµm ngõng; sù ®×nh chØ; kt. sù thanh to¸n (nî)extinguish sù dËp t¾t, sù lµm ng−ng; kt. sù thanh to¸n (nî)extra bæ sung; ®Æc biÖt h¬nextract trÝch, khai (c¨n) e. a root of a number khai c¨n mét sèextraction sù trÝch; sù khai (c¨n)e. of a root sù khai c¨nextraneous ngo¹i laiextraordinary ®Æc biÖtextrapolate ngo¹i suyextrapolation phÐp ngo¹i suyexponential e. phÐp ngo¹i suy theo luËt sè mò
 • 168. 168linear e. phÐp ngo¹i suy tuyÕn tÝnhparabolic e. phÐp ngo¹i suy parabolicextremal (®−êng) cùc trÞaccessory e. ®−êng cùc trÞbroken e. gt. ®−êng cùc trÞ g·y, ®−êng cùc trÞ gÊp khócrelative e. ®−êng cùc trÞ t−¬ng ®èiextreme cùc trÞ ë ®Çu mót, cùc h¹nextremum cùc trÞrelative e. gt. cùc trÞ t−¬ng ®èiweak e. cùc trÞ yÕueye m¾t || nh×n, xemelectric (al) e. con m¾t ®iÖn; quang töeyepiece vl. thÞ kÝnh, kÝnh nh×n
 • 169. 169Ffabric c¬ cÊu, cÊu trócface mÆt, diÖn; bÒ mÆtf. of simplex mÆt cña ®¬n h×nhend f. mt. mÆt cuèilateral f. mÆt bªnold f. mÆt bªnproper f. mÆt ch©n chÝnhtube f. mµn èng (tia ®iÖn tö)facet mÆt, diÖnfacient mt. nh©n töfacile dÔ; ®¬n gi¶nfacilitate lµm dÔ dµng, t¹o ®iÒu kiÖn, gi¶m nhÑfacility thiÕt bÞ, trang bÞ, c«ng cô, ph−¬ng tiÖncommunication f. ph−¬ng tiÖn th«ng tintest f. dông cô thÝ nghiÖmfact sù viÖc in f.thËt rafactor nhana tö, nh©n tè, thõa sè, hÖ sèf. of a polynomial nh©n tö cña mét ®a thøcf. of a term thõa sè cña mét sèaccumulation f. nh©n tñ tÝch luü (nh©n tö 1+r trong A=P(1+r)ntrongphÐp tÝnh phÇn tr¨m)adjustment f. nh©n tö ®iÒu chØnhamplification f. hÖ sè khuÕch ®¹iattenuation f. nh©n tö suy gi¶m, hÖ sè t¾t dÇnbearing capacity f. hÖ sè t¶i chungcommon f. nh©n tö chungaomposition f. nh©n tè hîp thµnhconstant f. nh©n tö kh«ng ®æi, thõa sè kh«ng ®æi
 • 170. 170conversion f. nh©n tö chuyÓn ho¸ncorrection f. hÖ sè hiÖu chÝnhcoupling f. hÖ sè ghÐpdamping f. hÖ sè lµm t¾t dÇndelay f. hÖ sè trÔ, ®¹i l−îng trÔdepolarizing f. nh©n tè khö cùcdetermining f. yÕu tè x¸c ®Þnhdirect f. ®s. nh©n tö trùc tiÕpdissipation f. hÖ sè hao t¸ndistorsion f. hÖ sè mÐodivergence f. hÖ sè ph©n kúefficiency f. tk. hÖ sè hiÖu qu¶; xib. hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊtextraneous f. nh©n tö ngo¹i laifeedback f. xib. hÖ sè liªn hÖ ng−îcform f. hÖ sè d¹ng (cña mét tr−êng)frequency f. nh©n tö tÇn sègain f. hÖ sè khuÕch ®¹igeneral f. tk. nh©n tè chung (cho tÊt c¶ c¸c biÕn)integrating f. gt. nh©n tö lÊy tÝch ph©ninteraction f. hÖ sè t−¬ng t¸cinvariant f. nh©n tö bÊt biÕnload f. hÖ sè t¶iloss f. xib. hÖ sè tæn thÊtmodulation f. hÖ sè biÕn ®iÖumonomial f. of an expression nh©n tö ®¬n thøc cña mét biÓu thøcmutual coupling f. xib. hÖ sè liªn hÖ t−¬ng hçnormalization f. nh©n tö chuÈn ho¸operational f. xib. ®Æc tr−ng lµm viÖc, tham sè t¸c dông, tham biÕn t¸c dôngoutput f.xib. hÖ sè hiÖu suÊtperiodicity f. gt. nh©n tö tuÇn hoµn
 • 171. 171phase f. xib. h»ng sè pha, thõa sè phapost f. nh©n tö sau (bªn ph¶i)prime f. [thõa sè, nh©n tö] nguyªn tèpropogation f. hÖ sè truyÒnrationalizing f. nhana tö h÷u tû ho¸safety f. hÖ sè an toµnselectivity f. hÖ sè tuyÓn lùashape f. hÖ sè d¹ngsingle scale f. hÖ sè chuyÓn dÞch ®¬n vÞsmoothing f. hÖ sè tr¬nstability f. hÖ sè æn ®Þnhstabilization f.xib. hÖ sè æn ®Þnh ho¸utilization f. hÖ sè sö dôngvisibility f. ®é nh×n thÊy t−¬ng ®èi, ®é thÞ kiÕnfactorability tÝnh ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö), tÝnh nh©n tö ho¸factorable ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö)factorgram biÓu ®å nh©n tö, nh©n tö ®åfactorial giai thõa; nh©n tègeneralized f. giai thõa suy réngfactoring sù ph©n tÝch (thµnh nh©n tö)scale f. chän ty ®é, sù chän thang tû lÖfactorisable ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö)factorisation sù ph©n tÝch thµnh nh©n töf. of atransformation sù ph©n tÝch mét phÐp biÕn ®æifactorization [phÐp, sù] nh©n tö ho¸direct f. of algebra phÐp nh©n tö ho¸ trùc tiÕp mét ®¹i sèpolar f. of a matrix ph©n tÝch cùc mét ma trËnunique f. nh©n tö ho¸ duy nhÊtfactory nhµ m¸y, x−ëngautomatic f. xib. nhµ m¸y tù ®éng
 • 172. 172factory-built mt. chÕ t¹o ë nhµ m¸yfacultative kh«ng b¾t buéc, tuú ýfade vl. sù phai mµu, sù tµn lôi // thay ®æi dÇn dÇn c−êng ®é tÝn hiÖu; lµmphai tµn f. in lµm m¹nh lªn; f. out lµm yÕu ®ifading vl. fading; sù phai mµufail kh«ng ®¹t, ch−a ®ñ kt. ph¸ s¶nfailure mt. chç háng; c¬. sù ph¸ háng; kt. sù ph¸ s¶n; trch. sù thÊt b¹ipower f. mt. gi¸n ®o¹n trong viÖc cÊp n¨ng l−îngfaithful ®óng, khíp; chÝnh x¸cfall sù r¬i; cét n−íc, bËc n−íc, th¸c n−ícfree f. sù r¬i tù dofallacy nguþ lý, nguþ biÖnfalse log. saifalschood log. sù saifalsiregular f. ph−¬ng ph¸p ®Æt saifaltung tÝch chËpfamiliar quen thuéc, th−êng; th«ng th−êngfamily hä, tËp hîp, hÖ thèngf. of circles hä vßng trßnf. of ellipses hä elipf. of spirals hä ®−êng xo¾n ècf. of straight lines hä ®−êng th¼ngf. of surfaces hä mÆtcocompatible f. hä ®èi t−¬ng thÝchcomplete f. ®s. hä ®Çy ®ñconfocal f. hä ®ång tiªunormal f. of analytic function hä chuÈn t¾c c¸c hµm gi¶i tÝchn-parameter f. of curves hä n-tham sè cña ®−êng congone-parameter f. hä mét tham sè
 • 173. 173far xafarther xa h¬nfarthest xa nhÊt at the f. ë xa nhÊt, nhiÒu nhÊtfastness ®é cøng, ®é bÒnfatigue vl. sù mái (kim lo¹i)fault mt. sù sai, sù hángincipient f. sù háng b¾t ®Çu xuÊt hiÖnironwork f. c¸i che th©n (m¸y)sustained f. sù háng, æn ®Þnhtransient f. sù háng kh«ng æn ®Þnhfaulty sai; kh«ng râ chÊt l−îngfavourable thuËn tiÖn, tètfeasible cho phÐp; cã thÓ thùc hiÖn ®−îcphysically f. thùc hiÖn cô thÓ ®−îcfeature nÐt, ®Æc ®iÓmfeeble yÕufeed mt. sù cÊp (liÖu) sù cung d−ìngautomatic f. cÊp liÖu tù ®énggravity f. cÊp liÖu do träng l−îng b¶n th©nline f. sù chuyÓn b¨ng (sang dßng míi), sù cho b¨ngtape f. c¬ cÊu kÐo b¨ngfeedback xib. sù liªn hÖ ng−îccurent f. liªn hÖ ng−îc dßngdegenerative f. liªn hÖ ng−îc ©mdelayed f. liªn hÖ ng−îc cã chËmdevivative f. liªn hÖ ng−îc theo ®¹o hµmenvelope f. liªn hÖ ng−îc theo h×nh baoexternal f. liªn hÖ ng−îc ngoµiinverse f. liªn hÖ ng−îc ©mlagging f. liªn hÖ ng−îc trÔ
 • 174. 174local f. liªn hÖ ng−îc ®Þa ph−¬ngmonitoring f. liªn hÖ ng−îc kiÓm tranegative f. liªn hÖ ng−îc ©moutput f. liªn hÖ ng−îc tõ lèi raposition f. liªn hÖ ng−îc theo vÞ trÝrate f. theo vËn tècreference f. liªn hÖ ng−îc khëi ®Çu, liªn hÖ ng−îc xuÊt ph¸tvoltage f. liªn hÖ ng−îc theo hiÖu thÕfecder mt. bé phËn cung d−ìng, tuyÕn cÊp liÖu; vl. d©y t¶i ®iÖn; fid¬feeding mt. sù cÊp (liÖu), sù cung d−ìngcontinuous f. mt. sù cÊp liªn tôcfeel c¶m thÊyfeeler mt. c¶m thÊy, c¸i thô biÕnferrite mt. feritferroelectric vl. chÊt s¾t ®iÖnferroelectricity tÝnh s¾t ®iÖnfew mét vµi, Ýt a. f. mét vµifiber top. thí, sîifibration sù ph©n thílocal f. ph©n thí ®Þa ph−¬ngregular f. ph©n thí chÝnh quyweak f. ph©n thí yÕufiblre thí, sîifictitious gi¶ t¹o, t−ëng t−îngfidelity mt. ®é trung thµnh, ®é chÝnh x¸c (cña sù sao l¹i, cña sù nhí l¹i); sùs¸t nghÜa (cña b¶n dÞch)fiducial an toµn, tin cËy, b¶o ®¶mfield tr−êng, miÒn, thÓ ph¹m vi, lÜnh vùcf. of class two ®s. tr−êng líp thø hai, tr−êng siªu Abenf. of constants ®s. tr−êng c¸c h»ng sè
 • 175. 175f. of events tr−êng c¸c biÕn cèf. of extremals gt. tr−êng c¸c ®−êng cùc trÞf. of porce tr−êng lùcf. of integration tr−êng tÝch ph©nf. of lines tr−êng tuyÕnf. of points tr−êng ®iÓmf. of quotients tr−êng c¸c th−¬ngf. of sets ®s. tr−êng c¸c tËp hîpf. of vectors tr−êng vect¬algebraic number f. tr−êng sè ®¹i sèbase f. tr−êng c¬ sëclass f. tr−êng c¸c lípcoefficient f. ®s. tr−êng c¸c hÖ sècommutative f. tr−êng giao ho¸ncomplete f. ®s. tr−êng ®Çy ®ñcomplete ordered f. ®s. tr−êng ®−îc s¾p toµn phÇncongruence f. ®s. tr−êng ®ång d−conjugate f.s ®s. c¸c tr−êng liªn hîpconvervation f. (of force) tr−êng b¶o toµn (lùc)constant f. ®s. tr−êng h»ng sècubic f. tr−êng bËc baecylotomic f. ®s. tr−êng chia vßng trßnderived f. (with respect to a valuation) tr−êng dÉn suÊt (®èi víi mét sù®Þnh gi¸)difference f. ®s. tr−êng sai ph©ndifferential f. hh. tr−êng h−íngelectromagnetic f. tr−êng ®iÖn töelliptic(al) f. ®s. tr−êng elipticformally real f. ®s. tr−êng thùc vÒ h×nh thøcfree f. tr−êng tù do
 • 176. 176ground f. tr−êng c¬ sëhyper-real f. tr−êng siªu thùcinertia f. tr−êng qu¸n tÝnhintermediate f. ®s. tr−êng trung gianirrotational f. tr−êng kh«ng r«talocal f. ®s. tr−êng ®Þa ph−¬ngmagnetic f. vt. tõ tr−êngmeasure f. tr−êng cã ®é ®omodular f. tr−êng m«®unmultidifferential f. tr−êng ®a vi ph©nneutral f. ®s. tr−êng trung hoµnon-commutative f. tr−êng kh«ng giao ho¸nnumber f. tr−êng sèordered f. ®s. tr−êng ®−îc s¾ppartial differential f. ®s. tr−êng vi ph©n riªngperfect f. tr−êng hoµn toµnprime f. tr−êng nguyªn tèquadratic f. ®s. tr−êng bËc haiquotient f. tr−êng c¸c th−¬ngradiation f. tr−êng bøc x¹ramification f. tr−êng rÏ nh¸nhreal number f. tr−êng sè thùcrotational f. tr−êng r«tascalar f. tr−êng v« h−íngskew f. ®s. tr−êng kh«ng giao ho¸nsolenoidal vector f. hh. tr−êng vect¬ xolenoitsplitting f. ®s. tr−êng khai triÓntensor f. hh. tr−êng tenx¬topological f. tr−êng t«p«total real f. tr−êng thùc toµn phÇn
 • 177. 177true quotient f. ®s. tr−êng th−¬ng dóngtwo-dimentional f. tr−êng hai chiÒuvector f. tr−êng vect¬velocity f. tr−êng vËn tècvortex f. tr−êng r«tafifteen m−íi l¨m (15)fifteeth thø m−êi l¨m, phÇn thø m−êi l¨mfiftieth thø n¨m m−¬i, phÇn thø n¨m m−¬ififty n¨m m−¬i (50)figurate sù t−îng tr−ng, sù biÓu hiÖnfigure h×nh; ký hiÖu, dÊu hiÖu (cña ch÷ sè); hÖ sè; h×nh vÏ; biÓu ®åin round f.s lÊy trßn, quy trßnf. of noise hÖ sè ånf. of syllogism log. c¸ch cña tam ®o¹n luËncircumscribed f. h×nh ngo¹i tiÕpcongruent f.s h×nh t−¬ng ®¼ngcorrelative f. h×nh ®èi x¹geometric f. h×nh h×nh hächomothetic f.s h×nh vÞ tùidentical f.s c¸c h×nh ®ång nhÊtinscribed f. h×nh néi tiÕppercpective f. h×nh phèi c¶nhplane f. h×nh ph¼ngpolar reciprocal f.s h×nh ®èi cùcprojecting f. h×nh chiÕu ¶nhradially related f.s hh. c¸c h×nh vÞ tùreciprocal f. h×nh thuËn nghÞchsignificant f. ch÷ sè cã nghÜasimilar f.s c¸c h×nh ®ång d¹ngsquarable f. h×nh cÇu ph−¬ng ®−îc
 • 178. 178symmetric f. h×nh ®èi xøngvertex f. h×nh ®Ønhfile mt. bé phËn ghi ch÷, phiÕu ghi tªnfiling sù ®−a vµo phiÕu ghi tªn, sù ®−a vµo bé phËn l−u tr÷fill hoµn thµnhfillet ®s. b¨ng gi¶ifilm mt.; vl. phim, mµng // chôp phimcontinuously moving f. phim di ®éng liªn tôcplastic f. phim b»ng chÊt dÎosensitive f. phim b¾t s¸ngtransparent f. phim trong suètfilming mt. sù chôp phimfilter xib.; vl. c¸i läc, bé läc, m¸y läcall-pass f. m¸y läc phaamplitude f. m¸y läc biªn ®éband f. m¸y läc gi¶iband-elimination f. m¸y läc khö theo gi¶ibandpass f. c¸i läc b¨ng (gi¶i)elamping f. c¸i läc ®−îc gi÷ cè ®Þnhcompensating f. c¸i läc bæ chÝnhdiscontinuous f. m¸y läc xungfeedback f. c¸i läc hÖ ng−îcfrequency f. c¸i läc tÇn sèhigh-pass f. c¸i läc saoinfinite memory f. bé läc cã nhí v« h¹ninterference f. m¸y läc chèng nhiÔu lo¹nlossless f. m¸y läc kh«ng haolow-pass f. m¸y läc c¸c tÇn thÊpmode f. c¸i läc kiÓu sãngnoise f. c¸i läc tiÕng ån
 • 179. 179nonlinear f. bé läc kh«ng tuyÕn tÝnhnormalized f. bé läc ®−îc chuÈn ho¸optimun f. bé läc tèi −uoutput f. m¸y läc (cã) lèi rapredicting f. c¸i läc tiªn ®o¸npulsed f. m¸y läc xungseperation f. c¸i läc t¸chstable f. c¸i läc æn ®Þnhsuppression f. m¸y läc ch½ntotal f. bé läc phøctuned f. c¸i läc céng h−ëngwave f. c¸i läc sãngfiltered ®· ®−îc läcfiltration sù läcconvergent f. ®s. sù läc héi tôregular f. ®s. sù läc chÝnh quyfin c¬. bé æn ®Þnh, c¸i lµm æn ®Þnhfinal kÕt thóc cuèi cïngfinance kt. tµi chÝnhfinancial kt. (thuéc) tµi chÝnhfind t×m thÊyfinder mt. bé t×mfine chÝnh x¸c, thuÇn tuý; top. mÞn // lµm s¹chfineness ®é nhá cña ph©n ho¹ch; c¬. tÝnh chÊt khÝ ®éng lùc häcfiner top. mÞn h¬nfinish hoµn thµnh, kÕt thócfinitary h÷u h¹nfinite h÷u h¹nfinitism log. chñ nghÜa h÷u h¹nfinned tùa lªn, tùa vµo
 • 180. 180firm kt. hµng bu«n // r¾n, bÒn; æn ®Þnhfirst thø nhÊt, ®Çu tiªnat f. tõ ®Çu, ®Çu tiªnfrom the f. ngay tõ ®Çuf. of all tr−íc hÕtfiscal kt. (thuéc) thu nhËpfish trch. thÎ b»ng ngµfision vl. sù chia, sù t¸ch, sù ph©n h¹ch; c¬. sù nøtnuclear f. sù ph©n h¹ch nguyªn töspontaneous f. sù ph©n h¹ch tù ph¸tfit thÝch hîp, phï hîp // kÎ theo ®iÓmfitness sù thÝch hîp, sù t−¬ng øngfitting sù thÝch hîp, sù vÏ theo c¸c ®iÓmcurve f. vÏ ®−êng cong thùc nghiÖm; vÏ ®−êng cong theo c¸c ®iÓmleasr square f. san b»ng b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtfive n¨m (5)fix cè ®Þnhfixation top. sù cè ®Þnhfixed cè ®Þnh, æn ®Þnh; kh«ng ®æiflame vl. ngän löaflap c¬. c¸nh tµ sau (cña m¸y bay); b¶ng ch¾nflast vl. tia s¸ng; sù næ; sù bèc ch¸yflat ph¼ng; bÑtconcircularly f. ph¼ng ®ång viªnlocally f. hh. ph¼ng ®Þa ph−¬ng, ¬clit ®Þa ph−¬ngprojectively f.hh. ph¼ng x¹ ¶nh, ¬clit x¹ ¶nhflatness tÝnh ph¼ng; tÝnh bÑtflatten lµm bÑt, san b»ngflecnode flen«tflection sù uèn; ®¹o hµm bËc hai
 • 181. 181flex uènflexibility tÝnh uèn ®−îc, tÝnh ®µn håiflexble uèn ®−îc, ®µn håi ®−îcflexion ®é uèn; ®ao hµm bËc haif. of surface ®é uèn cña mét mÆtflexowriter mt. thiÕt bÞ in nhanh, flecx«rait¬flexure ®é uènflight c¬. sù bayblind f. c¬. sù bay mïlevel f. c¬. sù bay n»m ngangfloating thay ®æi; phiÕm ®Þnh; tr«ifloating-point mt. dÊy phÈy ®éngfloor sµn, ®¸yflow dßng, sù ch¶y, l−u l−îngdiabatic f. dßng ®o¹n nhiÖtback f. dßng ng−îcchannel f. dßng ch¶y trongcircular f. dßng h×nh trßnconical f. dßng h×nh nãndivergent f. dßng ph©n kúenergy f. dßng n¨ng l−îngfliud f. dßng chÊt lángfree f. dßng tù dogas f. dßng khÝgeodesic f. gt. dßng tr¾c ®Þahypersonic f. dßng siªu ©mgadually varied f. dßng biÕn ®æi dÇnisentropic f. dßng ®¼ng entropijet f. dßng tialaminar f. dßng thµnh líp
 • 182. 182logarithmic spiral f. dßng xo¾n èc l«gamass f. dßng khèi l−îngnon-steady f. dßng kh«ng æn ®Þnhordinarry f. dßng th«ng th−êngparallel f. dßng song songplastic f. dßng dÎopotential f. c¬. dßng thÕpressure f. dßng ¸prapid f. dßng nhanhrapidly varied f. dßng biÕn nhanhsecondary f. dßng thø cÊpshearing f. dßng s¸t, dßng tr−ît, dßng c¾tspiral f. dßng xo¾n ècsteady f. dßng æn ®Þnhsuberitical f. dßng tr−íc tíi h¹nsubsonic f. dßng d−íi ©m tècsuperciritical f. dßng siªu tíi h¹n, dßng (m¹nh) xiÕttraffic f. dßng vËn t¶itranqiul f. dßng yªn lÆngturbulent f. dßng xo¸yuniform f. dßng ®Òuunsteady f. dßng kh«ng æn ®Þnhvariable f. dßng biÕn thiªnvortex f. hh. dßng r«tafluctuate th¨ng gi¸ng, dao ®éngfluctuation sù th¨ng gi¸ng, sù dao ®éng; biÕn thiªntotal f. biÕn thiªn toµn phÇnideal f. of function biÕn thiªn toµn phÇn cña mét hµmvelocity f. biÕn thiªn vËn tècfluid chÊt láng; m«i tr−êng
 • 183. 183compressible f. chÊt láng nÐn ®−îcideal f. chÊt láng lý t−ëngperfect f. chÊt láng nhítfluidity tÝnh láng, ®é lángfluorescence sù huúnh quangflutter vl. ph¸ch ®éngflux th«ng l−îng, dßngenegy f. n¨ng th«ng, dßng n¨ng l−îngluminous f. quang th«ng, dßng ¸nh s¸ngmagnetic f. th«ng l−îng tõvanishing f. th«ng l−îng triÖt tiªufocal (thuéc) tiªu ®iÓmfocus tiªu ®iÓm, tËp trung t¹i tiªu ®iÓmfold gÊp uènfolium tê, l¸f. of Descartes l¸ §Ò c¸c (®å thÞ x3+ y3= 3axy)double f. l¸ kÐpparabolic f. ®−êng h×nh l¸ parabolicsimple f. l¸ ®¬nfollow theo saufollower mt. bé nh¾c l¹i, m¾c sao l¹i, bé theo dâiautomatic curve f. bé sao l¹i c¸c ®−êng cong tù ®éngcam f. bé sao l¹i camcurve f. bé theo dâi ®−êng congfollwing nh− sau; sau ®©yfoot ch©n (®−êng th¼ng gãc); phót (®¬n vÞ ®o l−êng Anh)f. of a perpendicular ch©n ®−êng vu«ng gãcforbid cÊm; kh«ng gi¶i ®−îcforbiedden bÞ cÊm; kh«ng gi¶i ®−îcforce lùc, c−êng ®é || c−ìng bøc
 • 184. 184f. of gravity träng lùcf. of inertia lùc qu¸n tÝnhf. of mortality kt. c−êng ®é tö vongf. of repulsion lùc ®Èyactive f. lùc t¸c ®éngaxial f. lùc h−íng trôccentral f. lùc xuyªn t©mcentrifugal f. lùc ly t©mcollinear f.s lùc céng tuyÕnconcentrated f. lùc tËp trungconcurrent f.s lùc ®ång quyconservation f. lùc b¶o toµnconstraining f.s c¸c lùc buéc, c¸c lùc ph¸p tuyÕn, c¸c lùc t¸c ®éng th¼nggãc víi ph−¬ng chuyÓn ®éngdriving f. lùc ph¸t ®éngelastic restoring f. lùc kh«i phôc ®µn håielectromotive f. lùc ®iÖn ®éngexternal f. lùc ngoµi, ngo¹i lùcfrictional f. lùc ma s¸tgeneralized f. lùc suy rénggyroscopic f. lùc håi chuyÓninertia f. lùc qu¸n tÝnhinternal f. lùc trong, néi lùcmagnetizing f. c−êng ®é tõ tr−êngmotive f. lùc chuyÓn ®éngnet f. c¬. lùc tæng hîpnon-conservative f. lùc kh«ng b¶o toµnpropulsive f. lùc kÐoreactive f.s ph¶n lùcrepulsive f. lùc ®Èy
 • 185. 185resultant f. lùc tæng hîpshearing f. lùc c¾t, lùc tr−ît, lùc x¸tshort-range f.s lùc t¸c dông ng¾nsurface f. lùc mÆttensile f. c¬. søc c¨ngforced bÞ c−ìng bøcforrecast tiªn ®o¸n, dù ®o¸n, dù b¸oforecasting sù tiªn ®o¸n, sù dù ®o¸n, sù dù b¸oform d¹ng // h×nh thµnhin matrix f. ë d¹ng ma trËnto bring into canonical f. ®−a vÒ d¹ng chÝnh t¾cadjoint f. hh. d¹ng [phã liªn hîp]algebraic f. d¹ng ®¹i sèbilinear f. d¹ng song tuyÕnbinary quadraitic f. d¹ng toµn ph−¬ng nhÞ nguyªnbiquadratic f. d¹ng tïng ph−¬ngcanonical f. of difference equation d¹ng chÝnh t¾c cña ph−¬ng tr×nh sai ph©nclassical canonical f. d¹ng chÝnh t¾c cæ ®iÓncomplex f. d¹ng phøccompound quadratic f.s d¹ng toµn ph−¬ng phøc hîpconjunctive normal f. d¹ng chuÈn héicubic f. d¹ng bËc badefinite f. ®s. d¹ng x¸c ®Þnhdifferential f. d¹ng vi ph©ndisjunctive normal f. d¹ng chuÈn tuyÓnexterior f. d¹ng ngoµifirst fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø nhÊtHermitain f. d¹ng Hecnitindeterminate f. gt. d¹ng v« ®Þnhinertia f. d¹ng qu¸n tÝnh
 • 186. 186intercept f. of the equation of a straight line ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ngtheo ®o¹n th¼ngmodular f. d¹ng m«®unmultilinear f. d¹ng ®a tuyÕn tÝnhname f. log. d¹ng tªnnonsingular f. d¹ng kh«ng suy biÕnnorm f. log. d¹ng chuÈn t¾c, ph¸p d¹ngone-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n mét chiÒupolynomial f. d¹ng ®a thøcpositive definite quadraitic f. d¹ng toµn ph−¬ng x¸c ®Þnh d−¬ngprenex f. d¹ng tiÒn l−îng, d¹ng prinecprimitive f. d¹ng nguyªn thuûprincipal normal f. log. d¹ng chuÈn chÝnhquadratic f. ®s. d¹ng toµn ph−¬ngquadratic differential f. d¹ng vi ph©n bËc haiquaternary f. d¹ng tø nguyªnrational f. d¹ng h÷u tûrectangular f. of complex number d¹ng ®¹i sè cña sè phøcsecond fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø haisesquilinear f. ®s. d¹ng b¸n song tuyÕn tÝnh, d¹ng nöa song tuyÕn tÝnhstandard f. d¹ng tiªu chuÈnsuperposed fundamental f. d¹ng c¬ b¶n chång chÊtternary bilinear f. d¹ng song tuyÕn tÝnh tam nguyªnternary quadratic f. d¹ng toµn ph−¬ng tam nguyªnternary quartic f. d¹ng bËc bèn tam nguyªnthree-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n ba chiÒutrilinear f. d¹ng tam tuyÕn tÝnhtypical f. d¹ng d¹ng ®iÓn h×nhtwo-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n hai chiÒutwo-point f. d¹ng hai ®iÓm
 • 187. 187wave f. d¹ng sãngformal h×nh thøcformalism log. chñ nghÜa h×nh thøc, hÖ h×nh thøcformalization log. h×nh thøc ho¸formally vÒ mÆt h×nh thøcformation sù h×nh thµnh, cÊu t¹oformative h×nh thµnhformula c«ng thøcaddition f. c«ng thøc céngaddition f.s of trigonometry c«ng thøc céng l−îng gi¸cassumption f. c«ng thøc gi¶ ®Þnhasymptotic f. c«ng thøc tiÖm cËnbackward interpolation f. c«ng thøc néi suy lïibinomial f. c«ng thøc nhÞ thøcclosed f. c«ng thøc ®ãngcoincidence f. c«ng thøc trïng ph−¬ngcolumn f. c«ng thøc cétcongruous f.s c«ng thøc ®ång d−corector f. c«ng thøc söadifference f. c«ng thøc sai ph©ndistance-rate-time f. c«ng thøc chuyÓn ®éng ®Òu (l=vt)double-angle f.s c«ng thøc gãc nh©n ®«idublication f. c«ng thøc t¨ng ®«iempiric f. c«ng thøc thùc nghiÖmend f. c«ng thøc cuèieven-numbered f. c«ng thøc cã sè ch½nfive-term f. c«ng thøcn¨m sè h¹ngforward interpolation f. c«ng thøc néi suy tiÕnhalf-angle f.s c«ng thøc gãc chia ®«iincidence f. c«ng thøc liªn thuéc
 • 188. 188integral f. c«ng thøc tÝch ph©ninterdeducible f.s c«ng thøc suy diÔn nh− nhauinterpolation f. gt. c«ng thøc néi suyinverse f.gt. c«ng thøc nghÞch ®¶oinversion f. gt. c«ng thøc nghÞch ®¶oirrefultable f. c«ng thøc ch¾c ch¾n ®ónglogarithmic f. c«ng thøc l«ganumber-theoretic f.log. c«ng thøc sè häcopen f. log. c«ng thøc mëpostulation f. c«ng thøc gi¶ ®Þnhprediction f. c«ng thøc tiªn ®o¸nprenex f. c«ng thøc prinecprime f. c«ng thøc nguyªn tèprincipal f. log. c«ng thøc chÝnhprimoidal f. c«ng thøc thÓ tÝch l¨ng trô côtproduct f., production f. c«ng thøc ®−a vÒ d¹ng l«ga ho¸provable f. c«ng thøc chøng minh ®−îcquadratic f. c«ng thøc c¸c nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc haiquadrature f. log. c«ng thøc cÇu ph−¬ngquadrature f. of close type (open type) c«ng thøc cÇu ph−¬ng kiÓu®ãng (kiÓu më)rectangular f. log. c«ng thøc h×nh ch÷ nhËtrecursion f. log. c«ng thøc truy to¸n, c«ng thøc ®Ö quyreduction f.s c«ng thøc b¸c ®−îcside f. log. c«ng thøc c¹nhsimple interest f. tk. c«ng thøc l·i ®¬nstarter f. c«ng thøc xuÊt ph¸psubtraction f.s c«ng thøc trõsummation f. gt. c«ng thøc lÊy tængthin-lens f.s vl. c«ng thøc l¨ng kÝnh máng
 • 189. 189translation f.s hh. c«ng thøc dêi trôc to¹ ®étrapezoid f. c«ng thøc h×nh thanguniversal-coefficient f. c«ng thøc hÖ sè phæ dôngverifiable f. log. c«ng thøc nghiÖm ®−îcformulation (of equation) lËp ph−¬ng tr×nhforth vÒ phÝa tr−íc; tõ nay vÒ sauand so f.v©n v©nso far f. trong trõng mùc Êyfortieth thø bèn m−¬i; phÇn thø bèn m−¬ifortuitous ngÉu nhiªnforty bèn m−¬i (40)forward vÒ phÝa tr−íc, ®i tr−íc, v−ît tr−ícfound x©y dùng, thµnh lËpfoundation c¬ së, nÒn mãngf. of geometry c¬ së h×nh häcfounded cã c¬ sëfour bèn (4)fourfold béi bèn, bèn lÇnfour-group ®s. nhãm bèn, nhãm Kleinfourscore t¸m m−¬i (tõ cæ) (80)fourteen m−êi bèn (14)fourteenth thø m−êi bèn; ph©n fthø m−êi bènfourth thø bèn, phÇn thø bènfractile tk. ®iÓm ph©n vÞfraction ph©n sè; mét phÇnf. in its lowest terms ph©n sè tèi gi¶nascendant continued f. liªn ph©n sè t¨ngbinary f. ph©n sè nhÞ nguyªncomon f. ph©n sè th«ng th−êng (tö vµ mÉu ®Òu lµ sè nguyªn)complex f. ph©n sè bèn tÇng
 • 190. 190continued f. liªn ph©n sèconvergent continued f. liªn ph©n sè héi tôdecimal f. ph©n sè thËp ph©ndescending continued f. liªn ph©n sè gi¶mimproper f. ph©n sè kh«ng thùc sùnon-terminating continued f. liªn ph©n sè v« h¹nparial f. gt. ph©n thøc ®¬n gi¶nperiodic continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoµnperiodical f. ph©n sè tuÇn hoµnproper f. ph©n sè thùc sùrational f. ph©n thøc h÷u tûrational algebraic f. ph©n thøc ®¹i sè h÷u tûrecurrent continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoµnsampling f. tk. tû suÊt lÊy mÉusimilar f.s c¸c ph©n sè ®ång d¹ngsimple f. ph©n sè th«ng th−êngsimplified f. ph©n sè tèi gi¶nterminating contunued f. gt. liªn ph©n sè h÷u h¹nunit f. ph©n sè cã tö sè ®¬n vÞunlike f. s c¸c ph©n sè kh«ng ®ång d¹ngvulgar f. ph©n sè th«ng th−êngfractinal (thuéc) ph©n sè, bé phËnfractionary ph©n sè; bé phËnframe dµn, khung; hÖ quy chiÕu, hÖ to¹ ®é // dùngf. of reference hÖ quy chiÕu thiªn v¨nastronomical f. of reference tv. hÖ quy chiÕu thiªn v¨nrigid f. c¬. dµn cøngframework hÖ dµnfree tù dofreedom sù tù do
 • 191. 191freely mét c¸ch tù dofrequency vl. tÇn sèangular f. tÇn sè gãcaudio f. tÇn sè ©m (thanh)base f. tÇn sè c¬ sëbeat f. tÇn sè ph¸chcarrier f. tÇn sè mangcell f. tÇn sè nhãmcircular f. tÇn sè vßngclass f. tÇn sè lípcollision f. tÇn sè va ch¹mcommercial f. tk. tÇn sè c«ng nghiÖp; tÇn sè th−¬ng m¹iconversion f. tÇn sè biÓn ®æicritical f. tÇn sè tíi h¹ncut-off f. tÇn sè c¾t, tÇn sè tíi h¹ncyclic f. tÇn sè vßngdriving f. tÇn sè kÝch thÝchmarginal f. tk. tÇn sè biªn duyªnmaster f. mt. tÇn sè chÝnhnatural f. tÇn sè riªngnon-dimensional f. tÇn sè kh«ng thø nguyªnpulse f. tÇn sè lÆp c¸c xungpulse-recurrence f. mt. tÇn sè lÆp c¸c xungrelative f. tÇn sè t−¬ng ®èiresonance f. tÇn sè céng h−ëngscan f. tÇn sè quÐtsignal f. tÇn sè tÝn hiÖusignal-carrier f. tÇn sè mang tÝn hiÖuspacing f. tÇn sè nghØtheoretical f. tk. tÇn sè lý thuyÕt, x¸c suÊt
 • 192. 192transition f.xib. tÇn sè chuyÓn tiÕpfrequent th−êng xuyªnfriction vl. ma s¸tinternal f. ma s¸t tronglinear f. ma s¸t tuyÕn tÝnhrolling f. ma s¸t l¨nskin f. c¬. ma s¸t mÆt ngoµistatic and kenetic f. ma s¸t tÜnh vµ ®éngfringe vµnh, ®−êng viÒninterference f. vµnh gia thoafront vl. tuyÕn, mÆt tr−íc; mÆt ®Çu trßncold f. vl. mÆt ®Çu l¹nh, tuyÕn l¹nhoblique shock f. tuyÕn kÝch ®éng xiªnreaction f. tuyÕn ph¶n lùcreflected shock f. tuyÕn kÝch ®éng ph¶n x¹shock f. tuyÕn kÝch ®éngspherical shock f. tuyÕn kÝch ®éng cÇustationary shock f. tuyÕn kÝch ®éng dõngwarm f. tuyÕn Êmwave f. mÆt sãng, ®Çu sãngfrontal chÝnh diÖn; (thuéc) tuyÕn, biªnfrontier biªn giíifrustum h×nh côtf. of a cone h×nh nãn côtf. of a pyramud h×nh chãt côtfulcrum c¬. ®iÓm tùafull toµn thÓ, toµn phÇn, ®Çy // hoµn toµnfull-scale ë ®é lín tù nhiªnfull-size cì toµn phÇnfull-sphere top. qu¶ cÇu
 • 193. 193fully hoµn toµn, ®Çy ®ñfunction hµm, hµm sè; chøc n¨ng // t¸c dông, vËn hµnhf. of bounded variation hµm cã biÕn ph©n bÞ chÆnf. of a complex(real) variable hµm biÕn sè phøc thùcf. of concentration tk. hµm tËp trungf. of dispersion kt. hµm ph©n t¸nf. of exponential type hµm kiÓu mòf. of finite genus gt. hµm cã gièng h÷u h¹nf. of f. hµm cña hµm, hµm hîpf. of infinite type hµm kiÓu v« h¹n, hµm kiÓu cùc ®¹if. of limited variation hµm cã biÕn ph©n bÞ chÆnf. of maximun type hµm kiÓu cùc ®¹i, hµm kiÓu v« h¹nf. of minimum type gt. hµm kiÓu cùc tiÓuf. of position hµm vÞ trÝf. of random variable xs. hµm cu¶ biÕn ngÉu nhiªnf. of singularities gt. hµm c¸c ®iÓm kú dÞ, thµnh phÇn kú dÞf. of support hµm tùaabsolutely additive set f. hµm tuyÖt ®èi céng tÝnhabsolute monotonic f. hµm ®¬n ®iÖu tuyÖt ®èiacylic f. hµm kh«ng tuÇn hoµn, hµm phi xilicadjustment f. tk. ®Æc tr−ng cña tËp hîp thèng kªalgebraic(al) f. hµm ®¹i sèalternate f. ®s. hµm thay phiªnanalytic(al) f. hµm gi¶i tÝchantihyperbolic f. s. hµm hipebolic ng−îcantitrigonometric f. hµm l−îng gi¸c ng−îcarc-hyperbolic f.s hµm hipebolic ng−îcarea f. hµm x¸c ®Þnh diÖn tÝch (trong kh«ng gian Mincopxki)arithmetric f. hµm sè häcassociated integral f. hµm nguyªn liªn ®íi
 • 194. 194asympotic distribution f. hµm ph©n phèi tiÖm cËnatomic set f. hµm tËp hîp nguyªn töautomorphic f. hµm tù ®¼ng cÊubeta f. hµm bªtabicomplex f. hµm song phøcbicontinuous f. hµm song liªn tôcbiharmonic f. hµm song ®iÒu hoµbijective f. hµm song ¸nhbilinear f. hµm song tuyÕn tÝnhBoolean f. hµm Bunbounded f. hµm bÞ chÆnbounded set f. hµm tËp bÞ chÆncarries f. hµm mangcharacteristic f. hµm ®Æc tr−ngcircular cylinder f. hµm trô trßncircular cylindrial wave f. hµm sãng trô trßncirculary symmetric f. hµm ®èi xøng trßnclass f. hµm lípclosure f. hµm ®ãngclose-to-convex f. hµm gÇn låicombinable f. hµm hîp ®−îccomparable f. hµm so s¸nh ®−îccomplementary f. hµm bï (nghiÖm ®ùc biÖt cña mét ph−¬ng tr×nh viph©n tuyÕn tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt)complementary error f. hµm sai bïcomplete analytic f. hµm gi¶i tÝch ®Çy ®ñcompletely additive set f. gt. hµm tËp hîp céng tÝnh hoµn toµncompletely defined f. log. hµm x¸c ®Þnh kh¾p n¬icomplex f. hµm sè phøccomplex velocity f. hµm vËn tèc phøc
 • 195. 195composite f. gt. hµm hîpcomputable f. log. hµm tÝnh ®−îcconcave f. hµm lâmconfluent hypergeometric f. gt. hµm siªu béi suy biÕnconical f. hµm c«nicconjugate f.s hµm liªn hîpconjugate harmonic f.s gt. hµm ®iÒu hoµ liªn hîpcontent f. hµm dung tÝchcontiguous hypergeometric f.s hµm siªu béi tiÖm cËncontinuous f. hµm liªn tôccontrol f. hµm kiÓm tracontrol-allowable f. hµm ®iÌu khiÓn cho phÐpconvex f. hµm låicoordinate f. hµm to¹ ®écost f. hµm gi¸ (trÞ)countable additive set f. hµm tËp hîp céng tÝnh ®Õm ®−îccovariance f. hµm hiÖp ph−¬ng saicriterion f. hµm tiªu chuÈncumulant generating f. xs. hµm sinh tÝch luücumulative frequency f. hµm tÇn sè tÝch luücyclotomic f. hµm chia vßng trßncylindrical f.s hµm trô hµm Betsendecision f. tk. hµm quyÕt ®Þnhdecreasing f. hµm gi¶mdemand f. tk. hµm nhu cÇudensity f. hµm mËt ®é, mËt ®é ph©n phèiderived f. hµm dÉn suÊtdetermining f. gt. hµm x¸c ®Þnhdevelopable f. hµm khai triÓn ®−îcdifferentiable f. hµm lÊy vi ph©n ®−îc
 • 196. 196digamma f. hµm ®igamadiscontinuous f. gt. hµm gi¸n ®o¹ndiscriminant f.tk. hµm ph©n biÖtdisspation f. hµm tiªu t¸ndistance f. hµm kho¶ng c¸chdistribution f. hµm ph©n phèidominant f. hµm sè tréidoubly periodic f. hµm song tuÇn hoµndrriving f. hµm ®Çyelementary f. hµm s¬ cÊpelementary symmetric f. hµm ®èi xøng cã b¶nelementary transcendental f. hµm siªu viÖt s¬ cÊpelliptic(al) f. hµm elipticelliptic(ai) cylinder f. hµm trô elipticelliptic modular f. hµm m«®unla elipticenergy f. hµm n¨ng l−îngentrire f. gt. hµm nguyªnentrire f. of zero type hµm nguyªn lo¹i cùc tiÓuentrire rational f. hµm h÷u tû nguyªnenvolope f. hµm baoequimeasurable f. hµm ®ång ®¼ng ®o ®−îceror f. hµm sai sè, hµm ®é sai, tÝch ph©n x¸c suÊt sai sè (y=erfx, y=erfcx,y=erfix)even f. hµm ch½nexpenditure f. hµm chi phÝexplicit f. hµm hiÖnexpomential f. hµm mòfactorable f. hµm nh©n tö ho¸ ®−îcfactorial f. hµm giai thõafinite f. hµm h÷u h¹n
 • 197. 197flow f. gt. hµm dßngforce f. thÕ vÞ, hµm lùcforcing f. hµm c−ìng bøcfree f. hµm tù dofrequency f. hµm tÇn sèfrequency distribution f. hµm mËt ®é, mËt ®é ph©n phèigamma f. hµm gamageneral recursive f. hµm ®Ö quy toµn phÇngenerating f. hµm sinhHamiltonian f. vl. hµm Hamintonharmonic f. hµm ®iÒu hoµholomorphic f. hµm chØnh h×nh, hµm gi¶i tÝchhomogeneous f. hµm thuÇn nhÊthomographic f. hµm ®¬n ønghyperbolic f. gt. hµm hypebolichyperbolic inverse f. hµm hypebolic ng−îchyperconical f. hµm siªu nãnhyperelliptic f. hµm siªu eliptichypergeometric f. hµm siªu béihyperharmonic f. hµm siªu ®iÒu hoµimplicit f. hµm Ènimpulse f. hµm xungincomplete beta f. gt. hµm bªta khuyÕtincomplete gamma f. gt. hµm gama khuyÕtincomplete defined f. log. hµm x¸c ®Þnh kh«ng hoµn toµnincreasing f. hµm t¨ngindependent f.s gt. hµm ®éc lËpindicator f. hµm chØ tiªu cña hµm nguyªninitial f. log. nguyªn hµminjective f. hµm ®¬n ¸nh
 • 198. 198integrable f. gt. hµm kh¶ tÝchintegral f. of mean tyoe gt. hµm nguyªn lo¹i chuÈn t¾cintegral algebraic f. hµm ®¹i sè nguyªnintegral transcendental f. hµm siªu viÖt nguyªninterior f. gt. hµm tronginterval f. gt. hµm kho¶ng c¸chinverse f. gt. hµm ng−îcinverse circular f. hµm vßng ng−îc, hµm l−îng gi¸c ng−îcinverse hyperbolic f. hµm hypebolic ng−îcinverse trigonometric f. hµm l−îng gi¸c ng−îc, hµm vßng ng−îcirrational f. hµm v« tûiterated f. hµm lÆpiterative impedance f. hµm tæng trë lÆpjum f. xib. hµm b−íc nh¶ykernel f. gt. hµm h¹chknown f. hµm ®· biÕtlacunary f. hµm tængLagrangian f. vl. hµm Lagr¨ng, thÕ ®éng lùclifting f. hµm n©nglimited f. hµm bÞ chÆnlinear f. hµm tuyÕn tÝnhlinear integral f. hµm nguyªn tuyÕn tÝnhlocally constant f. hµm h»ng ®Þa ph−¬nglogarithmic f. hµm l«galogarithmic trigonometric f. hµm l«ga l−îng gi¸clogarithmically convex f. hµm cã l«ga låilogical f. log. hµm l«giclogistic f. kt. hµm l«gitticloss f. hµm tæn thÊtmany-valued f. gt. hµm ®a trÞ
 • 199. 199mapping f. gt. hµm ¸nh x¹measure f. gt. ®é ®omeasurable f. hµm ®o ®−îcmeromorphic f. gt. hµm ph©n h×nhmetaharmonic f. hµm mªta ®iÒu hoµminimal f., minimun f. hµm cùc tiÓumodular f. hµm m«®unlamoment generating f. hµm sinh c¸c m«menmonodrome f. hµm ®¬n ®¹omonogenic analytic f. gt. hµm gi¶i tÝch ®¬n diÔnmonogenic f. of complex variable gt. hµm biÕn phøc ®¬n diÔnmonotone f. gt. hµm ®¬n ®iÖumultiform f. hµm ®a trÞmultilinear f. hµm ®a tuyÕn tÝnhmultiple f. hµm béimultiple valued f. hµm ®a trÞmultiplicative f. hµm nh©n tÝnhmultivalent f. hµm ®a diÖpmultivalued f. hµm ®a trÞnatural trigonometrical f. hµm l−îng gi¸c tù nhiªnnegatively infinite f. hµm ©m lín v« h¹nnon-analytic f. hµm kh«ng gi¶i tÝchnon-differentiable f. hµm kh«ng kh¶ vinn-negative additive f. hµm céng tÝnh kh«ng ©mnon-periodic f. hµm kh«ng tuÇn hoµnnon-uniform f. hµm kh«ng ®¬n trÞnormal f. hµm chuÈn t¾cnormalized orthogonal f.s hµm trùc giao chuÈn ho¸null f. hµm kh«ngnumerical f. hµm b»ng sè
 • 200. 200objective f. trch. hµm môc tiªuodd f. hµm lÎone-valued f. gt. hµm ®¬n trÞoperator f. hµm to¸n töorder f. hµm thø tùorthogonal f.s. hµm trùc giaooscillating f. hµm dao ®éngparabolic(al) cylinder f. hµm trô parabolicpartial f. hµm bé phËnpartial recursive f. hµm ®Ö quy bé phËnpartition f. hµm ph©n ho¹chpattern f. hµm s¬ ®å (dïng ®Ó tÝnh c¸c b¶n bÊt biÕn)periodie f. hµm tuÇn hoµnp-harmonic f. hµm p- ®iÒu hoµphase f. hµm phaphi f. hµm phi (cña ¥le)piecewise continuous f. hµm liªn tôc tõng m¶nhpiecewise regular f. hµm chÝnh quy tõng m¶nhplurisubharmonic f. hµm ®a ®iÒu hoµ d−íipoint f. gt. hµm ®iÓmpolygonal f. hµm ®a gi¸cpolyharmonic f. hµm ®a ®iÒu hoµpossibility f. hµm kh¶ n¨ngpositive f. hµm d−¬ngpositive definite energy f. hµm n¨ng l−îng x¸c ®Þnh d−¬ngpositive real f. hµm thùc d−¬ngpositively infinite f. hµm d−¬ng lín v« h¹npotential f. thÕ vÞ, hµm lùc, ®a ®iÒu hoµpower f. tk. hµm lùc l−îngprimitive f. hµm nguyªn thuû
 • 201. 201propagation f. hµm truyÒnpropositional f. hµm mÖnh ®Òpseudoanalytic f. hµm gi¶ gi¶i tÝchpseudo-periodic f. hµm gi¶ tuÇn hoµnpurely discontinuous set f. hµm tËp hîp thuÇn gi¸n ®o¹nquasi-nanlytic f. hµm tùa elipticquasi-periodic f. hµm tùa tuÇn hoµnquaternion f. hµm quatenionradical f. hµm c¨nrandom f. xs. hµm ngÉu nhiªnrandomized decision f. hµm quyÕt ®Þnh ®· ngÉu nhiªn ho¸rational f. hµm h÷u tûrational fractional f. hµm ph©n h÷u tûrational integral f. hµm nguyªn h÷u tûreactance f. hµm ®iÖn kh¸ngreal-valued f.gt. hµm lÊy gi¸ trÞ thùcreciprocal f. hµm thuËn nghÞchrecursive f. hµm ®Ö quyreduced characteristic f. hµm ®Æc tr−ng rót gänregular f. hµm ®Òuregular f. of a complex variable hµm biÕn phøc ®Òurelate f.s c¸c hµm phô thuécremainder f. hµm c¸c sè d−ring f. hµm vµnhrisk f.tk. hµm m¹o hiÓmsaddle f. hµm yªn ngùaschlicht f. hµm (gi¶i tÝch) ®¬n diÖpself-impedance f. hµm tù trësemi-continuous f. hµm nöa liªn tôcsequential risk f.tk. hµm m¹o hiÓm liªn tiÕp
 • 202. 202set f. gt. hµm tËp hîpsignal f. hµm dÊu, hµm xicnumsimple (analytic) f. hµm (gi¶i tÝch) ®¬n diÖpsingle-valued f. hµm ®¬n trÞsingly periodic f. hµm tuÇn hoµn ®¬nsingular f. hµm kú dÞsinusoidal f. hµm sinslope f. hµm dècsmooth f. tk. hµm tr¬n, hµm ®−îc b×nh dÞsource f. hµm nguån, hµm Grinspectral f. hµm phæspherical wave f. hµm sãng cÇuspheroidal wave f. hµm sãng pháng cÇusquare-integrable f. hµm cã b×nh ph−¬ng kh¶ tÝchstep f. gt. hµm bËc thang; xib. x¸c suÊt chuyÓn tiÕpstored energy f. hµm biÕn d¹ng n¨ng l−îngstream f. hµm dßngstress f. hµm øng suÊtstroke f. log. hµm Sef¬subharmonic f. hµm siªu ®iÒu hoµsupply f. tk. hµm cung cÊpsymmetric(al) f. gt. hµm ®èi xøngtemperate f. hµm t¨ng chËmtemperature f. gt. hµm nhiÖt ®étest f. tk. hµm (tiªu) chuÈntetrahedral f. hµm tø diÖntotally additive set f. hµm tËp hîp hoµn toµn céng tÝnhtranscendental f. hµm siªu viÖttransfer f. hµm truyÒntrial f. gt. hµm c¬ së (thuéc kh«ng gian c¬ së)
 • 203. 203trigonometric(al) f.s hµm l−îng gi¸ctriply periodic f. hµm tam tuÇn hoµntruth f. log. hµm ®óngtypically-real f. gt. hµm thùc ®iÓn h×nhunbounded f. gt. hµm kh«ng bÞ chÆnuniform f. hµm ®¬n trÞuniformly best desision f. tk. hµm quyÕt ®Þnh tèt ®Òu nhÊtunit step f. hµm bËc thang ®¬n vÞunivalent f. gt. hµm ®¬n diÖpuniversal f. log. hµm [phæ dông, x¹n n¨ng]utility f. hµm lîi Ýchvaried flow f. hµm dßng biÕnvector f. gt. hµm vect¬vector wave f. hµm sãng vect¬wave f. hµm sãngweight f. tk. hµm träng l−îngzeta f. gt. hµm zetazonal hyperspherical f. hµm siªu cÇu ®íifunctional (thuéc) hµm (sè) || phiÕm hµmconvex f. phiÕm hµm låidomain f. phiÕm hµm miÒnlinear f. phiÕm hµm tuyÕn tÝnhmultilinear f. phiÕm hµm ®a tuyÕn tÝnhrecursive f. log. phiÕm hµm®Ö quyfunctor hµm töadditive f. hµm tö céng tÝnhbalance f. hµm tö c©n b»ngcoderived f. hµm tö ®èi dÉn suÊtcomposite f. hµm tö hîpcontravariant f. ®s. hµm tö ph¶n biÕn
 • 204. 204covariant f. hµm tö hiÖp biÕnevaluation f. hµm tö ®Þnh gi¸exact f. hµm tö khípfibre f. hµm tö thíforgetful f. hµm tö quªnhalf exact f. hµm tö nöa khípleft exact f. ®s. hµm tö khíp bªn tr¸iright exact f. ®s. hµm tö khíp bªn ph¶isingular homology f. hµm tö ®ång ®iÒu kú dÞsuspension f. hµm tö treofund kt. quüfundamental c¬ b¶nfunicular (thuéc) d©yfurcate rÏ nh¸nhfurcation sù rÏ nh¸nhfurther xa h¬n || h¬n n÷a; sau ®ã, ngoµi rafurthermore ngoµi rafurthest, farthest xa nhÊtfuse nót; kü. kÝp næinstantaneous f. kÝp næ tøc thêifusion vl. sù nãng ch¶yfuture t−¬ng lai
 • 205. 205Ggage tû xÝch, th−íc tû lÖ; c÷, calip; dông cô ®o (kÝch th−íc)gain gia l−îng, l−îng thªm; sù t¨ng thªm; trch. sù ®−îc cuécg. in energy sù t¨ng n¨ng l−îngg. perstage sù khuÕch ®¹i tõng b−ícexpected g. kt. l·i kú vängfeedback g. hÖ sè ph¶n liªninformation g. sù lµm t¨ng tinnet g. trch. thùc thugalctic tv. (thuéc) thiªn hµ, ng©n hµGalilean vl. (thuéc) Galilªgamble trch. (cê) b¹cgambler trch. ng−êi ®¸nh b¹cgame trß ch¬i || ch¬i trß ch¬ig. of chance trß ch¬i may rñig. of Nim trß ch¬i Nimabstract g. trß ch¬i trõu t−îngblufing g. trß ch¬i trécompletely mixed g. trß ch¬i hçn hîp hoµn toµncompletely reduced g. trß ch¬i thu hÑp hoµn toµnconstanined g. trß ch¬i cã rµng buécconcave g. trß ch¬i lâmconvex f. trß ch¬i låieluding g. trß ch¬i ch¹y trènequivalent g.s trß ch¬i t−¬ng ®−¬ngfair g. trß ch¬i sßng ph¼ngfixed sample - size g. trß ch¬i cã cì cè ®Þnhmajority g. trß ch¬i nhiÒu ng−êimatrix g. trß ch¬i ma trËn
 • 206. 206minorant g. trß ch¬i lµm nonmulti-person g. trß ch¬i nhiÒu ng−êiperfect-information g. trß ch¬i cã th«ng tin ®Çy ®ñpolyhedral g. trß ch¬i ®a diÖnpositional g. trß ch¬i vÞ trÝstrictly determined g. trß ch¬i x¸c ®Þnh chÆt chÏtwo-person g. trß ch¬i hai ng−êizero-sum g. trß ch¬i cã tæng kh«nggama gama (γ)gas vl. khÝideal g. khÝ lý t−ëngpolytropic g. khÝ ®a h−ínggaseous vl. thÓ khÝgate mt. s¬ ®å trïng; van; xuppap, xung mëadd g. van céngand g. l−îc ®å “vµ”diode g. èng ®i«t, s¬ ®å trïng ®i«ttime g. bé chän thêi gianzero g. van thiÕt bÞ sè kh«nggated mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng xunggather tËp trung tÝch luügathering sù tËp trung, sù tÝch luüdata g. sù tËp trung c¸c d÷ kiÖn, sù thu thËp c¸c sè liÖugating mt. sù cho tÝn hiÖu vµo; sù chängauge vl. ®é ®o, tû xÝch, calip || chia ®é, ®Þnh cìdifferential g. c¸i ®o vi ph©n, vi ph©n kÕGaussian (thuéc) Gaux¬gear c¬ cÊu; (c¬ cÊu) truyÒn ®éngbevel g. truyÒn ®éng c«niccontrol g. truyÒn ®éng ®iÒu khiÓn
 • 207. 207landing g. khung (m¸y)sun-and-planet g. truyÒn ®éng hµnh tinhworm g. truyÒn ®éng trôc vÝtgeneral chung, tæng qu¸t, ®Çy ®ñ; tæng hîp in g. nãi chunggeneralization sù tæng qu¸t ho¸, sù suy rénggeneralize tæng qu¸t ho¸generalized ®îc tæng qu¸t ho¸; suy rénggeneration sù sinh ra, sù t¹o thµnh, thÕ hÖg. of random numbers xs. sù t¹o ra c¸c sè ngÉu nhiªnsingular g. of a ruled surface ®−êng kú dÞ cña mét mÆt kÎgenerator hh. [phÇn tö, hµm] sinh; mt. m¸y ph¸tg. of a group c¸c phÇn tö sinh cña mét nhãmg. of a quadric ®−êng sinh cña mét qua®ricg. of a surface ®−êng sinh cña mét mÆt kÎg. of a surface of translation ®−êng sinh cña mét mÆt tÞnh tiÕnclock pulse g. m¸y ph¸t xung ®ång bécomponent g. mt. m¸y ph¸t hîp phÇndelay g. mt. m¸y ph¸t trÔdouble g. of a ruled surface ®−êng sinh kÐp cña mét mÆt trÔelectronic g. mt. m¸y ph¸t ®iÖn töfunction g. mt. m¸y ph¸t hµm, m¸y biÕn ®æiharmonic g. mt. m¸y ph¸t hoµ bainformation g. mt. nguån tinnarrow-pulse g. mt. m¸y ph¸t c¸c xung hÑpnoise g. mt. m¸y ph¸t tiÕng ånrectilinear g. hh. c¸c ®−êng sinh th¼ngsimulative g.hh. m¸y ph¸t pháng theosquare-law function g. mt. m¸y b×nh th−êngstational g. of a ruled surface ®−êng sinh dõng cña mét mÆt kÎsynchronizing g. mt. m¸y ph¸t ®ång bé
 • 208. 208timing g. m¸y ph¸t theo thêi giantrigger g. bé xóc ph¸t, m¸y ph¸t trig¬generatrix ®−êng sinhgeneric chung (cho mét lo¹i); hh®s. sinh || ®ång lo¹igenerically nãi chunggenetic(al) (thuéc) di truyÒngenetics di truyÒn häcgenre gièngg. of an entire function gt. gièng cña mét hµm nguyªng. of a surface top. gièng cña mÆtgenus gièngg. of a curve gièng cña mét ®−ênggeodesic tr¾c ®Þa || ®−êng tr¾c ®Þaconformally g. hh. tr¾c ®Þa b¶o gi¸cminimal g. ®−êng tr¾c ®Þa cùc tiÓugeodesy tr¾c ®Þa häcgeoraphic(al) (thuéc) ®Þa lýgeography ®Þa lý häcmathematical g. ®Þa lý to¸n häcgeometric(al) (thuéc) h×nh häcgeometrically vÒ mÆt h×nh häcgeometrization sù h×nh häc ho¸geometrize h×nh häc ho¸geomatry h×nh häcg. of direction h×nh häc ph−¬ng h−íngg. of numbers h×nh häc c¸c sèg. of paths h×nh häc c¸c ®−êngg. of position h×nh häc vÞ trÝg. of the circle h×nh häc vßng trßng. of the sphere h×nh häc mÆt cÇu
 • 209. 209absolute g. h×nh häc tuyÖt ®èiaffine g. h×nh häc afinaffine differential g. h×nh häc vi ph©n afinalgebraic g. h×nh häc ®¹i sèanalytic g. h×nh häc gi¶i tÝchcomplex g. h×nh häc phøcdescriptive g. ho¹ hinhddifferential g. h×nh häc vi ph©ndouble elliptic g. h×nh häc song elipticelementary g. h×nh häc s¬ cÊpelliptic(al) g. h×nh häc elipticelliptic parabolic g. h×nh häc parabolic elipticequiaffine g. h×nh häc ®¼ng afinequiform g. h×nh häc ®¼ng d¹ngEuclidean g. h×nh häc ¥clitfinite g. h×nh häc h÷u h¹nfour dimensional g. h×nh häc bèn chiÒuhigh g. h×nh häc cao cÊphyperbolic g. h×nh häc hipebolichyperbolic metric g. h×nh häc metric hipebolicinfinitesimal g. h×nh häc vi ph©ninversion g. h×nh häc nghÞch ®¶oline g. h×nh häc tuyÕnLobachevskian g. h×nh häc L«gasepxkimetric g. h×nh häc metricmetric differential g. h×nh häc vi ph©n metricMinkowskian g. h×nh häc Mink«pxkimodern g. h×nh häc hiÖn ®¹inetwork g. h×nh häc l−íinon-Euclidean g. h×nh häc phi ¥clit
 • 210. 210parabolic metric g. h×nh häc metric parabolicperspective g. h×nh häc phèi c¶nhplane g. h×nh häc ph¼ngpoint g. h×nh häc ®iÓmpolymetric g. h×nh häc ®a metricprobabilistic g. h×nh häc x¸c suÊtprojective g. h×nh häc x¹ ¶nhprojective differential g. h×nh häc vi ph©n x¹ ¶nhquasi-elliptic g. h×nh häc tùa elipticreal g. h×nh häc thùcRiemannian g. h×nh häc Rimansolid g. h×nh häc kh«ng gian, h×nh häc næispherical g. h×nh häc cÇusymplectic g. h×nh häc ngÉu ®èisynthetic(al) g. h×nh häc tæng hîpgeophysical (thuéc) vËt lý ®Þa cÇugeophysics vËt lý ®Þa cÇugerm top. mÇn, ph«igroup g. mÇm nhãmget ®−îc; tÝnhgiant khæng lågibbous låigimbal la bµn Cac®¨ng; khíp Cac®¨nggirder dÇm, xµ nganggirth sù ®o vßng trßn; phÇn xung quanh; chu vi thiÕt diÖnguve chogiven ®· cho; x¸c ®Þnhglass thuû tinh; g¬ng, ¸p kÕ, èng nhßmglide tr−ît, bay l−înglider tµu l−în
 • 211. 211global toµn côc, xÐt toµn diÖn; (thuéc) qu¶ ®Êtglobe qu¶ cÇu, qu¶ ®Êtterrestrial g. qu¶ ®Êtgloss gi¶i thÝch tõglossary tËp tõ vùng; tõ ®iÓn, thuËt ng÷ chuyªn m«nglow lµm nãng, chiÕu s¸ngglue kÐo, hå || d¸nglued sù d¸ngluing sù d¸ng. of manifolds hh. sù d¸n c¸c ®a t¹pgnomon cäc ®o giê, cäc ®ång hå mÆt trêigo ®i, chuyÓn ®énggoal môc ®Ýchgoniometry hh. phÐp ®o gãcgood tètgoodness tÝnh chÊt tètg. of fit tk. sù phï hîpgoods hµng ho¸sportg., g. in stock hµng hiÖn cãgore mói (cÇu)govern ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh; cai qu¶ngovernor xib. [bé, c¸i] ®iÒu khiÓn, c¸i æn ®Þnhspeed g. bé ®iÒu chØnh tèc ®égrad líp, bËc, h¹ng; grat (®¬n vÞ ®o gãc)gradable ®s. ph©n bËc ®−îcgradate chia ®é; ®s. ph©n bËcgradation sù chia ®é; sù chuyÓn tiÕp dÇn dÇn; sù tiÖm tiÕngrade líp, bËc, h¹ng; gi¸ trÞ cña c¸c hµm ph©n phèi; ®é dèc (®−êng cong);grat (®¬n vÞ ®o gãc)g. of matrix ®s. h¹ng cña ma trËn
 • 212. 212graded bÞ chia ®é; ®s. bÞ ph©n bËcdouble g. ®s. ph©n bËc kÐpgradient hh.; vl. gra®iªn cña mét hµmg. of a function gra®iªn cña mét hµmenergy g. gra®iªn n¨ng l−îngpresure g. gra®iªn ¸pgraduate chia ®é, s¾p xÕp chiagraduation ssù chia ®é, sù chia ®−êng cong theo c¸c ®iÓm; ®s. sù ph©n bËc;sù phong häc vÞ; sù tèt nghiÖpgrain vl. h¹tGramian (thuéc) Gramgrammar ng÷ ph¸p, c¬ së khoa häcgrand to, lín, quan tränggranular vl. (thuéc) h¹t (nhá)granulate vl. lµm thµnh h¹tgranule vl. h¹t nhágraph biÓu ®å, ®å thÞ, ®å h×nh, m¹chg. of a equation ®å thÞ cña mét ph−¬ng tr×nhalternating g. ®å h×nh thay phiªnlipartite g. ®å thÞ hai nh¸nhbrocken line g. ®å thÞ cã d¹ng h×nh gÊp khócbunch g. ®å thÞ thµnh chïmcircular g. ®å thÞ vßngcritical g. top. ®å thÞ tíi h¹nhigh-low g. tk. biÓu ®å c¸c cùc trÞkinematic (al) g. ®å thÞ ®éng lùclinear g. tuyÕn ®åplanar g. top. ®å h×nh ph¼ngsuperposed g. top. ®å h×nh chång chÊtgrapher mt. dông cô vÏ ®å thÞ
 • 213. 213graphic(al) (thuéc) ®å thÞ cã vÏ h×nhgraphically vÒ mÆt ®å thÞgraphing sù vÏ ®å thÞ, sù vÏ biÓu ®å g. by composision vÏ ®å thÞ b»ngc¸ch céng (tung ®é)graphostatis tÜnh häc ®å thÞgrate kü. m¹ng, l−íi, c¸ch tõgravitate vl. bÞ hót, r¬i, bÞ träng lùc t¸c dônggravitation vl. sù hÊp dÉn träng lùc, lùc hótuniversal g. v¹n vËt hÊp dÉngravitatinal vl. (thuéc) hÊp dÉngravity vl träng lùc, søc nÆng, sù hÊp dÉnspecific g., specific weight träng l−îng riªng, tû tränggraet lín, ®¸ng kÓinfinitely g. v« cïng língreater lín h¬n, cã ý nghÜa h¬ngreatest lín nhÊt, cã ý nghÜa nhÊtgrid m¹ng l−íigros lín, th«; toµn bé, gr«tby the g. ®¹i l−înggreat g. gr«t nhásmall g. gr«t nhá|ground c¬ së, lý do, nguyªn nh©n; ®Êt |group nhãm // nhãm l¹ig. of algebras nhãm c¸c ®¹i sèg. of classes nhãm c¸c lípg. of collineations nhãm c¸c phÐp céng tuyÕng. of extÐnion nhãm c¸c phÐp më réngg. of isotropy hh. nhãm ®¼ng h−íngg. of motiãn nhãm c¸c chuyÓn ®éngg. of transformations nhãm c¸c phÐp biÕn ®æi
 • 214. 214Abelian g. nhãm Aben, nhãm giao ho¸nadditive g. nhãm afinaffine g. nhãm céng tÝnhalgebraically Abelian g. nhãm Aben ®¹i sèalgebraically closed Abelian g. nhãm Aben ®ãng ®¹i sèalternating g. nhãm thay phiªnArchimedian g. nhãm Acsimetaperiodic g. nhãm kh«ng tuÇn hoµnautomorphism g. nhãm c¸c tù ®¼ng cÊu, nhãm c¸c phÐp nguyªn h×nhbinary projective g. nhãm x¹ ¶nh nhÞ nguyªnbuonded g. ®s. nhãm bÞ chÆncharacterr g. nhãm ®Æc tr−ngcircle g. nhãm quay trßnclass g. nhãm lípcobordism g. nhãm ®ång ®iÒu trongcoherent topological g. nhãm t«p« dÝnhcohomology g. nhãm ®èi ®ång ®Òucollineation g. nhãm céng tuyÕncommutator g. nhãm ho¸n töcompact g. ®s. nhãm compaccomplete g. nhãm ®Çy ®ñcompletely reducible g. nhãm hoµn toµn kh¶ quycomposite g. ®s. nhãm ®a hîpcongruence g. ®s. nhãm ®ång d−conjugate g.s of linear substitutions ®s. nhãm liªn hîp c¸c phÐp thÕ tuyÕntÝnhcontinuous g. nhãm liªn tôc, nhãm t«p«continuous linear g. nhãm tuyÕn tÝnh liªn tôcconvering g. nhãm phñcrystallographic g. ®s. nhãm tinh thÓ
 • 215. 215cyclic g. nhãm xilicdecompostition g. ®s. nhãm ph©n tÝchdefect g. ®s. nhãm khuyÕtderived g. nhãm dÉn xuÊtdifferential g. nhãm vi ph©ndihedral g. top. nhãm nhÞ diÖndihomology g. nhãm l−ìng ®ång ®iÒudirect g. nhãm cã h−íngdiscontinuous g. nhãm rêi r¹cdiscontinuous infinite g. nhãm v« h¹n rêi r¹cdiscrete g. nhãm rêi r¹cdispersible g. ®s. nhãm ph©n t¸n ®−îcdivisible g. nhãm ®−êng gÊp khócedge path g. nhãm ®−êng gÊp khóceinstufig g. nhãm mét bËcequianharmonic g. nhãm ®¼ng phi ®iÒuequiform g. ®s. nhãm ®¼ng d¹ngexceotinal g. nhãm ngo¹i lÖexponential g. ®s. nhãm mòextended orthonal g. nhãm trùc giao më réngfactor g. ®s. nhãm th−¬ngfinite g. ®s. nhãm h÷u h¹nformal Lie g. nhãm Li h×nh thøcfractional linear g. nhãm tuyÕn tÝnh ®Çy ®ñfull unimodular g. nhãm ®¬n m«®ula ®Çy ®ñgeneral linear g. nhãm ®¬n tuyÕn tÝnh tæng qu¸tgeneralized quaternion g. nhãm quatªnion suy rénggraded g. nhãm ph©n bËcHamiltonian g. ®s. nhãm Hamint«nharmonic g. nhãm ®iÒu hoµhomonomy g. nhãm h«l«n«mhomology g. nhãm ®ång ®iÒuhomotopy g. nhãm ®ång lu©nhyperabelian g. nhãm siªu Aben
 • 216. 216hyperexponential g. nhãm siªu mòhyperfuchsian g. nhãm siªu Fuchypermetric topological g. nhãm t«p« siªu metrichyperorthogonal g. nhãm siªu trùc giaoicosaheral g. nhãm hai m−¬i mÆtidentity g. nhãm ®¬n vÞimprimitive. nhãm phi nguyªn thuûinfinite g. nhãm v« h¹ninfinitesimal g. nhãm vi ph©nintegrable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îcintransitive g. nhãm kh«ng b¾c cÇuirreducible g. nhãm kh«ng kh¶ quik- step metabelian g. ®s. nhãm mªta Aben b−íc Klattice ordered g.,I- group. nhãm s¾p theo ®µnlinear g. nhãm tuyÕn tÝnhlinear fractinal g. ®s. nhãm ph©n tuyÕn tÝnhlocal g. nhãm ®Þa ph−¬nglocal Lie g. nhãm Li ®Þa ph−¬nglocally compact g. ®s. nhãm compact ®Þa ph−¬nglocally solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îc ®Þa ph−¬ngloose g. nhãm kh«ng trï mËtlower basic g. ®s. nhãm c¬ b¶n d−íiloxodrome cyclic g. nhãm tµ hµnh xilicmetabelian g. nhãm mªtan Abenmetacyclic g. nhãm nªta xiclicmixed g. ®s. nhãm hçn t¹pmodular g. nhãm m«®unlamonodromic g. nhãm ®¬n ®¹onilpotent g. nhãm luü linhnon-commutative g. ®s. nhãm kh«ng giao ho¸nnon-special g. nhãm kh«ng ®Æc biÖtnuclear g. nhãm h¹choctahedral g. nhãm t¸m mÆtone-headed g. nhãm mét ®Çu, nhãm cã −íc cùc ®¹ione-parameter g. ®s. nhãm mét tham sè
 • 217. 217ordered g. nhãm ®−îc s¾porthogonal g. nhãm trùc giaopairwise transitive g.hh. nhãm b¾c cÊu tõng cÆp ®iÓmparabolic metric g. nhãm mªtric parabolicparaconvex g. nhãm para låiperfect g.s nhãm hoµn toµnperiodic g. ®s. nhãm tuÇn hoµnpermutation g. ®s. nhãm ho¸n vÞpolycyclic g. nhãm ®a xilicpolyhedron g. nhãm ®a diÖnprimary g. nhãm nguyªn s¬primary cyclic g. nhãm xilic nguyªn x¬primitive g. nhãm nguyªn thuûproduct g. of modules tÝch nhãm c¸c m«®unquasi-cyclic g. nhãm tùa xilicquotient g. nhãm th−¬ngradical g. nhãm c¨nreal orthogonal g. nhãm trùc giao thùcreflection g. ®s. nhãm ph¶n x¹relative cohomology g. ®s. nhãm ®èi ®ång ®Òu t−¬ng ®èiralative homology g. nhãm ®ång ®Òu t−¬ng ®èirotation g. ®s. nhãm quaysemi-metacyclic g. nhãm nöa mªta xilicsemi-simple g. ®s. nhãm nöa ®¬n gi¶nseparable g. ®s. nhãm t¸ch ®−îcsimilarity g. nhãm ®ång d¹ngsimple g. ®s. nhãm ®¬n gi¶nsimply transitive g. nhãm b¾c cÇu ®¬nslender g. ®s. nhãm hÑpsolennoidal g. ®s. nhãm s«lenoitsolvable g.®s. nhãm gi¶i ®−îcspecial g. nhãm ®Æc biÖtspecial projective g. nhãm x¹ ¶nh ®Æc biÖtspinor g. nhãm spin¬substitution g. nhãm c¸c phÐp thÕ
 • 218. 218symmetric g. tõng ®«i ngÉu ®èitetrahedral g. ®s nhãm tø diÖntopological g. nhãm t«p«topologically solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îc t«p«toroid g. nhãm pháng tuyÕntorsion g. ®s nhãm xo¾n, nhãm tuÇn hoµntorsion free g. ®s. nhãm kh«ng xo¾ntrack g. top. nhãm ®−êngtransforrmation g. ®s. nhãm c¸c phÐp biÕn ®æitranslation g.hh. nhãm c¸c phÐp tÞnh tiÕnunicoherent topological g. ®s. nhãm t«p« ®Ýnh ®Òuunimodular g. nhãm ®¬n m«®ulaunitary g. nhãm ®¬n nguyªnwave g. nhãm sãng|group-like tùa nhãm, gièng nhãm |grouped ®· nhãm l¹i |grouping sù nhãm l¹ihomogeneous g. tk. sù nhãm l¹i thuÇn nhÊt |groupoid ®s. pháng nhãmmetric g. ®s. pháng nhãm mªtric|grow t¨ng, ph¸t triÓn |growth sù t¨ng, sù ph¸t triÓn, cÊp t¨ngg. of an entire function cÊp t¨ng cña mét hµm nguyªnguarantee b¶o ®¶mguarantor kt. ng−êi b¶o ®¶mguard mt. b¶o vÖguess ®o¸n, −íc ®o¸n; gi¶ ®Þnhcrude g. −íc ®o¸n th« s¬guidance xib. ®iÒu khiÓn (tõ xa)guide h−íng, l¸i; vl. èng dÉn sãnggyrate chuyÓn ®éng theo vßng trßn, quay trßngyration sù quay trßngyro con quaygyro - compass ®Þa bµn quaygyroidal x¾n èc, chuyÓn ®éng theo h×nh xo¾n èc
 • 219. 219gyroscope con quaygyoscopie (thuéc) con quay håi chuyÓn
 • 220. 220Hhaf mét nöa, mét phÇnhalf-adder mt. m¸y lÊy tæng mét nöahalf-cyele nöa chu kúhalf-group ®s. nöa nhãm ®Æt trong mét nhãmhalfinvariant tk. b¸n bÊt biÕnhalf-line gi¸ trÞ. nöa ®−êng th¼ng, nöa tiahalf-module ®s. nöa m«®un ®Æt trong m«®unhalf-plane gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ngh. of convergence nöa mÆt ph¼ng hé tôlower h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng d−íiupper h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng trªnhalf-space nöa kh«ng gianhalve mt. chia ®«i gi¶m mét nöahand bµn tay; trch. ng−êi ch¬i; mt. kim ®ång håconter h. kim m¸y ®Õmhandle c¸n, tay cÇm, tay l¸i // ®iÒu khiÓn; sö dông quay l¹ihandling mt. ®iÒu khiÓn, xö lý, chØnh lýdata h. chØnh lý c¸c d÷ kiÖninformation h. xö lý tinhappen x¶y rahafd r¾n, cøng, x¸c ®Þnh, chÆt chÏhardness vl. ®é r¾n, ®é cøngharmonic ®iÒu hoµ // hµm ®iÒu hoµh. of frequency of oscillation hµm ®iÒu hoµ tÇn sè dao ®éngcylindrical h. hµm ®iÒu hoµ trôellipsoidal h. hµm ®iÒu hoµ elipxoit, hµm Lamªsoilid h. gi¸ trÞ. hµm ®iÒu hoµ cÇuspheroidal h. hµm ®iÒu hoµ pháng cÇusurface h. hµm cÇusurface zonal h. hµm cÇu ®íitessera h. hµm cÇu tex¬rratoroidal h. hµm ®iÒu hoµ xuyÕnzonal h. gi¸ trÞ. hµm cÇu ®íi
 • 221. 221haversine hµm havx = (vers x)/2 = (1 − cosx)/2hazard m¹o hiÓm; nguy hiÓm; trch. trß ch¬i ®en ®á, sù may rñihead ®Çu phÇn trªn, phÇn tr−íc; ®Ò môc; cét tr−íccontact h. mt. ®Çu tiÕp xóc (tõ), ®Çu c«ng t¾cerasing h. mt. ®Çu tÈykinetic energy h. mt. cét n−íc ®éng lùcmagnetic h. mt. ®Çu tõplay-bak h. mt. ®Çu sao l¹ipressure h. c¬. ®Çu ¸preading h. mt. ®Çu ®äc, ®Çu ph¸t l¹iread-record h. mt. ®Çu ®Ó ®äc b¶n chÐp l¹irecording h. mt. ®Çu ghireproducing h.mt. ®Çu s¶n l¹itotal h. c¬. cét n−íc toµn phÇnvelocity h. vl. ®Çu tèc ®éhear nghehearing vl. sù nghe; tÝnh gi¸c, ®é nghe râheat vl. nhiÖt, nhiÖt n¨ng // lµm nãng, nunglatent h. vl. Èn nhiÖtlatent h. of vaporization Èn nhiÖt, bay h¬ispecific h. tû nhiÖt, nhiÖt dungheater vl. dông cô lµm nãng; c¸i nung, d©y nung, lß nungheave n©ng lªn, kÐo; lªn xuèng, nhÊp nh«heaven tv. bÇu trêi thiªn ®µngheavy nÆng, khã, m¹mhheight ®é cao, chiÒu cao; gãc n©ngh. of an element ®s. ®é cao cña mét phÇn töslant h. hh. chiÒu cao mÆt bªn, chiÒu dµi ®−êng sinhhelical xo¾n èc; (thuéc) mÆt ®inh ècoblique h. mÆt ®inh èc xiªnpseudo spherical h. mÆt ®inh èc gi¶ cÇuright h. mÆt ®inh èc th¼nghelix ®−êng ®inh èc; ®−êng cong cã ®é lÖch kh«ng ®æicircular h. ®−êng ®Ønh ècconical h. ®−êng ®Ønh èc nãn, ®−êng c«nic cã ®é lÖch kh«ng ®æi
 • 222. 222cylindrical h. ®−êng ®Ønh èc trôosculating h. ®−êng ®Ønh èc mËt tiÕphemicompact top. nöa compacthemigroup ®s. nöa nhãmhemisphere b¸n cÇu, nöa b¸n cÇuhemispherric (al) hh. (thuéc) b¸n cÇuhence do ®ã, tõ dã, nh− vËyhendecagon h×nh m−êi mét gãchendecahedron khèi m−êi mét mÆtheptagon h×nh b¶y gãcregular h. h×nh b¶y gãc ®Òuheptahedron khèi b¶y mÆtheptagonal (thuéc) h×nh b¶y gãcheredity tÝnh di truyÒnheritable di truyÒn ®−îcherpolhode dÞ th−êng sai quy t¾cheterogeneity tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt, tÝnh phøc t¹p, tÝnh hçn t¹pheterogeneous kh«ng thuÇn nhÊt, kh«ng ®¬n lo¹i phøc t¹pheteoscedastic tk. cã ph−¬ng sai thùc sù phô thuéc vµo mét biÕn ngÉu nhiªnkh¸cheterotypic(al) tk. kh¸c lo¹iheuristic h¬rixtichexagonal (thuéc) h×nh s¸u gãchexagram h×nh sao s¸u gãc (h×nh vÏ cã ®−îc b»ng c¸ch vÏ c¸c ®−êng chÐocña mét lôc gi¸c ®Òu)hexehedral (thuéc) khèi s¸u mÆthexehedron khèi s¸u mÆtregular h. khèi s¸u mÆt ®Òuhidden Ènhide trèn, dÊuhierarchy trËt tù, ®¼ng cÊph. of category trËt tù cña c¸c ph¹m trïh. of sets trËt tù cña c¸c tËp hîphigh caohigher cao h¬n, cã cÊp cao h¬n
 • 223. 223highest cao nhÊt; lín nhÊthinge b¶n lÒ, khíp nèi; sù treohinged tiÕp hîphint lêi gîi ýhistogram biÓu ®å tÇn sèarea h. biÓu ®å tÇng sè ®iÖn tÝchhistory lÞch söh. of a system xib. lÞch sö hÖ thèngpast h. of system tiÒn sö cña hÖ thènghodograph ®−êng ®Çu tèc, tèc ®é, ®−êng ®Çu mót vect¬hold gi÷, chiÕm; cè ®Þnhhole lçhollow rçng, lç hæng, chç lâmholomorph ®s. (nhãm) toµn h×nhholomorphic chØnh h×nh, gi¶i tÝchholonomocity hh. tÝnh h«m«n«mholonomy h«l«n«mhomeomorphissn phÐp ®ång ph«i, phÐp biÕn ®æi t«p«homeostat tr¹ng th¸i néi c©n b»nghomoclitic ®óng quy t¾c; gièng nhauhomogeneity tk. tÝnh thuÇn nhÊth. of set of averages tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp hîp c¸c sè trung b×nhh. of set of variances tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp ph−¬ng saidimensional h. tÝnh thuÇn nhÊt thø nguyªnhomogeneus thuÇn nhÊtconcentrically h. thuÇn nhÊt ®ång t©mpatially h. thuÇn nhÊt riªng phÇntemporally h. thuÇn nhÊt theo thêi gianhomographic hh. ®¬n ønghomogroup thuÇn nhãmhomological ®s. ®ång ®Òu; thÊu x¹homologous to t−¬ng øng víi, ®ång ®Òu víihomology hh. phÐp thÊu x¹; ®s. ®ång ®Òuaxial h. phÐp thÊu x¹ trôcbiaxial h. phÐp thÊu x¹ song trôc
 • 224. 224elliptic h. phÐp thÊu x¹ eliptichyperbolic h. phÐp thÊu x¹ hypebolicinvolutory h. hh. ®s. phÐp thÊu x¹ ®èi hîpparabolic h. phÐp thÊu x¹ parabolichomomorph ®ång cÊuhomomorphic ®ång cÊuhomomorphism [sù,tÝnh, phÐp] ®ång cÊu h. into sù ®ång cÊu vµoample h. ®ång cÊu ®ñcanonical h. ®ång cÊu chÝnh t¾c, ®ång cÊu tù nhiªncomposition h. ®s. ®ång cÊu hîp thµnhconnecting h. ®ång cÊu liªn kÕtcrossed h. ®ång cÊu chÐodiagonal h. top. phÐp ®ång cÊu trÐoexponential h. ®s. ®ång cÊu luü thõahomogeneous h. ®ång cÊu ®ång nhÊthomotopic h. ®ång cÊu ®ång lu©nidentity h. ®ång cÊu ®ång nhÊtinclusion h. ®ång cÊu bao hµminduced h. ®ång cÊu c¶m sinhinput h. ®ång cÊu vµoiterated connecting h. ®ång cÊu liªn th«ng lÆpjoin h. ®ång cÊu nèilocal h. ®ång cÊu ®Þa ph−¬ngmeet h. ®s. ®ång cÊu giaonatural h. ®ång cÊu tù nhiªnnorm h. ®ång cÊu chuÈnoutput h. ®ång cÊu raproper h. ®ång cÊu thùc sùsplitting h. ®s. phÐp ®ång cÊu t¸chsuspension h. ®ång cÊu chÐohomomorphous ®s. ®ång cÊuhomomorphy ®s. tÝnh ®ång cÊuhomoscedastic h«m«xedatic (ph−¬ng sai cã ®iÒu kiÖn kh«ng ®æi)homothetic vÞ tù, ®ång d¹nghomotopic ®ång lu©n
 • 225. 225homotopy [phÐp, sù, tÝnh] ®ång lu©ncellular h. tÝnh ®ång lu©n tÕ bµochain h. top. sù ®ång lu©n d©y chuyÒncontracting h. sù ®ång lu©n co rótconvering h. top sù ®ång lu©n phñfibre h. tÝnh ®ång lu©n thíhoneycomb h×nh tæ ongstar h. hh. lç tæ ong h×nh saohorizon tv. ®−êng ch©n trêi, ®−êng n»m ngangapparent h. ch©n trêi biÓu kiÕnartificial h. ch©n trêi gi¶celestial h. ch©n trêi thùcgeometrical h. ch©n trêi thùcterrestrial h. ®−êng ch©n trêivisible h. ch©n trêi biÓu kiÕnhorizontal (thuéc) ®−êng ch©n trêi, n»m nganghorizontality tÝnh n»m nganghorocycle gi¸ trÞ. ®−êng cùc h¹n, vßng cùc h¹nhorosphere mÆt cùc h¹nhorespower m·lùc, ngùahot vl. nãnghour giêhull ®s; top. bao; kü. vá; sù häc; sù viÒn; th©nconvex h. bao låiconvex h. of a set bao låi cña tËp hîpinjective h. bao néi x¹hundred mét tr¨m (100)hundredth thø mét tr¨mhunt rung, sù ®¶o l¹i; sù dao ®éng // ®¶o l¹ihurricane vl®c. b·o lèchydrib gièng lai // laihydraulic thuû lùc hächydrodynamic (al) (thuéc) thuû ®énghydrodynamics thuû ®éng hächydromagnetic vl. thuû tõ
 • 226. 226hydromechanics c¬ häc chÊt lánghydrostatics thuû tÜnh hächyperareal hh. siªu diÖn tÝchhyperbola hipeb«nh. of higher order hypeb«n cÊp caoequilateral h. hypeb«n [®Òu, vu«ng]equiangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng]focal h. hypeb«n tiªugeodesic h. hypeb«n tr¾c ®Þarectangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng]hyperbolic hypebolichyperboloid hypeboloith. of one sheet (of two sheets) hipeboloit mét tÇng (hai tÇng)h. of revolution hipeboloit trßn xoayconjugate h. hipebolit liªn hîpparted h. hipeboloit hai tÇnguniparted h. hipeboloit mét tÇnghypercohomology siªu ®èi ®ång ®Òuhypercomplex ®s. siªu phøchypercone siªu nãnhypercube h×nh siªu lËp ph−¬nghypercylineder (h×nh) siªu trôparabolic h. h×nh siªu trô parabolicspheroidal h. siªu trô pháng cÇuhyperelliptic gt. siªu eliptichyperexponential ®s. siªu mòhypergeometric siªu béihypergeometry h×nh häc cao chiÒuhypergroup ®s. siªu nhãmhyperharmonic gt. siªu ®iÒu hoµhyperhomology ®s. siªu ®ång ®Òuhypermatrix ®s. siªu ma trËnhypermetric ®s. siªu metrichypernormal siªu chuÈn t¾chyperosculation siªu mËt tiÕp
 • 227. 227hyperparaboloid siªu paraboloith. of birevolution siªu paraboloit hai lÇn trßn xoayhyperparallels c¸c ®−êng ph©n kú (trong h×nh häc L«bascpxki)hyperplane siªu ph¼ngh. of support siªu ph¼ng tùatangent h. siªu ph¼ng tiÕp xóchyperquadric siªu qua®richyper-real ®s. siªu thùchypersonic siªu thanhhyperspace siªu kh«ng gianhypersphere siªu cÇuhypersurface siªu ®iÖnhypertorus siªu xuyÕnhypervolume siªu thÓ tÝchhypocompact top néi compacthypocycloid néi xicloithypoelliptic néi eliptichypotenuse c¹nh huyÒnh. of a right triangle c¹nh huyÒn cña mét tam gi¸c vu«nghypothesis gi¶ thiÕt to test h. with experiment chøng minh gi¶ thiÕtb»ng thùc nghiÖm; under the h. theo gi¶ thiÕtadmissible h. gi¶ thiÕt chÊp nhËn ®−îcalternative h. ®èi gi¶ thiÕtcomposite h. tk. gi¶ thiÕt hîpergodic h. gi¶ thiÕt ego®iclinaer h. gi¶ thiÕt tuyÕn tÝnhnon-parametric h. gi¶ thiÕt phi tham sènull h. gi¶ thiÕt kh«ngsimilarity h. gi¶ thiÕt ®ång d¹ngsimple h. tk. gi¶ thiÕt ®¬n gi¶nstatistic h. gi¶ thiÕt thèng kªworking h. tk. gi¶ thiÕt lµm viÖchypothesize log. x©y dùng gi¶ thiÕthypothetic (al) log. gi¶ thiÕt, gi¶ ®Þnhhypotrochoid néi trocoit
 • 228. 228hysteresis vl. hiÖn t−îng trÔelastic h. trÔ ®µn håimechanical h. trÔ c¬ häc
 • 229. 229Iice n−íc ®¸ // ®ãng thµnh b¨ngiconic h×nh, t−îng, ch©n dung; sù lÆp l¹i ®óngicosahedral (thuéc) khèi hai m−¬i mÆticosahedron khèi hai m−¬i mÆtregular i. khèi hai m−¬i mÆt ®Òuidea log. kh¸i niÖm; t− t−ëng; ýideal ®s. i®ªan; lý t−ëngadmissible i. i®ªan chÊp nhËn ®−îcannihilation i. i®ªan lµm kh«ngcontracted i. i®ªan codistinguished i. i®ªan ®−îc ph©n biÖt, i®ªan m«®unladiviorless i. i®ªan kh«ng cã −ícdual i. i®ªan ®èi ngÉueinartig i. i®ªan ®¬n trÞfractinal i. i®ªan ph©n thøcgeneral solution i®ªan c¸c lêi gi¶i tæng qu¸thomogeneous i. i®ªan thuÇn nhÊtintegral i. i®ªan nguyªnleft i. i®ªan bªn tr¸imaximal i. i®ªan cùc trÞmodular i. i®ªan m«®ulaneutral i. i®ªan trung hoµnilpotent i. i®ªan luü linhnon-nil i. i®ªan kh¸c kh«ngnon-trivial proper i. i®ªan riªng kh«ng tÇm th−êngorder i. (of an elemnet) i®ªan cÊp cña mét phÇn töprimary i. i®ªan nguyªn s¬primitive i. i®ªan nguyªn thuûprime i. i®ªan nguyªn tèproper i. i®ªan riªngradical i. i®ªan gècringt i. i®ªan bªn ph¶isecondary i. i®ªan thø cÊp
 • 230. 230semi-prime i. i®ªan nöa nguyªn tèsingular-solution i. i®ªan c¸c lêi gi¶i kú dÞtertiary i. i®ªan thø batwo-sided i. i®ªan hai phÝaunit i. i®ªan ®¬n vÞunmixed i. i®ªan kh«ng hçn t¹pvaluation i. i®ªan ®Þnh gi¸zero i. i®ªan kh«ngidealize lý t−ëng ho¸idealzed ®−îc lý t−ëng ho¸idem cïng ch÷ Êy, nh− trªnidemfactor vl. nh©n tö luü ®¼ngidempotence tÝnh lòy ®¼ngidempotent luü ®¼ngidentical ®ång nhÊtidentically mét c¸ch ®ång nhÊtidentifiabbolity tÝnh cã thÓ ®ång nhÊt ®−îc; tk. kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ c¸c thamsè riªng lÎidentifiable cã thÓ ®ång nhÊt ®−îcidentification [sù, phÐp] ®ång nhÊt; xib. sù nhËn ra; ký hiÖucoded i. ký hiÖu m· ho¸signal i. sù nhËn ra ký hiÖuidentify ®ång nhÊt ho¸, nhËn raidentity ®ång nhÊt thøcparallelogram i. ®ång nhÊt thøc b×nh hµnhpolynomial i. ®ång nhÊt thøc ®a thøctrigonometrical i. ®ång nhÊt thøc l−îng gi¸cignite vl. bèc ch¸yignition sù bèc ch¸yignorable kh«ng biÕt ®−îcignorance log. sù kh«ng biÕtfinal i. sù kh«ng biÕt cuèi cïnginitial i. sù kh«ng biÕt ban ®Çuprior i. sù kh«ng biÕt tiªn nghiÖmignore kh«ng biÕt
 • 231. 231ill cã h¹i, xÊuill-conditinned ®iÒu kiÖn xÊuilluminance vl. /tÝnh, sù/ chiÕu s¸ngilluminate lµm s¸ng, chiÕu s¸ngillumination vl. [tÝnh, sù ] chiÕu s¸ngilluory ¶o t−ëng. kh«ng kh¸ch quanillustrate minh ho¹illustration sù minh ho¹, h×nh vÏ (minh ho¹)illustration cã minh ho¹image ¶nh; sù ph¶n ¸nh; sù t¹o ¶nhcomplete inverse i. ®s. ; top. nghÞch ¶nh ®Çy ®ñinverse i. nghÞch ¶nhmirror i. hh. phÐp ¸nh x¹ g−¬ngreflected i. ¶nh ph¶n x¹spherical i. hh. ¶nh cÇuimaginary ¶oimagine t−ëng t−îng, h×nh dungimbed nhóngimbedded bÞ nhóng, ®−îc nhóngwildly i. top. bÞ nhóng th«imbedding phÐp nhóng, sù nhóngfull i. nhóng ®Çy ®ñinvariant i. top. nhóng bÊt biÕn; xs.; vl. sù ®Æt bÊt biÕnimitate b¾t ch−íc, sao l¹i; gi¶immediately ngay lËp tøc, mét c¸ch trùc tiÕpimmerse hh. nhóng ch×mimmersion hh. sù nhóng ch×mimmigration tk. sù di c−immobile bÊt ®éngimmovable kh«ng chuyÓn ®éng ®−îc, cè ®Þnhimpact va, va ch¹mplastic i. va ch¹m dÎoimpart b¸o tin, truyÒnimpedance vl. trë kh¸ngacoustical i. trë kh¸ng ©m
 • 232. 232charateristic i. trë kh¸ng ®Æc tr−ngconjugate i.s. trë kh¸ng liªn hîpelectrical i. trë kh¸ng ®iÖnhigh frequence i. trë kh¸ng cao tÇnintrisnic i. trë kh¸ng tù t¹imechanical i. trë kh¸ng c¬ häcmutual i. trë kh¸ng t−¬ng hçradiation i. trë kh¸ng bøc x¹simulating i. trë kh¸ng pháng theotransfer i. trë kh¸ng chuyÓn vËnwave i. trë kh¸ng sãngimpede c¶n trëimperfect háng, kh«ng hoµn thiÖnimperfection sù háng, sù kh«ng hoµn thiÖnimplicate log. kÐo theoimplication log. phÐp tÊt suy, sù kÐo theoi. of events xs. sù kÐo theo c¸c sù kiÖnformal i. phÐp tÊt suy h×nh thøcmaterial i. log. phÐp tÊt suy thùc chÊtstrict i. phÐp tÊt suy ngÆtstrong i. phÐp tÊt suy m¹nhimplicative tÊt suyimplicite Ènimplicity tÝnh Ènimply bao hµm; kÐo theo; cã hÖ qu¶, cã nghÜa; hiÓu ngÇm lµimport mang vµo; hiÓu ngÇm; nhËp c¶ng (hµng ho¸)importance sù quan träng; ý nghÜa; gi¸ trÞ of no i. kh«ng cã gi¸ trÞ g× i. ofasampling ý nghÜa cña mÉuimportation log. sù mang vµo, sù nhËp c¶ngimpossibility sù kh«ng cã thÓimpossible kh«ng thÓ ®−îcimpremitive ®s. phi nguyªn thuûimproper phi chÝnhimprove hoµn thiÖn, c¶i tiÕn
 • 233. 233improved ®−îc hoµn thiÖn , ®−îc c¶i tiÕnimprovement sù hoµn thiÖn, sù c¶i tiÕnimpulse mt.; vl. xung l−îng xungcoded i. mt. xung m· ho¸energy i. n¨ng xunggating i. xung më vanunit i. xung ®¬n vÞimpluse mt. bé thu biÕn xungin trong, ë trong i. case trong tr−êng hîp; i. fact thùc vËy, thùc ra; i. thelarge, i. general nãi chung; i. order to ®Ó; i. particular nãi riªng, ®ÆcbiÖt; i. particularr nãi riªng, ®Æc biÖt; i. the small côc béinaccessible kh«ng ®¹t ®−îcinaccuracy tÝnh kh«ng chÝnh x¸cinaction sù kh«ng ho¹t ®éngincapable kh«ng thÓ, kÐm n¨ng lùc, kh«ng cã kh¶ n¨ngi. of solution kh«ng gi¶i ®−îcincenter t©m vßng trßn hay h×nh cÇu) néi tiÕp; giao ®iÓm cña ba ®−êng ph©ngi¸c trongincessant kh«ng ngõng, liªn tôcincidence sù liªn thuéc, sù tíi, sù r¬iincident liªn thuéc, tíi // sù cè, tÝnh ngÉu nhiªnincidental kh«ng cèt yÕu, kh«ng thùc chÊtincipient khëi sinh, b¾t ®Çuincirele vßng trßn néi tiÕpinclination hh. ®é nghiªng, gãc nghiªngi. of ecliptic ®é nghiªng cña hµng ®¹oi. of a line in the space gãc nghiªng cña ®−êng th¼ng trong kh«ng giani. of orbit ®é nghiªng cña quü ®¹oincline nghiªng lÖch // [®é, sù] ngiªngcurvature i. ®é cong nghiªng cña ®−êng conginclined bÞ nghiªng, bÞ lÖchinclude bao gåm, bao hµm, chøa tronginclusion sù bao hµm, liene hÖ bao hµm, bao hµm thøci. of sets bao hµm thøc tËp hîpinclusive bao hµm chøaincoherent vl. kh«ng kÕt hîp, kh«ng liªn l¹c, rêi r¹c
 • 234. 234income kt. thu nhËpannual i. thu nhËp hµng n¨mnational i. thu nhËp quèc d©nincoming sù thu nhËp, sù vµoincommensurability tÝnh v« −ícincommensurable v« −ícincomparability tÝnh kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcincomparable kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcincompatible kh«ng t−¬ng thÝchincomplete kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng hoµn h¶oincompleteness log. tÝnh kh«ng ®Çy ®ñ, tÝnh kh«ng hoµn thiÖnincompressibility tÝnh kh«ng nÐn ®−îcincompressible kh«ng nÐn ®−îcincongruent log. kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d−incongruity sù kh«ng t−¬ng ®¼ng, tÝnh kh«ng ®ång d−incongruous kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d−inconsistency tÝnh kh«ng nhÊt qu¸ninconsistent log. kh«ng nhÊt qu¸n; kh«ng t−¬ng thÝch; m©u thuÉn; tk. kh«ngv÷ng (−íc l−îng)increase t¨ng, lín lªn // tk. sù ph¸t triÓn (s¶n xuÊt)increasing t¨nginfinitely i. t¨ng v« h¹nincrement sè gia, l−îng giaindependent i. gia ®éc lËplogarithmic i. gia l«gaincremental giaindebted tk. m¾c nîindecomposability tÝnh kh«ng khai triÓn ®−îc, tÝnh kh«ng ph©n tÝch ®−îcindeed thùc vËyindefinability log. tÝnh kh«ng x¸c ®Þnh ®−îcindefinable log. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îcindefinite kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc, bÊt ®Þnhindependence [tÝnh, sù] ®éc lËp i. in behaviour xib. tÝnh ®éc lËp vÒ d¸ng®iÖu; i. in variety xib. tÝnh ®éc lËp vÒ lo¹ii. of axioms tÝnh ®éc lËp cña c¸c tiªn ®Òstatistic (al) i. tÝnh ®éc lËp thèng kª
 • 235. 235independent ®éc lËpalgebraically i. ®éc lËp ®¹i sèlinearly i. ®éc lËp tuyÕn tÝnhindeterminacy tÝnh bÊt ®Þnhdegree i. ®é bÊt ®Þnhindeterminate bÊt ®Þnh, v« ®Þnhindex chØ sè; cÊp; b¶ng tra ch÷ c¸iin of a circuit chØ sè cña mét m¹chi. of cograduation chØ sè t−¬ng quan h¹ngi. of cost of living chØ sè møc sèng tèi thiÓui. of dispersion tk. chØ sè t¸n (®Æc tr−ng tÝnh thuÇn nhÊt cña mÉu)i. of inertia chØ sè qu¸n tÝnhi. of physical volume of production chØ sè khèi l−îng s¶n xuÊt vËt chÊti. of a point relative to a curve gt. cÊp cña mét ®iÓm ®èi víi mét ®−êngcongi. of refraction vl. chØ sè khóc x¹i. of stability chØ sè æn ®Þnhi. of a subgroup chØ sè cña mét nhãm conaggregative i. chØ sè phøc hîpbounded i. ®s. chØ sè bÞ chÆnchain i. chØ sè d©y truyÒncompression i. chØ sè nÐncontravariant i. chØ sè ph¶n biÕncovariant i. chØ sè hiÖp biÕncuspidad i. chØ sè lïidispersion i. chØ sè t¸ndummy i. chØ sè c©mexceptional i. chØ sè ngo¹i lÖfixed-base i. tk. chØ sè cã c¬ së kh«ng ®æi, chØ sè cã chu kú c¬ b¶n kh«ng ®æifree i. chØ sè tù doinferior i. chØ sè d−íiplasticity i. chØ sè dÎoprice i. tk. chØ sè gi¸ramification i.®s. chØ sè rÏ nh¸nhrational i. chØ sè h÷u tûrefractive i. vl. chØ sè khóc x¹running i. chØ sè ch¹y
 • 236. 236singular i. gt. chØ sè kú dÞstationarity i. s chØ sè dõngumbral i. chØ sè c©mindicate chØ ra, chøng tá r»ngindicator lµm chØ tiªu; bé phËn chØsignal i. bé phËn chØ dÊu hiÖuspeed i. bé phËn chØ tèc ®éindicatrix chØ ®åi. of Dupin chØ ®å §uy-panhcurvature i. chØ ®å congspherical i. chØ ®å cÇuindicial (thuéc) chØ sèindifference sù kh«ng ph©n biÖt, phiÕm ®Þnhindifferent kh«ng ph©n biÖtindirect gi¸n tiÕpindistinguishable kh«ng biÖt ®−îc, kh«ng râ rµngindividual c¸ thÓindividuality tÝnh c¸ thÓindivisible kh«ng chia hÕt, kh«ng chia ra ®−îcindorse nhËn xÐt; duyÖtindorsement lêi nhËn xÐt, sù duyÖtinduce c¶m sinhinduced c¶m sinh, c¶m ønginductance vl. [tÝnh, ®é] tô c¶mmutual i. vl. hÖ sè tù c¶minductive quy n¹p; c¶m ønginduction log. phÐp quy n¹p; vl. sù c¶m øng i. by simple enumerationlog. phÐp quy n¹p b»ng liÖt kªcomplete i. log. phÐp quy n¹p hoµn toµndescending i. log. phÐp quy n¹p gi¶melectrical i. vl. ®é dÞch (chuyÓn) ®iÖnfinete i. log. phÐp quy n¹p [to¸n häc, h÷u h¹n]informal i. log. phÐp quy n¹p xóc tÝchmathematical i. phÐp quy n¹p to¸n häcsuccessive i. log. phÐp quy n¹p liªn tiÕptransfinite i. log. phÐp quy n¹p siªu h¹n
 • 237. 237industrial (thuéc) c«ng nghiÖpindustry c«ng nghiÖp, lÜnh vùc c«ng nghiÖpinefficiency tÝnh kh«ng hiÖu qu¶inefficient kh«ng hiÖu qu¶inefficient kh«ng hiÖu qu¶inelastic vl. kh«ng ®µn håiinequality bÊt ®¼ng thøcabsolute i. bÊt ®¼ng thøc tuyÖt ®èiconditinal i. bÊt ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖnintegral i. bÊt ®¼ng thøc tÝch ph©nisoperimetric (al) i. hh. bÊt ®¼ng thøc chustrric i. bÊt ®¼ng thøc ngÆttriangle i. bÊt ®¼ng thøc tam gi¸cunconditional i. bÊt ®¼ng thøc v« ®iÒu kiÖninert tr¬, kh«ng nh¹yinertia qu¸n tÝnhinertial (thuéc) qu¸n tÝnhinessential kh«ng cèt yÕu, kh«ng ®¸ng kÓinessential v« gi¸; tk. kh«ng −íc l−îng ®−îcinexact kh«ng chÝnh x¸c, saiinexaxtitude tÝnh kh«ng chÝnh x¸cinfect g©y ¶nh h−ënginfection sù ¶nh h−ënginfer log. suy luËn; kÕt luËninference suy luËn; kÕt luËnchain i. suy luËn d©y truyÒnformal i. suy luËn h×nh thøcimmediate i. suy luËn trùc tiÕpinductive i. suy luËn quy n¹pmediate i. suy luËn gi¸n tiÕp, suy luËn trung gianpropositional i. suy luËn mÖnh ®Òstatistic(al) i. kÕt luËn thèng kªinferential log. (thuéc) suy luËn, kÕt luËninferior d−íi, xÊu, kÐminfimum cËn d−íi ®óng
 • 238. 238infinite v« h¹n, v« cùc, v« sèinfinitely mét c¸ch v« h¹n v« tËninfinitesimal vi ph©n, v« cïng bÐprimary i. vi ph©n c¬ b¶n; gt. v« cïng bÐ c¬ b¶nstandard i. vi ph©n tiªu chuÈn; gt. v« cïng bÐ c¬ sëinfinity v« sè, v« cùc, v« h¹n, v« tËn at i. ë v« cùc; to end at i. kÕt thóc ëv« cùc; to extend to i. kÐo dµi ®Õn v« cùc; to let...approach i. ®Ó tiÕn dÇn ®Õn v« cùcactual i. v« h¹n thùc t¹icompleted i. log. v« h¹n [thùc t¹i, hoµn chØnh]constructive i. log. v« h¹n kiÕn thiÕtpotential i. log. v« h¹n tiÒm n¨ngsingle i. v« h¹n ®¬ninflect uèninflection, inflexion sù uèninflectional, inflexional uèninfluence ¶nh h−ëng, t¸c dônginfra-red vl. tia hång ngo¹iinform th«ng tin, truyÒn d÷ kiÖn, th«ng b¸oinformative th«ng tin, tininformation xib. th«ng tin, tin tøcalphanumerical i. th«ng tin ch÷ sèancillary i. th«ng tin bæ sungaverage i. th«ng tin trung b×nhinterblock i. th«ng tin gi÷a c¸c khèiintrablock i. th«ng tin trong khèiprecise i. th«ng tin chÝnh x¸cprocessed i. th«ng tin ®· chÕ biÕnredundanti i. th«ng tin thõasupplemental i. tk. th«ng tin phôwithin-block i. th«ng tin trong khèiingate mt. van vµoingoing tíiingradient bé phËn, thµnh phÇninhere s½n cã; thuéc vÒ; b¶n th©n; cè h÷u
 • 239. 239inherent s½n cã kh«ng t¸ch ®−îc; kh«ng bá ®−îcinherit thõa h−ëng, kÕ tôcinherited ®−îc thõa h−ëng, ®−îc kÕ tôcinhibit h·m, chËm; cÊm, ng¨n chÆninhibitory trÔ, c¶ninitial ban ®Çu, gèc, khëi thuû // ch÷ c¸i ®Çu tiªninitiate b¾t ®Çu; khëi ®Çuinject néi x¹, ®−a vµo, phun vµoinjection phÐp néi x¹ ®¬n ¸nhdiagonal i. ®¬n ¸nh chÐonatural i. ®¬n ¸nh tù nhiªninjective n«i x¹inlet kü . lèi vµo ®Çu vµo, sù thu nhËninner ë trong, bªn tronginoperative kh«ng cã hiÖu lùc, kh«ng ho¹t ®énginput mt. c¸i vµo; lèi vµo, tÝn hiÖu vµo; kt. chi phÝ (s¶n xuÊt) at the i. ë lèi vµoinquire dß háiinqiury sù hái; sù ®iÒu tra nghiªn cøu; kt. nhu cÇuinradius b¸n kÝnh vßng trßn néi tiÕpinserible néi tiÕpinseribed néi tiÕpinscription ssù ghi vµo, sù ®¨ng kýinseparable kh«ng t¸ch ®−îcpurely i. ®s. thuÇn tuý kh«ng t¸ch ®−îcinsert mt. ®−a (c¸c d÷ kiÖn) vµo; l¾p (b¨ng) vµoinsertion mt. sù ®−a vµo, sù ®iÒn vµoorbital i. sù ®−a lªn quü ®¹oinside phÇn trong, mÆt trong, tÝnh chÊt trong // bªn trong i. out lén tr¸iinsight sù thÊm vµo; quan niÖm, nhËn thøcinsignificant kh«ng cã nghÜa, v« nghÜa, kh«ng cã néi dunginsoluble kh«ng gi¶i ®−îc kh«ng hoµ tan ®−îcinsolvency kt. [t×nh tr¹ng, sù] vì nî; sù ph¸ s¶ninspect kiÓm tra, quan s¸tinspection sù kiÓm tra, sù kiÓnacceptance i. kiÓm tra thu nhËn
 • 240. 240curtailed i. kiÓm tra rót ng¾nmore exact i. kiÓm tra chÝnh x¸c h¬nnormal i. (khãi l−îng) kiÓm tra chuÈnrectifying i. kiÓm tra cã thay thÕreduced i. kiÓm tra rót gänsereening i. kiÓm tra chän läctightened i. kiÓm tra ngÆttotal i. kiÓm toµn bévariable i. kiÓm tra [®Þnh l−îng, theo biÕn]insphere hh. h×nh cÇu néi tiÕpinstability xib. [sù, tÝnh] kh«ng æn ®Þnhabsolute i. sù kh«ng æn ®Þnh t−¬ng ®èiconvective i. sù kh«ng æn ®Þnh ®èi l−uinherent i. sù kh«ng æn ®Þnh s½n cãlatent i. tÝnh kh«ng æn ®Þnh Ènphase i. sù kh«ng æn ®Þnh cña phastatic i. sù kh«ng æn ®Þnh tÜnhvibratinal i. sù kh«ng æn ®Þnh cña dao ®énginstall tiÕt lËp, l¾p r¸pinstallation sù thiÕt lËp, sù l¾p r¸pinstament kt. tr¶ tiÒn ngay, s¶n xuÊ kÞp thêiinstant mét lóc, mét kho¶nh kh¾cinstantaneous tøc thêiinstead thay cho, thay thÕi. of this thay cho ®iÒu nµyinstitute häc viÖn, [c¬ quan, héi] khoa häc // thiÕt lËp; g©y c¬ së, ®Æt nÒn mãnginstitution sù thiÕt lËp; sù ®Æt nÒn mãng; sù khëi sù, sù b¾t ®Çushop i. chØ dÉn ë nhµ m¸ytransfer i. lÖnh chuyÓninstrument dông côdial i. dông cô cã mÆt sè, ®ång hå ®omeasuring i. mt. dông cô ®oinsufficient kh«ng ®ñ, thiÕu sãtinsulate vl. c¸ch, ng¨n c¸ch, c« lËpinsulator vl. c¸i c¸ch ®iÖn, chÊt c¸ch ly
 • 241. 241insurance kt. sù b¶o hiÓm biÖn ph¸p b¶o hiÓm, chÕ ®é b¶o hiÓmacsidnet i. b¶o hiÓm tai n¹nlife i. b¶o hiÓm ®êi sèngproperty i. b¶o hiÓm tµi s¶nterm life i. b¶o hiÓm suèt ®êiinsurant ®−îc b¶o hiÓminsure b¶o hiÓm, ®¶m b¶oinsured ®−îc b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓminsuner héi b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓmintact nguyªn vÑninteger sè nguyªncomplex i. sè nguyªn phøc, sè nguyªn Gaux¬Gaussian i. sè nguyªn Gaux¬multidigit i. sè nguyªn nhiÒu ch÷ sènegative i. sè nguyªn ©mpositive i. sè nguyªn d−¬ngintegrability [sù, tÝnh] kh¶ tÝchabsolute i. [sù, tÝnh] kh¶ tÝch tuyÖt ®èicomplete i. tÝnh kh¶ tÝch ®Çy ®ñintegrable kh¶ tÝch, cã thÓ lÊy tÝch ph©n ®−îcquadratically i. b×nh ph−¬ng kh¶ tÝchtotally i. hh. hoµn toµn kh¶ tÝchintegral tÝch ph©n // nguyªni. about a closed path tÝch ph©n mét ®−êng cong kÝn; i. between thlimits a and b tÝch ph©n giíi h¹n cña a vµ b; to take an i. of... lÊy tÝchph©n mét ®−êng con kÝn; i. (taken) along a line lÊy tÝch ph©n (theo)®−êng; i taken through a surface lÊy tÝch ph©n mÆt; under the i. d−íidÊu tÝch ph©naction i. tÝch ph©n t¸c dôngauxiliarry i. tÝch ph©n bæ trîcomplete i. tÝch ph©n ®Çy ®ñcomplete elliptic i. tÝch ph©n elliptic ®Çy ®ñcontour i. gt. tÝch ph©n theo chu tuyÕn, tÝch ph©n theo ®−êng ®¸yconvergent i. tÝch ph©n héi tôconsine i. tÝch ph©n cosin
 • 242. 242curvilinear i. tÝch ph©n ®−êngdefinite i. tÝch ph©n x¸c ®Þnhdouble i. tÝch ph©n hai lípelementary i. tÝch ph©n s¬ cÊpenergy i. tÝch ph©n n¨ng l−îngfaltung i. tÝch ph©n chËpfirst i. tÝch ph©n ®Çufractional i. tÝch phana cÊp ph©n sègeneral i. tÝch ph©n tæng qu¸thyperelliptic i. tÝch ph©n siªu elipticimproper i. tÝch ph©n phi chÝnhinfinite i. tÝch ph©n v¬Ý cËn v« h¹nintermadiary i., intermediate i. tÝch ph©n trung gianinvariant i. tÝch ph©n bÊt biÕninterated i. tÝch ph©n lÆpline i. tÝch ph©n ®−ênglogarithm i. tÝch ph©n l«galower i. tÝch ph©n d−íimultiple i. tÝch ph©n béimultiple iterated i. gt. tÝch ph©n lÆpparticular i. tÝch ph©n riªngphase area i. tÝch ph©n diÖn tÝch phapotential i. tÝch ph©n thÕprobability i. tÝch ph©n x¸c suÊtproper i. tÝch ph©n th«ng th−êngpseudo-elliptic i. tÝch ph©n gi¶ ®Þnhpseudo-hyperelliptic i. tÝch ph©n gi¶ siªu elipticrationalizable i. tÝch ph©n h÷u tû ho¸ ®−îcreactance i. tÝch ph©n ®iÖn kh¸ngrepeated i. tÝch ph©n lÆpsimple i. tÝch ph©n ®¬nsine i. sin tÝch ph©nsingular i. tÝch ph©n kú dÞspecial i. tÝch ph©n ®Æc biÖtsubnormal i. tÝch ph©n ph¶n ¸nh
 • 243. 243surface i. tÝch ph©n mÆttrigonometric(al) i. gt. tÝch ph©n hµm l−îng gi¸ctriple i. tÝch ph©n ba lípupper i. tÝch ph©n trªnvolume i. tÝch ph©n khèiintegralization sù nguyªn ho¸integrally nguyªn vÑnintegrand hµm lÊy tÝch ph©n; [biÓu thøc, hµm] d−íi dÊu tÝch ph©nexact i. hµm lÊy tÝch ph©n lµ mét vi ph©n toµn phÇnintegraaph mt. m¸y ®o ®iÖn tÝchintegrate lÊy tÝch ph©n; lµm thµnh nguyªn, hîp nhÊt l¹ii. by parts lÊy tÝch phana tõng phÇni. by substitutionlÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕintegrated ®−îc lÊy tÝch ph©n, ®−îc hîp nhÊt l¹i; ®−îc nhãm l¹iintegration gt. phÐp lÊy tÝch ph©n i. by decomposition phÐp lÊy tÝchph©n b»ng ph©n tÝch; i. by partial fractions phÐp lÊy tÝch ph©n b»ngph©n thøc ®¬n gi¶n; i. by substitution phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕ;i. in infinite terms phÐp lÊy tÝch ph©n c¸c sè h¹ng h÷u h¹ni. of sequences and series phÐp lÊy tÝch ph©n chuçi v« h¹napproximate i. phÐp lÊy tÝch ph©n [xÊp xØ, gÇn ®óng]asymptotic i. phÐp lÊy tÝch ph©n tiÖm cËncomplex i. phÐp lÊy tÝch ph©n thøcformal i. phÐp lÊy tÝch ph©ngraphic(al) i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ®å thÞgroup i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo nhãmimmediate i. phÐp lÊy tÝch ph©n trùc tiÕpmachanical i. phÐp lÊy tÝch ph©n c¬ giíinumerical i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng sèpoint by point i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo ®iÓmsuccessive i. lÊy tÝch ph©n liªn tiÕpintegrator mt. m¸y lÊy tÝch ph©n, thiÕt bÞ lÊy tÝch ph©nball-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vµ qu¶ cÇubootstrap i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã tham biÕn ®iÒu chØnh ®é saicurrent i. m¸y lÊy tÝch ph©n dßngelectromic i. m¸y lÊy tÝch ph©n ®iÖn tö
 • 244. 244flyball i. m¸y lÊy tÝch ph©n h×nh cÇu bay ly t©mgyroscopic i. m¸y lÊy tÝch phana håi chuyÓnoptic (al) i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang häcperfect i. m¸y lÊy tÝch ph©n lý t−ëngphoto-clectric i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang ®iÖnproduct i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tÝchsumming i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tængnelocity i. m¸y lÊy tÝch ph©n vËn tècwheel-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vµ b¸nhintegrity tÝnh nguyªnintegro-differential vi tÝch ph©nintellect th«ng minh; tri thøcintelligence th«ng minh, tri thøcintelligent th«ng minhintelligibility tÝnh hiÓu ®−îc, tÝnh ®äc ®−îcintelligible hiÓu ®−îc, dÔ hiÓuintend cã ý ®Þnh; cã nghÜa lµ; hiÓu lµintense m¹nh, cã c−êng ®éintension log. néi hµm (cña kh¸i niÖm); vl. c−êng ®éintensity c−êng ®éi. of force c−êng ®é lùci. of pressure c−êng ®é ¸p lùci. of sound c−êng ®é ©m thanhelectrostatic i. c−êng ®é tr−êng tÜnh ®iÖnluminous i. c−êng ®é ¸nh s¸ngsound i. c−êng ®é ©m thanhintent ý ®Þnh, dù ®Þnhinterract t−¬ng t¸cinteraction sù t−¬ng t¸cintercept c¾t ra, ph©n ra; ch¾n // ®o¹n th¼ng bÞ chÆn trªn hÖ trôc to¹ ®éinterchange ®æi chç, ho¸n vÞinterchangexbility mt. tÝnh ®æi lÉn ®−îc (gi÷a c¸c bé phËn trong m¸y);tÝnh ho¸n vÞ ®−îcinterchangeable ®æi lÉn ®−îc, ho¸n vÞ ®−îcintercity trong thµnh phè
 • 245. 245intercommunication th«ng tin hai chiÒu, th«ng tin nhiÒu chiÒuinterconnect nèi l¹i liªn kÕt l¹iinterconnection mt. sù nèi, sù liªn kÕt víi nhau (trong s¬ ®å)intercontinental gi÷a c¸c lôc ®Þainterconversion mt. biÕn ®æi lÉn nhau; sù ®Õm l¹i, sù tÝnh l¹iintercorrelation tk. t−¬ng quan gi÷a c¸c phÇn tö (cña mét tËp hîp)intercross giao nhau, chÐo nhauinterdeducible log. suy lÉn nhauinterdependnece sù liªn quan víi nhau, phô thuéc nhauinterdependent liªn quan víi nhau, phô thuéc nhauinterest kt. l·icompound i. l·i kÐpsimple i. l·i ®¬ninterface vl. mÆt ph©n c¸ch, mÆt ph©n giíiinterfere vl. giao thoa lµm nhiÔu lo¹noptical i. giao thoa ¸nh s¸ngwave i. giao thoa sãnginterferometer vl. c¸i ®o giao thoa, giao thoa kÕinterior trong, phÇn trong, tÝnh trongi. of set top. phÇn tæng cña mét tËp hîpinterlace ®an nhauinterleave xen kÏ, keninterlock mt. cÊm // vïng cÊmintermediate trung gian phô |intermit lµm ®øt ®o¹n lµm gi¸n ®o¹n |intermittent ®øt ®o¹n, gi¸n ®o¹n rêi r¹cintermodulation vl. biÕn ®iÖu t−¬ng hçinternal trong, néi béinterpenetrate thÊm vµo nhau, th©m nhËp s©u s¾c, xuyªn vµo nhauinterplanetarry gi÷a c¸c hµnh tinhinterpolate néi suyinterpolation phÐp néi suy; qu¸ tr×nh néi suy i. by central differencephÐp néi suy b»ng sai ph©n gi÷a; i. by prportional parts phÐp néi suyb»ng phÇn tû lÖcubic i. gt phÐp néi suy bËc ba
 • 246. 246direct i. phÐp néi suy trùc tiÕpinverse i. phÐp néi suy ng−îclinear i. phÐp néi suy tuyÕn tÝnhnumerical i. phÐp néi suy b»ng sèosculatory i. phÐp néi suy mËt tiÕppolynomial i. phÐp néi suy b»ng ®a thøcquadratic i. phÐp néi suy bËc hairegressive i. phÐp néi suy håi quytrigonometric i. phÐp néi suy l−îng gi¸cinterpolator mt. m¸y néi suyinterpose ®−a vµo, ®Æt, ®Óinterpret log. gi¶i thÝch, thÓ hiÖninterpretation [c¸i, sù] gi¶i thÝch, sù thÓ hiÖninterpretative gi¶i thÝchinterpreter ng−êi phiªn dÞch, bé dÞchcard i. mt. m¸y ghi lªn b×aelectronic i. mt. bé dÞch ®iÖn töinterrupt gi¸n ®o¹n, ®øt ®o¹ninterruption sù gi¸n ®o¹n, sù t¹m dõngintersect c¾t, giao nhauintersection (t−¬ng) giaoi. of events xs. giao cña c¸c biÕn sèi. of sets giao cña c¸c tËp hîpinterstellar tv. gi÷a c¸c v× saointerval kho¶ng ®o¹n // chia thµnh ®o¹ni. of convergence gt. kho¶ng héi tôcentral confidence i. kho¶ng tin cËy trung t©mclass i. kho¶ng nhãmclosed i. kho¶ng ®ãngconfidence i. tk. kho¶ng tin cËycontrol i. xib. kho¶ng kiÓm tradegenerate i. kho¶ng suy biÕndifference i. b−íc sai ph©nfocal i. kho¶ng tiªuhalf open i. kho¶ng nöa më
 • 247. 247nested i. c¸c kho¶ng lång nhaunon-central confidence i. tk. kho¶ng tin cËy kh«ng t©mopen i. kho¶ng mëpredition i. kho¶ng dù ®o¸nshortest condifidence i. kho¶ng tin cËy ng¾n nhÊttime i. kho¶ng thêi gianunit i. kho¶ng ®¬n vÞinterwine xo¾n l¹i, bÖn l¹iintrablock tk. trong khèiintraclass tk. trong lípintransitive log. kh«ng b¾c cÇu, kh«ng truyÒn øngintranuclear trong h¹t nh©nintrinsic(al) trong, néi t¹iintroduce ®−a vµo, giíi thiÖu, lµm quenintroduction lêi giíi thiÖuintuition log. trùc gi¸cintuotional log. (thuéc) trùc gi¸cintuitionism log. chñ nghÜa trùc gi¸cintuitionistic (thuéc) chñ nghÜa trùc gi¸cintuitive trùc gi¸cinvariable kh«ng ®æi, bÊt biÕninvariance tÝnh bÊt biÕnbinary i. bÊt biÕn nhÞ nguyªnorientational i. tÝnh bÊt biÕn ®Þnh h−ínginvariant bÊt biÕnadiabatic i. bÊt biÕn ®o¹n nhiÖtalgebraic i. bÊt biÕn ®¹i sèanalytic i. gt. bÊt biÕn gi¶i tÝcharithmetical i. bÊt biÕn sè häcbending i. bÊt biÕn khi uènconformal i. gt. bÊt biÕn b¶o gi¸cdifferential i. bÊt biÕn vi ph©ngeometric i. bÊt biÕn h×nh hächomogeneous i. bÊt biÕn thuÇn nhÊtintegral i. bÊt biÕn tÝch ph©n
 • 248. 248irrational i bÊt biÕn v« tûisotopy i bÊt biÕn hîp lu©niterative i. gt. bÊt biÕn lÆpleft i hh. bÊt biÕn tr¸imodular i. bÊt biÕn m«®ulanumerical i. bÊt biÕn b»ng sèprimary i.s c¸c bÊt biÕn nguyªn s¬projective i. bÊt biÕn x¹ ¶nhrational i. bÊt biÕn h÷u tûrelative i. bÊt biÕn t−¬ng ®èiright i. bÊt biÕn ph¶itypical basic i. bÊt biÕn c¬ b¶n ®iÓn h×nhunrestricted i bÊt biÕn kh«ng bÞ rµng buécinvent ph¸t minhinvention sù ph¸t minhinventory tk. kiÓm kª; danh s¸ch kiÓm kª; quü lu©n chuyÓninverse ng−îc, nghÞch ®¶oi. of a number nghÞch ®¶o cña mét sèright i. nghÞch ®¶o ph¶iinversion phÐp nghÞch ®¶o, phÐp biÕn ®æi ng−îc; nghÞch thÕ (trong phÐpthÕ); vl. phÐp ®æi ®iÖninversely ng−îc l¹i, nghÞch ®¶oinverted bÞ nghÞch ®¶oinverter xib. bé phËn biÓn ®æi nghÞch ®¶ophase i. bé phËn ®¶o pha, bé phËn ®æi dÊuinvertibility tÝnh nghÞch ®¶o ng−îcinvertible nghÞch ®¶o ®−îc, kh¶ nghÞchinvest kt. hïn (vèn); ®Çu t−investigation sù nghiªn cøu; ®iÒu trainvestigation sù nghiªn, sù ®iÒu trainvestment kt. vèn ®Çu t−; sù hïn (vèn)investor kt. ng−êi hïn (vèn)invoice kt. giÊy biªn nhËn, ho¸ ®¬n // lµm ho¸ ®¬ninvolution phÐp n©ng lªn luü thõa; phÐp ®èi hîp; ¸nh x¹ ®èi i. on a linephÐp ®èi hîp tuyÕn
 • 249. 249i. of high order phÐp ®èi hîp cÊp caobiaxial i. phÐp ®èi hîp song trôccentral i. phÐp ®èi hîp t©mcyclic i. phÐp ®èi hîp tuÇn hoµnelliptic i. phÐp ®èi hîp ellipicextremal i. ®s. phÐp ®èi hîp cùc trÞfocal i. phÐp ®èi hîp tiªuhyperbolic i. phÐp ®èi hîp hypebolicline i. phÐp ®èi hîp tuyÕnn-array i. phÐp ®èi hîp bé northogonal i. phÐp ®èi hîp trùc giaopoint i. phÐp ®èi hîp ®iÓmrational i. phÐp ®èi hîp h÷u tûquadratic i. phÐp ®èi hîp bËc haiskew i. phÐp ®èi hîp lÖchsymmetric i. phÐp ®èi hîp ®èi xøngternary i. phÐp ®èi hîp bé bainvolutory ®èi hîpinvolve n©ng lªn luü thõa; suy ra, kÐo theo; xo¸y, xo¾ninward trong , h−íng vµo trongion vl. i«nionic vl. (thuéc) i«nionization vl. sù i«n ho¸ionosphere vl®s. tÝnh bÊt th−êng mÆt ngoµiirresoluble kh«ng gi¶i ®−îcirreversibility tÝnh kh«ng kh¶ nghÞch, tÝnh kh«ng ®oa rng−îc ®−îcirrotational hh. kh«ng xo¸yisentropic vl. ®¼ng entr«piisobar vl. ®−êng ®¼ng ¸p; nguyªn tè cã cïng nguyªn tö l−îngisobaric (thuéc) ®−êng ®¼ng ¸pisochrone vl. ®¼ng thêiisochronous cã tÝnh ®¼ng thêiisocline ®−êng ®¼ng tµisoendomorphism ®s. phÐp ®¼ng tù ®ång cÊuisoenergetic ®¼ng n¨ng
 • 250. 250isogenous hh ®s. ®¼ng gièngisogonal ®¼ng gi¸cisogonality phÐp biÕn ®æi ®¼ng gi¸cisogonic vl. cã cïng ®é nghiªngisograh mt. m¸y gi¶i ph−¬ng tr×nh ®¹i sèisolable ®s. c« lËp ®−îcisolate c« lËp, t¸ch biÖt, riªng biÖtisolated bÞ c« lËpisolating c« lËp, ph©n tÝch, t¸chi. of a root t¸ch c¨n thøcisolator ®s. c¸i t¸chisomer hh; vl. ®ång ph©nisometric ®¼ng cùcisometry phÐp ®¼ng cùisomorphic ®¼ng cÊulocally i. ®¼ng cÊu ®Þa ph−¬ngisomorphism phÐp ®¼ng cÊucentral i. phÐp ®¼ng cÊu trung t©minner i. phÐp ®¼ng cÊu trongmetric i. phÐp ®¼ng cÊu mªtricmultiple i. phÐp ®¼ng cÊu béiorder i. phÐp ®¼ng cÊu b¶o toµn thø tùtopological i. phÐp ®¼ng cÊu t«p«, phÐp ®ång ph«iisomorphy ®s. ®¬n cÊuisoperimetric(al) ®¼ng chuisosceles c©n (tam gi¸c thang)isotherm vl. ®¼ng nhiÖtisothermal (thuéc) ®¼ng nhiÖtisotone (order-preserving) b¶o toµn thø tùisotonic b¶o toµn thø tùisotope ®ång vÞ; top. hîp lu©nisotopy phÐp hîp lu©nisotropy [tÝnh, sù] ®¼ng h−ëngfull i. ®¼ng h−íng hoµn toµnisotype ®å h×nh d¹ng vÏ
 • 251. 251isthmus top. eoitalic kü. nghiªng; ch÷ nghiªngitem ®iÓm; ch−¬ng; bµi b¸oitemize ®Õm riªng tõng c¸i; lµm thµnh ®Æc ®iÓmiterate nh¾c l¹i, lÆp l¹iiterated ®−îc lÆpiterative lÆp
 • 252. 252Jjack-screw kü. vÝt n©ng, kÝch vÝtjacobian ®Þnh thøc Jac«bi; (thuéc) Jac«bijet vl. tia, dßng; luånggas j. tia khÝpropulsive j. ®éng c¬ ph¶n lùc; kh«ng khÝ dßng th¼ngpulse j. ®éng c¬ ph¶n lùc, kh«ng khÝ xungjoin hîp nèidirect j. ®s. hîp trùc tiÕpreduced j. top. hîp rót gänjoint chç nèi; b¶n lÒ // hîp l¹i, nèi l¹ipin j. chç nèi b¶n lÒ, ghÐp cã ghimuniversal j. b¶n lÒ tæng hîp, khíp C¸c®¨ngjointly ®ång thêijoker trch. qu©n ph¨ng teojournal t¹p chÝ, b¸o; kü. ngâng trôc; ngângjudge ph¸n ®o¸n, tranh luËnjudgment sù ph¸n ®o¸n; sù tranh luËn, sù xÐt söiump b−íc nh¶y; mt. sù chuyÓn lÖnh // nh¶y qua j. at a conclusion log.kÕt luËn véi v·.hydraulic j. b−íc nh¶y thuû lùcfinite j. b−íc nh¶y h÷u h¹njusction sù nèi, tiÕ xócjust ®óng, chÝnh x¸c; chÝnh lµ j. in case trong mäi tr−êng hîp; it is j. thecase ®ã chÝnh lµ tr−êng hîpjustify kh¼ng ®Þnh, x¸c minh, minh gi¶ijuxtapose log. ghÐp, nh©n ghÐpjuxtapossition phÐp ghÐp, phÐp nh©n ghÐp
 • 253. 253Kkappa kapakeep gi÷; theo (quy t¾c); tiÕn hµnh (c«ng viÖc) k. on tiÕp tôckenotron vl. kªn«tron (®Ìn ®iÖn tö )kernel vl. h¹ch; h¹t nh©nk. of integral equation h¹ch cña ph−¬ng tr×nh tÝch ph©nextendible k. ®s. h¹ch gi·n ®−îciterated k. h¹ch lÆpopen k. h¹ch mëreciprocal k. ®s. h¹ch gi·n ®−îcresolvent k. h¹ch gi¶i, gi¶i thøcsymmetric k. h¹ch ®èi xøngkey ch×a kho¸, chØ dÉn c¸ch gi¶i; mt. ót bÊm // kho¸ l¹i; dß kho¸control k. nót ®iÒu khiÓnsignalling k. nót tÝn hiÖu, ch×a kho¸ tÝn hiÖuswitch k. c¸i ng¾t m¹chthree-position k. c¸i ng¾t m¹ch ba vÞ trÝkeyboard b¶ng nót bÊm, b¶ng ph©n phèisupplemental k. mt. bé bÊm phôkind lo¹ikinematic(al) (thuéc) ®éng häckinematics ®éng häckinetic ®éng lùckinetics ®éng lùc häckit mt. bé dông cô, bé c«ng côkitty trch. tiÒn thua cuécklystron vl. klitroon (®Ìn ®iÖn tö)knife con dao, l−ìi daoknob mt. c¸i nót, nót bÊmknot top. nót // [th¾t, buéc] nótparallel k. nót song songknow hiÓu biÕt, nhËn ra, phana biÖtknowledge tri thøcknown ®· biÕtkurtosis kt. ®é nhän
 • 254. 254normal k. ®é nhän chuÈn.
 • 255. 255Llabel nh·n // ký hiÖu; ®¸nh dÊulabile kh«ng æn ®Þnh, kh«ng bÒnlaboratory phãng thÝ nghiÖm, phßng thùc nghiÖmcomputing l. mt. phßng thùc nghiÖm tÝnh to¸nlabour kt. lao ®éng, lµm viÖcsurplus l. lao ®éng thÆng d−labyrinth mª lé, ®−êng rèilabyrinthine xib. (thuéc) mª lé, ®−êng rèilack sù thiÕu, sù v¾ng mÆtlacuna lç hæng, chç khuyÕtlacunar(y) hæng, khuyÕtlacunarity tÝnh cã lç hænglag sù trÔ, sù chËm; sù chuyÓn dÞch ©m cña phacontrol l. [sù trÔ, sù chËm] ®iÒu chØnhcontroller l. sù chËm cña [ng−êi, bé phËn] ®iÒu chØnhcorrective l. sù trÔ hiÖu chÝnhinstrument l. sù trÔ dông cô, sù gi¶m tèc dông cômeasurring l. xib. sù trÔ ®ophase l. sù trÔ pha, sù dÞch chuyÓn ©m cña phaplant l. sù trÔ trong ®èi t−îng ®iÒu chØnhprocess l. sù trÔ trong qu¸ tr×nhresponse l. sù trÔ ph¶n øngtime l. gt. sù trÔ thêi gianlambda lam®a (λ)lambdagram tk. biÓu ®å lam®alamina líp máng, b¶n mánglaminar thµnh líplamp ®Ìncold cathode i. ®Ìn ©m cùc l¹nhfinish l. mt. ®Ìn kÕt thóc qu¸ tr×nh tÝnhgas-discharge l. vl. ®Ìn phãng ®iÖn qua khÝglow l. ®Ìn nãng s¸ngpilot l. mt. ®Ìn hiÖu, ®Ìn kiÓm tra
 • 256. 256language ngu«n ng÷natural l. ng«n ng÷ tù nhiªnnumber l. ng«n ng÷ sè, hÖ thèng ®Õmpseudo-object l. log. ng«n ng÷ ®èi t−îng gi¶large lín, réng in the l. nãi chung, trong toµn côclargest lín nhÊtlast cuèi cïng // tiÕp xóc, kÐo dµi at l. cuèi cïng; l. but one, next to l.gi¸p chãt; to the l. ®Õn cïnglate chËm; cuèi; sau; kh«ng l©u; thêi gian gÇn ®©ylatent Èn, tiÒmlater chËm h¬nlateral chung quanh, bªn phôlatest cuèi cïng, chËm nhÊt, muén nhÊtlatin latinlatitude tv. vÜ ®é, vÜ tuyÕnl. of a point on the earths surface vÜ ®é cña mét ®iÓm trªn bÒ mÆt tr¸i®Êtastronomical l. vÜ ®é thiªn v¨ncelestial l. vÜ ®é trêi (trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹o)ecliptic l. vÜ ®é hoµng ®¹ogeocentric l. vÜ ®é ®Þa t©mgeodetic l. vÜ ®é tr¾c ®Þageographical l. vÜ ®é ®Þa lýhigh l.s vÜ ®é caolow l.s vÜ ®é thÊpmiddle l.s vÜ ®é trung b×nhlatter kh«ng l©u; cuèi cïnglattice ®s. dµn; tk. m¹ngatomic(al) l. ®s. dµn nguyªn töcoarse l. ®s. dµn th«complemented ®s. dµn cã bæ sungcomplete multiplicative l. ®s. dµn nh©n ®Çy ®ñcubic l. tk. m¹ng lËp ph−¬ngdisjunction l. ®s. dµn t¸chdistributive l. tk. m¹ng ph©n phèi
 • 257. 257gruoping l. tk. m¹ng nhãmintegral l. ®s. dµn nguyªnmatroid l. M-dµnmetric l. ®s. dµn mªtricmodular l. ®s. dµn m«®ulamuliplication l. ®s. dµn nh©nquasi-complemented l. ®s. dµn ®−îc tùa bæ sungrelatively complemented ®s. dµn ®−îc bæ sung t−¬ng ®èiresiduated l. ®s. dµn cã phÐp chiasemi-modular l. ®s. dµn nöa m«®ulaskew l. ®s. dµn lÖchsoluble l. ®s. dµn gi¶i ®−îcsquare l. tk. m¹ng vu«ngstar l. dµn h×nh saothree-demÐnional l. tk. m¹ng ba chiÒulaw luËt, quy luËt; ®Þnh luËt; nguyªn lý; c«ng thøc; ®Þnh lýl. of action and reaction ®Þnh luËt t¸c dông vµ ph¶n t¸c dôngl. of apparition of prime luËt ph©n bè c¸c sè nguyªn tèl. of association luËt kÕt hîpl. of commutation luËt giao ho¸nl. of conservation of energy ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l−îngl. of contradiction log. luËt m©u thuÉnl. of cosines ®Þnh lý c«sil. of distributive proportion luËt tû lÖ ph©n phèil. of double logarithm luËt l«ga lÆpl. of errors luËt sai sèl. of excluded middle luËt bµi trungl. of experience xib. luËt kinh nghiÖml. of friction ®Þnh luËt ma s¸tl. of great numbers luËt sè línl. of identity log. luËt ®ång nhÊtl. of indices luËt chØ sèl. of inertia ®Þnh luËt qu¸n tÝnhl. of interated logarithm luËt l«ga lÆpl.s of motion vl. c¸c [quy luËt, ®Þnh luËt] chuyÓn ®éng, c¸c ®Þnh luËt c¬ häc
 • 258. 258l. of mutuality phases quy luËt t−¬ng hç c¸c phal. of nature quy luËt tù nhiªnl. of reciprocity luËt [thuËn, nghÞch, ph¶n liªn håi d−ìng]l. of requisite variety xib. luËt yªu cÇu nhiÒu vÎl. of signs luËt ®Êul. of sines hh. ®Þnh lý sinl. of small numbers xib. luËt sè bÐ, ph©n phèi Poatx«ngl. of sufficient reason log. luËt ®ñ lýl. of supply and demand kt. quy luËt cung vµ cÇul. of tangents ®Þnh lý tangl. of the lever c¬. ®Þnh luËt ®ßn bÈyl. of the mean gt. ®Þnh lý trung b×nhl. of thought log. luËt t− duyl. of universal gravitation ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉnl. of zero tk. luËt kh«ngabsorption l. ®s. luËt hót thucancellation l. luËt gi¶n −íccommutative l. luËt giao ho¸ncomplementarity l. ®s. luËt bïcomposition l. luËt hîp thµnhconservation l. ®Þnh luËt b¶o toµncosine l. ®Þnh lý c«sindistribution l. luËt ph©n phèidualization l. luËt ®èi ngÉuelementary probability l. mËt ®é ph©n phèi x¸c suÊterror l. luËt sai sè, luËt ®é saiexponential l. luËt sè mògas l. vl. ph−¬ng tr×nh cña khÝ; sù c©n b»ng tr¹ng th¸i khÝhydrostatic(al) pressures l. luËt ph©n phèi ¸p lùc thuû tÜnhindex l.s luËt chØ sèinertia l. ®Þnh luËt qu¸n tÝnh, ®Þnh luËt Niut¬n thø nhÊtnon-commutative l. luËt kh«ng giao ho¸nnormal l. of composition hh®s. luËt hîp thµnh chuÈn t¾cone- side distribuutive l. luËt ph©n phèi mét phÝaparallelogram l. of forces quy t¾c b×nh hµnh lùc
 • 259. 259probability l. luËt x¸c suÊtquasi-stable l. luËt tùa æn ®Þnhreciprocity l. luËt thuËn nghÞchreduced l. luËt rót gänreflexive l. luËt ph¶n x¹semi-stable l. luËt nöa ph©n phèistrong l. of large numbers luËt m¹nh sè líntransitive l. luËt [b¾c cÇu, truyÒn øng]trichotomy l. ®s. luËt tam ph©nlay xÕp, ®Æt l. down the rule [ph¸t biÓu, thiÕt lËp] quy t¾clayer líp, tÇngl. of charge vl. tÇng tÝch ®iÖn, mÆt ph¼ng tÝch ®iÖnboundary l. líp biªncontact l. tÇng tiÕp xócdouble l. vl. tÇng kÐpequipotential l. tÇng ®¼ng thÕmultiple l. gt. tÇng béiturbulent buondary l. líp biªn rèi lo¹nlayout b¶ng, s¬ ®å, cÊu h×nh ph©n phèi, sù x¾p xÕpdigit l. mt. s¾p xÕp ch÷ sèwiring l. mt. s¬ ®å l¾p r¸plead tê, l¸, diÖplearn häc (thuéc)least bÐ nhÊt // nhá h¬n c¶, ë møc bÐ nhÊtleave ®Ó l¹i, cßn l¹ilecture bµi gi¶ng // gi¶ng bµileeway c¬. tr«i, gi¹t, b¹tleft (bªn) tr¸i on the l. vÒ phÝa tr¸i; on the l. of the equation vÕ tr¸i cñaph−¬ng tr×nhleft-hand vÒ phÝa tr¸ileft-handed xo¾n tr¸i, (thuéc) hÖ to¹ ®é tr¸ilegitimate lµm hîp ph¸plemma bæ ®Òlemniscate lemnixcat (®å thÞ cña ρ2=a2cos2θ)cogarithmic l. lemnixcatl«ga
 • 260. 260projective l. lemnixcat x¹ ¶nhlength ®é dµi, chiÒu dail. of arc ®é dµi cungl. of a curve ®é dµi ®−êng congl. of normal ®é dµi ph¸p tuyÕnl. of a rectangle chu vi h×nh ch÷ nhËtl. of a tangent ®é dµi tiÕp tuyÒnextremal l. gt. ®é dµi cùc trÞfocal l. tiªu cùpulse l. mt. ®é dµi xungreduced l. ®é dµi rót gänregister l. ®é dµi cña thanh ghiword l. mt. ®é dµi cña tõ, ®é dµi cña m· hiÖuwave l. b−íc sãnglengthen kÐo dµilengthened ®−îc kÐo dµilens vl. thÊu kinhconverging l. thÊu kÝnh héi tôdiverging l. thÊu kÝnh ph©n kúleptokurtosis tk. ®é nhän v−ît chuÈnless Ýt h¬n, bÐ h¬n // trõlesson bµi häclet gi¶ sö, cho phÐpletter ch÷ c¸i; dÊu hiÖu // ghi b»ng ch÷capital l. ch÷ (c¸i) hoacode l. ch÷ m· hiÖu; dÊu hiÖu m·function l. mt. ch÷ hµmkey l. xib. (ch÷) kho¸ (m· hiÖu)level møc, cÊp // n»m ngang b»ng ph¼ng on a l. ë møc trung b×nh, c©nb»ng; out of l. nghiªng lÖch; l. with c©n b»ng víil. of adstraction log. møc ®é trõu t−îngl. of prices kt. møc gi¸acceptable quality l. tk. møc chÊt l−îng chÊp nhËn ®−îc. møc lÉn lo¹icho phÐpconfidence l. møc tin cËy
 • 261. 261energy l. vl. møc n¨ng l−îngintensity l. møc c−êng ®éoverload l. møc qu¸ t¶ipressure l. møc ¸p suÊtpressure spectrum l. møc phæ ¸psignificance l. tk. møc ý nghÜavelocity l. møc vËn tèclever ®ßn bÈy, tay ®ßnleverage t¸c dông ®ßn bÈylevy kt. thu thuÕlexicographic(al) (hiÓu) tõ ®iÓnlexcography tõ vùng häcliability ®−îc phÐp; ph¶i; cã thÓ, cãlÏ; cã tr¸ch nhiÖm l. to duty tk. ph¶i®ãng thuÕlibrary th− viÖnl. of tapes mt. th− viÖn c¸c b¨nglibrate c©n; dao ®énglibration tv. b×nh ®énglifetime vl. thêi gian sèng; chu kú b¸n r·lift lùc [n©ng, th¨ng] // n©ng lªnearodynamics l. lùc n©ng khÝ ®énglight ¸nh s¸ng, nguån s¸ng; ®Ìn // nhÑ, yÕu // chiÕu s¸ng to bring to l.lµm s¸ng tá; to come to l. ®−îc râ, ®−îc thÊy; ph¸t hiÖn ®−îcpolarized l. ¸nh s¸ng ph©n cùcsearch l. ®Ìn chiÕu, ®Ìn phawarning l.s sù ®¸nh tÝn hiÖu b»ng ¸nh s¸ngzodical l. ¸nh s¸ng hoµng ®íilike gièng nh−; b»ng; cïng tªn // gièng, cã lÏ, cã thÓlikelihood tk. hîp lýmaximum l. tk. hîp lý cùc ®¹ilikeness gièng nhau, ®ång d¹ng; ®¬n lo¹ilimacon ®−êng èc sªn (®å thÞ cña ρ = acosθ + b)limit giíi h¹n, cËn // h¹n chÕ; giíi h¹n l. approached from the left tiÕndÇn tíi giíi h¹n vÒ bªn tr¸i; l. approached from the right tiÕn dÇn tíigiíi h¹n vÒ bªn ph¶i; at the l. ë giíi h¹n; l. in the mean giíi h¹n trung
 • 262. 262b×nh; l.s on an integral giíi h¹n tÝch ph©n; to place an upper l. on x¸c®Þnh giíi h¹n trªn; to set a l. x¸c ®Þnh giíi h¹n; to tend to a l. tiÕn tíigiíi h¹nl. of error giíi h¹n sai sèl. of funtion giíi h¹n cña hµml. of integration gt. cËn lÊy tÝch ph©nl. of proportionality giíi h¹n tû lÖl. of sequence giíi h¹n d·yaction l.s giíi h¹n t¸c dôngcomplete l. gt. giíi h¹n ®Çy ®ñ, giíi h¹n trªnconfidence l. tk. giíi h¹n tin cËycontrol l.s giíi h¹n kiÓm tradirect l. ®s. giíi h¹n trùc tiÕpelastic l. giíi h¹n ®µn håifiducial tk. giíi h¹n tin cËyfunctional l. giíi h¹n hµminconsistent l. giíi h¹n kh«ng nhÊt qu¸ninverse l. ®s. giíi h¹n ng−îcleast l. giíi h¹n bÐ nhÊtleft-hand l. giíi h¹n bªn tr¸ilower l. giíi h¹n d−íiplastic l. giíi h¹n dÎoprobability l. tk. giíi h¹n x¸c suÊtprojective l. giíi h¹n x¹ ¶nh, giíi h¹n x¹ ng−îcrepÐted l.s giíi h¹n lÆpright-hand l. giíi h¹n bªn ph¶isuperior l. giíi h¹n trªntolerance l. tk. giíi h¹n cho phÐp, giíi h¹n chÊp nhËn ®−îcupper l. giíi h¹n trªn, cËn trªnupper control l. tk. cËn kiÓm tra trªnyied l. giíi h¹n d·o, ®iÓm d·olimitary bÞ chÆn, giíi h¹nlimitation [tÝnh, sù] giíi h¹n; h¹n chÕlimited bÞ chÆn, bÞ h¹n chÕlimiter giíi h¹n tö, bé phan¹ h¹n chÕ
 • 263. 263line ®−êng; tuyÕn; dßng; b¨ng truyÒn l. at infinity ®−êng th¼ng ë v« tËnl. of action ®−êng t¸c dôngl. of apsides tv. ®−êng cËn viÔnl. of behaviour xib. tuyÕn d¸ng ®iÖul. of centers ®−êng t©ml. of curvature hh. ®−êng ®é congl. of equidistance ®−êng c¸ch ®Òul. of force vl. ®−êng søcl. of intersection giao tuyÕnl. of motion quü ®¹ol. of parallelism ®−êng song songl. of principal stress ®−êng øng suÊt chÝnhl. of projection ®−êng th¼ng chiÕul. of quickest descent ®−êng ®o¶n thêil. of reference tuyÕn quy chiÕul. of regression tk. ®−êng håi quyl. of rupture ®−êng gÉy (cña vËt liÖu)l. of singularity ®−êng c¸c ®iÓm kú dÞl. of striction ®−êng th¾tl. of support tuyÕn ®ìl. of zero moment ®−êng cã m«men kh«ngacceptance l. ®−êng thu nhËnacoustic delay l. ®−êng trÔ ©mantiparalle l.s ®−êng ®èi songasymptotic l. ®−êng tiÖm cËnbase l. of diagram tuyÕn c¬ së cña mét biÓu ®åbelief l. møc tin cËyboundary l. ®−êng biªnbranch l. ®−êng rÏ nh¸nhbroken l. ®−êng gÊp khóccalendar l. tv. ®−êng ®æi ngµycentral l. ®−êng trung t©mcharacteristic l. ®−êng ®Æc tr−ngclosed l. ®−êng ®ãngcoaxial l. ®−êng ®ång trôc
 • 264. 264complex l. ®−êng phøcconcurrent l.s nh÷ng ®−êng th¼ng ®ång quyconjugate l.s ®−êng liªn hîpconsolidation l. tuyÕn cñng cècontact l. ®−êng tiÕp xóccontuor l. chu tuyÕndash l. ®−êng g¹ch (- - -)date l. tv. ®−êng ®æi ngµydelay l. mt. ®−êng trÔdiametric(al) l. ®−êng kÝnhdiscriminatory l. biÖt tuyÕn, tuyÕn ph©n biÖtdivergent straight l. ®−êng th¼ng ph©n kúdot-dash l. ®−êng chÊm g¹ch (•-, •-, •-)dotted l. ®−êng chÊm chÊm (........)double l. hh. ®−êng kÐpdouble heart l. ®−êng h×nh tim kÐpenergy l. ®−êng n¨ng l−îngequalized delay l. ®−êng trÔ cã ®Æc tr−ng c©n b»ngequidistant l. ®−êng c¸nh diÒuequipotential l. ®−êng ®¼ng thÕfocal l. ®−êng tiªugenerating l. ®−êng sinhgeodesic l. ®−êng tr¾c ®Þagorge l. ®−êng th¾tharmonic l. ®−êng ®iÒu hoµhorizontal l. ®−êng ch©n trêi, ®−êng n»m nganghyperbolic l.s ®−êng hyperbolicideal l. ®−êng lý t−ëngimaginary l. ®−êng ¶oimpulse l. tuyÕn xunginfluence l. ®−êng ¶nh h−ënginitial l. ®−êng ban ®Çuindeterminate l. of curvature tuyÕn ®é cong bÊt ®Þnhisochromatic l. ®−êng ®¼ng s¾cisoclinic l. ®−êng ®¼ng tµ
 • 265. 265isogonal l. ®−êng ®¼ng gi¸cisotropic l. ®−êng ®¼ng h−ínglimiting l. ®−êng giíi h¹nload l. ®−êng t¶i trängmedian l. hh. ®−êng trung tuyÕnminimal l. ®−êng cùc tiÓumutually perpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng th¼ng gãc nhaunodal l. ®−êng nótnon-isometric l.s c¸c ®−êng kh«ng ®¼ng cùcnormal l. ph¸p tuyÕnnumber l. ®−êng th¼ng sèoblique l. ®−êng xiªnparallel l.s hh. c¸c ®−êng th¼ng song songparatactic l.s ®−êng paratacticperpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng gãcpipe l. ®−êng èngpolar l. hh. ®−êng ®èi cùcpolar reciprocal l.s c¸c ®−êng ®èi cùcprecision delay l. mt. tuyÕn trÔ chÝnh x¸cpressure l. tuyÕn ¸pprodiction l. ®−êng d©y chuyÒn (s¶n xuÊt)projecting l. ®−êng chiÕu ¶nhpseudo-tangent l. ®−êng gi¶ tiÕp xócreal l. ®−êng th¼ng thùcreference l. hh. tuyÕn c¬ sëregressiom l. ®−êng håi quyrejection l. ®−êng tíi h¹n; ®−êng b¸c bá (trong ph©n tÝch liªn tiÕp)rumb l. hh. ®−êng tµ hµnhsatellite l. ®−êng vÖ tinhscrew l. ®−êng ®Ønh ècsecant l. c¸t tuyÕnshok l. tuyÕn kÝch ®éngsingular l. ®−êng kú dÞskew l.s ®−êng ghÒnhsonic l. tuyÕn ©m
 • 266. 266spectral l. vl. tuyÕn phæspiral delay l. mt. tuyÕn trÔ xo¾n ècsupply l. tuyÕn cÊp liÖustraight l. ®−êng th¼ngstream l. ®−êng dßng, d¹ng thu«nstriction l. ®−êng th¾ttable l. hµng cña b¶ngtangent l. tiÕp tuyÕn, ®−êng tiÕp xócthrust l. tuyÕn lùc ®Èytransition l. ®−êng chuyÓn tiÕptransmission l. ®−êng truyÒntrunk l. kü. tuyÕn chÝnh (d©y ®iÖn tho¹i)ultrasonic delay l. ®−êng trÔ siªu ©munit l. ®−êng th¼ng ®¬n vÞvanishing l. tuyÕn biÕn mÊtvertical l. ®−êng th¼ng ®øngvirtual asymptotic l. ®−êng tiÖm cËn ¶owaiting l. tk. giíi h¹n kiÓm tra; tuyÕn b¸o tr−ícworld l. ®−êng vò trôlineal, linear tuyÕn tÝnh; kÎlinearity tÝnh chÊt tuyÕn tÝnhlinearzition (sù) tuyÕn tÝnh ho¸equivalent l. (sù) tuyÕn tÝnh ho¸ t−¬ng ®−¬nglinearly (mét c¸ch) tuyÕn tÝnhlink sù liªn kÕt, sù nèil. of chain top. m¾t xÝchmechanical l. xib. liªn kÕt c¬ giíilinkage sù cè kÕt, sù bÖn, sù nèi;vl. sè ®Çy ®ñ c¸c ®−êng søc giao nhau;th«ng l−îng vßnglinked cè kÕt, liªn kÕtliquefaction vl. sù ho¸ lángliquefy vl. ho¸ lángliquid chÊt lángrotating l. chÊt láng quaylist danh s¸ch, b¶ng // lËp danh s¸ch
 • 267. 267check l. mt. s¬ ®å kiÓm tra thö, b¶ng kiÓm tralitttle bÐ; ng¾n; kh«ng ®¸ng kÓ; Ýtlituus ®−êng xo¾n èc "gi©y" (®å thÞ cña ρ2= a/θ)live sèng, tån t¹i // ho¹t; sinh thùcload t¶i träng, t¶i, träng t¶iconcentrated l. t¶i träng tËp trungcritical l. t¶i träng giíi h¹ndead l. träng l−îng riªng, t¶i träng kh«ng ®æidistributed l. t¶i träng ph©n bèinductive l. t¶i tù c¶mlive l. ho¹t t¶iterminal l. t¶i träng ®Çu móttriangular l. t¶i träng tam gi¸cultimate l. t¶i träng giíi h¹nuniform lateral l. t¶i träng ph©n bè ®Òuworking l. t¶i träng t¸c ®éngloan kt vayLobachevskian (thuéc) L«basepxkilocal ®Þa ph−¬ng, côc bélocalization sù ®Þnh xø, sù ®Þnhl. of sound vÞ sù ®Þnh xø ©m (thanh)localize ®Þnh xø, ®−a tíi mét vÞ trÝ nµo ®ãlocalized ®−îc ®Þnh xølocally (mét c¸ch) ®Þa ph−¬ng, côc bélocate ®Þnh xø, ®Þnh vÞ trÝ; ®−îc ®Ætlocation sù ®Þnh xø; mt. m¾t (nhí); vÞ trÝdecimal l. hµng sè thËp ph©nlong storage l. ®é dµi « cña mét bé nhíroot l. sù t¸ch c¸c nghiÖmstorage l. m¾t nhílocalization sù khoanh vïnglock kho¸locus quü tÝch; vÞ trÝ; xib. tèc ®ål. of an equation tËp hîp c¸c ®iÓm tho¶ m·n mét ph−¬ng tr×nhextraneous l. quü tÝch ngo¹i lai
 • 268. 268geometric(al) l. quü tÝch (cña c¸c ®iÓm)hyperbolic l. quü tÝch hypebolicnodal l. quü tÝch ®iÓm mótroot l. xib. tèc ®å nghiÖmlog vËn tèc kÕlog l«galogarthm l«ga l. to the base... l«ga c¬ sè..., l. to the base e. l«ga tùnhiªn, l«ga c¬ sè e, l. to the base ten l«ga c¬ sè qo; to take a l. lÊy l«gacommon l. l«ga thËp ph©ncomplex l. l«ga phøchyperbolic l. l«ga tù nhiªninverse l. l«ga ng−îcnatural l. l«ga tù nhiªnNaperian l. l«ga tù nhiªn, l«ga Nªpeseven-place l. l«ga víi b¶y ch÷ sè thËp ph©nlogarithmic (thuéc) l«galogic l«gicAristotelian l. l«gic Arixt«tbasic l. l«gic c¬ sëclassic l. l«gic cæ ®iÓncombinatory l. l«gic tæng hîpconstructive l. l«gic kiÕn thiÕtdialectical l. l«gic biÖn chøngformal l. l«gic h×nh thøcinductive l. l«gic quy n¹pintensional l. l«gic néi hµmintuitionistic l. l«gic trùc gi¸c chñ nghÜamany-valued l. l«gic ®a trÞn-valued l. l«gic n-trÞset-theoretic predicate l. l«gic thuyÕt tËp vÒ c¸c vÞ tõsymbolic l. l«gic ký hiÖutraditional l. l«gic cæ truyÒnlogical (thu«ch) l«giclogician nhµ l«gic häclogicism chñ nghÜa l«gic
 • 269. 269logistic l«gicticlogistics log. l«gic ký hiÖulogit tk. l«gitlong dµi // kÐo dµilonger dµi h¬n, l©u h¬nlongeron c¬. xµ däclongest dµi nhÊtlongevity ®é bÒn l©ulongitude kinh ®écelestial l. kinh ®é trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹olongitudinal däclongprimer c¬. vá (tµu, tªn löa)long-range t¸c dông tÇm xalong-term l©u, kÐo dµilong-wave vl. sãng dµilook nh×n, quan s¸tlook-up t×m, tra (cøu)table l. mt. (lÖnh) t×m b¶ngloop nót; vßng // th¾t nótclosed l. xib. vßng ®ãngendless l. mt. nót v« h¹n (cña b¨ng)feedback l. vßng liªn hÖ ng−îcloose tù do; kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng x¸c ®Þnh; kh«ng trï mËtlose mÊtloss sù tæn thÊt, sù mÊt m¸t, sù haol. of information mÊt m¸t, sù haoenergy l. sù mÊt n¨ng l−înghunting l. tæn thÊt dßminimax tæn thÊt minimacrefraction l. tæn thÊt khóc x¹resistance l. tæn thÊt do c¶n; [sù, ®é] hao (do hiÖu øng)transition l. hao chuyÓn tiÕptranslation l. hao tÞnh tiÕntransmission l. tæn thÊt truyÒn ®¹tlossless kh«ng tæn thÊt
 • 270. 270lost tæn thÊt, haolot mí, l«, bÌ, nhãm, khèi, mét khèi l−îng línaccepted l. l« nhËn ®−îcgrand l. tk. l« líninspection l. l« ®−a vµo kiÓm tralottery tk. sæ sèloudness vl. ©m l−îng, c−êng ®élow d−íi; kh«ng ®¸ng kÓlower d−íi // h¹ xuènglowering sù h¹ thÊpl. of index h¹ thÊp chØ sèlowest thÊp nhÊt; nhá nhÊtloxodrome hh. ®−êng tµ hµnhconical l. ®−êng tµ hµnh nãnspherical l. ®−êng tµ hµnh cÇuloxodromic (thuéc). ®−êng tµ hµnhlubrication sù b«i tr¬n; chÊt b«i tr¬nluck tr−êng hîpbab l. kh«ng maygood l. may m¾nluckless bÊt h¹nh, kh«ng maylucky may m¾n, h¹nh phócluminance vl. tÝnh chiÕu s¸ng; ®é tr−ngluminary vl. thiªn thÓ ph¸t quangluminescence vl. sù ph¸t quangluminous vl. ph¸t s¸nglump khèi chung // lÊy chung; thu thËp, tËp trung take in the l. lÊy chunglumped lÊy chung; tËp trunglunar vl. tr¨nglunate h×nh tr¨ng; nöa th¸nglune ªke ®«i; h×nh tr¨ngl. of a sphere h×nh tr¨ng cÇucircularr l. h×nh tr¨ng trßngeodesic l. h×nh tr¨ng tr¾c ®Þaspherical l. h×nh tr¨ng cÇu
 • 271. 271lunisolar tv. (lÞch) ©m - d−¬ng
 • 272. 272Mmachine m¸y; c¬ cÊu; thiÕt bÞ; m¸y c«ng cô // sö dông m¸yaccounting m. m¸y kÕ to¸nanalog m. thiÕt bÞ t−¬ng tù, thiÕt bÞ m« h×nhbook-keeping m. m¸y kÕ to¸ncalculating m. m¸y tÝnh, m¸y kÕ to¸ncard punching m. m¸y ®ôc b×achess playing m. m¸y ch¬i cêclerical m. m¸y ®Ó bµn (giÊy), m¸y kÕ to¸ncoin counting m. m¸y tÝnh tiÒn tù ®éngdata processing m. m¸y xö lý c¸c sè liÖudeterminate m. m¸y x¸c ®Þnhdigital m. m¸y tÝnh ch÷ sèduplex calculating m. m¸y tÝnh hai lÇnintelligent m. m¸y th«ng minhjet m. ®éng c¬ ph¶n lùclogic(al) m. may l«gicMarkovian m. may M¸ck«pparallel m. m¸y t¸c ®éng song songsampling m. nguån sè ngÉu nhiªnserial m. m¸y t¸c ®éng nèi tiÕpsound m. m¸y ®· söa ch÷asynchoronous m. m¸y ®ång bétabulating m. m¸y lËp b¶ngmachinery m¸y (mãc); c¬ c¸u; dông cô (nãi chung)macroscopic vÜ m«, th«macrostatistics tk. thèng kª c¸c mÊu línmagnet vl. nam ch©mmagnetic vl. tõ // chÊt s¾t tõmagnetics vl. thuyÕt tõ häcmagnetism vl. tõ häc, hiÖn t−îng tõ, tÝnh tõpermanent m. vl. hiÖn t−îng tõ d−residual m. hiÖn t−îng tõ d−terrestrial m. vl®c. ®Þa tõ häc
 • 273. 273magnetization vl. sù tõ ho¸mµnetize tõ ho¸magnetostriction vl. sù tõ gi¶omagnetron vl. sù t¨ng, sù phãng ®¹iisogonal m. sù phãng ®¹i ®ång d¹ngmagnify t¨ng, phãng ®¹imagnistor mt. macnit¬magnitude ®é lín; ®é dµi, chiÒu ®o; tv. ®é lín (cña sao)m. of a vector chiÒu dµi cña vÐct¬geometrical m. ®é lín h×nh häcphysical m.s vl. c¸c ®¹i l−îng vËt lýmain chÝnh, c¬ b¶n // d©y dÉn tiÕp liÖu, ®−êng d©y t¶imainstream dßng chÝnh, chñ l−umaintain g×n gi÷, b¶o qu¶n; söa ch÷amaintainance, maintenance sù g×n gi÷, sù b¶o qu¶n, sù söa ch÷aoperating m. mt. sö dông vµ söa ch÷arountime m. mt. sù b¶o qu¶n th«ng th−êngmajor lín, chÝnh, c¬ b¶n, quan träng h¬nmajorant hµm tréimajority ®¹i bé phËn, phÇn línmajorize lµm tréimajorized ®−îc lµm tréimake lµm, s¶n xuÊt; hoµn thµnh; kü. sù ®ãng (m¹ch)malleability vl. tÝnh dÔ rÌnmanage qu¶n lý, l·nh ®¹omanagement sù qu¶n lý, sù l·nh ®¹omanifold ®a d¹ng; nhiÒu h×nh vÎ, nhiÒu lo¹i; hh. ®a t¹pm. of class Cn®a t¹p líp Cnalgebraic m. ®a t¹p ®¹i sèalmost complex m. ®a t¹p hÇu phøcanalytic m. ®a t¹p gi¶i thÝchclosed m. ®a t¹p ®ãngcombinatorial m. ®a t¹p tæ hîpcomplex m. ®a t¹p phøccomposite m. ®a t¹p ®a hîp
 • 274. 274covering m. ®a t¹p phñdifferentiable m. ®a t¹p kh¶ vidoubly covering m. ®a t¹p phñ kÐpelementary m. ®a t¹p s¬ cÊplargest covering m. ®a t¹p phñ phæ dônglinear m. ®a t¹p tuyÕn tÝnhnon-orientable m. ®a t¹p kh«ng ®Þnh h−íngone-side m. ®a t¹p mét phÝaoriantable m. ®a t¹p ®Þnh h−íng ®−îcprojectively equivalent linear m.s c¸c ®a t¹p tuyÕn tÝnh t−¬ng ®−¬ng x¹ ¶nhpseudocomplex m. ®a t¹p gi¶ phøcsmooth m. ®a t¹p tr¬ntopological m. ®a t¹p t«p«two-sided m. ®a t¹p hai phÝaunlimited covering m. ®a t¹p phñ v« h¹nmanipulate ®iÒu khiÓn, vËn ®éng; thao t¸cmanipulator mt. c¸i kho¸ b»ng tay; c¸i manipman-made nh©n t¹omanner ph−¬ng ph¸p, h×nh ¶nh, t¸c ®éngmantissa phËn ®Þnh trÞmanual b»ng taymanufactures sù s¶n xuÊt; sù gia c«ng; sù xö lý // s¶n xuÊt; gia c«ngmanufactures s¶n phÈm, vËt chÕ t¹omany nhiÒu as m. as còng nhiÒu nh−; no so m. as kh«ng nhiÒu b»ng; them. ®¹i bé phËnmany-stage nhiÒu b−íc, nhiÒu giai ®o¹nmany-valued ®a trÞmap x¹ ¶nh; b¶n ®å; b¶n ph−¬ng ¸n m. into ¸nh x¹ vµo; m. onto ¸nh x¹lªn a m. of the set A into B ¸nh x¹ cña tËp hîp A vµo Bcanonical m. ¸nh x¹ chÝnh t¾cclassifying m. ¸nh x¹ phana lo¹iconformal m. ¸nh x¹ b¶o gi¸cconstant m. ¸nh x¹ kh«ng ®æicontiguous m. ¸nh x¹ tiÕp lªncontinuous m. ¸nh x¹ liªn tôc
 • 275. 275contous m. ph−¬gn ¸n c¸c ®−êng n»m ngangequivariant m. ¸nh x¹ ®¼ng biÕnevaluation m. ¸nh x¹ ®Þnh gi¸excission m. ¸nh x¹ c¾tfibre m. ¸nh x¹ ph©n thí, ¸nh x¹ c¸c kh«ng gian ph©n thígeographic(al) m. b¶n ®å ®Þa lýidentification m. ¸nh x¹ ®ång nhÊt ho¸inclusion m. phÐp nhóng ch×m, ¸nh x¹ nhóng ch×minessentical m. ¸nh x¹ kh«ng cèt yÕuinterior m. ¸nh x¹ tronginvolutory m. ¸nh x¹ ®èi hîplight m. ¸nh x¹ chuÈn gi¸n ®o¹n (kh¾p n¬i cã c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n)lowering m. anh x¹ h¹ thÊpregular m. ¸nh x¹ chÝnh quyshrinking m. ¸nh x¹ co rótsimplicial m. ¸nh x¹ ®¬n h×nhtensor m. ¸nh x¹ tenx¬mapped ®−îc ¸nh x¹mapping ¸nh x¹ m. into ¸nh x¹ vµo; m. onto ¸nh x¹ lªnm. of a set into another ¸nh x¹ mét tËp hîp nµy vµo mét tËp hîp kh¸cm. of a set onto another ¸nh x¹ mét tËp hîp nµy lªn mét tËp hîp kh¸caffine m. ¸nh x¹ afinanalytic m. ¸nh x¹ gi¶i tÝchbicontinuous m. ¸nh x¹ song liªn tôcchain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒnclosed m. ¸nh x¹ ®ãngconformal l. ¸nh x¹ b¶o gi¸cdiferentiable m. ¸nh x¹ kh¶ viepimorphic m. ¸nh x¹ toµn h×nhequiareal m. ¸nh x¹ b¶o toµn diÖn tÝchhomomorphous m. ¸nh x¹ ®ång cÊuhomotopic cjain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒn ®ång lu©nidentity m. ¸nh x¹ ®ång nhÊtinterior m. gt. ¸nh x¹ tronginverse m. ¸nh x¹ ng−îc
 • 276. 276isometric m. ¸nh x¹ ®¼ng cùcisotonic m. ®s. ¸nh x¹ b¶o toµn thø tùlight m. top. ¸nh x¹ thuÇn gi¸n ®o¹nlinear m. ¸nh x¹ tuyÕn tÝnhmeromorphic m. ®s. ¸nh x¹ ph©n h×nhmonomorphic m. ®s. ¸nh x¹ ®¬n cÊumonotone m. gt. ¸nh x¹ ®¬n ®iÖunon-alternating m. ¸nh x¹ kh«ng thay phiªnnorm-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toµn chuÈnone-to-one m. ¸nh x¹ [mét - mét, hai chiÒu]open m. gt. ¸nh x¹ mëperturbation m. gt. ¸nh x¹ lÖchpreclosed m. ¸nh x¹ tiÒn ®ãngpseudoconformal m. ¸nh x¹ gi¶ bao gi¸cquasi-conformal m. ¸nh x¹ tùa b¶o gi¸cquasi-open m. top. ¸nh x¹ tùa mërational m. hh®s. ¸nh x¹ h÷u tûsense-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toµn chiÒuslit m. ¸nh x¹ lªn miÒn cã l¸t c¾t trongstarlike gt. ¸nh x¹ h×nh saosymplectic m. ¸nh x¹ ximplectic ¸nh x¹ ®èi ngÉutopological m. ¸nh x¹ t« p«univalent m. ¸nh x¹ ®¬n diÖpmargin bê, biªn, giíi h¹n, cËn; l−îng d÷ tr÷m. of safety hÖ sè an toµnmarginal biªn duyªnmark ký hiÖu, dÊu hiÖu, vÕt; møc; cËn; giíi h¹n // ghi dÊu hiÖuclass m. ®iÓm gi÷a kho¶ng nhãmdot m. dÊu hiÖu ph©n biÖtreference m. mt. dÊu hiÖu kiÓm tra; dÊu hiÖu c¬ sëquotation m.s dÊu ngoÆc kÐp (" ")timing m. dÊu hiÖu thêi gianmarker m¸y chØ; ng−êi ®Õmmarking ®¸nh dÊuMarkovian (thuéc) M¸ck«p
 • 277. 277martingale xs. mactinhgan trch. t¨ng ®«i tiÒn cuécMarxian Macxitmask mÆt l¹; vËt che // che ®Ëy; ®eo mÆt n¹masking che giÊuadjustable m. vËt che ®−îc ®iÒu chØnhmass khèi l−îng, khèi l−îng línacoustic m. ©m l−îngapparent m. c¬. khèi l−îng bÒ ngoµiequivalent m. khèi l−îng t−¬ng ®−¬ngmechanical m. khèi l−îng x¸c suÊtreduced m. c¬. khèi l−îng rót gänrest m. vl. khèi l−îng tÜnhwave m. khèi l−îng tÜnhmaster chÝnh, c¬ b¶n // qu¶n lý; l·nh ®¹o, ®iÒu khiÓnmatch trch. ®èi thñ ngang søc; cuéc ®Êu // thö søc, ®Êumatched ngang nhau, t−¬ng øng; phï hîpmaterial vËt chÊt; vËt liÖu chÊtmaterialism log. chñ nghÜa duy vËtdialectical m. chñ nghÜa duy vËt biÖn chønghistorical m. chñ nghÜa duy vËt lÞch sömaterialistic log. (thuéc) chñ nghÜa duy vËtmaterialization vËt chÊt ho¸mathematical (thuéc) to¸nmathematician nhµ to¸n häcmathematics to¸n häcabstract m. to¸n häc trõu t−îng, to¸n häcthuÇn tuýapplied m. to¸n häc øng dôngconstructive m. to¸n häc kiÕn thiÕtelementary m. to¸n häc s¬ cÊppure m. to¸n häc thuÇn tuýmatrix ma trËn; l−íi; b¶ngadjoint m. ma trËn liªn hîpatjugate m. ma trËn phô hîpadmittance m. ma trËn dÉn n¹palternate m. ®s. ma trËn thay phiªn
 • 278. 278associate m. ma trËn liªn hîp Heemitassociated m. ma trËn liªn ®íiaugmented m. ma trËn bæ sungbest conditioned m. ma trËn tãi −u cã ®iÒu kiÖn, ma trËn cã ®iÒu kiÖn tètnhÊtcanoical m. ma trËn chÝnh t¾cchain m. ma trËn xÝchcirculant m. ma trËn giao ho¸ncompanion m. ma trËn b¹ncomplete correlation m. ma trËn t−¬ng quancomposite m. ®s. ma trËn thµnh phÇn, ma trËn (phøc) hîpcompound m.s ®s. ma trËn ®a hîpconformable m. (ces) ma trËn nh©n ®−îc víi nhauconjugate m. (ces) ma trËn liªn hîpconstant m. b»ng ma trËncyclic m. ma trËn xi licdecomposable m. ma trËn khai triÓn ®−îcdiagonal m. ma trËn ®−êng chÐoequivalent m. (ces) ma trËn t−¬ng ®−¬ngfactor m. tk. ma trËn c¸c hÖ sè nh©n tèferroelectric memory m. ma trË nhí s¾t ®iÖngain m. ma trËn tiÒn ®−îc cuécgroup m. ma trËn nhãmHermitian m. ma trËn Hecmitidempotent m. (ces) ma trËn luü ®¼ngidempotent m. ma trËn ®¬n vÞill-conditionned m. ma trËn ®iÒu kiÖn xÊuimproper orthogonal m. ma trËn trùc giao b×nh th−êngincidence m. ma trËn liªn thuécinformation m. ma trËn th«ng tininverse m. ®s. ma trËn nghÞch ®¶oinvertible m. ma trËn kh¶ nghÞchinvolutory m. (ces) ma trËn ®èi hîpminor definite m. ma trËn x¸c ®Þnh qua c¸c ®Þnh thøc conmonomial m. ma trËn ®¬n thøc
 • 279. 279nilpotent m. ma trËn luü linhnon-recurrent circulant m. ®s. ma trËn lu©n hoµn kh«ng lÆp l¹inon-singular m. ®s. ma trËn kh«ng suy biÕnnormal m. ma trËn chuÈn t¾corthogonal m. ma trËn trùc giaoparastrophic m. ®s. ma trËn cÊu trócpartitioned m. (ces) ma trËn ph©n phèipayoff m. ma trËn tiÒn tr¶permutation m. ®s. ma trËn ho¸n vÞpositive m. ma trËn d−¬ngpositively definite m. ®s. ma trËn x¸c ®Þnh d−¬ngquasi-inverse m. ma trËn tùa nghÞch ®¶oreciprocal m. ma trËn nghÞch ®¶orectangular m. ma trËn ch÷ nhËtregret m. ma trËn tæn thÊtresistor m. l−íi c¶n, l−íi kh¸ngscalar m. ma trËn ®−êng chÐosimilar m.(ces) ®s. c¸c ma trËn ®ång d¹ngsingular m. ma trËn suy biÕnskew-symmetric m. ma trËn ph¶n ®èi xøngsquare m. ma trËn vu«ngstochastic m. ®s. ma trËn ngÉu nhiªnsymmetric(al) m. ®s. ma trËn ®èi xøngtransposed m. ma trËn chuyÓn vÞtriangular m. ®s. ma trËn tam gi¸cunimodular m. ma trËn ®¬n m«®ulaunitary m. ®s. ma trËn unitaunit m. ma trËn ®¬n vÞU-symmetric m. (ces) ma trËn U- ®èi xøngvariation diminishing m. ®s. ma trËn gi¶m lao ®éngvariation limiting m. ®s. ma trËn giíi h¹n dao ®éngzero m. ma trËn kh«ngmatrixer mt. s¬ ®å ma trËnmatter vl. vËt chÊt; chÊt; thùc chÊt; néi dung as a m. of fact thùc tÕ, thùcvËy, thùc chÊt lµ
 • 280. 280mature kt. tr¶ tiÒn (cho phiÕu nhËn tiÒn)maturite kt. thêi gian tr¶ (theo phiÕu nhËn tiÒn)maverick tk. lo¹i bá kh«ng ®¹i diÖn cho tËp hîp tæng qu¸tmaximal cùc ®¹imaximin trch. maximinmaximize lµm cùc ®¹imaximum cùc ®¹i, gi¸ trÞ lín nhÊtabsolute m. cùc ®¹i tuyÖt ®èi, cùc ®¹i hoµn toµnimproper m. cùc ®¹i kh«ng ch©n chÝnhrelative m. cùc ®¹i t−¬ng ®èistrong m. cùc ®¹i m¹nhtrue m. cùc ®¹i ch©n thùc, cùc ®¹i cèt yÕuvrai m., v. max cùc ®¹i thùcmaze ®−êng nèi, mª lémean trung b×nh // gi¸ trÞ trugn b×nh; ph−¬ng tiÖn; ph−¬ng ph¸p by allm.s b»ng mäi c¸ch; by any m.s b»ng bÊt kú c¸ch nµo; by m.s of gi¸ntiÕp, b»ng ph−¬ng ph¸p; by no m.s kh«ng cã c¸ch nµo; in the m. ë (møc)trung b×nhm. of a function gt. gi¸ trÞ trung b×nh cña hµmm. of observation trung b×nh quan tr¾carithmetic m. trung b×nh céngassumed m. trung b×nh gi¶ ®Þnhasymptotic(al) m. trung b×nh tiÖm cËnclass m. sè trung b×nh trong lípcombinatorial power m. tk. trung b×nh luü thõa tæ hîpcontrolling m. ph−¬gn tiÖn [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh]engaging m.s mt. ph−¬ng tiÖn cho ch¹ygeometric m. trung b×nh nh©nharmonic m. trung b×nh ®iÒu hoµmeasuring m.s mt. ph−¬ng tiÖn ®o l−êngmodified m. trung b×nh c¶i biªnpopulation m. kú väng lý thuyÕtpower m. tk. trung b×nh luü thõapulse generating m. mt. thiÕt bÞ m¸y ph¸t xungquadratic m. tk. b×nh ph−¬ng trung b×nh
 • 281. 281sample m. trung b×nh mÉutrue m. trung b×nh ch©n thùcuniverse m. kú väng lý thuyÕt; gi¸ trÞ trung b×nh cña tËp hîp tæng qu¸t,trung b×nh tæng qu¸tunweighted m. kt. trung b×nh kh«ng cã träng l−îngweight m.s trung b×nh cã träng l−îngmeander uèn l¹i, gÊp l¹i, cong l¹i // chç cong, chç l−înmeaning ý nghÜa; ü nghÜageometric(al) m. ý nghÜa h×nh häcmeaningless v« nghÜameasurability tÝnh ®o ®−îcmeasure ®é ®o, sè ®o; ®é; ®¬n vÞ ®o; tiªu chuÈnm. of angle ®é ®o gãcm. of concentration kt. ®é tËp trumgm. of curvature ®é congm. of dispersion tk. ®é ph©n t¸nm. of kurtosis tk. ®é nhänm. of length ®é dµim. of location tk. ®é ®o vÞ trÝm. of a point set ®é ®o cña mét tËp hîp ®iÓmm. of sensitivity ®é nh¹ym. of skewness tk. ®é lÖchadditive m. gt. ®é ®o céng tÝnhangular m. hh. ®é ®o gãccomplete m. ®é ®o ®Çy ®ñcubic m. ®o thÓ tÝchdry m. phÐp ®o vËt kh«exterior m. ®é ®o ngoµiharmonic m. gt. ®é ®o ®iÒu hoµhyperbolic m. gt. ®é ®o hypeb«ninterior m. ®é ®o trongland m. phÐp ®o diÖn tÝchliquid m. phÐp ®o chÊt lángouter m. gt. ®é ®o ngoµiprobability m. ®é ®o x¸c suÊt
 • 282. 282regular m. ®é ®o chÝnh quysexagesimal m. of angles hÖ ®o gãc (®é-phót-gi©y)signed m. ®é ®o suy réng; ®é ®o cã dÊusquare m. hh. diÖn tÝchsurveyors m. phÐp ®o ®Êtwood m. phÐp ®o (vËt liÖu) rõngmeasured ®−îc ®omeasurement phÐp ®o, chiÒu ®o, hÖ thèng ®oactual m. phÐp ®o theo kÝch th−íc tù nhiªndirect m. phÐp ®o trùc tiÕpdischarge m. phÐp ®o phãng l−înghydrographic m. phÐp ®o ®¹c thuû v¨ninstantaneous m. mt. phÐp ®o tøc thêiprecision m. mt. phÐp ®o chÝnh x¸cprojective m. phÐp ®o x¹ ¶nhremote m. ®o l−êng tõ xatime average m. sè trung b×nh theo thêi gian ®o, sè ®o trung b×nh theothêi gianmeasurer kü. dông cô ®o, ng−êi ®omechanical (thuéc) cã häc, m¸y mãcmechanic c¬ häcm. of fluids c¬ häc chÊt lánganalytical m. cã häc gi¶i tÝchNewtonal m. c¬ häc cæ ®iÓn, c¬ häc Niut¬nquantum m. c¬ häc l−îng töstatistic m. c¬ häc thèng kªtheoretical m. c¬ häc lý thuyÕtmachanism c¬ cÊu; thiÕt bÞ m¸y mãc; thiÕt bÞ hµmactuating m. c¬ cÊu dÉn ®éng, c¬ cÊu thõa hµnhchance m. c¬ cÊu chän ngÉu nhiªnclutch m. c¬ cÊu mãccomputer m., cuonting m. bé tÝnh to¸ncoupling m. c¬ cÊu ghÐpdelent m. [chèt, c¸i] ®Þnh, vÞ, cè ®Þnhfeed m. c¬ cÊu tiÕp liÖu
 • 283. 283pen-driving m. bé phËn dÉn ®éng b»ng bótprinting m. thiÕt bÞ inquick-release m. c¬ cÊu ng¾t nhanhsine-cosine m. mt. c¬ cÊu sin-costape m. c¬ cÊu b¨ng truyÒnteleological m. xib. c¬ cÊu cã d¸ng h−íng môc tiªumedial trung t©mmedian hh. trung tuyÕn; tk. me®ian; trung b×nh; trung t©mm. of a trapezoid ®−êng trung b×nh cña h×nh thangm. of a truangle trung tuyÕn cña tam gi¸cmediate gi¸n tiÕp, cã c¸ch qu·ng; trung gianmedium m«i tr−êng; vËt liÖu; chÊt; ph−¬ng tiÖn; ph−¬ng ph¸pelastic m. vl. m«i tr−êng ®µn håiisotropic m. vl. m«i tr−êng ®¼ng h−íngmagnetic m. vl. m«i tr−êng tõ, chÊt tõuotput m. mt. ph−¬ng tiÖn rót c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çurecording m. mt. c¸i mang tin, bé phËn mang tinstorage m. mt. ph−¬ng tiÖn nhí, c¸i mang tin nhístratifed m. vl. m«i tr−êng ph©n lípmeet giao // giao nhau, gÆp; øng; tho¶ m·n (yªu cÇu)melt vl. nãng ch¶ymember vÕ; phÇn tö; bé phËn; chi tiÕt; kh©ucontronlled m. ®èi t−îng ®iÒu khiÓnleft m., first m. vÕ tr¸i, vÕ thø nhÊtright m., second m. vÕ ph¶i, vÕ thø haimembership [sù, tÝnh] thuéc vÒ (tËp hîp)membrane vl. mµngmemorance mµngoscillating m. mµng dao ®éngmemory sù nhí; bé nhí; bé tÝch tinacoustic m. bé nhí ©mcomputer m. bé nhí cña m¸y tÝnhdrum m. bé nhí trªn trèng tõ tÝnhdynamic(al) m. bé nhí ®éngelectrostatic m. bé nhí tÜnh ®iÖn
 • 284. 284external m. bé nhí ngoµiferrite m. bé nhí ferithigh speed m. bé nhí t¸c dông nhanhhoneycomb m. bé nhí h×nh tæ ongintermediate m. bé nhí trung gianinternal m. bé nhí tronglong-time m. bé nhí l©umagnetic m. bé nhí (cã c¸c yÕu tè) tõmagnetic core m. bé nhí lâi tõpermanent m. bé nhí th−êng xuyªnrandom access m. bé nhí cã thø tù tuú ý cña mÉurapid access m. bé nhí cã thêi gian chän ng¾n, bé nhí cã t¸c dôngnhanhvolatite m. bé nhí trong thêi gian ng¾nmeniscus hh. mÆt khum; thÊu kÝnh lâm-låimensurate ®o l−êngmental (thuéc) tÝnh thÇn, t©m lý, trÝ tuÖmention nãi ®Õn; nhímercantile kt. hµng ho¸; th−¬ng m¹i // muamerchant kt. nhµ bu«nmerge hîp vµo, lÉn vµomerger kt. sù hîp l¹i, sù lÉn vµomeridian kinh tuyÕn; vl®c. chÝnh ngäfist m. tv. kinh tuyÕn ®Çuprime m. tv. kinh tuyÕn [gèc, chÝnh]meridional (thuéc) ph−¬ng nammerit chÊt l−îng; tÝnh n¨ng; −u ®iÓmsignal-to-noise m. vl. nh©n tè ånmeromorphic ph©n h×nhmeromorphism ®s. phÐp nh©n h×nhmesh tÕ bµo; m¾t (l−íi); top. ®é nhám. of a triangulation ®é nhá cña phÐp tam gi¸c ph©nperiod m. c.s l−íi chu kúmesokurtic tk. cã ®é nhän chuÈnmessage th«ng tin
 • 285. 285binary m. th«ng tin nhÞ nguyªncoded m. tin ®· m· ho¸equally informative m.s th«ng tin cã tin tøc nh− nhaumetabelian mªta Abenmetacnetre t©n nghiªngmetacomplete ®s. mªta xilicmetacyclic ®s. mªta ®iÒu hoµmetal vl. kim lo¹imetalanguage log. mªta ng«n ng÷metallic vl. (thuéc) kim lo¹imetalogic log. mªta l«gicmetamathematical log. (thuéc) mªta to¸nmetamathematics log. mªta to¸n häcmetameter tk. ®é ®o ®−îc biÕn ®æi (khi phÐp biÕn ®æi kh«ng phô thuéc vµoc¸c tham sè)dose m. kt. liÒu l−îng ®· biÕn ®æimetasystem log. mªta hÖ thèngmetatheory log. mªta lý thuyÕtmeteor tv. sao b¨ngmeteorite tv. thiªn th¹chmeteorology vl®c. khÝ t−îng häcmeter mt. dông cô ®o, m¸y ®o; mÐtcheck m. dông cô kiÓm tracount rate m. m¸y ®o tèc ®é tÝnhrecording m. dông cô tù ghi, dông cô ghiwater m. m¸y ®o l−îng n−íc, thuû l−îng kÕmethod ph−¬ng ph¸pm. of approximation ph−¬ng ph¸p [gÇn ®óng, xÊp xØ]m. of average ph−¬ng ph¸p b×nh qu©nm. of balayage ph−¬ng ph¸p quyÐtm. of calculation ph−¬ng ph¸p tÝnhm. of comparison ph−¬ng ph¸p so s¸nhm. of concomitant variation ph−¬ng phÐp biÕn thiªn ®ång thêim. of conjugate grradients ph−¬ng ph¸p gra®ien liªn hîpm. of difference ph−¬ng ph¸p sai ph©n
 • 286. 286m. of dimensions ph−¬ng ph¸p thø nguyªnm. of elimination ph−¬ng ph¸p khö Èn sèm. of equal coefficients ph−¬ng ph¸p hÖ sè b»ng nhaum. of exhaustion ph−¬ng ph¸p vÐt kiÖtm. of false position ph−¬ng ph¸p ®Æt saim. of fictitious loads ph−¬ng ph¸p t¶i l−îng ¶om. of finite difference ph−¬ng ph¸p sai ph©n h÷u h¹nm. of images vl. ph−¬ng ph¸p ¶nh, ph−¬ng ph¸p t¹o ¶nhm. of induction ph−¬ng ph¸p quy n¹pm. of iteration ph−¬ng ph¸p lÆpm. of least squares tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtm. of moments ph−¬ng ph¸p m«menm. of moment distribution ph−¬ng ph¸p ph©n phèi m«menm. of multipliers gt. ph−¬ng ph¸p nh©n töm. of penultimate remainder ph−¬ng ph¸p sè d− gi¸p chãtm. of projection ph−¬ng ph¸p chiÕum. of quadrature ph−¬ng ph¸p cÇu ph−¬ngm. of residue ph−¬ng ph¸p thÆng d−m. of section ph−¬ng ph¸p tiÕt diÖnm. of selected points ph−¬ng ph¸p c¸c ®iÓm chänm. of solving equation ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nhm. of steepest descent ph−¬ng ph¸p ®é ®éc nhÊtm. of successive approximations ph−¬ng ph¸p xÊp xØ liªn tiÕpm. of superposition ph−¬ng ph¸p chång chÊtm. of trial ph−¬ng ph¸p thöm. of undetermined coefficients ph−¬ng ph¸p hÖ sè bÊt ®Þnhadjoint m. gt. ph−¬ng ph¸p c¸c ph−¬ng tr×nh liªn hîpalternating m. ph−¬ng ph¸p thay phiªnalternating direction m. gt. ph−¬ng ph¸p h−íng thay phiªnanalytic m. ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝchaxiomatic(al) m. ph−¬ng ph¸p tiªn ®Òcentroid m. ph−¬ng ph¸p pháng t©mcyclic m. ph−¬ng ph¸p tuÇn hoµndeductive m. ph−¬ng ph¸p suy diÔndelta m. gt. ph−¬ng ph¸p ®enta
 • 287. 287diagonal m. log. ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐodifferential m. ph−¬ng ph¸p vi ph©ndilatation m. ph−¬ng ph¸p gi·n nëdual simplex m. ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh ®èi ngÉuenergy m. ph−¬ng ph¸p n¨ng l−îngfinitary m. log. ph−¬ng ph¸p h÷u h¹nfractional exponent m. ph−¬ng ph¸p sai sè mò ph©ngenetic(al) m. log. ph−¬ng ph¸p di truyÒngradient m. ph−¬ng ph¸p gradiengraphic(al) m. ph−¬ng ph¸p ®å thÞhypothetico deductive m. log. ph−¬ng ph¸p suy diÔn gi¶ ®Þnhinfinitesimal m. ph−¬ng ph¸p vi ph©nisocline m. ph−¬ng ph¸p nghiªng ®Òuiteration m., iterative m. ph−¬ng ph¸p lÆpleast-squares m. tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtmaximum likelihood m. ph−¬ng ph¸p hîp lý nhÊtMonte-Carlo m. ph−¬ng ph¸p M«nte-cacl«moving-average m. ph−¬ng ph¸p trung b×nh tr−îtnet m. ph−¬ng ph¸p l−íinon-constructive m. log. ph−¬ng ph¸p kh«ng kiÕn thiÕtnumerical m. ph−¬ng ph¸p tÝnh b»ng sè, ph−¬ng ph¸p sè trÞoperational m., operator m. ph−¬ng ph¸p to¸n töover-relaxtion m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− [trªn qu¸ h¹n]perturbation m. ph−¬ng ph¸p nhiÔu lo¹nphoto-elastic m. ph−¬ng ph¸p quang ®µnpostilational m. ph−¬ng ph¸p [®Þnh ®Ò, tiªn ®Ò]projective m. ph−¬ng ph¸p x¹ ¶nhrelaxation m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d−representative m. of sampling ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ®¹i diÖnsaddle-point m. gt. ph−¬ng ph¸p ®iÓm yªn ngùasecant m. ph−¬gn ph¸p c¸t tuyÕnsemantic m. ph−¬ng ph¸p ng÷ nghÜashock m. ph−¬ng ph¸p kÝch ®éngstational phase m. ph−¬ng ph¸p pha dõngstatistic m. ph−¬ng ph¸p thèng kª
 • 288. 288straight line approximation ph−¬ng ph¸p xÊp xØ tuyÕn tÝnhstrain-energy m. ph−¬ng ph¸p øng suÊt n¨ng l−îngsuccessive over-relaxation m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− qu¸ h¹n liªn tiÕpsweeping-out m. gt. ph−¬ng ph¸p quÐt rasymbolic(al) m. ph−¬ng ph¸p ký hiÖusynthetic m. ph−¬ng ph¸p tæng hîptarget m. ph−¬ng ph¸p thötrial- and-error m. ph−¬ng ph¸p thö - vµ - saitruncation m. ph−¬ng ph¸p chÆt côtup-and-down m. ph−¬ng ph¸p "lªn - xuèng"variational m. ph−¬ng ph¸p biÕn ph©nvectow m. ph−¬ng ph¸p vect¬wave perturbation m. ph−¬ng ph¸p nhiÔu lo¹n sãngmethodic(al) cã hÖ thèng; cã ph−¬ng ph¸pmethodize log. ®−a vµo hÖ thèngmethodological log. (thuéc) ph−¬ng ph¸p luËnmetric mª tricm. of a space mªtric cña mét kh«ng gianareal m. mªtric diÖn tÝchequiareal m. mªtric siªu diÖn tÝchintrinsic m. hh. mªtric néi t¹ipolar m. mªtric cùcspherical m. gt. mªtric cÇuspherically symmetrical m. hh. mªtric ®èi xøng cÇumetrics mªtric häcmetrizability tÝnh mªtric ho¸ ®−îcmetrizable mªtric ho¸ ®−îcmetrization phÐp mªtric ho¸metrize mªtric ho¸micrometer kü. th−íc ®o vimicrophone vl. (c¸i) micr«microprogramming mt. vi ch−¬ng tr×nh ho¸microrelay mt. r¬le cùc nhámicrosope vl. kÝnh hiÓn vimicroseism vl®c. vi chÊn
 • 289. 289microstatistics tk. thèng kª c¸c mÉu nhámid-coefficient hÖ sè ë gi÷a (mét c«ng thøc)middle gi÷a // ®Ó ë gi÷amidget rÊt nhámidline ®−êng trung b×nhm. of a trapezoid trung b×nh tuyÕn cña mét h×nh thangmidperpendicular trung trùcmidpoint trung ®iÓmm. of a line segment trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ngm. of a simplex top. t©m mét ®¬n h×nhmidrange tk. nöa tæng c¸c biªn trÞmidsequent log. hÖ qu¶ trung gianmid-value gi¸ trÞ trung b×nhmil 1/6400 gãc 3600hoÆc 0,056250; 1/1000 ra®ian; mét ngh×n; mét phÇn ngh×nmile dÆmgeographical m. dÆm ®Þa lýnautical m. h¶i lýmilliard ngh×n triÖu (109)million mét triÖu (106)mimic t−¬ng tùmind quan t©m // tinh thÇnminiature cì thu nháminimal cùc tiÓustrong relative m. cùc tiÓu t−¬ng ®èi m¹nhminimax minimacminimization sù cùc tiÓu ho¸minimize cùc tiÓu ho¸minimum cùc tiÓuimproper m. cùc tiÓu kh«ng ch©n chÝnhweak relative m. cùc tiÓu t−¬ng ®èi yÕuMinkowskian (thuéc) Mink«pxkiminor ®s. ®Þnh thøc con // nhá, bÐcomplementary m. ®Þnh thøc con bïprincipal m. ®Þnh thøc con chÝnhsigbed m. phÇn bï ®¹i sè
 • 290. 290symmetrical m. ®Þnh thøc con ®èi xøngunsymmetrical m. ®Þnh thøc con kh«ng ®èi xøngminorant hµm nonminuend sè bÞ trõminus dÊu trõ; ®¹i l−îng ©m / ©mminute phót // nhá, kh«ng ®¸ng kÓmiscalculation mt. tÝnh saimiscellaneous hçn hîp; nhiÒu vÎ, ®a d¹ngmiscount mt. tÝnh saimismatch xib. sù kh«ng phï hîpmisoperation mt. sù lµm viÖc kh«ng ®óng (cña m¸y)mistakes hiÓu lÇm, sai lÉm // khuyÕt ®iÓm; sù hiÓu lÇmmix trénmixed hçn t¹pmixer mt. tÇng trén, bé trén, m¸y trénmixture sù hçn hîpm. of distribution hçn hîp c¸c ph©n phèim. of populations tk. hçn hîp hämnemonic dÔ nhímnemonics quy t¾c dÔ nhí; tÝnh dÔ nhímob top. nöa nhãm, Hau®opmobile di ®éng, l−u ®éngmobility tÝnh di ®éng, tÝnh l−u ®éngfree m. di ®éng tù do, ®é ®éng tù do, ®é ®éng toµn phÇnmodal log. (thuéc) mèt, m« th¸imodality log. mèt, tÝnh m« th¸imode ph−¬ng thøc, ph−¬ng ph¸p; h×nh thøcm. of motion ph−¬ng thøc chuyÓn ®éngm. of operation ph−¬ng ph¸p lµm viÖcm. of oscillation d¹n dao ®éngm. of vibration d¹ng chÊn ®éngfloating control m. ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®énghigh-frequency m. xib. chÕ ®é cao tÇnnormal m. dao ®éng riªngtransverse m. of vibration d¹ng chÊn ®éng ngang
 • 291. 291model m« h×nh; h×nh mÉum. of calculation s¬ ®å tÝnhm. of economy m« h×nh kinh tÕdeformable m. m« h×nh biÕn d¹ng ®−îcexperomental m. mt. mÉu thÝ nghiÖmgeometric(al) m. mt. m« h×nh h×nh häciconic m. m« h×nh lÆp l¹i ®óng ®èi t−îngpilot m. m« h×nh thÝ nghiÖmproduction m. kt. m« h×nh s¶n xuÊttable m. mt. m« h×nh ®Ó bµnurn m. tk. m« h×nh b×nhmoderation sù lµm chËn [sù, ®é] gi¶m tècm. of neutrons sù lµm chËm n¬tronmodern míi, hiÖn ®¹imodification sù ®æi d¹ng, sù (thay) ®æi, sù ®iÒu chØnhm. of orders mt. ®æi lÖnhaddress m. mt. ®æi ®Þa chØmodify ®æi (d¹ng); ®iÒu chØnhmodular m«®ula; (thuéc) m«®unmodulateb vl.biÕn ®iÖumodulated vl.bÞ biÕn ®iÖumodulation vl. sù biÕn ®iÖuamplitude frequency m. sù ®iÒu chØnh biªn -tÇn; sù biÕn ®iÖu biªn- tÇncross m. sù biÕn ®iÖu chÐo nhaufrequency m. sù biÕn ®iÖu tÇn sèphase m. xib.sù biÕn ®iÖu phaon-off m. sù thao t¸cpulse m. sù biÕn ®iÖu xungpulse-position m. sù biÕn ®iÖu pha xungpulse-width m. sù biÕn ®iÖu xung réngspurious m. sù biÕn ®iÖu parazittime m. sù biÕn ®iªô theo thêi gian, sù biÕn ®iÖu t¹m thêimodulatorb vl. m¸y biÕn ®iÖumodule ®s. m«®un m. with differentiation m«®un vi ph©n, m«®un cãphÐp lÊy vi ph©nalgebra m. m«®un ®¹i sècomplementary m. m«®un bïcrossed m. m«®un chÐo
 • 292. 292derived m. m«®un dÉn suÊtdifference m. m«®un sai ph©ndifferential m. m«®un vi ph©ndual m. m«®un ®èi ngÉufactor m. m«®un th−¬ngflat m. m«®un ph¼ngfree m. m«®un tù dohypercohomology m. m«®un siªu ®èi ®ång ®iÒuhyperhomology m. m«®un siªu ®ång ®Òuinjective m. m«®un néi x¹n-graded m. m«®un n-ph©n bËcpolynomial m. m«®un trªn vµnh ®a thøcprojective m. m«®un x¹ ¶nhquotient m. m«®un th−¬ngrepresentative m. m«®un ®¹i diÖnright m. m«®un ph¶iring m. m«®un trªn vµnhstrictly cyclic m. m«®un xilic ngÆtweakly injective m. m«®un néi x¹weakly projective m. m«®un x¹ ¶nh yÕumodulo (theo) m«®un, m«®ul«congruous m. A so s¸nh ®−îc m«®ul« A, ®ång d− m«®ul« Amodulus m«®un, gi¸ trÞ tuyÖt ®èim. of a complex number gt. m«®un cña sè phøcm. of compression m«®un nÐnm. of a congruence m«®un cña ®ång d− thøcm. of continuity gt. m«®un liªn tôcm. of an elliptic integral gt. m«®un cña tÝch ph©n elipticm. of logarithm m«®un cña l«gam. of natural logarithms m«®un cña l«ga tù nhiªnm. of periodicity m«®un tuÇn hoµnm. of precision tk. m«®un chÝnh x¸cm. of regularity m«®un chÝnh quym. of resilience m«®un ®µn håim. of rigidity c¬. m«®un [tr−ît, c¾t]
 • 293. 293bulk m. m«®un míelastic m. c¬. m«®un ®µn håimean square m. m«®un b×nh ph−¬ng trung b×nhreduced m. m«®un rót gänreduced m. of elasticity m«®un ®µn håi rót gänsection m. c¬. m«®un chèng uèn cña mét mÆt c¾tshear m. m«®un [c¾t tr−ît]molar (thuéc) phÇn tö gammole vl. ph©n tö gam, m«nmolecular vl. (thuéc) ph©n tömolecule ph©n tömoment m«men; thêi ®iÓm; quan trängm. of a family of curves m«men cña mét hä ®−êng congm. of a force m«men cña mét lùcm. of a frequency distribution xs. m«men cña ph©n phèi tÇn sèm. of inertia c¬. m«men qu¸n tÝnhm. of mass m«men tÜnhm. of momentum m«men ®éng l−îngm. of precession m«men tuÕ saibending m. m«men uènbilinear m. m«men song tuyÕn tÝnhcorrected m. tk. m«men ®· söa, m«men ®· hiÖu chØnhcurde m. tk. m«men kh«ng trung t©mfactorial m. kt. m«men giai thõagroup m. m«men nhãmhinge m. m«men tiÕp hîpincomplete m. xs. m«men khuyÕtjoint m. tk. m«men hçn t¹pmagnetic m. vl. m«men tõmultipole m. m«men cùc béimultivariate m. m«men hçn t¹ppitching m. m«men [däc, lªn xuèng]polar m. of inertia m«men qu¸n tÝnhpopulation m. m«men tæng qu¸t, m«men cña ph©n phèiprincipal m. of inertia m«men qu¸n tÝnh chÝnh
 • 294. 294product m. m«men tÝch, m«men hçn t¹praw m. tk. m«men ®èi víi gèc tuú ýrolling m. m«men nghiªngsampling m. m«men mÉusecond m. m«men cÊp haistatic(al) m. c¬. m«men tÜnhtwisting m. m«men xo¾nunadjusted m. tk. m«men kh«ng ®−îc hiÖu chØnh nhãmunbalanced m. m«men kh«ng c©n b»ngyawing m. m«men ®¶o l¹imomentum m. vl. ®éng l−îng, xungangular m. m«men ®éng (l−îng)generalized m. xung suy réng, ®éng l−îng suy rénggyroscopic m. m«men håi chuyÓnmoney kt. tiÒn, tæng sè tiÒnhard m. kt. tiÒn vaymonitor mt. m«nit¬, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓnmonoclinal, monoclinic ®¬n tµmonochromatic vl. ®¬n s¾cmonodromy top. ®¬n ®¹omonogenic ®¬n diÔnmonograph tµi liÖu chuyªn kh¶omonoid monoit; nöa nhãmaugmented m. nöa nhãm ®−îc bæ sungmonoidal (thuéc) monoitmonomial ®¬n thøcpivotal m. ®¬n thøc tùamonomorphic ®¬n cÊu, ®¬n ¸nhmonomorphism ®s. phÐp ®¬n cÊu, phÐp ®¬n ¸nhmonotone ®¬n ®iÖufully m. hoµn toµn ®¬n ®iÖumultiply m. ®¬n ®iÖu béimonotonic ®¬n ®iÖumonotony tÝnh ®¬n ®iÖumonth tv. th¸ng
 • 295. 295calendar m. th¸ng d−¬ng lÞchlunar m. th¸ng ©m lÞchmonthly hµng th¸ng // nguyÖt sanmoon tv. mÆt tr¨ngfull m. tuÇn tr¨ng trßnnew m. tuÇn tr¨ng nonmore nhiÒu h¬n, d−, cßn n÷a m. or less Ýt nhiÒu; never m. kh«ng bao giên÷a; once m. mét lÇn n÷a; much m. rÊt línmorphism ®s. cÊu x¹identity m. cÊu x¹ ®ång nhÊtmortality sè ng−êi chÕt; tû lÖ ng−êi chÕtmortage tk. cÇm ®åmosaic top. mozaicmost nhiÒu nhÊt / nhiÒu h¬n c¶; ë møc ®é cao for the m. part phÇn lín,®¹i bé phËn; at m., at the m. nhiÒu nhÊtmotion chuyÓn ®éng m. in a space chuyÓn ®éng trong kh«ng gianabsolute m. chuyÓn ®éng tuyÖt ®èialternating m. chuyÓn ®éng tiÕn lïicircular m. chuyÓn ®éng trßnconstant m. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òuconstrained m. chuyÓn ®éng c−ìng bøccurvilinear m. chuyÓn ®éng congdirect m. chuyÓn ®éng th¼ngfluid m. chuyÓn ®éng chÊt lángfunicular m. chuyÓn ®éng theo d©yharmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoµirrotational m. chuyÓn ®éng kh«ng r«talaminar m. chuyÓn ®éng thµnh lípnon-uniform m. c¬. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òuperiodic m. chuyÓn ®éng tuÇn hoµnperpetual m. chuyÓn ®éng vÜnh cöuplane m. chuyÓn ®éng ph¼ngplane harmonic m. chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ph¼ngplano-parallel m. chuyÓn ®éng song ph¼ngproper m. chuyÓn ®éng riªng
 • 296. 296rectilinear m. chuyÓn ®éng th¼ngrelative m. chuyÓn ®éng t−¬ng ®èiretarded m. chuyÓn ®éng chËm dÇnretrograde m. tv. chuyÓn ®éng ng−îcscrew m. chuyÓn ®éng ®Þnh ècshearing m. chuyÓn ®éng tr−îtsimple harmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoµsteady m. chuyÓn ®éng æn ®Þnhtransient m. c¬. chuyÓn ®éng kÐo theoturbulent m. chuyÓn ®éng xo¸yuniform m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng th¼ng ®Òuuniformly accelerated m. c¬. chuyÓn ®éng t¨ng dÇn ®Òuuniform circular m. c¬. chuyÓn ®éng trßn ®Òuuniformly retarded m. c¬. chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òuuniform speed m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òuuniformly variable m. c¬. chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òuuniform velocity m. c¬. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òuvariable m. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òuvariably accelerated m. chuyÓn ®éng cã gia tèc thay ®æivortex m. c¬. chuyÓn ®éng xo¸ywave m. chuyÓn ®éng sãngmotive vl. chuyÓn ®éng // lý do; ®éng c¬motor vl. ®éng c¬mounting mt. l¾p r¸p; khungpanel m. l¾p r¸p theo b¶ngrack m. l¾p r¸p trªn gi¸movability hh. tÝnh di ®éng, tÝnh chuyÓn ®éngmovable l−u ®éng // kt. ®éng s¶nmove chuyÓn ®éng; ®i; trch. n−íc ®i (bµi)chane m. trch. n−íc ®i ngÉu nhiªnopening m. trch. n−íc ®i ®Çu tiªnmovement sù chuyÓn ®éng, sù di chuyÓnmoving l−u ®éng, di chuyÓn, chuyÓn ®éng; tk. tr−îtmu muy (µ)much nhiÒu // rÊt, ®¸ng kÓ, hÇu, gÇn ®óng
 • 297. 297m. of a size hÇu nh− cïng ®é línmultiaddress mt. nhiÒu ®Þa chØmultiangular nhiÒu gãcmultichannel kªnh béimulticircuit m¹ch béimulticircular gt. nhiÒu vßngmulticollinearity tk. ®a céng tuyÕnmultidifferential ®s. vi ph©n ®a béimultidigit nhiÒu ch÷ sè, nhiÒu hµngmultidimensional nhiÒu chiÒumultofoil h×nh ®a gi¸c cong ®Òumultifold ®a béimultigrade nhiÒu bËcmultigroup ®a nhãmmultiharmonigraph thiÕt bÞ céng t¸c hµm ®iÒu hoµmultihomotopy top. ®a ®ång lu©nmultilateral nhiÒu mÆtmultilattice ®s. ®a dµnmultilinear ®s. ®a tuyÕn tÝnhmultiloop ®a chu tuyÕnmultimodal xs. nhiÒu mètmultinomial ®a thøcmultipartite ph©n nhámultiperfect béi hoµn toµnmultiphase tk. nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu b−íc; vl. nhiÒu phamultiplace ®a trÞ; log. nhiÒu chçmultiple béi // béi sècommon m. béi sè chungleast common m. béi sè chung nhá nhÊtlowest common m. béi sè chung nhá nhÊtnatural m. béi sè tù nhiªnmultiple-valued ®a trÞmultiplex béi h×nhmultiplicand sè bÞ ph©nmultiplication phÐp nh©n
 • 298. 298abrriged m. phÐp nh©n t¾tblock m. phÐp nh©n khèicomplex m. phÐp nh©n phøcinner m. hh. phÐp nh©n trongleft handed m. phÐp nh©n bªn tr¸inatural m. phÐp nh©n tù nhiªnright-handed m. phÐp nh©n bªn tr¸iscalar m. phÐp nh©n v« h−íngmultiplicative nh©nmultiplicator sè bÞ nh©n, nh©n töm. of a linear substitution nh©n tö cña mét phÐp thÕ tuyÕn tÝnhmultiplicity tÝnh béi, sè béim. of poles sè béi cña cùcm. of root sè béi cña nghiÖmm. of zero sè béi cña kh«ng ®iÓmintersection m. hh®s. béi t−¬ng giaomultiplier sè nh©n, nh©n tö; hÖ sè; mt. thiÕt bÞ nh©n, mÊy nh©n, bé nh©nm. of a group nh©n tö cña mét nhãmanalogue m. thiÕt bÞ nh©n t−¬ng tù, sè nh©n t−¬ng tùfinite m. tk. hÖ sè hiÖu chØnh ®o tÝnh h÷u h¹n cña d·y sèfrequency m. m¸y nh©n tÇn sèfunction m. m¸y nh©n hµmlast m. nh©n tö cuèilogarithmic m. mt. bé nh©n l«gapaired m. bé nh©n cÆpparallel m. bé nh©n song songundetermined m. nh©n tö bÊt ®Þnhmultiply nh©n, t¨ng lªn, t¨ng thªm, më réngmultipole vl. cùc béimultipurpose mt. v¹n n¨ng, nhiÒu môc ®Ýchmultiscaler mt. bé ®Õm lo¹i v¹n n¨ngmultistable ®a æn ®Þnhmulti-stage nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu tÇngmultitude ®¸m ®«ng; tËp hîpmultivalnet gt. nhiÒu tê, ®a diÖp
 • 299. 299multivalued ®a trÞmultivariate nhiÒu chiÒumulti ector hh. ®a vÐct¬multivibrator mt. m¸y ®a dao ®éngmultiway mt. nhiÒu lèi, nhiÒu ®−êngmust ph¶imuster tk. kiÓm nghiÖm, kiÓm chøng, xem xÐtmutable thay ®æi ®−îc, biÕn ®æi ®−îcmutate thay ®æimutual t−¬ng hçmutuality sù t−¬ng hç
 • 300. 300Nnabla nabla (∇); to¸n tö Nablanadir tv. thiªn ®Ò, ®¸y trêiname tªn gäi // gäi lµ, cho tªnnappe [tÇng, líp] phñ; ván. of a conical surface tÇng phñ cña mét mÆt c«nicnarrow hÑpnatural (thuéc) tù nhiªnnaturally mét c¸ch tù nhiªnnature tù nhiªn, b¶n chÊtnaught sè kh«ngnavigation hµng h¶i, hµng h¶i häc; ®¹o hµng, m«n dÉn ®−êngnear gÇnarbitrarily n. tuú ý gÇninfinitely n. gÇn v« cïngnearly gÇn nh−nebula tv. tinh v©nnecessary cÇnnecessity sù cÇn thiÕtneed cÇn ph¶inegate log. phñ ®Þnhnegation log. sù phñ ®Þnhdouble n. phñ ®Þnh kÐpnegative ©m // sù phñ ®Þnh; c©u tr¶ lêi phñ ®Þnh, ®¹i l−îng ©m; vl. b¶n ©mneglect bá qua, quªn l·ng // sù bá quªn, sù quªn l·ngnegligible kh«ng ®¸ng kÓ, bá qua ®−îcnegociate thanh to¸n, th−¬ng l−îngneighbour bªn c¹nh; ®¹i l−îng gÇn // giíi h¹nneighbourhood l©n cËnn. of a curve l©n cËn cña mét ®−êng congn. of point l©n cËn cña ®iÓmn. of zero ®s. l©n cËn cña kh«ng (®iÓm)deleted n. gt. l©n cËn thñng, l©n cËn cã ®iÓm thñng
 • 301. 301distinguished n. gt. l©n cËn ®−îc ph©n biÖtspherical n. hh. l©n cËn cÇutubular n. top. l©n cËn h×nh èngneighbourhood-finite l©n cËn h÷u h¹nneoid nªoitneoringplanar division n. t©n thÓ ph¼ngnerve thÇn kinh; tinh thÇnn. covering top. thÇn kinh cña (c¸i) phñnest tæ // ®Æt vµon. of intervals hä c¸c kho¶ng lång vµo nhaunested ®−îc ®Æt vµo, ®−îc lång vµonet l−íi; tinh (kh«ng kÓ b×)n. of curves l−íi ®−êng congconjugate n.s l−íi liªn hîpcoordinate n. l−íi to¹ ®éflow n. l−íi dßngfocal n. of a congruence l−íi tiªu cña mét ®oµnisometric orthgonal n. l−íi trùc giao ®¼ng cùisothermal n. l−íi ®¼ng nhiÖtlinear n. l−íi tuyÕn tÝnhlogical n. mt. l−íi l«gicplane n. l−íi ph¼ngnetwork l−íi; mt. s¬ ®å. m¹ch m¹ngn. of samples tk. nhãm c¸c mÉu th©m nhËp nhauadding n. s¬ ®å lÊy tængcomplementary n. l−íi bïcondensed n. m¹ng rót gäncontack n. s¬ ®å c«ng t¾ccorrective n. s¬ ®å hiÖu chØnhdistributing n. mt. m¹ng ph©n phèidividing n. l−íi chiaelectric(al) n. m¹ng ®iÖn, s¬ ®å ®iÖnfour-terminal n. m¹ng tø cùcinformation n. l−íi tin
 • 302. 302integrating n. mt. s¬ ®å ph©n tÝchintercity n. mt. m¹ng l−íi trong thµnh phèmatching n. s¬ ®å phñ hîpmultiterminal n. mt. m¹ng ®a cùcnon-planar n. mt. s¬ ®å kh«ng ph¼ngresistance n. l−íi ®iÖn trëring n. s¬ ®å vµnhundirected n. l−íi kh«ng cã h−íngneutral trung hoµneutralize lµm trung hoµneutrice gt. c¸i trung hoµneutron n¬tronnever kh«ng bao giênext c¹nh, sau; gÇn // sau ®ã; lÇn saunew míi, hiÖn ®¹iNewtonian (thuéc) Nuit¬nn-fold cÊp nn-pole cùc ®iÓm cÊp nn - zero kh«ng cÊp ®iÓm nnilpotent ®s. luü linhnil-radical ®s. ra®ican kh«ngnil-series ®s. chuçi kh«ngnine sè chÝn (9)nineteen m−êi chÝn (19)nineteeth thø m−êi chÝn; mét phÇn m−êi chÝnninetieth thø m−íi chÝn; mét phÇn m−êi chÝnninety chÝn m−¬ininth thø chÝn; mét phÇn chÝnno kh«ngnodal (thuéc) nótnode nót, ®iÓm nót; ®Ønh; tiÕt ®iÓmascending n. tv. nót tiÕnconic n. (of a surface) ®iÓm ®Ønh ho¸descending n. nót lïiimproper n. gt. nót phi chÝnh
 • 303. 303proper n. nót ch©n chÝnhnode-locus quü tÝch c¸c ®iÓm nótnoise nhiÔu (©m), tiÕng ånadditive n. nhiÔu céngGaussian n. nhiÔu Gaux¬hum n. nhiÔu ph«ngman-made n. xib. nhiÔu nh©n t¹otube n. nhiÔu cña ®Ìnwhite n. nhiÔu tr¾ngnoiseless kh«ng cã nhiÔu (©m)noisiness tÝnh ånnoisy cã nhiÔu ©m, cã tiÕng ånnomenclature danh ph¸p, hÖ ký hiÖunominal kt. quy ®Þnh (gi¸); (thuéc) tªnnomogram to¸n ®åhexagonal n. to¸n ®å lôc gi¸criht-angled n. to¸n ®å vu«ng gãcslide-rule n. to¸n ®å lo¹i th−íc tÝnhnomograph to¸n ®å, ®å thÞ to¸nnomographic (thuéc) to¸n ®ånomography lý thuyÕt to¸n ®å, phÐp lËp to¸n ®ånonagon h×nh chÝn c¹nhnon-alternating kh«ng thay phiªn, kh«ng xoay chiÒun0n-analytic kh«ng gi¶i thÝchnonary chÝn // bé chÝnnon-associative kh«ng kÕt hîpnon-central kh«ng trung t©m; kh«ng ®èi xøng, kh«ng t©mnon-classical kh«ng cæ ®iÓnnon-commutative kh«ng giao ho¸nnon-comparable kh«ng so s¸nh ®−îcnon-conservative kh«ng b¶o toµnnon-constructive kh«ng kiÕn thiÕt, kh«ng x©y dùngnon-contact kh«ng tiÕp xóc, kh«ng tiÕp hîpnon-countable kh«ng ®Õm ®−îcnon-cyclic kh«ng cã chu tr×nh, kh«ng tuÇn hoµn, kh«ng xilic
 • 304. 304non-decreasing kh«ng gi¶mnon-degenerate kh«ng suy biÕnnon-dense kh«ng trï mËtnon-determination tk. phÇn kh«ng quyÕt ®Þnhnon-deterministic kh«ng x¸c ®Þnhnon-developable kh«ng khai triÓn ®−îcnon-dimensional kh«ng thø nguyªnnon-directional kh«ng cã ph−¬ngnone kh«ng mét, hoµn toµn kh«ngnon-empty kh«ng trèngnon-enumerable kh«ng ®Õm ®−îcnon-erasible kh«ng xo¸ ®−îc, kh«ng bá ®−îcnon-Euclidian phi ¥clitnon- existence log. sù kh«ng tån t¹inon-holonomic kh«ng h«l«nomnon-homogeneous kh«ng thuÇn nhÊtnonillion 1054(Anh), 1030(Mü)non-interacting kh«ng t−¬ng t¸c; «t«nomnon-isotropic kh«ng ®¼ng h−íngnonius mt. thang ch¹ynon-limiting kh«ng giíi h¹nnonlinear phi tuyÕnnon-metrisable top. kh«ng mªtric ho¸ ®−îcnon-negative kh«ng ©m; kh«ng phñ ®Þnhnon-normal kh¸c th−êng, kh«ng chuÈn t¾c, kh«ng ph¸p tuyÕn, kh«ngchuÈnnon-orientable kh«ng ®Þnh h−íng ®−îcnon-overlapping kh«ng giao nhau, kh«ng dÉm lªn nhaunon-parametric kh«ng cã tham biÕnnon-periodic kh«ng tuÇn hoµn, kh«ng theo chu kúnon-planar kh«ng ph¼ngnon-random kh«ng ngÉu nhiªnnon-recurrent kh«ng truy håinon-recursive log. kh«ng ®Ö quynon-reflexive log. kh«ng ph¶n x¹
 • 305. 305not kh«ngnotation ký hiÖuabridged n. ký hiÖu t¾tbinary n. mt. hÖ thèng ®Õm nhÞ ph©ncontinuation n. dÊu chÊm chÊm (...)contracted n. ký hiÖu rót ng¾n, ký hiÖu t¾tdecimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©nexponential n. mt. biÓu diÔn mò (vÝ dô 2.102)factorial n. dÊu giai thõa ( )notch dÊu ch÷ V // ®¸nh dÊunote chó thÝch, ghi chó ; kt. tÝn phiÕubank n. kt. tÝn phiÕu ng©n hµngpromissory n. kt. biene lai nînothing kh«ng, ko cã g×notice chó ý, chó thÝchnotion log. kh¸i niÖm, quan niÖmdefined log. kh¸i niÖm ®−îc ®Þnh nghÜalogical n. log. kh¸i niÖm l«gicundefined n. log. kh¸i niÖm kh«ng ®−îc ®Þnh nghÜanought sè kh«ngnova tv. sao míinow b©y giê, hiÖn nay before n. tr−íc ®©y; till n., up to n. tõ tr−íc ®Õnnay, cho ®Õn hiÖn nay; just n. võa míinozzie èng phôtnu nuy (ν)nuclear vl. (thuéc) h¹ch, h¹t nh©nnucleon(e) nuclªonnucleus h¹ch, h¹t nh©nn. of a set h¹ch cña mét tËp hîpinfinitesimal n. h¹ch vi ph©nnulhomotopic ®ång lu©n kh«ngnull kh«ng cã, trèng // sè kh«ngnullifier gt. hµm lµm triÖt tiªunullify hµm triÖt tiªu, ®−a vÒ kh«ngnullity ®s. sè khuyÕt; sè chiÒu cña h¹ch
 • 306. 306number sè; sè l−îng // ®¸nh sè; ®Õmn. of degrees of freedom sè bËc tù don. of zero gt. sè c¸c kh«ng ®iÓmabsolute sè tuyÖt ®èiabstract n. sè trõu t−îng, h− sèabundant n. sè d−acceptance n. tk. møc thu nhËn (phÕ phÈm)admissible n. tk. møc chÊp nhËn ®−îcalgebraic(al) n. sè ®¹i sèamicable n.s (c¸c) sè b¹naverage sample n. (ASN) tk. cì, mÉu trung b×nhbeginning n. sè b¾t ®Çubroken n. ph©n sècardinal n. b¶n sè; lùc l−îngchromatic n. s¾c sèclass n. sè lípcoincidence n. top. chØ sè trïng, sè c¸c ®iÓm trïngcommensurable n. sè h÷u tûcomplex n. sè phøccomposite n. sè ®a hîp, hîp sècompound n. t¹p sèconerete n. sè cô thÓcongruent n.s c¸c sè ®ång d−congruous n.s c¸c sè so s¸nh ®−îcconjugate algebraic n. sè ®¹i sè liªn hîpconjugate complex n.s nh÷ng sè phøc liªn hîpconjugate imaginary n.s nh÷ng sè ¶o liªn hîpcoprime n.s c¸c sè nguyªn tè cïng nhaucritical n. sè tíi h¹ndenominate n. danh sèdirected n. sè t−¬ng ®èidirection n. sè chØ ph−¬ngeven n. sè ch½nfigurate n. sè t−îng tr−ngfinal n. of a continued fraction sè cuèi cïng cña mét liªn ph©n sè
 • 307. 307floating n.s mt. c¸c sè cã dÊu phÈy ®éngimaginary n. sè ¶oinaccessible n. sè kh«ng ®¹t ®−îcincidence n. sè liªn thuécincommensurable n.s c¸c sè kh«ng kh¶ −ícinfluence n. sè ¶nh h−ëngintegral n. sè nguyªnintersection n. sè t−¬ng giaoirrational n. sè v« tûlimiting n. sè giíi h¹nlong n. mt. sè dµi (cã nhiÒu ch÷ sè)lucky n.s sè may m¾nmultipartite n. sè ph©n nhámultiplace n. sè nhiÒu ch÷natural n. sè tù nhiªnnegative n. sè ©modd n. sè lÎordinal n. tù sèp-adic n. sè p-adicpalindromic n. sè xu«i ng−îc (vÝ dô 3223)perfect n. sè hoµn chØnhpositive n. sè d−¬ngprime n. sè nguyªn tèpseudoprime n. sè gi¶ nguyªn tèpseudorandom n.s tk. c¸c sè gi¶ ngÉu nhiªnpure imaginary n. sè thuÇn ¶oPythagorean n. sè Pitagorandom n. tk. sè ngÉu nhiªnrational n. sè h÷u tûreal n. sè thùcrejection n. tk. møc bøc bárelatively prime n.s sè nguyªn tè cïng nhaurotation n. sè quayruond n. sè trßnrounded n. sè ®· lµm trßn, sè ®· thu gän
 • 308. 308separayive n. sè t¸chserial n. mt. sè thø tùsigned n.s c¸c sè t−¬ng ®èi cã dÊusquare-free n. sè kh«ng chÝnh ph−¬ngtetrahedral n. sè tø diÖntolerance n. of defects tk. sè phÕ phÈm cho phÐptorion n. sè xo¾ntranscendental n. sè siªu viÖttransfinite cardinal n. b¶n sè siªu h¹ntriangular n. sè tam gi¸cunknown n. Èn sèwave n. sè sãngwinding n. of a curve with respect to the point sè lÇn quay cña mét®−êng cong ®èi víi mét ®iÓmnumerable ®Õm ®−îcnumeral ch÷ sè // (b»ng) sè (thuéc) sèArabic n.s c¸c ch÷ sè ¶ rËpRoman n.s c¸c ch÷ sè La m·numeration sù ®Õm; hÖ thèng ®Õmdecimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©nnumerator tö sè, tö thøcnumerical (b»ng) sè, sè trÞnumeroscopenumer mt. dông cô ghi sè (trªn mµn èng)nutationnumer c¬. ch−¬ng ®éngn. of angle ch−¬ng ®éng gãcn. of vertical ch−¬ng ®éng cña ®−êng th¼ng ®øngOobey tu©n theo; mt. hoµn thµnh (lÖnh)object vËt (thÓ), ®èi t−îng // kh«ng t¸n thµnho. of anholonomity vËt thÓ kh«ng h«l«n«mcosimplicial o. vËt thÓ ®èi ®¬n h×nhgeometric (al) o. vËt thÓ h×nh häc
 • 309. 309linear o. vËt thÓ tuyÕn tÝnhobjective kh¸ch quan // môc tiªuoblate dÑtoblateness tÝnh dÑtobligation tr¸ch nhiÖmoblique xiªn, nghiªng, lÖchobliquity tv. ®é nghiªngobservable quan s¸t ®−îcobservation tk. sù quan s¸t, sù quan tr¾cextreme o. gi¸ trÞ quan s¸t biªnincomplete o. quan s¸t kh«ng ®Çy ®ñstatistical o. quan s¸t thèng kªobservational (thuéc) quan s¸t, quan tr¾cobserve quan s¸t chó ýobserved bÞ quan s¸t ®−îc quan s¸tobstacle c¬. sù trë ng¹iobstruction sù c¶n trëo. to lifting top. sù c¶n trë phÐp n©ng mét ¸nh x¹secondary o. top. c¶n trë thø yÕuobtain ®¹t ®−îc, thu ®−îcobtainable cã thÓ ®¹t ®−îc, cã thÓ thu ®−îcobtuse tï (gãc)obverse mÆt; mÆt tr−íc; trch. mÆt ngöaobvious râ rµngobviously mét c¸ch râ rµng hiÓn nhiªnoccasion dÞpoccasionally ngÉu nhiªnoccupancy xs. sù chiÕm chçoccur xuÊt hiÖn, x¶y raoccurence xs. sù xuÊt hiÖn; log. sù th©m nhËpbound o. sù th©m nhËp liªn hÖexplicit o. log. sù th©m nhËp hiÖn, vÞ trÝ hiÖnfree o. sù th©m nhËp tù dorandom o. sx. sù xuÊt hiÖn ngÉu nhiªnoctagon h×nh t¸n c¹nhoctagonal (thuéc) h×nh t¸n c¹nhoctahedron khèi t¸m mÆtregular o. khèi t¸m mÆt ®Òuoctal b¸t ph©n; c¬ së t¸m
 • 310. 310octangular h×nh t¸m gãcoctant mét phÇn t¸m ®−êng trßnoctave vl. b¸t ®éoctillion 1048(Anh); 1027(Mü )ocular vl. thÞ kÝnh; m¾t // trùc quanodd lÎo. and even trch. ch½n vµ lÎodds sù kh¸c nhau, sù chªnh lÖch; −u thÕ; may m¾nequal o. m¸y m¾n nh− nhaulong o. may m¾n kh«ng nh− nhaushort o. −u thÕ h¬n mét chót; may m¾n gÇn nh− nhauodevity tÝnh ch½n lÎoffset ph©n nh¸nhoften th−êng th−êng, nhiÒu lÇnogival kü. (thuéc) h×nh cung nhänogive h×nh cung nhänohm «mmechanical o. «m c¬omega «mªga (ω)omega-completion sù ω- ®Çy ®ñomega-consistency log. tÝnh ω- phi m©u thuÉnomicron omicr«nomission sù bá qua, sù bá ®iomit bá qua, bá ®iomitted bÞ bá qua kh«ng lÊyonce mét lÇn; ®«i khi, ho¹ ho»n at o. ngay lap¹ tøc, tøc kh¾cone métone - address mt. mét ®Þa chØone - dimensional mét chiÒuone - one mét - métone - parameter mét tham sèone - place log. mét chçone-sided mét phÝaone-to-one mét ®èi métone-valued ®¬n trÞone-way mét lèionly duy nhÊt, chØ cã méton-off mt. ®ãng mëontological log. (thuéc) b¶n thÓ luËn
 • 311. 311opacity vl. [tÝnh, ®é] ch¾n s¸ngopaque vl. ch¾n s¸ng; kh«ng nh×n thÊyopen mëopening sù mëoperand mt. «pªranoperate t¸c dông; lµm c¸c phÐp to¸n; kü. sö dông; lµm cho chuyÓn ®éngoperated ®−îc ®iÒu khiÓnmanually o. mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng tayremotely o. ®−îc ®iÓu khiÓn tõ xaoperation phÐp to¸n; xib. sù lµm viÖc; sö dông; ®iÒu khiÓn, qu¶n lýadditive o. phÐp to¸n céng tÝnhalgebraic o. phÐp to¸n ®¹i sèbinary o. phÐp to¸n nhÞ nguyªn, phÐp to¸n hai ng«icomplementary o.s. phÐp to¸n bïconjugate o.s phÐp to¸n liªn hîpcounting o. mt. phÐp ®Õmcovering o. phÐp phñdivisibility closure o. phÐp ®ãng chia ®−îcelementary o. phÐp to¸n s¬ cÊpfinitary o. phÐp to¸n h÷u h¹nfunctional o. phÐp to¸n hµmimaginary-part o. phÐp tÝnh phÇn ¶oinverse o. phÐp to¸n ng−îcjoin o. top. phÐp to¸n hîplinear o. phÐp to¸n tuyÕn tÝnhrepetitive o. mt. ph©n kú (phÐp gi¶i); sù chu kú ho¸ (phÐp gi¶i)stable o. mt. chÕ ®é æn ®Þnhternary o. phÐp to¸n tam nguyªnsymbolic o. phÐp to¸n ký hiÖuunattended o. mt. c«ng viÖc tù ®éng hoµn toµnoperation-analysis vËn trï häcoperation-research vËn trï häcoperational (thuéc) to¸n tö; lµm viÖc; sö dông; t¸c dôngoperator to¸n tö; mt. opªrat¬adjoint o. to¸n tö liªn hîpaveraging o. to¸n tö lÊy trung b×nhbilinear o. to¸n tö song tuyÕn tÝnhboundary o. to¸n tö bêbounded o. to¸n tö bÞ chÆn
 • 312. 312closure o. to¸n tö ®ãngcoboundary o. to¸n tö ®èi bêcompletely continuous o. to¸n tö hoµn toµn liªn tôcdecomposition o. to¸n tö ph©n tÝchdegeneracy o. to¸n tö suy biÕndifferential o. to¸n tö vi ph©ndifferentition o. to¸n tö vi ph©nface o. to¸n tö mÆthomotopy o. to¸n tö ®ång lu©nimaginary-part o. to¸n tö phÇn ¶ointegral differential o. to¸n tö vi- tÝch ph©ninverse o. to¸n tö nghÞch ®¶oinversion o. to¸n tö nghÞch ®¶oinvertible o. to¸n tö cã nghÞch ®¶okinematic o. to¸n tö ®éng häclinear o. to¸n tö tuyÕn tÝnhmodal o. log. to¸n tö m« th¸imoment o. to¸n tö m«menmutual integral-differential o. to¸n tö vi ph©n t−¬ng hçpolarizing o. to¸n tö ph©n cùcreal-part o. to¸n tö phÇn thùcself-adjoined o. to¸n tö liªn hîpshift o. to¸n tö dêi chçtransition o. to¸n tö chuyÓn tiÕpunbounded o. to¸n tö kh«ng bÞ chÆnunitary o. to¸n tö unitaunit o. to¸n tö ®¬n vÞvector o. to¸n tö vect¬opponent trch. ®èi ph−¬ngoppose ®èi lËp; ph¶n ®èiopposite ®èi // ng−îc l¹ioppositely mét c¸ch ng−îc l¹iopposition sù ®èi lËpo. of proposition log. sù phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Òfavourable o. tv. vÞ trÝ ®èi lËp lín nhÊtoptic(al) vl. (thuéc) quang häcoptics vl. quang häcoptimal tèi −uoptimality tÝnh tèi −u
 • 313. 313optimization sù tèi −u ho¸optimize tèi −u ho¸optimum tèi −uoption sù lùa chän, luËt lùa chänoptional kh«ng b¾t buéc, tuú ýor hay lµ, hoÆcor-gate s¬ ®å ["hay lµ", "hoÆc"]orb h×nh cÇu, qu¶ cÇu, vßng trßn; quü ®¹o, sù quay quanh thiªn ®Òorbit quü ®¹o; hh. mÆt chuyÓn tiÕporbital (thuéc) quü ®¹oorder thø tù, tr×nh tù; cÊp; bËc; mt. lÖnh o. by fist difference thø tù ®iÓm,in o. that, in o to ®Óo. of congruence cÊp cña mét ®oµno. of contact bËc tiÕp xóco. of a curve cÊp cña mét ®−êng congo. of a determinant cÊp cña mét ®Þnh thøco. of a differential equation gt. cÊp cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©no. of an element in a groupcÊp cña mét phÇn tö trong mét nhãmo. of a groupcÊp cña mét nhãmo. of magnitude ®é líno. of a matrix cÊp cña mét ma trËno. of a permutation cÊp cña phÐp ho¸n vÞo. of a pole gt. cÊp cña cùco. of a radical chØ sè c¨n, bËc cña c¨n sèo. of a singular point cÊp cña mét ®iÓm kú dÞo. of a stationarity tk. cÊp dõng (cña qu¸ tr×nh)o. of a tensor cÊp cña mét tensorblocking o. trËt tù c¶ncalling o. lÖnh göicircular o. thø tù vßng quanhcoded o. lÖnh ®−îc m· ho¸conditional o. lÖnh cã ®iÒu kiÖncycle o. mt. cÊp chu tr×nhcyclic o. thø tù vßng quanhdictionary o. thø tù tõ ®iÓndummy o. lÖnh gi¶initial o. mt. lÖnh ban ®Çulattice o. s¾p theo dµnlexicographic(al) o. thø tù tõ ng÷, thø tù tõ ®iÓn
 • 314. 314linear o. tø tù tuyÕn tÝnhlink o. mt. lÖnh nèimultiply o. lÖnh nh©noperational o. mt. lÖnh lµm tÝnhoutput o. lÖnh raprint o. mt. lÖnh inrandom o. thø tù ngÉu nhiªnreduced o. ®s. [cÊp, bËc] rót gänreverse o. thø tù ng−îcround-off o. lÖnh lÊy trßnswitch o. lÖnh ®æi m¹chtally o. mt. lÖnh tæng kÕttransfer o. mt. lÖnh di chuyÓnworking o. tø tù lµm viÖcorder-preserving b¶o toµn thø tùorder-statistics tk. thèng kª thø tùorder-type log. kiÓu thø tùordered ®−îc s¾p, ®−îc lÖnhcyclically o. ®−îc s¾p xilicdimensionally o. cã thø tù theo chiÒunaturally o. ®s. ®−îc s¾p xÕp tù nhiªnnormallly o. ®−îc s¾p chuÈn t¾cordering s¾p thø tùpartial o. sù x¾p bé phËnordinal thø tù; sè thø tùlimiting o. sè siªu h¹n, giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i hainon-limiting o. sè siªu h¹n kh«ng giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i métordinary th−êng, th«ng th−êngordinate tung ®éend o. tung ®é biªnoricycle ®−êng cùc h¹n, vßng cùc h¹norient ®Þnh h−íng // ph−¬ng ®«ngorientability top. tÝnh ®Þnh h−íng ®−îcorientable ®Þnh h−íngoriantate ®Þnh h−íngorientation sù ®Þnh h−íngo. of space sù ®Þnh h−íng kh«ng gianangular o. sù ®Þnh h−íng gãcoriantation-reversing ®æi ng−îc h−íng
 • 315. 315orianted top. ®−îc ®Þnh h−íngnon-concordantly o. ®Þnh h−íng kh«ng phï hîpoppositely o. ®Þnh h−íng ng−îcorifice lç; khÈu ®éorigin (nguån) gèc, nguyªn b¶no. of coordinates gèc to¹ ®éarbitrary o. gèc (to¹ ®é) tuú ýcomputing o. tk. gèc tÝnh to¸noriginal gèc; nguyªn thñy; nguyªn b¶no. of a set under a transformation nguyªn b¶n cña mét tËp hîp trongmét phÐp biÕn ®æiorthocentre trùc t©mo. of a triangle trùc t©m cña mét tam gi¸corthocomplement ®s. phÇn bï trùc giaoorthogonal trùc giao, th¼ng gãccompletely o. hoµn toµn trùc giaoorthogonality tÝnh trùc giaoorthogonalization sù trùc giao ho¸orthogonalize trùc giao ho¸orthomorphism ®s. phÐp trùc cÊuorthonorrmal trùc chuÈnorthopole trùc chuÈnorthoptic ph−¬ng khuyoscillate dao ®éng, rung ®éngoscillation (sù) dao ®éng; dao ®é o. at a point dao ®éng t¹i mét ®iÓmo. of a function dao ®éng cña mét hµmdamped o. vl. dao ®éng t¾t dÇndiscontinuous o. dao ®éng kh«ng liªn tôc, dao ®éng gi¸n ®o¹nexponential o. dao ®éng theo luËt mòforced o. vl. dao ®éng c−ìng bøcfree o. dao ®éng tù doharmonic o. dao ®éng ®iÒu hoµnatural o. dao ®éng riªngpitching o. c¬. dao ®éng [däc, chßng chµnh] (tµu biÓn, m¸y bay)principal o. dao ®éng chÝnhresidual o. dao ®éng cßn d−steady-state o. vl. dao ®éng æn ®Þnhtidal o. dao ®éng thuû triÒutransient o. dao ®éng nhÊt thêi
 • 316. 316undamped o. dao ®éng kh«ng t¾t dÇnoscillator vl. c¸i dao ®éng, m¸y (ph¸t) dao ®éngcoupled o.s c¸i dao ®éng ngÉu hîpdamped harmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoµ t¾t dÇnharmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoµlinear o. c¸i dao ®éng tuyÕn tÝnhsimple o. c¸i dao ®éng ®¬noscillatory dao ®éng; chÊn ®éngoscillogram vl. biÓu ®å dao ®éng, h×nh sãng hiÖnoscillograph m¸y ghi dao ®éngoscilloscope m¸y hiÖn däcosculating hh. mËt tiÕposculation hh. sù mËt tiÕposculatory hh. mËt tiÕpotherwise c¸ch kh¸c, kh¸coutfit mt. thiÕt bÞ, dông cô, vËt dôngout-gate mt. van raoutgoing ra; kt. tiÒn phÝ tænoutlay kt. tiÒn chi tiªu, phÝ tænoutlet mt. lèi ra, rót raoutlier tk. gi¸ trÞ ngo¹i lÖoutput mt. lèi ra, tÝn hiÖu ra, kÕt qu¶add o. lèi ra cña phÐp céngfinal o. kÕt qu¶ cuèi cïngflow o. sù s¶n xuÊt hiÖn hµnhgross o. s¶n xuÊt toµn bépower o. c−êng ®é ra, c«ng suÊt raoutside c¹nh ngoµi, mÆt ngoµi, phÝa ngoµioutstanding næi tiÕng; kt. ch−a tr¶ hÕt; qu¸ h¹nouttrigger dÇm c«ngx«n, dÇm hÉngoutwards bªn ngoµioval «van; ®−êng tr¸i xoanovaloid mÆt tr¸i xoanover trªn, qu¸overall kh¾p c¶overconvergence gt. tÝnh héi tô trªnovercorrection xib. ®iÒu chØnh l¹ioverdetermination gt. sù x¸c ®Þnh l¹ioverfield ®s. tr−êng mÑ
 • 317. 317overflow mt. dßng qu¸ t¶i; vl. dßng n−íc qu¸ møc; sù trµn; sù dµnoverhead kt. t¹p phÝoveridentification tk. sù x¸c ®Þnh l¹ioverlap phñ lªn, che khuÊt, sù ®Ì (lÊn) lªn nhauoverlaping dÉm lªn nhauoverload vl. sù qu¸ t¶ioverring ®s. vµnh nhÑoverstrain sù c¨ng qu¸ møcowe kt. m¾c nî; cã tr¸ch nhiÖmown riªng // c¬ së h÷u
 • 318. 318Pp-adic p- ph©n, p-adicpack bã; khèi; trch. cç bµiap. of cards cç bµipackage mt. khèipacking sù hîp l¹io. of orders mt. hîp c¸c lÖnhpage trang // ®¸nh sè trangpair cÆp // ghÐp ®«iap. of compasses compaadmissible p. top. cÆp chuÈn nhËn ®−îcgenarating p. gt. cÆp sinh (cña hµm gi¶i tÝch)line p. hh. cÆp ®−êng th¼ngordered p. gt. cÆp cã thø tù, cÆp ®−îc s¾pplane p. cÆp mÆt ph¼ngpoint p. cÆp ®iÓmtriangulated p. top. cÆp ®· ®−îc tam gi¸c ho¸paired thµnh cÆp, thµnh ®«ipaiting sù ghÐp ®«i, sù ghÐp cÆp; top. phÐp nh©npairwise tõng ®«ipanel mt. panen (®Ó l¾p r¸p); b¶ng ®iÒu khiÓn; b¶ng dông cô; ®Õ (®Ìn)control p. b¶ng ®iÒu khiÓnmain control p. b¶ng ®iÓu khiÓn chÝnhtesting p. mt. panen thövalve p. ®Õ ®Ìnpantograph mt. m·y vÏ truyÒnelectronic p. m¸y vÏ truyÒn ®iÖn töpaper giÊy; bµi (b¸o)coordinate p. giÊy to¹ ®écross-section p. giÊy kÎ ly, giÊy minimÐtdiagram p. giÊy vÏ biÓu ®ålogarithmic p. giÊy kÎ l«gaprobability p. giÊy x¸c suÊtsquared p. giÊy kÎ « vu«ngtracing p. giÊy vÏtransfer p. giÊy canparaanalitic gt. para-gi¶i tÝchparabola parab«np. of convergence parab«n héi tô
 • 319. 319p. of higher order parab«n bËc caocubic p. parab«n bËc bacubical p. parab«n bËc bafocal p. parab«n tiªuosculating p. parab«n mËt tiÕpsemi-cubical p. parab«n nöa bËc baparabolic(al) parabolic (thuéc) parab«nparaboloid parab«loitp. of revolution paraboloit trßn xoayelliptic p. parab«loit liptichyperbolic p. parab«loit hipebolicparaboloidal (thuéc) paraboloit, parab«loi®anparacompact top. para compacparaconvex para låiparadox nghÞch lýlogical p. nghÞch lý l«gicsematic p. nghÞch lý ng÷ nghÜaparadoxical log. (thuéc) nghÞch lýparagraph ®o¹n, phÇn (trong mét bµi)parallax tv. thÞ saigeodesic o. of a star thÞ sai tr¾c ®Þa cña mét ng«i saoparallel song song // ®−êng song song; sù so s¸nh; vÜ tuyÕnp. of Clifford ®−êng song song Clif¬tp. of latitude trch. vÜ tuyÕnp.s of a surface of revolution c¸c vÜ tuyÕn cña mét mÆt trßn xoaygeodesic p.s ®−êng song song tr¾c ®Þaparalleleped h×nh hépoblique p. h×nh hép xiªnrectangular p. h×nh hép ch÷ nhËtright p. h×nh hép th¼ng ®øngparallelepipedon h×nh hépparallelism [sù, tÝnh] song songparatactic p. sù song song paratacticparallelizability tÝnh song song ho¸ ®−îcparallelize song song ho¸parallelogram h×nh b×nh hµnhp. of periods gt. h×nh b×nh hµnh c¸c chu kúprimitive peroid p. gt. h×nh b×nh hµnh c¸c chu kú nguyªn thuûparallelotope h×nh hßn g¹ch
 • 320. 320paralogism log. sù suy lý saiparamagnetic vl. thuËn tõparameter th«ng sè, tham sèp. of distribution tham sè ph©n phèip. of location tk. tham sè vÞ trÝage p. tham sè tuæi, tham sè t¨ngcharacteristic p. tham sè ®Æc tr−ngconformal p. tham sè b¶o gi¸cdifferential p. tham sè vi ph©ndimensionless p. tham sè kh«ng thø nguyªndirection p. tham sè chØ ph−¬nggeodesic p. tham sè tr¾c ®Þaincidental p. tk. c¸c tham sè kh«ng cèt yÕuisometric p. tham sè ®¼ng cùlocal p. gt. tham sè ®Þa ph−¬nglumped p. xib. tham sè tËp trungmean p. tham sè trung b×nhmixed differential p. tham sè vi ph©n hçn t¹pnuisance p. tk. tham sè trë ng¹iprogram(me) p. tham sè ch−¬ng tr×nhstatistic (al) p. tham sè thèng kªstray p. tham sè parazitsuperfluous p. tham sè thõatime-varying p. xib. tham sè thay ®æi theo thêi gianuniformizing p. tham sè ®¬n trÞ ho¸parametric (thuéc) tham sèparametrix gt. parametrixparametrization sù tham sè ho¸parasite xib. cã tÝnh chÊt parazit, nhiÔu ©mparatactic paratacticparentheses dÊu ngoÆc ®¬nparenthesize log. ®Ó trogn ngoÆc ®¬nparity tÝnh ch½n lÎpart bé phËn, phÇn // chia thµnh phÇnaliquot p. −íc sèimaginaty p. phÇn ¶oprincipal p. phÇn chÝnhreal p. phÇn thùcpartial riªng, riªng phÇn; thiªn vÞ
 • 321. 321particle h¹talpha p. h¹t anphafluid p. h¹t chÊt lángrelativistic p. h¹t t−¬ng ®èiparticilar riªng; ®Æc biÖtpartite t¸ch biÖt, ph©n riªng rapartition sù ph©n ho¹ch, sù ph©n chiaconjugate p.s ®s. ph©n ho¹ch liªn hîpsimplicial p. top. ph©n ho¹ch ®¬n h×nhpartly tõng phÇn, mét phÇnpartner trch. ng−êi cïng phepass v−ît quapassive bÞ ®éng; tk. kh«ng cã phÇn tr¨mpath b−íc, ®−êng ®i; quü ®¹op. of continuous group quü ®¹o trong mét nhãm liªn tôcp. of a projectile ®−êng ®¹nasymptotic p. gt. ®−êng tiÖm cËnclosed p. ®−êng ®ãngedge p. ®−êng gÊp khóc, ®−êng c¹nhfree p. ®−êng di ®éng tù dohomotopic p.s ®−êng ®i ®ång lu©ninverse p. ®−êng nghÞchmean free p. ®−êng tù do trung b×nhminimal p. ®−êng cùc tiÓuproduct p. ®−êng tÝchrandom p. ®−êng ®i ngÉu nhiªnpatological log. (thuéc) bÖnh lýpathology log. bÖnh lýpattern mÉu; d¹ngp. of caculation s¬ ®å tÝnh to¸np. of recognition nhËn d¹ngflow p. d¹ng dßnggeometric p. m« h×nh h×nh häcnoise p. xib. d¹ng ånwave p. d¹ng sãngpave l¸tpavement (c¸i) l¸tpay tr¶, tr¶ gi¸ p. in thu vµo; p. off tr¶ tiÒn; p. out tr¶ (tiÒn)peak ®Ønh, ®ét ®iÓm p. in time series ®ét ®iÓm trong chuçi thêi gian
 • 322. 322resonance p. ®Ønh céng h−ëngpeculiar riªng; ®Æc biÖtpedagogic(al) (thuéc) s− ph¹mpedagogy s− ph¹mpedal bµn ®¹p; thuû tócpencil chïmp. of cireles chïm vßng trßnp. of curves chïm ®−êng congp. of forms chïm c¸c d¹ngp. of lines chïm ®−êng th¼ngp. of matrices chïm ma trËnp. of planes chïm mÆt ph¼ngp. of quadric chïm qua®ricp. of rays chïm tiap. of spheres chïm h×nh cÇuaxial p. chïm trôccoaxial p. chïm ®ång trôccocentric p.s chïm ®ång t©mflat p. chïm dÑtpendulous (thuéc) con l¾cpendulum vl. con l¾cballistic p. con l¾c x¹ kÝchcompaund p. con l¾c vËt lýdouble p. con l¾c kÐpgyroscopic p. con l¾c håi chuyÓnphysical p. con l¾c vËt lýsimple p. con l¾c ®¬n, con l¾c to¸n häcsherical p. c¬. con l¾c cÇupenetrate th©m nhËp; thÊm vµopnenetration vl. sù x©m nhËp, sù thÊm vµopentad hîp n¨mpentadecagon h×nh m−êi n¨m c¹nhpentagon h×nh n¨m c¹nh, ng÷ gi¸cregular p. ngò gi¸c ®Òupentagram h×nh sao n¨m c¸nhpentahedral (thuéc) khèi n¨m mÆtpentahedron khèi n¨m mÆtpentaspherical ngò cÇupentode mt. pentèt
 • 323. 323penultimate gÇn cuèi, gi¸p chãtpenumbra tv. vïng nöa tèipercentage sè phÇn tr¨m, phÐp tÝnh phÇn tr¨mpercentile tk. ph©n vipercolation sù ng©m chiÕtpercusion sù va ch¹m, sù kÝch ®éngperfect hoµn h¶o; ®Çy ®ñperforate ®ôc lçperforation sù ®ôc lçperforator m¸y ®ôc lçkey p. m¸y ®ôc lç phÝmperform thùc hiÖn p. a multiplication thùc hiÖn phÐp nh©nperformance sù thùc hiÖnautomatic p. sù thùc hiÖn tù ®éngperiastron tv. ®iÓm cËn tÝnhperigee tv. ®iÓm cËn ®Þaperigon gãc 3600, gãc ®Çyperihelion tv. ®iÓm cËn nhËtperimater chu viperiod chu kú, thêi kúp. of circulating decimal chu kú cña mét sè thËp ph©n tuÇn hoµnp. of permutation chu kú cña ho¸n vÞp. of simple harmonicmotion chu ký cña dao ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶np. of waves chu kú sãngbase p. chu ký c¬ sëdelay p. mt. chu kú trÔ; kt. thêi kú h¹n ®Þnhhalf p. nöa chu kúinaction p. mt. thêi kú kh«ng ho¹t ®éngnatural p. chu kú riªngnescient p. thêi kú [tÜnh, nghØ]orbital p. chu kú quayprimitive p. chu kú nguyªn thuûrecurring p. chu kú (cña sè thËp ph©n) tuÇn hoµnreference p. tk. chu kú c¬ sëreturn p. tk. chu kú (cña chuçi thêi gian)storage cycle p. mt. thêi kú nhí, thêi gian ®îi lín nhÊttransient p. thêi gian chuyÓn tiÕpperiodic tuÇn hoµn p. in the mean gt. tuÇn hoµn trung b×nhalmost p. hÇu tuÇn hoµn
 • 324. 324periodical cã chu kú, ®Òu // b¸o chÝ xuÊt b¶n cã ®Þnh kúperiodically cã chu kú, mét c¸ch tuÇn hoµnperiodicity tÝnh chu kú, tÝnh tuÇn hoµnhidden p. tÝnh chu kú Ènlatent p. tk. tÝnh chu kú Ènspurious p. tk. tÝnh tuÇn hoµn gi¶periodogram tk. chu kú ®å; vl. ®å thÞ cña hµm sèperiphery biªn [cña mét h×nh, mét thÓ]p. of a circle ®−êng trßnpermanence tÝnh kh«ng ®æi, tÝnh th−êng xuyªn, tÝnh th−êng trùcp. of a functional equation tÝnh kh«ng ®æi cña mét ph−¬ng tr×nh hµmp. of sign tÝnh kh«ng ®æi vÒ dÊupermanency tÝnh kh«ng ®æi, tÝnh th−êng xuyªn, tÝnh th−êng trùcpermanent kh«ng ®æi, th−êng xuyªn, th−êng trùcpermissible cho phÐp ®−îcpermutability tÝnh ho¸n vÞ ®−îcpermutable ho¸n vÞ ®−îcpermutation ®s. sù ho¸n vÞ p. with repetition ho¸n vÞ cã lÆp; p. withoutreptition ho¸n vÞ kh«ng lÆpcircular p. ho¸n vÞ vßng quanhcyclic p. ho¸n vÞ vßng quanhdiscordant p.s ho¸n vÞ bÊt hoµeven p. ho¸n vÞ ch½nodd p. ho¸n vÞ lÎpermute ho¸n vÞ ®æi thø tùperpendicular th¼ng gãc; trùc giao // qu¶ däi, ®−êng th¼ng gãcperpendicularity [®é, tÝnh] th¼ng gãc, tÝnh trùc giaoperpetual th−êng xuyªn, liªn tôcperpetuity kt. quyÒn së h÷u liªn tôcpersist tiÕp tôcpersistence(cy) sù tiÕp tôc; qu¸n tÝnh; æn ®Þnhp. of vision vl. qu¸n tÝnh thÞ gi¸cpersistent æn ®Þnh, v÷ngnormally p. ®s. æn ®Þnh, chuÈn t¾cperspective c¶nh, phèi c¶nhdoubly p. phèi c¶nh kÐpperspectivity hh. phÐp phèi c¶nhpertain thuéc vÒ; cã quan hÖperturb nhiÔu lo¹n
 • 325. 325perturbation sù nhiÔu lo¹nsecular p.s sù nhiÔu lo¹n tr−êng kúperturbeb bÞ nhiÔu lo¹nPfaffian gt. (thuéc) Pfapphase phainitial p. phan ban ®Çunon-minimum p. pha kh«ng cùc tiÓuphenomena hiÖn t−înglocal p. hiÖn t−îng [côc bé, ®Þa ph−¬ng]non-periodic p. hiÖn t−îng kh«ng tuÇn hoµnphenomenon hiÖn t−îngjump p. xib. hiÖn t−îng nh¶yphi phi (π)pick chän; nhÆt; ®©m thñngpick-up mt. ®Çu ®äcpictorial cã h×nh ¶nh; trùc quanpiece mÈu, phÇnp. of money ®ång tiÒnpiecemeal tõng phÇn, tõng c¸ipiecewise tõng mÈupierce ®©m thñng, chäc thñngpile vl. pin; lß ph¶n øngnuclear p. lß ph¶n øng h¹t nh©npip trch. sè (trªn qu©n bµi)pipe èng, èng dÉnpiston kü. pitt«ngpivol lâi, cét trôpivotal (thuéc) lâi; trung t©mplace chç, vÞ trÝ; hµng // ®Æt ®Ódecimal p. hµng ch÷ sè thËp ph©ntens p. ë hµng chôcthousands p. ë hµng ngh×nplanar phÐp chiÕu n»m ngang; kÕ ho¹ch, ph−¬ng ¸nplanar ph¼ngplane mÆt ph¼ng // ph¼ngp. at infinity mÆt ph¼ng ë v« tËnp. of bending mÆt ph¼ng uènp. of homology mÆt ph¼ng thÊu x¹p. of load mÆt ph¼ng t¶i träng
 • 326. 326p. of perpectivity mÆt ph¼ng phèi c¶nhp. of polarization mÆt ph¼ng ph©n cùcp. of reference mÆt ph¼ng quy chiÕup. of regression tk. mÆt ph¼ng håi quyp. of support mÆt ph¼ng tùap. of symmetry mÆt ph¼ng ®èi xøngasymptotic p. mÆt ph¼ng tiÖm cËnbasic p. mÆt ph¼ng c¬ sëbitangent p. mÆt ph¼ng song tiÕpcentral p. mÆt ph¼ng qua t©mcollinear p.s nh÷ng mÆt ph¼ng céng tuyÕncomplex p. mÆt ph¼ng phøcconjugate diametric(al) p.s c¸c mÆt ph¼ng ¶o liªn hîpcoordinate p. mÆt ph¼ng to¹ ®écut p. mÆt ph¼ng c¾t; c¬. mÆt c¾tdiametral p. mÆt ph¼ng kÝnhelliptic p. mÆt ph¼ng elipticequatorial p. mÆt ph¼ng xÝch ®¹oequiamplitude p. mÆt ph¼ng ®¼ng biªn ®éequiphase p. mÆt ph¼ng ®¼ng phaextended p. mÆt ph¼ng suy réng (cña biªn phøc)focal p. mÆt ph¼ng tiªuhodograph p. mÆt ph¼ng tèc ®åhorizontal p. mÆt ph¼ng n»m nganghyperbolic p. mÆt ph¼ng hipebolicideal p. mÆt ph¼ng lý t−ëngimaginary p. mÆt ph¼ng lý t−ënginclined p. mÆt ph¼ng nghiªnginvariable p. mÆt ph¼ng kh«ng ®æiisocline p. mÆt ph¼ng nghiªng ®Òuisotropic p. mÆt ph¼ng ®¼ng h−íngmeridian p. mÆt ph¼ng kinh tuyÕnminimal p. mÆt ph¼ng cùc tiÓuneutral p. c¬. mÆt ph¼ng trung hoµnodal p. mÆt ph¼ng mótnull p. hh. mÆt ph¼ng kh«ngosculating p. mÆt ph¼ng mËt tiÕpparabolic p. mÆt ph¼ng parabolicparallel p.s c¸c mÆt ph¼ng song song
 • 327. 327perpendicular p.s c¸c mÆt ph¼ng th¼ng gãcpicture p. hh. mÆt ¶nhpolar p. hh. mÆt ph¼ng cùcprincipal p. mÆt ph¼ng chÝnh; c¬. mÆt ph¼ng ®èi xøngprincipal coordinate p. mÆt ph¼ng to¹ ®é chÝnhprofile p. mÆt ph¼ng bªnprojection p. hh. mÆt ph¼ng chiÕuprojective p. hh. mÆt ph¼ng x¹ ¶nhpseudo-parallel p.s mÆt ph¼ng gi¶ song songpunetured p. mÆt ph¼ng bÞ chÊm thñngreal p. mÆt ph¼ng thùcrectifying p. hh. mÆt ph¼ng trùc ®¹cregression p. mÆt ph¼ng håi quysemi-perpendicular p.s c¸c mÆt ph¼ng nöa trùc giaosingular p. mÆt ph¼ng kú dÞstationary p. mÆt ph¼ng dõngstationary osculating p. mÆt ph¼ng mËt tiÕp dõngsupporting p. hh. mÆt ph¼ng tùasymmetry p. mÆt ph¼ng ®èi xøngtangent p. mÆt ph¼ng tiÕp xóc, tiÕp diÖntritangent p. tiÕp diÖn béi baunit p. mÆt ph¼ng ®¬n vÞvanishing p. mÆt ph¼ng biÕn mÊtvertical p. mÆt ph¼ng th¼ng ®øngplanet tv. hµnh tinhinferior p. tv. hµnh tinh d−íiinner p. tv. hµnh tinh trongminor p.s tv. tiÓu hµnh tinhouter p. tv. hµnh tinh ngoµiprincipal p. tv. hµnh tinh chÝnh, hµnh ®¹i tinhsecondary p. vÖ tinh (tù nhiªn)superior p. tv. hµnh tinh trªnplanetary (thuéc) hµnh tinhplanimeter mt. m¸y tÝnh tÝch ph©n, m¸y tÝnh diÖn tÝchsquare root p. m¸y tÝnh c¨n bËc haiplanimetric (thuéc) ®o diÖn tÝchplanimetry phÐp ®o diÖn tÝchplasma vl. platmaplastic dÎo // chÊt dÎo
 • 328. 328plasticity vl. tÝnh dÎoplate b¶n, tÊmindex p. mt. mÆt sèplane p. tÊm ph¼ng, b¶n ph¼ngquarter-wave p. vl. b¶n phÇn t− sãngrectangular p. b¶n h×nh ch÷ nhËtreiforced p. tÊm ®−îc gia cèsemi-infinite p. b¶n nöa v« h¹nplatykurtic tk. cã ®é nhän d−íi chuÈnplausibility tÝnh cã lý lÏplausible cã lý lÏplay trch. trß ch¬i, cuéc ®Êuplayer trch. ng−êi ch¬i, ®Êu thómaximizing p. ng−êi ch¬i lÊy cùc ®¹iminimizing p. ng−êi ch¬i lÊy cùc tiÓupledge kt. cÇm cèplot biÓu ®å, ®å thÞ; trch. kÕ ho¹ch ch¬iplotomat mt. dông cô vÏ tù ®éng c¸c ®−êng congplotter mt. c¸i vÏ ®−êng cong; m¸y ghi to¹ ®édigital point p. c¸i vÏ ®−êng cong theo ®iÓmfunction p. mt. c¸i vÏ ®å thÞ cña hµmincremental p. c¸i vÏ ®−êng cong theo ®iÓmplug mt. c¸i phÝc; c¸i phÝc hai ®Çu, c¸i chètplugboard mt. c¸i ®¶o m¹ch cã phÝc, b¶ng c¾m (®iÖn)plumb qu¶ däi; d©y däi; // [®Æt, vÏ] th¼ng gãcplurigenus ®a gièngpluriharmonic gt. ®a ®iÒu hoµplurisubharmonic gt. ®a ®iÒu hoµ d−íiplus céng, dÊu céngply mt. cho ®i qua; kü. sö dôngpocket tói ®ùng b×apoint ®iÓm; vÞ trÝ at a p. (t¹i) mét ®iÓm; p. at infinity ®iÓm ë v« tËnp. of accumulation ®iÓm tô, ®iÓm giíi h¹np. of application ®iÓm ®Æt, ®iÓm t¸c dông (cña lùc)p. of condensation ®iÓm ®ängp. of contact tiÕp ®iÓmp. of contrary fleure ®iÓm uènp. of convergence ®iÓm héi tôp. of divergence ®iÓm ph©n kú
 • 329. 329p. of discontinity ®iÓm gi¸n ®o¹np. of emanation top. ®iÓm ph¸t x¹p. of hyperosculation ®iÓm siªu mËt tiÕpp. of increase tk. ®iÓm t¨ngp. of inflection ®iÓm uènp. of junction ®iÓm uènp. of load ®iÓm t¶i trängp. of osculation ®iÓm tô tiÕp xóc, ®iÓm mËt tiÕp (cña ®−êng cong)p. of sight ®iÓm nh×np. of silence ®iÓm t¨ngp. of striction ®iÓm th¾tp. of tangency tiÕp ®iÓmaccessible p. ®iÓm ®¹t ®−îcaccessible boundary p. ®iÓm biªn ®¹t ®−îcaccidental base p. ®s. ®iÓm c¬ së ngÉu nhiªnaccidental double p. ®iÓm kÐp ngÉu nhiªnaccumulation p. ®iÓm tôadherence p. ®iÓm dÝnhalgebraic branch p. ®iÓm rÏ nh¸nh ®¹i sèambiguous p. ®iÓm kh«ng x¸c ®Þnhangular p. ®iÓm gãc, dÝnhantipodal p. hh. ®iÓm xuyªn t©m ®èiasymptotic p. ®iÓm tiÖm cËnbase p. ®iÓm c¬ sëbending p. ®iÓm uènbisecting p. of a segment trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ngboiling p. ®iÓm s«iboundary p. ®iÓm biªnbranch p. ®iÓm rÏ nh¸nhbreak p. mt. ®iÓm dõng (m¸y)central p. ®iÓm trung t©m (®iÓm yÕt hÇu cña mÆt kÎ)circular p. ®iÓm xicliccluster p. ®iÓm ng−ng tôcollinear p.s c¸c ®iÓm céng tuyÕn, c¸c ®iÓm th¼ng hµngcomplex p. ®iÓm phøcconcyclic p.s c¸c ®iÓm cïng n»m trªn mét ®−êng trßnconical p. ®iÓm ®Ønh nãnconjugate p.s ®iÓm liªn tiÕpcritical p. ®iÓm tíi h¹n
 • 330. 330cross p. giao ®iÓm, ®iÓm tíi h¹n, ®iÓm dõng (cña hµm gi¶i tÝch)cuspidal p. ®iÓm lïicut p. ®iÓm c¾tcyclic p. ®iÓm xilicdeal p. ®iÓm chÕtdecimal p. dÊu phÈy ë sè thËp ph©ndividing p. ®iÓm chiaeast p. tv. ®iÓm ph−¬ng ®«ngelliptic(al) p. ®iÓm elipticend p. top. ®iÓm uènentry p. ®iÓm chuyÓnequianharmonic p.s ®iÓm ®¼ng phi ®iÒuequilibrium p. ®iÓm c©n b»ngexteroir p. ®iÓm ngoµiextreme p. ®iÓm ë ®Çu, ®iÓm cùc trÞfinishing p. hh. ®iÓm cuèifinite p. gt. ®iÓm h÷u h¹nfixed p. ®iÓm bÊt ®éng, ®iÓm cè ®Þnhfixed end p. ®iÓm cè ®Þnh cuèiflash p. ®iÓm bèc ch¸y, nhiÖt ®é chíp s¸ngplex p. ®iÓm uènfloading p. dÊu phÈy di ®éngfocal p. tiªu ®iÓmfourth harmonic p. ®iÓm ®iÒu hoµ thø t−freezing p. ®iÓm ®«ng ®Æcfrontier p. ®iÓm biªn giíigenceric p. hh®s. ®iÓm sinh (mét mÆt)hyperbolic p. ®iÓm hypebolicideal p. ®iÓm lý t−ëngimage p. ®iÓm ¶nhimaginary p. ®iÓm ¶oimproper p. ®iÓm phi chÝnhinfinite p. ®iÓm v« h¹ninitial p. khëi ®iÓm, ®iÓm ban ®Çuinner p., interior p. ®iÓm trongintersection p. hh. giao ®iÓminverse p. ®iÓm nghÞch ®¶oirregular singular p. gt. ®iÓm kú dÞ bÊt th−êngisolated p. ®iÓm c« lËp
 • 331. 331isolated multiple p. ®iÓm béi c« lËpisolated singular p. ®iÓm dÞ c« lËpisotropic p. ®iÓm ®¼ng h−ínglabile p. top. ®iÓm kh«ng æn ®Þnhlattice p. ®iÓm m¹ng, ®iÓm nót (l−íi)limit p. top. ®iÓm kh«ng æn ®Þnhlattice p. ®iÓm m¹ng, ®iÓm nót (l−íi)limit p. top. ®iÓm giíi h¹n, ®iÓm tôlimiting p. gt. ®iÓm biªn, ®iÓm giíi h¹nlower extreme p. ®iÓm mót d−íimass p. c¬. chÊt ®iÓmmeasuring p. mt. ®iÓm ®omedian p. of a triangle träng t©m cña mét tam gi¸cmelting p. ®iÓm nãng ch¶ymesh p. ®iÓm l−íi, mót l−íimiddle p. of a triangle träng t©m cña mét tam gi¸cmultiple p. ®iÓm béinodal p. ®iÓm nótnon-collinear p. ®iÓm kh«ng th¼ng hµngnorth p. tv. ®iÓm phÝa b¾coperating p. xib. ®iÓm lµm viÖcordinary p. ®iÓm th−êngparabolic(al) p. ®iÓm parabolicparameter p. gi¸ trÞ (cè ®Þnh) cña tham sèpercentage p.s c¸c ®iÓm phÇn tr¨mperiod p. ®iÓm chu kúproper spiral p. ®iÓm xo¾n èc ch©n chÝnhradix p. dÊy phÈy ë sè thËp ph©nramification p. gt. ®iÓm rÏ nh¸nhreal p. ®iÓm thùcreducible p. ®iÓm kh¶ quyreference p. mt. ®iÓm kiÓm tra, ®iÓm [quy chiÕu, ®èi chiÕu]regular p. ®iÓm th−êng, ®iÓm chÝnh quyregular singular p. ®iÓm kú dÞ chÝnh quyrepresentative p. xib. ®iÓm biÓu diÔnsaddle p. ®iÓm yªn ngùasalient p. ®iÓm låisample p. tk. ®iÓm mÉusatellite p. ®iÓm vÖ tinh
 • 332. 332saturation p. ®iÓm b·o hoµsecondary focal p. tiªu ®iÓm thø cÊpseparating p. ®iÓm t¸chsimple p. ®iÓm ®¬nsingular p. ®iÓm kú dÞsouth p. tv. ®iÓm phÝa namspiral p. ®iÓm xo¾n ècstable p. top. ®iÓm æn ®Þnhstagnation p. ®iÓm ®×nh trÖ (cña dßng)starting p. ®iÓm xuÊt ph¸tstationary p. ®iÓm dõng, ®iÓm nghØtracing p. ®iÓm viÕttriple p. hh. ®iÓm béi baturning p. ®iÓm chuyÓn h−íngumbilical p. ®iÓm rènunit p. ®iÓm ®¬n vÞvanishing p. ®iÓm biÕn mÊtwest p. tv. ®iÓm phÝa t©yyield p. ®iÓm l−u, ®iÓm khëi l−u, ®iÓm khëi thuû dßng ch¶y (®iÓm tíi h¹n)zero p. kh«ng ®iÓmpoimted nhänpointwise theo tõng ®iÓmpoised gt. ®−îc lµm c©n b»ngpolar cùc; cùc tuyÕn; cùc diÖncubic p. ®−êng ®èi cùc cña cubicshock p. cùc tuyÕn va ch¹mpolarity ®èi cùc; ®s; vl. cùc tÝnh; hh. cùc t−¬ng øng cùc, sù t−¬ng quan cùcpolarization sù ph©n cùcpolarize ph©n cùcpole cùc, cùc ®iÓm p. at infinity cùc ë v« tËnp. of an analytic function gt. cùc ®iÓm cña mét hµm gi¶i tÝchp. of a cirele cùc cña mét vßng trßnp. and polar of a conic cùc vµ cùc tuyÕn cña thiÕt diÖn c«nicp. of integral cùc cña mét tÝch ph©np. of a line cùc cña mét ®−êng th¼ngp. of order n. cùc cÊp np. of a plane cùc cña mét mÆt ph¼ngcelestial p. cùc tr¸i ®Êtcomplex p. cùc ®iÓm phøc
 • 333. 333multi-order p. cùc béimultiple order p. cùc béisimple p. gt. cùc ®iÓm ®¬npolhode c¬. ®−êng t©m quay (trªn mÆt ph¼ng ®éng) p«lodipolicy chÝnh s¸ch, chÕ ®éinsurance p. chÕ ®é b¶o hiÓminvestment p. chÝnh s¸ch ®Çu t− vènordering p. chÝnh s¸ch thu muapolyadic nhiÒu ng«ipolyconic hh. ®a c«nicpolycyclic ®a chu tr×nh, ®a xilicpolycylinder h×nh ®a trôpolygon ®a gi¸cp. of forces ®a gi¸c lùcarc p. ®a gi¸c cungcircumscribed p. ®a gi¸c ngo¹i tiÕpconcave p. ®a gi¸c lâmconvex p. ®a gi¸c låiequiangular p. ®a gi¸c ®Òu gãcequivalent p.s c¸c ®a gi¸c t−¬ng ®−¬ngfrequency p. ®a gi¸c tÇn sèfunicular p. c¬. ®a gi¸c d©yinscribed p. ®a gi¸c néi tiÕpmutually equiangular p.s c¸c ®a gi¸c cã c¸c gãc t−¬ng øng b»ng nhaurectilinear p. ®a gi¸c th¼ngregular p. ®a gi¸c ®Òuopen p. hh. ®−êng gÊp khócsimilar p.s c¸c ®a gi¸c ®ång d¹ngsimple p. ®a gi¸c ®¬nspherical p. ®a gi¸c cÇustrategy p. trch. ®a gi¸c chiÕm l−îcstring p. ®a gi¸c d©ypolygonal (thuéc) ®a gi¸cpolyharmonic gt. ®a ®iÒu hoµpolyhedral (thuéc) h×nh ®a diÖnlocally p. hh®s. ®a diÖn ®Þa ph−¬ngpolyhedron (khèi) ®a diÖninteger p. ®a diÖn nguyªnone-sided p. ®a diÖn mét phÝa
 • 334. 334regular p. ®a diÖn ®Òupolylogarithm gt. ®a l«gapolynomial ®a thøcp. of degree n. ®a thøc bËc np. of least deviation ®a thøc cã ®é lÖch tèi thiÓuadjoint p. ®a thøc liªn hîpalternative p. ®a tøc ®¬n dÊucharacteristic p. ® thøc ®Æc tr−ngcyclotomic p. ®s. ®a thøc thøc chia vßng trßndefining p. ®a thøc ®Þnh nghÜadifferential p. ®s. ®a thøc vi ph©ndistinguished p. ®s. ®a thøc låihomogeneous p. ®a thøc thuÇn nhÊthypergeometric p. ®a thøc siªu béiinterpolating p. gt. ®a thøc néi suyinterpolation p. gt. ®a thøc néi suyirreducible p. ®a thøc kh«ng kh¶ quyminimal p. ®s. ®a thøc cùc tiÓuminimum p. ®s. ®a thøc cùc tiÓumonic p. ®a thøc låiorthogonal p.s ®a thøc trùc giaoorthonormal p. ®a thøc trùc chuÈnprime p. ®a thøc nguyªn tèquasi-orthogonal p. ®a thøc tùa trùc giaoreduced minimum p. ®a thøc cùc tiÓu rót gänreducible p. ®a thøc kh¶ quysymbolic p. ®a thøc ký hiÖutrigonometric p. ®a thøc l−îng gi¸cultrasherical p. gt. ®a thøc siªu cÇupolyphase vl. nhiÒu phapolytope h×nh ®a diÖn, p«lit«ppolytropic vl. ®a h−íngpool trch. sè tiÒn ®Æt cäc; hîp nhÊt; gép l¹ipooling sù hîp nhÊt, sù gépp. of classes tk. sù gép c¸c líppopulation d©n sè; tËp hîpcontinuous p. tk. tËp hîp liªn tôcdichotomous p. tk. tËp hîp l−ìng ph©nfinite p. tk. tËp hîp h÷u h¹n
 • 335. 335hibrid p. tk. tËp hîp lai giènghypothetic(al) p. tk. tËp hîp gi¶ ®Þnhinfinite p. tk. tËp hîp v« h¹nmixed p. tk. tËp hîp hçn t¹pnon-normal p. tk. tËp hîp kh«ng chuÈnparent p. tk. tËp hîp tæng qu¸tporosity vl. tÝnh xèpporous xèpportion mét phÇn, mét khóc, mét ®o¹np. of series khóc cña chuçipose ®Ætposit kh¼ng ®Þnh, ®Æt c¬ sëposition vÞ trÝ; t×nh h×nh; lËp tr−êngcheck p. mt. vÞ trÝ kiÓm tralimiting p. vÞ trÝ giíi h¹nperspective p. hh. vÞ trÝ phèi c¶nhvertical p. vÞ trÝ th¼ng ®øngpositional (thuéc) vÞ trÝpositioning mt. ®Æt vµo vÞ trÝpositive d−¬ng // ®¹i l−îng d−¬ngpositively d−¬ngpositivity tÝnh d−¬ngpositron vl. p«zitronpossess cãpossession sù së h÷u; kt. tµi s¶n; chÕ ®é së h÷upossibility kh¶ n¨ng; tÝnh cã thÓconsumption p. kt. kh¶ n¨ng tiªu dïngpossible cã thÓpost-multiplication phÐp nh©n th«ng th−êng (b¾t ®Çu tõ hµng thÊp cÊp)posterior sau, hËu nghiÖmpostulate tiªn ®Òp. of completeness tiªu ®Ò tÝnh ®Çy ®ñpostulation log. sù gi¶ ®Þnhpostulational log. dùa vµo ®Þnh ®Ò, dùa vµo tiªn ®Òpotency lùc l−îngp. of a set lùc l−îng cña mét tËp hîppotential thÕ, thÕ vÞadvanced p. thÕ vÞ sím, thÕ vÞ tr−íccomplex p. thÕ phøc
 • 336. 336distortional p. hµm thÕ xo¾nlogarithmic p. gt. thÕ vÞ l«gaNewtonian p. gt. thÕ vÞ Newtonretarded p. gt. thÕ vÞ trÔscalar p. thÕ vÞ v« h−íngvector p. vl. thÕ vÞ vect¬velocity p. thÕ vÞ vËn tècpound pao (®¬n vÞ ®o träng l−îng cña Anh)power ®é, bËc, luü thõa; lùc l−îng; c«ng suÊtp. of a point hh. ph−¬ng tÝch cña mét ®iÓmp. of a set lùc l−îng cña mét tËp hîpcardinal p. b¶n sèdirect p. ®s. luü thõa trùc tiÕpinstantaneous p. c«ng suÊt tøc thêiradiated p. c−êng ®é bøc x¹reduced p. top. luü thõa rót gänresolving p. kh¶ n¨ng gi¶isymbolic(al) p. ®s. luü thõa ký hiÖusymmetrized Kromecker p. ®s. luü thõa Kroneck¬ ®èi xøng ho¸third p. luü thõa bËc ba, lËp ph−¬ngpowerful cã søc, cã lùc m¹nhpractical thùc hµnh, thùc tiÔn cã lîipractice thùc tiÔn; sù ho¹t ®éng; hµnh ®éng; sù ¸p dông; luyÖn tËppractise ¸p dông; thùc hienÑ; luyÖn tËppreassigned g¸n tr−ícprecede ®i tr−íc, ®øng tr−ícprecession tv. sù tiÕng ®éng; tuÕ saip. of the equinoxes tv. sù tiÕn ®éng c¸c ph©n ®iÓmfree p. tiÕn ®éng tù dolunisolar p. tv. tuÕ sai nhËt nguyÖtplanetary p. tv. tuÕ sai hµnh tinh, sù tiÕng ®éng hµnh tinhprecheck kiÓm nghiÖm tr−ícprecise chÝnh x¸c; x¸c ®Þnhprecisely mét c¸ch chÝnh x¸cprecision [sù, ®é] chÝnh x¸c; mt. chiÒu dµi mét tõinstrument p. ®é chÝnh x¸c cña mét dông côrelative p. ®é chÝnh x¸c t−¬ng ®èi, ®é hiÖu dôngprecompact tiÒn compacpredecessor phÇn tö tr−íc ng−êi ®i tr−íc
 • 337. 337immediate p. phÇn tö ngay tr−ícpredesigned cho tr−íc, thiÕt lËp tr−ícpredetermine x¸c ®Þnh tr−íc, quyÕt ®Þnh tr−ícpredetermined ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc; ®−îc thiÕt lËp s¬ bépredicable log. kh¶ vÞpredicate log. vÞ tõinduction p. vÞ tõ quy n¹pnumerical p. vÞ tõ sèpartial p. vÞ tõ bé phËnprediction sù dù ®o¸n, dù b¸opredictor xib. thiÕt bÞ dù b¸o; tk. biÕn ®éc lËp (trong dù b¸o)preface lêi nãi ®Çuprefactor nh©n tö ®i tr−íc (bªn tr¸i)prefer thÝch h¬n, −u h¬npreference sù thÝch h¬npre-image nghÞch ¶nh; hµm gèc (trong phÐp biÕn ®æi Laplat)preliminary s¬ bé // sù chó ý s¬ bépressure vl. ¸p lùc, ¸p suÊtconsolidation p. ¸p lùc cñng cècontact p. ¸p lùc tiÕp xócdynamic(al) p. ¸p lùc ®éng lùchydrostatic p. ¸p lùc thuû tÜnhimpact p. ¸p suÊt toµn phÇnkinetic p. ¸p suÊt ®éngstagnation p. ¸p lùc ®×nh trÖstatic p. ¸p lùc tÜnhwater p. thuû ¸pprestress dù øng lùc, øng suÊt tr−ícpresume gi¶ sö, gi¶ ®Þnhpresumption ®iÒu gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ söpresumptive gi¶ ®Þnh, gi¶ söpresuppose gi¶ ®Þnh tr−íc, gi¶ söprevious tr−ícprice kt. gi¸ c¶, gi¸accounting p. gi¸ kiÓm trabase p.s gi¸ c¬ sëcost p. gi¸ thµnhdetail p. gi¸ b¸n lÎfloor p.s gi¸ tèi thiÓu
 • 338. 338market p. gi¸ thÞ tr−êngselling p. gi¸ b¸nwholesale p. gi¸ b¸n bu«nprimal nguyªn thuû, c¬ së chÝnhprimary nguyªn thuû, nguyªn s¬weak p. nguyªn s¬ yÕuprime dÊu phÈu, c¬ b¶n; nguyªn tèalmost p. hÇu nguyªn tèdouble p. hai phÈy (")relaitively p. nguyªn tè cïng nhauprimitive nguyªn thuû, nguyªn hµmcomplete p. nguyªn hµm, ®Èy ®ñprincipally chñ yÕuPrincipia s¸ch "c¬ së" cña Nuit¬nprinciple nguyªn lý; nguyªn t¾c; ®Þnh luËtp. of abstraction nguyªn t¾c trõu t−îng ho¸p. of analytic continuation nguyªn t¾c më réng gi¶i tÝchp. of argument nguyªn lý aggumenp. of conservation of energy nguyªn lý b¶o toµn n¨ng l−îngp. of contimuity nguyªn lý liªn tôcp. of convertibility nguyªn lý ®¶o nghichp. of correspondence nguyªn t¾c t−¬ng øngp. of duality nguyªn lý ®èi ngÉup. of least action nguyªn lý t¸c dông tèi thiÓup. of least time nguyªn lý thêi gian tèi thiÓup. of leasr work nguyªn lý c«ng tèi thiÓup. of minimum energy nguyªn lý cùc tiÓup. of moment of momnetum nguyªn lý m«men ®éng l−îngp. of monodromy nguyªn lý thuËn nghÞchp. of reflection nguyªn lý ph¶n x¹p. of relativization nguyªn lý tÝnh t−¬ng ®èip. of stationary phase nguyªn lý pha dõngp. of superposition vl. nguyªn lý chång chÊtp. of the maximum nguyªn lý n¨ng l−îng cùc ®¹ip. of the point of accumulation nguyªn lý ®iÓm tôp. of virtual displacement nguyªn lý dêi chç ¶op. of virtual work nguyªn lý c«ng ¶oargument p. nguyªn lý agumenconsistency p. ®s. nguyªn lý [nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn]
 • 339. 339convergence p. nguyªn lý héi tôindeterminacy p. vl. nguyªn lý bÊt ®Þnhinduction p. nguyªn lý quy n¹pmaximum p. gt. nguyªn lý cùc ®¹imaximum-modulus p. gt. nguyene lý m«®un cùc ®¹iminimum-modulus p. gt. nguyªn lý m«®un cùc tiÓumomentum p. nguyªn lý ®éng l−îngreflection p. nguyªn lý ph¶n x¹second induction p. nguyªn t¾c quy n¹p thø haisymmetry p. gt. nguyªn lý ®èi xøngprint in // sù inprinter thiÕt bÞ in, m¸y inprinting mt. inprior tiªn nghiÖmprism l¨ng trôoblique p. l¨ng trô xiªnquadrangular p. l¨ng trô tø gi¸crectangular p. l¨ng trô ch÷ nhÊtregular p. l¨ng trô ®Òuright p. l¨ng trô th¼ng ®øngtriangular p. l¨ng trô tam gi¸ctruncated p. l¨ng trô côtprismatic (thuéc) h×nh l¨ng trôprismatoid pháng l¨ng trôprismoid h×nh l¨ng trô côtprismoidal (thuéc) l¨ng trô côtprobabilistic (thuéc) x¸c suÊtprobability x¸c suÊtabsolute p. x¸c suÊt kh«ng ®iÒu kiÖnabsorption p. x¸c suÊt hÊp thua priori p. x¸c suÊt tiªu nghiÖmcomposite p. x¸c suÊt ®Çy ®ñcompound p. x¸c suÊt phøc hîpconditional p. x¸c suÊt cã ®iÒu kiÖnempiric p. x¸c suÊt thùc nghiÖmextinction p. x¸c suÊt [t¾t, ng¾t] (mét qu¸ tr×nh)inverse p. x¸c suÊt nghÞch ®¶omarginal p. x¸c suÊt biªn duyªnpersonal p. x¸c suÊt chñ quan
 • 340. 340posterior p. x¸c suÊt hËu nghiÖmprior p. x¸c suÊt tiªn nghiÖmtransition p. xs. x¸c suÊt chuyÓnprobable cã lÏ, cã thÓprobit (probability unit) ®¬n vÞ x¸c suÊtproblem bµi to¸n; vÊn ®Òp.s of allocation bµi to¸n ph©n phèiabsorption p. bµi to¸n hÊp thuadvertising p. bµi to¸n qu¶ng c¸oassigument p. kt. b¸i to¸n ph©n phèiballot p. bµi to¸n bá phiÕubargaining p. bµi to¸n hîp ®ångbarrier p. bµi to¸n mµn ch¾nblending p. bµi to¸n pha trénbottle neck p. bµi to¸n cæ chaiboundary value p. bµi to¸n biªn trÞ, bµi to¸n bêbrachistochrone p. bµi to¸n ®−êng ®o¶n thêicaterer p. bµi to¸n ng−êi giao hµngcongestion p. bµi to¸n phôc vô ®¸m ®«ngconstruction p. bµi to¸n dùng h×nhcontinum p. bµi to¸n continumdecision p. log. bµi to¸n quyÕt ®Þnhdiet p. bµi to¸n khÈu phÇndynamical boundary value p. bµi to¸n gi¸ trÞ biªn ®éng lùceigenvalue p. bµi to¸n vÒ c¸c gi¸ trÞ riªngencounter p. bµi to¸n gÆp nhauequilibirium p. bµi to¸n c©n b»ngextremum p. bµi to¸n cùc trÞfour colour p. bµi to¸n bèn mµuinfinite medium p. xs. bµi to¸n m«i tr−êng v« h¹n, bµi to¸n vÒ c¸c h¹tqua m«i tr−êng v« h¹nisoperimetric(al) p. gt. bµi to¸n ®¼ng chuknot p. bµi to¸n nótlifting p. bµi to¸n n©ngmany-body p. vl. bµi to¸n nhiÒu vËt thÓmap-colouring p. top. bµi to¸n t« mµu b¶n ®åmarriage p. bµi to¸n chän lùamixed boundary-value p. bµi to¸n bê hçn hîpmoment p. bµi to¸n m«men
 • 341. 341moving boundary p. gt. bµi to¸n cã biªn di ®éngmultidecision p.s tk. bµi to¸n nhiÒu quyÕt ®Þnhnon-homogeneous boundary p. bµi to¸n biªn kh«ng thuÇn nhÊtoccupancy p.s xs. bµi to¸n chiÕm chçparametric p. bµi to¸n tham sèprimal p. ®s. bµi to¸n nguyªn thuûpseudo-periodie p. bµi to¸n gi¶ tuÇn hoµnreducibility p. log. bµi to¸n kh¶ quyruin p. trch. bµi to¸n s¹t nghiÖp (cña ng−êi ch¬i)short distance p. bµi to¸n kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊtstorage p. kt. bµi to¸n vÒ b¶o qu¶nthree-point p. tr®. bµi to¸n ba ®iÒu, bµi to¸n P«ten«ttraffic p. bµi to¸n [vËn t¶i, giao th«ng]transportation p. kt. bµi to¸n vËn chuyÓntrigonometric moment p. bµi to¸n m«men l−îng gi¸ctwo-dimensional p. bµi to¸n hai chiÒuword p. log. bµi to¸n tõprocedural (thuéc) thñ tôc, biÖn ph¸pprocedure thñ tôc; tk. biÖn ph¸p; ph−¬ng ph¸p, c¸chantithetic(al) p. tk. biÖn ph¸p ®èi lËp, ph−¬ng ph¸p ph¶n ®Òaudit p. kt. thñ tôc kiÓm nghiÖmdecision p. kt. thñ tôc quyÕt ®Þnhproceed tiÕp tôc; ph¸t sinh, xuÊt hiÖnproceedings tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu, tËp biªn chuyªn ®Òprocess qu¸ tr×nh, ph−¬ng ph¸p, c¸ch p. with in dependent incrementsxs. qu¸ tr×nh víi gia sè ®éc lËpadditive p. qu¸ tr×nh céng t Ýnhadjoint p. qu¸ tr×nh liªn hîpapproximation p. qu¸ tr×nh xÊp xØautoregressive p. qu¸ tr×nh tù håi quybirth p. qu¸ tr×nh toµn sinhbivariate p. qu¸ tr×nh hai chiÒubranching p. qu¸ tr×nh ph©n nh¸nhcascade p. qu¸ tr×nh tÇngcentred p. qu¸ tr×nh cã t©mcontinuous p. qu¸ tr×nh liªn tôccrypto-deterministic p. qu¸ r×nh tÊt ®Þnh ngÇmcyclic p. qu¸ tr×nh tuÇn hoµndamped oscillatory p. qu¸ tr×nh dao ®éng t¾t dÇn
 • 342. 342death p. qu¸ tr×nh chÕt, qu¸ tr×nh toµn tödegenerete p. qu¸ tr×nh suy biÕndenumerable p. qu¸ tr×nh ®Õm ®−îcdeterministic p. qu¸ tr×nh tÊt ®Þnhdiagonal p. qu¸ tr×nh chÐodiffusion p. qu¸ tr×nh khuyÕch t¸ndigital p. qu¸ tr×nh rêi r¹cdiscontinuous p. qu¸ tr×nh rêi r¹cdiscrete p. qu¸ tr×nh rêi r¹cdissipative p. qu¸ tr×nh hao t¸ndisturbeb harmonic p. tk. qu¸ tr×nh ®iÒu hoµ bÞ nhiÔu lo¹ndivergent p. qu¸ tr×nh ph©n kúemigration p. qu¸ tr×nh di d©nequally-correlated p. qu¸ tr×nh t−¬ng quan c©n b»ngequilibrium p. qu¸ tr×nh c©n b»ngergodic p. qu¸ tr×nh ego®icexhaustion p. qu¸ tr×nh vÐt kiÖtexplosive p. xs. qu¸ tr×nh bïng næ (qu¸ tr×nh cã c¸c sè trung b×nh t¨ngv« h¹n)finite p. log. ®s. qu¸ tr×nh h÷u h¹nhereditary p. xs. qu¸ tr×nh cã di truyÓnhomogeneous p. xs. qu¸ tr×nh thuÇn nhÊtimmigration p. qu¸ tr×nh di c−irreversible p. vl. qu¸ tr×nh kh«ng thuËn nghÞchisentropic p. qu¸ tr×nh ®¼ng entropiisotropic p. xs. qu¸ tr×nh ®¼ng h−íngiterative p. xib. qu¸ tr×nh lÆplimit p. qu¸ tr×nh giíi h¹nlogistic p. tk. qu¸ tr×nh l«gicticMarkovian p. xs. qu¸ tr×nh M¸c«pmoving-summation p. qu¸ tr×nh lÊy tæng tr−îtmultiplivative p. xs. qu¸ tr×nh ph©n nh¸nhorthogonal p. qu¸ tr×nh trùc giaoperiodie p. qu¸ tr×nh tuÇn hoµnproduction p. kt. qu¸ tr×nh s¶n xuÊtpurely random p. xib. qu¸ tr×nh thuÇn tuý ngÉu nhiªnrandom p. qu¸ tr×nh ngÉu nhiªnrecursive p. qu¸ tr×nh ®Ö quyrepetitive p. xib. qu¸ tr×nh lÆp
 • 343. 343reversible p. xib. qu¸ tr×nh kh¶ nghÞchseparable p. qu¸ tr×nh t¸ch ®−îcsieving p. ph−¬ng ph¸p sµngsolving p. qu¸ tr×nh gi¶istable p. xs. qu¸ tr×nh æn ®Þnhstationary p. xs. qu¸ tr×nh dõngstochastic p. xs. qu¸ tr×nh ngÉu nhiªnstrictly stationary p. xs. qu¸ tr×nh dõng ngÆtprocessing xö lý, gia c«ngdate p. mt. xö lý c¸c d÷ kiÖnproduce ng−êi s¶n xuÊtproduct tÝch sè; tÝch; s¶n phÈmp. of inertia tÝch qu¸n tÝnhp. of sets tÝch c¸c tËp hîpalternating p. tÝch thay phiªncanonical p. tÝch chÝnh t¾ccap p. tÝch Uytni (ký hiÖu ∩ − tÝch)cardinal p. tÝch chÝnh t¾cCartesian p. tÝch §Ò c¸ccontinued p. tÝch v« h¹ncross p. tÝch vect¬, tÝch trùc tiÕpcup p. tÝch Alecxan®¬ (ký hiÖu ∪ − tÝch)direct p. ®s. tÝch trùc tiÕpdot p. tÝch v« h−íngexterior p. ®s. tÝch ngoµiexternal p. ®s. tÝch ngoµifibered p. tÝch nhífully regular p. tÝch hoµn toµn chÝnh quyideal p. tÝch i®ªaninfinite p. tÝch v« h¹ninner p. tÝch trongintermediate p. kt. b¸n thµnh phÇninternal p. ®s. tÝch tronglogical p. log. tÝch l«gicmetabelia p. tÝch siªu Aben, tÝch mªta Abenmetric p. tÝch mªtricmodulation p. tÝch biÕn ®iÖunilpotent p. tÝch luü linhordinal p. ®s. tÝch ngoµi
 • 344. 344parallelepipedal p. hh. tÝch hçn hîppartial p. tÝch riªng phÇnpositive infinite p. tÝch v« h¹n d−¬ngscalar p. hh. tÝch v« h−íngsubdirect p. tÝch trùc tiÕp d−íitensor p. tÝch tenx¬topological p. tÝch t«p«torsion p. ®s. tÝch xo¾ntriple p. tÝch hçn t¹pvector p. tÝch vect¬weak direct p. tÝch trùc tiÕp yÕuwreath p. tÝch bªnproduction sù s¶n xuÊt, s¶n phÈmcurrent p. sù s¶n xuÊt hiÖn hµnhmass p. s¶n xuÊt hµng lo¹tproductive s¶n xuÊtproductivity n¨ng suÊtprofile pr«finprofit Ých lîi; lîi nhuËn; thu nhËpaggregate p. kt. thu nhËp chungexcess p. lîi nhuËn v−ît møcnet p. thùc thuprofitable cã l·i, cã thu nhËp, cã lîiprognosis dù b¸o, tiªn ®o¸nprogram(me) ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹chcomputer p. mt. ch−¬ng tr×nh tÝnhcontrol p. ch−¬ng tr×nh kiÓm tradeal p. mt. ch−¬ng tr×nh ®−îc gi÷ l©udiagnostic p. mt. ch−¬ng tr×nh chuÈn ®o¸nexplicit p. mt. ch−¬ng tr×nh chi tiÕt (®−îc chia thµnh nh÷ng phÐp tÝnh c¬ b¶n)infinite p. ch−¬ng tr×nh v« h¹nsuperconsistent p. ch−¬ng tr×nh t−¬ng thÝch m¹nhprogrammer ng−êi lËp ch−¬ng tr×nh, bé lËp ch−¬ng tr×nhprogramming ch−¬ng tr×nh ho¸, kÕ ho¹ch ho¸, quy ho¹chautomatic p. ch−¬ng tr×nh ho¸ tù ®éngcomputer p. lËp ch−¬ng tr×nh cho m¸y tÝnhdynamic(al) p. quy ho¹ch ®énglinear p. quy ho¹ch tuyÕn tÝnhpattern recognition p. ch−¬ng tr×nh ho¸ viÖc nhËn ra mÉu
 • 345. 345progression cÊp sèarithmetic p. cÊp sè céngfinite p. cÊp sè h÷u h¹ngeometric(al) p. cÊp sè nh©nharmonic p. cÊp sè ®iÒu hoµproject chiÕuprojectile ®¹nprojection phÐp chiÕu; h×nh chiÕucanonical p. phÐp chiÕu chÝnh t¾ccentral p. phÐp chiÕu xuyªn t©mconformal p. phÐp chiÕu b¶o gi¸nconical p. phÐp chiÕu xuyªn t©m, chiÕu nãnequidistant p. phÐp chiÕu ®¼ng cùfibre p. phÐp chiÕu thífloor p. phÐp chiÕu ngangisometric p. phÐp chiÕu ®¼ng mªtricnatural p. phÐp chiÕu tù nhiªnorthogonal p. phÐp chiÕu trùc giaoparallel p. phÐp chiÕu song songpolyconic p. phÐp chiÕu ®a c«nicstereographic p. phÐp chiÕu ®a c«nicprojective x¹ ¶nhk-fold p. x¹ ¶nh béi kprojectively mét c¸ch x¹ ¶nhprojectivity phÐp x¹ ¶nhdirect p. phÐp x¹ ¶nh thuËnelliptic p. phÐp x¹ ¶nh elipticparabolic p. phÐp x¹ ¶nh parabolicprojector dông cô chiÕu, m¸y chiÕuprolong kÐo dµi, më réng th¸c triÓnprolongable cã thÓ kÐo dµi ®−îc, th¸c triÓn ®−îcprolongation sù kÐo dµi, sù më réng, th¸c triÓnproof (phÐp) chøng minhp. by induction chøng minh b»ng quy n¹pformal p. chøng minh h×nh thøcindirect p. log. phÐp chøng gi¸n tiÕpirreducible p. log. phÐp chøng minh kh«ng kh¶ quypure variable p. log. chøng minh b»ng c¸c biÕn thuÇn tuýproper ch©n chÝnh, riªng
 • 346. 346properly mét c¸ch ®óng ®¾n, thùc sùproperty tÝnh chÊt; thuéc tÝnh; kt. tµi s¶n; quyÒn së h÷uabsolute p. of a surface tÝnh chÊt néi t¹i cña mét mÆtcombinatorial p. top. tÝnh chÊt tæ hîpcontinuity p. tÝnh chÊt liªn tôcfrontier p. tÝnh chÊt biªngroup p. tÝnh chÊt nhãmhomotopy lifting p. tÝnh chÊt n©ng ®ång lu©ninducible p. tÝnh chÊt quy n¹p ®−îcinterpolation p. tÝnh chÊt néi suylocal p. tÝnh chÊt ®Þa ph−¬ngmetric p. tÝnh chÊt mªtricpersonal p. kt. ®éng s¶nprojective p. tÝnh chÊt x¹ ¶nhreal p. bÊt ®éng s¶ntangential p. gt. tÝnh chÊt tr¬ntopological p. tÝnh chÊt t«p«proportion tû lÖ thøc, tû lÖ; luËt tam suÊt in p. to tuû lÖ víi, øng víicontinued p. d·y c¸c tû lÖ thøcdirect p. tû lÖ thuËninverse p. tû lÖ nghichsimple p. tû lÖ ®¬nproportional (thuéc) tû lÖ // thµnh phÇn tû lÖpropose ®Ò nghÞproposition log. mÖnh ®Òaffirmative p. mÖnh ®Ò kh¼ng ®Þnhatomic p. mÖnh ®Ò nguyªn töcompound p. mÖnh ®Ò phøc hîpcontradictory p.s nh÷ng mÖnh ®Ò m©u thuÉncontrary p.s nh÷ng mÖnh ®Ò t−¬ng ph¶nconverse p. mÖnh ®Ò ®¶o, ®¶o ®Òdisjunctive p. mÖnh ®Ò tuyÓnequivalent p.s c¸c mÖnh ®Ò t−¬ng ®−¬nghypothetical p. mÖnh ®Ò gi¶ ®Þnhinverse p. mÖnh ®Ò ph¶n, ph¶n ®Òmolecular p. mÖnh ®Ò phana tönegative p. mÖnh ®Ò phñ ®Þnhparticular p. mÖnh ®Ò ®Æc tr−ngprincipal p. mÖnh ®Ò chÝnh
 • 347. 347singular p. mÖnh ®Ò ®¬nuniversal p. mÖnh ®Ò toµn x−ngpropositional log. (thuéc) mÖnh ®Òpropulsion chuyÓn ®éng vÒ ph¶i tr−íc, sù ®Èypropulsive ®Èyprospect quang c¶nh, viÔn c¶nh; triÓn vängprotector mt. thiÕt bÞ b¶o vÖproton pr«tonprototype mÉu tö, mÉu ®Çuprotract kÐo dµiprotractor th−íc ®o gãcprovable log. chøng minh ®−îcprove log. chøng minh; thö l¹iproximate gÇn c¹nhproximity sù gÇn, sù l©n cËnpseudoanalytic gi¶ gi¶i tÝchpseudo-catenary ®−êng gi¶ d©y xÝchpseudo-cirele gi¶ vßngpseudo-complement gi¶ bïpseudocomplex gi¶ phøcpseudoconformal gi¶ b¶o gi¸cpseudo-convergent gi¶ héi tôpseudo-cycloid gi¶ xicloitpseudocycloidal (thuéc) gi¶ xicloitpseudomanifold top. gi¶ ®a t¹ppseudo-metric gi¶ mªtricpseudo-metrisable gi¶ mªtric ho¸ ®−îcpseudodonorm gt. gi¶ chuÈnpseudo-normal gi¶ ph¸p tuyÕnpseudo-order mt. gi¶ lÖnhpseudoperiodic gt. gi¶ tuÇn hoµnpseudoprime gi¶ nguyªn tèpseudorandom gi¶ ngÉu nhiªnpseudoscalar l−îng gi¶ v« h−íngpseudo-sentence log. gi¶ c©upseudo-sphere gi¶ mÆt cÇupseudospherical gi¶ xo¾n ècpseudotangent gi¶ tiÕp xóc, gi¶ tiÕp tuyÕnpseudottensor gi¶ tenx¬
 • 348. 348pseudo-tractrix gi¶ tractricpseudovaluation ®s. gi¶ gi¸, gi¶ mªtricpseudovector hh. gi¶ vect¬psi psi (ψ)psi-function gt. hµm psipsychological (thuéc) t©m lý häcpsychology t©m lý häcpsychometrics t©m lý l−îng häcpulsatance vl. tÊn sè gãcpulsate vl. m¹ch ®éngpulsation vl. sù m¹ch ®éngpulse xung; xung l−îngpulser mt. m¸y ph¸t xungpump c¸i b¬mvacuum p. b¬m ch©n kh«ngpunch ®ôc lçpunch-card mt. m¸y ®ôc lçpunched mt. bÞ ®ôc lçpuncher mt. m¸y ®ôc lçaiphabetical p. m¸y ®ôc lç ch÷ c¸icalculating p. m¸y ®ôc lç ch÷ c¸icard p. m¸y ®ôc lç b×aelectronic calculating p. m¸y ®ôc lç ®iÖn tögang p. mt. m¸y ®ôc lç l¹isummary p. mt. m¸y ®ôc lç b×a tæng kÕtpunctual kÞp thêi; chÝnh x¸cpunctured bÞ ®©m thñngpunrchase kt. muapurchaser ng−êi muapure thuÇn tuýpurpose môc ®Ýchpurposeful cã môc ®Ýchpursue theo ®uæipursuit sù theo ®uæi, sù theo dâipush ®Èy, Èn (vµo nót bÊm)put ®Ætpuzzle c©u ®èpuramid h×nh chãpoblique p. h×nh chãp xiªn
 • 349. 349regular p. h×nh chãp ®Òuright p. h×nh chãp th¼ngtriangular p. h×nh chãp tam gi¸ctruncated p. h×nh chãp côtpyramidal (thuéc) h×nh chãpPythagorean (thuéc) Pitago
 • 350. 350Qq.e.d (quod erat demonstradum) ®ã lµ ®iÒu ph¶i chøng minhquad (quadrangle) « vu«ng s¬ cÊp; « tø gi¸cquadrangle tø gi¸ccomplete q. tø gi¸c ®Çy ®ñquadrangular (thuéc) tø gi¸cquadrant gèc phÇn t−quadrantal (thuéc) gèc phÇn t−quadrat tk. chän mÉu theo « vu«ngquadrate h×nh vu«ng; luü thõa hai, b×nh ph−¬ngquadratic bËc hai; toµn ph−¬ng // ph−¬ng tr×nh bËc haiquadrature phÐp cÇu ph−¬ngq. of a circle phÐp cÇu ph−¬ng mét h×nh trßnquadric qua®ric, bËc hai, cÊp hai, toµn ph−¬ng; d¹ng toµn ph−¬ngq. of revolution qua®ric trßn xoaybitangent p.s qua®ric song tiÕpconcentric q.s qua®ric ®«ng tiªudegenerate q. qua®ric suy biÕnnon-central q. qua®ric kh«ng t©mnon-singular q. qua®ric kh«ng kú dÞosculating q. qua®ric mËt tiÕpruled q. qua®ric kÎself-conjugate q. qua®ric tù liªn hîpsimilar q.s c¸c qua®ric ®ång d¹ngsingular q. qua®ric kú dÞstrain q. qua®ric biÕn d¹ngquadrilateral cã bèn c¹nh // h×nh tø gi¸cbirectangular q. tø gi¸c hai gãc vu«ngcomplete q. tø gi¸c hoµn toµnskew q. tø gi¸c gÒnhquadripole vl. m¹ng tø cùcquadruple gÊp bèn, bé bèn; chËp bènquadrupole tø cùcqualify x¸c ®Þnh, ®Þnh tÝnhqualitative ®Þnh tÝnhquality chÊt l−înglot q. chÊt l−îng cña l«quantic ®s. d¹ng
 • 351. 351binary q. d¹ng song biÕneubic q. d¹ng bËc baquartic q. d¹ng bËc bènquaternary q. d¹ng bèn biÕn sèternary q. d¹ng ba biÕn sèquantification log. l−îng ho¸quantifier log. phÐp l−îng ho¸bounded q. phÐp l−îng ho¸ bÞ chÆnexistential q. phÐp l−îng ho¸ tån t¹igenerality q. phÐp l−îng ho¸ phæ dônguniversal q. phÐp l−îng ho¸ phæ dôngquantify l−îng tö ho¸quantile ®iÓm vi ph©nquantitative sè l−îng; ®Þnh l−îngquantify sè l−îng, l−îngq. of information xib. l−îng ho¸ th«ng tinq. of selection l−îng chänauxiliary q. l−îng hç trîdefinite q. l−îng x¸c ®Þnhdigital q. l−îng b»ng sèdirectly proportional q. ies c¸c l−îng tû lÖ thuËnscalar q. vl. l−îng v« h−íngvector q. l−îng vect¬quantization vl. sù l−îng tö ho¸quantize l−îng tö ho¸quantizer m¸y l−îng tö ho¸quantum l−îng tölight q. l−îng tö ¸nh s¸ngquater mét phÇn t− // chia t−quanternary tø ph©nquanternion quantenionreal q. quatenion thùcquartic quactic, ®−êng bËc 4, bËc bènbicircular q. quactic song viªnbinodal q. quactic nót kÐpnodal q. quactic nótspace q. quactic ghÒnhtricuspidal q. quactic ba ®iÓm lïitrinodal q. quactic ba nót
 • 352. 352tubular q. quactic èngunicursal q. quactic ®¬n ho¹chquartile tk. ®iÓm tø vi ph©nlover q. tk. ®iÓm tø ph©n vÞ d−íiquasi tùa nh−, hÇu nh−quasi-analytic gt. tùa gi¶i tÝchquasi-asymptote tùa tiÖm cËnquasi-comformality gt. tÝnh tùa b¶o gi¸cquasi-elliptic tùa elipticquasi-divisor tùa −ícquasi-field tùa tr−êngquasi-group ®s. tùa nhãmquasi-inverse tùa nghÞch ®¶oquasi-open tùa mëquasi-ordering tùa thø tùquasi-plane tùa mÆt ph¼ngquasi-periodic(al) tùa tuÇn hoµnquasi-ring ®s. tùa vµnh, vµnh kh«ng kÕt hîpquasi-sufficiency tÝnh tùa ®ñquasi-syntax log. tùa có ph¸pquestion c©u hái, vÊn ®Òopen ended q. tk. vÊn ®Ò cã v« sè gi¶i ®¸pquestionnaire thuËt hái, b¶ng háiqueue xÕp hµng // sù xÕp hµngquiescent tÜnh, nghiquinary c¬ sè n¨m; ngò ph©nquintic bËc n¨m, hµng n¨mquintile ngò ph©n vÞquintillion 1030(Anh), 1018(Mü)quintiple bé n¨mquota phÇn, l«quotation c©u trÝch dÉnquote trÝch dÉn; ®Þnh gi¸quotient th−¬ng, tû sècomplete q. th−¬ng ®Çy ®ñdifference q. tû sai ph©npartial q. th−¬ng riªngpartial difference q. tû sai ph©n riªngreciprocal q. th−¬ng ®¶o
 • 353. 353quotum phÇn, l«
 • 354. 354Rradar ra ®aradial (thuéc) tia, theo tia; theo b¸n kÝnhradian ra®ianradiate vl. bøc x¹, ph¸t x¹radiation vl. sù bøc x¹, sù ph¸t x¹cosmic(al) r. tia vò trôinfra-red r. bøc x¹ hång ngo¹iresidualr r. vl. bøc x¹ cßn d−resonance r. bøc x¹ céng h−ëngsolar r. bøc x¹ mÆt trêithermal r. bøc x¹ nhiÖtultra-violet r.bøc x¹ siªu tÝmradical c¨n, dÊu c¨n; hh. ®¼ng ph−¬ngr. of an algebra ®s. ra®ican cña mét ®¹i sèam ideal ®s. ra®ican cña mét i®ªanlower r.®s. ra®ian d−íiupper r. ®s. ra®ian trªnradicand biÓu thøc d−íi c¨n, sè d−íi c¨nradio vl. ra®i«, v« tuyÕnradio-activity vl. tÝnh phãng x¹radius b¸n kÝnh, tiar. of a cirele b¸n kÝnh cña mét vßng trßnr. of convergence gt. b¸n kÝnh héi tôr. of curvature hh. b¸n kÝnh congr. of gyration b¸n kÝnh håi chuyÓn; b¸n kÝnh qu¸n tÝnhr. of meromorphy gt. b¸n kÝnh ph©n h×nhr. of torsion b¸n kÝnh so¾nequatorial r. b¸n kÝnh xÝch ®¹ofocal r. b¸n kÝnh tiªugeodesic r. b¸n kÝnh tr¾c ®i¹hydraulic r. c¬. b¸n kÝnh thuû lùcpolar r. b¸n kÝnh cùcprincipal r. of curvature b¸n kÝnh cong chÝnhradix c¬ sè (cña hÖ thèng ®Õm); tk; cì mÉu c¬ b¸n (trong ®iÒu tra)varible r. c¬ sè biÕn ®æi cña hÖ thèng ®Õmraise t¨ng, n©ng lªn (luü thõa)raising sù t¨ng lªn, sù n©ng lªn
 • 355. 355r. of an index n©ng mét chØ sèramification sù rÏ nh¸nhramified bÞ rÏ nh¸nhcompletely r. gt. hoµn toµn rÏ nh¸nhramify rÏ nh¸nhrandom ngÉu nhiªn at r. mét c¸ch ngÉu nhiªnrandomization sù ngÉu nhiªn ho¸randomize ngÉu nhiªn ho¸range tk. kho¶ng biÕn thiªn giao ®é, hµng, ph¹m vi; miÒn (gi¸ trÞ), d¶i // s¾pxÕpr. of definition log. miÒn x¸c ®Þnhr. of a function miÒn gi¸ trÞ cña mét hµmr. of points hµng ®iÓmr. of projectile tÇm b¾n cña ®¹nr. of a transformation miÒn gi¸ trÞ cña mét phÐp biÕn ®æir. of a variable miÒn biÕn thiªn cña mét biÕn sèacceptable quality r. miÒn chÊt l−îng chÊp nhËn ®−îcfixed r. mt. miÒn cè ®Þnhfrequency r. d¶i tÇn sèinterquartile r. tk. kho¶ng tø ph©n viprojective r.s of points hµng ®iÓm x¹ ¶nhsemi-interquartile r. nöa kho¶ng tø ph©n vÞscale r. d¶i thangrank h¹ngr. of a maxtrix h¹ng cña ma trËninfinite r. h¹ng v« h¹nranked ®−îc x¾p h¹ngrapid nhanh, maurapidity tèc ®ér. of convergence gt. tèc ®é héi tôrare hiÕmrate suÊt, tèc ®é (t−¬ng ®èi), tû sè; hÖ sè; phÇn; b¶ng gi¸r. of chane xuÊt thay ®æi tèc ®é biÕn thiªnr. of decay xuÊt tho¸i, tèc ®é t¾t dÇnr. of exchage suÊt hèi ®o¸ir. of growth tk. tèc ®é ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng tr−ëngr. of increase tèc ®é t¨ngr. of interest suÊt lîi nhuËnr. of profit suÊt lîi tøc
 • 356. 356r. of strain c¬. suÊt xo¾ndeath r. tk. hÑ sè chÕt, hÖ sè tö vongdiscount r. hÖ sè chiÕt khÊu; hÖ sè h¹ gi¸entropy r. hÖ entr«piinformation display r. mt. tèc ®é hiÖn tininvestment r. kt. tû suÊt ®Çu t−memory r. mt. tèc ®é nhírefusal r. tk. tû suÊt kh«ng tr¶ lêispecific birth r. tk. tû sè sinh ®Î riªng ratemeter mt. m¸y ®o tèc ®érating sù ®¸nh gi¸ ®Æc tr−ng; trÞ sè danh nghÜaratio tû suÊtr. of division tû sè chiar. of similitude tû sè ®ång d¹ngaffine r. hh. tû sè ®¬namplitude r. tû sè biªn ®éanharmonic r. tû sè kh«ng ®iÒu hoµbarter-price r. tû sè gi¸ trao ®æicommon r. tû sè chungcorrelation r. tû sè t−¬ng quancross r. tû sè kÐp, tû sè phøc hîpdeformation r. gt. tû sè d·n nëdirect r. tû sè thuËndirection r. tû sè chØ ph−¬ngdouble r. tû sè kÐpequianharmonic r. tû sè ®¼ng phi ®iÒuexcess pressure r. tû sè d− ¸pextreme and mear r.s trung vµ ngo¹i tûgear r. tû sè truyÒnharmonic r. tû sè ®iÒu hoµincremental r. gia suÊtintensity r. tû sè c−êng ®éinverse r. tû lÖ nghÞchlikelihood r. tû sè hîp lýmagnification r. gt. tû sè gi·n (trong phÐp ¸nh x¹ b¶o gi¸c)mesh r. tû sè b−íc l−íiperiod r. tû sè chu kúray r. tû sè vÞ tùreciprocal r. tû lÖ nghÞch
 • 357. 357sampling r. tû lÖ lÊy mÉuvariance r. tû sè ph−¬ng sairatio-test phÐp kiÓm ®Þnh theo tû sèration khÈu phÇnrational h÷u tû, hîp lýrationalty tÝnh h÷u tûrationalization h÷u tû ho¸, hîp lý ho¸r. of integrand h÷u tû ho¸ hµm lÊy tÝch ph©nrationalize h÷u tû ho¸ray tia; nöa ®−êng th¼nganode r. vl. tia d−¬ng cùccathode r. vl. tia ©m cùccentral r. tia trung t©mcosmic r. tia vò trôflex r. tia uènreach ®¹t ®−îcraectance vl. trë kh¸ng, ®iÖn kh¸ngreactor vl. lß ph¶n øngread ®äcreader thiÕt bÞ ®äcpaper tape r. thiÕt bÞ ®äc tõ b¨ng giÊypunched-card r. thiÕt bÞ ®äc b×a ®ôc lçreading sù ®äcread-out mt. sù ®äc, sù chän (tin)real thùc; kt. bÊt ®éngreality tÝnh thùc, thùc tÕrealizability tÝnh thùc hiÖn ®−îcrecursive r. tÝnh thùc hiÖn ®−îc ®Ö quyrealization sù thùc hiÖn; phÕp thÓ hiÖnr. of a group ®s. phÐp thÓ hiÖn mét nhãmrealize thùc hiÖnrearrange s¾p xÕp l¹irearrangment sù s¾p xÕp l¹i; sù ho¸n vÞreason lý do by r. of do chç, bëi v×reasonnable hîp lý, cã lýreasonning sù biÖn luËn, biÖn lýrebate kt. h¹ gi¸recall nhí l¹i, gîi nhíreceipt sù nhËn; kt. giÊy biªn lai
 • 358. 358receive nhËnreceiver xib. m¸y thuideal r. xib. m¸y thu lý t−ëngselective r. m¸y thu lùa chänrecent võa qua, gÇn ®©yreception vl. sù thu nhËn (tÝn hiÖu)reciprocal ®¶o nghÞchr. of a matrix ma trËn nghÞch ®¶opolar r. ®èi cùcreciprocity tÝnh t−¬ng hç, tÝnh thuËn nghÞchrecirculation mt. sù ghi l¹i (tin)reckon tÝnh to¸nrecognition mt. sù ®o¸n nhËncharacter r. sù ®o¸n nhËn ch÷pattern r. sù nhËn d¹ngrecognize ®o¸n nhËn phana biÖtrecord sù ghicontinous r. mt. sù ghi liªn tôcrecorder mt. m¸y ghidata r. m¸y ghi c¸c d÷ kiÖndigital r. m¸y ghi sè, thiÕt bÞ in sèmagnetic tape i. m¸y ghi trªn b¨ng tõrecording sù ghi, sù tù ghigraphic(al) r. mt. sù ghi b»ng ®å thÞlongitidinal r. mt. ghi theo chiÒu däcnoncontact r. mt. ghi kh«ng cã c«ng t¾cperpendicular r. ghi ngang (theo chiÒu th¼ng gãc)photograpphic r. ghi b»ng chôp ¶nhtape r. ghi trªn b¨ngwire r. mt. ghi trªn d©y (tõ)recover phôc håirecovery xib. sù phôc håirectangle h×nh ch÷ nhËtrectangular (thuéc) h×nh ch÷ nhËtrectifiable cÇu tr−êng ®−îcrectification phÐp cÇu tr−êng, phÐp hiÖu chØnhrectifier mt. m¸y chØnh l−ucrystal r. m¸y chØnh l−u tinh thÓdry r. m¸y chØnh l−u kh«
 • 359. 359rectifi cÇu tr−êng, chØnh l−u, dßrectilineal th¼ng; ph¼ngrectilinear th¼ng, ph¼ngrecur quay l¹i, lÆp l¹irecurrence phÐp truy to¸nrecurrent truy to¸n, tr¶ l¹i, lÆprecursion phÐp ®Ö quydouble r. phÐp ®Ö quy kÐpprimitive r. log. phÐp ®Ö quy nguyªn thuûrecursive ®Ö quyrecursively mét c¸ch ®Ö quyrecursiveness log. tÝnh ®Ö quypotential r. tÝnh ®Ö quy thÕ (n¨ng)relative r. tÝnh ®Ö quy t−¬ng ®èiuniform primitive r. tÝnh ®Ö quy nguyªn thuû ®Òurecycle mt. chu tr×nh lÆpredeem kt. chuéc; båi th−êng; tr¶ (nî)redemption sù chuéc; sù båi th−êng; sù tr¶ (nî)reduce quy vÒ, rót gänr. a common fraction to a. decimal ®æi mét sè ph©n sè th«ng th−êngthµnh sè thËp ph©n; r. a fraction by a factor rót gän mét ph©n sè b»ngc¸ch khö mét thõa sè; r. a fraction to its lowest terms ®−a mét ph©nsè vÒ d¹ng tèi gi¶n; r. fractions to a common denominator quy ®ångmÉu sè chung c¸c ph©n sèreducer vl. c¸i biÕn ®æidata r. c¸i biÕn ®æi c¸c d÷ kiÖnreduibility tÝnh kh¶ quyreducible kh¶ quy, rót gän ®−îccompletely r. hoµn toµn kh¶ quyleft sided completely r. hoµn toµn kh¶ quy bªn tr¸ireduction [phÐp, sù] quy, sù rót gänr. of a fraction sù rót gän mét ph©n sèr. of a fraction to a common denominator sù quy ®ång mÉu sèr. of a fraction to its lowest terms tèi gi¶n mét ph©n sèr. of a singularity gt. sù quy ®iÓm kú dÞr. of a transformation sù rót gän mét phÐp biÓn ®æir. of the roots of an equation sù rót gän nghiÖm cña mét ph−¬ng tr×nhr. mod p quy vÒ theo m«®un pclassical canonical r. sù quy chÝnh t¾c cæ ®iÓn
 • 360. 360rational canonical r. sù quy chÝnh t¾c h÷u tûsuccessive r. sù rót gän liªn tiÕpredundance sù d«iredundancy ®ä d«iredundant d«i, thõa, d−refer chØ; h−íng theo; cã liªn hÖ víireferee trch. träng tµirefine lµm mÞnrefinement ®s. sù lµm mÞn, c¸i mÞnmesh r. sù lµm mÞn l−íireflect ¸nh x¹, ph¶n x¹, suy nghÜreflectance [n¨ng suÊt; hÖ sè] ph¶n x¹reflected ph¶n x¹reflection sù ph¶n x¹, sù ®èi xøng; ¶nh, phÐp nh©n chiÕu r. in a line hh.phÐp ®èi xøng qua ®−êng th¼ng; r. in a point phÐp ®èi xøng qua mét®iÓm; r. on a circle ph¶n x¹ trªn mét vßng trßn; r. on a line ph¶n x¹trªn mét ®−êng th¼ngoblique r. ph¶n x¹ xiªnshock r. ph¶n x¹ kÝch ®éngtatal r. vl. ph¶n x¹ toµn phÇnweak oblique r. ph¶n x¹ xiªn yÕureflector vl. g−¬ng ph¶n x¹reflex ph¶n x¹; t¹o ¶nhreflexion sù ph¶n x¹, sù ®èi xøngreflexive ph¶n x¹reflexivity tÝnh ph¶n x¹refract vl. khóc x¹refraction vl. sù khóc x¹refractive vl. khóc x¹refractivity vl. hiÖn t−îng khóc x¹refractor vl. kÝnh viÔn väng khóc x¹refund kt. tr¶ (tiÒn) båi th−êngrefutable log. b¸c bá ®−îcrefutation log. sù b¸c bárefute log. b¸c báregeneration vl. sù t¸i sinh; sù biÕn ®æi; mt. ghi l¹iregion vïng, miÒnr. of acceptance tk. miÒn nhËnr. of convergence miÒn héi tô
 • 361. 361r. of rationality miÒn h÷u tûacceptance r. miÒn nhËnadmissible r. miÒn chÊp nhËn ®−îcclosed r. miÒn ®ãngcoefficiant r. gt. miÒn c¸c hÖ sècolumnar r. vïng cétcritical tk. miÒn giíi h¹ndoubtful r. tk. miÒn nghi ngêdoubly connected r. miÒn nhÞ liªnforbidden r. vïng cÊmmajorizing r. gt. miÒn tréimultiply connected r. miÒn ®a liªnneighbouring r. miÒn l©n cËnopen r. miÒn mëpolyhedral r. miÒn ®a diÖnrejection r. miÒn b¸c bá (gi¶ thiÕt)similar r. tk. miÒn ®ång d¹ngsimple r. miÒn ®¬n diÖpsinply connected r. gt. miÒn ®¬n liªnslit r. miÒn c¾tspherical r. miÒn cÇustability r. xib. miÒn æn ®Þnhstar r. miÒn h×nh saostrip r. gt. miÒn d¶iunbiased critical r. miÒn tíi h¹n kh«ng chÖchzero-free r. gt. miÒn kh«ng chøa kh«ng ®iÓm (cña hµm sè)register mt. c¸i ghi, thanh ghiaccumulator r. m¸y ®Õm tÝch luüaddend r. thanh ghi sè h¹ng thø nhÊtadding-storage r. thanh ghi tængcash r. kt. kÐtcode r. c¸i ghi m·impulse r. c¸i ®Õm xungmultiplicand r. mt. c¸i ghi sè bÞ nh©npartial product r. c¸i ghi tÝch riªngproduct r. c¸i ghi c¸c tÝchshift r. c¸i ghi tr−îtregressand tk. biÕn håi quy phô thuécregression tk. håi quy
 • 362. 362biserial r. håi quy hai chuçicurvilinear r. håi quy phi tuyÕninternal r. håi quy tronglag r. håi quy cã agumen trÔlinear r. håi quy tuyÕn tÝnhmultiple r. håi quy béipolynomial r. håi quy ®a thøcregressive håi quy, ®Ö quyregressor tk. biÕn håi quy ®éc lËpregroup nhãm l¹iregular ®Òu; chÝnh quy, th−êngregularity tÝnh [®Òu; chÝnh quy]regularization sù chÝnh quy ho¸regularize chÝnh quy ho¸regulate ®iÒu chØnhregulation sù ®iÒu chØnhinherent r. tù ®iÒu chØnhregulator xib. c¸i ®iÒu chØnhperfect r. c¸i ®iÒu chØnh hoµn h¶opilot actuated r. c¸i ®iÒu chØnh t¸c ®éng gi¸n tiÕpregulus hh. nöa qua®ricreinforce t¨ng c−êng; gia cèreinforcement sù t¨ng c−êngreject g¹t bá, b¸c bárelate liªn quanrelation quan hÖ, hÖ thøcr. of equivalence quan hÖ t−¬ng ®−¬ngancestral r. quan hÖ truyÒn l¹ianticommutation r.s. quan hÖ ph¶n giao ho¸nantisymmetric r. quan hÖ ph¶n ®èi xøngassociativity r. quan hÖ kÕt hîpbinary r. quan hÖ hai ng«icommutation r.s nh÷ng hÖ thøc giao ho¸ncompositive r. quan hÖ hîp thµnhcongruence r. ®s. hÖ thøc ®ång d−defining r. quan hÖ ®Þnh nghÜadyadic r. quan hÖ hai ng«iequivalence r. log. quan hÖ t−¬ng ®−¬ngfunctional r. quan hÖ hµm
 • 363. 363homogeneous r. hÖ thøc thuÇn nhÊtidentical r. quan hÖ ®ång nhÊtintransitive r. quan hÖ kh«ng b¾c cÇuinvariant r. quan hÖ bÊt biÕnirreflexive r. quan hÖ kh«ng ph¶n x¹order r. quan hÖ thø tùpermanence r. log. quan hÖ th−êng trùcpolyadic r. log. quan hÖ nhiÒu n¬iPythagorean r. hÖ thøc Pitagoreciprocal r. quan hÖ thuËn nghÞchreflexive r. quan hÖ ph¶n x¹reversible r. quan hÖ kh¶ nghÞchstress-strain r. hÖ thøc øng xuÊt - biÕn d¹ngsymmetric r. log. quan hÖ ®èi xøngtransitive r. quan hÖ b¾c cÇuuncertainty r. hÖ thøc bÊt ®Þnhrelational cã quan hÖrelationship hÖ thøc, liªn hÖ, sù quan hÖrelative t−¬ng ®èirelatively mét c¸ch t−¬ng ®èirelativistic vl. t−¬ng ®èirelativity tÝnh t−¬ng ®èirelax hµm yÕu, hµm bÐrelaxtion sù gi¶m d−; vl. sù håi phôc; c¬. sù d¶o, sù luü biÕnrelay mt. r¬le // [truyÒn, ®Æt] r¬lecontrol r. r¬le ®iÒu khiÓncounting r. r¬le ®Õmhold r. r¬le cè ®Þnhpolarized r. r¬le ph©n cùcsolanoid r. r¬le khëi ®éngstepping r. r¬le b−íc nh¶ystorage r. r¬le nhíthree-position r. r¬le ba vÞ trÝtime r. r¬le thêi giantime-delay r. r¬le thêi trÔreliability ®é tin cËyreliable tin cËy ®−îcreluctance vl. tõ trëremain cßn l¹i
 • 364. 364remainder sè d−, phÇn d−, hiÖu (khi trõ)r. of an infinite series phÇn d− cña chuçi v« h¹nr. of series phÇn d− cña chuçiremark chó ý, chó thÝchreamrkable ®¸ng chó ýremember nhíremit chuyÓnremittance tk. tiÒn chuyÓn ®i, chuyÓn kho¶nremovable bá ®−îcremoval sù bá ®i, sù khö, sù lo¹iremove bá ®i, khörenewal sù håi phôcrent tk. t«land r. kt. ®Þa t«repair phôc chÕ, söa ch÷areparation kt. sù båi th−êng; sù söa ch÷a; sù tu söarepay tr¶ (nî); chuécrepeat lÆprepeater mt. bé lÆprepetend chu kú (cña ph©n sè thËp ph©n)repetition sù lÆprepetitive lÆpreplace thay thÕreplaceability log. tÝnh thay thÕ ®−îcreplaceable thay thÕ ®−îcreplacement sù thay thÕreplicate lÆp l¹ireplication tk. sù lÆp l¹i thÝ nghiÖmreply tr¶ lêi // c©u tr¶ lêirepresentation (phÐp) biÓu diÔn r. by matrices hh. phÐp biÓu diÔn b»ngma trËnr. of a group phÐp biÓu diÔn mét nhãmr. of a surface phÐp biÓu diÔn mét mÆtadjoint r. ®s. biÓu diÔn liªn hîpbinary r. mt. phÐp biÓu diÔn nhÞ thøcblock r. mt. biÓu diÔn khèidiagrammatic r. mt. biÓu diÔn s¬ ®åequivalent r. biÓu diÔn t−¬ng ®−¬ngfaithful r. ®s. biÓu diÔn khíp
 • 365. 365geometric r. biÓu diÔn h×nh häcgraphic(al) r. biÓu diÔn ®å thÞindecomposable r. ®s. biÓu diÔn kh«ng ph©n tÝch ®−îcinduced r. biÓu diÔn c¶m sinhintegral r. gt. biÓu diÔn ph©n tÝchirreducible r. ®s. biÓu diÔn kh«ng kh¶ quyirredundant primary r. ®s. biÓu diÔn b»ng c¸c idªan cùc ®¹i nguyªn s¬monomial r. biÓu diÔn ®¬n thøcoctal r. mt. phÐp biÓu diÔn b¸t ph©nparallel r. mt. biÓu diÔn song songparametric r. biÓu diÔn tham sèrational r. biÓu diÔn h÷u tûregular r. biÓu diÔn chÝnh quyserial r. biÓu diÔn chuçiskew r. ®s. biÓu diÔn lÖchspin r. biÓu diÔn spinternary r. phÐp biÓu diÔn tam ph©ntrue r. biÓu diÔn ch©n thùc, biÓu diÔn mét − métrepresentative biÓu diÔn ®¹i diÖnrepresented ®−îc biÓu diÔnreprint in l¹ireproduce t¸i s¶n xuÊt, t¸i lËpreproducibility tÝnh t¸i s¶n xuÊt ®−îc, tÝnh s¶n l¹i ®−îcreproducible t¸i s¶n xuÊt ®−îc, s¶n l¹i ®−îcreproduction t¸i s¶n xuÊt; [b¶n, sù] sao chôp l¹idata r. mt. s¶n l¹i c¸c d÷ kiÖnreprogramming r. mt. lap¹ l¹i ch−¬ng tr×nhrepulse ®Èyrepulsion vl. sù ®Èy, søc ®Èy, lùc ®Èyrepulsive vl. ®Èyrepurchase kt. mua l¹irepuire ®ßi hái; chê ®îi, cÇnrequired ®ßi hái, cÇn t×mrequirement yªu cÇu; ®iÒu kiÖn, nhu cÇurequisite cÇn thiÕt, yªu cÇurerecording mt. sù ghi l¹iresearrch sù nghiªn cøuoperation r. vËn trï häcresemblance sù gièng nhau
 • 366. 366resemble gièng nhaureservation sù d÷ tr÷; sù b¶o l−ureserve dù tr÷ // kho dù tr÷reservoir bÓ chøareset lËp l¹iresidual d−, thÆng d−, thõa d−residuate ®Þnh phÇn d−, thÆng d−residuation sù x¸c ®Þnh phÇn d−, thÆng d−residue thÆng d−, phÇn d−, phÇn cßn l¹i, phÇn thõa d− r. at a pole thÆngd− t¹i mét cùc ®iÓmleast r. thÆng d− bÐ nhÊtlogarithmic r. gt. thÆng d− l«ganorm r. thÆng d− chuÈnpower r. thÆng d− luü thõaquadratic r. thÆng d− bËc hairesilience(cy) vl. n¨ng l−îng ®µn håi tÝch tô tèi ®a trong mét ®¬n vÞresist ®èi kh¸ng, kh¸ng l¹iresistance ®é kh¸ng; søc c¶n, ®é c¶nacoustance r. ©m trëflow r. søc c¶n cña dßngfrictional r. lùc ma s¸timpact r. ®é bÒn va ch¹m, ®é daimechanical r. søc c¶n c¬ häcwave r. søc c¶n cña sãngresistivity vl. ®iÖn trë suÊtresistor mt. (c¸i) ®iÖn trëresolubility tÝnh gi¶i ®−îcresoluble gi¶i ®−îcresolution [sù, phÐp] gi¶ifrequency r. phÐp gi¶i tÇn sèresolvability tÝnh gi¶i ®−îcresovable gi¶i ®−îcresolve gi¶iresolvent gi¶i thøc, h¹ch gi¶ir. of a matrix ®s. gi¶i thøc cña ma trËnresolver mt. thiÕt bÞ gi¶iresonance vl. sù céng h−ëngamplitude r. céng h−ëng biªn ®ésharp r. céng h−ëng nhän
 • 367. 367velocity r. céng h−ëng vËn tècresonant vl. céng h−ëngresonator vl. c¸i céng h−ëngresource ph−¬ng kÕ; nguån, tµi nguyªnrespond tr¶ lêi, ®¸p øngquantal r. tk. kÕt côc h÷u h¹nquantitative r. tk. kÕt qu¶ ®Þnh l−îng, kÕt côc sè l−îngstatic r. ®¸p øng tÜnhrest tÜnh, nghØ; kt. phÇn cßn l¹iabsolute r. sù nghØ tuyÖt ®èirestitution kt. sù båi th−êngrestoration sù phôc håirestore phôc håi, x©y dùng l¹irestrain giíi h¹n, h¹n chÕrestraint sù giíi h¹n, sù h¹n chÕrestrict h¹n chÕ, thu hÑprestricted bÞ h¹n chÕ, bÞ thu hÑprestriction sù h¹n chÕ, sù thu hÑp, sù giíi h¹nr. of a function sù thu hÑp cña mét hµmquantum r. sù giíi h¹n l−îng töresult kÕt qu¶, thµnh tùuresultant ®s. kÕt thøc; gt. tÝch chËp, vl. hîp lùcretard chËmretardaton sù chËmretarded bÞ chËmretantion sù gi÷ l¹iretentive gi÷ l¹iretract top. co rót, codeformation r. co rót biÕn d¹ngneighbourhood r. co rót l©n cËnstrong r. co m¹nhweak r. co yÕuretraction sù co rótretrimming xib. ®iÒu chØnh l¹i, lµm l¹iretroaction t¸c ®éng ng−îc l¹iretrograde ®i ng−îcretrogression tv. chuyÓn ®éng ng−îcretrosection c¾tretrospection sù nhí l¹i, sù xem l¹i, håi cè
 • 368. 368retrospective nhí l¹i, xem l¹i, håi cèreturn quay l¹i; kt. lµm l−u th«ng vènexpected r. kt. thu nhËp trung b×nhrevenue kt. thu nhËp hµng n¨m (cña nhµ n−íc); ®iÒu kho¶n thu nhËp; sùthu thuÕreverberation vl. sù vang, sù déi l¹ireversal quay ng−îc h−íng, sù nghÞch ®¶oreverse ng−îc, nghÞch ®¶oreversible kh¶ nghÞch, thuËn nghÞchreverson [sù, phÐp] nghÞch ®¶or. of a number sè nghÞch ®¶or. of a series gt. sù t×m nhuçi nghÞch ®¶o cña mét chuçirevise lµm l¹i, söa l¹i, xem l¹irevolution [sù, phÐp] xoay, quay; sù tiÕn ho¸; tv. sù chuyÓn ®éng vßng quanhbipartite r. phÐp quay song diÖnrevolve quay, trßn xoay; tv. chuyÓn ®éng vßng quanhrewrite viÕt l¹i, chÐp l¹irheostat vl. c¸i biÕn trërho r« (ρ)rhomb h×nh thoi, h×nh qu¶ tr¸mrhombohedron mÆt tµ hµnhrhomboid h×nh tµ hµnh (mµ kh«ng ph¶i lµ h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh thoi)rhombus h×nh thoi, h×nh qu¶ tr¸mrhumb rum, 11,250(1/32 ®−êng trßn ®ñ)rib c¬. c¹nh, s−ên cøngribbon gi¶i hÑprider bµi to¸n bæ trî, ®Þnh lý bæ trîridge ngän sãngright ®óng, ph¶i, th¼ng // bªn ph¶iright-hand bªn ph¶i, bªn tay ph¶irigid cøng, r¾nrigidity tÝnh cøngflexñal r. ®é cøng khi uèntorsional r. ®é cøng khi xo¾nrigorous nghiªm tóc, chÆt chÏrim ngo¹i vi, mÐp, biªn, c¹nh, giíi h¹nring ®s. vµnh; hh. vµnh kh¨nr. of convergence hh. vµnh kh¨n héi tôr. of endomorphisms vµnh c¸c tù ®ång cÊu
 • 369. 369r. of formal power series vµnh c¸c chuçi luü thõa h×nh thøcr. of integers vµnh sè nguyªnalmost r. hÇu vµnhalternative r. vµnh thay phiªnanchor r. b×nh xuyÕnbinary r. vµnh ®Õm nhÞ ph©nbiregular r. vµnh song chÝnh quycircular r. vßng trßncohomology r. top. vµnh ®èi ®ång ®Òucommutative r. vµnh giao ho¸ncomplete r. ®s. vµnh ®Çy ®ñcompletely primary r. vµnh hoµn toµn nguyªn s¬concordant r.s ®s. vµnh phï hîpconical r. vµnh h×nh nãndense r. ®s. vµnh trï mËtderived normal r. ®s. vµnh cã phÐp chiaelliptical r. vµnh elipticendomorphism r. vµnh tõ ®ång cÊufactor r. vµnh th−¬ngfa×thul r. ®s. vµnh khípfiltered r. ®s. vµnh cã läcfull matrix r. vµnh toµn thÓ c¸c ma trËn, vµnh ma trËn ®Çy ®ñgroup r. vµnh nhãmhereditary r. vµnh di truyÒnintegrally closed r. ®s. vµnh ®ãng nguyªnintegral group r. ®s. vµnh nhãm nguyªnintersection r. top. vµnh t−¬ng giaoleft hereditarry r. ®s. vµnh di truyÒn bªn tr¸ilocal r. ®s. vµnh ®Þa ph−¬nglocally matrix r. ®s. vµnh ma trËn ®Þa ph−¬ngnilpotent r. vµnh luü linhnon-association r. vµnh kh«ng kÕt hîpnon-commutative r. vµnh kh«ng giao ho¸nnull r. ®s. vµnh kh«ngordered r. vµnh ®−îc s¾popposite r. ®s. vµnh ®èiprimary r. vµnh nguyªn s¬principal r. vµnh chÝnhprincipal ideal r. vµnh i®ªan chÝnh
 • 370. 370qoutient r. vµnh th−¬ngregular r. vµnh chÝnh quyresidue-class r. vµnh c¸c líp thÆng d−restricted r. ®s. vµnh h¹n chÕsemi r. nöa vµnhsemi-prime r. vµnh nöa nguyªn thuûsemi-simple r. vµnh nöa ®¬n gi¶nstandard r. vµnh tiªu chuÈntorsion r. ®s. vµnh cã xo¾ntotal matrix r. vµnh toµn thÓ c¸c ma trËn, vµnh ma trËn ®Çy ®ñvaluation r. ®s. vµnh ®Þnh gi¸vortex r. vµnh r«taword r. vµnh c¸c tõ, vµnh tù doring-like cã h×nh vµnh, gièng vµnhringoid ®s. pháng vµnhring-shaped cã h×nh vµnhring-type mt. lo¹i vµnhrisk tk. ®é m¹o hiÓm, m¹o hiÓmrobot ng−êi m¸y, m¸y tù ®éngrobotize xib. tù ®éng ho¸Roman la m·root c¨n, nghiÖmr. of an equation nghiÖm cña mét ph−¬ng tr×nhr. of a number c¨n cña mét sèr.s of unity c¸c c¨n cña ®¬n vÞcharacteristic r. nghiÖm ®Æc tr−ng, sè ®Æc tr−ngcongruence r. ®s. nghiÖm ®ång d−cube r. c¨n bËc badouble r. nghiÖm kÐpextraneous r. nghiÖm ngo¹i lailatent r. of a matrix sè ®Æc tr−ng cña ma trËnmultiple r. nghiÖm béiprincipal r. nghiÖm chÝnhprimitive r. c¨n nguyªn thuûsimple r. nghiÖm ®¬nsquare r. c¨n bËc haisurd r. nghiÖm v« tûtriple r. nghiÖm béi baroot-mean-square b×nh ph−¬ng trung b×nh, qu©n ph−¬ng
 • 371. 371rooted top. cã gècmultiply r. nhiÒu gècrooting mt. khai c¨nsquare r. khai c¨n bËc hairose h×nh hoa hångfour-leafed r. h×nh hoa hång bèn c¸nh (®å thÞ cña r=asin2θ )rotary quayrotate quayrotation phÐp quay, sù quay r. about a line phÐp quay quanh mét ®−êng;r. about a point phÐp quay quanh mét ®iÓmbipartite r. phÐp quay song diÖnimproper r. hh. phÐp quay phi chÝnhproper r. phÐp quay ch©n chÝnhrotational quay, xo¸y, r«tarotor r«toroulette trch. ruletruond trßnround - off mt. sù lÊy trßn, sù lµm trßn (mét sè)route hµnh tr×nh, con ®−êngroutine mt. ch−¬ng tr×nhchecking r. ch−¬ng tr×nh kiÓm ®Þnh, ch−¬ng tr×nh kiÓm trainitial input r. ch−¬ng tr×nh ®−a vµo lóc ®Çumain r. ch−¬ng tr×nh chÝnhmaster r. ch−¬ng tr×nh chÝnhprint r. ch−¬ng tr×nh inrow hµngr. of a matrix hµng cña mét ma trËnruin sù suy tµn, sù ph¸ s¶ngambles r. sù ph¸ s¶n cña trß ch¬irule quy t¾c, quy luËt; th−íc (tû lÖ)r. of arithmetics quy t¾c sè häcr. of combination quy t¾c tæ hîpr. of inference quy t¾c suy lýr. of sign quy t¾c dÊur. of three quy t¾c tam suÊtr. of thumb quy t¾c ngãn tay c¸ichain r. quy t¾c d©y chuyÒncircular slide r. mt. th−íc tÝnh l«ga h×nh trßncode r. mt. quy t¾c m· ho¸
 • 372. 372deducible r. log. quy t¾c suy diÔn ®−îcderived r. quy t¾c dÉn suÊtfour-step r. gt. quy t¾c bèn b−ícgame r. quy t¾c trß ch¬ileft-hand r. vl. quy t¾c bµn tay ph¶imultipler r. quy t¾c nh©npower r.s quy t¾c luü thõarectangle r. quy t¾c h×nh ch÷ nhËtright-hand r. vl. quy t¾c bµn tay ph¶iright-hand screw r. vl. quy t¾c vÆn nót chaislide r. th−íc tÝnh, th−íc l«gasubstitution r. log. quy t¾c thÕtrapezoidal r. gt. c«ng thøc h×nh thangruled kÎruler th−ícruling ®−êng sinhr. of a cone ®−êng sinh cña mÆt nãnr. of a ruled surface ®−êng sinh cña mét mÆt kÎrun ch¹yrupture [sù, ®iÓm] gi¸n ®o¹n, [sù; ®iÓm] g·y, døt
 • 373. 373Ssaddle-shaped hh. h×nh yªn ngùasafe an toµn; tin cËysafety tÝnh an toµn, ®é tin cËysag kü. ®é vângsalary kt. tiÒn l−¬ngsale kt. sù b¸n (hµng ho¸)salience sù nh« lªn, sù låisalient nh« lªn, låi rasaltus b−íc nh¶y; dao ®éng; ®iÓm gi¸n ®o¹n h÷u h¹ns. of discontinuity b−íc nh¶y gi¸n ®o¹ns. of a function b−íc nh¶y cña hµmexternal s. ®iÓm gi¸n ®o¹n ngoµisaltus-function hµm b−íc nh¶ysample tk. mÉuartificial s. mÉu nh©n t¹o, mÉu gi¶balanced s. mÉu c©n b»ngconcordant s. mÉu phï hîpduplicate s. b¶n sao mÉuexceptional s. mÉu ngo¹i lÖinterpenetrating s.s tk. c¸c mÉu th©m nhËp vµo nhaujudgement s. mÉu hoµn toµn ngÉu nhiªmlist s. mÉu lÊy trogn danh s¸chmaster a. mÉu c¶matched s.s mÉu sãng ®«iquota s. mÉu theo nhãmrepresentative s. mÉu ®¹i diÖnstratified s. mÉu ph©n lípsystematic s. mÉu hÖ thèngtow-stade s. mÉu hai tÇngsampler xib. ng−êi lÊy mÉusampling tk. sù lÊy mÉu, ph−¬ng ph¸p lÊy mÉus. with replacement sù lÊy mÉu cã hoµn l¹is. of attributes ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ®Þnh tÝnhacceptance s. kiÓm tra thu nhËn theo mÉubiased s. sù lÊy mÉu chÖchbulk s. sù lÊy mÉu chïmcapture release s. mÉu th¶ b¾tcrude s. sù lÊy mÉu th« s¬
 • 374. 374direct s. sù lÊy mÉu trùc tiÕpdouble s. sù lÊy mÉu kÐpgrrid s. sù lÊy mÉu m¹ng l−íiindirect s. sù lÊy mÉu gi¸n tiÕpintact group s. sù lÊy mÉu theo c¶ nhãmlattice s. sù lÊy mÉu m¹ng l−íilottery s. sù lÊy mÉu sæ sèmodel s. ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu [m« h×nh, thö]multipphase s. sù lÊy mÉu nhiÒu phamulti-stage s. sù lÊy mÉu nhiÒu tÇngoptional s. sù lÊy mÉu tuú ýproportional s. ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu tû lÖquasi-random s. sù lÊy mÉu tùa ngÉu nhiªnsingle s. sù lÊy mÉu ®¬ntime s. l−îng tö ho¸ theo thêi gianunbias(s)ed s. sù lÊy mÇu kh«ng chÖchunitary s. sù lÊy mÉu ®¬nweighted s. tk. sù lÊy mÉu cã träng sèzonal s. tk. sù lÊy mÉu [theo ®íi, theo líp]saros tv. sarèt (chu kú nhËt, nguyÖt thùc)sate b·osatellite vÖ tinhartificial s. vÖ tinh nh©n t¹osatisfiability log. tÝnh thùc hiÖn ®−îc, tÝnh tho¶ m·n ®−îcjoint s. tÝnh tho¶ m·n ®ång thêisatisfiable tho¶ m·n ®−îcsatisfy tho¶ m·n s. an equation tho¶ m·n mét ph−¬ng tr×nh, nghiÖm®óng mét ph−¬ng tr×nhsaturate b·o hoµsaturation sù b·o hoµsave tiÕt kiÖmscalar v« h−íng // l−îng v« h−íngrelative s. hh. l−îng v« h−íng t−¬ng ®èiscale thangbinary s. thang nhÞ ph©ncircular s. mt. thang tû lÖ trßn, thang vßngdecimal s. thang thËp ph©ndiagonal s. thang tû lÖ ngangdistance s. thang tuyÕn tÝnh,thang tû lÖ th¼ng
 • 375. 375expanded s. thang phãng ®¹ifrequency s. thang tÇn sèlogarithmic s. thang l«ganon-uniform s. thang kh«ng ®Òuplotting s. tû lÖ xÝch, thang tû lÖratio s. tk. thang tû lÖrecorder s. thang ghitime s. mt. thang thêi gianuniform s. top. thang ®Òuscalene kh«ng ®Òu c¹nhscaler mt. m¸y ®Õm, m¸y ®Õm gépbinary s. m¸y ®Õm nhÞ ph©ndecade s. m¸y ®Õm thËp ph©ndecatron s. m¸y ®Õm ®ecatronvariable binary s. m¸y ®Õm nhÞ ph©n biÕn thiªnsacan mt. nh×n, t×mautomatic s. t×m tù ®éngscatter t¸n x¹, t¶n m¹nscattergram biÓu ®å t¸n x¹schedule thêi khoa biÓu, ch−¬ng tr×nhdesign s. mt. b¶n tÝnhemployment s. s¬ ®å lµm viÖcschematic ph¸c ho¹, gi¶n l−îcscheme s¬ ®åaxiom s. s¬ ®å tiªn ®Òcomputational s. s¬ ®å tÝnhinduction s. log. s¬ ®å quy n¹plabelling s. mt. s¬ ®å m· ho¸partial recursive s. log. s¬ ®å ®Ö quy bé phËnprimitive recursive s. s¬ ®å ®Ö quy nguyªn thuûproof s. log. s¬ ®å chøng minhrestricted induction s. log. s¬ ®å quy n¹p thu hÑptransfer s. s¬ ®å ®äc vµ ghischlicht gt. ®¬n diÖpschlichtartig gt. tùa ®¬n diÖpscience khoa häcsciantific vÒ khoa häcscleronomous c¬. dõng, v« thêi (kh«ng cã yÕu tè thêi gian)
 • 376. 376score dÊu; trch. sù ®Õm ®iÓm; kt. nguyªn nh©n; hai chôc on the s. of donguyªn nh©ns. s of times nhiÒu lÇnscrew ®−êng ®inh ècscribe m« t¶; ®iÒn thªm; ®¸nh dÊuscript ch÷ viÕt, b¶n th¶oscroll mÆt kÎ lÖch; kü. nÐp cuén, ®−êng xo¾n ècseam top. chç nèi, ®−êng nèisearch t×m tßi, nghiªn cøus. out t×m thÊysearching xib. sù t×mrandom s. sù t×m ngÉu nhiªnsecant c¸t tuyÕn, sÐcarc s. acsecsecond thø hai; giay (thêi gian)second-order cÊp haisecondary thø hai, thø cÊpsection tiÕt diÖn, l¸t c¾ts. of a function l¸t c¾t cña mét hµms. of polyhedral angle tiÕt diÖn cña mét gãc ®a diÖnconic s. tiÕt diÖn c«niccross s. tiÕt diÖn nganggolden s. tv. c¸ch chia hoµng kimlongitudinal s. tiÕt diÖn däcmeridian s. tiÕt diÖn kinh tuyÕnoblique s. tiÕt diÖn xiªnparallel s. s. tiÕt diÖn song songplane s. tiÕt diÖn ph¼ngprincipal s. tiÕt diÖn chÝnhright s. tiÕt diÖn ph¼ngtransverse s. tiÕt diÖn ngangtubular s. tiÕt diÖn èngsectional (thuéc) tiÕt diÖnsectionally tõng mÈu, tõng ®o¹nsector h×nh qu¹ts. of a circle h×nh qu¹t trßnhyperbolic s. h×nh qu¹t hipebolicspherical s. h×nh qu¹t cÇusecure tin cËy, an toµn, b¶o ®¶m
 • 377. 377security sù tin cËy, sù an toµn, sù b¶o ®¶msee thÊyseek t×m tßi; cè g¾ngseem h×nh nh−, d−êng nh−segment xecm¨ng; ®o¹n; ph©n (viªn ph©n, cÇu ph©n)s. of a circle cung trßnincommensurable line s.s c¸c ®¹on th¼ng v« −ícline s. ®o¹n th¼ngspherical s. cÇu ph©n, mét ®íi cÇusegmental-arc ®o¹n cungsegregate t¸ch ra; co lËpsegregated ®−îc t¸ch ra, bÞ c« lËpsegregation sù t¸ch ra, sù c« lËpseismograph m¸y ghi ®éng ®Êt, m¸y ®Þa chÊnseismology ®Þa chÊn häcseldom hiÕmselect chän, lùaseleceted ®−îc chän, ®−îc lùaselection sù chän, sù lùaartificial s. sù chän nh©n t¹onatural s. sù chän tù nhiªnrandom s. sù chän ngÉu nhiªnselective chän, lùaselectively cã chän läc, cã lùaselector mt. m¸y chän, m¸y t×m, m¸y dßcross-bar s. mt. m¸y t×m to¹ ®éselectron mt. selectron, èng nhí tÝnh ®iÖnself-acting tù ®éngself-adjoint tù phãself-conjugate tù liªn hîpself-contained xib. tù trÞ, ®éc lËpself-correcting xib. tù söaself-dual tù ®èi ngÉuself-excitation xib. sù tù kÝch thÝchself-excite tù kÝch thÝchself-feeding tù cÊp liÖuself-induction tù c¶mself-intersecting tù c¾tself-invariant tù bÊt biÕn
 • 378. 378self-modulation tù biÕn ®iÖuself-orientating tù ®Þnh h−íngself-orthogonal tù trùc giaoself-oscillation tù dao ®éngself-polar tù ®èi cùcself-programming mt. tù lËp ph−¬ng tr×nhself-regulation xib. tù ®iÒu chØnhself-reproduction xib. sù tù t¸i sinhself-tangency sù tù tiÕp xócsell kt. b¸n, th−¬ng m¹iselling kt. sù b¸n (hµng)semantic ilog. (thuéc) ng÷ nghÜasemantics log. ng÷ nghÜa häcsemi-axis hh. nöa trôcsemi-circle nöa ®−êng trßn, nöa mÆt trßnsemi-conductor vl. chÊt b¸n dÉnsemi-continuous nöa liªn tôcsemi-convergent nöa héi tôsemi-definite nöa x¸c ®Þnhsemi-group nöa nhãmdifference s. ®s. nöa nhãm sai ph©nequiresidual s. nöa nhãm ®ång thÆng d−idempotent s. nöa nhãm luü ®¼nginverse s. ®s. nöa nhãm con ng−îclimitative s. ®s. nöa nhãm giíi h¹nnon-potent s. ®s. nöa nhãm kh«ng luü ®¼ngpure s. ®s. nöa nhãm thuÇn tuýrectangular s. nöa nhãm ch÷ nhËtself-invariant s. nöa nhãm tù bÊt biÕnstational s. ®s. nöa nhãm dõngstrong s. nöa nhãm m¹nhstrongly reversible s. nöa nhãm nghÞch ®¶o m¹nhsemi-groupoid nöa pháng nhãmsemi-infinite nöa v« h¹nsemi-invariant nöa bÊt biÕn; kt. b¸n bÊt biÕnsemi-lattice nöa ®µnsemi-linear nöa tuyÕn tÝnhsemi-matrix nöa ma trËnsemi-metric nöa mªtric
 • 379. 379semi-normal nöa chuÈn t¾csemi-orbit gt. nöa quü ®¹osemiotics log. ký hiÖu häcsemi-prime nöa nguyªn tè, nöa nguyªn thuûsemi-pure ®s. nöa thuÇn tuýsemi-reducible nöa kh¶ quysemi-simple nöa ®¬n gi¶nsemi-sphere b¸n cÇusemi-stability tÝnh nöa æn ®Þnhsemi-stable nöa æn ®Þnhsemi-symmetric nöa ®èi xøngsend ph¸t ®isender m¸y ph¸tsense ph−¬ng, chiÒu, ý nghÜas. of describing the boundary chiÒu ®i trªn biªns. of an inequality chiÒu cña mét bÊt ®¼ng thøcs. of orientation chiÒu ®Þnh h−íngs. of rotation gt. chiÒu quaynegative s. chiÒu ©mopposite s. chiÒu ng−îc l¹ipositive s. chiÒu d−¬ngsensing sù thô c¶m; c¶m gi¸cphotoelectric s. sù thô c¶m quang ®iÖnsentence log. c©u, mÖnh ®Òatomic s. c©u nguyªn töclosed s. c©u ®ãngopen s. c©u mëprimitive s. c©u nguyªn thuûsentential log. (thuéc) c©u mÖnh ®Òseparability tÝnh t¸ch ®−îcseparable t¸ch ®−îccompletely s. top. hoµn toµn t¸ch ®−îcconformally s. hh. t¸ch ®−îc b¶o gi¸cfinely s. top. t¸ch mÞn ®−îcseparably t¸ch ®−îcseperant ®s. c¸i ph©n t¸chseparated t¸chmutually s. t¸ch nhauseparation sù t¸ch, sù ph©n ho¹ch, sù chia
 • 380. 380s. of roots sù t¸ch nghiÖms. of variables gt. sù t¸ch biÕnamplitude s. xib. sù t¸ch (theo) biªn ®édata s. xib. sù t¸ch, tin tøcfrequency s. sù t¸ch (theo) tÇn sèharmonic s. sù t¸ch ®iÒu hoµtiming s. sù t¸ch (theo) thêi gianwaveform s. xib. sù t¸ch theo d¹ng sãngseparative t¸chseparatrix c¸i t¸ch, dÊu phÈy (t¸ch sè)septenary thÊt ph©nseptillion 1042(Anh); 1024(Mü)sequence d·ys. of functions d·y hµms. of homomorphisms d·y ®ång cÊus. of numbers d·y sèarithmetic s. cÊp sè céngCauchy s. d·y Caoxicoexact s. d·y ®èi khípcohomology s. top. d·y ®èi ®ång ®Òucompletely monotonic s. d·y hoµn toµn ®¬n ®iÖudecimal s. d·y thËp ph©ndouble s. d·y kÐpequiconvergent s.s c¸c d·y héi tô ®ång ®Òuequivalnet s.s c¸c d·y t−¬ng ®−¬ngexact s. d·y khípfinite s. d·y h÷u h¹nhomology s. d·y ®ång ®iÒuhomotopy s. d·y ®ång lu©nincreasing s. d·y t¨nginfinite s. d·y v« h¹nlower s. d·y d−íiminimizing s. gt. d·y cùc tiÓu ho¸moment s. d·y m«menmonotone s. d·y ®¬n ®iÖumonotonically increasing s. d·y t¨ng ®¬n ®iÖuquasi-convex s. d·y tùa låirandom s. d·yngÉu nhiªnrecurrent s. gt. d·y truy to¸n
 • 381. 381regular s. d·y héi tô d·y Caoxishort exact s. top. d·y khíp r·totally monotone s. gt. d·y hoµn toµn ®¬n ®iÖuupper s. d·y trªnsequent tiÕp sausequential (thuéc) d·y; tk. liªn tiÕpserial (theo) chuçi, lo¹tseries chuçi, lo¹ts. of derived groups d·y c¸c nhãm dÉn suÊts. of increasing powers chuçi luü thõa t¨ngs. of variable terms chuçi c¸c tõ biÕn thiªnabsolutely (conditionally) convergent s. chuçi héi tô tuyÖt ®èi (cã®iÒu kiÖn)absolutely summable s. chuçi kh¶ tæng tuyÖt ®èialternate s. chuçi ®an dÊuarithmetic s. of higher order chuçi sè häc cÊp cao, cÊp sè céng cÊpcaoascending power s. chuçi luü thõa t¨ngasymptotic s. gt. chuçi tiÖm cËnautoregressive s. chuçi tù håi quybinomial s. chuçi nhÞ thøcboundedly convergent s. chuçi héi tô bÞ chÆncharacteristic s. d·y ®Æc tr−ngchief s. d·y chÝnhcomposition s. chuçi hîp thµnhconjugate s. chuçi liªn hîpconvergent s. chuçi héi tôderived s. chuçi dÉn suÊtdiagonal s. d·y chÐodiscount s. chuçi chiÕt khÊudivergent s. chuçi ph©n kúdominant s. chuçi tréidouble power s. chuçi luü thõa kÐpenveloping s. chuçi baoexponential s. gt. chuçi luü thõafactorial s. gt. chuçi giai thõaFarey s. of order n. chuçi Far©y cÊp nfinite s. chuçi h÷u h¹nformal power s. chuçi luü thõa h×nh thøc
 • 382. 382Fourier s. chuçi Furiªgap s. gt. chuçi hænggeomatric s. cÊp sè nh©nharmonic s. chuçi ®iÒu hoµhypergeometric s. chuçi siªu béiindex s. of a group d·y chØ sè cña mét nhãminfinite s. chuçi v« h¹ninterpolation s. gt. chuçi néi suyinvariant s. ®s. chuçi bÊt biÕniterated s. chuçi lÆplacunar(y) s. chuçi hængLaurent s. chuçi L«r¨ngmajorant s. chuçi tréinon-convergent s. chuçi kh«ng héi tônormal s. d·y chuÈn t¾coscillating s. chuçi dao ®éngpermanently convergent s. chuçi héi tô kh¾p n¬ipositive s. chuçi d−¬ngpower s. chuçi luü thõaproperly divergent s. chuçi thùc sù ph©n kúrandom s. chuçi ngÉu nhiªnrepeated s. chuçi lÆpsemiconvergent s. chuçi nöa héi tôsine s. chuçi sinsingular s. chuçi kú dÞsteaduly convergent s. chuçi héi tô v÷ngtelescopic s. gt. chuçi cã d¹ng ∑∞=+++0)1()(1nnknktemporal s. chuçi thêi giantime s. tk. chuçi thêi giantrigonometric s. chuçi l−îng gi¸cserpentine ®−êng kÝnh r¾nserve phôc vô, tho¶ m·n; xö lý, ®iÒu khiÓn (m¸y)service sù phôc vô, c¬ quan, céng côcomputing s. c«ng cô tÝnh to¸nrunning s. mt. c«ng viÖc th−êng ngµyservo secv«; phôservo-mechanism hÖ secv«servo-system hÖ secv«, hÖ tuú ®éng
 • 383. 383best s. hÖ secv« tèi −ucomputer s. hÖ secv« m¸y tÝnhfeed-back s. hÖ secv« ph¶n liªnmultiloop s. hÖ secv« ®a chu tuyÕnon-off s. hÖ secv« r¬lepredictor s. hÖ secv« b¸o tr−ícpulse s. hÖ secv« xungrelay s. hÑ secv« r¬lesamping s. hÖ secv« t¸c dông ®øt ®o¹ntwo-input s. hÖ secv« cã lèi vµotwo-stage s. hÖ secv« hai b−ícset tËp hîps. of equations hÖ ph−¬ng tr×nhs. of points tËp hîp ®iÓms. of th fist (second) category tËp hîp thuéc ph¹m trï thø nhÊt, (thø hai)admisble s. tËp hîp chÊp nhËn ®−îcanalytic s. tËp hîp gi¶i tÝchbasic s. gt. tËp hîp c¬ sëborder s. tËp hîp biªnbounded s. tËp hîp bÞ chÆnclosed s. tËp hîp ®ãngcluster s. tËp hîp giíi h¹ncomplementary s. tËp hîp bïconnected s. tËp hîp liªn th«ngcontiguous s.s c¸c tËp hîp cËn tiÕpcountable s. tËp hîp ®Õm ®−îccreative s. tËp hîp s¸ng t¹ocylindrical s. tËp hîp trôdendritic s. tËp hîp h×nh c©ydense s. tËp hîp trï mËtdenumerable s. tËp hîp ®Õm ®−îcderivative s. tËp hîp dÉn suÊtderived s. top. tËp hîp cã h−íngdiscontinuous s. tËp hîp gi¸n ®o¹ndiscrete s. tËp hîp rêi r¹cempty s. tËp hîp rçngenumerable s. c¸c tËp hîp t−¬ng ®−¬ngfinite s. tËp hîp h÷u h¹nfrontier s. tËp hîp biªn
 • 384. 384general recursive s. tËp hîp tæng ®Ö quyinfinite s. tËp hîp v« h¹ninvariant s. tËp hîp bÊt biÕnisolated s. tËp hîp c« lËpisomorphic s.s c¸c tËp hîp ®¼ng cÊulimiting s. top. tËp hîp giíi h¹nmeasurable s. tËp hîp ®o ®−îcminimal s. tËp hîp cùc tiÓumutually exclusive s.s c¸c tËp hîp rêi nhaumutually separated s. c¸c tËp hîp rêi nhaunodal s. tËp hîp nótnon-dense s. tËp hîp kh«ng trï mËtnon-enumerable s. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îcnon-overlapping s.s c¸c tËp hîp kh«ng dÉm lªn nhau, c¸c tËp hîp rêinhaunull s. tËp hîp rçng, tËp hîp cã ®é ®o kh«ngopen s. tËp hîp mëordering s. tËp hîp cã thø tùorthonorrmal s. tËp hîp trùc chuÈnoverlapping s.s c¸c tËp hîp giÉm lªn nhauparaconvex s. gt. tËp hîp para låipartially ordered s. tËp hîp ®−îc s¾p bé phËnperfect s. tËp hîp hoµn toµnpolyadic s. tËp hîp ®a a®icproper s. tËp hîp ch©n chÝnhquotient s. tËp th−¬ngrecursive s. tËp hîp ®Ö quyreducible s. tËp hîp kh¶ quyreference s. tk. tËp hîp c¸c kÕt cô s¬ cÊpresidual s. tËp hîp d−resolvent s. tËp hîp gi¶iscattered s. tËp hîp rêi r¹c (chØ gåm cã c¸c ®iÓm c« lËp)separated s. tËp hîp t¸chsimply ordered s. tËp hîp ®−îc s¾p ®¬n gi¶nternary s. tËp hîp tam ph©n, tËp hîp Cantoset-theoretic thuyÕt tËpset-transitive ®s. b¾c cÇu hÖseven b¶y (7)seventeen m−êi b¶y (17)
 • 385. 385seventeenth thø m−êi b¶y; mét phÇn m−êi b¶yseventh thø b¶y; mét phÇn b¶yseventy b¶y m−¬i (70)several mét vµi; nhiÒusex gièng, giíisextic bËc s¸u, cÊp s¸u // ph−¬ng tr×nh bËc s¸u, ®−êng bËc s¸usextile tk. lôc ph©n visextillion 1036(Anh); 1021(Mü)shaft c¬. trôcdistribution s. trôc ph©n phèidrriving s. trôc chØnhshape d¹ngshare kt. phÇn; cæ phÇnordinary s. cæ phÇn th«ng th−êngpreference s. cæ phÇn ®Æc quyÒnshef top. bã, chïms. of planes s. chïm mÆt ph¼ngcoherent s. bã ®Ýnh, bã m¹ch l¹cwhelk s. bã nh·osher c¾t; tr−ît, s¸t mßnpure s. [c¾t; tr−ît] thuÇn tuýsheet tÇng; tês. of hyperboloid tÇng cña mét hipeboloids. of a Riemann surface tê cña mét mÆt Rimanprrincipal s. tê chÝnhvortex s. c¬. líp xo¸yshell vá, c¸o baoconvex s. gt. c¸i bao låisherical s. c¬. vá cÇuthin s. vá mángshield vl. mµn ch¾n, tÊm ch¾nshift mt. sù rêi chç, sù chuyÓn m¹chfigure s. mt. chuyÓn m¹ch in ch÷ sèletter s. mt. chuyÓn m¹ch in ch÷phase s. sù ®æi phashifter mt. thiÕt bÞ chuyÓn [m¹ch; dÞch]shock sù va ch¹m, sù kÝch ®éngattached s. ch¹m dÝnhdetached s. ch¹m rêi
 • 386. 386moderate s. kÝch ®éng «n hoµnon-uniform s. kÝch ®éng kh«ng ®Òuspherical s. kÝch ®éng cÇustopping s. kÝch ®éng chÆn l¹istrong s. kÝch ®éng m¹nhtwo-dimensional s. kÝch ®éng hai chiÒuunstable s. kÝch ®éng kh«ng æn ®Þnhshort-time mt. thêi gian ng¾nshort-wave vl. sãng ng¾nshow chøng táshrink co rótshrinkable top. co rót ®−îcshuffle trch. trén bµi, trang bµishut ®ãngshut-down mt. dõng m¸y, ®ãng m¸yshut-off mt. dõng m¸y, sù ®ãng m¸ysice trch. s¸u ®iÓm, mÆt lôc (sóc s¾c)side c¹nh, phÝa on the left s. ë bªn tr¸i; s. opposite angle c¹nh ®èi diÖn ë gãcs. of a polygon c¹nh cña mét ®a gi¸cadjacnet s. c¹nh kÒfront s. chÝnh diÖninitial s. (of a angle) c¹nh ®Çu (cña mét gãc)terminal s. (of an angle) c¹nh cuèi (cña mét gãc)sidereal tv. vò trô; (thuéc) sao, tinh tósieve sµngs. of Eratoshenes sµng Eratoxtensight sù nh×n, ®iÓm nh×nsigma xicma (σ)sigma-additive σ - céng tÝnhsigma-field σ - tr−êngsigma-function σ - hµmsigmoid ®−êng xicmoitsign dÊu, dÊu hiÖus.s of aggregation c¸c dÊu kÕt hîps. of equality dÈu ®¼ng thøcs.s of the zodiac tv. dÊu hiÖu hoµng ®íialgebraic s. dÊu ®¹i sècardinal s.s c¸c dÊu hiÖu chÝnh cña hoµng ®íinegative s. dÊu ©m
 • 387. 387positive s. dÊu d−¬ngproduct s. dÊu nh©nradical s. dÊu c¨nsummation s. dÊu tængsignal tÝn hiÖucarry initiating s. tÝn hiÖu chuyÓn ban ®Çucoded s. tÝn hiÖu m· ho¸correcting s. tÝn hiÖu söa ch÷acut-off s. tÝn hiÖu t¾tdelayed s. tÝn hiÖu trÔemergency s. tÝn hiÖu hángerror s. tÝn hiÖu saifeedback s. tÝn hiÖu liªn hÖ ng−îcgating s. tÝn hiÖu ®¶o m¹chincoming s. xib. tÝn hiÖu vµoinhibit s. xib. tÝn hiÖu cÊminterleaved s. tÝn hiÖu ®an nhaumodulating s. xib. tÝn hiÖu biÕn ®iÖumonitor s. xib. tÝn hiÖu kiÓm trapilot s. xib. tÝn hiÖu [®iÒu khiÓn, kiÓm tra]quantized s. tÝn hiÖu l−îng tö ho¸signalize ®¸nh tÝn hiÖusignalling sù tÝn hiÖu ho¸, sù b¸o hiÖuremote s. sù b¸o hiÖu tõ xasignature ®s. ký sès. of a quadratic form ký sè cña mét d¹ng toµn ph−¬ngsigned cã dÊusignificance sù cã nghÜa, ý nghÜasignificant cã nghÜa, cã ü nghÜa, ®¸ng kÓsignification ý nghÜasignify cã nghÜa lµsignless kh«ng cã dÊusignum xicnum, dÊusimilar ®ång d¹ngessentially s. tk. ®ång d¹ng cèt yÕusimilarity sù ®ång d¹ngsimilarly ®ång d¹ngsimilitude hh. phÐp biÕn ®æi ®ång d¹ngsimple ®¬n gi¶n, ®¬n
 • 388. 388simplex top. ®¬n h×nhclosed s. ®¬n h×nh ®ãngdegenerate s. ®¬n h×nh suy biÕngeometric s. ®¬n h×nh h×nh häcopen s. ®¬n h×nh mëregular s. ®¬n h×nh ®Òutopological s. ®¬n h×nh t«p«simplex-method ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nhsimplicial (thuéc) ®¬n h×nhsimplicity tÝnh ®¬n gi¶ns. of group tÝnh ®¬n gi¶n cña mét nhãmsimplification sù ®¬n gi¶n, sù rót gänsimplified ®· rót gän, ®· ®−îc ®¬n gi¶nsimplify rót gän, ®¬n gi¶nsimulate m« h×nh ho¸, pháng theosimulation mt. sù m« h×nh ho¸, sù pháng theoanalogue s. m« h×nh ho¸ t−¬ng tùsimulative m« h×nh ho¸, pháng theosimulator mt. thiÕt bÞ m« h×nh ho¸target s. môc tiªu gi¶simultaneous ®ång thêi; t−¬ng thÝchsince tõ ®ãsine sinversed s. of an angle sin ng−îc cña gãc α (vers α = 1 - cos α)arc s. arcsincoversed s., coversine hµm covers x = 1 - sinxhyperbolic s. sin hipebolicinverse s. acsinlogarithmic s. l«ga cña sinnatural s. sin tù nhiªnsingle ®¬n, c¸ biÖtsingle-address mt. mét ®Þa chØsingle-digit mét hµngsingle-stage mét b−íc, mét giai ®o¹nsingle-valued ®¬n trÞsingular kú dÞ; suy biÕnsingularity tÝnh kú dÞ; ®iÓm kú dÞ s. at infinity ®iÓn kú dÞ ë v« tËns. of a curve [®iÓm; tÝnh] kú dÞ cña mét ®−êng congabnormal s. [tÝnh; ®iÓm] kú dÞ bÊt th−êng
 • 389. 389accessible s. ®iÓm kú dÞ ®¹t ®−îcaccidnetal s. ®iÓm kú dÞ ngÉu nhiªnapparent s. ®iÓm kú dÞ bÒ ngoµiessential s. ®iÓm kú dÞ cèt yÕufinite s. ®iÓn kú dÞ h÷u h¹nisolated s. gt. ®iÓm kú dÞ c« lËpreal s. ®iÓm kú dÞ thùcremovable s. ®iÓm kú dÞ bá ®−îcunessential s. ®iÓm kú dÞ kh«ng cèt yÕusinistrorse xo¾n tr¸isinuous cã d¹ng h×nh sin, cã d¹ng h×nh sãngsinusoid ®−êng h×nh sinsinóoidal cã h×nh sinsiphon (èng) xiph«ngsitusanalysis s. t«p« häcsix s¸usixteen m−êi s¸usixteenth thø m−êi s¸u; mét phÇn m−êi s¸usixtieth thø s¸u m−¬i; mét phÇn sau m−¬isixth thø s¸u; mét phÇn s¸usixty s¸u m−¬i (60)size cì, kÝch th−ícs. of a region tk. møc ý nghÜalot s. cì l«mesh s. b−íc l−íi; mt. cì «sample s. cì mÉuskate tr−îtskeleton bé khung; bé x−¬ngs. of a nomogram hh. khung cña to¸n ®ås. of a simplex top. khung cña ®¬n h×nhskew lÖch; kh«ng ®èi xøng; ghÒnh; xiªnskew-symmetric ®èi xøng lÖchslewness tÝnh lÖch; tÝnh xiªn; tÝnh ghÒnhpositive s. tk. hÖ sè lÖch d−¬ngskin da, mÆt ngoµi, váskip b−íc nh¶y, nh¶yslack yÕuslackness tÝnh yÕu
 • 390. 390slide sù tr−ît; con tr−ît // tr−îtslider mt. con tr−ît, c«ng t¸c tr−îtslight yÕuslip sù tr−ît; sù dêi chçslit gt. nh¸t c¾tslope ®é dèc, ®é nghiªngs. of a curve at a point ®é dèc cña mét ®−êng cong t¹i mét ®iÓms. of a straight line [hÖ sè gãc, ®é dèc] cña ®−êng th¼ngasymptotic s. ®é nghiªng tiÖm cËnequilibrium s. ®é dèc c©n b»ngnatural s. ®é dèc tù nhiªnslowly (mét c¸ch) chËmslug ®¬n vÞ khèi l−îng trong hÖ phót-lùc, phót-gi©ysluggishness qu¸n tÝnhslump kt. xuèng gi¸ (hµng) nhanh; khñng ho¶ngsmall bÐ, ná in the s. bé phËn nhásectional s. tr¬n tõng m¶nhsmooth tr¬n nh½nsectionally s. tr¬n tõng m¶nhsmoothed tr¬n trusmoothing sù lµm tr¬n, sù lµm nh½nlinear s. [sù san b»ng; sù lµm tr¬n] tuyÕn tÝnhsmoothness tÝnh tr¬nsnake-like h×nh r¾nsoft mÒmsolar tv. mÆt trêisolid cè thÓs. of revolution cè thÓ trßn xoaysimilar s.s nh÷ng cè thÓ ®ång d¹ngsolitaire trch. trß choi mét ng−êisolitary mét c¸ch ®¬n ®écsolstice tv. chÝ ®iÓmsummer s. h¹n chÝwinter s. ®«ng chÝsolubility tÝnh gi¶i ®−îcsoluble gi¶i ®−îcsolution nghiÖm, lêi gi¶i, phÐp gi¶i s. by inspection phÐp gi¶i b»ng c¸ch chäns. of an equation [nghiÖm, lêi gi¶i] cña ph−¬ng tr×nhs. of a game trch. c¸ch gi¶i mét trß ch¬i
 • 391. 391s. of inequalities nghiÖm cña bÊt ®¼ng thøcs. of linear programming problem nghiÖm cña bµi to¸n quy ho¹chtuyÕn tÝnhs. of a triangle phÐp gi¶i mét tam gi¸calgebraic s. nghiÖm ®¹i sèapproximate s. nghiÖm xÊp xØasymptotic s. [lêi gi¶i, nghiÖm] tiÖm cËnbasic s. nghiÖm c¬ sëcollinear s. lêi gi¶i céng tuyÕncomplete s. lêi gi¶i ®Èy ®ñelementary s. phÐp gi¶i s¬ cÊp, nghiÖm c¬ b¶nextraneous s. nghiÖm ngo¹i laifeasible s. lêi gi¶i thùc hiÖn ®−îcfinite s. nghiÖm h÷u h¹nformal s. nghiÖm h×nh thøcgeneral s. [lêi gi¶i, nghiÖm] tæng qu¸tgraphic(al) s. phÐp gi¶i b»ng ®å thÞhomographic s. nghiÖm ®¬n ønginteger s. nghiÖm nguyªnnumerical s. [lêi gi¶i, phÐp gi¶i, nghiÖm] b»ng sèpartial s. nghiÖm riªngparticular s. nghiÖm riªngpricipal s. nghiÖm chÝnhsingular s. nghiÖm kú dÞsteady state s. ngiÖm dõngsymbolic s. nghiÖm ký hiÖutrivial s. nghiÖm tÇm th−êngunique s. [nghiÖm, lêi gi¶i] duy nhÊtzero s. ®s. nghiÖm kh«ngsolvability tÝnh gi¶i ®−îcsolvable gi¶i ®−îc s. by radical gi¶i ®−îc b»ng c¨n thøcsolvency kt. kh¶ n¨ng thanh to¸n, sù tr¶ tiÒnsolve gi¶i; kt. tr¶ tiÒn, thanh to¸nsolver mt. thiÕt bÞ gi¶i, dông cô gi¶isome mét vµisonic vl. ©m thanhsophism sù nguþ biÖnsorbtion vl. sù hÊp thô, sù hótsort lo¹i s. out chän ra
 • 392. 392sorter ng−êi chän, mt. thiÕt bÞ chänsorting sù chän, sù phana lo¹icard s. mt. sù chän b×a ®ôc lçradix s. mt. chän theo c¬ sè ®Õmsound vl. ©m thanhcombined s. ©m hçn hîpsouree nguåndouble s. nguån kÐpinformation s. xib. nguån th«ng tinkey s. nguån kho¸message s. nguån tinpoint s. nguån ®iÓmpower s. nguån n¨ng l−îngsimple s. nguån ®¬nsouth tv. ph−¬ng namsoutherly vÒ ph−¬ng namspace kh«ng gian; kho¶ng thêi gian; chçaction s. kh«ng gian t¸c dôngadjoint s. kh«ng gian liªn hîpadjunct s. kh«ng gian phô hîpaffine s. kh«ng gian afinaffinely connected s. kh«ng gian liªn th«ng afinbase s. kh«ng gian c¬ sëbiafine s. kh«ng gian song afinbundle s. kh«ng gian ph©n thíCartesian s. kh«ng gian ¥clitcentred affin s. kh«ng gian afin cã t©mclassifying s. kh«ng gian ph©n lo¹icompact s. kh«ng gian compaccomplete s. kh«ng gian ®ñcompletely regular s. top. kh«ng gian hoµn toµn chÝnh quyconfiguration s. kh«ng gian cÊu h×nhconjugate s. ®s. kh«ng gian liªn hîpcontractible s. kh«ng gian co rót ®−îccontrol s. kh«ng gian ®iÒu khiÓncovex s. kh«ng gian låicoset s. kh«ng gian c¸c lípcovering s. kh«ng gian phñcurved s. kh«ng gian cong
 • 393. 393deal s. xib. vïng chÕt, vïng kh«ng b¾tdecision s. tk. kh«ng gian c¸c quyÕt ®Þnhdecomposition s. top. kh«ng gian ph©n ho¹chdiscrete s. kh«ng gian rêi r¹cdual vector s. kh«ng gian vect¬ ®èi ngÉuelliptic s. kh«ng gian elipticfibre s. kh«ng gian ph©n thífinite s. kh«ng gian h÷u h¹nfinite dimensional s. kh«ng gian h÷u h¹n chiÒuflat s. kh«ng gian dÑtfour dimensional s. kh«ng gian bèn chiÒugeneralized s. top. kh«ng gian suy rénghomeomorphic s.s kh«ng gian ®ång ph«ihomogeneous s. hh. kh«ng gian thuÇn nhÊthyperbolic s. kh«ng gian hypebolicisometric s. kh«ng gian ®¼ng cùlacunar(y) s. miÒn cã lç hænglens s. top. kh«ng gian thÊu kÝnhlinear s. kh«ng gian tuyÒn tÝnhlocally convex s. gt. kh«ng gian låi ®Þa ph−¬ngloop s. top. kh«ng gian c¸c nótmeasurable s. kh«ng gian ®o ®−îcmeasure s. kh«ng gian cã ®é ®ometric s. kh«ng gian mªtricmodular s. kh«ng gian m«®ulaneighbourhood s. kh«ng gian l©n cËnnon-modular s. hh. kh«ng gian kh«ng m«®ulanormed s. gt. kh«ng gian ®Þnh chuÈnnull s. (of a linear transformation)h¹ch (cña mét phÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh)one-dimensional s. kh«ng gian mét chiÒuparabolic s. kh«ng gian parabolicparacompact s. kh«ng gian paracompactperpendicular s. kh«ng gian trùc giaophase s. kh«ng gian phapolicy s. trchi. kh«ng gian c¸c chiÕn l−îcproduct s. kh«ng gian tÝchprojective s. hh. kh«ng gian x¹ ¶nhproximity s. kh«ng gian l©n cËnpseudo-Euclidian s. kh«ng gian gi¶ Oclit
 • 394. 394pseudospherical s. kh«ng gian gi¶ cÇuquintuple s. kh«ng gian n¨m chiÒuquotient s. kh«ng gian th−¬ngrational s. kh«ng gian h÷u tûray s. ®s. kh«ng gian c¸c tiareal s. kh«ng gian thùcreflexive s. kh«ng gian ph¶n x¹regular s. kh«ng gian chÝnh quyrepresentation s. kh«ng gian biÓu diÔnring-like s. top. kh«ng gian gièng vµnhsample s. kh«ng gian mÉuseparable s. kh«ng gian [t¸ch ®−îc, kh¶ li]seperated s. kh«ng gian t¸ch, kh«ng gian Haux®oocsequence s. kh«ng gian c¸c d·ysignal s. kh«ng gian c¸c tÝn hiÖusimply connected s.s c¸c kh«ng gian ®¬n liªnskew-metric s. hh. kh«ng gian víi mªtric lÖchspherical s. kh«ng gian cÇustate s. kh«ng gian tr¹ng th¸istructure s. of a ring kh«ng gian cÊu tróc cña mét vµnhsubprojective s. kh«ng gian x¹ ¶nh d−íisymplectic s. kh«ng gian ®¬n h×nhtotally imbedded s. kh«ng gian bÞ nhóng hoµn toµnthree-dimensional s. kh«ng gian ba chiÒutopological s. kh«ng gian t«p«topologically complete s. kh«ng gian ®ñ t«p«total s. of fibration kh«ng gian toµn phÇn cña ph©n thítwo-dimensional s. kh«ng gian hai chiÒuuniform s. kh«ng gian ®Òuunitary s. kh«ng gian unitavector s. gt. kh«ng gian vect¬, kh«ng gian tuyÕn tÝnhspacial (thuéc) kh«ng gianspacing mt. xÕp ®Æt, phana bèspan hh. kho¶ng c¸ch; gt. bÒ réngspecial ®Æc biÖtspeciality chuyªn m«n, chuyªn viªnspeciality chuyªn m«n, ®Æc tÝnhspecialization sù chuyªn m«n ho¸specialize chuyªn m«n ho¸
 • 395. 395specially mét c¸ch chuyªn m«nspecie kt. tiÒn (kim lo¹i)species loµi; lo¹i; ph¹m trïs. of a set of point ph¹m trï mét tËp hîp ®iÓmspecific ®Æc ®iÓm, ®Æc tr−ng, ®Æc thïspecification chi tiÕt, chi tiÕt ho¸specifity tÝnh chÊt chuyªn m«n; tÝnh ®Æc hiÖuspecify chuyªn m«n ho¸; chi tiÕt ho¸; ®Þnh râ, ghi râspecimen mÉu, b¶n mÉu, vÝ dôspectral (thuéc) phæspectrum phæ, hµm phæ, mËt ®é phæ; ®å thÞ cña hµm phæs. of a function phæ cña mét hµms. of a transformation phæ cña mét phÐp biÕn ®æiabsorption s. phæ hót thucontinuous s. gt. phæ liªn tôcdirect s. ®s. phæ th¼ngenergy s. phæ n¨ng l−înghereditary s. gt. phØi di truyÒnintegrated s. xib. hµm phæ, ®å thÞ hµm phæinverse s. phæ ng−îcline s. vl. phæ v¹chmixed s. phæ hçn t¹ppower s. phæ n¨ng l−îngpoint s. phæ ®iÓm, phæ rêi r¹cresidual s. phæ d−simple s. phæ ®¬nspecular ph¶n chiÕuspeculate kt. ®Çu c¬speculation kt. sù ®Çu c¬specilative (thuéc) suy lý luËnspeed tèc ®é, vËn tèc, sè vßng quay // véi, chuyÓn ®éng nhanh s. up t¨ng tècs. of convergence tèc ®é héi tôs. of sound tèc ®é ©m thanhaccess s. tèc ®é chänangular s. vËn tèc gãcaverage s. vËn tèc trung b×nhcomputatuon s. tèc ®é tÝnh to¸nconstant s. c¬. tèc ®é kh«ng ®æicritical s. tèc ®é tíi h¹n
 • 396. 396ground s. vËn tèc (m¸y bay) so víi mÆt ®Êtinstantaneous s. tèc ®é tøc thêireading s. tèc ®é ®äcstate s. vËn tèc phasubmarime s. vËn tèc d−íi n−íctop s. kü. vËn tèc cùc ®¹ispeed-reducer bé gi¶m tècspend tiªu (dïng)spent ®−îc dïngsphenoid h×nh c¸i nªm, h×nh c¸i chÌnsphere h×nh cÇu, mÆt cÇus. of inversion h×nh cÇu nghÞch ®¶ocelestial s. tv. thiª cÇucircumsribed s. h×nh cÇu ngo¹i tiÕpdirector s. mÆt cÇu chuÈnescribed s. h×nh cÇu bµng tiÕpimaginary s. h×nh cÇu ¶oinscribed s. h×nh cÇu néi tiÕplimit s. mÆt cÇu giíi h¹nnull s. h×nh cÇu ®iÓmpoint s. h×nh cÇu ®iÓmproper s. h×nh cÇu ch©n chÝnhoriented s. h×nh cÇu ®Þnh h−íngosculating s. h×nh cÇu mËt tiÕpspherical (thuéc) h×nh cÇusphericity tÝnh cÇuspherics h×nh häc cÇu, l−îng gi¸c cÇuspheroid h×nh pháng cÇuoblate s. pháng cÇu dÑtprolate s. pháng cÇu thu«n (elipxoit toµn xoay)spheroidal (thuéc) pháng cÇusphero-conic c«nic cÇuspherometer cÇu kÕsphero-quartic quactic cÇuspin sù xo¾n; vl. spinnuclear s. vl. spin h¹t nh©nspindle kü. trôcspinode hh. ®iÓm lïispinor spin¬
 • 397. 397spiral ®−êng xo¾n ècCornu s. ®−êng xo¾n èc Coocnuequiangular s. ®−êng xo¾n èc ®¼ng gi¸chyperbolic s. ®−êng xo¾n èc hipeboliclogarithmic double s. ®−êng xo¾n èc kÐp l«gaparabolic s. ®−êng xo¾n èc parabolicsine s. ®−êng xo¾n èc sinsplit c¾t ®o¹n, chia ®o¹nsplittable t¸ch ®−îcspontaneous tù ph¸t; tøc thêispool cuén d©ysporadic(al) bÊt ®Þnh (hiÓu theo nghÜa ë nhiÒu n¬i)spot vÕt; vÞ trÝ; kt. sù kiÖn cãasymptotic s. gt. vÞ trÝ tiÖm cËnspread sù phæ biÕn; chiÒu réngs. of a matrix chiÒu réng cña mét ma trËnspur vÕts. of a matrix vÕt cña mét ma trËnsquarability hh. tÝnh cÇu ph−¬ng ®−îcsquarable hh. cÇu ph−¬ng ®−îcsquare hh. h×nh vu«ng, th−íc ®o gãc; b×nh ph−¬ngconjugate latin s.s tk. h×nh vu«ng latin liªn hîpintegrable s. gt. b×nh ph−¬ng kh¶ tÝchlatin s. tk. h×nh vu«ng latinmagic(al) s. ma ph−¬ngperfect s. chÝnh ph−¬ngperfect trinomial s. b×nh ph−¬ng ®ñ cña tam thøcroot mean s. c¨n qu©n ph−¬ngsquarer mt. m¸y lÊy b×nh ph−¬ngsquarience tk. tæng b×nh ph−¬ng c¸c ®é lÖch (so víi gi¸ trÞ trung b×nh)squaring phÐp cÇu ph−¬ng, phÐp b×nh ph−¬ng s. the circle phÐp cÇuph−¬ng vßng trßnstability [sù, tÝnh] æn ®Þnhs. of solution tÝnh æn ®Þnh [cña lêi gi¶i, cña nghiÖm]asymptotic(al) s. tÝnh æn ®Þnh tiÖm cËnconditional s. tÝnh æn ®Þnh cã ®iÒu kiÖndynamic s. tÝnh æn ®Þnh ®éng lùcelastic s. tÝnh æn ®Þnh ®µn håifrequency s. tÝnh æn ®Þnh tÇn sè
 • 398. 398hydraulic s. tÝnh æn ®Þnh thuû lùcintrinsic s. xib. tÝnh æn ®Þnh trongkinetic s. sù æn ®Þnh ®énglocal s. tk. sù æn ®Þnh ®Þa ph−¬nglongitadinal s. c¬. sù æn ®Þnh däcorbital s. sù æn ®Þnh quü ®¹ooverall s. xib. tÝnh æn ®Þnh tæng qu¸tstatic(al) s. sù æn ®Þnh tÜnhstructural s. gt. tÝnh æn ®Þnh cÊu trócunconditional s. sù æn ®Þnh [tuyÖt ®èi, kh«ng ®iÒu kiÖn]stabilization sù lµm æn ®Þnhstabilize lµm æn ®Þnhstabilized ®−îc æn ®Þnhstabilizing lµm æn ®Þnhstable æn ®inh, dõng s. from the inside gt. æn ®Þnh tõ phÝa trongasymptotically s. æn ®Þnh tiÖm cËnstack chïm, bã, ®èngstage tÇng; cÊp; m¾t (sµng)s. of regulation xib. cÊp ®iÒu khiÓnstagnate ®éng, ®×nh trÖstagnation sù ®äng, sù ®×nh trÖstake trch. tiÒn ®Æt cäcstalk top. thí cña mét bãstand ®øng; ®Æt ®Ó; ë s. for thay chostand-by mt. dông cô d÷ tr÷standard tiªu chuÈn. mÉus. of life, s. of living møc sèngs. of prices kt. møc gi¸ c¶standardization sù tiªu chuÈn ho¸standardize tiªu chuÈn ho¸standarzed ®· tiªu chuÈn ho¸standing ®øng, bÊt ®éng // vÞ trÝstar tv. sao, h×nh sao, dÊu sao ( )fixed s.s. tv. ®Þnh tinhstarlike h×nh saostarshaped h×nh saostart xuÊt ph¸t, khëi ®éngstarting b¾t ®Çu, khëi hµnhstate tr¹ng th¸i, chÕ ®é
 • 399. 399absorbing s. xib. tr¹ng th¸i hót thuaperiodic s. tr¹ng th¸i kh«ng tuÇn hoµncritical s. tr¹ng th¸i tíi h¹nergodic s. tr¹ng th¸i ego®icinaccessible s. xib. tr¹ng th¸i kh«ng ®¹t ®−îcinitial s. xib. tr¹ng th¸i trongquasi-stationary s. tr¹ng th¸i tùa dõngsolid s. tr¹ng th¸i r¾nstationary s. vl. tr¹ng th¸i dõngsteady s. [tr¹ng th¸i, chÕ ®é] æn ®Þnhterminal s. tr¹ng th¸i cuèitransinet s. tr¹ng th¸i chuyÓnzero s. xib. tr¹ng th¸i kh«ngstated ®−îc ph¸t biÓu, ®−îc tr×nh bµy, ®−îc biÕtstatemnet sù ph¸t biÓu, mÖnh ®Òstatic(al) tÜnh, bÊt ®éng; dõng; æn ®Þnhstatically mét c¸ch tÜnhstatics tÜnh häcs. of fluids thuû tÜnh häcstation ga, ma trËnwater-power s. nhµ m¸y thuû ®iÖnstationarity tÝnh dõngstationary dõngstatistic tk. thèng kªauxiliary s. thèng kªchi square s. thèng kª binh ph−¬ngclassification s. thèng kª ®Ó ph©n lo¹idistribution-free s. thèng kª phi tham sèinefficient s. thèng kª v« hiÖusufficient s. thèng kª ®ñsystematic s. thèng kª hÖ thèngtest s. thèng kª kiÓm ®Þnhstatistic(al) (thu«c) thèng kªstatistically vÒ thèng kªstatistican nhµ thèng kª, ng−êi lµm c«ng t¸c thèng kªstatistics thèng kª häc, thèng kªaccident s. thèng kª nh÷ng tai n¹nactuarial s. thèng kª b¶o hiÓmbirth s. thèng kª sinh ®Î
 • 400. 400business s. thèng kª th−¬ng nghiÖpcommercial s. thèng kª th−¬ng nghiÖpcomparative s. thèng kª häc so s¸nhdescriptive s. thèng kª m« t¶economical s. thèng kª kinh tÕfamily s. thèng kª häfinance s. thèng kª tµi chÝnhgathering s. thèng kª tÝch luügenetic(al) s. thèng kª di truyÒn häcinsurance s. thèng kª b¶o hiÓmlabour s. thèng kª lao ®éngmathematical s. thèng kª to¸n häcorder s. thèng kª thø tùpopulation s. thèng kª d©n sèquantum s. vl. thèng kª l−îng törank-order s. thèng kª h¹ngsampling s. thèng kª mÉusufficient s. thèng kª ®ñunbiased s. thèng kª kh«ng lÖchvital s. thèng kª tuæi thästay dõngsteadily dõng; v÷ngsteady æn ®Þnhsteady-state tr¹ng th¸i dõngstellar tv. (thuéc) saostellarium b¶n ®å saostem ®s. hÇu vµnh ®Çy ®ñ cã phÐp nh©nstenography m«n tèc kýstep b−ícinduction s. b−íc quy n¹pintegration s. b−íc lÊy tÝch ph©nsteradian hh. ra®ian gãc khèi, ®¬n vÞ gãc khèi, stera®ianstereogram biÓu ®å næistereographic næi, lËp thÓstereometric(al) hh. (thuéc) h×nh häc kh«ng gianstereometry h×nh häc kh«ng gianstick que; tay ®ßn; gËycontrol s. tay ®iÒu khiÓnstpulate ®Æt ®iÒu kiÖn quy ®Þnh
 • 401. 401stochastically mét c¸ch ngÉu nhiªnstock kt. dù tr÷ (hµng ho¸); cæ phÇn chøng kho¸ndeal s. kt. tµi s¶n (chÕt)joint s. kt. t− b¶n cæ phÇnretail s. dù tr÷ chi phÝstop dõng l¹i // sù ng¨n l¹i; dÊu chÊm c©u, sù dõngfull s. dÊu chÊmstorage bé nhícarry s. mt. bé nhí chuyÓn dÞchdielectric s. mt. bé nhí ®iÖn m«idigital s. bé nhí ch÷ sèelectric(al) s. bé nhí ®iÖnerasable s. bé nhí xo¸ ®−îcexternal s. mt. bé nhí ngoµiinformation s. sù b¶o qu¶n th«ng tinintermediate s. mt. bé nhí trung gianinternal s. mt. bé nhí trongmagnetic s. bé nhí tõ tÝnhmechanical s. mt. bé nhí c¬ khÝnon-cyclic s. bé nhí kh«ng tuÇn hoµnphotographic s. mt. bé nhí ¶nhrapid-access s. bé nhí nhanhsum s. c¸i tÝch luü tængwaveguide s. mt. bé nhí b»ng sãngstore nhµ kho; mt. nhístraight th¼ng; trùc tiÕpstrain c¬. biÕn d¹ngfinite s. biÕn d¹ng h÷u h¹nhomogeneous s. biÕn d¹ng thuÇn nhÊtlongitudinal s. biÕn d¹ng mét chiÒuplane s. biÕn d¹ng ph¼ngprincipal s. c¸c biÕn d¹ng chÝnhradical s. biÕn d¹n theo tiashearing s. biÕn d¹ng c¾tsimple s.s biÕn d¹ng ®¬n gi¶nthermal s. biÕn d¹ng nhiÖtstrategic(al) (thuéc) chiÕn l−îcstrategy trch. chiÕn l−îcs. for a game chiÕn l−îc cña mét trß ch¬i
 • 402. 402completely mixed s. chiÕn l−îc hoµn toµn hçn hîpdominant s. chiÕn l−îc khèng chÕduplicated s. chiÕn l−îc lÆpessential s. chiÕn l−îc cèt yÕuextended s. chiÕn l−îc më rénginvariant s. chiÕn l−îc bÊt biÕnmixed s. chiÕn l−îc hçn t¹poptimal s. chiÕn l−îc tèi −upure s. chiÕn l−îc thuÇn tuýstratifiable hh. ph©n tÇng ®−îc, ph©n thí ®−îcstratification sù ph©n tÇng s. after selection tk. sù ph©n tÇng sau khi chänstratified ®−îc ph©n tÇngstratify ph©n tÇngstratum tÇng, thístream dßngrunning s. dßng ch¶ystreaming c¬. sù ch¶y (mét chiÒu)strength søc m¹nh; c−êng ®é; søc bÒns. of materials c¬. søc bÒn vËt liÖus. of resonance c−êng ®é céng h−ëngs. of a test tk. lùc cña kiÓm ®Þnhbinding s. lùc liªn kÕt, c−êng ®é liªn kÕtimpact s. kü. ®é dai va ch¹mshock s. c−êng ®é kÝch ®éngsoure s. c¬. c−êng ®é nguåntensile s. c¬. ®é bÒn kÐo døtstrengthen t¨ng c−êng, gia cèstrengthened ®−îc t¨ng c−êng, ®−îc gia cèstress c¬. øng suÊt, øng lùcbasic s. øng suÊt c¬ sëcritical s. øng suÊt tíi h¹ngeneralized plane s. øng suÊt ph¼ng suy rénginternal s. øng suÊt néi t¹inormal s. øng suÊt chuÈnplane s. øng suÊt ph¼ngprimary s. øng suÊt ban ®Çupricipal s. øng suÊt chÝnhradical s. øng suÊt theo tiaresidue s. øng suÊt cßn d−
 • 403. 403secondary s. øng suÊt thø cÊpshearing s. øng suÊt tr−ît (c¾t)thermal s. øng suÊt nhiÖtultimate s. øng suÊt tíi h¹nstretch gi·n, c¨ng, kÐostrict chÆt chÏ; ngÆtstriction ssù th¾tstrictly ngÆtstring d©y; mt. dßngstringent ngÆt; chÝnh x¸cstrip d¶i, ®íis. of convergence d¶i héi tôcharacteristic s. d¶i ®Æc tr−ngMobius s. hh. d¶i M«biutperiod s. ®íi chu kústrophoid str«phoit (®å thÞ cña y = x2(a+x)/(a-x))right s. str«phoid th¼ngstructure ®s. cÊu trócaffine s. cÊu tróc afinanalytic s. top. cÊu tróc gi¶i tÝchdifferential s. top. cÊu tróc vi ph©nprojective s. top. cÊu tróc x¹ ¶nhuniform s. cÊu tróc ®Òusubadditive céng tÝnh d−íisubaggregate tËp consubalgebra ®s. ®¹i sè coninvariant s. ®¹i sè con bÊt biÕn, i®ªan bÊt biÕnsubassembly mt. bé phËn l¾p ghÐpsubase c¬ së consubbasis c¬ së consubcategory ph¹m trï confull s. ph¹m trï con ®Çy ®ñsubclass log. líp conunequal s.es tk. c¸c nhãm con kh«ng ®Òu nhausubcomplex top. phøc h×nh consubdeterminant ®Þnh thøc consubdirect ®s. trùc tiÕp d−íisubdivide chia nhásubdivision sù ph©n chia nhá thø ph©n
 • 404. 404barycentric s. ph©n nhá träng t©melementary s. ph©n nhá s¬ cÊpsubdomain miÒn consubffield tr−êng consubgeodesic hh. ®−êng thø tr¾c ®Þasubgraph ®å thÞ con; top. ®å thÞ h×nh consubgroup nhãm conaccessible s. ®s. nhãm con ®¹t ®−îcamalgamated s. nhãm con hèn tèngbasic s. nhãm con c¬ sëcentral s. nhãm con trung t©mcommutator s. ho¸n tËpcomposition s. nhãm con hîp thµnhconvex s. nhãm con låifull s. nhãm con ®Çy ®ñfully characteristic s. nhãm con hoµn toµn ®Æc tr−ngidentity s. nhãm con ®¬n vÞinvariant s. nhãm con bÊt biÕnmaximum self-conjugate s. nhãm con tù liªn hîp cùc ®¹inormal s. nhãm con chuÈn t¾cpure s. nhãm con thuÇn tuýserving s. ®s. nhãm con phôc vôstable s. ®s. nhãm con dõngstrongly isolated s. nhãm con c« lËp m¹nhuniversal s. nhãm con phæ dôngsubharmonic ®iÒu hoµ d−íisubbinterval s. kho¶ng consublattice dµn consaturated s. ®s. ®µn con b·o hoµsublimation vl. sù th¨ng hoasublinear tuyÕn tÝnh d−íisubman×old hh. ®a tËp consubmatrix ma trËn concomplementary s. ma trËn con bïsubmit chÞu phô thuéc; chÞu sù kiÓm trasubmodule m«®un consuperirreducible s. ®s. m«®un con hoµn toµn kh«ng kh¶ quysubmonoid m«noit consubnormal ph¸p ¶nh
 • 405. 405polar s. ph¸p ¶nh cùcsubobject vËt consubordinate phô thuécsubordination [sù, tÝnh] phô thuécsubprogram mt. ch−¬ng tr×nh consubprojective hh. thø tù x¹ ¶nhsubregion vïng con, miÒn consubroutine mt. ch−¬ng tr×nh conchecking s. ch−¬ng tr×nh con kiÓm trainput s. ch−¬ng tr×nh con vµointerpretative s. ch−¬ng tr×nh con gi¶i tÝchoutput s. ch−¬ng tr×nh con kÕt luËnsubring ®s. vµnh consubsample tk. mÉu consubscript chØ sè d−íisubsemigroup nöa nhãm consubsequence d·y consubsequently vÒ sausubseries chuçi consubset tËp hîp conbounded s. tËp hîp con bÞ chÆnimprimitive s. tËp hîp con phi nguyªn thuûproper s. tËp hîp con thùc sùsubsidiary bæ trîsubspace kh«ng gian concomplementary s. kh«ng gian con bïisotropic s. ®s. kh«ng gian con ®¼ng h−íngnon-isotropic s. ®s. kh«ng gian con kh«ng ®¼ng h−íngtotal vector s. kh«ng gian con vect¬ toµn phÇnsubstantial thùc chÊtsubstitute thÕsubstituend log. c¸i thÕaddress s. sù thay ®Þa chØbinary linear s. phÐp thÕ tuyÕn tÝnh nhÞ ph©ncogradient s. phÐp thÕ hiÖp béevent s. phÐp thÕ ch½nfractional linear s. phÐp thÕ ph©n tuyÕn tÝnhfree s. phÐp thÕ tù doidentical s. phÐp thÕ ®ång nhÊt
 • 406. 406inverse s. phÐp thÕ nghÞch ®¶olinear s. phÐp thÕ tuyÕn tÝnhloxodromic s. phÐp thÕ tµ hµnhodd s. phÐp thÕ lÎorthogonal s. phÐp thÕ trùc giaosuccessive s. phÐp thÕ liªn tiÕpsynthetic(al) s. phÐp thÕ tæng hîptriginometric(al) s. phÐp thÕ l−îng gi¸csubstititivity tÝnh thÕ ®−îcsubstatum h¹ tÇng; c¬ së; top. tÇng d−íisubstructure ®s. dµn con; kü. nÒn mãngsubsystem hÖ thèng consubtabulation sù lµm kÝt b¶ng sèsubtangent hh. tiÕp ¶nhpolar s. tiÕp ¸nh cùcsubtence d©y tr−¬ng mét gãc, c¹nh ®èi diÖn mét gãcsubtract trõsubtracter mt. thiÕt bÞ trõ, s¬ ®å trõsubtraction phÐp trõ, sù trõalgebraic s. phÐp trõ ®¹i sèsubtractor bé trõsubtrahend sè bÞ trõsubtropical tv. cËn nhiÖt ®íisubvalue gi¸ trÞ d−íisucceedent log. sè h¹ng tiÕp sausuccession tr×nh tù, sù kÕ tiÕpsuccesive kÕ tiÕp, liªn tiÕp; cã tr×nh tùsuccessor phÇn tö tiÕp sau, ng−êi thõa kÕimmediate s. phÇn tö ngay sausuction sù hót; sù mót; c¬. lùc hótsudden th×nh l×nh, ®ét suÊtsuddenly mét c¸ch bÊt ngêsuffice ®ñ, tho¶ m·nsufficiency tÝnh ®ñ; sù ®Çy ®ñjoint s. tk. tÝnh ®ñ ®ång thêisufficient ®ñsum tængs. of angles tæng c¸c gãcs. of complex numbers tæng c¸c sè phøc
 • 407. 407s. of directed line segments tæng c¸c ®o¹n th¼ngs. of like powers tæng cña c¸c sè cã luü thõa gièng nhaus. of matrices tæng c¸c ma trËns. of real numbers tæng c¸c sè thùcs. of mixed numbers tæng c¸c sè hçn hîps. of irrational numbers tæng c¸c sè v« tûs. of sets tæng c¸c tËp hîps. of vectors tæng c¸c vect¬algebraic s. tæng ®¹i sèarithmetic s. tæng sè häccardinal s. tæng b¶n sècofibered s. tæng ®èi thícosine s. tæng cosindirect s. tæng trùc tiÕpdiscrere direct s. ®s. tæng trùc tiÕp [rêi r¹c, yÕu]ideal s. ®s. tæng i®ªanlattice s. vl. tæng m¹nglogical s. log. tæng logiclog-exponential s. gt. tæng sè mò l«gapartial s. tæng riªngtrigonometric s. tæng l−îng gi¸cvector s. tæng vect¬summability gt. tÝnh kh¶ tæng, tÝnh kh¶ tÝchabsolute s. gt. tÝnh [kh¶ tæng; kh¶ tÝch] tuyÖt ®èinormal s. tÝnh kh¶ tæng chuÈn t¾cregular s. tÝnh kh¶ tæng ®Òustrong s. gt. tÝnh kh¶ tæng m¹nhsummable s. kh¶ tæng; kh¶ tÝchsummand ®s. sè h¹ngsummation phÐp lÊy tæng, phÐp céng; phÐp lÊy tÝch ph©nindefinite s. phÐp lÊy tæng bÊt ®Þnhregular s. phÐp lÊy tæng chÝnh quyrepeated s. phÐp lÊy tæng lÆpsemi-regular s. phÐp lÊy tæng nöa chÝnh quysummator mt. m¸y céng, thanh céngsumming tæng, phÐp céngsummit ®Ønh, chãp, ngänsumption log. tiÒn ®Ò línsun tv. mÆt trêi
 • 408. 408super siªusupercompact ®s. siªu compactsupercomplex top. siªu phøc h×nhsuperconductivity vl. tÝnh siªu dÉnsuperconsistent t−¬ng tÝch m¹nhsupercritical siªu tíi h¹nsuperficial ngoµi mÆat, bÒ ngoµi, n«ng c¹nsuperfluous thõa, d−, v« Ýchsupergroup ®s. nhãm mÑsuperharmonic siªu ®iÒu hoµsuperimpose ®Æt lªn trªnsuperior trªnsupernormal siªu chuÈn t¾csuperosculating siªu mËt tiÕpsuperosculation sù siªu mËt tiÕpsuperposition sù ®ång chÊtsupersaturation vl. sù qu¸ b·o hoµsuperscript chØ sè trªn, sè mòsuperstratum tÇng trªnsupplement phÇn phôs. of an angle (phÇn) phô cña mét gãcs. of an are (phÇn) phô cña mét cungsupplemental phôsupplementary phôsupplementation (phÇn) phô, (phÇn) bïs. of selection (phÇn) phô cña mÉusupply cung cÊpsupport (c¸i) gi¸classic s. gi¸ gèi ®µn håihinged s. gi¸ gèi b¶n lÒrigid s. gi¸ cøngsuppose gi¶ sösupposition sù gi¶ sö, sù gi¶ ®Þnhsuppression sù báoptional s. mt. sù bá kh«ng b¾t buécprint s. (lÖnh) bá inzero s. mt. sù bá c¸c sè kh«ng (kh«ng ph¶i lµ ch÷ sè cã nghÜa)supremum cËn trªn ®óng, suprim©msurd v« lý // sè v« tû, biÓu thøc v« lý
 • 409. 409conjuigate bionmial s.s nhÞ thøc v« tû liªn hîpcubic s. (tÝnh) v« tû bËc baentrire s. biÓu thøc v« tû toµn phÇnmixed s. biÓu thøc v« tû hçn hîppure s. biÓu thøc v« tû thuÇn tuýsure ch¾c ch¾nsurface mÆts. of class n mÆt líp ns. of constant mean curvature mÆt cã ®é cong trung b×nh kh«ng ®æis. of contact mÆt tiÕp xócs. of degree n mÆt bËc ns. of discontinuity mÆt gi¸n ®o¹ns. of one side mÆt mét phÝas. of order n mÆt cÊp ns. of revolution mÆt trßn xoays. of rolling mÆt l¨ns. of second class mÆt líp hais. of striction mÆt th¾ts. of translation mÆt tÞnh tiÕnadmissible s. mÆt thõa nhËn ®−îcalgebraic s. hh. mÆt ®¹i sèanalagmatic s. mÆt analacmaticanalytic s. mÆt gi¶i tÝchapplicable s. hh. mÆt tr¶i ®−îcasymptotic s. mÆt tiÖm cËnbicircular s. mÆt song viªnbounding s. mÆt biªncolsed s. top. mÆt ®ãngcomplementary s. mÆt bïconic s. mÆt [c«nic, nãn]conical s. mÆt nãn. mÆt c«niccontact s. mÆt tiÕp xócconvex s. mÆt låicubic s. mÆt bËc bacurved s. mÆt congcylindrical s. mÆt trôdevelopable s. mÆt tr¶i ®−îcdiagonal s. mÆt chÐodirector s. mÆt chuÈn
 • 410. 410discriminatory s. biÖt diÖnequipotential s. mÆt c¸ch ®Òufocal s. mÆt tiªufree s. mÆt tù doimaginary s. mÆt ¶ointegral s. mÆt tÝch ph©ninverse s. mÆt nghÞch ®¶oisometric s. mÆt ®¼ng cùisothermal s. mÆt ®¼ng nhiÖtlateral s. mÆt bªnmean s. mÆt trung b×nhminimal s. mÆt cùc ®iÓmmodular s. mÆt m«®unlamultiply connected s. mÆt ®a liªnneutral s. mÆt trung b×nhnon-orientable s. mÆt t−¬ng quan chuÈnone-side s. hh. mÆt mét phÝaopen s. mÆt mëorthogonal s. mÆt trùc giaoparallel s.s c¸c mÆt song songparametric s. mÆt tham sèpedal s. mÆt thuú tócplane s. mÆt ph¼ngpolar s. mÆt cùcpolar reciprocal s.s mÆt ®èi cùcpseudospherical s. mÆt gi¶ cÇupyramidal s. mÆt chãpquartic s. mÆt bËc bènrational s. mÆt h÷u tûreducible s. mÆt suy biÕnregular s. mÆt chÝnh quyRiemann s. mÆt Rimanring s. mÆt h×nh xuyÕnruled s. mÆt kÎself-polar s. mÆt tù ®èi cùcsimple s. mÆt ®¬n gi¶nsingular s. mÆt kú dÞskew ruled s. mÆt kú dÞspherical s. mÆt cÇu
 • 411. 411spiral s. mÆt xo¾n ècstress director s. mÆt chuÈn øng lùctangent s. mÆt tiÕp xóctranscendental s. mÆt siªu viÖttranslation s. mÆt tÞnh tiÕntriangulated s. mÆt ®−îc tam gi¸c ph©nuniversal covering s. mÆt phñ phæ dôngwarped s. hh. mÆy kÎ kh«ng kh¶ triÓnwave s. mÆt sãngsurge c¬. xung vËn tèc (cña tµu thuû)surjection toµn ¸nhsurplus thõa, d−survey ®iÒu traexploratory s. tk. ®iÒu tra s¬ bépilot s. tk. ®iÒu tra s¬ bé, ®iÒu tra th¨m dßrepeated s. tk. ®iÒu tra lÆpsusceptibility ®é c¶msuspension [c¸ch, sù] treobifilar s. c¸ch treo hai c©yCardans s. c¸ch treo C¸c®¨ngsustain g×n giò; chÞu ®ùng, chèng ®ì, duy tr×swirl xo¸yswitch [c¸i ng¾t, c¸i ®¶o] m¹ch s. in bËt; s. off ng¾t, t¾t; s. on bËtswitchable mt. ng¾t ®−îcswitchboard mt. b¶ng ®¶o m¹ch, b¶ng ®iÒu khiÓnswitchgear dông cô ®¶o m¹ch, dông cô ph©n phèiswitching ng¾t m¹ch, ®¶o m¹chdata s. chuyÓn tiÕp sè liÖusyllogism log. tam ®o¹n luËnsymbol ký hiÖu, dÊus. of operation dÊu phÐp to¸nalgebraic s. dÊu ®¹i sècircumflex s. dÊu mòimproper s. dÊu phi chÝnhnumerical s. ký hiÖu sèproper s. ký hiÖu ch©n chÝnhsymbolic(al) (thuéc) ký hiÖusymbolism log. hÖ ký hiÖusymbolize log. ký hiÖu ho¸
 • 412. 412symmetric(al) ®èi xøngsymmetry [phÐp, tÝnh] ®èi xøngs. of a relation tÝnh ®èi xøng cña mét liªn hÖaxial s. phÐp ®èi xøng trôccentral s. phÐp ®èi xøng qua t©mhydrokinetic s. phÐp ®èi xøng thuû ®éng lùcodd s. phÐp ®èi xøng lÎplane s. phÐp ®èi xøng ph¼ngrotational s. hh. phÐp ®èi xøng quayskew s. phÐp ®èi xøng lÖchsymmetrization sù ®èi xøng ho¸symmetrize ®èi xøng ho¸sympletic ngÉu ®èi, simplecticsymposion th¶o luËn khoa häc, ®¹i häc khoa häcsymptom dÊu hiÖu, triÖu chøngsynchronism tÝnh ®ång bésynchronization sù ®ång bé ho¸synchronize ®ång bésynchronized ®ång bésynchronizer m¸y ®ång bésynchronous ®ång bésynodic (al) tv, giao héi (cña hµnh tinh víi mÆt trêi)synthesis [phÐp, sù] tæng hîplogical s. tæng hîp l«gÝcsynthetic(al) tæng hîpsynthesize tæng hîpsynthesizer mt. bé tæng hîpsystem hÖ, hÖ thèngs. of algebraic form hÖ d¹ng ®¹i sès. of equations hÖ ph−¬ng tr×nhs. of imprimitivity ®s. miÒn kh«ng nguyªn thuûs. of logarithm hÖ l«gas. of nets hÖ l−íis. of numeration hÖ ®Õms. of reference c¬. hÖ qui chiÕu; hh. hÖ to¹ ®és. of representatives hÖ ®¹i biÓus. of transitivity ®s. hÖ b¾c cÇuaccounting s. hÖ thèng ®Õmadjoint s. hÖ phã
 • 413. 413algebraic s. ®s. hÖ ®¹i sèautonomous s. xib. hÖ «tonomaxiomatic s. log. hÖ tiªn ®Òclosed s. hÖ ®ãngcomplete orthogonal s. hÖ trùc giao ®Çy ®ñcomputing s. hÖ tÝnh to¸nconnected s.s hÖ liªn th«ngconservative s. hÖ b¶o toµncontravariant s. hÖ ph©n biÕncontrol s. hÖ ®iÒu khiÓncoordinate s. hÖ to¹ ®écovariant s. hÖ häp biÕndecimal s. hÖ thËp ph©ndirect s. hÖ thuËndissipation s. hÖ hao t¸ndistribution s. hÖ ph©n phèiduodecimal s. hÖ thËp nhÞ ph©ndyadic s. hÖ nhÞ ph©ndynamic(al) s. hÖ ®éng lùcfeed s. mt. hÖ nguånfeedblack s. hÖ cã liªn hÖ ng−îcformal s. log. hÖ h×nh thøchereditary s. hÖ di truyÒnhyperbolic coordinate s. hÖ to¹ ®é hipebolichypercomplex s. hÖ siªu phøcidentifiable s. tk. hÖ ®ång nhÊt ®−îc (hÖ thèng cho phÐp −íc l−îngriªng tõng tham sè)indexed s. hÖ chØ sè ho¸inertial s. hÖ qu¸n tÝnhinterlock s. hÖ thèng c¶ninvariant s. hÖ bÊt biÕninverse s. hÖ nghÞchinverse mapping s. hÖ ¸nh x¹ ng−îcisothermal s. hÖ ®¼ng nhiÖtleft-handed coordinate s. hÖ to¹ ®é tr¸ilinear s. hÖ tuyÕn tÝnhlinearly independent s. gt. hÖ ®éc lËp tuyÕn tÝnhlocal s. hÖ ®Þa ph−¬nglumped-parameter s. hÖ c¸c tham sè tËp trung
 • 414. 414memory s. mt. hÖ nhímetering s. hÖ thèng ®oMKS s. of units hÖ thèng ®¬n vÞ MKSmodal s. hÖ thèng mètmodular s. hÖ m«®ulamultistable s. hÖ ®a æn ®Þnhnon-convervative s. hÖ kh«ng b¶o toµnnon-degenerate s. hÖ kh«ng suy biÕnnonlinear s. hÖ phi tuyÕnnull s. hh. hÖ kh«ngnumber s. hÖ thèng sèoctal s. hÖ c¬ sè t¸m, hÖ b¸t ph©none-address s. hÖ mét ®Þa chØopen s. hÖ mëorthogonal s. hÖ trùc giaoorthonormal s. hÖ trùc chuÈnpassive s. hÖ bÞ ®éngplanetary s. tv. hÖ mÆt trêipolar s. hÖ cùcpower s. hÖ n¨ng l−îngprime s. hÖ nguyªn tèreading s. hÖ ®äcreducible s. xib. hÖ kh¶ quyregulating s. xib. hÖ ®iÒu chØnhrepresentative s. ®s. hÖ biÓu diÔnright-handed s. hÖ thuËnself-adjustable s. hÖ tù ®iÒu chØnhself-excite s. hÖ tù kÝch thÝchself-organizing s. hÖ tù tæ chøcself-oscillating s. hÖ tù dao ®éngsyntactical s. hÖ có ph¸ptally s. kt. hÖ thèng b¸m chÞutranslating s. hÖ thèng [dÞch, biÕn ®æi]transmitting s. xib. hÖ thèng truyÒnultrastable s. hÖ siªu æn ®Þnhsystematic cã hÖ thèngsystematize hÖ thèng ho¸systematization sù hÖ thèng ho¸systematic cã hÖ thèng
 • 415. 415syzygy ®s. héi xung; tv. sãc väng (tuÇn tr¨ng non vµ tuÇn tr¨ng dµy)
 • 416. 416Ttable b¶ng // lËp b¶ngt. of contents môc lôct. of difference b¶ng sai ph©nt. of integrals b¶ng tÝch ph©nt. of logarithms b¶ng l«gachecking t. b¶ng kiÓm tracontingency t. b¶ng tiÕp liªnconversion t. b¶ng dÞchdifference t. b¶ng sai ph©nfourfold t. tk. b¶ng béi bènintegral t. b¶ng tÝch ph©nlife t. tk. b¶ng tuæi thämortality t. tk. b¶ng tö vongtruth t. log. b¶ng ch©n trÞtabular b¶ng, d¹ng b¶ngtabulate lËp b¶ngtabulating sù lËp thµnh b¶ngtabulator bé lËp b¶ngtachomater mt. tèc kÕ gãctaclocus hh. quü tÝch c¸c tiÕp ®iÓm (cña c¸c ®−êng thuéc mét hä nµo ®ã)tacnode hh. tacn«t (®iÓm tù tiÕp xóc cña ®−êng cong)tacpoint hh. tiÕp ®iÓm (c¸c ®−êng cña mét hä)tact t¸c nhÞptactical (thuéc) chiÕn thuËttactics chiÕn thuËttail ®u«i; phÇn d−; trch. mÆt tr¸i (®ång tiÒn)t. of wave ®u«i sãngtake lÊy to t. an expresion into another biÕn ®æi mét biÓu thøc thµnhmét biÓu thøc kh¸c; to t. a logarithm lÊy l«ga; to t. notice chó ý; to t.off trõ ®i; to t. part tham gia; to t. place x¶y ra; to t. up lÊy ®i (thêigian)tangency sù tiÕp xóctangent tiÕp xóc; tiÕp tuyÕn; tangarc t. actangasymptotic t. tiÕp tuyÕn tiÖm cËncommon t. tiÕp tuyÕn chungconjugate t.s tiÕp tuyÕn liªn hîpconsecutive t.s c¸c tiÕp tuyÕn liªn tiÕp
 • 417. 417double t. tiÕp tuyÕn kÐpexternally t. tiÕp xóc ngoµiinflexional t. tiÕp tuyÕn uènpolar t. tiÕp tuyÕn cùcprincipal t. tiÕp tuyÕn chÝnhsimple t. tiÕp tuyÕn ®¬nsingular t. tiÕp tuyÕn kú dÞstationary t. tiÕp tuyÕn dõngtriple t. tiÕp tuyÕn béi batangential (thuéc) tiÕp tuyÕntape b¨ngblank t. mt. b¨ng s¹ch, b¨ng trèngdata t. mt. b¨ng sè, b¨ng cã tinlibrary t. mt. b¨ng th− viÖnmagnetic t. mt. b¨ng tõmeasuring t. mt. b¨ng ®oorder t. mt. b¨ng lÖnhpaper t. mt. b¨ng giÊypunched t. mt. b¨ng ®· ®ôc lçtape-line, tape-measure th−íc uèntarget môc tiªutariff kt. b¨ng gi¸protective t. kt. b¨ng gi¸ b¶o vÖtau t« (τ)Tauberian (thuéc) T«betautochrone hh. ®¼ng thêi // ®−êng ®¼ng thêitautologival log. (thuéc) h»ng ®óng, h»ng hiÖutax kt. thuÕincome t. thuÕ thu nhËpdirect t. thuÕ trùc thuindirect t. thuÕ th©ntaxation kt. sù ®¸nh thuÕ, tiÒn thuÕtechnical (thuéc) kü thuËttechnics kü thuËtcomputational t.s ph−¬ng ph¸p tÝnhmearsuring t. mt. kü thuËt ®omoving-observer t. ph−¬ng ph¸p quan s¸t di ®éngprogramming t. ph−¬ng ph¸p ch−¬ng tr×nh ho¸pulse t. mt. kü thuËt xung
 • 418. 418simulation t. kü thuËt m« h×nh ho¸; tk. kü thuËt x©y dùng mÉu gi¶telecommunication kü. liªn l¹c tõ xatelecontrol ®iÒu khiÓn tõ xatelegraph ®iÖn b¸otelementry kü. ®o l−êng tõ xateleological co h−íng môc tiªu, h−íng ®Ýchtelescope kÝnh thiªn v¨n, kÝnh viÔn vängreflecting t. kÝnh thiªn v¨n ph¶n x¹refracting t. kÝnh thiªn v¨n khóc x¹telescopic (thuéc) kÝnh thiªn v¨nteletype m¸y ®iÖn b¸o ®¸nh ch÷, tªlªtiptelevision v« tuyÕn truyÒn h×nhtemperature vl. nhiÖt ®éabsolute t. nhiÖt ®é tuyÖt ®èitempo nhÞp ®iÖutem m−êitend tiÕn ®Õn, dÉn ®Õn to t. to the limit gt. tiÕn tãi giíi h¹ntenfold béi m−êi, gÊp m−êi, m−êi lÇntension sù kÐo, sù c¨ng, søc c¨ngsurface t. søc c¨ng mÆt ngoµivapour t. søc c¨ng cña h¬it. of strain c¬. tenx¬ biÕn d¹ngalternating t. tenx¬ biÕn d¹ngassociated t.s c¸c tenx¬ thay phiªncontravariant t. tenx¬ hiÖp biÕncurvature t. tenx¬ hiÖp biÕnenergy-momentum t. vl. tenx¬ n¨ng l−îng xungfour t. tenx¬ cÊp bènfundamental metric t. tenx¬ cÊp bènfundamental metric t. tenx¬ mªtric c¬ b¶ninertia t. tenx¬ qu¸n tÝnhmetric t. tenx¬ mªtricmixed t. hh. tenx¬ hçn t¹pprojective curvature t. hh. tenx¬ ®é cong x¹ ¶nhskew-symmetric t. tenx¬ ph¶n xøngstrain t. tenx¬ biÕn d¹ngstress t. tenx¬ øng suÊtsymmetric t. tenx¬ ®èi øngtenth thø m−êi (10); mét phÇn m−êi
 • 419. 419term sè h¹ng, tec; kú h¹n; ngµy tr¶ tiÒn in t.s of theo quan ®iÓm , theong«n ng÷t. of a fraction sè h¹ng cña mét ph©n sèt. of a proportion trung vµ ngo¹i tûalgebraic t. sè h¹ng cña biÓu thøc ®¹i sèbound t. log. tÐc liªn kÕtfree t. log. tõ tù dogeneral t. tÐc tæng qu¸tgeneral t. of an expression tÐc tæng qu¸t cña mét biÓu thøclast t. tõ cuèi cïng, sè h¹ng cuèi cïnglike t.s c¸c sè h¹ng ®ång d¹ngmajor t. log. tÐc tréimaximum t. gt. tÐc cùc ®¹imean t.s trung tiremainder t. gt. phÇn d−, tÐc d−similar t.s c¸c sè h¹ng ®ång d¹ngtranscendental t. sè h¹ng siªu viÖtunknown t. tõ ch−a biÕtterminable kt. cã thêi gianterminal cuèi, ®iÓm cuèiterminate kÕt thócterminating cã kÕt thóctermination sù kÕt thócterminology thuËt ng÷ternary tam ph©n, bé baterrestrial (thuéc) qu¶ ®Êttessellation hh. l−íi tæ ongstar t. l−íi tæ ong h×nh saotessera m¾t l−íi tæ ongtest phÐp thö kiÓm ®Þnh, dÊu hiÖu, tiªu chuÈnt. for convergence dÊu hiÖu héi tô; t. for divisibility dÊu hiÖu chia hÕtt. of convergence gt. tiªu chuÈn héi tôt. of normality tk. tiªu chuÈn cña tÝnh chuÈnt. of significance tiªu chuÈn cã ý nghÜaability t. phÐp thö kh¶ n¨ng, kiÓm tra kh¶ n¨ngadmissible t. tiªu chuÈn chÊp nhËn ®−îcasymmetric t. tiªu chuÈn phi ®èi xøngcomparison t. gt. dÊu hiÖu so s¸nhdouble-tailed t. tiªu chuÈn bÞ chÆn hai ®Çu
 • 420. 420equal-tailed t. tiªu chuÈn bÞ chÆn ®èi xøngimpact t. thÝ nghiÖm xung kÝchmedial t. tk. tiªu chuÈn trung t©mmedian t. tk. tiªu chuÈn dùa trªn trung vÞmodel t. mt. thùc nghiÖm trªn m« h×nhmost powerful t. tk. tiªu chuÈn m¹nh nhÊtnine t. phÐp thö sè chÝnnon-parametric t. tk. kiÓm ®Þnh phi tham sèone-sided t. tk. kiÓm ®Þnh mét phÝaoptimum t. tiªu chuÈn tèi −uorthogonal t.s tk. c¸c tiªu chuÈn trùc giaoreversal t. tiªu chuÈn ®¶o ng−îc ®−îcroot t. gt. phÐp thö nghiÖmsequential t. tk. tiªu chuÈn liªn tiÕpserial t. tiªu chuÈn d·ysign t. tiªu chuÈn dÊusignificance t. tiªu chuÈn ý nghÜasmooth t. tiªu chuÈn tr¬nsymmetric(al) t. tk. tiªu chuÈn ®èi xøngtwo-sample t. tiªu chuÈn hai mÉuuniformly most powerful t. tiªu chuÈn m¹nh ®Òu nhÊtvariance t. tiªu chuÈn ph−¬ng saitester mt. dông cô thötesting thö, kiÓm ®Þnh, thÝ nghiÖm; tiªu chuÈnt. of hypothesis kiÓm ®Þnh gi¶ thiÕtacceptance t. kiÓm ®Þnh thu nhËnprogram t. mt. thö ch−¬ng tr×nhtetragonal (thuéc) tø gi¸ctetrahedral (thuéc) tø diÖntetrahedron khèi tø diÖnt. of reference tø diÖn quy chiÕucoordinate t. tø diÖn to¹ ®éperspective t. tø diÖn phèi c¶nhregular t. tø diÖn ®Òuself-conjugate t. tø diÖn tù liªn hîpself-polar t. tø diÖn tù ®èi cùctheodolite tr®. kÝnh kinh vÜ, teo®«littheorem ®Þnh lýt. of mear ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh
 • 421. 421t. of virtual displacement ®Þnh lý dêi chç ¶oaverage value t. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nhcoding t. ®Þnh lý m· ho¸completeness t. ®Þnh lý vÒ tÝnh ®Çy ®ñconverse t. ®Þnh lý ®¶ocovering t. ®Þnh lý phñdeduction t. ®Þnh lý vÒ suy diÔndistortion t. gt. ®Þnh lý mÐodivergence t. ®Þnh lý ph©n kúdual t. ®Þnh lý ®èi ngÉuembedding t. gt. ®Þnh lý nhóngequivalence t. log. ®Þnh lý t−¬ng ®−¬ngexistence t. ®Þnh lý tån t¹iexpansion t. gt. ®Þnh lý vÒ khai triÓnfaltung t. ®Þnh lý chËpfixed-point t. top. ®Þnh lý ®iÓm bÊt ®énggap t. gt. ®Þnh lý lç hænggeneral uniformization t. ®Þnh lý vÒ ®¬n trÞ ho¸ tæng qu¸timbedding t. ®Þnh lý nhóngintegral t. ®Þnh lý tÝch ph©nintegration t. ®Þnh lý t−¬ng giaoinverse t. ®Þnh lý ®¶olocalization t. gt. ®Þnh lý ®Þa ph−¬ng ho¸mean value t.s gt. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nhminimax t. ®Þnh lý minimacmonodromy t. gt. ®Þnh lý ®¬n ®¹omultinomial t. ®Þnh lý ®a thøcparallel axits t. c¬. ®Þnh lý dêi trôc song song (®Þnh lý Stenx¬)Pythagorean t. ®Þnh lý Pitagoreciprocal t.s ®Þnh lý thuËn nghichrecurremce t. ®Þnh lý håi quyremainder t. ®s. ®Þnh lý phÇn d−, ®Þnh lý Bªzurepresentation t. gt. ®Þnh lý biÓu diÔnresidue t. ®Þnh lý thÆng d−second limit t. ®Þnh lý giíi h¹n thø hai (cña Maccèp)second mean value t. gt. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh thø hai (®Þnh lýCauxi)superposition t. ®Þnh lý chång chÊtTauberian t. gt. ®Þnh lý T«be
 • 422. 422uniqueness t. ®Þnh lý vÒ tÝnh duy nhÊttheoretic(al) (thuéc) lý thuyÕttheoretics lý luËntheory lý thuyÕt, lý luËn häc thuyÕtt. of algebras lý thuyÕt c¸c ®¹i sèt. of approximation lý thuyÕt xÊp xØt. of conbinations lý thuyÕt tæ hîpt. of correspondence hh. ®s. lý thuyÕt t−¬ng øngt. of dynamic programming lý thuyÕt dquy ho¹ch ®éngt. of elasticity lý thuyÕt ®µn håit. of equations lý thuyÕt ph−¬ng tr×nht. of errors lý thuyÕt sai sèt. of fields lý thuyÕt tr−êngt. of function of a complex variable lý thuyÕt hµm biÕn phøct. of function of a real variable lý thuyÕt hµm biÕn thùct. of group lý thuyÕt nhãmt. of infinite series lý thuyÕt chuçi v« h¹nt. of irrational numbers lý thuyÕt sè v« tût. of matrices lý thuyÕt ma trËnt. of numbers lý thuyÕt sèt. of plasticity lý thuyÕt dÎot. of point-sets lý thuyÕt tËp hîp ®iÓmt. of probability lý thuyÕt x¸c suÊtt. of relativity häc thuyÕt t−¬ng ®èit. of rings lý thuyÕt vµnht. of strength lý thuyÕt søc bÒnt. of types log. lý thuyÕt kiÓut. of units lý thuyÕt c¸c ®¬n vÞt. of weighted smoothing tk. lý thuyÕt vÒ san b»ng cã träng l−îngadditive ideal t. lý thuyÕt céng tÝnh c¸c i®ªanadditive numbers t. lý thuyÕt céng tÝnh c¸c sèalgebraic t. of numbers lý thuyÕt ®¹i sè c¸c sèanalytic t. of numbers gi¶i tÝch c¸c sèdeductive t. log. lý thuyÕt suy diÔndecision t. lý thuyÕt quyÕt ®Þnhfield t. lý thuyÕt tr−êngformal t. log. lý thuyÕt h×nh thøcfrequency t. of probability lý thuyÕt x¸c suÊt theo tÇn sèfunction t. gt. lý thuyÕt hµm
 • 423. 423game t. lý thuyÕt trß ch¬igeomatric t. of numbers lý thuyÕt h×nh häc c¸c sègroup t. lý thuyÕt nhãmhomology t. lý thuyÕt ®ång ®iÒuhomotopy t. lý thuyÕt ®ång lu©ninformal t. log. lý thuyÕt kh«ng h×nh thøcinformation t. lý thuyÕt th«ng tinkinetic t. of gases lý thuyÕt khÝ ®éng häcmenbrane t. lý thuyÕt mµngmeson field t. lý thuyÕt tr−êng mªzonmultiplivative ideal t. ®s. lý thuyÕt i®ªan nh©nnumbers t. lý thuyÕt sèobject t. log. lý thuyÕt ®èi t−îngperturbation t. gt. lý thuyÕt nhiÔu lo¹npotential t. lý thuyÕt thÕ vÞproof t. log. lý thuyÕt chøng minhquantized field t. lý thuyÕt tr−êng l−îng töqueneing t. xs. lý thuyÕt s¾p hµng, lý thuyÕt phôc vô ®¸m ®«ngramified t. of types log. lý thuyÕt kiÓu rÏ nh¸nhrelative homology t. top. lý thuyÕt ®ång ®Òu t−¬ng ®èirelativity t. lý thuyÕt t−¬ng ®èireliability t. xib. lý thuyÕt ®é tin cËyrenewal t. tk. lý thuyÕt phôc håisampling t. lý thuyÕt lÊy mÉuscheduling t. lý thuyÕt thêi gian biÓushear t. lý thuyÕt [c¾t, tr−ît]nified field t. vl. lý thuyÕt tr−êng thèng nhÊtvalue distribution t. gt. lý thuyÕt ph©n phèi gi¸ trÞ (cña c¸c hµm gi¶i tÝch)thermal (thuéc) nhiÖtthermion vl. ion nhiÖtthermodynamic vl. (thuéc) nhiÖt ®éng häcthermoelectricity vl. nhiÖt ®iÖnthermometer vl. nhiÖt kÕ, c¸i ®o nhiÖt ®éthermometer vl. nhiÖt kÕ, c¸i ®o nhiÖt ®éthermonuclear vl. h¹t nh©n nãng, nhiÖt h¹chtheta tªta (θ)theta-function hµm tªtathickness bÒ dµythin máng
 • 424. 424third thø ba; mét phÇn bathirteen m−êi ba (13)thirteith thø ba m−¬i (30); mét phÇn ba m−¬ithirty ba m−¬i (30)though mÆc dïthousand mét ngh×n (1000)three ba (3)three- cornered ba gãcthreshold møc; ng−ìngresolution t. ng−ìng gi¶isignal t. xib. ng−ìng tÝn hiÖuthrust lùc ®Èy, søc ®Èyjet t. søc ®Èy ph¶n lùcticker con l¾c; m¸y ®iÖn b¸o tù ®éng in tintidal vl®c. (thuéc) thuû triÒutide thuû triÒutilde dÊu sãng, dÊu ng· (~)timbre ©m s¾ctime thêi gianapparent solar t. tv. giê theo mÆt trêi thùcastronomical t. giê thiªn v¨n, giê mÆt trêi trung b×nhcontinuous t. thêi gian liªn tôccontrol t. thêi gian kiÓm tradeal t. mt. thêi gian chÕtdelay t. mt. thêi gian chËmdigit t. mt. thêi gian ch÷ sèdiscrete t. thêi gian rêi r¹cdown t. mt. thêi gian ®· mÊtmachine t. mt. giê m¸ymean solar t. tv. giê mÆt trêi trung b×nh, giê thiªn v¨none - pulse t. mt. thêi gian mét xungoperating t. mt. thêi gian lµm viÖcreal t. thêi gian thùcrecavery t. thêi gian phôc håirecurrence t. trch. thêi gian hoµn l¹iresolving t. mt. thêi gian gi¶isidereal t. giê thiªn v¨nstandartd t. tv. giê tiªu chuÈn
 • 425. 425universal t. giê quèc tÕwaiting t. thêi gian ®îizone t. giê khu vùctimer ®ång hå bÊm giêcounter t. ®ång hå ®Õmtolerable cho phÐp ®−îctolerance sù cho phÐp, ®é dung saitolerate cho phÐptoll kt. thuÕ cÇu, thuÕ ®−êngtome cuèn, tËp (s¸ch)tone vl. ©m, t«ngtop ®Ønhtopography tr®. khoa tr¾c ®Þatopological (thuéc) t«p«topologized t«p« ho¸topology t«p«t. of a space t«p« cña mét kh«ng gianalgebraic t. t«p« ®¹i sècombinatorial t. t«p« tæ hîpdiscrete t. t«p« rêi r¹ccombinatorial t. t«p« tæ hîpdiscrete t. t«p« rêi r¹cgeneral t. t«p« ®¹i c−¬ngidentification t. t«p« ®ång nhÊt ho¸interval t. t«p« kho¶ngorbital t. t«p« quü ®¹oorder compatible t. t«p« t−¬ng thÝch thø tùplan t. t«p« ph¼ngpoint-set t. t«p« tËp ®iÓmrelative t. t«p« c¶m sinhstrong t. t«p« m¹nhweak t. t«p« yÕutore h×nh xuyÕntoriod top. h×nh pháng xuyÕntoroidal pháng xuyÕn, cã h×nh xuyÕntorque m«men [lùc, xo¸y, quay]torse hh. mÆt kh¶ triÓntorsion sù xo¾n, ®é xo¾n (cña mét ®−êng cong cña mét nhãm)
 • 426. 426t. of a space curve at a point ®é xo¾n cña ®−êng cong trong kh«ng giant¹i mét ®iÓmgeodesic t. hh. ®ä xo¾n tr¾c ®Þatorsional vl. xo¾ntorus h×nh xuyÕntot céng, lÊy tængtotal toµn phÇn, tæng céngtotality tængtptalization gt. sù lÊy tængtotalizator mt. bé tæng, bé ®Õmtotalize lÊy tængtotalizer bé tængtotally hoµn toµntotien hµm ¥letower th¸ptrace vÕtt. of an element vÕt cña mét phÇn töt. of endomorphism vÕt cña tù ®ång cÊut. of a line vÕt cña ®−êng th¼ngt. of a map top. vÕt cña ¸nh x¹t. of a matrix ®s. vÕt cña mét ma trËnt. of a surface hh. vÕt cña mét mÆttraceable vÏ ®−îctracing vÏ, ®ùng (®−êng cong)curve t. vÏ ®−êng congtrack vÕt, ®−êng (mßn)digit t. mt. vÕt cña ch÷ sè (ghi trªn b¨ng tõ)tractrix ®−êng tractriccurtate t. ®−êng tr¾ctric cotracde kt. th−¬ng m¹itrajectory quü ®¹ot. of stress quü ®¹o cña øng suÊtindecomposable t. top. quü ®¹o kh«ng ph©n t¸ch ®−îcisogonal t. quü ®¹o ®¼ng gi¸corthogonal t. hh. quü ®¹o trùc giaotranscendence tÝnh siªu viÖttranscendency tÝnh siªu viÖ